SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE

Transkrypt

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
OD DNIA 29 SIERPNIA DO 27 WRZEŚNIA 2007 ROKU
Wysoka Rado!
W minionym okresie międzysesyjnym Burmistrz wydał 14 zarządzeń, dotyczących:
•
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym,
•
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie,
•
ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego,
•
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem,
•
wyznaczenia terminów składania wniosków o dofinansowanie podręczników i jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
•
zmian w budżecie na 2007 rok (2 zarządzenia),
•
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych na rok 2007,
•
przygotowania i opracowania projektu budżetu na 2008 rok,
•
dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Dzikowice,
•
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Szprotawa (2 zarządzenia),
•
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych stanowiących własność gminy Szprotawa,
•
uzupełnienia Zarządzenia nr 0151/92/07 Burmistrza Szprotawy z dnia 28 sierpnia 2007
roku w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w
Szprotawie.
W przededniu 68 rocznicy wybuchu II wojny światowej wraz z kombatantami Burmistrz
złożył wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Braterstwa Broni przy ul. Niepodległości w Szprotawie
oddając hołd wszystkim poległym w walce o wolną i niepodległą ojczyznę. Po uroczystym złożeniu kwiatów odbył w sali posiedzeń spotkanie, poświęcone wspomnieniom i refleksjom nad
wydarzeniami sprzed 68 lat.
Z dniem 3 września br. rozpoczęto nowy rok szkolny 2007/2008. W szprotawskich szkołach podstawowych podjęło naukę 1 457 uczniów w 74 oddziałach, w gimnazjach 888 uczniów
w 36 oddziałach, w przedszkolach 532 dzieci, które rozmieszczono w 13 oddziałach, a w „zerówkach” przy szkołach podstawowych 91 dzieci w 8 oddziałach. Na rozpoczynający się rok
szkoły otrzymały dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa:
- 52 093 zł na wykonanie pilnych remontów w szkołach,
- 87 610 zł na realizację rządowego programu na zakup wyprawek szkolnych obejmujących
zakup podręczników dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę
w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju,
- 53 973zł - na realizację zadania „Przed Egzaminami”, z których sfinansuje się dodatkowe zajęcia wyrównawcze w VI klasach szkół podstawowych i w III klasach gimnazjalnych w wymiarze
4 godzin tygodniowo,
- 56 510zł - na realizację szkolnych programów edukacyjnych.
W związku ze skróceniem obecnej kadencji Sejmu RP Prezydent RP, postanowieniem z
dnia 7 września br., zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, które odbędą się 21 października br. Terminy wykonania czynności wyborczych są znacznie krótsze, niż ma to miejsce
w przypadku wyborów po upływie czteroletniej kadencji. Gmina Szprotawa należy do okręgu
wyborczego nr 8, zarówno w wyborach do Sejmu, jak i do Senatu, obejmującego swym zasięgiem obszar Województwa Lubuskiego, w którym wybieranych będzie 12 posłów i 3 senatorów.
Powołany został czteroosobowy Zespół Wyborczy dla Gminy Szprotawy, którego zadaniem jest organizowanie sprawnego przebiegu prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz techniczna obsługa obwodowych komisji wyborczych.
W naszej gminie głosowanie przeprowadzone zostanie w jedenastu obwodach. Siedzibami OKW będą te same lokale co w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Obwieszczenia o podziale na obwody głosowania zostało podane do publicznej wiadomości w dniach
20 i 21 września br. Zgodnie z Ordynacją wyborczą składy obwodowych komisji wyborczych
mogą liczyć od 7 do 11 osób, wśród których jedna jest wskazana przez burmistrza spośród
pracowników samorządowych lub gminnych jednostek organizacyjnych. 21 września upłynął
termin zgłaszania kandydatów na członków komisji. Kandydatury zgłosiło siedem komitetów
wyborczych, po jednej osobie do każdej komisji. W naszej gminie składy obwodowych komisji
wyborczych będą liczyły po 8 członków.
