Załącznik nr 2 do umowy – zlecenia zawartego we Wrocławiu

Transkrypt

Załącznik nr 2 do umowy – zlecenia zawartego we Wrocławiu
Regulamin Konkursu
Pt. „TYLKO MY CIĘ TAK POBIERZEMY”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
1.2 Konkurs rozgrywany jest na antenie stacji Radia ESKA 99.1 FM (Śląsk) - w tym zakresie ma
zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru tego programu radiowego, oraz na
stronie internetowej www.eska.pl oraz na terenie miasta: Katowice, Sosnowiec.
1.3 Organizatorem konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, filia w
Sosnowcu ul. Modrzejowska 20, zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy miasta st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000295857, NIP: 526-10-04-620,
kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 21.550.000,00 zł.
1.4 Współorganizatorem konkursu jest Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.
Chorzowska 109a wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000060126.
1.5 Fundatorem nagród jest Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska
109a wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060126.
1.6 Czas trwania konkursu:

I część konkursu dzieli się na część antenową i internetową i odbywa się:
- na antenie Radia ESKA 99.1 FM (Śląsk) w dniach od 12.01.2009 do 22.01.2009, w dniach
od poniedziałku do piątku, w porannym paśmie „Jajecznica Ala Dworak”, w godzinach
pomiędzy 6:30 a 9:00,
- na stronie internetowej w terminie od 12.01.2009 r. od godziny 12:00 do 22.01.2009 r. do
godziny 12:00.

Finał konkursu odbywa się w siedzibie Radia Eska 99.1 (Śląsk) 23-go stycznia 2009 –
wyłonienie zwycięskiej pary (kobiety i mężczyzny).

Realizacja nagrody, tj. ślub cywilny – odbywa się na terenie Centrum Handlowego Silesia
City Center w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 107, w dniu 14.02.2009 r. w godzinach
13.30-15.00 – na zasadach wskazanych przez Fundatora i Organizatora.
1.7
Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
niniejszego regulaminu w całości i oznacza to, że uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w konkursie. W przypadku nie spełnienia przez uczestnika
któregokolwiek z warunków konkursu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany uczestnik,
jak również uczestnik który jest jego parą, tracą prawo udziału w konkursie oraz/lub prawo do
nagrody.
2. Nagrody
2.1 Nagrodę główną dla zwycięskiej pary uczestników stanowią nagrody rzeczowe ściśle powiązane
z organizacją uroczystości ślubnej, o łącznej wartości 32.000,00 zł brutto, tj.:
Samochód na przejazd na trasie Dom Panny Młodej – Silesia City Center
Salony mody ślubnej - Panna Młoda (jedna suknia, jedna para butów, jeden zestaw bielizny,
podwiązka, solarium, make-up, fryzura)
Salony odzieżowe - Pan Młody (jeden garnitur, jedna mucha, jedna koszula, jedna para butów, solarium, fryzjer)
Kwiaty (bukiet dla Panny Młodej i przypinka dla Pana Młodego i Świadków)
Kurs tańca (4godz. kurs walca w Katowicach)
Obrączki – dwie sztuki
Zaproszenia – 50 sztuk (dwa rodzaje: 30szt. na ślub i obiad weselny oraz 20szt. na sam ślub)
Obiad weselny dla 30 gości wraz z dowozem autokarem (powitanie szampanem, przystawka,
zupa, drugie danie serwowane, deser – tort weselny)
Podróż poślubna do Wenecji (7 dni) – dla dwóch osób
Sypialnia IKEA – seria MALM: łóżko dwuosobowe z materacem 160x200, 2 stoliki nocne,
szafa z drzwiami przesuwnymi 150x236 wraz z wyposażeniem wewnętrznym
Zwycięska para oprócz nagrody głównej (rzeczowej) otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w
wysokości 3.556.00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych), która zostanie
potrącona na pokrycie należnego podatku dochodowego.
