targi w polsce trade fairs in poland messen in polen - i

Komentarze

Transkrypt

targi w polsce trade fairs in poland messen in polen - i
P O L S K A K O R P O R A C J A TA R G O WA
P O L I S H T R A D E FA I R C O R P O R AT I O N
P O L N I S C H E M E S S E K O R P O R AT I O N
TARGI W POLSCE
TRADE FAIRS IN POLAND
MESSEN IN POLEN
NR 1 (14) 2007, ISSN 1233-2763
2007
oraz
INFORMACJA
o mo¿liwoœciach uczestnictwa polskich wystawców
w targach za granic¹ w 2007 r.
i organizatorach tych wyst¹pieñ
TARGI W POLSCE
TRADE FAIRS IN POLAND
MESSEN IN POLEN
2007
oraz
INFORMACJA
o mo¿liwoœciach uczestnictwa polskich wystawców
w targach za granic¹ w 2007 r.
i organizatorach tych wyst¹pieñ
Targi w Polsce 2007 / Trade Fairs in Poland 2007 / Messen in Polen 2007
Redakcja / Editorial staff
Halina Trawa (Redaktor naczelna / Editor-in-Chief), Marzenna £ukaszewicz, Jan Studencki
Reklamy / Advertisements: Ireneusz Zab³ocki
Fotografie / Photo: El¿bieta-Orhon Lerczak, Ireneusz Zab³ocki, foto archiwum
© Copyright by Polska Korporacja Targowa, Poznañ 2006
Terminarz opracowano na podstawie informacji przes³anych przez cz³onków PKT wed³ug stanu
na dzieñ 31 lipca 2006 r. Za prawid³owoœæ wpisów odpowiadaj¹ wy³¹cznie organizatorzy
targów. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zmian w terminach targów. Terminarz
bêdzie aktualizowany na stronie internetowej: www.polfair.com.pl.
Przedruk lub powielanie w dowolnej postaci lub sposób ca³oœci lub czêœci publikacji —
wy³¹cznie za zgod¹ wydawców. Wykorzystanie materia³ów zawartych w publikacji — mo¿liwe
za podaniem pe³nego Ÿród³a.
The schedule was prepared on the ground of information received from the PTFC members, valid
on 31st July 2006. The organizers are solely responsible for the accuracy of the entries. The organizers reserve for themselves the right to changes in their exhibition calendar. The schedule
will be presented at: www.polfair.com.pl and updated according to any changes made by the
organizers.
Reprinting or reproduction in any manner or by any method in whole or in part — only with the
publisher's permission. Use of any materials included in this publication only with stating full
particulars of the source.
Der Terminkalender wurde aufgrund der durch Mitglieder übersandten Information bearbeitet,
der Zustand für den 31. Juli 2006. Für die Richtigkeit der Eintragungen haften ausschließlich die
Veranstalter von Messen. Die Veranstalter behalten sich das Recht zur Änderung der Messefristen
vor. Der Terminkalender Regelmäßig auf unserer Seite www.polfair.com.pl aktualisiert.
Nachdruck oder der Teil der Veröffentlichung — ausschließlich mit der Verlegergenehmigung.
Die Ausnutzung der in der Veröffentlichung enthalten Materialen — möglich nach Angabe der
vollen Quelle.
Wydawca/ Publisher/ Verleger
Polska Korporacja Targowa / Polish Trade Fair Corporation / Polnische Messekorporation
ul. G³ogowska 26, 60-734 Poznañ, tel. +48 61/ 866 1532, 869 2245,
fax. +48 61/ 866 1053
http://www.polfair.com.pl; e-mail: [email protected] polfair.com.pl
Sk³ad komputerowy i naœwietlanie/Typesetting
perfekt, ul. Grodziska 11, 60-363 Poznañ,
tel. +48 61/ 867 1267, fax. +48 61/ 867 2643
http://dtp.perfekt.pl, [email protected]
Druk/Printing
Zak³ad Poligraficzny Kontra Maria Kurek i Wspólnicy Spó³ka Jawna,
ul. Majowa 21, 62-081 PrzeŸmierowo k/Poznania
tel. +48 61/ 814 2455
Szanowni Pañstwo, Drodzy Czytelnicy,
prawdopodobnie oddajemy do r¹k Pañstwa ostatnie wydanie terminarza
„Targi w Polsce” przygotowane przez Polsk¹ Korporacjê Targow¹. Nastêpna
edycja — na rok 2008, bêdzie jeszcze bogatsza, bo najprawdopodobniej
opracuje j¹ Polska Izba Przemys³u Targowego, któr¹ w³aœnie wspólnie tworzymy. Zanim to jednak nast¹pi, przyjrzyjmy siê jak zwykle naszym planom
na najbli¿szy — 2007 rok.
Wystawcy i uczestnicy targów obdarowuj¹ nas nadal swoim zainteresowaniem. Powiem wiêcej, rosn¹cym zainteresowaniem — i to zarówno wystawcy zagraniczni, jak i wystawcy polscy. To jest najsolidniejsza podstawa
rozwoju. Produkt globalny brutto w Polsce jest na dobrym poziomie. St¹d nie
opuszcza nas optymizm — proponujemy 217 targów w 16 miastach targowych, choæ w roku ubieg³ym na proponowanych 249 targów, zrealizowaliœmy 192 imprezy.
Targi odbêd¹ siê w Bydgoszczy, Gdañsku, Juracie, Kielcach, Krakowie,
Lublinie, £odzi, Olsztynie, O¿arowie Mazowieckim, Rogowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, W³oc³awku, Wroc³awiu i oczywiœcie — od 85 ju¿ lat —
w Poznaniu.
Do terminarza do³¹czamy po raz pierwszy w takiej szerokiej formie, informacjê o mo¿liwoœciach uczestnictwa polskich firm w targach za granic¹, które to uczestnictwa przygotowuj¹ nasi cz³onkowie. Dziêki ich wysi³kom nasza
oferta jest szersza i bardziej kompletna.
Pragnê przypomnieæ, ¿e swoje dzia³ania organizacyjne Polska Korporacja
Targowa uzupe³nia o aktywnoœæ edukacyjn¹. Ukaza³a siê ksi¹¿ka „Marketing
targowy. Vademecum wystawcy”, pod redakcj¹ prof. dr hab. Henryka Mruka
oraz Alojzego Kucy, ukazuj¹ siê inne specjalistyczne publikacje. Kontynuuje
prace Podyplomowe Studium Komunikacji i Promocji w Biznesie, organizowane przy wspó³pracy z PKT przez Katedrê Strategii Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
¯yczê naszym Partnerom, Wystawcom oraz pozosta³ym uczestnikom targów, aby nadal towarzyszy³a im dobra aura, aby efekty wst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej, d³ugo jeszcze przynosi³y pozytywne skutki, aby otwiera³y
siê nowe mo¿liwoœci. My, cz³onkowie Polskiej Korporacji Targowej, popieramy Was z ca³ych si³ i jesteœmy gotowi Wam s³u¿yæ — oferuj¹c najskuteczniejsz¹ arenê marketingu bezpoœredniego.
Bogus³aw Zalewski
Prezes Zarz¹du
Polskiej Korporacji Targowej
Ladies and Gentlemen, Dear Readers,
Probably it is the last „Trade Fairs in Poland” directory edited by Polish Trade
Fair Corporation. Most probably the next edition, including the calendar of
events for 2008, will be more comprehensive, since it will be published by
Polish Chamber of Exhibition Industry, in the foundation process of which we
have just got involved in. But before the process is finalized, let us present
you our trade fair plans for the coming 2007 year.
We are glad that the exhibitors and visitors participating in our trade fairs
and exhibitions keep showing their interest in us. Moreover, both the Polish
and the foreign exhibitors show their growing interest in the Polish trade fair
market. They lay the most solid base for the development of the Polish trade
fair industry. The Poland's gross domestic product is favourable at the moment. This is why we are optimistic about the business outlook for the next
year and offer 217 trade fairs and exhibitions in 16 cities, although in the previous year we were able to accomplish only 192 events in comparison with
249 exhibitions scheduled.
Trade fairs and exhibitions will take place in Bydgoszcz, Gdañsk, Jurata,
Kielce, Kraków, Lublin, £ódŸ, Olsztyn, O¿arów Mazowiecki, Rogów, Szczecin, Toruñ, Warszawa, W³oc³awek, Wroc³aw and will be continued — for
85 years now — in Poznañ.
This is the very first time our directory includes extensive information on
foreign trade fair participation opportunities for Polish companies and the organizers of foreign participations, the Corporation's members. In this way our
common fair offer has become more comprehensive and complete.
It is worth mentioning that Polish Trade Fair Corporation is involved in
numerous organizational projects including the activities in the area of education, such as publishing „Trade Fair Marketing. Exhibitor's Manual” edited by
Henryk Mruk and Alojzy Kuca and other trade publications. We are proud to
say that the postgraduate study in Communications and Promotion in Business, created by Marketing Strategies Department, University of Economics
in Poznañ, developed in cooperation with PTFC, will be continued.
I wish our Partners — both the Exhibitors and the other trade fair participants, further positive economic results and new business opportunities resulting from EU accession. We, the Polish Trade Fair Corporation members,
are here to support you and appreciate the opportunity to serve you — offering the most effective platform of direct marketing.
Bogus³aw Zalewski
President of the Board
of the Polish Trade Fair Corporation
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Leser,
vermutlich haben Sie die letzte Ausgabe des Terminkalenders „Messen in Polen”
in der Hand, die von der Polnischen Messekorporation gestaltet wurde. Die
nächste Ausgabe — für das Jahr 2008 — wird noch umfangreicher, weil sie
höchstwahrscheinlich von der Polnischen Messeindustriekammer herausgegeben wird, die derzeit von uns gemeinsam gegründet wird. Bis dies abgeschlossen ist, führen wir wie gewohnt unsere Pläne für das nächste Jahr 2007 durch.
Die Aussteller und Messeteilnehmer schenken uns weiterhin Interesse.
Ich kann sogar sagen, ihr wachsendes Interesse — und dies bezieht sich sowohl auf die ausländischen als auch auf die polnischen Aussteller. Das ist die
solidste Grundlage der Entwicklung. Das Bruttosozialprodukt befindet sich in
Polen auf einem guten Niveau. Deswegen ist unser Optimismus ungebrochen
— wir schlagen 217 Messen in 16 Messestädten vor, obwohl wir im vorigen
Jahr für 249 geplante Messen nur 192 Veranstaltungen realisiert haben.
Die Messen werden in Bydgoszcz, Gdañsk, Jurata, Kielce, Kraków, Lublin,
£ódŸ, Olsztyn, O¿arów Mazowiecki, Rogów, Szczecin, Toruñ, Warszawa,
W³oc³awek, Wroc³aw und selbstverständlich — wie schon seit 85 Jahren
— in Poznañ stattfinden.
An den Terminkalender hängen wir zum ersten Mal in einer so breiten
Form Informationen über die Möglichkeit der Teilnahme polnischer Firmen
an den Messen im Ausland an. Diese Teilnahme wird von unseren Mitgliedern organisiert. Dank ihren Anstrengungen ist unser Angebot breiter und
umfangreicher.
Ich möchte auch daran erinnern, dass die Polnische Messekorporation
ihre Organisationstätigkeit um eine Ausbildungsaktivität ergänzt. Es ist ein
Buch „Messemarketing: Ratgeber für Aussteller” unter der Redaktion von
Prof. Dr. habil. Henryk Mruk sowie Alojzy Kuca sowie andere Fachpublikationen erschienen. Das Postgraduierte Studium für Kommunikation und Förderung im Geschäftsleben, das unter Zusammenarbeit der Polnischen Messekorporation mit dem Lehrstuhl für Marketingstrategien der Ökonomischen
Akademie in Poznañ organisiert wird, setzt seine Arbeit fort.
Unseren Partnern, Ausstellern sowie sonstigen Messeteilnehmern wünsche ich, dass sie weiterhin von positiver Stimmung getragen werden, dass
Polens Beitritt zur Europäischen Union noch lange positive Ergebnisse bringt
und neue Möglichkeiten eröffnet. Wir, die Mitglieder der Polnischen Messekorporation unterstützen Sie mit voller Kraft und sind bereit, Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen, indem wir Ihnen einen der attraktivsten Standorte für Direktmarketing anbieten.
Bogus³aw Zalewski
Vorstandsvorsitzender
der Polnischen Messekorporation
Zarz¹d Board Vorstand
l
l
Grzegorz Siwek
Wiceprezes /
Vice-President /
Stellvertretter
Bogus³aw Zalewski
Prezes / President /
Vorsitzender
S³awomir Majman
Wiceprezes /
Vice-President /
Stellvertretter
Ma³gorzata Ga³uszka
Wiceprezes /
Vice-President /
Stellvertretter
Piotr Wojewodzic
Wiceprezes /
Vice-President /
Stellvertretter
Biuro Zarz¹du Headoffice Vorstandsbüro
l
Halina Trawa
Dyrektor Biura Zarz¹du /
Headoffice Manager /
Direktor des Vorstandsbüros
l
Marzenna £ukaszewicz
Specjalista ds. Promocji /
Promotion Co-ordinator /
Spezialist für Promotion
Jan Studencki
Asystent/Assistant
Spis treœci / Contents / Inhalt
S³owo wstêpne
Introduction
Vorwort
3
Zarz¹d • Board • Vorstand
Biuro Zarz¹du • Headoffice • Vorstandsbüro
6
Spis treœci
Contens
Inhalt
7
Cz³onkowie Polskiej Korporacji Targowej
Members of the Polish Trade Fair Corporation
Mitglieder der Polnischen Messekorporation
9
Targi wed³ug miast
Trade Fairs According to Cities
Veranstaltungen den Städten nach
37
Bydgoszcz
38
Gdañsk
43
Jurata
54
Kielce
55
Kraków
75
Lublin
91
£ódŸ
107
Olsztyn
124
O¿arów Mazowiecki
130
Poznañ
131
Rogów
158
Szczecin
158
Toruñ
166
Warszawa
168
W³oc³awek
189
Wroc³aw
190
Chronologiczny wykaz targów
Calendar of Trade Fairs
Chronologisches Verzeichnis der Veranstaltungen
193
Indeks bran¿
Index of Industries
Indeks nach Branchen
229
Bran¿owy wykaz targów
Trade Fairs According to Industry
Veranstaltungen den Branchen nach
233
Informacja o mo¿liwoœciach uczestnictwa polskich firm
w targach za granic¹ w 2007 r. oraz o organizatorach tych wyst¹pieñ
271
Cz³onkowie
Polskiej Korporacji Targowej
Members of
the Polish Trade Fair Corporation
Mitglieder
der Polnischen Messekorporation
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
A-Z Zdzis³aw
Filipiak Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe
ul. Nieszawska 3, 61-022 POZNAÑ
tel: +48 61/ 875 2672, 875 26 74
fax: +48 61/ 875 2672
e-mail: [email protected], http://www.a-z.com.pl
Projektowanie i kompleksowa realizacja stoisk targowych, wystaw i wnêtrz w kraju i za granic¹. Zabudowa niestandardowa z wykorzystaniem nietypowych materia³ów i nowoczesnych
technologii oraz w oparciu o systemy wystawiennicze. Pe³ne wyposa¿enie wykonywanych
obiektów w meble, sprzêt gospodarczy i multimedialny. Us³ugi graficzno — plastyczne.
Od 2004 roku nasza firma pracuje zgodnie z normami systemu zarz¹dzania jakoœci¹
ISO 9001:2000. Firma posiada tytu³ Lider Us³ug Targowych.
Design and comprehensive realization of trade fair stands, exhibitions and interiors all over the
country and abroad. Unconventional construction with non-typical materials and modern technologies with use of exhibition systems. Complete furnishing, household appliances, multimedia equipment. Graphics and decoration. Our company has been working in accordance with
quality management systems ISO 9001:2000 since 2004. The Company is Trade Fair Service
Leader prizewinner.
Projektierung und komplexe Realisierung der Messestände, Ausstellunge und Innenräume im
Inland und im Ausland. Nicht-standard Bebauung aus untypische Materialen und moderne
Technologien. Volle Ausstattung mit Möbeln und Haushaltsgeräten. Grafik und Kunstdienstleistungen. Unsere Firma arbeitet in Anlehnung an Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2000
seit 2004. Die Firma hat den Titel Leader der Messedienstleistungen.
ABISAL sp. z o.o.
ul. Strza³kowskiego 26/6 a, 60-855 POZNAÑ
tel: +48 61/ 848 3645, 848 1090, 0 601 704 831
fax: +48 61/ 848 3645, 848 1090
e-mail: [email protected]
http://www.abisal.com.pl
Kompleksowa realizacja stoisk targowych w kraju i za granic¹ — w systemach: Syma i Octa
oraz stoiska nietypowe: stoiska z p³yty kartonowo-gipsowej, z elementów drewnianych, stoiska
piêtrowe, pawilony na otwartym terenie. Wykonywanie projektów, dokumentacji i wizualizacji
stoisk. Pe³na obs³uga wystawców, wyposa¿enie stoiska w meble i sprzêt gospodarczy. Us³ugi
graficzno-plastyczne, wydruki wielkoformatowe.
Complete construction of trade fair stands at home and abroad, in the Syma and Octa systems,
as well as custom stands made of cardboard-gypsum board, wooden elements, two-storey
stands, pavilions in the open air. Designing, documentation and visualization works. Full-range
service rendered to exhibitors, furnishing of stands with furniture and household appliances,
graphic and plastic service, large-size printouts.
Aufbau von Messeständen im In- und Ausland – in Systemen Syma und Octa sowie untypische
Stände: aus Karton-Gips-Platten, aus Holzelementen, Etagenstände, Pavillons auf Freigelände.
Ausführung von Projekten, Dokumentation und Visualisierung von Ständen. Volles Services der
Aussteller, Ausstattung der Messestände mit Möbeln und Haushaltsgeräten, Grafik- und Kunstdienstleistungen, Großformatdruckausgaben.
10
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
ANTARES STUDIO
ul. Rzgowska 102, 93-153 £ÓD
tel: +48 42/ 682 2532, 682 2551, 0 502 030 231
fax: +48 42/ 682 4312
e-mail: [email protected]
http://www.stoiskatargowe.pl,
www.piknikifirmowe.pl
Projektowanie i realizacja stoisk systemowych i niesystemowych, jednopoziomowych, wielopoziomowych i zewnêtrznych. Firma dzia³a od 1995 roku. Posiada w³asny zespó³ projektowy.
Baza wykonawcza w Poznaniu. Mo¿liwoœæ profesjonalnego, estradowego oœwietlania ekspozycji, zawieszonego na rampach z dachów hal wystawienniczych. Liczne nagrody za realizacje.
Na ¿yczenie pilota¿ administracyjny w sprawach zwi¹zanych z targami, akcje eventowe na
stoiskach. Organizacja imprez firmowych.
Designing and construction of system and custom exhibition stands, one-storey and multi-storey stands as well as outdoor stands. Business activity since 1995. Own designer team.
Stand equipment base in Poznañ. Ability to provide customers with professional scene lighting
equipment based on foot-light construction. Numerous awards for the company’s productions.
On request full-range administration service rendered to exhibitors and organization of events
at a stand. Organization of corporate events.
Projektierung und Aufbau von System- und untypischen Messeständen, ein- und mehrstöckigen
sowie Außenständen. Die Firma ist seit 1995 tätig. Eigenes Projektteam. Ausführungsbasis in
Poznañ. Möglichkeit der professionellen Bühnenbeleuchtung der Ausstellung, die auf den
Rampen von Ausstellungshallendächern aufgehängt worden ist. Zahlreiche Auszeichnungen
für den Aufbau. Auf Wunsch Verwaltungshilfe bei den mit Messen verbundenen Angelegenheiten,
Eventsaktionen auf den Messeständen. Organisation von Firmenveranstaltungen.
FIRMA ARCHITECT R.CH. DESIGN
ul. Trzebiatowska 47, 60-423 POZNAÑ
tel: +48 61/ 848 8851, 848 8991
fax: +48 61/ 848 8851
e-mail: [email protected]
http://www.rchdesign.com.pl
Indywidualne, profesjonalne projektowanie i realizacja stoisk w ró¿nych systemach wystawienniczych. Budowa stoisk nietypowych, tak¿e piêtrowych, wykraczaj¹cych poza standardy
targowe. Kompleksowe wyposa¿enie stoisk, ³¹cznie z grafik¹. Pe³en zakres us³ug zwi¹zanych
z obs³ug¹ stoisk.
Customized professional exhibition stand development, construction of stands based on elements in different stand construction systems. Unconventional stands including two-storey
ones. Equipping stands, graphics, decoration. Full-range exhibition stand service.
Individuelle, professionelle Projektierung und Aufbau von Messeständen in verschiedenen
Ausstellungssystemen. Bau von untypischen Ständen, auch Etagenständen, die außer die
Messestandards hinausgehen. Komplexe Ausstattung der Messestände samt Grafik. Volle mit
der Bedienung der Messestände verbundene Dienstleistungspalette.
11
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich
ul. Pu³awska 12a, 02-566 WARSZAWA
tel: +48 22/ 849 6006, 849 6071, 849 6044, 840 6081
fax: +48 22/ 849 3584
e-mail: [email protected]
http://www.brsa.com.pl
Biuro Reklamy SA — Zarz¹d Targów Warszawskich — jeden z najwiêkszych organizatorów
targów i wystaw w Warszawie. BR Advertising — Agencja Reklamowa — to najwiêksza
w Polsce firma zajmuj¹ca siê reklam¹ i marketingiem: tworzenie strategii marketingowych i komunikacyjnych, planowanie i zakup mediów, kompleksowe zarz¹dzanie komunikacj¹ spo³eczn¹ przedsiêbiorstw.
Biuro Reklamy SA — Warsaw Exhibition Board — one of the biggest trade fair and exhibition organizers in Warsaw. BR Advertising Agencyïs — a top Polish independent corporation
covering advertising and marketing including: creation of marketing and communication strategies, planning and purchase of media and comprehensive management of enterprise social
communication.
Biuro Reklamy SA — Vorstand der Warschauer Messen- einer der größten Veranstalter von
Messen und Ausstellungen in Warschau. BR Advertising — Werbeagentur — die sich in
Polen mit Werbung und Marketing beschäftigte größte Firma: Bildung von Marketing- und
Kommunikationsstrategien, Planung und Erwerb von Medien, komplexe Verwaltung mit
sozialer Kommunikation der Unternehmen.
Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
ul. Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
tel: +48 12/ 652 7800, 652 7804
fax: +48 12/ 652 7803, 652 7807
e-mail: [email protected],com.pl
http://www.centrumtargowe.com.pl
Organizator krajowych i miêdzynarodowych targów i wystaw gospodarczych, konferencji, seminariów naukowych, prezentacji i pokazów. Posiada w³asne tereny i pawilony wystawowe.
Na miejscu hotel i restauracja. Kompleksowa obs³uga wystawców: projektowanie, zabudowa
i wyposa¿enie stoisk, us³ugi reklamowe i poligraficzne. Us³ugi transportowe. Organizator
ca³orocznej Sta³ej Wystawy Budownictwa.