W celu przygotowania beneficjentów do absorpcji środków pomocowych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Samorząd
Województwa Lubuskiego pismem z dnia 5 września wystąpił do burmistrzów i wójtów z prośbą
zgłoszenie miejscowości, w których będzie realizowane przedmiotowe działanie oraz podanie
nazwisk koordynatorów. Odpowiadając na pismo Zarządu poinformowałem, że w pierwszym
naborze nasza gmina planuje złożyć wnioski na wymienione działanie obejmujące dwie miejscowości: Leszno Górne i Dzikowice. Na koordynatora reprezentującego Urząd w zakresie
przygotowania wniosku i obligatoryjnych załączników Burmistrz wskazał panią Barbarę Wierzbicką.
Aktualnie po uzgodnieniach z sołtysami tych wsi trwają prace nad opracowaniem Planów Odnowy Miejscowości, które będą jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o
przyznanie pomocy. Plany te będą również przedmiotem weryfikacji i konsultacji społecznej a
następnie na zebraniach wiejskich podlegać będą przyjęciu w formie odrębnej uchwały. Burmistrz zaproponował, aby dalsze wyznaczanie miejscowości do opracowywania Planu Odnowy
Miejscowości odbywało się sukcesywnie w miarę zbliżających się kolejnych terminów naboru
wniosków aplikacyjnych na to działanie, jak również możliwości zapewnienia środków własnych
gminy a także aktywności całej społeczności danej wsi.
2
W ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2007 Powiat Żagań” kontynuowane są prace melioracyjne polegające na konserwacji rowów w Witkowie Borowinie, Dzikowicach i Kartowicach oraz w Szprotawie. Rozpoczęto również prace polegające na czyszczeniu
wałów przeciwpowodziowych na odcinku Buczek – Sieraków. W ramach działań polegających
na upiększaniu miasta został wykonany remont alejek na zieleńcu przy ul. Głogowskiej polegający na wymianie krawężników, ułożeniu starobruku na alejkach oraz likwidacji jednej alejki. W
dniu 24 września przystąpiono do zagospodarowania skweru przy Placu Kościelnym. Prace
polegają na przebudowie schodów przy pomniku papieża poprzez rozebranie konstrukcji betonowych i wyłożeniu starobrukiem szaro-czerwonym.
Pracownicy interwencyjni wykonali na terenie gminy wiele prac remontowych, np. malowanie korytarzy w ratuszu, remont więźby dachowej, remonty w świetlicach wiejskich
w: Wiechlicach, Cieciszowie i Siecieborzycach, wykonanie i zamontowanie 10 ławek na stadionie w Siecieborzycach. remont ogrodzenia i rozbiórka kiosku przy ul. Walki Młodych. Na
bieżąco na terenie gminy wykonywane są prace porządkowe, m. in. wykaszanie poboczy dróg,
placów i skwerów, naprawa placów zabaw. We wrześniu zatrudnialiśmy pracowników interwencyjnych na 61,5 etatu.
W ramach prac drogowych ustawiono nową wiatę przystankową w Witkowie, dnia 25
września w związku z zakończeniem remontu dachu kościoła p.w. NMP w Szprotawie ponownie otwarto dla ruchu ulicę Plac Kościelny, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z 2005 r. wydano
9 decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego na łączną kwotę 446,03 zł, w tym opłata roczna
211,23 zł.
W dniach 6 i 13 września br. Państwowa Inspekcja Pracy z Zielonej Góry przeprowadziła kontrolę w naszym urzędzie. Zakres kontroli obejmował:
1) przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych
2) poprawność wypełniania druków ZUS IWA za 2005 i 2006 r.
3) regulamin pracy
4) bezpieczeństwo i higienę pracy.
W wyniku kontroli otrzymaliśmy zalecenia niezwłocznego udzielenia 5 pracownikom
urlopów zaległych (na koniec grudnia 2006 r. urlopy zaległe posiadało 68 pracowników), zamieszczenie w regulaminie pracy ustaleń dotyczących sposobu informowania pracowników o
ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, wyodrębnienie komórki organizacyjnej w urzędzie w zakresie służb bhp i skierowanie 1 pracownika na okresowe badanie lekarskie. Do pozostałego zakresu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.
W dniu 15 września 2007 upłynął termin składania wniosków o przyznanie świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego dla uczniów.