2.2 Organizatorzy wykluczają możliwość zamiany wygranej nagrody głównej na nagrodę pieniężną
lub inną nagrodę o identycznej wartości, jak również zamiany nagrody dodatkowej na nagrodę
rzeczową o takiej samej wartości.
2.3 Nagrody zostaną wydane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami
prawa. Oznacza to, że przed wydaniem nagród Fundator nagród obliczy i pobierze od zwycięskiej
pary i zapłaci podatek dochodowy od tych nagród oraz wykona inne obowiązki podatkowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr
14 poz. 176 z 2000 r. z pózn. zm.).
2.4 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nagrody głównej spoczywa na podmiocie
wskazanym przez Fundatora, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w
treści gwarancji (gwarant). Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z
powyższych tytułów bezpośrednio od podmiotu wskazanego przez Fundatora nagrody lub od
gwaranta.
3
Zasady konkursu
3.1 Zasady I części konkursu rozgrywanej na antenie Radia ESKA 99.1 FM ( Śląsk ) :
1.1.1. Zgłoszenia do tej części konkursu należy dokonać poprzez nadesłanie na numer: 7142 SMS’a
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
(koszt 1 zł netto/ 1,22 zł brutto) o treść SLUB i wpisanie w jego treści krótkiego, ciekawego
uzasadnienia, dlaczego to właśnie dany uczestnik i jego partnerka/partner powinni uzyskać
nagrodę główną i wziąć ślub, o którym mowa w niniejszym regulaminie w dniu 14.02.2009 r.
oraz podać imię swojej partnerki/partnera wraz z jej/jego numerem telefonu komórkowego
(SMS zgłoszeniowy). Wysyłając SMS’a zgłoszeniowego do Organizatora uczestnik
potwierdza, iż posiada zgodę swojej partnerki/partnera na uczestnictwo ich pary w konkursie.
Zgłoszenie do konkursu, o którym mowa w punkcie 3.1.1, następuje z chwilą wpływu
prawidłowego SMS-a zgłoszeniowego na serwer systemu teleinformatycznego
wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-y w imieniu Organizatora.
Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 3.1.1, należy nadsyłać od godziny 0.01 dnia
12.01.2009 r. do godziny 6.00 dnia 22.01.2009 r. SMS’y zgłoszeniowe nadesłane do
Organizatora poza tym terminem nie będą uwzględniane w konkursie.
Każdego dnia nadsyłania zgłoszeń, o których mowa w punkcie 3.1.1, od poniedziałku do
piątku na antenie Radia Eska 99.1 (Śląsk) odbywać się będzie jedna rozgrywka konkursowa,
w której telefoniczny udział wezmą dwie pary (z każdej pary wydelegowany musi być jeden
uczestnik do udziału w rozgrywce). Zadaniem tych par jest udzielenie prawidłowej
odpowiedzi na pytania z dziedziny szeroko pojętej wiedzy, kultury lub stylu życia, zadane im
przez prowadzącego program na antenie Radia Eska Śląsk. Zwycięzcą rozgrywki jest para,
która udzieli więcej prawidłowych odpowiedzi; w przypadku gdy po dwóch pytaniach
zadanych każdej z par jest remis, urządzana jest dogrywka, w której zwycięża ta para, która
jako pierwsza prawidłowo odpowiedziała na zadane przez prowadzącego program pytanie z
dziedziny szeroko pojętej wiedzy, kultury lub stylu życia. Prawidłowość udzielonych
odpowiedzi w każdym przypadku, a także pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi stwierdza
prowadzący program na antenie.
Para, która zwycięży daną rozgrywkę, staje się
automatycznie uczestnikiem następnej rozgrywki. Łącznie odbędzie się 10 rozgrywek
konkursowych; para będąca zwycięzcą ostatniej takiej rozgrywki odbywającej się w dniu
22.01.2009 r. uzyskuje prawo do udziału w finale konkursu. W przypadku jej rezygnacji z
udziału w finale, prawo do udziału w finale uzyskuje druga para biorąca udział w ostatniej
rozgrywce.