Organization of national and international trade fairs and exhibitions as well as accompanying
events: conferences, seminars and symposia. The owner of fairgrounds and pavillions with
a hotel and a restaurant on the spot. Comprehensive service rendered to exhibitors including
designing, construction and furnishing of trade fair stands, advertising and printing services.
Transportation services. The organizer of Permanent Exhibition of Building Industry.
Veranstalter der inländischen und internationalen Messen und Wirtschaftsausstellungen,
Konferenzen, Wissenschaftsseminaren, Vorstellungen und Vorführungen. Eigene Ausstellungsgelände und -pavillons. Vor Ort Hotel und Restaurant. Komplexe Bedienung der Aussteller:
Projektierung, Bebauung und Ausstattung der Stände, Werbe- und Polygraphiedienstleistungen. Transportdienstleistungen. Veranstalter der ganzjährigen ständigen Ausstellung des
Bauwesens.
12
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
de ‘KORA Przedsiêbiorstwo Us³ug Wystawienniczych
sp. z o.o.
ul. Œniadeckich 10, 60-774 POZNAÑ
tel: +48 61/ 864 3299, 0 602 212 527
fax: +48 61/ 864 3299
e-mail: [email protected]
http://www.wlkp.top.pl/~dekora
Projektowanie i wykonawstwo „pod klucz” ekspozycji wystawienniczo-handlowych w oryginalnym systemie Octanorm. Realizacja stoisk nietypowych. Oferta specjalna: pawilony parterowe i piêtrowe na powierzchni otwartej. Zabudowa piêtrowa w oryginalnym systemie Octanorm-Doppelform.
Comprehensive development of trade fair and exhibition stands in the original Octanorm system. Construction of unconventional stands. Special offer: one- and two-storey pavillions outdoors. Storeyed stands based on the original Octanorm-Doppelform system.
„Schlüsselfertige” Projektierung und Ausführung von Ausstellungs- und Handelsexpositionen im
Originalsystem Octanorm. Ausführung der untypischen Stände. Sonderangebot — Erdgeschossund Etagenpavillons auf Freigelände. Etagenbau im Originalsystem Octanorm-Doppelform.
EFFECT Firma Us³ugowo-Handlowa
ul. Finlandzka 10, 03-903 WARSZAWA
tel: +48 22/ 616 1101, 0 602 629 797, 0 606 784 754
fax: +48 22/ 211 1925
e-mail: [email protected]
http://www.effect.waw.pl
Specjalizacja w projektowaniu i kompleksowym wykonaniu stoisk targowych (wraz z wyposa¿eniem) i dekoracji w kraju i za granic¹. Projekty i dokumentacje, prace graficzno-plastyczne.
Obs³uga konferencji i kongresów, seminariów i imprez plenerowych.
Specialization in designing and complex construction of trade fair and exhibition stands including furnishing and decoration all over the country and abroad. Design, documentation, graphics. Full-range service during conferences, congresses, seminars and outdoor events.
Spezialisierung auf Projektierung und komplexe Ausführung von Messeständen (samt der
Ausstattung) und Dekoration im In- und Ausland. Projekte und Unterlagen, Grafik- und
Designarbeiten. Bedienung von Konferenzen und Kongressen, Seminaren und Veranstaltungen
im Freien.
P.H.U. „PLUS EWELD”
Os. Rzeczypospolitej 14/36, 61-397 POZNAÑ
tel: +48 61/ 661 3637
fax: +48 61/ 661 3637
e-mail: [email protected]
Kompleksowe us³ugi zabudowy i organizacja wyst¹pieñ targowych na terenie ca³ego kraju i za
granic¹. Stoiska standardowe w systemie Octinex, stoiska piêtrowe, nietypowe, wed³ug projektu klienta. Realizacja us³ug reklamowych, poligraficznych, graficznych i projektowych.
13
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Trade fair and exhibition stands development and organization of trade fair participations all
over the country and abroad. Comprehensive offer including: conventional stands in the
Octinex system, two-storey stands and unconventional ones, according to clientïs design.
Advertising and printing services, graphic.
Komplexe Bebauung und Organisation von Messeauftritten auf dem Gebiet des ganzen Landes
und im Ausland. Standardmessestände im Octinex-System, Etagenstände, untypische Stände
und nach dem Projekt des Kunden. Ausführung von Werbe-, Polygraphie-, Grafik- und
Entwurfsdienstleistungen.
EXPO-PLAN Adam Konieczny
ul. Œniadeckich 9/1, 60-773 POZNAÑ
tel: +48 61/ 865 9600, 865 9843
fax: +48 61/ 865 9600, 865 9843
e-mail: [email protected]
http://www.expo-plan.com.pl
Kompleksowa realizacja ekspozycji targowych w kraju i za granic¹ w oparciu o systemy oktagonalne i rozwi¹zania niekonwencjonalne. Zabudowa piêtrowa, zabudowa zewnêtrzna. Projekty, dokumentacja, prace graficzno-plastyczne. Pe³na obs³uga w czasie trwania imprezy targowej.
Comprehensive development of trade fair and exhibition stands based on the octagonal systems and unconventional technologies and construction systems at home and abroad.
Two-storey stands, outdoor pavilions. Design, documentation and graphic services. Full-range
service rendered to exhibition during exhibitions.
Komplexe Ausführung von Messeausstellungen im In- und Ausland auf Grund von Oktagonalsystemen und unkonventionellen Lösungen. Etagestände, Bebauung der Aussenausstellungen.
Projekte und Dokumentation, Graphik- und Designarbeiten. Komplexbedienung während der
Dauer von Messeveranstaltungen.
EXPO-SYSTEM sp. z o.o.
ul. Orzeszkowej 9/11, 60-778 POZNAÑ
tel: +48 61/ 865 7808, 865 7810
fax: +48 61/ 865 7810
e-mail: [email protected]
http://www.expo-system.com.pl
Kompleksowa zabudowa stoisk targowych. Projektowanie architektoniczno-graficzne. Projektowanie dokumentacji techniczno-elektrycznej. Wykonawstwo stoisk w systemie oktagonalnym, równie¿ piêtrowych oraz w wersjach niesystemowych (stoiska nietypowe). Realizacja
us³ug graficzno-plastycznych. Wyposa¿enie stoisk w meble oraz sprzêty gospodarcze.
Turn-key construction of trade fair stands. Architectural and graphic design. Technical and
electric working plans design. Construction of stands in the octagonal system, including
two-storey stands and unconventional stands. Graphics and decoration service. Furnishing of
stands with furniture and household appliances.
Komplexe Messeständebebauung. Architektonisch-graphische Projektierung und Projektierung der technisch-elektrischen Unterlagen. Ausführung von Messen im Oktagonalsystem, darunter der Etagenstände, sowie der Unsystemstände. Ausstattung der Messestände mit Möbeln
und Haushaltsgeräten.
14
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
GEOSERVICE-CHRISTI sp. z o.o.
ul. Pi³sudskiego 41/7, 50-032 WROC£AW
tel: +48 71/ 343 2104, 0 601 922 880, 0 601 060 941
fax: +48 71/ 372 4419
e-mail: [email protected]
http://www.geoservice.pl
Organizacja najwiêkszych miêdzynarodowych targów w bran¿y kamieniarskiej w Europie
Œrodkowowschodniej oraz targów regionalnych w tej bran¿y, wraz z towarzysz¹cymi im sympozjami, konferencjami i seminariami. Profesjonalna, kompleksowa obs³uga wystawców.
Organization of the biggest international trade fair for stone and stone-processing machines in
Central and Eastern Europe, as well as regional trade fair within the same industry, including
accompanying events — symposia, conferences and seminars. Full-range service rendered to
exhibitors.
Veranstaltung von größten, internationalen Messen in der Steinbranche in Mittelosteuropa sowie der Regionalmessen in dieser Branche, samt den begleitenden Symposien, Konferenzen
und Seminaren. Professionelle, komplexe Bedienung der Aussteller.
HELLWING EXPO Targi Wystawy Wnêtrza
ul. Lipcowa 33, 62-081 PRZEMIEROWO
tel: +48 61/ 652 5705, 652 5706, 652 5710
fax: +48 61/ 652 5711
e-mail: [email protected]
http://www.hellwingexpo.com.pl
Kompleksowa realizacja stoisk targowych „pod klucz” w oryginalnym systemie Octanorm, stoiska piêtrowe w systemie Doppelform-Octanorm. Specjalizacja w projektowaniu i wykonawstwie stoisk nietypowych.
Turn-key construction of trade fair stands in the original Octanorm system. Two-storey stands
in the Doppelform-Octanorm system. Specialization: designing and construction of non-typical
stands.
Projektierung und Ausführung der Stände im originellen Octanorm-System. Etagenbebauung
im Doppelform-System. Spezialisierung auf untypische Ständen, ausgeführt in der Tischlerplatte, nach eigenen Projekten und Projekten des Auftragsgebers. „Schlüsselfertige” Ausstattung der Stände.
HERMES EXHIBITIONS Marek Jêdraszczak
Os. Stare Zegrze 133/8, 61-249 POZNAÑ
tel: +48 61/ 877 5480
fax: +48 61/ 877 5481
e-mail: [email protected]
http://www.hermes-exhibitions.pl
Projektowanie i budowa stoisk targowych o oryginalnym charakterze: systemowych lub indywidualnych, w tym piêtrowych oraz pawilonów na terenie otwartym. Kompleksowe us³ugi wystawiennicze, m.in.: projekty architektoniczne w programach 3D, grafika reklamowa, instalacje
elektryczne i wodoci¹gowo-kanalizacyjne, prace etala¿owe, kompozycje kwiatowe, wyposa¿enie
15
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
stoisk w meble, artyku³y gospodarstwa domowego i sprzêt audiowizualny, serwis fotograficzny,
obs³uga stoisk przez hostessy i t³umaczy.
Design and construction of original trade stands: system or custom made designs, including
multi-level stands and outdoor pavilions. Comprehensive exhibition services, including: architectural designs (3D software), advertising graphics, electrical and water-sewage installations,
exhibition layouts, flower arrangements, provision of furniture, household articles and RTV
equipment, photographic services, provision of stand hostesses and interpreters.
Planung und Aufbau von Messeständen von originellen Charakter: System- und individuellen
Messeständen, darunter Doppelstock- und Freigeländeständen. Unser Messe-Fullservice umfasst:
architektonische Entwürfe in dreidimensionaler Gestaltung, Werbegrafik, Elektroinstallationen
und Wasseranschlüsse, Dekorationsgestaltung, Blumendekoration, Mobilliar, Hausrat und
audiovisuelle Medien, Fotoservice, Hostessen und Dolmetscher.
HERMES STUDIO EXPO Krzysztof Boczkowski
ul. Mickiewicza 33, 60-837 POZNAÑ
tel: +48 61/ 847 6001 w. 239, 0 601 736 781
fax: +48 61/ 841 1881
e-mail: [email protected]
http://www.hermes.poznan.pl
Kompleksowa realizacja niesystemowych stoisk targowych wed³ug indywidualnych projektów,
stoisk w systemie oktagonalnym lub z elementów drewnianych i p³yt gipsowo-kartonowych,
wraz z opraw¹ plastyczn¹, wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Stoiska
piêtrowe i pawilony na powierzchni otwartej.
Comprehensive development of trade fair and exhibition unconventional stands made according to clientïs design, based on the octagonal system or wooden and cardboard-gypsum
boards, including stand decoration, electrical installation, water-sewage system and furnishing
stands with furniture and household appliances.
Komplexe Ausführung von Unsystemmesseständen nach individuellen Projekten, von Ständen
im Oktagonalsystem oder aus Holzelementen und Gips- und Kartonplatten samt Design,
Ausführung der Elektro- sowie Wasser- und Kanalisationsinstallation. Etagenstände und
Pavillons auf der offenen Fläche.
INEXPO Poznañska Agencja Targowa
Jan Lisiak Piotr Wojewodzic s.j.
ul. Berlinga 9, 63-000 ŒRODA WLKP.
Biuro Obs³ugi Klienta
ul. Œniadeckich 3/4, 60-773 POZNAÑ
tel: +48 61/ 865 8043, 865 8044
fax: +48 61/ 865 8043, 865 8044
e-mail: [email protected], [email protected]
http://www.inexpo.pl, www.nova-form.pl
Pe³en zakres us³ug wystawienniczych w kraju i za granic¹: projekty i dokumentacje, uzgodnienia z organizatorami, zabudowa systemowa i niesystemowa, stoiska piêtrowe i pawilony zewnêtrzne. Wykonanie instalacji i kompletne wyposa¿anie stoisk w meble, oœwietlenie, instalacjê
elektryczn¹, sprzêt audiowizualny i nag³oœnienie. W ofercie nowoczesny system kszta³towania
16
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
przestrzeni u¿ytkowej Nova Form. Hostessy, catering, organizacja imprez towarzysz¹cych. Firma posiada tytu³ Lider Us³ug Targowych.
Comprehensive exhibition service at home and abroad: design and documentation, negotiations with exhibition organizers, trade fair and exhibition stand development. Unconventional
and conventional expositions, two-storey stands and outdoor pavilions. Equipping stands with
electrical and water-sewage installations, furniture, lighting systems, electrical installations,
audiovisual equipment, loudspeakers. The company offer includes the up-to-date Nova Form
space development system. Hostesses, catering, organization of accompanying events. The
Company is Trade Fair Service Leader prizewinner.
Voller Umfang von Ausstellungsdienstleistungen im In- und Ausland: Projekte und Dokumentationen, Vereinbarungen mit den Veranstaltern, System- und Unsystembebauung, Etagenstände und Aussenpavillons. Ausführung der Installation und komplexe Ausstattung der
Stände mit Möbeln, Beleuchtung, Elektroinstallation, Radio- sowie TV-Geräte und Beschallung. Im Angebot modernes System der Gestaltung von Nutzfläche Nova Form. Hostessen,
Catering, Organisation von begleitenden Veranstaltungen. Die Firma hat den Titel Leader der
Messedienstleistungen.
INTER-MARK GROUP s.c. Katarzyna i Maciej Witkowiak
ul. Przybyszewskiego 45/7, 60-356 POZNAÑ
tel: +48 61/ 657 7757, 657 7754, 657 7756
fax: +48 61/ 657 7750
e-mail: [email protected]
http://www.inter-markgroup.com
Projekty nietypowe, indywidualne i realizacje z zastosowaniem najnowszych trendów europejskich. Uznanie i sta³a wspó³praca z wystawcami polskimi i zagranicznymi. Realizacje stoisk
targowych na terenie Polski i ca³ej Europy. Lider Us³ug Targowych 2006. Liczne nagrody za
projekt i wykonanie stoisk targowych. Kompleksowe wyposa¿enie w meble, instalacje, catering,
kwiaty. Serwis reklamowy i fotograficzny, hostessy.
Atypical and custom stand design and development following the latest European trends.
Acknowledgement and partnership of Polish and foreign exhibitors. Realizations at exhibitions
in Poland and Europe.Trade Fair Service Leader 2006. Numerous rewards for design and development of exhibition stands. Complex furnishing with: furniture, installations, catering,
flowers. Advertising and photo services, hostesses.
Untypische und individuelle Projekte sowie Aufbau mit Anwendung modernster europäischer
Trends. Anerkennung und feste Zusammenarbeit mit polnischen und ausländischen Ausstellern.
Organisation von Veranstaltungen in größten Messezentren im In- und Ausland. Leader der
Messedienstleistungen 2006 sowie zahlreiche Auszeichnungen für Projekte und Aufbau von
Messeständen. Komplexe Ausstattung mit Möbeln, Installationen, Catering, Blumen, Werbeund Fotoservice, Hostessen.
INTER-SERVICE sp. z o.o.
ul. Orzeszkowej 18, 60-778 POZNAÑ
tel: +48 61/ 865 7520, 865 7572
fax: +48 61/ 865 8740
e-mail: [email protected]
http://www.inter-service.com.pl
17
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Zabudowa stoisk wraz z wyposa¿eniem i plastyk¹ z elementów systemu Octanorm, w tym
tak¿e piêtra u¿ytkowe Doppelform oraz przestrzenne elementy Octastructur. Realizacja stoisk
nietypowych. TV-Plazma, rzutniki, skanery i oœwietlenie sceniczne montowane na konstrukcjach rampowych. Wieloletnie doœwiadczenie w realizacji ekspozycji zagranicznych. Cz³onek
Octanorm Service Partner International. Firma posiada tytu³ Lider Us³ug Targowych.
Stand construction in the Octanorm system (including Doppelform storeyed floors and
Octastructur spatial elements), complete furnishing and interior decoration. Custom built exhibition stands. TV-Plazma, projectors, scanners and stage illumination based on foot-lights
construction. A long-time experience in exhibition stand construction abroad. A member
of the Octanorm Service Partner International. The Company is Trade Fair Service Leader
prizewinner.
Bebauung der Stände samt der Ausstattung und Plastik aus Elementen des Octanormsystems,
darunter auch Nutzungsetagen Doppelform sowie Raumelemente Octastructur, Ausführung
von untypischen Ständen, TV-Plazma, OHPs, Scanners und Bühnenbeleuchtung, montiert auf
den Rampenkonstruktionen, mehrjährige Erfahrung bei der Ausführung der ausländischen
Ausstellungen. Ausführung der Messestände in Polen und Europa, Mitglied von Octanorm Service Partner International. Firma hat den Titel Leader der Messedienstleistungen.
INTERSERVIS sp. z o.o.
ul. Stefanowskiego 24, 90-537 £ÓD
tel: +48 42/ 637 1215, 637 1359, 637 2758
fax: +48 42/ 639 7980
e-mail: [email protected]
http://www.interservis.pl
Organizator bran¿owych targów i wystaw gospodarczych, konferencji, seminariów i zagranicznych wyst¹pieñ firm polskich. Wydawca £ódzkiego Przegl¹du Targowego. Przedstawicielstwo
na Polskê Targów Morskich Europort w Amsterdamie. Projektowanie i zabudowa stoisk targowych w oparciu o oryginalne elementy systemu Octanorm oraz stoiska niekonwencjonalne.
Us³ugi promocyjno-reklamowe.
The organizer of trade fairs and economic exhibitions, conferences, seminars and Polish companies trade fair participations abroad. The publisher of the £ódŸ Trade Fair Magazine. The
representative of RAI for Europort International Maritime Exhibition. Design and construction of
trade fair stands based on the original Octanorm as well as unconventional stands. Promotion
and adveritising services.
Veranstalter der Fachwirtschaftsmessen und Ausstellungen, Konferenzen, Seminaren sowie
ausländischen Auftritte der polnischen Firmen. Herausgeber der £ódŸ Messeübersicht.
Vertreter für Polen der Seemesse Europort in Amsterdam. Projektierung und Bebauung von
Messeständen im Originalsystem Octanorm sowie unkonventionellen Ständen. Promotionsund Werbedienstleistungen.
Izba Gospodarcza „WODOCI¥GI POLSKIE”
ul. J.Kasprowicza 2, 85-073 BYDGOSZCZ
tel: +48 52/ 376 8910, 376 8925, 376 8926
fax: +48 52/ 376 8920, 376 8929
e-mail: [email protected]
http://www.igwp.org.pl
18
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Ogólnopolska organizacja samorz¹du gospodarczego zrzeszaj¹ca firmy wodoci¹gowo-kanalizacyjne. Organizator corocznych miêdzynarodowych targów w bran¿y maszyn i urz¹dzeñ dla
wodoci¹gów i kanalizacji oraz innych imprez promocyjnych.
National self-govering organization (The Economic Chamber — Polskie Wodoci¹gi) for Polish
water supply and sewage system companies. The Chamber is the organizer of annual international trade fair for water-sewage technology as well as other promotional events.
Gesamtpolnische Organisation der wirtschaftlichen Selbstverwaltung, die Wasser- und
Kanalisationsfirmen vereinigt. Veranstalter von jährlichen internationalen Messen in der
Branche der Maschinen und Einrichtungen für Wasser- und Kanalisationsleitungen sowie von
anderen Promotionsveranstaltungen.
JMT Polska sp. z o.o.
ul. Fabianowska 151/153, 62-052 KOMORNIKI
tel: 0 502 141 201, 0 501 713 144
e-mail: [email protected]
http://www.jmt.poznan.pl
Wynajem mebli, sprzêtu AGD, naczyñ kuchennych, nakryæ sto³owych i akcesoriów na stoiska
targowe. Wypo¿yczanie namiotów i hal namiotowych. Kompleksowa organizacja du¿ych imprez plenerowych, ³¹cznie z profesjonalnymi scenami, oœwietleniem i nag³oœnieniem. Organizacja „pod klucz” bankietów, imprez integracyjnych, zjazdów i konferencji.
Rental of furniture, household appliances, kitchenware and accessories for trade fair stands.
Tent rental for outdoor events. Complete organization of outdoor events, including audio and
lighting equipment and construction of professional stages. Turn-key organization of banquets,
integration events, conventions, conferences, etc.
Verleih von Möbeln, Haushaltsgeräten, Küchengeschirr, Tafelgeschirr und Zubehör für
Messestände. Verleih von Zelten und Zelthallen. Komplexe Organisation von großen Veranstaltungen im Freien samt professionellen Bühnen, Beleuchtung und Beschallung. Schlüsselfertige Organisation von Banketten, Integrationsveranstaltungen, Versammlungen und
Konferenzen.
KOARA Przedsiêbiorstwo Promocyjno-Reklamowe
Ewa Siwek Grzegorz Siwek s.j.
ul. Wileñska 33/2, 03-414 WARSZAWA
tel: +48 22/ 618 3831, 618 0150, 0 602 217 528
fax: +48 22/ 618 3831, 618 0150
e-mail: [email protected], [email protected]
http://www.koara.com.pl
Projektowanie i budowa stoisk targowych wraz z wyposa¿eniem i grafik¹ w oryginalnym systemie Octanorm. Realizacja stoisk nietypowych. Oferta specjalna: stoiska piêtrowe i budowa
domków wolnostoj¹cych. Cz³onek Octanorm Service Partner International. Firma posiada tytu³
Lider Us³ug Targowych.
Designing and development of trade fair stands in the original Octanorm system including furnishings and graphics as well as unconventional stands. Special offer: two-storey stands, construction of outdoor pavilions including separate cottages. A member of the Octanorm Service
Partner International. The Company is Trade Fair Service Leader prizewinner.
19
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Projektierung und Bau von Messeständen samt Ausstattung und Grafik im Originalsystem
Octanorm. Ausführung von untypischen Ständen. Sonderangebot: Etagenstände und Bau von
freistehenden Häusern. Die Firma ist Mitglied der Octanorm Service Partner International. Die
Firma hat den Titel Leader der Messedienstleistungen.
M & M SERVICE Przedsiêbiorstwo Organizacji Wystaw
i Obs³ugi Targów
ul. Jaœminowa 17, 62-002 SUCHY LAS
tel: +48 61/ 866 4948, 0 601 707 725
fax: +48 61/ 866 4948
Biuro Obs³ugi Klienta
ul. Orzeszkowej 3, 60-778 POZNAÑ
e-mail: [email protected]
http://www.mm.service.com.pl
Projektowanie i kompleksowa zabudowa stoisk targowych w systemie oktagonalnym. Oferta
specjalna: zabudowa stoisk piêtrowych oraz budowa domków wolnostoj¹cych. Wykonanie
stoisk nietypowych, wykraczaj¹cych poza standardy targowe (drewno, Nida Gips).