Złożono 680 wniosków. Z dniem 15 października upływa termin składania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
3
W związku z prowadzoną edukacją ekologiczną wśród mieszkańców na terenie gminy
kontynuowana jest akcja ekologiczna polegająca na promocji toreb bawełnianych.
We wrześniu producenci rolni naszej gminy złożyli 54 wnioski o zwrot podatku akcyzowego na kwotę 46 580,25 zł. Zwrot podatku nastąpi w listopadzie br.
Do mieszkańców gminy wysyłane są na bieżąco pisma informujące o obowiązku zawarcia umowy na wywóz odpadów stałych. Do dnia dzisiejszego obowiązku nie dopełniło 29 osób.
Jeśli w wyznaczonym terminie umów nie podpiszą, otrzymają decyzję nakazującą zawarcie
umów. Egzekwowaniem ich zajmuje się policja.
W okresie od 29 sierpnia do 27 września sprzedano niżej wymienione nieruchomości
stanowiące własność gminy:
- 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców za kwotę – 6.951,55 zł,
- 1 lokal mieszkalny zbyty w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położony w Szprotawie, przy ul. Koszarowej nr 12 za kwotę – 28.000,00zł
- 1 budynek użytkowy na rzecz dotychczasowego najemcy położony w Szprotawie przy ul.
Warszawskiej 2 za kwotę – 129.990,00zł,
- 1 garaż położony w Szprotawie przy ul. Młynarskiej zgodnie z art. 231 Kodeksu Cywilnego za
kwotę – 1.377,00zł.
Ogółem wpływy ze sprzedaży wyniosły - 166.318,55 zł.
W okresie od 23 sierpnia do 27 września przyjęto 103 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego. Wydano:
- 71 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,
- 5 decyzji odmownych,
- 27 wniosków jest w trakcie rozpatrywania,
Wydano 344 zaświadczenia, w tym:
-249 zaświadczeń o nie pobieraniu dodatku mieszkaniowego;
-95 zaświadczeń o pobieraniu dodatku mieszkaniowego
Przydział lokali mieszkalnych:
- przydzielono 1 mieszkanie komunalne,
- przyjęto 6 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego.
Na terenie gminy trwa realizacja następujących inwestycji:
1. Sieć wodociągowa w miejscowościach Wiechlicei Cieciszów. II etap – budowa wodociągu we wsi Cieciszów. Wykonawcą zadania jest Firma Tyliszczak z Zielonej Góry.
Koszt zadania: 329.464,98 zł brutto. Termin zakończenia 30 października b.r.
2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dziećmiarowicach.
Do chwili obecnej wykonane zostały: warstwa wyrównawcza i warstwa odgazowująca.
Na etapie końcowym jest wykonanie warstwy uszczelniającej. Wykonawcą prac jest:
Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych – Józef Kubik ze Szprotawy. Wartość
zadania: 993 106,33 zł brutto Termin zakończenia - grudzień 2007r.
3. Budowa mostu na rzece Bóbr oraz mostu na kanale energetycznym w Lesznie Górnym
4
Wykonano wszelkie prace mostowe – konstrukcyjne. Pozostały jeszcze do wykonania
prace drogowe oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawcą prac jest
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTAR” Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego. Wartość zamówienia wynosi 3.272.040,00 zł brutto. Zakończenie prac ma nastąpić
13 listopada br.
4. Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie. Na dofinansowanie projektu pt. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim
w Szprotawie” w okresie międzysesyjnym zostały podpisane następujące umowy :
- w dniu 28 sierpnia z Wojewodą Lubuskim w sprawie przyznania środków z Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG III A w wysokości 889.819,42 zł
- w dniu 14 września 2007r z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działającym w imieniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przyznania dotacji z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 184.000 zł. Projekt ten jest w trakcie realizacji
od 8 sierpnia br. Realizacja inwestycji podzielona została na trzy zadania, które były
przedmiotem odrębnego zamówienia publicznego, co wiązało się z ogłoszeniem dwóch
postępowań, wskutek czego wyłoniono dwóch wykonawców, którymi są :
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DUBIEL” ze Szprotawy
- Firma Wielobranżowa POLCOURT Marek Piotrowicz z Gostynina
Przewiduje się, iż przy sprzyjających warunkach atmosferycznych inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 10 stycznia 2008r a ostateczne rozliczenie finansowe zadania nastąpi do 29 lutego 2008r. Aktualna całkowita wartość zadania wyniesie
1.680.253,73 zł . Na dzień dzisiejszy przebieg realizacji projektu jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym w umowie z wykonawcą. Nie występują
żadne zakłócenia ani inne problemy mające wypływ na realizację inwestycji.