W dniu każdej rozgrywki komisja konkursowa spośród nadesłanych do tej pory SMS’ów
zgłoszeniowych dokonuje wyboru jednego SMS’a zgłoszeniowego, który w jej ocenie zawiera
najciekawsze uzasadnienie, dlaczego to właśnie dany uczestnik i jego partnerka/partner
powinni uzyskać nagrodę główną i wziąć ślub; wybrany w ten sposób uczestnik i jego
partnerka/partner uzyskują prawo do udziału w tej części konkursu, z tym zastrzeżeniem, że
do pierwszej rozgrywki w powyższy sposób wybierane są dwa SMS’y zgłoszeniowe (dwie
pary). Następnie osoba upoważniona przez Organizatora (prowadzący konkurs na antenie
Radia) kontaktuje się telefonicznie z uczestnikiem, który nadesłał SMS’a zgłoszeniowego
wybranego przez komisję konkursową oraz z osobą wskazaną w treści wybranego SMS’a jako
partnerka/partner tego uczestnika i informuje ich o zakwalifikowaniu ich pary do danej
rozgrywki konkursu.
Zgłoszenie się do konkursu partnerki/partnera uczestnika, który nadesłał wybranego przez
komisję konkursową SMS’a następuje w momencie, w którym potwierdzi on/ona w rozmowie
telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, o której mowa w punkcie 3.1.4., że wyraża on/
ona zgodę na uczestnictwo danej pary w konkursie.
Uczestnik, który nadesłał wybranego przez komisję konkursową SMS’a zgłoszeniowego, jak
również wskazana w treści tego SMS’a jego partnerka/partner każdorazowo zobowiązany jest
odebrać połączenie telefoniczne od Organizatora, o którym mowa w punkcie 3.1.4. Próba
uzyskania połączenia z danym uczestnikiem podejmowana jest maksymalnie dwukrotnie. W
przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy z danym uczestnikiem przed powiadomieniem go o
zakwalifikowaniu jego pary do rozgrywki, podczas rozgrywki lub uzyskaniem od niego zgody
3.1.8.
3.1.9.
na udział jego pary w konkursie podejmowana jest tylko raz. Każda próba połączenia trwa
maksymalnie przez 5 (słownie: pięć) sygnałów; po zakończeniu piątego sygnału daną próbę
uzyskania połączenia uważa się za bezskuteczną. Jeżeli podczas danej próby uzyskania
połączenia podany przez uczestnika numer telefonu jest zajęty, nawiązanie połączenia nastąpi
poprzez włączenie się poczty głosowej, automatycznej sekretarki bądź faxu, lub gdy abonent
jest niedostępny, próbę taką uważa się za bezskuteczną.
Jeżeli próby połączenia z uczestnikiem okażą się bezskuteczne, po połączeniu z uczestnikiem
nie wyrazi on zgody na udział jego pary w konkursie lub powiadomi Organizatora o
rezygnacji z udziału w rozgrywce lub finale, taki uczestnik oraz jego partnerka/partner tracą
prawo do udziału w rozgrywce lub w finale konkursu i uzyskania nagród w konkursie. W
takim przypadku komisja konkursowa spośród pozostałych nadesłanych zgodnie z punktem
3.1.1 i 3.1.3. SMS’ów zgłoszeniowych wybiera kolejnego SMS’a, który w jej ocenie zawiera
najciekawsze uzasadnienie i stosowana jest procedura opisana w pkt 3.1.5 – 3.1.6. Taka
procedura stosowana jest do momentu wyłonienia pary uczestników, biorącej udziału w tej
części konkursu, i uzyskania ich potwierdzenia udziału w finale.
Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o porze rozpoczęcia i emisji
rozgrywek konkursowych, o których mowa w pkt 3.1.4., na antenie Radia Eska (99.1 Śląsk), z
tym że powinno to być w okresie od 12.01. – 22.01.2009 r. codziennie od poniedziałku do
piątku między godziną 06:00 a 09:00.