Designing and complete construction of trade fair stands in the octagonal system. Special
offer: two-storey stands and separate cottages. On request customized stands (wood, panels).
Projektierung und komplexe Bebauung der Messestände im Oktagonalsystem. Sonderangebot: Bebauung von Etagenständen sowie Bau von feistehenden Häusern. Ausführung der untypischen Stände, die außer Messestandards hinausragen (Holz, Nida Gips).
MAXPOL sp. z o.o. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ul. Ho¿a 86, 00-682 WARSZAWA
tel: +48 22/ 628 0621, 629 9621, 625 1408
fax: +48 22/ 621 0373
e-mail: [email protected]
http://www.maxpol-targi.com.pl
Kompleksowa organizacja wyst¹pieñ polskich wystawców na Bia³orusi, w Bu³garii, Chinach,
Chorwacji, Czechach, Estonii, we Francji, w Hiszpanii, Holandii, Indiach, Kazachstanie, na Litwie, £otwie, w Meksyku, w Niemczech, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwecji, na Ukrainie, w USA, w Wielkiej Brytanii, na Wêgrzech, a tak¿e w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Projektowanie, zabudowa i aran¿acja stoisk. Przewóz eksponatów i odprawy celne. Organizacja indywidualnego pobytu. Us³ugi promocyjne, reklamowe, t³umacze, hostessy, personel pomocniczy. Poszukiwanie partnerów do wspó³pracy. Firma jest laureatem konkursu Lider Us³ug
Targowych 2006 za dorobek w dziedzinie organizacji udzia³u polskich wystawców w targach
za granic¹ oraz promocjê polskich przedsiêbiorstw na rynkach zagranicznych.
Complex organization of trade fair participations of Polish exhibitors in Bielarus, Bulgaria,
China, Croatia, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Hungary, India, Italy, Kazakhstan,
Lithuania, Latvia, Netherlands, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Spain, Sweden, Ukraine,
United Arab Emirates, United Kingdom, United States. Design, construction and development
of trade fair stands. Transportation of exhibits, custom clearance. Stay organization for individuals. Promotion, advertising services, interpreters, hostesses, additional staff. Business partners matchmaking. The company is Trade Fair Service Leader 2006 prizewinner for great input
20
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
in the area of organization of Polish companies’ foreign participations and the Polish businesses promotion abroad.
Komplexe Organisierung der Messeveranstaltungen in Belarus, Bulgarien, China, Deutschland,
Estonien, Frankreich, Großbritannien, Holland, Indien, Kazachstan, Kroatien, Litauen, Lettland, Mexiko,Portugal, Rumänien, Rußland, Schweden, Serbien, Spanien, Tschechen, Vereinigten Arabischen Emirate, Vereinigten Staaten, Ukraine, Ungarn und in der Weissrussland.
Projektierung, Bebauung und Arrangieren der Stände. Beförderung der Exponate und Zollabfertigungen. Promotions-, Werbe-, Übersetzer-, Hostessen- und Hilfspersonaldienstleistungen.
Das Suchen der Geschaftspartner für eine Zusammenarbeit. Organiesierung eines individuellen
Aufenthalts. Die Firma ist Sieger im Wettbewerb Leader der Messedienstleistungen 2006. Der
Preis wurde für Errungenschaften bei der Organisierung der Teilnahme der polnischen Aussteller an den Messen im Ausland sowie Förderung der polnischen Unternehmen auf den ausländischen Märkten verliehen.
MELIÑSKI MINUTH sp. z o.o.
ul. Obornicka 253 A, B, 60-693 POZNAÑ
tel: +48 61/ 842 9283, fax: +48 61/ 842 9252
e-mail: [email protected]
http://www.melinski-minuth.com.pl
Projektowanie i zabudowa stoisk targowych. Specjalizacja w projektach nietypowych i indywidualnych. Profesjonalna obs³uga Klienta. Wysoka jakoœæ i terminowoœæ oferowanych us³ug,
zgodnie z normami ISO 9001:2000. Liczne nagrody za realizacjê niekonwencjonalnych stoisk targowych. Lider Us³ug Targowych. Wspó³praca z najwiêkszymi firmami polskimi i zagranicznymi. Obs³uga multimedialna imprez targowych i innych. Cz³onek Octanorm Service Partner
International. Firma posiada tytu³ Lider Us³ug Targowych.
Designing and construction of exhibition stands. Specialization in standard and individual,
custom built exhibition projects. Professional service rendered to the Client. High quality of services confirmed by the ISO 9001:2000 Quality Certificate. Cooperation and recognition from
major Polish and foreign companies. Trade Fair Service Leader. Multimedia technical service at
exhibitions and other events. A member of Octanorm Service Partner International. The Company is Trade Fair Service Leader prizewinner.
Projektierung und Bebauung der Messestände. Spezialisierung in untypischen und individuellen Projekten. Professionelle Kundenbetreuung. Hohe Qualität und Termineinhaltung der angebotenen Dienste, laut Normen ISO 9001:2000. Zahlreiche Aufzeichnungen für Ausführung der
unkonventionellen Messestände. Leader der Messedienstleistungen. Zusammenarbeit mit größten polnischen und ausländischen Firmen. Multimediale Bedienung der Messeveranstaltungen und anderen. Ausführung von Messeständen in Polen und Europa. Mitglied von Octanorm
Service Partner International. Die Firma hat den Titel Leader der Messedienstleistungen.
MESSE-SYSTEM Zak³ad Us³ugowo-Handlowy
ul. Szczepankowo 15 A, 61-311 POZNAÑ
tel: 0 602 726 036, 0 602 128 353
Biuro Obs³ugi Klienta
ul. Œniadeckich 60, 60-774 POZNAÑ
tel: +48 61/ 865 1931, 865 9914, fax: +48 61/ 865 1931
e-mail: [email protected], http://www.messe.com.pl
21
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Kompleksowa realizacja stoisk z projektowaniem, wykonawstwem grafiki, instalacj¹ elektryczn¹, wyposa¿eniem w meble i sprzêt gospodarczy. Zabudowa w kraju i za granic¹ w systemie oktagonalnym. Projektowanie i wykonawstwo stoisk nietypowych (drewno, p³yta kartonowo-gipsowa), stoiska piêtrowe. Zabudowa na powierzchni otwartej (namioty, pawilony).
Us³ugi graficzne wraz z wycinaniem na ploterze.
Complete construction of trade stands including designing, graphics, electrical installation, furnishing with furniture and household appliances. Construction of stands in the octagonal system at home and abroad. Custom stands based on wooden elements and cardboard-gypsum
board. Construction of two-storey stands and outdoor stands (tents, pavilions). Graphics including cutting on a plotter.
Komplexe Ausführung der Stände mit Projektierung, Grafik, Elektroinstallation, Ausstattung
mit Möbeln und Haushaltsgeräten, Bebauung im In- und Ausland im Oktagonalsystem, Projektierung und Ausführung von untypischen Ständen (Holz, Karton-Gips-Platte) und Etagenständen,
Bebauung im Freigelände (Zelte, Pavillons), grafische Dienstleistungen samt Plotterschnitt,
Ausführung der Stände in Polen und Europa.
Miêdzynarodowe Centrum Targowe, sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10, 03-903 WARSZAWA
tel: +48 22/ 617 3042, 617 3043
fax: +48 22/ 616 0484
e-mail: [email protected]
http://www.mct.com.pl
Organizacja imprez targowych, sympozjów naukowych i konferencji. Presti¿owe konkursy dla
wystawców za najlepsze produkty. Pe³en zakres us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ stoisk targowych.
Rezerwacja noclegów w hotelach w czasie trwania imprez targowych.
Organization of trade fairs, scientific symposia and conferences. The Best Product prestigious
competitions for exhibitors. Full range of services concerning trade fair stand development.
Hotel reservations during fairs.
Organisation von Messeveranstaltungen, wissenschaftlichen Symposien und Konferenzen.
Prestige Wettbewerbe für Aussteller für beste Produkte. Komplexer Bereich der mit Bedienung
der Messestände verbundenen Dienstleistungen. Reservierung der Übernachtungen in Hotels
während den Messeveranstaltungen.
Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
ul. Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
tel: +48 58/ 554 9200
fax: +48 58/ 552 2168
e-mail: [email protected]
http://www.mtgsa.com.pl
Organizacja targów i wystaw oraz konferencji, seminariów, spotkañ handlowych, imprez promocyjnych i plenerowych (jarmarki). Wielofunkcyjne centrum targowo-biznesowe. Wynajem
powierzchni wystawienniczych, seminaryjnych, handlowych i biurowych. W³asna baza wystawiennicza:12 500 m2 powierzchni wystawienniczej pod dachem, 3 250 m2 w przenoœnych
pawilonach. 3 000 m2 zabudowy. Kompleksowa obs³uga wystawiennicza: projektowanie,
aran¿acja i zabudowa stoisk indywidualnych i standardowych. Serwis techniczny, fotograficzny, grafika reklamowa. Us³ugi t³umaczy i hostess.
22
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Organization of trade fairs and exhibitions as well as conferences, seminars, business meetings,
promotional and outdoor events (including flea markets). A multifunctional exhibition and business
center. Rental of exhibition, seminar, commercial and office space. The owner of exhibition
venue: 12 500 sq. m of indoor exhibition space and 3 250 sq.m of space in portable pavilions.
Stand construction capacity — 3 000 sq.m. A wide range of exhibition services including designing and development of standard and unconventional exhibition stands. Technical an photographic service as well as advertising graphics. Interpreters and hostesses.
Veranstaltung von Messen und Ausstellungen sowie Konferenzen, Seminaren, Handelstreffen,
Promotions- und Freilichtveranstaltungen (Jahrmärkte). Multifunktionales Messe- und Businesszentrum; Vermietung von Ausstellungs-, Seminar-, Handels- und Büroflächen. Eigene Ausstellungsbasis: 12 500 m2 überdachter Ausstellungsfläche, 3 250 m2 Ausstellungsfläche in transportablen Pavillons. 3 000 m2 bebauter Fläche. Komplexe Ausstellungsdienstleistungen: Entwurf, Arrangement und Bebauung der individuellen und Standardstände. Technischer- und Fotoservice, Werbegraphik. Dolmetscher- und Hostessdienst.
Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
ul. Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
tel: +48 81/ 534 4614, 532 4462
fax: +48 81/ 534 9295
e-mail: [email protected]
http://www.targi.lublin.pl
Organizacja targów i wystaw, konferencji, sympozjów i kongresów, bankietów, imprez sportowych, szkoleñ, festynów i innych imprez w Centrum Targowo — Wystawienniczym w Lublinie
i poza nim. Projektowanie i realizacja stoisk targowych. Kompleksowe wyposa¿enie i pe³en zakres us³ug wystawienniczych. Projekty i dokumentacja, prace graficzno-plastyczne. Us³ugi reklamowe dla wystawców. Rezerwacja noclegów w hotelach w czasie trwania targów.
Organization of trade fairs and exhibitions, symposia and congresses, banquets, sports events,
trainings, garden parties and other events at Trade Fair and Exhibition Center in Lublin and beyond the city. Trade fair stand design and construction. Complete furnishing and full range of
related services. Designing and documentation, graphics and decoration service. Advertising
services for exhibitors. Hotel reservations during trade fairs.
Organisation von Messen und Ausstellungen, Konferenzen, Symposien und Kongressen,
Banketten, Sportveranstaltungen, Schulungen, Festspielen und anderen Veranstaltungen im
Messe- und Ausstellungszentrum in und außer Lublin. Projektierung und Ausführung von
Messeständen. Komplexe Ausstattung und voller Bereich der Ausstellungsdienstleistungen.
Projekte und Unterlagen, Grafik- und Designarbeiten. Werbedienstleistungen für Aussteller.
Reservierung der Übernachtungen in Hotels während der Messedauer.
Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
ul. Wólczañska 199, 90-531 £ÓD
tel: +48 42/ 636 2983, 636 8678
fax: +48 42/ 637 2935
e-mail: [email protected]
http://www.mtl.lodz.pl
Organizacja bran¿owych targów, wystaw i gie³d o zasiêgu krajowym i miêdzynarodowym, kongresów, seminariów naukowo-technicznych, szkoleñ, konferencji i prezentacji oraz presti¿owych
23
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
konkursów dla wystawców i œrodowisk twórczych. Obs³uga reklamowa i promocyjna, public relations, us³ugi poligraficzne i sk³ad komputerowy. Kompleksowa realizacja zabudowy w systemie SYMA, oktagonalnym i rurowo-kulowym. Plastyczna aran¿acja stoisk, rezerwacja miejsc
hotelowych, us³ugi: t³umaczy, hostess, rzeczników patentowych, serwis kwiatowy i foto-video,
organizacja bankietów. Wynajem obiektów na koncerty, imprezy sportowe i okolicznoœciowe.
Dysponent Centrum Wystawienniczo-Handlowego Expo-£ódŸ i Expo-Bis w pobli¿u centrum
miasta.
Organization of domestic and international trade fairs, exhibitions and markets, congresses,
seminars, trainings, conferences and presentations as well as prestigious competitions for exhibitors and artistic circles. Advertising and promotional services, public relations, printing services, computer typesetting. Complex trade fair construction in the SYMA system, octagonal
and tubular-globular system, artistic arrangement of fair stands, hotel bookings, services: interpreters, translators, hostesses, patent spokesmen, florist service, photo-video service, organization of banquets. Rent of the buildings for organization of concerts, sports and occasional
events. Situated in the city center both Expo-£ódŸ and Expo-Bis Exhibition and Trade Centers
are at £ódŸ International Fair disposal.
Organisierung der inländischen und internationalen Fachmessen, Ausstellungen und Börsen,
der Kongressen, der Seminare, Schulungen, Konferenzen und Vorführungen sowie der Wettbewerbe für Aussteller und Künstlerkreise. Werbe-, Förderungsbedienung, Public Relations, polygraphische Dienstleistungen und Computersatz. Komplexe Ausführung der Bebauung in
SYMA-, Octagonal- und Rohr-Kugelsystemen, Design der Stände, Buchung der Hotelplätze,
Dienstleistungen: der Dolmetscher, Hostessen, Patentanwälte, Blumen- und Foto-Video-Service, Bankettorganisierung. Vermietung der Objekte für Konzerte, Sport- und Sonderveranstaltungen. Veranstalter des Ausstellungs- und Handelszentrums Expo-£ódŸ und Expo-Bis in der
Nähe des Stadtzentrums.
Miêdzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
ul. Marsza³kowska 87/85, 00-683 WARSZAWA
tel: +48 22/ 529 3900, 529 3950
fax: +48 22/ 529 3976
e-mail: [email protected]
http://www.mtpolska.com.pl
Czo³owy warszawski organizator targów pod wzglêdem powierzchni wystawienniczej oraz liczby wystawców. Organizacja miêdzynarodowych targów i wystaw. Projektowanie, wykonywanie oraz kompleksowe wyposa¿enie stoisk targowych. Realizacja presti¿owych konkursów dla
wystawców. Organizacja i obs³uga konferencji, seminariów, warsztatów, prezentacji. Us³ugi
t³umaczy, hostess, personelu pomocniczego, produkcja gad¿etów, rezerwacja hoteli, specjalne
taryfy na loty do Polski w trakcie trwania targów.
Top position among trade fair organizers in Warsaw by exhibition space hired and number of
exhibitors. Organization of international trade fairs and exhibitions. Design and development of
exhibition stands including furnishing. Organization of prestigious competitions for exhibitors,
conferences, seminars, training sessions and presentations. Translation and interpreting services, hostesses, assistants, gadget production. Hotel reservations, reduced air ticket prices for
exhibitors and visitors.
Führender Warschauer Veranstalter von Messen mit Hinblick auf Ausstellungsfläche sowie Anzahl
der Aussteller. Organisation internationaler Messen und Ausstellungen. Projektierung, Ausführung sowie komplexe Ausstattung von Messeständen. Durchführung prestigeträchtiger Wettbewerbe für Aussteller. Organisation und Betreuung von Konferenzen, Seminaren, Workshops
24
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
und Präsentationen. Übersetzungsleistungen, Hostessen, Hilfspersonal, Produktion von Werbemitteln, Hotelreservierungen, Sondertarife für Flugverbindungen nach Polen während der
Dauer von Messen.
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
ul. G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
tel: +48 61/ 869 2000
fax: +48 61/ 866 5827
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
Najnowoczeœniejszy i najwiêkszy organizator targów w Polsce, cz³onek UFI — Œwiatowego
Stowarzyszenia Przemys³u Targowego i CENTREX — Miêdzynarodowego Zwi¹zku Statystyk
Targowych. Niemal 50 specjalistycznych targów rocznie. 30 miejsce w œwiatowym rankingu
miast targowych pod wzglêdem powierzchni ekspozycyjnej — ponad 110 000 m2 terenu
w halach wystawienniczych i prawie 35 000 m2 terenu otwartego. Nowoczesna infrastruktura
dopasowana do potrzeb i oczekiwañ wystawców i zwiedzaj¹cych, pozwalaj¹ca na dogodne
kszta³towanie powierzchni ekspozycji i prowadzenie spotkañ. Pawilony klimatyzowane, wyposa¿one w kana³y medialne — media gwarantuj¹ce wysok¹ jakoœæ i szybkoœæ przep³ywu informacji. Pe³en zakres us³ug w ramach zabudowy powierzchni i obs³ugi logistycznej produktów
— transport, us³ugi celne, spedycja, gastronomia, zakwaterowanie. Sale konferencyjne przystosowane do organizacji szkoleñ, konferencji, warsztatów i kongresów. Organizator: targów
w³asnych w Poznaniu, targów wyjazdowych przygotowywanych wraz z partnerami, wyst¹pieñ
grupowych na targach poza granicami Polski, kongresów, sympozjów i konferencji we w³asnym
Centrum Kongresowym – Poznañ Targi.
The most modern and the largest trade fair and exhibition organiser in Poland, a member of
UFI – the Global Association of the Exhibition Industry and CENTREX – the International Exhibition Statistics Union. Almost 50 specialist trade shows per year. Ranked thirtieth in the international ranking list of trade fair cities according to total exhibition space. The fairground includes over 110 000 sq. m. of indoor exhibition space and almost 35 000 sq. m. of outdoor
exhibition space. Modern infrastructure is adjusted to meet the needs and expectations of exhibitors and visitors. You can freely shape the exposition space and hold meetings at your convenience. All pavilions are air-conditioned and equipped with ICT facilities enabling high-quality
and high-speed transfer of information. A full range of services available including stand development and comprehensive logistics services such as transportation of products, customs
clearance, forwarding, catering and accommodation. Conference halls are a perfect venue for
training courses, conferences, workshops and congresses. The organiser of: its proprietary
trade fairs in Poznañ, external trade shows organised together with partners, group presentations at trade fairs and exhibitions abroad, conferences, symposia and congresses in its proprietary Poznañ International Fair Congress Centre.
Der modernste und größte Messeveranstalter in Polen, Mitglied von UFI – Internationaler Verband der Messeindustrie und von CENTREX – Internationaler Verband für Messestatistiken.
Rund 50 Fachausstellungen im Jahr. 30. Platz auf der weltweiten Rangliste der Messestädte
hinsichtlich der Ausstellungsfläche – über 110 000 m2 Fläche in Ausstellungshallen und knapp
35 000 m2 offenes Gelände. Die moderne Infrastruktur ist an die Bedürfnisse und Erwartungen
der Aussteller und Besucher angepasst und erlaubt, die Ausstellungsfläche optimal zu gestalten
und Besprechungen zu führen. Klimatisierte Messehallen, ausgestattet mit Kanälen für Medien,
die eine hohe Qualität und Geschwindigkeit der Datenübertragung garantieren. Eine volle
Dienstleistungspalette im Bereich der Flächenbebauung und der logistischen Abwicklung von
Produkten — Transport, Zollangelegenheiten, Spedition, Gastronomie, Unterkunft. Die Konfe-
25
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
renzsäle sind für die Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen, Workshops und Kongressen
ausgelegt. Veranstalter von: eigenen Messeveranstaltungen in Poznañ, Ausflugsmessen, die
zusammen mit den Partnern vorbereitet werden, Gruppenauftritten auf Messen im Ausland, Kongressen, Symposien und Konferenzen im hauseigenen Kongresszentrum – Poznañ Messe.
Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
ul. Struga 6-8, 70-777 SZCZECIN
tel: +48 91/ 464 4401
fax: +48 91/ 464 4402, 464 4489
e-mail: [email protected]
http://www.mts.pl
Organizacja targów i wystaw, konferencji, sympozjów, kongresów i bankietów w Centrum Wystawienniczo-Targowym dysponuj¹cym halami o powierzchni 4 000 m2, dwiema salami konferencyjnymi i restauracj¹. Projektowanie i wykonawstwo typowych stoisk targowych oraz stoisk wykonanych wed³ug indywidualnych projektów. Pe³en zakres us³ug reklamowych dla wystawców. Rezerwacja miejsc hotelowych, zatrudnienie hostess i t³umaczy. Pe³na obs³uga gastronomiczna imprez.
Organization of trade fairs and exhibitions, conferences, symposia, congresses and banquets
in Trade fair and Exhibition Center with total space 4 000 sq.m., two conference halls and
a restaurant. Design and construction of both conventional and unconventional exhibition
stands, developed according to clientïs design. Full-range advertising service rendered to exhibitors. Hotel reservations, hiring hostesses, interpreters. Comprehensive catering service.
Veranstaltung von Messen und Ausstellungen, Konferenzen, Symposien, Kongressen und Banketten im Messeausstellungszentrum samt Hallen mit 4 000 m2 Fläche, zwei Konferenzsälen
und Restaurant. Projektierung und Ausführung von typischen Messeständen sowie Ständen
nach individuellen Projekten. Voller Umfang der Werbedienstleistungen für Aussteller. Reservierung von Hotelplätzen, Einstellung der Hostessen und Dolmetscher. Volle Gastronomiebedienung der Veranstaltungen.
Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c.
Lech Grabowski Wanda Misiak
Al. J. Pi³sudskiego 44, 10-577 OLSZTYN
tel: +48 89/ 534 4044, 534 5918
fax: +48 89/ 534 5918, 534 4044
e-mail: [email protected]
http://www.targiwim.olsztyn.pl
Organizacja targów i wystaw gospodarczych w Olsztynie, województwie warmiñsko-mazurskim, w Polsce i poza granicami kraju. Jedyny organizator targów budownictwa w Polsce
pó³nocno-wschodniej. Kompleksowa obs³uga wystawców: plastyczna, reklamowa, poligraficzna i wyposa¿anie stoisk. Budowa stoisk na targach, kongresach, konferencjach i sympozjach
w Polsce i poza granicami kraju. Liczne nagrody i wyró¿nienia za organizowane targi.
