wyposażenie stoiska

Transkrypt

wyposażenie stoiska
Targi Sztuki w Krakowie
Wyposa˝enie
stoiska
22-23 wrzeÊnia 2012
T a rg i w K r a k o w i e S p . z o . o .
31-586 Kraków, ul. Centralna 41 A
tel. (+4812)644 59 32, 651 90 15, fax (+4812) 6446141
e-mail: [email protected]
2
KRS 0000192313 Sàd Rejonowy dla Krakowa ÂródmieÊcia w Krakowie
XI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego
NIP 676-10-50-090
Imię i nazwisko Wystawcy: ............................................................................................................................................................................................................
1.
Zamawiam nast´pujàce wyposa˝enie stoiska (poza wyszczególnionym na formularzu nr 1)
Przedmiot
cena*
drzwi harmonijkowe
123 z∏
iloÊç
suma
Przedmiot
cena*
pó∏ka naro˝na drewniana (50x50x66)
44 z∏
drzwiczki szklane suwane
pó∏ka na ksià˝ki
37 z∏
do gablot i witryn:
podest
37 z∏
100x100
105 z∏
z zamkiem
62 z∏
100x50
93 z∏
50x50
do podestów:
87 z∏
31 z∏
przed∏u˝acz
bez zamka
37 z∏
rega∏ 5 pó∏ek (100x50x250)
z zamkiem
62 z∏
stó∏ (70x70)
50 z∏
szafka kuchenna
system zawieszeń do obrazów
(2 x łańcuszek 2mb,
4 haczyki do łańcuszków)
68 z∏
gablota (100x50x100),
szkło 20 cm, jedna strona otwarta
142 z∏
gablota (50x50x100),
szkło 20 cm, jedna strona otwarta
haczyk 20 cm (komplet 2 sztuk)
142 z∏
13 zł
halogen 100 W
62 z∏
hoker (krzes∏o barowe)
74 z∏
kosz
15 z∏
krzes∏o
37 z∏
suma
h= 40 60 85 100
bez zamka
drzwiczki drewniane suwane
iloÊç
Êcianka dzia∏owa 1mb
148 z∏
37 zł
74 z∏
tapicerowanie blatów wyk∏adzinà 1m2
kolor: ............................................
wieszak
44 z∏
25 z∏
witryna (szkło na wysokości 80-200 cm,
bez oświetlenia, jedna strona otwarta)
lada z pó∏kà (100x50x100)
105 z∏
h=250 cm, szerokoÊç=
lada z pó∏kà (50x50x100)
lada łukowa z półką
lodówka
100 50
105 z∏
z 1 pó∏kà szklanà
246 z∏
z 2 pó∏kami szklanymi
265 z∏
z 3 pó∏kami szklanymi
285 z∏
117 z∏
216 z∏
pó∏ka Êcienna (100x27):
wyk∏adzina podłogowa extra 1m2
szklana
37 z∏
drewniana
37 z∏
kolor: .....................................
zas∏onka
*Dla wystawców niekorzystajàcych z zabudowy organizatora ceny o 100% wy˝sze.
Cena zawiera 23% VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, ceny mogà ulec zmianie.
37 z∏
37 z∏
s u m a (bru tto )
UWAGA!
1. Wed∏ug ceny umownej realizowane sà: wykonanie projektu stoiska wg. specjalnego zamówienia, nadstawka, element obrotowy, struktura przestrzenna,
wyklejanie folià kolorową, itp.
2. Zmiany zamówienia wyposa˝enia mo˝liwe sà do 20 dni przed datà rozpocz´cia targów. Po tym terminie rezygnacja z zamówionego wyposa˝enia
dodatkowego jest niemo˝liwa.
3. Zamówienia sk∏adane w dniu obejmowania stoiska przez Wystawc´ b´dà realizowane w miar´ mo˝liwoÊci oraz sà dro˝sze o 50% od ceny podstawowej.
4. Na formularzu 2a znajdujà si´ poglàdowe rysunki elementów wyposa˝enia dodatkowego.
Op∏aty
P∏atnoÊci nale˝y dokonywaç na konto Targów w Krakowie Sp. z o.o.:
ING Bank Âlàski S.A. O/Kraków, nr 82 1050 1445 1000 0022 9166 0138. Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
data
podpis

Podobne dokumenty