3.2. Zasady I części konkursu rozgrywanej na stronie internetowej www.eska.pl:
3.2.1
Zgłoszenia do tej części konkursu należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej
www.eska.pl poprzez:
- wypełnienie ankiety z niezbędnymi danymi, w szczególności podanie swojego
imienia i numeru telefonu oraz imienia swojej partnerki/partnera wraz z jej/jego
numerem telefonu komórkowego,
- nadesłanie do Organizatora zdjęcia (fotografii) przedstawiającego osobę zgłaszającą
się do konkursu wraz z jej partnerką/partnerem celem zamieszczenia go na stronie
www.eska.pl i poddania procedurze głosowania internetowego oraz krótkiego opisu
do zdjęcia, aby internauci mogli zagłosować na parę, która ich zdaniem zasługuje na
taką nagrodę.
3.2.2. Pochodzące od uczestników zdjęcia nadesłane do konkursu nie mogą naruszać zasad
współżycia społecznego, dobrych obyczajów, zawierać treści erotycznych, obscenicznych lub
powszechnie uznanych za wulgarne czy obelżywe. Organizator zastrzega sobie prawo do nie
umieszczenia zdjęcia uczestnika na stronie www.eska.pl lub do jego usunięcia w każdym
czasie z tej strony w razie stwierdzenia, że zdjęcie to narusza zasady określone w zdaniu
poprzednim; w takim przypadku uczestnik i jego partnerka/partner traci prawo udziału lub
dalszego udziału w konkursie na podstawie zgłoszenia danego zdjęcia do konkursu.
3.2.3. Zgłoszenie uczestnika do tej części konkursu i nadesłanie przez niego zdjęcia jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika następujących oświadczeń:
oświadczenia, że jest on autorem tego zdjęcia a jeśli nadesłane zdjęcie stanowi utwór w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - że uczestnik ten posiada
prawa autorskie do korzystania z niego, a w przypadku gdy uczestnik zgłaszający zdjęcie nie
jest jego autorem - że uzyskał zgodę autora zdjęcia na jego zgłoszenie do konkursu i
publikację na stronie www.eska.pl na cele konkursu a także bezterminowo w celach
promocyjnych,
oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatną publikację w czasie
trwania konkursu na stronie www.eska.pl na cele konkursu a także korzystania z niego przez
Organizatora i Współorganizatora w dowolny sposób, bezterminowo w celach promocyjnych,
oświadczenia, iż wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w czasie trwania konkursu na
stronie www.eska.pl na cele konkursu a także bezterminowo w dowolny sposób w celach
promocyjnych,
-
w odniesieniu do wizerunku partnerki/partnera uczestnika a także w przypadku, gdy zgłoszone
do konkursu zdjęcie przedstawia także inne niż uczestnik i jego partnerka/partner osoby oświadczenia, iż uzyskał on od wszystkich tych osób zgodę na publikację ich wizerunku w
czasie trwania konkursu na stronie www.eska.pl na cele konkursu a także bezterminowo w
dowolny sposób w celach promocyjnych.
3.2.4. Uczestnik zgłaszający zdjęcie do konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną za
prawdziwość powyższych oświadczeń. W przypadku gdyby któreś z tych oświadczeń okazało
się wadliwe uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym
również pokryć wszelkie roszczenia i koszty poniesione przez Organizatora, powstałe w
związku z wadliwością tych oświadczeń.
3.2.5. Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 3.2.1, należy nadsyłać od godziny 12.00 dnia
12.01.2009 r. do godziny 12.00 dnia 22.01.2009 r. Zgłoszenia nadesłane do Organizatora poza
tym terminem nie będą uwzględniane w konkursie. Do tej części konkursu nie mogą się
zgłaszać uczestnicy, którzy biorą udział w części konkursu prowadzanej na antenie Radia
Eska 99.1 (Śląsk). W przypadku, gdy uczestnik zgłosił się najpierw do tej części konkursu a
następnie do części konkursu rozgrywanej na antenie, zgłoszenie dokonane zgodnie z
punktem 3.2.1. jest anulowane a uczestnik nie ma prawa dalszego udziału w tej części
konkursu.