Organization of trade fairs and exhibitions in Olsztyn and in the Warmian-Masurian Voivodeship,
all over the country and abroad. The only organizer of the construction industry trade fairs in
northeastern Poland. Full-range service rendered to exhibitors: graphics, advertising and printing services, furnishing of trade fair and exhibition stands. Construction of stands at domestic
and foreign trade fairs and exhibitions accompanying congresses, conferences and symposia.
Numerous awards for trade fair organization.
26
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Veranstaltung von Messen und Wirtschaftsausstellungen in Olsztyn, Warmiñsko-Mazurskie-Woiwodschaft, in Polen und im Ausland. Einziger Veranstalter der Baumesse in nordöstlichen
Polen. Komplexe Bedienung der Aussteller: Design, Werbung, Polygraphie und Ausstattung der
Stände. Bau der Stände auf den Messen, Kongressen, Konferenzen und Symposien in Polen
und im Ausland. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen für veranstaltete Messen.
PARTNER
ul. Bobrownicka 1c, 61-306 POZNAÑ
tel: +48 61/ 870 5123, 872 6011, 872 6264
fax: +48 61/ 870 5123, 872 6011, 870 5123
e-mail: [email protected]
http://www.partner.targi.pl
Kompleksowa zabudowa stoisk targowych na najwiêkszych targach w kraju i za granic¹.
W ofercie firmy: projektowanie i zabudowa stoisk konwencjonalnych i indywidualnych, wraz
z wyposa¿eniem w meble, sprzêt radiowo- telewizyjny, urz¹dzenia gospodarstwa domowego,
sprzêt komputerowy i multimedialny. Prace graficzne i plastyczne. Certyfikat ISO 9001:2000
jest gwarancj¹ wysokiej jakoœci us³ug œwiadczonych przez firmê dla wystawców.
Complex development of trade fair and exhibition stands at the biggest trade fairs and exhibitions all over the country and abroad. The company offer includes: designing and construction
of conventional and individual trade fair and exhibition stands as well as furnishing stands with
furniture, radio and TV equipment, household appliances, computers and multimedia equipment. Graphics, decoration. Printing services. The ISO 9001:2000 certification is a guaranty
of high quality service rendered by the company to its customers.
Komplexe Bebauung von Messeständen auf den größten Messen im In- und Ausland. Im Angebot der Firma: Projektierung und Bebauung von konventionellen und individuellen Ständen
samt der Ausstattung mit Möbeln, Radio- und TV-Geräten, Haushaltsgeräten, Hardware und
Multimedieneinrichtungen. Graphik- und Designarbeiten. Zertifikat ISO 9001:2000 ist Garantie der hohen Qualität der von der Firma den Ausstellern gegenüber geleisteten Dienste.
POLEXPO EXHIBITIONS sp. z o.o.
ul. Bohdanowicza 13, 02-127 WARSZAWA
tel: +48 22/ 658 1818, 658 1819
fax: +48 22/ 822 0979, 883 0297
e-mail: [email protected]
http://www.polexpo.pl
Organizacja udzia³ów polskich firm w zagranicznych imprezach targowych. Organizacja wystaw
narodowych z cyklu Polish Business Days i Business Polska. Projektowanie, budowa i kompleksowe wyposa¿anie stoisk targowych. Eksport us³ug targowych.
Organization of the Polish firms participation in foreign trade fairs. Organization of own exhibitions under the name of Polish Business Days and Business Poland. Designing and turn-key
construction of trade fair stands. Export of trade fair services.
Organisation der Teilnahme der polnischen Firmen an ausländischen Messeveranstaltungen.
Organisation der eigenen Ausstellungen: Polish Business Days und Business Polen. Projektierung, Ausführung und komplexe Ausstattung der Messestände. Export der Ausstellungsdienstleistungen.
27
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Pracownia Sztuk Plastycznych sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10, 03-903 WARSZAWA
tel: +48 22/ 617 4191
fax: +48 22/ 617 4191 w. 102
e-mail: [email protected]
http://www.psp.com.pl
Ponad 55-letnie doœwiadczenie na polskim rynku us³ug plastycznych. Organizacja, promocja
i oprawa plastyczna targów i wystaw w Polsce i za granic¹, kongresów, konferencji, seminariów, bankietów i innych imprez towarzysz¹cych targom. Projektowanie i wykonawstwo standarowej i indywidualnej zabudowy stoisk wystawienniczych. Ma³e formy rzeŸbiarskie, medale
okolicznoœciowe i materia³y reklamowe na potrzeby targów. Us³ugi graficzne w zakresie grafiki
u¿ytkowej. Firma posiada tytu³ Lider Us³ug Targowych.
Over 55-year experience in the area of the visual arts services market in Poland. Organization,
promotion and visual arts services at trade shows and exhibitions in Poland and abroad as well
as accompanying congresses, conferences, seminars, banquet receptions and other events.
Comprehensive trade show stand development at individual request. The company offer includes
also small carpentry forms and medals for distinguished occasions, advertising materials,
graphic services (applied graphics). The Company is Trade Fair Service Leader prizewinner.
Über 55-jährige Erfahrung auf dem polnischen Markt der Designdienstleistungen. Organisation, Förderung und Design von Messen und Ausstellungen in Polen und im Ausland, von Kongressen, Konferenzen, Seminaren, Banketten und anderen die Messen begleitenden Veranstaltungen. Projektierung und Ausführung der individuellen Bebauung der Messestände. Kleine
Skulpturformen, Medaillen und Werbematerialien für Messen. Grafikdienstleistungen im Bereich der Nutzgrafik. Die Firma hat den Titel Leader der Messedienstleistungen.
PROBUDEX Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe sp. z.o.o.
ul. Mazowiecka 68A/67, 30-019 KRAKÓW
Biuro Obs³ugi Klienta
ul. Vetulaniego 1A, 31-227 KRAKÓW
tel: +48 12/ 415 6935
fax: +48 12/ 415 6853
e-mail: [email protected], [email protected]
http://www.probudex.com.pl
Projektowanie wraz z wizualizacj¹ oraz budowa stoisk targowych na bazie systemów (Octanorm, Maxima, Maxima Light) oraz pozasystemowych-autorskich, z wykorzystaniem najnowszych technologii wystawienniczych. Organizacja kongresów, seminariów, wystaw i imprez
plenerowych. Budowa stoisk piêtrowych w systemie Doppelform oraz innych. Zastosowanie
najnowszych technik oœwietlenia oraz cyfrowych technik przekazu. Nowa linia stoisk Future
Design stworzona dziêki œrodkom z Unii Europejskiej. Pe³na obs³uga we wszystkich centrach
targowych w kraju oraz za granic¹. Obs³ugiwane przez nas centra europejskie to g³ównie:
Mediolan, Werona, Genewa, Duesseldorf, Norymberga oraz Kolonia.
Designing with visualization and construction of system fair stands (on the basis of the
Octanorm, Maxima, Maxima Light systems) and non-standard/customized stands, using the
most modern exhibition methods. Organizing congresses, seminars, exhibitions and outdoor
events. Constructing storeyed stands e.g. in the Doppelform system. Application of the most
28
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
modern lighting techniques and digital transmission techniques. New line of stands- Future Design- cretaed thanks to the European Union finance. Full service in all trade centres in Poland
and abroad. European trade centres where we provide services: Milan, Verona, Geneva,
Dusseldorf, Nuremberg, Cologne.
Projektierung samt Visualisierung sowie Bau von Systemmesseständen (Octanorm, Maxima,
Maxima Light) sowie Außersystem-Urheber-Stände mit Verwendung der neuesten Ausstellungstechnologien, Veranstaltung von Kongressen, Seminaren, Ausstellungen und Veranstaltungen
im Freigelände, Bau von Etagenständen im Doppelform-System sowie anderen, Verwendung
neuester Beleuchtungs- sowie Digitaltechniken der Übertragung, neues Ständedesign FUTURE
DESIGN, geschafft dank Mitteln der Europäischen Union, volle Bedienung in allen Messezentren im In- und Ausland. Die von uns bedienten europäischen Zentren sind hauptsächlich:
Mailand, Verona, Genf, Düsseldorf, Nürnberg sowie Köln.
PROMOCJA s.c. W³odzimierz Gola, Dorota Lenartowska
Przedsiêbiorstwo Organizacji Wystaw i Obs³ugi Targów
ul. Tatarakowa 4, 61-680 POZNAÑ
Biuro Obs³ugi Klienta
ul. Œniadeckich 11/2, 60-773 POZNAÑ
tel: +48 61/ 866 5058, 866 6384, 865 4777
fax: +48 61/ 865 8047, 865 6120
e-mail: [email protected]
http://www.promocja-w-gola.com.pl
Zabudowa stoisk w systemie oktagonalnym wed³ug indywidualnych projektów z dowolnych
materia³ów. Stoiska piêtrowe i pawilony zewnêtrzne. Realizacje na terenie Polski i Europy.
Akcje promocyjne dla wystawców podczas trwania imprezy targowej. Rezerwacja noclegów,
zatrudnianie hostess i t³umaczy, catering. Projektowanie i produkcja materia³ów reklamowych.
Development of trade fair and exhibition stands in the octagonal system, according to individual clientïs request. Construction of two-storey stands and outdoor pavilions. Realizations at
exhibitions in Poland and Europe. Promotional campaigns for exhibitors during events. Accommodation booking, hiring hostesses, interpreters, catering. Designing and production of advertising materials.
Bebauung der Stände im Oktagonal-System nach individuellen Projekten aus beliebigen Materialien. Etagenstände und Aussenpavillons. Projekte in Polen und in Europa. Promotionsaktionen
für Aussteller während der Dauer von Messeveranstaltungen. Buchung der Übernachtungen,
Einstellung der Hostessen und Dolmetscher. Catering, Projektierung und Herstellung der
Werbematerialien.
SIMPEX Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe
ul. Lodowa 8, 60-226 POZNAÑ
tel: +48 61/ 864 0600, 0 601 267 740
fax: +48 61/ 864 0600
e-mail: [email protected]
Kompleksowe projektowanie i zabudowa stoisk targowych w systemie oktagonalnym — stela¿owym, z p³yty gipsowo-kartonowej, wiórowej lub p³yty KAPA, na targach w kraju i za granic¹. Realizacja stoisk piêtrowych i pawilonów zewnêtrznych. Wyposa¿enie w meble i sprzêt
gospodarczy. Prace graficzno-plastyczne, reklama wizualna, catering.
29
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Complex design and construction of trade fair stands in the octagonal — rack system, made
of cardboard-gypsum board, hardboard or KAPA board at trade fairs and exhibitions all over the
country and abroad. Construction of two-storey stands and outdoor pavilions. Furnishing
stands with furniture and household appliances. Graphics and decoration services, visual
advertising, catering.
Komplexe Projektierung und Bebauung der Messestände im Oktagonal- und Gestellsystem,
aus Gipskarton-, Spanholzplatten oder KAPA-Platten, auf den Messen im In- und Ausland.
Ausführung der Etagenstände und Aussenpavillons. Ausstattung mit Möbeln und Haushaltsgeräten. Graphische und Designarbeiten, Visuelle Werbung, Catering.
Przedsiêbiorstwo Widowiskowo-Sportowe „SPODEK” sp. z o.o.
Aleja Wojciecha Korfantego 35, 40-951 KATOWICE
tel: +48 32/ 258 3261 w. 187
fax: +48 32/ 258 5355, 258 1263
e-mail: [email protected]
http://www.spodek.com.pl
Projektowanie i budowa stoisk targowych w systemie Octanorm i F + T, ³¹cznie z aran¿acj¹,
grafik¹, wyposa¿eniem w meble, sprzêt. Kompleksowa obs³uga stoisk targowych wed³ug ¿yczeñ klienta.
Development (design and construction) of trade fair and exhibition stands in the Octanorm and
the F+T systems including planning, graphics and furnishing stand with furniture and household appliances. Full-range stand service at client’s request.
Projektierung und Bau von Messeständen im System Octanorm und F + T, samt Design,
Grafik, Ausstattung mit Möbeln, Einrichtungen. Komplexe Bedienung von Messeständen nach
den Kundenwünschen.
Targi Kielce sp. z o.o.
ul. Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
tel: +48 41/ 365 1222
fax: +48 41/ 345 6261
e-mail: [email protected]
http://www.targikielce.pl
Najdynamiczniej rozwijaj¹cy siê polski oœrodek wystawienniczy. Wicelider targów w Polsce,
cz³onek UFI- Swiatowego zwi¹zku Przemys³u Targowego i CENTREX — Miêdzynarodowego
Zwi¹zku Statystyk Targowych. Druga, co do wielkoœci, w³asna powierzchnia wystawowa w kraju. Klimatyzowane pawilony wystawowe z pe³n¹ infrastruktur¹ techniczn¹, nowoczesne centrum konferencyjne. Jedyne targi, ze specjalnym terenem pokazowym do dynamicznej prezentacji ka¿dego rodzaju sprzêtu. Organizator specjalistycznych targów bran¿owych i wystaw
gospodarczych oraz towarzysz¹cych im konferencji, seminariów i sympozjów. Profesjonalna
i kompleksowa obs³uga wystawców. projektowanie i zabudowa stoisk, rezerwacja noclegów, us³ugi reklamowe i plastyczne, t³umaczenia, hostessy, organizacja bankietów i spotkañ
biznesowych.
The most dynamically developing Polish exhibition centre. Vice-leader of the Polish trade fair
market, the UFI and CENTREX member. The owner of the second largest fairground in Poland.
The only fair organizer owing a showground suitable for the dynamic presentation of every kind
of machinery. The organizer of specialized trade fairs and exhibitions as well as accompanying
30
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
conferences, seminaries and symposia. Comprehensive, professional service rendered to exhibitors: air-conditioned exhibition pavilions with full technical infrastructure and modern conference centre, designing and development of stands, accommodation, advertising, interpreters, hostesses, organizing of banquets and business meetings.
Das sich rasch entwickelnde polnische Ausstellungszentrum. Vizeleader der Messen in Polen,
Mitglied von UFI und CENTREX. Zweigrößte eigene Ausstellungsfläche in Polen. Klimatisierte
Ausstellungspavillons mit voller technischer Infrastruktur, modernes Konferenzzentrum. Einzige
Messe mit Sondergeländen zur dynamischen Präsentation der Technik jeder Art. Veranstalter
der Fachmessen und Wirtschaftsaustellungen sowie der begleitenden Konferenzen, Seminare
und Symposien. Professionelle und komplexe Bedienung der Aussteller, projektierung und
Messeständebebauung Buchung der Übernachtungen, Werbe- und plastische Leistungen,
Dolmetscher, Hostessen, Organisierung von Banketten und ähnlichen Veranstaltungen.
Targi Pomorskie ZPU „ROMEX” sp. z o.o.
ul. Hetmañska 38, 85-039 BYDGOSZCZ
tel: +48 52/ 323 0714, 323 0715, 322 6770
fax: +48 52/ 322 6770, 322 7845
e-mail: [email protected]
http://www.targi-pom.com.pl
Organizacja bran¿owych targów i wystaw obejmuj¹cych tematycznie budownictwo, kolejnictwo, przemys³ wojskowy. Kompleksowa indywidualna zabudowa stoisk targowych wed³ug projektów w³asnych lub wystawcy na terenie ca³ego kraju. Budowa stoisk z profili typu oktagonalnego oraz stoisk w wersjach niesystemowych. Budowa stoisk piêtrowych.
Organization of trade fairs and exhibitions including construction industry, railway and military
industries. Complex development of trade fair and exhibition stands based on the octagonal
profiles as well as unconventional, custom-made stands. Two-storey stands construction.
Veranstaltung von Branchenmessen und Ausstellungen, die thematisch Bauwesen, Eisenbahnwesen, und Verteidigungsindustrie umfassen. Komplexe, individuelle Bebauung von Messeständen nach eigenen Projekten oder nach Projekten des Ausstellers auf dem Gebiet des
ganzen Landes. Bau der Stände aus Profilen des Oktagonaltyps sowie der Stände in Unsystemversionen. Bau von Etagenständen.
Targi w Krakowie sp. z o. o.
ul. Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
tel: +48 12/ 644 8165, 644 5932
fax: +48 12/ 644 6141
e-mail: [email protected]
http://www.targi.krakow.pl
Organizacja bran¿owych targów i wystaw w Krakowie i innych miastach. Kongresy, konferencje, seminaria i szkolenia, akcje promocyjne, prezentacje i inne us³ugi marketingowe.
Organizacja wszelkich us³ug dla uczestników w³asnych imprez: stoiska (projektowanie i budowa), reklama, rezerwacja hoteli, transport, spedycja i odprawy celne, poligrafia, us³ugi
plastyczne, informacja, us³ugi turystyczne, najem personelu. Firma jest laureatem konkursu
Lider Us³ug Targowych 2006 w kategorii organizatora targów. Tytu³ przyznano za wyró¿niaj¹c¹ siê kampaniê marketingow¹ i promocyjn¹, która wykreowala sukces Targów Ksi¹¿ki
w Krakowie.
31
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Organization of trade fairs and exhibitions in Kraków and other Polish cities. Congresses, conferences, seminars and trainings, promotional campaigns, presentations and other marketing
projects. Comprehensive professional service rendered to exhibitors: exhibition stands (design
and construction), advertising services, hotel bookings, transportation and forwarding services
and customs clearance. Printing services and graphics, tourist information, staff hire. The company is Trade Fair Service Leader 2006 for an outstanding marketing and promotion campaign
which allowed to create the succes of Book Trade Fair in Kraków.
Veranstaltung von Branchenmessen und Ausstellungen in Kraków und anderen Städten. Kongresse, Konferenzen, Seminare und Schulungen, Promotionsaktionen, Vorstellungen und andere Marketingdienste. Organisation aller Dienstleistungen für Teilnehmer an eigenen Veranstaltungen: Stände (Projektierung und Bau), Werbung, Hotelbuchung, Transport, Spedition und
Zollabfertigungen, Polygrafie, Design, Touristikinformation und Dienstleistungen, Vermietung
des Personals. Die Firma ist Sieger im Wettbewerb Leader der Messedienstleistungen 2006 in
der Kategorie des Messeveranstalters. Der Preis wurde für die hervorragende Marketing- und
Förderungskampage verliehen, die zum Erfolg der Büchermesse in Kraków beigetragen hat.
Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o.
ul. Dworcowa 81, 85-009 BYDGOSZCZ
tel: +48 52/ 581 1177
fax: +48 52/ 581 1176
e-mail: [email protected]
http://www.sawo.pl
Organizator targów, wystaw, konferencji i seminariów oraz misji gospodarczych i prezentacji
firm polskich w targach za granic¹. Projektowanie, budowa i wyposa¿anie stoisk ekspozycyjnych. Us³ugi wydawnicze, reklamowe i promocyjne. Liczne wyró¿nienia i nagrody za wysok¹
jakoœæ œwiadczonych us³ug.
Organization of trade fairs, exhibitions, conferences, seminars as well as trade fair participations
and the Polish companiesï presentations at trade fairs and exhibitions abroad. Stand design,
construction and equipment. Publishing, advertising and promotional services. Numerous
awards and prizes for high quality service.
Veranstalter von Messen, Ausstellungen, Konferenzen, und Seminaren sowie wirtschaftlichen
Missionen und Vorstellungen der polnischen Firmen während der Dauer von Messen im
Ausland. Projektierung, Bau und Ausstattung von Ausstellungsstände. Verlags-, Werbe- und
Promotionsdienstleistungen. Zahlreiche Auszeichnungen und Preise für hohe Qualität der
geleisteten Dienste.
TECON SERVICE Kompleksowa Zabudowa Stoisk Targowych
ul. Matejki 60, 60-770 POZNAÑ
tel: +48 61/ 865 8228, 652 3645 (magazyn)
fax: +48 61/ 865 6909
e-mail: [email protected]
http://www.tecon.poznan.pl
Projektowanie i kompleksowa zabudowa stoisk targowych w kraju i za granic¹. Aran¿acja wraz
z pe³nym wyposa¿eniem stoisk. Stoiska standardowe oraz wg indywidualnych projektów architektonicznych z dowolnych materia³ów. Stoiska piêtrowe, pawilony i namioty na otwartej przestrzeni. Wizualizacja komputerowa stoisk oraz realizacja us³ug graficzno-plastycznych.
32
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Designing and construction of trade fair stands at home and abroad. Arrangement and complete furnishing of stands. Conventional stands and customized stands made of a wide range of
materials. Multi-storey stands, pavilions and tents in the open air. Computer visualization,
graphics and decoration service.
Projektierung und komplexe Ausführung der Messestände im In- und Ausland. Ausführung der
Stände im Oktagonal-System und in Unsystemversionen — untypische Stände, Etagenstände.
Bebauung auf der freien Fläche (Zelte, Pavillons). Die Ausstattung der Stände mit Möbeln und
Haushaltsgeräten. Komplexe Bedienung der Aussteller, Werbe- und Designleistungen.
TEXTILIMPEX sp. z o.o.
ul. Traugutta 25, 90-113 £ÓD
tel: +48 42/ 632 5180
fax: +48 42/ 637 7760, 636 1638
e-mail: [email protected]
http://www.textilimpex.com.pl
Ponad 50-letnia tradycja w handlu produktami przemys³u tekstylnego gwarantuj¹ca wysok¹
jakoœæ obs³ugi klientów. Organizacja specjalistycznych targów w bran¿y tekstylnej. Wynajem
powierzchni wystawienniczej i sal konferencyjnych.
Over 50-year long tradition of trading in products of the textile industry guaranteeing high quality
service rendered to customers. Organization of specialist trade fairs for the textile industry.
Exhibition space and conference halls hire.
Über 50-jährige Tradition beim Handel mit den Produkten der Textilindustrie gewährleistet
hohe Qualität der Kundenbedienung. Veranstaltung von Fachmessen in der Textilbranche. Vermietung der Ausstellungsfläche und Konferenzsäle.
TOMEX Wielobran¿owe Przedsiêbiorstwo
Handlowo-Us³ugowe
ul. S³oneczna 17, 86-031 OSIELSKO K/BYDGOSZCZY
tel: +48 52/ 381 3937, 381 3110, 0 602 236 228
fax: +48 52/ 381 3937, 381 3607
e-mail: [email protected], http://www.tomex.pl
Kompleksowa zabudowa stoisk targowych wed³ug projektów w³asnych lub wystawcy na terenie ca³ego kraju oraz za granic¹. Budowa pawilonów wolnostoj¹cych na terenie otwartym. Wyposa¿enie stoisk w meble, sprzêt gospodarstwa domowego oraz profesjonalne oœwietlenie
estradowe. Projekty i realizacja oprawy graficznej stoisk, wykonywanie instalacji elektrycznej
i wodnokanalizacyjnej.
Complex development (designing and construction) of trade fair and exhibition stands according to own or clientïs design in Poland and abroad. Construction of outdoor pavilions. Furnishing stands with furniture, household appliances and professional stage lighting. Graphics,
electrical installations and water sewage systems.
Komplexe Bebauung der Messestände nach eigenen Entwürfen oder nach Entwürfen des
Ausstellers auf dem Gebiet des ganzen Landes sowie im Ausland.. Bau der freistehenden
Pavillons auf dem Freigelände. Ausstattung der Stände mit Möbeln, Haushaltsgeräten sowie
professioneller Bühnenbeleuchtung. Projekte und Ausführung der Ständegraphik, Ausführung
der Elektro-, Wasser- und Kanalisationsinstallation.