5. Zakończono budowę kotłowni przy budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Fabrycznej 9 w Lesznie Górnym. Zadanie prowadzone było z ramienia Urzędu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie. Na zadanie przeznaczono dotację celową
w wysokości 110.000,00 zł, przekazaną w części w 2006r 60.000,00 zł, w 2007r dalsze
50.000,00 zł. W trakcie dokonywane jest rozliczenie dotacji.
17 września rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie
6.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w roku budżetowym 2007
wynikającego miedzy innymi z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego. Do realizacji
zamówienia wybrano Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu. Planowany termin
podpisania umowy 28 września.
26 września ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynków SP i Gimnazjum w
Wiechlicach – etap I – remont dachu. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 153.040,64zł.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na 15 października. Termin realizacji zadania: 2 miesiące od
podpisania umowy.
5
17 września w Szprotawskim Domu Kultury odbył się koncert muzyczny pt. „Nie kuś losu”, który został zorganizowany w ramach Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wzięło w nim
udział blisko 250 uczniów szprotawskich szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Ustawicznego. Realizacja tego typu programów ma uświadomić ludziom młodym jakie zagrożenia niosą za sobą alkohol i narkotyki oraz potencjalne uzależnienie od tego typu używek.
Z okazji Dnia Sybiraka przypadającego na 17 września w ratuszu 20 września odbyła
się uroczystość Związku Sybiraków Koła nr 20 w Szprotawie. Na zaproszenie władz związku w
uroczystości udział wziął Burmistrz Franciszek Sitko. Krzyżami Zesłańców Sybiru, nadanymi
przez Prezydenta RP, udekorował: panie Kazimierę Horodyską i Bronisławę Nowacką oraz
pana Andrzeja Ligaja. Podniosła uroczystość była okazją do wspomnień związanych z wkroczeniem do Polski Armii Czerwonej, ciosem zadanym Polakom i bolesnych przeżyć zesłańców
na Sybir. Wzruszające spotkanie uświetnione było występem chóru „Dojrzałe Kłosy”.
We wrześniu Burmistrz dwukrotnie odbył spotkanie ze starostą powiatu żagańskiego
Jerzym Bielawskim w sprawie sytuacji w powiatowej służbie zdrowia. W dniu 25 września odbyłem takie spotkanie w siedzibie urzędu ze starostą, wicestarostą, przewodniczącym rady powiatu, dyrektorem SP ZOZ w Żaganiu oraz radnymi powiatu. Na spotkaniu tym omawiany był
projekt włączenia Szpitala Miejskiego w Szprotawie w strukturę Szpitala Powiatowego w Żaganiu. Uzgodniono wspólny kierunek działania polegający na szczegółowym opracowaniu tego
procesu przez odpowiednie komisje.
W ubiegłym tygodniu, w związku z prośbą odbiorców ciepła, ZGK w Szprotawie na
większości obsługiwanych kotłowni komunalnych rozpoczął okres grzewczy 2007/2008.
Oprócz wymienionych zadań wraz z Burmistrzem wiele czasu poświęciliśmy na osobiste kontakty z mieszkańcami gminy, zajmowaliśmy się podejmowaniem ważnych dla naszej
społeczności decyzji gospodarczych oraz rozwiązywaliśmy sprawy związane z codziennym
funkcjonowaniem urzędu.
W okresie sprawozdawczym opracowano również wszystkie materiały i projekty uchwał,
które są przedmiotem obrad dzisiejszej obszernej sesji.
Od dnia 24 do 30 września br Burmistrz przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Sporządziła:
Monika Stępień – inspektor ds. obsługi sekretariatu
Szprotawa, 27 września 2007 roku
6