3.2.6. W okresie od godziny 12.00 dnia 12.01.2009 r. do godziny 12.00 dnia 22.01.2009 r.
użytkownicy strony www.eska..pl głosują na zdjęcia zgłoszone do konkursu przez
uczestników.
3.2.7. Po zakończeniu głosowania internetowego Organizator ustala, które zdjęcie uzyskało
największą ilość głosów internautów; uczestnik, który nadesłał to zdjęcie i jego
partnerka/partner, pod warunkami określonymi w pkt 3.2.7 – 3.2.9. uzyskują prawo do udziału
w finale konkursu. Następnie osoba upoważniona przez Organizatora (prowadzący konkurs na
antenie Radia) kontaktuje się telefonicznie z uczestnikiem, który nadesłał dane zdjęcie oraz z
osobą wskazaną w ankiecie (określonej w punkcie 3.2.1) jako partnerka/partner tego
uczestnika i informuje ich o zakwalifikowaniu ich pary do finału konkursu.
3.2.8. Zgłoszenie się do konkursu partnerki/partnera uczestnika, który nadesłał wyłonione w
głosowaniu internetowym zdjęcie następuje w momencie, w którym potwierdzi on/ona w
rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, o której mowa w punkcie 3.2.6., że
wyraża on/ona zgodę na uczestnictwo danej pary w konkursie.
3.2.9. Uczestnik, który nadesłał wyłonione w głosowaniu internetowym zdjęcie, jak również
wskazana w treści ankiety jego partnerka/partner, zobowiązany jest odebrać połączenie
telefoniczne od Organizatora, o którym mowa w punkcie 3.2.6. Próba uzyskania połączenia z
danym uczestnikiem podejmowana jest maksymalnie dwukrotnie. W przypadku rozłączenia w
trakcie rozmowy z danym uczestnikiem przed powiadomieniem go o zakwalifikowaniu jego
pary do finału lub uzyskaniem od niego zgody na udział jego pary w konkursie podejmowana
jest tylko raz. Każda próba połączenia trwa maksymalnie przez 5 (słownie: pięć) sygnałów; po
zakończeniu piątego sygnału daną próbę uzyskania połączenia uważa się za bezskuteczną.
Jeżeli podczas danej próby uzyskania połączenia podany przez uczestnika numer telefonu jest
zajęty, nawiązanie połączenia nastąpi poprzez włączenie się poczty głosowej, automatycznej
sekretarki bądź faxu, lub gdy abonent jest niedostępny, próbę taką uważa się za bezskuteczną.
3.2.10. Jeżeli próby połączenia z uczestnikiem okażą się bezskuteczne, po połączeniu z uczestnikiem
nie wyrazi on zgody na udział jego pary w konkursie lub powiadomi Organizatora o
rezygnacji z udziału w finale, taki uczestnik oraz jego partnerka/partner tracą prawo do
udziału w finale konkursu i uzyskania nagród w konkursie. W takim przypadku Organizator
spośród pozostałych nadesłanych zgodnie z punktem 3.2.1 i 3.2.3. zdjęć ustala kolejne, które
uzyskało w głosowaniu internetowym i stosowana jest procedura opisana w pkt 3.2.6 - 3.2.8.
Taka procedura stosowana jest do momentu uzyskania potwierdzenia od pary uczestników,
biorącej udział w tej części konkursu, ich udziału w finale.
3.3. Finał konkursu - antena Radia Eska 99.1 (Śląsk)– 23.01.2009 w godz: 6.00 – 9.00:
3.3.1. W finale uczestniczą osobiście w siedzibie Radia Eska 99.1 (Śląsk) po jednej parze wyłonionej
w każdej z części konkursu opisanych w pkt 3.1 – 3.2. – w tym przypadku oboje uczestnicy z
par wyłonionych do udziału w finale.