33
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Transmeble International sp. z o.o.
Przedsiêbiorstwo Miêdzynarodowej Spedycji Targowej
ul. £acina 1, 61-132 POZNAÑ
Biuro G³ówne: ul. M. Konopnickiej 19 / 2, 60-777 POZNAÑ
tel: +48 61/ 865 6801, 865 6807, 0 506 049 010, fax: +48 61/ 865 6801
e-mail: [email protected]
http://www.transmeble.com.pl
Biuro Obs³ugi Przesy³ek Lotniczych:
Poznañ-£awica ul. Bukowska 285, 61-189 POZNAÑ
tel/fax: +48 61/ 649 2238
e-mail: [email protected]
Warszawa Okêcie Terminal Cargo:
ul. Wira¿owa 35 pok. 304, 02-158 WARSZAWA
tel/fax: +48 22/ 606 8133
e-mail: [email protected]
Kompleksowa obs³uga spedycyjno-celna wystawców w Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie,
Bielsku-Bia³ej i innych miastach targowych, dostawy eksponatów na stoiska, przewozy samochodowe krajowe i zagraniczne (drzwi-drzwi), us³ugi Agencji Celnej, obs³uga magazynowa, wynajem sprzêtu prze³adunkowego, us³ugi na terenie ca³ego kraju i za granic¹, przeprowadzki
przemys³owe, obs³uga przesy³ek lotniczych cargo w eksporcie i imporcie z odbiorem przesy³ki
i dostaw¹ do odbiorcy w skali ca³ego œwiata oraz przesy³ek morskich. Doradztwo logistyczne.
Firma posiada Certyfikat Jakoœci ISO 9001:2000.
Customs clearance and forwarding services and exhibition cargo services rendered to exhibitors in Poznan, Bydgoszcz, Warszawa, Bielsko-Biala and other trade fair cities, delivery of exhibits to the stand, door-to-door transportation services; Custom Clearance Agency services,
storage services, rental of handling equipment, industrial moves; domestic and international,
import and export, air, ground and sea cargo forwarding services including door-to-door delivery; logistic advisory service. The company obtained the ISO 9001:2000 certification.
Komplexe Speditions-Zoll-Bedienung der Aussteller in Poznañ, Bydgoszcz, Warszawa, Bielsko-Bia³a und anderen Messestädten, Lieferung von Exponaten auf die Stände, PKW-Beförderung im In- und Ausland (Tür-Tür), Dienstleistungen der Zollagenturen, Lagerbedienung, Vermietung der Umladeeinrichtungen, Dienstleistungen auf dem Gebiet des ganzen Landes und
im Ausland, Industrieumzüge, Bedienung der Flugzeugsendungen Kargo im Export und Import
mit Abnahme der Sendung und Lieferung an den Abnehmer in aller Welt sowie der Seesendungen, Logistikberatung. Die Firma besitzt Qualitätszertifikat ISO 9001: 2000.
U & C EXPO Us³ugi Wystawiennicze Stanis³aw Ch³apowski
ul. Konopnickiej 3/4, 60-771 POZNAÑ
tel: +48 61/ 866 5283, 866 5342
fax: +48 61/ 865 9520
e-mail: [email protected]
http://www.ucexpo.com.pl
Projektowanie i wykonawstwo stoisk targowych „pod klucz” wraz z wykonaniem projektów
i dokumentacji. Mo¿liwoœæ zabudowy z systemu oktagonalnego lub zabudowy nietypowej stolarskiej. Realizacja stoisk piêtrowych. Wyposa¿enie stoisk w meble i sprzêt kuchenny. Prace
malarsko-tapicerskie, us³ugi graficzno-plastyczne. Uzgodnienia z organizatorami imprez.
34
Cz³onkowie/Members/Mitglieder
Comprehensive development of trade fair and exhibition stands — designing and turn-key
construction. Stands based on the octagonal system elements, construction of unconventional
stands, including two-storey stands. Equipping stands with household appliances and furniture. Painting and upholstery, graphics and decoration.
„Schlüsselfertige” Projektierung und Ausführung von Messeständen samt der Ausführung von
Projekten und Dokumentation. Möglichkeit der Bebauung vom Oktagonalsystem oder untypische Tischlerbebauung. Ausführung von Etageständen. Ausstattung der Stände mit Möbeln
und Küchengeräten. Streich- und Tapezierarbeiten, Graphik- und Designdienstleistungen.
Vereinbarungen mit Organisatoren von Veranstaltungen.
World Expo International sp. z o.o.
ul. Fordoñska 246, 85-766 BYDGOSZCZ
tel: +48 52/ 321 6910
fax: +48 52/ 321 6905
e-mail: [email protected]
http://www.world-expo.com.pl
Organizacja polskich wyst¹pieñ zbiorowych podczas miêdzynarodowych targów bran¿owych
na œwiecie oraz misji handlowych i polskich pawilonów narodowych podczas zagranicznych
targów bran¿owych i wystaw gospodarczych m.in. na Bia³orusi, w Chinach, Francji, Iranie,
Kazachstanie, Niemczech, Rosji, Rumunii, Syrii, na Ukrainie i Wêgrzech, w Wielkiej Brytanii
i innych pañstwach.
Organization of trade fair participations worldwide as well as trade missions and Polish national
pavilions at specialist trade fairs and exhibitions in: Belarus, China, France, Hungary, Iran,
Kazakhstan, Germany, Russia, Romania, Syria, Ukraine, United Kingdom and in other countries.
Der Veranstalter der kollektiven polnischen Auftritte während der internationalen Branchenmessen
in der Welt sowie der Handelsmissionen und der polnischen nationalen Pavillons während der
ausländischen Branchenmessen und Wirtschaftsausstellungen u.a. in Belarus, China, Frankreich,
Iran, Kasachstan, Deutschland, Russland, Rumänien, Syrien, auf der Ukraine, in Ungarn,
Großbritannien.
ZEBRA Przedsiêbiorstwo Wystawienniczo-Promocyjne s.c.
D. Bobiñski J. Bobiñska
ul. Swoboda 17/2, 60-389 POZNAÑ
tel: +48 61/ 865 6807, fax: +48 61/ 865 6807
e-mail: [email protected], [email protected]
http://www.zebrapwp.com.pl
Kompleksowa zabudowa stoisk targowych na bazie systemów standardowych oraz wed³ug
indywidualnych projektów. Budowa stoisk piêtrowych i pawilonów wolnostoj¹cych. Prace graficzne i us³ugi plastyczne. Wyposa¿enie stoiska wed³ug ¿yczeñ klienta.
Comprehensive development of trade fair and exhibition stands based on conventional solutions
or individual — made according to customer design. Two-storey stands construction. Pavilions
in the open air. Graphics and decoration service. Furnishing stands at exhibitorïs request.
Komplexe Bebauung der Messestände auf Grund von Standardsystemen sowie nach
individuellen Projekten. Bau von Etagenständen und freistehenden Pavillons. Grafische und
Designarbeiten. Ausstattung der Stände nach Kundenwünschen.
35
Targi wed³ug miast
Trade Fairs According to Cities
Veranstaltungen den Städten nach
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
Izba Gospodarcza „WODOCI¥GI POLSKIE”
ul. J.Kasprowicza 2
85-073 BYDGOSZCZ
tel. +48 52/ 376 8910, 376 8925, 376 8926, fax +48 52/ 376 8920, 376 8929
e-mail: [email protected]
http://www.igwp.org.pl
29-31.05
WOD-KAN
15. Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz¹dzeñ dla Wodoci¹gów
i Kanalizacji
15th International Fair for Machines and Facilities for Water-Supply
and Sewage Systems
15. Internationale Messe für Maschinen und Einrichtungen für Wasserwerke
und Kanalisation
Systemy i urz¹dzenia s³u¿¹ce do uzdatniania wody, technologie uzdatniania wody
i oczyszczania œcieków, urz¹dzenia pomiarowe stacji uzdatniania wody, technika pomiarów, regulacji i analiz, mierniki wody, oczyszczalnie œcieków, maszyny i urz¹dzenia
s³u¿¹ce do budowy i utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnych, agregaty hydrauliczne,
pompy, armatura, regeneracja studni g³êbinowych, rury i kszta³tki do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, pojazdy specjalistyczne, sprzêt zabezpieczaj¹cy oraz ratowniczy,
programy komputerowe dla firm wodno-kanalizacyjnych, projektowanie, technologia
i wyposa¿enie basenów k¹pielowych.
Water conditioning systems equipment, technologies of water conditioning and waste
water treatment, measurement equipment for water conditioning plants, measurement,
adjustment and analysis techniques, water meters, waste water treatment plants, machines and equipment for the construction and maintenance of water-sewage networks,
hydraulic units, pumps, fittings, regeneration of deep wells, pipes and fittings for the construction of water-sewage networks, special-purpose vehicles, security and rescue equipment, software for water supply-sewage systems companies, designing, technology and
equipment for swimming pools.
Systeme und Einrichtungen für Wasseraufbereitung, Technologien für Wasseraufbereitung und Abwasserreinigung, Messeinrichtungen für Wasseraufbereitungsstationen,
Mess-, Regel-, und Analysentechnik, Wasserzähler, Kläranlagen, Maschinen und Einrichtungen für Bau und Instandhaltung der Wasserleitungs- und Kanalisationsnetze,
hydraulische Aggregate, Pumpen, Armaturen, Regenerierung von Tiefbrunnen, Rohre
und Formstücke für Bau der Wasserleitungs- und Kanalisationsnetze, Sonderfachfahrzeuge, Schutz- und Rettungszubehör, Computerprogramme für Firmen aus der Wasserleitungs- und Kanalisationsbranche, Entwerfen, Technologie und Ausstattung der
Schwimmbecken.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 9 311 m2
38
BYDGOSZCZ
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 362, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 22 z/from/von — 7 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 5 954
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 72 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 270 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Sportowo-Widowiskowa „£uczniczka”, Toruñska 59, 85-023 BYDGOSZCZ
Targi Pomorskie ZPU „ROMEX” sp. z o.o.
ul. Hetmañska 38
85-039 BYDGOSZCZ
tel. +48 52/ 323 0714, 323 0715, 322 6770,
fax +48 52/ 322 6770, 322 7845
e-mail: [email protected]
http://www.targi-pom.com.pl
09-11.03
GRYF-BUD
Miêdzynarodowe Specjalistyczne Targi Budownictwa
„DACH-ELEWACJA-IZOLACJA”
Building International Fair „ROOF-FACADE-INSULATION”
Internationale Baumesse „DACH-FASADE-ISOLIERUNG”
Izolacje, papy i lepiszcza bitumiczne, pokrycia dachowe, materia³y elewacyjne, glazura,
terakota, materia³y izolacji cieplnej i akustycznej, stolarka otworowa, drzwi i okna.
Insulation, tar paper and bitumic binders, roofing, facade materials, tiles, heat and
acoustic insulation materials, window and door frames.
Isolationen, Pappen und bituminöse Bindemittel, Dacheindeckungen, Fassadenstoffe,
Glasur, Terrakotta, Materialien der Wärme- und Schallisolierung, Fenstergerähme, Fensterprofile.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 537 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 41
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 330 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 85 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 340 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Stadion „Zawisza”, Gdañska 163, 85-674 BYDGOSZCZ
39
BYDGOSZCZ
19-21.09
POLTOOLS
Targi Przemys³u Narzêdziowego
Machine Tools Trade Fair
Messe für Werkzeugindustrie
Obrabiarki do obróbki skrawaniem metali, maszyny do obróbki plastycznej, walcownictwo, urz¹dzenia i maszyny spawalnicze, maszyny i urz¹dzenia monta¿owe, manipulatory
i roboty przemys³owe, zespo³y i elementy do przenoszenia napêdu w maszynach, narzêdzia: wyt³aczarki i linie wyt³aczarkowe, wtryskarki, rozdmuchiwarki, urz¹dzenia i maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, maszyny i wyposa¿enie do wyrobu i recyclingu
tworzyw sztucznych, formy i narzêdzia, aparatura pomiarowa, sterowniki, regulatory.
Machine tools for metal cutting and machining, machines and devices for cold and hot
working, rolling mill practice, welding machines and equipment, assembly machinery
and devices, industrial manipulators and robots, units and elements for drive transfer in
machines, tools: extrusion machines, boring machines and boring machine lines, blow
moulding machines, injection moulding machines, machines and equipment for plastics
processing, machines and devices for plastics production and recycling, molls and tools,
measuring apparatus, controllers and adapters.
Werkzeugmaschinen zur spangebenden Metallfertigung, Maschinen zur Unformtechnik,
Walzwerkwesen, Schweißeinrichtungen und -maschinen, Montagemaschinen und -einrichtungen, Manipulatoren und Industrieroboter, Systeme und Elemente zur Antriebübertragung in den Maschinen, Werkzeuge: Stanzmaschinen und Stanzmaschinenlinien,
Spritzgussmaschinen, Blasformmaschinen, Einrichtungen und Maschinen zur
Verarbeitung der Kunststoffe, Maschinen und Ausstattung zur Erzeugung und Recycling
der Kunststoffe, Formen und Werkzeuge, Messgeräte, Steuergeräte, Regler.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Stadion „Zawisza”, Gdañska 163, 85-674 BYDGOSZCZ
09-11.10
LOGISPOL
Miêdzynarodowe Targi Zaopatrzenia Wojska, Stra¿y Granicznej i Policji
International Fair for Military, Supply, Border Guard and Police Supply
Internationale Messe der Militär-, Grenzwache- und Polizeiversorgung
Sprzêt radioelektroniczny i optoelektroniczny pola walki i dowodzenia, sprzêt samochodowy, urz¹dzenia i sprzêt infrastruktury obronnej, techniczny sprzêt s³u¿b materia³owych, ¿ywnoœæ, umundurowanie oraz materia³y pêdne i ciecze eksploatacyjne, pozosta³e
urz¹dzenia obronne, œrodki ochrony osobistej i zbiorowej, ratownictwo, œrodki higieny
i zachowania czystoœci, sprzêt i materia³y budowlane.
Radio electronic and opto-electronic equipment for battlefield and commanding, vehicles, defensive infrastructure devices and equipment, technical equipment of material
services, food, uniforms as well as propellants and utilization fluids, remaining defensive
equipment, personal and group protection means, rescue, means of hygiene and maintenance, building materials and equipment.
Radioelektronische und optoelektronische Ausrüstung des Kampffeldes und des Befehlsfeldes, Kraftwagenausrüstung, Anlagen und Ausrüstung für Wehrinfrastruktur, technische Ausrüstung des Materialdienstes, Nahrung, Uniformierung sowie Treibstoffe und
Betriebsflüssigkeiten, die übrigen Wehranlagen, persönliche Schutzausrüstung und
40
BYDGOSZCZ
Gruppenschutzausrüstung, Rettungswesen und Hygienemittel und Sauberkeitsmittel,
Bauausrüstung und Baumaterialien.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 632 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 48
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 380 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 130 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 395 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Stadion „Zawisza”, Gdañska 163, 85-674 BYDGOSZCZ
Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o.
ul. Dworcowa 81, 85-009 BYDGOSZCZ
tel. +48 52/ 581 1177, fax +48 52/ 581 1176
e-mail: [email protected], http://www.sawo.pl
15-17.02
INTERPIEK-POLGASTRO
Targi Artyku³ów Spo¿ywczych, Maszyn i Urz¹dzeñ dla Piekarstwa,
Cukiernictwa i Gastronomii
Fair for Food Products, Machinery and Equipment for Bakery,
Confectionery and Catering
Messe der Lebensmittelartikel, Maschinen und Anlagen für Gastronomie,
Bäcker- und Feinbackerindustrie
Bran¿a piekarska i ciastkarska: linie technologiczne, maszyny i urz¹dzenia do wyrobu
pieczywa, produkcji ciastkarskiej i cukierniczej, wyrobów czekoladowych i cukierków,
urz¹dzenia do wa¿enia, aparatura kontrolno-pomiarowa i laboratoryjna, artyku³y i wyroby
piekarskie, cukiernicze i pó³cukiernicze, produkty zbo¿owo-m¹czne, galanteria i dodatki
cukiernicze i piekarskie, surowce, pó³produkty, receptury oraz œrodki czystoœci i higieny,
odzie¿ robocza, literatura bran¿owa. Bran¿a gastronomiczna i przetwórcza: linie technologiczne, maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u spo¿ywczego i gastronomii, urz¹dzenia do
podgrzewania, gotowania, sma¿enia i pieczenia, lady, witryny, szafy, rega³y, pojemniki
i komory ch³odnicze i zamra¿alnicze, urz¹dzenia do produkcji zup w proszku, frytek,
chipsów, lodów, rozlewu napojów, przyrz¹dzania kawy, urz¹dzenia do wa¿enia, aparatura kontrolno-pomiarowa i laboratoryjna, sprzêt pomocniczy, wyposa¿enie barów, restauracji, kawiarni, wyroby kulinarne, produkty garma¿eryjne i przetwory, dodatki do ¿ywnoœci oraz œrodki czystoœci i higieny, odzie¿ robocza, literatura bran¿owa. Opakowania: maszyny i urz¹dzenia do pakowania, etykietowania i znakowania.
Bakery and confectionery: production lines, machinery and equipment for bread, confectionery, chocolate products and sweets production, weighting equipment, control,
measurment and laboratory apparatus, bakery, confectionery and semi-confectionery
products, corn and flour products, haberdashery, bakery and confectionery additives,
41
BYDGOSZCZ
raw materials, semi-products and recipes, hygiene, cleaning agents, protective clothing,
trade literature. Catering and food processing industry: machinery and equipment for the
food industry and catering, equipment for heating up, frying and baking, refrigerating and
freezing counters, cabinets, shelves, containers and chambers, machinery and equipment for powder soups, chips, ice-cream, drinks, weighting equipmenmt, control, measurement and laboratory apparatus, auxiliary, bar, restaurant and cafe equipment, culinary products, haberdashery products, preserves, additives, cleaning agents, clothing,
trade literature. Packaging: packaging and labelling machinery and equipment.
Back- und Konditoreibranche: technologische Strassen, Maschinen und Geräte für Gebäck-, Backwaren- und Konditoreiproduktion, Herstellung von Schokoladenerzeugnissen
und Bonbons, Wiegengeräte, Prüf- und Messapparatur, Back-, Konditorei- und Halbkonditoreiartikel und -erzeugnisse, Getreide- und Mehlerzeugnisse, Konditorei- und Backgalateriewaren und -zusätze, Rohstoffe, Halbprodukte, Rezepte, Reinigungs- und Hygienemittel, Arbeitskleidung, Branchenliteratur. Gastronomie- und Verarbeitungsbranche: technologische Strassen, Maschinen und Geräte für Lebensmittelindustrie und Gastronomie,
Aufwärmungs-, Koch-, Braten- und Backengeräte, Läden, Schaufenster, Schränke, Regale, Kühl- und Gefrierkammern, Geräte für die Herstellung von Pulversuppen, Pommes frites, Chips, Eis, für Abfüllen von Getränken, Kaffeezubereiten, Wiegengeräte, Prüf- und
Messapparatur, Hilfsgeräte, Bar-, Restaurants-, Cafeausstattung, Kochprodukte, Fertigspeisen und Produkte, Zusätze für Lebensmittel, Reinigungs- und Hygienemittel, Arbeitskleidung, Branchenliteratur. Verpackungen: Verpackungs-, Etikettier- und Markierungsmaschinen und -geräte.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 269 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 81, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 4 z/from/von — 5 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 5 248
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 220 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 65 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 275 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala „£uczniczka”, Toruñska 59, 85-009 BYDGOSZCZ
14-15.06
ECO- URO-ENERGIA
4. Miêdzynarodowa Wystawa i Konferencja Procesorów Energii
4th International Energy Processors Exhibition and Conference
4. Internationale Ausstellung und Konferenz der Energieprozessoren
Odnawialne Ÿród³a energii.
Renewable power sources.
Erneubare Energiequellen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Akademia Techniczno-Rolnicza, Kaliskiego 7, 85-796 BYDGOSZCZ
42
GDAÑSK
GDAÑSK
BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich
ul. Pu³awska 12a
02-566 WARSZAWA
tel. +48 22/ 849 6006, 849 6071, 849 6044, 840 6081,
fax +48 22/ 849 3584
e-mail: [email protected]
http://www.brsa.com.pl
04-06.09 BALTEXPO
Miêdzynarodowe Targi Morskie
International Shippbuilding and Shipping Exhibition
Internationale Seemesse
Budownictwo okrêtowe, porty, terminale, sprzêt ³¹cznoœciowy i nawigacyjny, pow³oki
okrêtowe, sprzêt pok³adowy, sprzêt do obs³ugi cargo, naprawy statków, silniki okrêtowe,
rybo³ówstwo dalekomorskie, statki przetwórnie, przetwórstwo ryb na l¹dzie, pakowanie
produktów rybnych, linie ¿eglugowe, us³ugi morskie i portowe, ³odzie, jachty i ich wyposa¿enie, ratownictwo morskie, ochrona œrodowiska morskiego, wydawnictwa morskie,
towarzystwa klasyfikacyjne.
Shipbuilding, ports and terminals, communication and navigation equipment, cargo,
handling, shiprepairs, marine engines, deep-sea fishing, fish processing at seashore,
fish,produce packaging, shipping lines, marine and harbour services, boats, yachts and,
equipment, lifeboat service, sea environment protection, marine publications, classification societies.
Schiffbau, Häfen und Terminals, Fernmelde- und Navigationseinrichtungen, Schiffsüberzüge, Deckeneinrichtungen, Einrichtungen zur Kargobedienung, Schiffsreparaturen,
Schiffsmotoren, Hochseefischerei, Verarbeitungsschiffe, Fischverarbeitung zu Lande,
Verpackung der Fischprodukte, Schiffahrtslinien, See- und Hafendienstleistungen, Boote,
Jachten und ihre Ausstattung, Seerettungswesen, Schutz der Seewelt, Seeveröffentlichungen,
Klasifizierungsgesellschaften.
Cykl targów/Frequency/Turnus — co dwa lata/every two years/je zwei Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 8 188 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 312, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 116 z/from/von — 17 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 520 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 120 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 640 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Olivia, Ba¿yñskiego 1, 80-309 GDAÑSK
43
GDAÑSK
Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
ul. Beniowskiego 5
80-382 GDAÑSK
tel. +48 58/ 554 9200,
fax +48 58/ 552 2168
e-mail: [email protected]
http://www.mtgsa.com.pl
14-18.03
AMBERIF
Miêdzynarodowe Targi Bursztynu, Bi¿uterii i Kamieni Jubilerskich
International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones
Internationale Messe für Bernstein, Schmuck und Juweliersteine
Hala Z³ota: bi¿uteria z³ota, kamienie jubilerskie, zegarki. Hala Bursztynowa i Pawilon
Bursztynowy: bi¿uteria z bursztynem. Pawilon Techniczny: maszyny jubilerskie.
