wniosek - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

Transkrypt

wniosek - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
dr Izabela Poprawa
Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
Katowice dn. 28.01.2015r
Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów
WNIOSEK
z dnia 28 stycznia 2015 roku
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
1. Imię i nazwisko: Izabela Poprawa
2. Stopień doktora: doktor nauk biologicznych
3. Tytuł osiągnięcia naukowego: Przebieg procesu oogenezy niesporczaków z rzędu
Parachela
4. Wskazanie
jednostki organizacyjnej
do
przeprowadzenia
postępowania
habilitacyjnego: Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach
5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na
stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Odpis dyplomu potwierdzający posiadanie stopnia doktora.
2. Autoreferat w języku polskim.
3. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych,
współpracy naukowej i popularyzacji nauki (j. polski).
4. Oświadczenia współautorów głównego osiągnięcia naukowego określające indywidualny wkład
każdego z nich w prace stanowiące przedmiot osiągnięcia (j. polski).
5. Kopie prac stanowiące główne osiągnięcie naukowe.
6. Autoreferat w języku angielskim.
7. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych,
współpracy naukowej i popularyzacji nauki (j. angielski).
8. Oświadczenia współautorów głównego osiągnięcia naukowego określające indywidualny wkład
każdego z nich w prace stanowiące przedmiot osiągnięcia (j. angielski).
9. Dane adresowe.
10. Wersja elektroniczna wniosku i załączników oraz publikacji stanowiących dorobek naukowy