Zamość, dnia 28 listopada 2006 r - Samodzielny Publiczny Szpital

Transkrypt

Zamość, dnia 28 listopada 2006 r - Samodzielny Publiczny Szpital
Zamość, dnia 28 listopada 2006 r.
AZP 332/104/
/06
Dotyczy: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, o wykonawcach których oferty zostały odrzucone.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, iż w ramach
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego wybrano w poszczególnych zadaniach jako najkorzystniejsze następujące
oferty:
Zadanie Nr 1 - ultrasonograf
Oferta nr 12/104/06 firmy Mar – Med. Sp. z o.o.
ul. Al. Lotników 32/46, 02 – 668 Warszawa; cena wybranej oferty – 129.977,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta z najniższą ceną - jedyne obowiązujące w
tym postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie Nr 2 – ssak elektryczny
Oferta nr 10/104/06 firmy OGARIT PPHU Exsport - Import
ul. Ludowa 14; 05 – 092 Łomianki; cena wybranej oferty – 2.557,30 zł.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta z najniższą ceną - jedyne obowiązujące w
tym postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie Nr 3 – pompy infuzyjne jednostrzykawkowe – 4 szt.
Oferta nr 1/104/06 firmy Ascor S.A.
ul. Mory 8; 01 – 330 Warszawa; cena wybranej oferty – 8.560,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta z najniższą ceną - jedyne obowiązujące w
tym postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie Nr 4 – kardiomonitor z wyposażeniem – 2 szt.
Oferta nr 5/104/06 firmy AxMediTec Sp. z o.o.
ul. Składowa 12 ; 15 – 399 Białystok; cena wybranej oferty – 12.292,16 zł.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta z najniższą ceną - jedyne obowiązujące w
tym postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie Nr 5 – defibrylator
Oferta nr 5/104/06 firmy AxMediTec Sp. z o.o.
ul. Składowa 12 ; 15 – 399 Białystok; cena wybranej oferty – 19.760,76 zł.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta z najniższą ceną - jedyne obowiązujące w
tym postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.