Załącznik nr 25 Przekrój przez groblę podziałową

Transkrypt

Załącznik nr 25 Przekrój przez groblę podziałową
Wewn trzny rów opaskowy o
szeroko ci 1,0m
sug
e ro
w
pod any k
kwa szta
tery
t
KW skarpy
3A
1:2
,5
Etap I realizacji
Zakres wykonywanych robót
geow óknina ochronna
ok. 800g/m 2
geomembrana PEHD 2,0mm
obustronnie fakturowana
Podkwatera KW3A
Etap I realizacji
Podkwater KW3B
Etap II realizacji
UWAGA
Do budowy skarp grobli mo na wykorzysta odpady dopuszczone,
wyszczególnione w
- za czniku nr 1 Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urz dzeniami
(Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.), Dz.U.06.49.356
- za czniku nr 2 Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 30.04.2013 r. w
sprawie sk adowisk odpadów.
grubo warstwy odpadów wbudowanych nie powinna jednak przekracza 25cm
1
1:
1:
1
Warstwa drena owa o mi szo ci
min. 0,5 m o k>1x10 -4m/s
Warstwa wirowo-piaszczysta
ona w etapie I realizacji
Warstwa drena owa o mi szo ci
min. 0,5 m
Warstwa wirowo-piaszczysta
ona w etapie II realizacji
3%
GROBLA PODZIA OWA
P, Pg, Odpady dopuszczone do budowy,
wyszczególnione w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska
Polska
Grontmij Polska Sp. z o.o.
WARSTWA MINERALNA
(np. I, G, )
Sztuczna bariera geologiczna, o wspó czynniku
przepuszczalno ci nie wi kszym ni k=1,0x10 -9 m/s
GRUNT RODZIMY
najwy szy mo liwy poziom wód gruntowych; rz. 115,20 m
Kotwienie geomembrany i
geow ókniny w warstwie mineralnej
Kotwienie wykonane w Etapie I
realizacji

Podobne dokumenty