3.3.2. Pary biorące udział w finale mają za zadanie zrealizować w dniu finału w czasie określonym
przez Organizatora zadanie konkursowe, które zostanie im przedstawione w dniu finału.
3.3.3. Para, która w ocenie komisji konkursowej, najlepiej wykona zadanie konkursowe lub para, która
jako jedyna wykona zadanie konkursowe, zostaje zwycięzcą konkursu, z zastrzeżeniem zdania
ostatniego niniejszego punktu. Po podpisaniu przez obu uczestników ze zwycięskiej pary
oświadczeń, o których mowa w pkt 3.3.4., przyznawana jest im nagroda główna oraz
dodatkowa. W razie odmowy złożenia przez tą parę oświadczeń, o których mowa w pkt 3.3.4.,
nagroda przyznawana jest drugiej parze biorącej udział w finale, która tym samym staje się
zwycięzcą. W przypadku rezygnacji przez kolejną parę zwycięzcą staje się para, która zdobyła
najwięcej głosów w głosowaniu internetowym. W dniu finału konkursu na antenie Radia Eska
Śląsk po wyłonieniu zwycięskiej pary, zwycięzcy zobowiązani są złożyć Organizatorowi
oświadczenie, w którym zobowiążą się do odbioru nagrody głównej i dodatkowej w terminie
wskazanym przez Organizatora pod rygorem zapłaty przez każdego ze zwycięzców kary
pieniężnej w wysokości po 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
4. Przekazanie nagród zwycięskiej parze
4.1 Dane zwycięskiej pary wpisywane są do Potwierdzenia wygranej w konkursie Radia Eska Śląsk
(załącznik nr 1), które następnie jest przekazywane Fundatorowi, który wydaje zwycięzcom
nagrodę główną oraz dodatkową (Metryczka uczestnika konkursu). Zwycięska para wyraża
zgodę na przetwarzanie przez Fundatora swoich danych osobowych: imiona, nazwiska, data
urodzenia oraz miejscowość zamieszkania. Ponadto zwycięska para wyraża nieodwołalną zgodę
na wykorzystanie przez Fundatora ich wizerunków, w związku z organizowaną ceremonią
zaślubin, we własnych celach marketingowych.
4.2 Przez cały czas trwania konkursu jednej zwycięskiej parze może być przyznana tylko jedna
nagroda główna i dodatkowa.
4.3 Przy odbiorze nagrody należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. Do odbioru
nagrody uprawniony jest wyłącznie uczestnik, który spełni warunki opisane w niniejszym
regulaminie.
4.4 Nagroda główna zostanie odebrana na zasadach i w terminach ustalonych przez zwycięską parę
z Fundatorem.
4.5 Nagrody nieodebrane przez zwycięską parę pozostają do dyspozycji Fundatora nagród.
4.6 W dniu finału konkursu na antenie Radia Eska (Śląsk) (tj. 23.01.2009 r.) do godziny 12:00
zwycięska para skontaktuje się z Fundatorem celem ustalenia szczegółów odbioru nagród.
Wszystkie nagrody zostaną wydane zwycięskiej parze do dnia 20.02.2009 r.
5. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie
5.1.Uczestnikami konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, mogą być pary ( kobieta i
mężczyzna), którzy ukończyli 21 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu, stan cywilny
wolny ( panna , kawaler, rozwodnik, rozwódka, wdowa, wdowiec), które mogą i zamierzają
zawrzeć związek małżeński zgodnie z przepisami polskiego prawa.
5.2.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR
S.A., Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, SCC Management Sp. z o.o. Zakaz
uczestnictwa w konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów
wymienionych w pkt. 5.2,
5.3.W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca zostały laureatami
jakiegokolwiek konkursu organizowanego na antenie Radia ESKA 99.1 FM ( Śląsk ) i wygrały
nagrodę. Bieg terminu jednego miesiąca liczy się od daty ostatniej wygranej.