The Golden Hall: gold jewellery, gemstones and watches. The Amber Hall and the Amber
Pavilion: jewellery with amber. The Technical Pavilion: jewellery machines.
Goldhalle: Goldschmuck, Juweliersteine, Uhren; Bernsteinhalle: Bernsteinschmuck;
technischer Pavillon: Juweliergeräte.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 4 569 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 416, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 43 z/from/von — 12 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 9 362
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 370 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 445 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
30.03-01.04 BALTPIEK
Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa
Fair of Bakery, Confectionery and Ice-Cream Products
Messe für Bäckerei, Konditorei und Eisprodukte
Maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u piekarniczego i cukierniczego, maszyny dla przemys³u m³ynarskiego i do produkcji makaronu, urz¹dzenia do produkcji lodów, dodatki
piekarskie i cukiernicze, produkty ze zbó¿ i makaron, produkty przemys³u piekarskiego,
wyroby cukiernicze, lody, opakowania, maszyny myj¹ce, œrodki czystoœci, odzie¿, samochody dostawcze, us³ugi ubezpieczeniowe i finansowe.
Machines and devices for bakery and confectionery industry, equipment for windmilling
industry and pasta production, ice cream making machines, bakery and confectionery
additives, cereal products and pasta, bakery products, confectionery, ice cream, packaging, dishwashers, detergents, clothing, trucks, insurance and financial services.
44
GDAÑSK
Maschinen und Einrichtungen für Bäckerei- und Konditoreiindustie, Maschinen für
Mühlindustrie und zur Nudelnherstellung, Einrichtungen zur Eisherstellung, Bäckereiund Konditoreizusätze, Produkte aus Getreide und Nudeln, Produkte der Bäckereiindustrie, Konditoreiwaren, Eis, Verpackungen, Spülmaschinen, Pflegemittel, Bekleidung,
Lieferwagen, Versicherungs- und Finanzdienste.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 2 072 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 92, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 13 z/from/von — 8 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 5 303 z/with/mit GASTROEXPO
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 250 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 85 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 290 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
30.03-01.04 GASTROEXPO
Targi Wyposa¿enia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów
Fair of Hotel, Gastronomy and Shop Equipment
Messe für Ausstattung, Versorgung und Einrichtungen der Gastronomie,
Hotels und Läden
Urz¹dzenia do wstêpnej obróbki surowców i do gotowania, urz¹dzenia ch³odnicze
i grzewcze, zmywarki i suszarki, zastawy sto³owe, meble do sklepów i restauracji, oprogramowanie komputerowe dla gastronomii i handlu; œrodki czyszcz¹ce i odzie¿ robocza.
Equipment for the initial processing of raw materials and for cooking, refrigerating and
heating, dishwashers and dryers, tableware, shop and restaurant furniture, computer
software for catering and retail, detergents and work clothes.
Einrichtungen für Vorbearbeitung der Rohstoffe und zum Kochen, Kühl- und Heizeinrichtungen, Spülmaschinen und Trockner, Tafelgeschirr, Möbel für Geschäfte und Restaurants, Software für Gastronomie und Handel, Reinigungsmittel und Arbeitskleidung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 878 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 59, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 5 303 z/with/mit BALTPIEK
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 250 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 85 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 290 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
45
GDAÑSK
13-15.04
GTT
Gdañskie Targi Turystyczne
Gdansk Tourism Fair
Danziger Touristikmesse
Touroperatorzy i biura podró¿y, polskie ekspozycje regionalne, zagraniczne ekspozycje
narodowe, ekspozycje miast hanzeatyckich, baza turystyczna (hotele, motele, pensjonaty, oœrodki wypoczynkowe), uzdrowiska i sanatoria, transport l¹dowy, wodny i powietrzny, sprzêt sportowy i turystyczny, agencje promocji turystyki, izby turystyczne, ubezpieczenia, wydawnictwa, gie³da agroturystyczna, gie³da szkó³ jêzykowych i turystycznych,
gie³da hoteli i pensjonatów.
Tour operators and travel agents, Polish regional exhibitions and foreign national expositions, presentations of cities, tourist accommodation (hotels, motels, pensions, leisure
centres), spas and sanatoriums, surface, air and water transportation, sports and tourism
equipment, tourism promoting agencies, tourist chambers, insurances, publications,
agrotourism presentation, language and tourism schools exhibitions, hotels' and pensions' presentation.
Touroperatoren und Reisebüros, polnische regionale Ausstellungen, ausländische Nationalausstellungen, Ausstellungen der Hansastädte, Touristikbasis (Hotels, Motels, Pensions, Erholungszentren), Kurorte und Sanatorien, Landes-, Wasser- und Lufttransport,
Sport- und Touristikeinrichtungen, Agenturen der Touristikförderung, Touristikkammer,
Versicherungen, Veröffentlichungen, agrotouristische Börse, Börse der Sprach- und Touristikschulen, Hotels- und Pensionenbörse.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 308 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 276, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 30 z/from/von — 13 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10 220 z/with/mit CIEP£Y BA£TYK, POLYACHT
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 230 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 85 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 270 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
13-15.04
POLYACHT
Gdañskie Targi Sportów Wodnych
Gdansk Fair of Water Sports
Danziger Wassersportmesse
Jachty ¿aglowe kompletne, kad³uby, takielunek, o¿aglowanie, osprzêt pok³adowy i liny
w wersji morskiej i œródl¹dowej, jachty motorowe, osprzêt, silniki i napêdy morskie
i œródl¹dowe, elektronika jachtowa, wyposa¿enie jachtu, sprzêt ratowniczy, pomoce nawigacyjne, ustêpy i ³azienki jachtowe, materia³y do produkcji i naprawy jachtów, zaopatrzenie jachtowe na rejs, wyposa¿enie przystani, kajaki, ³odzie wioœlarskie, rowery wodne, ³odzie dla wêdkarzy, pontony, canoe, deski do windsurfingu, maszty, ¿agle, ubiory,
46
GDAÑSK
sprzêt do nurkowania, akwalungi, kombinezony, specjalistyczne ubiory i obuwie ¿eglarskie, oferta towarzystw asekuracyjnych.
Yacht and yachting equipment, hulls, rigging, deck fixtures and fittings, sea and inland
ropes and lines, motor yachts, equipment, engines and sea and inland drives, yacht electrical installations, yacht equipment, rescue equipment, navigation aids, yacht toilets
and bathrooms, materials for the production, repair and overhaul of yachts, yacht voyage
supply, harbour equipment, canoes, rowing boats, water peddle boats, boats for anglers,
pontoons, windsurfing boards, masts, sails, diving equipment, aqualungs, wetsuits, sailing clothes and footwear, offer of assurance companies.
Komplette Segeljachten, Rümpfe, Takelung, Segelwerk, Deckausrüstung und Seile in
der Meers- und Binnenversion, Motorjachten, Ausrüstung, See- und Binnenmotoren und
-antriebe, Jachtenelektronik, Jachtenausstattung, Rettungsgeräte, Navigationshilfen, Jachtentoiletten und -badezimmer, Materialien für Herstellung und Reparatur der Jachten,
Jachtenversorgung für die Seefahrt, Hafenausstattung, Paddelboote, Ruderboote, Wasserfahrräder, Angelboote, Pontons, Canoe, Windsurfing, Masten, Segel, Bekleidung,
Tauchausrüstung, Drucklufttauchgeräte, Schutzanzüge, spezielle Bekleidung und Segelschuhe, Angebot der Rückversicherungsgesellschaften.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 688 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 43
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10 220 z/with/mit CIEP£Y BA£TYK, GTT
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150-220 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 90 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 250 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
13-15.04
CIEP£Y BA£TYK
Targi Inwestycji w Turystyce
Tourism Investment Fair
Investitionsmesse in Touristik
Obiekty rekreacji wodnej i sportowej w hotelach, pensjonatach i domach wczasowych.
Inwestycje wodne: baseny, k¹pieliska, sauny, spa & wellness — producenci i dystrybutorzy, materia³y wykoñczeniowe i instalacyjne, pracownie projektowe, kompleksy i krajobrazy saunowe oraz spa & wellness, urz¹dzenia i technologie rehabilitacyjne i wodnej
fizjoterapii, ceramika sanitarna, technologie uzdatniania wody. Inwestycje sportowe:
squash, tenis ziemny i sto³owy, relaks & fitness, minigolf, bowling, bilard — producenci
i dystrybutorzy, pracownie projektowe, adaptacje, wyposa¿enie, urz¹dzenia, akcesoria,
gabinety odnowy biologicznej i kosmetyczne, solaria. Inwestycje kulturalne, imprezy
artystyczne i integracyjne — organizacja. Ma³a architektura, architektura ogrodowa,
place zabaw dla dzieci, meble ogrodowe i pla¿owe, pracownie projektowe.
Facilities for water recreation and sports recreation in hotels, pensions and holiday resorts. Water investments: swimming pools, bathing beaches, saunas, spa & wellness —
manufacturers and distributors, finishing materials, fittings, designing studios, sauna
47
GDAÑSK
and spa & wellness complexes and landscapes, equipment and technologies for rehabilitation and water physiotheraphy, sanitary ceramics, water treatment technologies).
Sports investments: squash, tennis and table tennis, relaxation and fitness, mini-golf,
bowling, billard — manufacturers and distributors, design studios, equipment, accessories, health and beauty treatment centres, solariums. Cultural investments: organization
of artistic and integrating events. Small architecture: garden architecture, children's playgrounds, garden furniture, beach furniture, design studios.
Objekte der Wasser- und Sporterholung in Hotels, Pensionaten, Ferienhäusern, Wasserinvestitionen: Schwimmbänder, Badeanstalten, Saunen, Spa & Wellness, Hersteller und
Einzelhändler, Ausbau- und Installationsarbeiten, Projektbüros, Saunakomplexe und
Landschaften, Spa & Wellness, Einrichtungen und Technologien für Rehabilitation und
Wasserphysiotherapie, Sanitätskeramik, Technologien der Wasseraufbereitung, Sportinvestitionen: Squash, Tennis und Tischtennis, Erholung & Fitness, Minigolf, Bowling, Billard: Hersteller und Einzelhändler, Projektbüros, Neueinrichtungen, Ausstattung, Einrichtungen, Zubehör, Schönheits- und Kosmetiksalons, Solarien, Kulturinvestitionen:
Kunst- und Integrationsveranstaltungen, Kleine Architektur: Gartenarchitektur, Kinderspielplätze, Garten- und Strandmöbel, Projektbüros.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 818 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 68, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 2 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10 220 z/with/mit GTT, POLYACHT
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 200 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 100 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 280 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
24-26.05
DELIKATESY
Targi Spo¿ywcze
Gourmet Gateway
Delikatessen
Koncentraty owocowe i warzywne, soki, przetwory ziemniaczane, wody mineralne i napoje bezalkoholowe, alkohole i napoje alkoholowe, produkty przemys³u t³uszczowo-olejarskiego, koncentraty spo¿ywcze, przyprawy i produkty zielarskie, bakalie, mro¿onki,
miód i produkty pszczelarskie, od¿ywki dla dzieci, ¿ywnoœæ dietetyczna, dodatki do ¿ywnoœci, przetwory miêsne i drobiarskie, regionalne i lokalne smako³yki, maszyny i urz¹dzenia
dla przemys³u spo¿ywczego, opakowania, urz¹dzenia ch³odnicze, aparatura pomiarowo-kontrolna i sprzêt laboratoryjny, transport specjalistyczny, wydawnictwa specjalistyczne, projektowanie i budowa zak³adów spo¿ywczych, oœrodki naukowo-badawcze
i instytucje bran¿owe.
Fruit and vegetable concentrates, juices, potato products, mineral water and alcohol-free
beverages, alcohol and alcoholic beverages, oil and fat industry products, food concentrates, seasonings and herbal products, dried fruit and nuts, frozen food, honey and
apicultural products, baby food, dietary food, food additives, meat and poultry products,
48
GDAÑSK
local and regional products, machines and equipment for the food industry, packaging,
refrigerating equipment, measurement/ control devices and laboratory equipment, specialist transport, specialist publications, design and construction of food production
plants, R&D centres and food industry institutions.
Frucht- und Gemüsekonzentrate, Säfte, Kartoffelwaren, Mineralwasser und alkoholfreie
Getränke, Alkohol und Alkoholgetränke, Fett- und Ölprodukte, Lebensmittelkonzentrate,
Gewürze und Kräuter, Zutaten, tiefgefrorene Waren, Honig und Bienenprodukte, Kindernahrung, Diätprodukte, Zutaten für Lebensmittel, tiefgefrorene Waren, Hönig und Bienenprodukte, Kinderernährung, Diätprodukte, Zutaten für Lebensmittel, Fleisch und Geflügelwaren, Maschinen und Anlagen für Lebensmittelindustrie, Verpackungen, Kühlanlagen, Mess- und Kontrollapparatur sowie Laborzubehör, Frachttransport, Fachzeitschriften, Projekterien und Bau den Lebensmittelwerken, wissenschaftliche Zentren,
Forschungszentren und Brancheninstitutionen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 379 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 149, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 1 212
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 230 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 75 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/Indoors with standard construction/Hallenfläche mit
Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — do 11 m2 — 300 PLN, powy¿ej
12 m2 — 280 PLN, powy¿ej 20 m2 — 260 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
24-26.05
MLECZNA REWIA
Targi Mleczarstwa
Dairy Industry Fair
Fachmesse für Milchindustrie
Mleko i przetwory mleczarskie, maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u mleczarskiego,
urz¹dzenia ch³odnicze, opakowania, dodatki do ¿ywnoœci, aparatura kontrolno-pomiarowa i sprzêt laboratoryjny, transport specjalistyczny, wydawnictwa specjalistyczne, projektowanie i budowa zak³adów mleczarskich, oœrodki naukowo-badawcze, uczelnie i instytucje bran¿owe, handel.
Milk and milk products, machines and equipment for the milk processing, cooling equipment, packagings, food addtives, measurment and control devices and laboratory equipment, specialist transport, specialist trade publication, design and construction of milk
processing plants, research and development centres and institutions, commerce.
Milch und Milchprodukte, Maschinen und Anlagen für Lebensmittelindustrie, Kühlanlagen, Verpackungen, Zusatzstoffe, Mess und Kontrollapparatur sowie Laborzbehör, Sondertransport, Sonderverlage, Projektieren und Lebensmittelindustrienbauwesen, Wissenschafliche Forschungszentren und Institutionen für Milch und Milchprodukte.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
49
GDAÑSK
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 691 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 61, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 1 846
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 230 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 75 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/Indoors with standard construction/Hallenfläche mit
Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — do 11 m2 — 300 PLN, powy¿ej
12 m2 — 280 PLN, powy¿ej 20 m2 — 260 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
29-31.05
POLFISH
Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych
International Fair for Fish Processing and Fish Products
Internationale Messe für Fischerverarbeitung und Fischprodukte
Ryby, owoce morza i produkty rybne (œwie¿e, mro¿one, konserwowane, przetworzone
i wzbogacone, dodatki); maszyny i urz¹dzenia do przetwórstwa ryb, systemy i oprogramowanie; opakowania (materia³y, maszyny, systemy, oprogramowanie, gotowe opakowania); urz¹dzenia ch³odnicze; urz¹dzenia i œrodki do utrzymania czystoœci w zak³adach
przetwórczych; aparatura pomiarowo-kontrolna; us³ugi transportowe l¹dowe i morskie
(projektowania i budowy zak³adów, konsultingowe i doradzcze, badawcze); hodowla ryb;
wydawnictwa bran¿owe; instytucje, organizacje i stowarzyszenia; resorty i instytucje
rz¹dowe.
Fish, seafood and fish products (fresh, preserved, processed and value-added products,
additives); machines and equipment for fish processing, systems and software;
packagings (materials, machines, systems and software, ready-made packagings); refrigerating equipment; cleaning and disinfeting equipment; measurement and laboratory
equipment; services land transportation and shipping (design and construction, consulting and advising, researches); fish farming; trade publishing houses; institutions, organisations and associations; governmental departaments and institutions.
Fisch, Meeresfrüchte und Fischprodukte (frisch, gerforen, konserviert, verarbeitet und
mit Wertschöpfung, Zubehör); Maschinen und Austattungen für Fischvorbereitung, Systems und Software; Verpackungen (Materialen, Maschinen, Systems und Software, Fertigverpackungen); Kältegeräte; Reinigungs- und Desinfektionsmittel; Mess- und Laborapparatur; Dienstleistungen Landverkehrs- und Transportwesen (Design und Bauwerk,
Consulting und Beratung, Forschung); Fischzucht; Fachbücher; Institutionen, Organisationen und Vereine; Ministeriums und Regirungsinstitutionen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — co dwa lata/every two years/je zwei Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 952 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 155, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 61 z/from/von — 13 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 3 322
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 90 EUR
50
GDAÑSK
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 35 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 120 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
06-08.09
AMBERMART
Miêdzynarodowe Targi Bursztynu
International Amber Fair
Internationale Messe für Bernstein
Bi¿uteria z bursztynem, bi¿uteria z metali szlachetnych, kamienie szlachetne, wyroby
korpusowe, upominki, kryszta³y, szk³o artystyczne, porcelana, ceramika, sztuka u¿ytkowa.
Amber jewellery, gold and silver jewellery, gems, silverware, souvenirs, crystalware and
artistic glass, porcelain, ceramics, applied art.
Juwelen mit Bernstein, Juwelen aus Edelstein, Edelsteine, Blockwaren, Souveniers,
Kristalle, Kunstglas, Porzellan, Keramik, Gebrauchskunst.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 082 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 115, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 9 z/from/von — 5 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 3 076
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 350 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 420 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Cetrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
29-30.09
URODA
Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie
Beauty Products and Hairdressing Fair
Kosmetika und Friseurmesse
Kosmetyka bia³a: preparaty do pielêgnacji twarzy, cia³a, porady dermatologiczne; kosmetyka kolorowa: wiza¿ i stylizacja, kosmetyki do makija¿u; zapachy; pielêgnacja d³oni:
preparaty i akcesoria manicure; pielêgnacja stóp: aromaterapia, preparaty i akcesoria;
solaria: kosmetyki, ³ó¿ka, akcesoria, pielêgnacja w³osów; Mistrzostwa Zdobienia Paznokci „Nail Art”. Zdrowy styl ¿ycia: oferta klubów sportowych, fitness klubów i si³owni,
odzie¿ i akcesoria sportowe, sprzêt sportowy i gimnastyczny, naturalne metody zachowania zdrowia, parafarmaceutyki, zdrowa ¿ywnoœæ.
White cosmetics: face and body care products, dermatological consulting; colour cosmetics: visage and styling, make-up; fragrances; hand care: manicure accessories and products; foot care: aromatherapy, accessories and products; sunbeds: cosmetics, beds, accessories, hair care. „Nail Art” Championships. Health and fitness: sports and fitness
clubs and body building gyms offer, sportswear and sports accessories, sports and gym
equipment, natural methods used to keep health in good condition; parapharmaceuticals,
healthy food.
51
GDAÑSK
Weisse Kosmetika: Präparate zur Gesichts- und Körperpflege, dermatologische Beratungen, bunte Kosmetika: Gesichtsgestaltung und Stilisierungen, Make-up-Kosmetika, Duften, Handpflege: Präparate und Maniküreaccessoires; Fusspflege: Aromatherapie, Präparate und Accossoires; Solarien: Kosmetika, Betten, Accessoires; Meisterschaft der
Nagelverzierung „Nail Art”. Angebot der Sport-, Fitnessklubs, Sportbekleidung- und zubehör; Sport- und Gymnastikeinrichtungen; Naturmethoden der Gesundheitserhaltung;
Parapharmazeutika, gesunde Nahrung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 733 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 108
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 6 428
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 210 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 85 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 270 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Cetrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
10-12.10
TRAKO
Miêdzynarodowe Targi Kolejowe
International Railway Fair
Internationale Messe für Eisenbahnwesen
Oferta sektorów PKP, firmy oferuj¹ce produkty i us³ugi dla kolejnictwa oraz wspó³pracuj¹ce z kolej¹, oferta dla przemys³owych bocznic kolejowych, spedycja kolejowa, wystawa taboru kolejowego, wystawa modeli i fotografii kolejowych, spotkania modelarzy
i mi³oœników kolei, sympozjum naukowe, imprezy towarzysz¹ce.
Presentation of the PKP offer, companies offering rail products, services and co-operating with rail industry, proposals for industrial railway sidings, railway forwarding offer, exhibition of rolling stock, exhibition of train models and photos, meeting of train model
markers and fans, symposium, accompanying events.
Angebot der PKP-Sektoren, Firmen, die Produkte und Dienstleistungen für das Eisenbahnwesen anbieten, sowie die, die mit der Eisenbahn zusammenarbeiten, Angebot für Industrieanschlussgleise, Eisenbahnspedition, Ausstellung der Eisenbahnfahrzeuge, Ausstellung der Bahnmodelle und -fotos,Treffen der Bahnblaster und -liebhaber, Wissenschaftssymposium, Begleitveranstaltungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — co dwa lata/every two years/je zwei Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 4 543 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 264, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 83 z/from/von — 17 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 6020
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 75 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 35 EUR
52
GDAÑSK
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 100 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
23-25.10
TECHNICON
Targi Nauki i Techniki
Fair of Science and Technology
Messe für Wissenschaft und Technik
Napêdy i sterowanie: uk³ady, zespo³y i elementy napêdów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, napêdy, sterowanie i automatyzacja maszyn
i urz¹dzeñ, diagnostyka napêdów i sterowañ, urz¹dzenia technologiczne i us³ugi w technice napêdów i sterowania; elektroenergetyka: urz¹dzenia do wytwarzania i przesy³u
energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, osprzêt i aparatura elektroniczna,
instalacje inteligentne, kable energetyczne i elektrotechniczne, sterowanie przemys³owe
i elektroenergetyczne, materia³y i technologie elektroinstalacyjne, techniki oœwietlenia
przemys³owego, Ÿród³a œwiat³a, pomiary wielkoœci elektrycznych i narzêdzia pomiarowe,
ochrona przeciwpora¿eniowa; mechatronika: hydrotronika, pneumotronika maszyn roboczych, urz¹dzeñ technologicznych i pomiarowych; automatyka i robotyka: automatyzacja procesów przemys³owych, diagnostyka w uk³adach sterowania, czujniki i uk³ady
wykonawcze automatyki, systemy sterowania i nadzoru, roboty przemys³owe i manipulatory, roboty mobilne; technologie informacyjne: bezprzewodowe systemy informacyjne,
mobilny Internet, sterowanie i diagnostyka poprzez Internet, systemy teleinformacyjne
nowej generacji, systemy wizualizacji dla potrzeb sterowania i zarz¹dzania produkcj¹.
