Zaproszenie - Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

Transkrypt

Zaproszenie - Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie
Mietków, dn. 09.04.2015r.
GOK.271.1.2015
..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
określonego w art. 4 pkt. 8.
Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie
bezpieczeństwa podczas imprezy plenerowej pod nazwą „VII Święto Żagli i Muzyki Marinowanie Mietków 2015”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zabezpieczenie imprezy plenerowej „VII Święto Żagli i Muzyki -Marinowanie Mietków 2015”, które
odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2015 roku na plaży w Borzygniewie. Usługa zawiera:

zapewnienie umundurowanych, skomunikowanych ze sobą i w pełni sprawnych
funkcjonariuszy służb ochrony, w odpowiedniej liczbie, wynikającej z Ustawy z dnia 20 marca
2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych i harmonogramu pracy służb ochrony,

wyznaczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa,

koordynację prac służb ochrony i służb informacyjnych,

rejestrację video prac służb ochrony i służb informacyjnych,

natychmiastowe reagowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia
uczestników imprezy,

kontrolę uprawnień na posterunkach podczas imprezy,

zapewnienie wśród funkcjonariuszy ochrony osób z uprawnieniami ratowników medycznych,

zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej OC,
W ciągu 7 dni roboczych po wyborze oferty sporządzenie planu zabezpieczenia imprezy masowej
(ustawa z dnia 22 sierpnia 1997). Cena usługi powinna zawierać wszystkie koszty dodatkowe,
które powinny zostać ujęte jako składnik stawki godzinowej proponowanej w ofercie.
Parametry dodatkowe:
Funkcjonariusz służb ochrony to osoba podlegająca kierownikowi do spraw bezpieczeństwa,
wyznaczona przez Wykonawcę, legitymująca się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o
której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z
2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180,
poz. 1112).
Kierownik do spraw bezpieczeństwa to osoba wyznaczona przez Wykonawcę, reprezentującą
go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.
Harmonogram prac służb ochrony:
19.06.2015 r.
20.00-00.00
20.06.2015r.
00.00-07.00
-2 os x 4h = 8h
-2os x 7h = 14 h
07.00-13.00
-6os x 6h = 36 h
13.00-17.00
17.00-03.00
-10os x 4h = 40 h
-17os x 10h = 170 h
21.06.2015r.
03.00-15.00
15.00-23.00
22.06.2015r.
23.00-10.00
- 6os x 12 h = 72 h
-17os x8h = 136 h
- 4os x 10h = 40 h
Suma godzin: 516
RAMOWY PLAN IMPREZY:
20 czerwca 2015 roku (sobota)
start 9.00
godz. 9.00- 17.00 – Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego,
Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Mietków,
Regaty Żeglarskie o Puchar Dolnego Śląska
godz. 15.00- 17.00 – nauka tańców karaibskich, morskie opowieści oraz Piracki Piknik
Rodzinny mała scena
godz. 17.00- 17.30 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w regatach duża scena
godz. 17.30- 19.00 – Znienacka Projekt mała scena
godz. 19.00- 20.30 – Trzecia Miłość duża scena
godz. 21.00- 22.30 – Orkiestra Samanta duża scena
godz. 23.00- 00.30 – Perły i Łotry duża scena
godz. 00.30- 01.00 - Trzecia Miłość mała scena
godz. 01.00- 02.00 – Wrocławska scena szantowa mała scena
koniec 03.00
21 czerwca 2015 roku (niedziela)
start godz. 13.00
godz. 13.00- 15.30 – Prezentacja GOK, szkoły i nauka tańców karaibskich, Piracki Piknik
Rodzinny mała i duża scena
godz. 15.30- 16.00 – Próba bicia rekordu w tańcach Matelota duża scena
godz. 16.00- 17.00 – Klang dla dzieci duża scena
godz. 17.00- 18.00 – Za horyzontem duża scena
godz. 18.30- 19.30 – Klang duża scena
godz. 20.00- 21.30 – Zejman&Garkumpel duża scena
koniec 22.00
2. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2015-04-17 do godz. 15:00
3. Miejsce składania ofert:
Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie
ul. Spółdzielcza 6
55-081 Mietków
lub elektronicznie na adres:
[email protected]
4. Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza ofertowego w formie pisemnej lub
elektronicznej. Do oferty należy dołączyć:
-
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
-
kopię koncesji na oferowane usługi.
5. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury w
Mietkowie, ul. Spółdzielcza 6, 55-081 Mietków
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:
stanowisko
Dyrektor GOK w Mietkowie
imię i nazwisko
tel.
Mirosław Stawski
0 71 316 82 54
w terminach
od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00
6. Termin wykonania zamówienia:
19-22 czerwca 2015 r.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
wysokość proponowanej ceny
kompletność oferty
40%
50%
wysokość zabezpieczenia w postaci polisy ubezpieczeniowej OC 10%
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie
3. Kopia polisy OC
4. Kopie uprawnień ratowników medycznych (tylko aktualne uprawnienia)
5. Zaakceptowany wzór umowy
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie
Mirosław Stawski

Podobne dokumenty