Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Państwowa WyŜsza Szkoła

Transkrypt

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Państwowa WyŜsza Szkoła
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE
„PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA”
Studia są organizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Rodzinie w Koninie
Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z tematyką przestępczości, problemów
socjalnych, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych oraz współczesnych
koncepcji i metod wychowania profilaktyczno-resocjalizacyjnego.
Adresaci
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów studiów wyŜszych z zakresu pedagogiki, pracy
socjalnej, psychologii, socjologii i prawa, którzy są zainteresowani zdobyciem umiejętności zapobiegania
i rozwiązywania trudnych problemów społecznych.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy ośrodka pomocy rodzinie i innych instytucji zajmujących się
rozwiązywaniem problemów społecznych, psycholodzy specjalizujący się w problematyce resocjalizacji,
prawnicy oraz wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami profilaktyki społecznej.
Plan studiów
•
Problemy socjalne i zjawiska patologii społecznej
•
Przestępczość nieletnich i dorosłych we współczesnej Polsce
•
Psychologia kliniczna i psychopatologia
•
Socjologia zachowań dewiacyjnych
•
Psychologia niedostosowania i wykluczenia społecznego
•
Koncepcje i kierunki resocjalizacji
•
Diagnoza i projektowanie pedagogiczne w resocjalizacji
•
Alkoholizm i narkomania. Diagnoza i pomoc psychologiczna
•
Psychoterapia i socjoterapia w profilaktyce i resocjalizacji
•
Komunikacja interpersonalna
•
Wybrane zagadnienia prawa karnego
•
Prawo rodzinne opiekuńcze i nieletnich
•
Prawne podstawy pomocy socjalnej i postpenitencjarnej
•
Podstawy prawne i organizacyjne kurateli sądowej
•
Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
•
Techniki negocjacji i mediacji
Czas trwania
•
dwa semestry
•
180 godzin
•
13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złoŜenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
•
Psychologia kliniczna i psychopatologia
•
Diagnoza i projektowanie pedagogiczne w resocjalizacji
•
Alkoholizm i narkomania. Diagnoza i pomoc psychologiczna
•
Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
Absolwenci studiów otrzymają:
•
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
•
dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
Koszt uczestnictwa
około 1400 zł/semestr
Słuchacze mają moŜliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z zakresu negocjacji i mediacji
prowadzonych w języku angielskim.
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 13 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 66 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 2.467 osób