5.4.Osobom naruszającym postanowienia pkt. 5.1 do 5.3. nie przysługuje roszczenie o wydanie
nagrody.
5.5.Organizatorom przysługuje prawo do weryfikacji czy uczestnicy spełniają warunki uczestnictwa
w konkursie oraz otrzymania nagród, w tym także prawo do żądania od uczestnika przedłożenia
określonych dokumentów lub podania określonych danych. W razie stwierdzenia, że uczestnik,
nie spełnia warunków udziału w konkursie Organizator może tego uczestnika oraz jego partnerkę/
partnera w dowolnym momencie wykluczyć z konkursu.
6. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty finału konkursu, to jest do dnia 30 stycznia 2009 r.
Reklamacje należy składać:

w zakresie dotyczącym konkursu - na adres: Time SA ., Filia w Sosnowcu 41-200 , ul.
Modrzejowska 20.
6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika, jak również
wskazanie konkretnych zastrzeżeń co do przebiegu lub wyniku konkursu oraz ich uzasadnienie.
Reklamacje nie zawierające wszystkich powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
6.3 O zachowaniu terminu opisanego w punkcie poprzedzającym decyduje data wpływu reklamacji
do Organizatora.
6.4 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie,
jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.5 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, najpóźniej
w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
7. Postanowienia końcowe
7.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Time S.A. , w Sosnowcu przy
ul. Modrzejewskiej 10 od poniedziałku do piątku - w godzinach: 8:00 - 16:00, w siedzibie
Nowego Centrum Sp. z o.o., w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 109a od poniedziałku do
piątku – w godzinach: 9:00-17:00, na stronie internetowej www.eska.pl oraz
www.silesiacitycenter.com.pl
7.2 Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, z
których korzystać będą uczestnicy konkursu.
7.3 Time S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerskiej 10 oraz Fundator zastrzegają sobie prawo
wykorzystania danych osobowych uczestników konkursu dla celów wyłącznie konkursowych,
zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art.23 ust.1 pkt 3 i pkt. 5 w związku z art.43 ust
1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r,
poz.883). Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora
Fundatorowi jego danych osobowych.
8. Jury
8.1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Konieczny
Członek komisji: Ala Folentarska - Ptaszkiewicz
Członek komisji: Ryszard Prętkowski
Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z regulaminem.
8.2 Werdykt komisji a także prowadzącego konkurs na antenie Radia Eska 99.1 (Śląsk) - w
przypadkach gdy wynik części antenowej lub finału konkursu zależy od ich oceny - jest
werdyktem ostatecznym w zakresie tych wyników.
8.3 Nad prawidłowością przebiegu konkursu i pracy komisji konkursowych czuwają władze statutowe
Organizatora.
Sosnowiec , dnia 08 grudnia 2008 r.
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
POTWIERDZENIE WYGRANEJ W KONKURSIE RADIA ESKA
- wypełnia prowadzący konkurstytuł konkursu : „…………………………………………………….”
nagroda w postaci: ...............................................................................
wartość nagrody powyżej/poniżej 760 zł
data................./................./............................
godzina .................. : ....................................
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Adres: …………………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………….
Finalista: TAK
NIE
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Adres: …………………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………….
Finalista: TAK
NIE
podpis prowadzącego: .....................................................
METRYCZKA UCZESTNIKA KONKURSU ESKI - potwierdzenie odbioru nagrody
(wypełnia Fundator)
tytuł konkursu: „…………………………………………………..”
data ........../............/.......................
Nagroda: ........................................
Imię i nazwisko ............................................................................................................................
nr PESEL lub nr i rodzaj dokumentu tożsamości ........................................................................
Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu przez Organizatora i Fundatora do celów
konkursowych, zgodnie z wymogami ustawowymi, ma miejsce na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 w
związku z art. 2 ust. 3 oraz art. 43 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).
podpis osoby wydającej nagrodę
………………………………………………………….
podpis laureata - pokwitowanie odbioru nagrody
…………………………………………