pobierz - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni

Transkrypt

pobierz - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży – Uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębskiej Kuźni – rok szkolny 2016/2017
Polisa Nr JSC 1201059
Suma ubezpieczenia 9.000,00
zł.
Świadczenia podstawowe i dodatkowe
Rodzaje świadczeń podstawowych
Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo
zdarzenia objętego umową (w tym zawału serca, krwotoku
śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy)
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki szkolnej - dodatkowo
100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci
Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała
Wysokość świadczenia
9.000,00
9.000,00
Tabela nr 3
Z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów
Tabela Nr 4
Z tytułu innych następstw niż wymienione w tabeli 3,4,6,7 – określone
w tabeli nr 5
Tabela nr 5
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów
stałych
Do 25% sumy
ubezpieczenia, przy czym
koszt odbudowy zęba
stałego nie może
przekroczyć kwoty 200zł za
każdy ząb
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób
niepełnosprawnych – jeżeli konieczność poniesienia kosztów na
terytorium RP powstała w ciągu 24 m-cy od dnia zajścia wypadku.
Jednorazowe świadczenie z tytułu rozstroju zdrowia spowodowanego
sepsą
Do 25% sumy
ubezpieczenia
Świadczenie w wyniku wstrząśnienia lub podejrzenia
wstrząśnienia mózgu, w sytuacji gdy ubezpieczony był
hospitalizowany
Świadczenie w wyniku pogryzienia, pokąsania, ukąszenia
(wymagające hospitalizacji)
Z tytułu oparzeń lub odmrożeń
1.000,00
Tabela Nr 7 OWU
10% sumy ubezpieczenia
Tabela nr 6 OWU
Wypłata świadczenia ryczałtowego w przypadku braku
trwałego uszczerbku na zdrowiu i innych następstw nie
wymienionych w tabelach (wystarczy zgłosić się z urazem do
przychodni + zalecona przez lekarza 1 wizyta kontrolna) 1,5 % SU
(nieograniczona liczba zdarzeń w okresie trwania
ubezpieczenia)
Rodzaje świadczeń dodatkowych oraz usług assistance
Zwrot kosztów leczenia poniesionych w związku z nieszczęśliwym
wypadkiem lub zdarzeniem objętym ochroną na terytorium kraju i za
granicą w ramach kosztów leczenia odpowiedzialność za koszty
rehabilitacji poniesione w okresie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego
wypadku lub zdarzenia objętego ochroną
Usługi powypadkowe typu asisstance na terenie RP
(wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego, wizyta pielęgniarki
w miejscu pobytu ubezpieczonego, transport medyczny, pomoc
rehabilitacyjna i pielęgnacyjna(do kwoty 500zl.), dostawa drobnego
sprzętu medycznego(do kwoty 300zł., dostarczenie do miejsca
pobytu leków przepisanych przez lekarza (do kwoty 300zl.), domowa
opieka pielęgniarska po hospitalizacji (do 1000zł). W przypadku
konieczności skorzystania z usługi medycznej należy zadzwonić pod
numer infolinii 801 102 102
Lekcje prywatne (w przypadku gdy ubezpieczony na skutek wypadku
nie może uczęszczać do szkoły dłużej niż 10 dni) usługę należy
poprzedzić telefonem na infolinię 801 102 102
Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja ze specjalistą
Pomoc psychologa (m.in. jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku
ubezpieczony dozna ciężkich obrażeń ciała, śmierć rodziców)
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego
spowodowanego nowotworem złośliwym
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego, z
powodu wrodzonej wady serca
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica,
przedstawiciela ustawowego na skutek nieszczęśliwego wypadku
Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub
części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u
ubezpieczonego
135zł
Tabela nr 5
Wysokość świadczenia
Do wysokości 30% sumy
ubezpieczenia
Maksymalnie do kwoty
2000zł. Za każdy wypadek
ubezpieczonego
do 400 zł na każdy
nieszczęśliwy wypadek
Bez limitu
1 500 zł na każdy
nieszczęśliwy wypadek
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
Ważne informacje:
ponosimy odpowiedzialność za zdarzenia 24 godziny na dobę w kraju i za granicą, w tym także
sporty wyczynowe i wysokiego ryzyka (jedynie usługi Assistance realizowane są wyłącznie na terenie
RP) zgłoszenia dokonujemy:
•
z domu przez infolinię pod numerem telefonu 801 102 102 (płacimy tylko za 1 impuls
połączenia z telefonu stacjonarnego bez względu na czas rozmowy),
•
drogą internetową pod adresem www.pzu.pl (z możliwością dołączania skanów dokumentów
i monitorowania na jakim etapie jest likwidacja szkody),
•
bezpłatnie w siedzibie PZU SA przy ulicy Ozimskiej 5 w Opolu, przy pomocy infolinii 801 102
102.
W celu zgłoszenia szkody będą potrzebne następujące dokumenty:
• dokument medyczny potwierdzający datę wypadku oraz rodzaj urazu (ksero karty z
leczenia w przychodni bądź w przypadku pobytu w szpitalu wypis ze szpitala) – NIE
WYMAGAMY PŁATNYCH ORZECZEŃ LEKARSKICH!!!
• kserokopia legitymacji szkolnej, jeżeli wypadek miał miejsce z udziałem roweru
• numer konta bankowego,
• oryginały rachunków lub faktur za ewentualne poniesione koszty związane z leczeniem
powypadkowym.
Szczegółowe warunki znajdują się w załączniku: