WYKAZ DOSTAW

Transkrypt

WYKAZ DOSTAW
Załącznik nr 5 do SIWZ
………………………………………………….
( pełna nazwa podmiotu)
WYKAZ DOSTAW
Przedmiot
dostawy
Podmiot na rzecz
którego dostawa
została
wykonana
………………………………………………..
(miejscowość, data)
Termin
Wartość brutto
w zł
rozpoczęcie
zakończenie
…………………………………………………….
(podpis i pieczątka)
UWAGA!
Wykaz dostaw wraz z dokumentami określonymi w rozdziale VII w pkt 2 ppkt2.2 SIWZ należy złożyć
na wezwanie Zamawiającego.

Podobne dokumenty