Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, oferte

Transkrypt

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, oferte
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, oferte. wykonawcy wykluczonego uznaje sie, za odrzucona,.
3. Dziatajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawa zamowien publicznych Zamawiaja_cy
informuje, ze w prowadzonym poste.powaniu wykluczono naste.puja.cych Wykonawcow.
- ofertQ nr 1, ztozona. przez ,,Open er" Osrodek Szkolen i Psychoterapii, ul. Pogodna 8, 58-306
Watbrzych.
Uzasadnienie faktyczne:
W odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia brakujqcych wymaganych oswiadczen i dokumentow
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., ww. wykonawca nie przedtozyt: 1. Oswiadczenia woli
Wykonawcy o spetnieniu warunku okreslonego w pkt. IX zatqcznik nr. 4 SIWZ, tj. oswiadczenia, iz
nauczyciele przewidziani do realizacji zamowienia legitymuja. sie. przeszkoleniem dotycza_cym
poste.powania z mtodziezq szkolnq. 2. Oswiadczenia woli Wykonawcy o spetnieniu warunku
okreslonego w pkt. IX zatqcznik nr 5 SIWZ, tj. oswiadczenia, iz nauczyciele przewidziani do realizacji
zamowienia legitymujq sie. przeszkoleniem dotycza.cym zasady rownosci szans i ptci. 3. Oswiadczenia
woli Wykonawcy o spetnianiu warunku okreslonego w pkt. IX - zatgcznik nr 8 SIWZ, w ktorym to
oswiadcza, ze nauczyciele posiadajq wyksztatcenie kierunkowe wtasciwe dla swiadczonej ustugi.
4.Oswiadczenia woli Wykonawcy, w ktorym okresla Hose wszystkich zrealizowanych lub
wspotrealizowanych projektow finansowanych lub wspotfinansowanych przez Uni§ Europejskq w
okresie poprzedzajqcym upfyw terminu sktadania ofert, w ktorym przedmiotem realizacji byty ustugi
o charakterze podobnym rodzajowo do przedmiotu zamowienia, tj. podpadajqce pod kody CPV
80100000-5 - 80660000-8 - ustugi edukacyjne lub szkoleniowe, a wartosc jednego z tych projektow
wynosita co najmniej 100 tys. zt. brutto. 5. Oswiadczenia woli Wykonawcy, w ktorym to potwierdza
realizacj^ ustug/i gdzie przedmiotem wykonania byty ustugi o charakterze podobnym rodzajowo do
przedmiotu zamowienia, tj. swiadczenie ustugi edukacyjnej, ktorej odbiorcami byty dzieci. 6. Aktualnq
informacje, banku lub spotdzielczej kasy oszcze.dnosciowo-kredytowej, w ktorej wykonawca posiada
rachunek, potwierdzajqcej wysokosc posiadanych srodkow fmansowych lub zdolnosc kredytowq
wykonawcy, min. na 100 tys. zt.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 4 ustawy Pzp., Wykonawca nie wykazat spetnienia warunkow udziatu
w postQpowaniu
4. Zamawiaja.cy przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego w terminie
wynikajqcym z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Od niniejszej decyzji przystuguja, srodki ochrony prawnej, ktorych procedury okreslono w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych -dziat VI Srodki ochrony prawnej.
Z powazaniem
W6jt Gminy