Drives and controls: electric drive systems, sets and components, mechanical drive systems, sets and components, hydraulic drive systems, sets and components, pneumatic
drive systems, sets and components, drives, controls and the automation of machines
and devices, drives and controls diagnostics — technological devices and services in
drives and controls technology; electrical power engineering: equipment for the production and transmission of electric power, electric power distribution, electronic accessories
and apparatus, intelligent installations, power cables and electrotechnical cables, industrial and electric power controls, electric wiring materials and technologies, industrial
lighting techniques, light sources, measurement of electricity and measurement
equipmentm, shock protection; mechatronics: integrated mechanics, electronics, automation and IT systems for product design and manufacture, subsystems in mechatronic
systems, mechatronic systems for the control and regulation of manufacturing processes,
mechanical systems and components in mechatronic systems, hydrotronics (electronic-hydraulic systems), electromechatronics, pneumotronics — electronic-pneumatic systems, mechatronic system components, mechatronic system sensors; automatics and
robotics: automation of industrial processes, diagnostics in control systems, sensors and
executing systems in automatics, control and supervision systems, industrial robots and
manipulators, mobile robots; IT: wireless IT systems, mobile Internet, controls and diagnostics through the Internet, new generation data communications systems, visualisation
systems for the purposes of production control and management.
Antriebe und Steuerung: Systeme, Gruppen und Elemente von elektrischen Antrieben,
Systeme, Gruppen und Elemente von mechanischen Antrieben, Systeme, Gruppen und
Elemente von hydraulischen Antrieben, Systeme, Gruppen und Elemente von pneumatischen Antrieben, Antriebe, Steuerung und Automatisierung von Maschinen und Anlagen,
Diagnostik von Antrieben und Steuerungen, technologische Anlagen und Dienstleistungen
53
JURATA
in der Technik von Antrieben und Steuerungen; Elektroenergiewirtschaft: Anlagen zur Erzeugung und Transport der Elektroenergie, Verteilung der Elektroenergie, elektronisches
Zubehör und elektronische Apparatur, intelligente Installationen, energetische und elektrotechnische Kabel, industrielle und elektroenergetische Steuerung, Stoffe und Technologien für Elektroinstallationen, Technik der Industriebeleuchtung, Lichtquellen, Messungen von elektrischen Gröen und Messgeräte, Schutz vor elektrischem Schlag; Mechatronik: integrierte Systeme von Mechanik, Elektronik, Automatik und Informatik, Prozesse der Projektierung und Herstellung von Produkten, mechatronische Untersysteme, mechatronische Systeme der Steuerung und Regulierung von Herstellungsvorgängen,
mechanische Elemente und Systeme der mechatronischen Systeme, Hydrotronik (elektronisch — hydraulische Systeme), Elektromechatronik, Pneumotronik (elektronisch —
pneumatische Systeme), Elemente der mechatronischen Systeme, Sensorik von mechatronischen Systemen; Automatik und Robotik: Automatisierung von Industrieprozessen, Diagnostik in Steuerungssystemen, Sensoren und Ausführungssysteme der Automatik, Systeme der Steuerung und Aufsicht, Industrieroboter und Manipulatoren, Mobile Roboter;
Informationstechnologien: schnurlose Informationssysteme, mobiles Internet, Steuerung
und Diagnostik per Internet, Teleinformationssysteme neuer Generation, Systeme der
Visualisierung für Bedürfnisse der Produktionssteuerung und -Management.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 380 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 42, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 11 z/from/von — 5 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 1 369 z/with/mit INNOWACJE
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 220 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 75 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 250 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Beniowskiego 5, 80-382 GDAÑSK
JURATA
INTERSERVIS sp. z o.o.
ul. Stefanowskiego 24, 90-537 £ÓD
tel. +48 42/ 637 1215, 637 1359, 637 2758, fax +48 42/ 639 7980
e-mail: [email protected], http://www.interservis.pl
24-26.05
APTEKARZE
Ogólnopolskie Spotkanie Aptekarzy
National Pharmacists' Meeting
Gesamtpolniches Treffen für Apotheken
Leki, parafarmaceutyki i wyposa¿enie aptek.
Medicines, parapharmaceuticals, equipment for chemist's shops.
54
KIELCE
Medikamente, parapharmazeutika, komplette Ausstattung für Apotheken.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 49 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 8
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 258
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 210 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hotel „Lido”, Wojska Polskiego 20, 84-140 JURATA
KIELCE
Targi Kielce sp. z o.o.
ul. Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
tel. +48 41/ 365 1222, fax +48 41/ 345 6261
e-mail: [email protected], http://www.targikielce.pl
12-14.02
ENEX
10. Miêdzynarodowe Targi Energetyki
Targi Odnawialnych róde³ Energii
10th International Power Industry Fair
Trade Fair for Renewable Energy Sources
10. Internationale Energetikmesse
Messe für Einrichtungen Erneubarer Energie
Odnawialne Ÿród³a energii, wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucja energii, maszyny,
urz¹dzenia energetyczne i elektroenergetyczne, budownictwo energetyczne, eksploatacja
urz¹dzeñ energetycznych, modernizacja istniej¹cych sieci, u¿ytkowanie energii i metody
jej oszczêdzania, informatyka w energetyce, telekomunikacja.
Renewable energy resources, energy production, transmission and distribution, power
industry and electrical engineering machinery and equipment, power industry building
and machinery and machinery exploitation, modernization of existing networks, energy
usage and sparing use methods, data processing in power industry, telecommunications.
Erneubare Energiequellen, Energieerzeugung, -übertragung und -vertrieb, energetische
und elektroenergetische Einrichtungen, energetisches Bauwesen, Betrieb der energetischen
Einrichtungen, Modernisierung der vorhandenen Netze, Energienutzung und Methoden
ihres Sparens, Informatik in der Energetik, Telekommunikation.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 235 m2
55
KIELCE
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 93, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 5 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 3849
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 190 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 250 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
09-11.03
AGROTECH
13. Miêdzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
13th International Fair for Agricultural Techniques
13. Internationale Messe für Landwirtschaftstechnik
Ci¹gniki, maszyny, narzêdzia, urz¹dzenia do produkcji roœlinnej i zwierzêcej, maszyny
i urz¹dzenia ogrodnicze i leœne, œrodki do produkcji rolniczej (nasiona roœlin rolniczych,
œrodki ochrony roœlin i nawozy, pasze i dodatki paszowe), akcesoria dla rolnictwa, budownictwo inwentarskie.
Tractors, machinery, tools and equipment for plant cultivation and stock-farming, machines and equipment for horticulture and forestry (seeds, pesticides, fertilizers, feeds
and feed additives), accessories for agriculture, the inventoried building.
Schlepper, Maschinen, Wekrzeuge, Einrichtungen zur Pflanzen- und Tierproduktion,
Garten- und Waldmaschinen und -einrichtungen, Mittel zur Agrarproduktion (Samen der
Agrarpflanzen, Pflanzenschutzmittel und Düngemittel, Futtermittel und Futterzusätze),
Zubehör für Landwirtschaft, Inventarbauwesen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 14 747 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 357, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 33 z/from/von — 11 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 26 672 z/with/mit LAS-EXPO
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 70 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 210 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
09-11.03
LAS-EXPO
7. Targi Przemys³u Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leœnymi
7th Timber Industry & Forest Resources Management Fair
7. Messe der Holzindustrie und Waldwirtschaft
Gospodarka leœna, narzêdzia, maszyny do pozyskiwania, transportu i obróbki drewna,
œrodki ochrony lasu przed szkodnikami, ochrona przeciwpo¿arowa, szkó³karstwo,
56
KIELCE
nasiennictwo, hodowla i u¿ytkowanie lasu, systemy informatyczne, mapy, gospodarka
³owiecka.
Forestry, tools and machinery for planting, transport and processing of wood, protection
against forest pests, forest fire protection, nursery gardens, seeds, forest husbandry and
management, computer software for forestry, maps, hunting.
Waldwirtschaft, Werkzeuge, Maschinen zur Holzgewinnung, -bearbeitung und zum
Transport, Waldschutzmittel vor Schädlingen, Feuerschutz, Baumschule, Saatzucht,
Waldbau und -nutzung, Informatiksysteme, Karten, Jagdwirtschaft.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 687 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 34, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 26 672 z/with/mit AGROTECH
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 65 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 210 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
22-24.03
REHMED-EXPO
7. Targi Rehabilitacji, Sanatoriów i Uzdrowisk
7th Rehabilitation, Sanatorium and Health-Resorts Fair
7. Messe für Rehabilitation, Sanatorien und Kurorte
Producenci i dystrybutorzy sprzêtu rehabilitacyjnego, producenci sprzêtu medycznego,
organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych, oferta sanatoriów i uzdrowisk, producenci
wyposa¿enia dla zak³adów uzdrowiskowych, rozlewnie wód mineralnych, zak³ady pracy
chronionej.
Rehabilitation and medical equipment producers and dealers, organizers of rehabilitation holiday-maker lots, the offer of health spas, producers of equipment for health resorts, mineral water bottling plants, institutions for protected work.
Hersteller und Vertrieber der Rehabilitation- und Medizineinrichtungen, Veranstalter der
Rehabilitationsturnusse, Angebot der Sanatorien und Kurorte, Hersteller der Ausstattung
für Kurortbetriebe, Abfüllbetrieb der Mineralwässer, Behindertenbetriebe.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 692 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 51, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 3 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 70 PLN
57
KIELCE
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 210 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
29-31.03
EDUKACJA
12. Targi Edukacyjne
12th Education Fair
12. Bildungsmesse
Ksi¹¿ki, podrêczniki, pomoce dydaktyczne i naukowe, szkolna edukacja plastyczna i graficzna, gry edukacyjne, sprzêt komputerowy, programy multimedialne, wyposa¿enie,
oferta edukacyjna, projekty placówek oœwiatowych.
Books, handbooks, educational aids, art and graphic art teaching, educational games,
hardware, multimedia software, equipment, educational issues, teaching institutions,
projects.
Bücher, Lernbücher, Didaktik- und Lernhilfen, schulische Kunst- und Graphikedukation,
Bildungsspiele, Computereinrichtungen, Mulitmedienprogramme, Ausstattung, Bildungsangebot sowie Projekte der Bildungsstellen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 097 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 127
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 9 908
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 140 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 60 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 190 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
29-31.03
VOYAGER
6. Œwiêtokrzyskie Targi Turystyki
6th Tourism Exhibition
6. Touristikmesse
Touroperatorzy, biura podró¿y, agenci, regiony, subregiony, miasta, hotele, motele,
oœrodki wypoczynkowe, kempingi, wyposa¿enie hoteli, sanatoria, uzdrowiska, gospodarstwa agroturystyczne, organizatorzy turystyki aktywnej, przedsiêbiorstwa transportu
autobusowego i lotniczego, przedsiêbiorstwa promowe i kolejowe, wydawnictwa turystyczno-sportowe i kartograficzne, firmy ubezpieczeniowe, banki, inwestorzy bazy turystycznej, wyposa¿enie bazy turystycznej i obiektów gastronomicznych, sprzêt turystyczny
i sportowy, programy komputerowe dla turystyki.
Touroperators, travel agencies, regions, sub-regions, cities, hotels, motels, holiday
and recreation centers, camping sites, equipment for hotels, spas, health resorts,
agrotourist farms, organizers of active forms of tourism, public bus transport and
air transport companies, ferry and railway transport companies, sports, tourist and
58
KIELCE
cartographic publications, insurance agencies, banks, investors on the tourist facilites
market, equipment for tourist centres and gastronomy, facilities, sports and tourist
equipment, software for tourism.
Touroperatoren, Reisebüros, Agenten, Regionen, Subregionen, Städte, Hotels, Motels,
Erholungszentren, Campingplätze, Hotelausstattung, Sanatorien, Kurorte, agrotouristische
Bauernhöfe, Veranstalter der aktiven Touristik, Unternehmen des Bus- und Flugtransportes,
Fähre- und Bahnunternehmen, touristisch-sportliche und kartographische Verläge, Versicherungsfirmen, Banken, Investoren der Touristikbasis, Ausstattung der Touristikbasis und
der Gastronomieobjekte, Touristik- und Sporteinrichtungen, Computerprogramme für
Touristik.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 345 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 39
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10 300 z/with/mit DOM, INTERKAMIEÑ, OGRÓD I TY
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 110 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 160 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
02.04
TARGI PRACY
10. Ogólnopolskie Targi Pracy
10th National Trade Fair for Work
10. Allgemeinpolnische Messe für Arbeit
Oferta dla osób bezrobotnych, mo¿liwoœæ uzyskania informacji o aktywnych formach
przeciwdzia³ania bezrobociu, konsultacje z przedstawicielami Urzêdu Skarbowego, Pañstwowej Inspekcji Pracy, Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej.
Offer for the unemployed, opportunities for getting information on active methods to fight
unemployment, consultations with representatives of the Treasury Department, State
Work Inspectorate, Social Insurance Agency, Social Assistance Municipial Centre.
Angebot für die Arbeitslosen, Möglichkeit des Informationenerwerbs über aktive Formen
der Gegenwirkung der Arbeitslosigkeit, Beratung mit den Vertretern des Finanzamtes, der
Staatlichen Arbeitsinspektion, der Anstalt der Sozialversicherungen, dem Städtischen
Zentrum für Sozialhilfe.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 958 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 128
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 8000
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
59
KIELCE
13-15.04
DOM
14. Targi Materia³ów Budownictwa Mieszkaniowego
i Wyposa¿enia Wnêtrz
14th Fair of Residential Building Materials and Interior Fitments
14. Messe für Wohnungsbaustoffe und Innenraumausstattung
Materia³y œcienne i stropowe, okna, rolety zewnêtrzne, kraty i drzwi antyw³amaniowe,
drzwi, pokrycia dachowe: ceramiczne, bitumiczne, blacha, technika grzewcza, paliwo,
kominki, kolektory s³oneczne, niekonwencjonalne Ÿród³a energii, technika, ceramika i armatura sanitarna, technika wod-kan, zbiorniki œciekowe, przydomowe oczyszczalnie
œcieków, elektrotechnika, wentylacja, klimatyzacja, schody, balustrady — metaloplastyka, pod³ogi, panele, posadzki, kostka brukowa, chemia budowlana, izolacje, materia³y
dociepleniowe, p³yty elewacyjne, meble, wyposa¿enie i zabudowa wnêtrz, wystrój okien,
artyku³y i sprzêt AGD, bramy gara¿owe, siatki ogrodzeniowe, ogrodzenia, furtki, ogrody
zimowe, oran¿erie, baseny, maszyny, narzêdzia i sprzêt budowlany, rusztowania budowlane, kamieñ budowlany i kruszywa, tworzywo sztuczne w budownictwie, finansowanie,
kredytowanie, banki, ubezpieczenia, dzia³alnoœæ developerska, wykonawstwo „pod klucz”,
gotowe projekty architektoniczne, oprogramowanie, doradztwo, kosztorysowanie, wydawnictwa bran¿owe, techniczne i komputerowe.
Materials for walls and ceilings, windows, outside roller blinds and anti-burglary doors,
doors, roof coverings, heating systems and fuels, fireplaces, sun collectors, unconventional sources of energy, technology, whiteware and bathroom fittings, water and sewage
technology, liquid waste containers, home sewage utilization systems, electrical engineering, ventilation, air condition, stairs, railings — artistic metalwork, floors, panelling, pavements, chemical substances for building industry, insulation materials, facade
surfaces, furniture, home equipment, fitted constructions, window decoration, household appliances, doors and gates for garages, fences, wire nets, gates, winter gardens,
greenhouses, swimming pools, machines, tools, equipment for building, scaffolding,
stones and aggregates for building, plastics for building industry, financing, credits,
banks, insurance, developers, turn-key realization, ready-made designs, software, consulting, costing, trade press, technical and computer publications.
Schleif- und Deckematerialien, Fenster, Aussenrolladen, Gitter und Antieinbruchstüre,
Türe, Dacheindeckungen: Keramik-, Bitumen-, Blech, Heizungstechnik, Brennstoffe, Kamine, Sonnenkollektoren, unkonventionelle Energiequellen, Sanitätstechnik, -keramik
und -armatur, Wasser-Kanalisationstechnik, Abwasserbehälter, Hauskläranlagen, Elektrotechnik, Lüftung, Klimatisierung, Treppen, Geländer — Metalloplastik, Fussböden,
Panelle, Pflastersteine, Bauchemie, Isolierungen, Zuwärmematerialien, Fassadenplatten,
Möbel, Innenraumausstattung und -bebauung, Fensterausputz, Haushaltsartikel und
-einrichtungen, Garagentore, Zaungitter, Umzäunungen, Pforte, Wintergärten, Orangerien, Schwimmbecken, Baumaschinen, -werkzeuge und -einrichtungen, Baugerüste,
Bausteine und Zuschlagstoffe, Kunststoff im Bauwesen, Finanzierung, Kreditierung,
Banken, Versicherungen, Developertätigkeiten, „schlüsselfertige” Ausführung, fertige
Architektenprojekte, Software, Beratung, Kostenanschläge, Branchen-, technische und
Computerveröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 953 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 158, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10 300 z/with/mit INTERKAMIEÑ, OGRÓD I TY, VOYAGER
60
KIELCE
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 180 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 70 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 235 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
13-15.04
OGRÓD I TY
14. Targi Ogrodnicze i Dzia³kowe
14th Garden Fair
14. Garten- und Schrebergartenmesse
Architektura krajobrazu, projektowanie ogrodów i terenów zielonych, meble ogrodowe,
altany, domki letniskowe, ma³a architektura, ogrodzenia, grille; rzeŸby ogrodowe, odlewy
artystyczne, lampy ogrodowe, oœwietlenie zewnêtrzne; baseny, fontanny, oczka wodne,
urz¹dzenia zraszaj¹ce i nawadniaj¹ce; szkó³karstwo, drzewa i krzewy ozdobne, kwiaty
ciête, roœliny doniczkowe; nasiona, rozsady, sadzonki, cebulki; drzewa i krzewy owocowe; warzywa; pod³o¿a, nawozy, œrodki ochrony roœlin; szklarnie i ich wyposa¿enie; sprzêt
ogrodniczy, narzêdzia i maszyny dla ogrodnictwa; akcesoria do urz¹dzania placów zabaw, wydawnictwa i publikacje.
Landscape architecture, designing of garden and green areas, garden furniture, sheds,
cottages, garden constructions, fences, grills, sculptures for gardens, artistic moulds, garden lamps, outdoor lighting, swimming pools, fountains, artificial ponds, drenchers,
sprinklers, watering devices and sprinklers; forest product processing, decorative trees
and bushes, flower and potted plants, seeds, seedlings, bulbs, rhizomes, fruit trees and
bushes, vegetables, flower beds, fertilizers, plant protection agents, greenhouses equipment for greenhouses and gardens, gardening tools and machines, accessories for playgrounds, trade literature.
Landschaftsarchitektur, Projektierung von Gärten und Grünanlagen, Gartenmöbel, Lauben, Urlaubshäuser, kleine Architektur, Verzaungen, Grills, Gartenskulpturen, Kunstabgüsse, Gartenlampen, Aussenbeleuchtung, Schwimmbecken, Springbrunnen, Wasserpunkte, Sprinkler- und Bewässerungseinrichtungen, Baumschulen, Zierbäume und
Sträuche, Schnittblumen, Topfpflanzen, Samen, Setzlinge, Pflänzlinge, Zwiebeln, Obstbäume und Sträuche, Gemüse, Untergründe, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Gewächshäuser und ihre Ausstattung, Garteneinrichtung, Werkzeuge und Maschinen für
Gartenbau, Zubehör zur Einrichtung von Spielplätzen, Verläge und Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 611 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 64
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10 300 z/with/mit DOM, INTERKAMIEÑ, VOYAGER
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 140 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 65 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 190 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
61
KIELCE
20-21.04
PSB
5. Targi Grupy PSB
5th PSB Group Fair
5. PSB — Gruppe Messe
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce
24-26.04
EXPO-GAS
4. Targi Techniki Gazowniczej
4th Gas Engineering Fair
4. Messe für Gasgeräte und Gastechnik
Sieci gazowe, urz¹dzenia gazowe, stacje gazowe, odbiorniki gazowe, aparatura kontrolno-pomiarowa w gazownictwie, automatyka przemys³owa dla gazownictwa, t³ocznie
gazu, magazyny gazu, bezpieczeñstwo w gazownictwie, urz¹dzenia, materia³y i osprzêt
do budowy i wyposa¿enia gazoci¹gów, stacji redukcyjnych i t³oczni gazu, zastosowanie
gazu sprê¿onego w pojazdach, ochrona œrodowiska, inne.
Gas networks, gas devices; gas stations, controlling and measuring apparatus in gas engineering, industrial automation for gas engineering, gas pumping stations, gas storage,
safety in gas engineering, devices, materials and accessories for construction and equipment of gas pipelines, pressure reduction stations and pumping stations, use of compressed gas in vehicles, environmental protection, other issues.
Gasnetze, Gasanlagen, Gasstationen, Gasempfänger, Kontroll- Messapparatur in der Gasindustrie, industrielle Automatik für die Gasfabrikation, Gaspressen, Gaslager, Sicherheit
der Gasfabrikation, Anlagen, Materiallien, Zubehör für Bau und Ausrüstung von Gasfernleitungen, Reduzierstationen sowie Gaspressen, die Anwendung von verdichteten Gasen
in Fahrzeugen, die Umweltschutz u.a.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 219 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 58, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 4 z/from/von — 3 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 911
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 175 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 85 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 235 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
16-18.05
AUTOSTRADA-POLSKA
13. Miêdzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
13th International Fair for Road Construction Industry
13. Internationale Messe für Strassenbau
62
KIELCE
Sprzêt i materia³y do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli; stacje benzynowe, oznakowanie, infrastruktura zwi¹zana z drogownictwem i u¿ytkowaniem autostrad.
Equipment and materials for construction of roads, bridges, overpasses, tunnels, petrol
stations, signs, road and highway infrastructure.
Einrichtungen und Materialien zum Strassen-, Brücken-, Überführungs- und Tunnelbau;
Tankstellen, Schilder, Strassenverkehrsinfrastruktur.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 19 508 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 601, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 76 z/from/von — 24 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 12 142
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 410 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 170 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 450 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
16-18.05
TRAFFIC-EXPO
3. Miêdzynarodowe Targi Infrastruktury
3rd International Fair for Infrastructure
3. Internationale Infrastructurmesse
Infrastruktura dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego, utrzymanie
istniej¹cej sieci komunikacyjnej, systemy zarz¹dzania ruchem, systemy bezpieczeñstwa, oznakowanie, in¿ynieria ruchu, systemy i urz¹dzenia ostrzegania o niebezpieczeñstwie, ekrany i bariery dŸwiêkoszczelne, technologie ochrony œrodowiska, technologie
i osprzêt infrastrukturalny, kable i rury, prace ziemne, osprzêt uliczny, technologie dla
gospodarki sieciami, technologie rozbiórek, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, bezwykopowe techniki uk³adania i odnawiania instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, oprogramowanie i urz¹dzenia
do pobierania op³at, urbanistyka, planowanie sieci dróg, budowa mostów, budowa tuneli, budowa wiaduktów, budowa portów lotniczych, budowa portów rzecznych, firmy
projektowe i wykonawcze, obiekty us³ugowe: stacje benzynowe, parkingi, motele,
zarz¹dzanie infrastruktur¹.
Infrastructure for road, rail, air and water transport, maintenance of existing communication network, traffic management systems, safety systems, marking, traffic engineering, systems and devices, danger warning, soundproof screens and barriers, technologies
of environmental protection, technologies and hardware for infrastructure, cables and
pipes, earthwork, street fixtures, technologies for networks management, demolishing
technologie, electric power networks and communications networks, techniques of laying and renovating installations for water, sewage, gas, electricity, telecommunications,
software, fee-collecting devices, town planning of road networks, bridge construction,
tunnel construction, viaduct construction, airport construction, river harbour construction, designing forms and contractors, amenities: filling stations, car parks, motels, infrastructure management.
63
KIELCE
Infrastruktur für den Straßen-, Bahn-, Luft- und Wassertransport, Instandhaltung des
bestehenden Verkehrsnetzes, Verkehrsverwaltungssysteme, Sicherheitssysteme, Straßenmarkierung, Straßenverkehrstechnik, Systeme, Geräte der Gefahrwarnung, Schallwände,
Umweltschutztechnologien, Technologien und Infrastrukturzubehör, Kabel, Rohre, Ausschachtungsarbeiten, Straßenzubehör, Technologien für die Netzwirtschaft, Abbruchtechnologien, Netzwerk und Fernmeldenetz, Technologien zur Legung und Erneuerung
von Wasser- und Abwasseranlagen, Gas-, Elektro- und Fernmeldeinstallation ohne Rohrgraben, Software und Geräte zur Gebührenthebung, Urbanistik, Planung des Straßennetzes, Brückenbau, Straáentunnelbau, Überführungsbau, Flughafenbau, Flusshafenbau, Projekt- und Ausführungsfirmen, Dienstleistungsgebäuden: Tankstellen, Parkings, Motels, Infrastrukturverwaltung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 820 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 50, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 11 z/from/von — 7 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 9 543
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 410 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 170 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 450 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
16-18.05
MASZBUD
9. Miêdzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów
Specjalistycznych
9th International Construction Equipment and Special Vehicles Fair
9. Internationale Messe für Baumaschinen und Sonderfahrzeuge
Maszyny i urz¹dzenia do prac ziemnych, produkcji i transportu betonu, ¿urawie i urz¹dzenia do transportu pionowego, specjalistyczne pojazdy budowlane, maszyny i urz¹dzenia
do prac wykoñczeniowych, czêœci i komponenty do maszyn budowlanych, narzêdzia:
pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne, wydawnictwa specjalistyczne, instytuty naukowo-badawcze i inne organizacje bran¿owe.
Earth work machinery, machines and equipment for concrete preparation and transport,
cranes and access equipment, construction vehicles, finishing work equipment, parts
and components for construction machinery, tools: pneumatic, hydraulic and electric,
specialistic publishing houses, research institutes and other organizations.
Maschinen und Ausrüstungen für Erdarbeiten, Betonherstellung und -transport, Kräne
und Einrichtungen für vertikale Fördertechnik, Sonderbaufahrzeuge, Maschinen und Einrichtungen für Ausbauarbeiten, Teile und Komponenten für Baumaschinen, pneumatische, hydraulische und elektrische Werkzeuge, Fachveröffentlichungen, Forschungsund Wissenschaftsinstitute, andere Fachorganisationen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — co dwa lata/every two years/je zwei Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 2 314 m2
64
KIELCE
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 56, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 20 z/from/von — 9 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 772
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 410 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 170 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 450 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
29.05-01.06 PLASTPOL
11. Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
11th International Fair for Plastics Processing
11. Internationale Messe der Kunststoffverarbeitung
Technologie, maszyny i urz¹dzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opakowania,
wzornictwo, tworzywa sztuczne, recykling.
Technologies, equipment and machines for plastics processing, packaging, industrial design, plastics, recycling.
Technologien, Maschinen und Einrichtungen für Kunststoffverarbeitung, Verpackungen,
Design, Kunststoffe, Recycling.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 12 016 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 719, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 356 z/from/von — 27 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 14 281
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 360 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 210 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 420 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
11-13.06
SACROEXPO
8. Miêdzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposa¿enia
Koœcio³ów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów
8th International Exhibition of Church Construction, Church Fittings
and Furnishings and Religious Art
8. Internationale Ausstellung für Bau und Ausstattung der Kirchen,
sakrale Kunst und Devotionalien
Budownictwo sakralne: projektowanie obiektów, budowa nowych obiektów, remonty, naprawy, izolacja, docieplanie, konserwacja obiektów, instalacje w obiektach sakralnych:
grzewcze, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, alarmowe, przeciwpo¿arowe, wyposa¿enie
obiektów sakralnych: projektowanie, wyposa¿enia wnêtrz, oœwietlenie, nag³oœnienie,
65
KIELCE
wyposa¿enie liturgiczne, sztuka sakralna: rzeŸba, malarstwo, witra¿e, muzyka, film, konserwacja dzie³ sztuki, dewocjonalia, wydawnictwa sakralne.
Sacral building: design and construction of new structures, repair, restoration, insulation, additional heat cladding and conservation work on the existing structures, installation of heating, wiring, sanitary, alarm and fire protection systems in sacral buildings, sacral building fitments: design of the interior, lighting, loadspeaking systems, sacramental
vestments and vessels; sacral art: sculpture, painting, stained-glass windows, music,
film, conservation of works of art, devotional articles, sacral publications.
Sakralbau: Projektierung der Objekte, Bau neuer Objekte, Renovierungen, Reparaturen,
Isolierung, Ausführung der Wärmedämmung, Pflege von Objekten, Installationen in Sakralobjekten: Wärme-, Elektro- Wasser- und Kanalisationsinstallationen, Alarm- und
Feuerschutzanlagen, Ausrüstung der Sakralobjekte: Projektierung, Innenausstattung,
Beleuchtung, Audioanlagen, liturgische Ausrüstung, sakrale Kunst: Skulpturen, Malerei,
Mosaikfenster, Musik, Film, Pflege der Kunstwerke, Devotionalien und sakrale Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 2 908 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 245, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 21 z/from/von — 11 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 156
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 130 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 60 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 190 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
11-13.06
ART-EXPO
8. Salon Antykwaryczny i Sztuki Wspó³czesnej
8th Antique and Modern Art Exhibition
8. Salon für Antiquitäten und moderne Kunst
Z³otnictwo, medalierstwo, odlewnictwo, zegarmistrzostwo, kowalstwo i œlusarstwo,
broñ, stolarstwo i snycerstwo, wyroby kamieniarskie, wyroby ceramiczne i szk³o, tkaniny
i hafty, introligatorstwo, varia.
Goldsmithery, medal engraving, foundry practice, clock and watch-making, smithery,
metal-work, weapons, joinery, wood-carving, stone-work, ceramics, glass, fabrics, embroidery, bookbinding, miscellanies.
Goldschmiedekunst, Medaillenkunst, Giessereikunde, Uhrmacherkunde, Schmiedetechnik
und Schlosserei, Waffe, Tischlerei und Holzschnitzerei, Steinerzeugnisse, Keramikprodukte und Glas, Gewebe und Stickereien, Buchbinderei, Varia.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
66
KIELCE
15-17.06
NECROEXPO
Miêdzynarodowe Targi Bran¿y Pogrzebowej
International Funeral Fair
Internationale Messe der Bestattungsbranche
Cmentarze i obiekty do spopielania zw³ok: projektowanie, wykonawstwo, administrowanie,
wyposa¿enie, us³ugi remontowo-konserwacyjne i porz¹dkowe; groby i pomniki nagrobne: projektowanie, realizacje, surowce, materia³y, urz¹dzenia; obudowy grobów, piwnice
grobowe, nisze, kolumbaria, elementy i ozdoby nagrobkowe; domy pogrzebowe: projektowanie, wyposa¿enie, urz¹dzenia, sprzêt i akcesoria prosektoryjne; trumny i sarkofagi,
urny; œrodki transportu oraz us³ugi transportowe; kosmetyki i œrodki do balsamowania
zw³ok, szkolenia; ubiory, obuwie i galanteria odzie¿owa, wyroby rzemios³a artystycznego
i sztuki u¿ytkowej, us³ugi konserwatorskie, akcesoria pogrzebowe, us³ugi pogrzebowe,
poligraficzne, wydawnictwa, florystyka, prowadzenie i oprawa ceremonii pogrzebowych.
Cementeries and cremation facilities: design, construction, administration, equipment
supply, renovation, conservation and cleaning services; graves and memorials: design,
execution, raw materials, machines; grave borders and surrounds, grave vaults, niches
and columbaria, gravestone elements and decorations; funeral parlours design; fittings,
mortuary equipment, devices and accessories; coffins and sarcophagi, urns; means of
transport, transport services; cosmetics and embalming agents, training; clothes, shoes
and accessories, arts, crafts works and conservation services, funerary accessories, funerary services, printing services and publications, florist art; arrangement and conducting funerary ceremonies.
Friedhöfe und Anlagen für Feuerbestattungen: Projekte und Bau, Verwaltung, Ausstattung
mit Geräten und Anlagen, Renovierung und Wartung, Gräber und Grabmonumente: Projekte und Bau, Rohrstoffe, Materialien, Anlagen und Werkzeuge; Grabränder und Grabumrahmungen, Bebauung der Gräber, Grabkeller, Nischen, Kolumbarien, Grabelement und
Schmuck; Bestattungshäuser: Objektprojekte, Ausstattung, Anlagen, Geräte und Zubehör
für Seziersäle; Särge und Sarkophage, Aschenurnen; Transportmittel und Transportdienstleistungen; Kosmetika und Mittel für Balsamierung der Leichen, Schulungen; Kleidung, Schuhen und Kleidungsgalanterie; Produkte des Kunsthandwerks und der angewandten Kunst; Bestattungszubehör, Bestattungen, Polygraphische Dienstleistungen und Veröffentlichungen, Floristik, Führung und Gestaltung der Bestattungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 875 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 49, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 8 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 1 020
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
15-17.06
INTERKAMIEÑ
12. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich
12th International Fair for Stone and Stone Machinery
12. Internationale Messe für Stein und Stein Maschinen
Kamieñ surowy: piaskowiec, marmur, granit; pó³produkty i wyroby z kamienia (bloki,
p³yty, s³aby); kamieñ budowlany, kruszywa, maszyny do obróbki kamienia, narzêdzia
67
KIELCE
tn¹ce, materia³y œcierne i eksploatacyjne, elektryczne i pneumatyczne narzêdzia do
obróbki kamienia, œrodki do konserwacji i pielêgnacji kamienia, urz¹dzenia pomiarowe
i komputerowe oraz oprogramowanie, akcesoria metalowe i liternictwo, urz¹dzenia do
obróbki i wyroby z kamieni ozdobnych, wydawnictwa bran¿owe.
Raw stone: sandstone, marble, granite, finished and semi-finished stone products
(blocks, panels, slabs), building stones, concrete aggregate, stone processing machines,
stone cutting tools, abrasives and working materials, electric and pneumatic stone processing tools, stone preservatives and stone curing chemicals, software, measuring and
computer devices, metal accessories and lettering, machines for processing semi-precious stones, decorative stones products, stone dressing, trade publications.
Rohsteine: Sandstein, Marmor, Granit, Halbprodukte und Steinerzeugnisse (Blocks,
Platten, Slabs), Baustein, Zuschlagstoffe, Maschinen zur Steinbearbeitung, Schneidmaschinen, Schleif- und Betriebsmaterialien, elektrische und pneumatische Werkzeuge
zur Steinbearbeitung, Mittel zur Steinkonservierung und -pflege, Mess- und Computereinrichtungen sowie Software, Metallzubehör und Buchstaben, Einrichtungen zur Bearbeitung und Produkte aus Zierstein, Fachveröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 425 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 44, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 11 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10 300 z/with/mit DOM, OGRÓD I TY, VOYAGER
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 180 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 70 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 230 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
03-06.09
LOGISTYKA
12. Miêdzynarodowe Targi Logistyczne
12th International Logistics Fair
12. Internationale Messe für Logistik
Artyku³y ¿ywnoœciowe i urz¹dzenia do przygotowywania posi³ków, przedmioty mundurowe, produkty naftowe i ciecze eksploatacyjne oraz sprzêt do dystrybucji i przechowywania, sprzêt i materia³y medyczne, indywidualne œrodki opatrunkowe, ³¹cznoœæ, informatyka, elektronika, systemy i sprzêt transportu i komunikacji, podzespo³y, sprzêt i systemy
ochrony obiektów i osób, sprzêt i materia³y budowlane, sprzêt Obrony Cywilnej Kraju,
sprzêt Stra¿y Po¿arnej, specjalistyczny sprzêt Stra¿y Granicznej i Policji.
Foodstuffs and appliances for preparing meals, uniform articles, oil products and exploitation liquids, distribution and storage equipment, medical equipment and materials, individual dressing materials, communications, informatics, electronics, transport and
communications systems and equipment, sub-assemblies, personnel and buildings protection systems and equipment, construction materials and equipment, National Civil
Defence equipment, equipment for fire brigades, border guard and police.
68
KIELCE
Lebensmittel und Einrichtungen zur Vorbereitung der Mahlzeiten, Uniformgegenstände,
Erdölprodukte und Betriebsflüssigkeiten sowie Geräte zum Vertrieb und zur Aufbewahrung,
Medizingeräte und -materialien, individuelle Verbandsmittel, Fernmeldung, Informatik,
Elektronik, Transport- und Kommunikationssysteme und -geräte, Untergruppen, Geräte
und Systeme des Objekten- und Personenschutzes, Baugeräte und -materialien, Geräte der
Zivilverteidigung des Landes, Feuerwehrgeräte, Fachgeräte der Grenzwache und der Polizei.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 292 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 32
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10 384 z/with/mit MSPO
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 65 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 95 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
03-06.09
MSPO
15. Miêdzynarodowy Salon Przemys³u Obronnego
15th International Defence Industry Exhibition
15. Internationaler Salon für Verteidigungsindustrie
Sprzêt: lotniczy i obrony powietrznej, morski, pancerny, radioelektroniczny i optoelektroniczny pola walki i dowodzenia, sprzêt i systemy ³¹cznoœci pola walki, urz¹dzenia metrologiczne, sprzêt samochodowy, urz¹dzenia i sprzêt infrastruktury obronnej, techniczny
sprzêt s³u¿b materia³owych, ¿ywnoœæ, umundurowanie oraz materia³y pêdne i ciecze eksploatacyjne, pozosta³e wojskowe urz¹dzenia obronne i sprzêt techniki operacyjnej s³u¿b
policyjnych.
Aviation and air defence, marine and armoured equipment, battlefield and command radio-electronic and opti-electronic equipment, battlefield communications systems and
equipment, metrological instruments, motor-car equipment, defence infra-structure
equipment and devices, technical equipment form materials service, food articles, fuels
and exploitation liquids, other military defence devices, equipment for police operation
techniques.
Flug-, Luftverteidigungs-, See-, Panzergeräte, radioelektronische und optoelektronische
Kampffelder und Befehlungsstände, Fernmeldegeräte und -systeme des Kampffeldes,
meteorologische Einrichtungen, Autogeräte, Einrichtungen und Geräte der Verteidigungsinfrastruktur, technische Geräte der Materialdienste, Nahrung, Uniforme, Kraftstoffe und
Betriebsflüssigkeiten, sonstige Militärverteidigungseinrichtungen und Geräte der Operationstechnik für Polizei.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 15 226 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 275, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 115 z/from/von — 21 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10 384 z/with/mit LOGISTYKA
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
69
KIELCE
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 215 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 75 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 265 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
19-21.09
TRANSEXPO
Miêdzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego
International Fair for Local Public Transport
Internationale Messe der Öffentlichen Transportmittel
Pojazdy transportu miejskiego, podmiejskiego i miêdzymiastowego, pojazdy turystyczne, pojazdy specjalistyczne i gospodarcze, czêœci i wyposa¿enie autobusów, czêœci i wyposa¿enie pojazdów trakcji elektrycznej, wyposa¿enie obiektów zaplecza technicznego,
paliwa, œrodki smarne, p³yny eksploatacyjne, infrastruktura torów, sieci i podstacji trakcyjnych, systemy biletowe, infrastruktura przystankowa, œrodki ochrony pracy, œrodki
bezpieczeñstwa, systemy informacji dla pasa¿erów, systemy informatyczne w transporcie, oferta w zakresie finansowania inwestycji w transporcie.
Urban, suburban and intercity transport vehicles, tourist vehicles, specialist and goods
vehicles, parts and equipment for buses, parts and equipment for election vehicles,
equipment for transport infrastructure, fuels, lubricants and other liquids, rails, substations and traction networks, ticketing systems, bus stops, safety equipment, transport information systems, means of financing transport investment.
Fahrzeuge des städtischen Transportes, Fahrzeuge des Vorortstransportes, Fahrzeuge des
Ferntransportes, touristische Fahrzeuge, Sonder- und Wirtschaftsfahrzeuge, Busteile und
-Zubehör, Teile und Zubehör für Fahrzeuge des elektrischen Zugbetriebes, Ausstattung für
Objekte des technischen Services, Treibstoffe, Schmierstoffe, Betriebsflüssigkeiten, Infrastruktur für Gleise, Traktionsnetze und -Unterstationen, Fahrkartensysteme, Infrastruktur
der Haltestellen, Arbeitsschutzmittel, Sicherheitsmittel, Informationssysteme für Fahrgäste, EDV-Systeme im Transport, Finanzierungsangebot für Transportinvestitionen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 6 140 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 123, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 23 z/from/von — 9 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 1 564
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 145 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 195 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
26-28.09
METAL
13. Miêdzynarodowe Targi Techniki dla Odlewnictwa
13th International Fair of Technologie for Foundry
13. Internationale Gießereimesse
70
KIELCE
Urz¹dzenie odlewnicze, projektowanie i budowa, topienie, piece i materia³y wsadowe,
maszyny i osprzêt do zalewania form, materia³y ogniotrwa³e, materia³y formierskie,
sporz¹dzanie mas formierskich oraz regeneracja piasku, wykonywanie form i rdzeni, wybijanie odlewów, oczyszczanie i wykañczanie powierzchni odlewów, spawanie i obcinanie
nadlewów, obróbka cieplna i urz¹dzenia, transport i magazynowanie, technika pomiarowa
i badanie materia³ów, sterowanie i technika regulacji, automatyzacja, ochrona œrodowiska
i usuwanie odpadów, bezpieczeñstwo pracy i ergonomia, odlewy i wyroby artystyczne.
Foundry equipment, projects, construction, melting practice, furnaces, metallic charge
materials, machines and equipment for pouring, refractories technology, moulding materials, moulding sand preparation and sand reclamation, moulding and core making,
knock-out, feeting and surface treatment, welding and cutting, heat treatment and equipment, transportation and storage, measuring and materials testing, control system, automation technology, environmental control and waste removal, industrial safety and ergonomics, castings and artistic products.
Gießereieinrichtungen, Projektierung und Bau, Schmelzen, Einsatzöfen und -materialien, Maschinen und Zubehör zur Formvergiessung, feuerbeständige Materialien, Formiermaterialien, Anfertigung von Formiermassen sowie Sandregeneration, Ausführung
von Formen und Kernen, Gussausstanzen, Reinigung und Fertigbringung von Gussoberflächen, Schweiß- und Schleiftechnologien, Wärmebearbeitung sowie Einrichtungen,
Transport und Lagerung, Messtechnik und Prüfung von Materialien, Steuerung und Regelungstechnik, Automatisierung, Umweltschutz und Abfallbeseitigung, Arbeitssicherheit
und Ergonomie, Güße und Kunstwaren.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 3 417 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 343, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 194 z/from/von — 26 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 679 z/with/mit CONTROL-TECH, NONFERMET
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 280 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 125 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 330 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
26-28.09
NONFERMET
6. Wystawa Technologii, Przetwarzania i Zastosowania Metali
Nie¿elaznych
6th Exhibition for Technology, Processing and Application of Non-ferrous Metals
6. Ausstellung des Technologies, Verarbeitung und Anwendung der Nichteisenmetalle
Górnictwo rud metali nie¿elaznych, metale kolorowe — aluminium, cynk, o³ów, cyna,
miedŸ i inne, stopy metali nie¿elaznych, topienie stopów metali, piece i materia³y wsadowe, wyroby walcowane, wyciskane i ci¹gnione z miedzi, aluminium, cynku, o³owiu oraz
ich stopów, zastosowanie metali nie¿elaznych i ich stopów, metale szlachetne, badania
nieniszcz¹ce metali, z³om i odpady metali nie¿elaznych, organizacje i czasopisma.
Mining of non-ferrous metal ores, coloured metals — aluminium, zinc, lead, tin, copper
and others, alloys of non-ferrous metals, rolled, extruded and drawn from copper,
71
KIELCE
aluminium, zinc lead and their alloys, use of non-ferrous metals and their alloys, noble
metals, non-destructive testing of metals, scrap-metal and waste material of non-ferrous
metals, organizations and periodicals.
Bergbau des Nichteisenmetallerzes, Block-Aluminium-Metalle, Zinn, Zink, Magnesium,
Chrom, Silicium, Nickel, Legierungen der Nichteisenmetalle, Walzenwaren ausgezogen
und gedrückt aus Kupfer, Aluminium, Zink sowie aus anderen Nichteisenmetallen und
ihren Legierungen, Anwendung in der Industrie der Nichteisenmetalle, Edelmetalle,
Metalle nicht zernichtende Untersuchungen, Schrott und Abfälle der Nichteisenmetalle,
Organisationen, Zeitschriften.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 537 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 55, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 11 z/from/von — 8 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 679 z/with/mit CONTROL-TECH, METAL
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 280 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 125 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 330 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
26-28.09
CONTROL-TECH
7. Targi Przemys³owej Techniki Pomiarowej
7th Fair for the Industrial Measuring Technology
7. Messe für Industriemesstechnik
Urz¹dzenia pomiarowe, narzêdzia, automatyka przemys³owa: techniczne œrodki automatyzacji, napêdy stosowane w uk³adach automatyzuj¹cych, uk³ady automatyzacji maszyn,
urz¹dzeñ oraz stanowisk linii wytwórczych dla ró¿nych procesów i bran¿, technologie
automatyki dla wszystkich sektorów przemys³u, automatyczny system kontroli dla procesów produkcji, systemy kontroli pomiarowej, sprzêt i aparaty do wykrywania i diagnozowania instalacji podziemnych — rurowych i kablowych, urz¹dzenia do zdalnego sterowania maszyn, aparatura badawcza i sprzêt laboratoryjny, wyposa¿enie pomieszczeñ
laboratoryjnych: metrologia w systemach zapewniania jakoœci, oprogramowanie kontrolne dla procesów technologicznych, technologia laserowa.
Measuring instruments, tools, industrial automatics: technical means of automation,
drives for automation systems, devices, manufacturing stations and lines in various processes and branches, automation technology for all sectors of industry, automatic control
systems for production processes, measuring control systems, equipment and appliances
for detecting and diagnosing underground installations — pipelines, cables, devices for
remote control of machines, research apparatuses and general purpose equipment, laboratory-room equipment: metrology in quality assurance systems, control software for
technological processes, laser technology.
Messgeräte, Werkzeuge, Industrieautomatik: Technische Mittel der Automatisierung,
Antriebe für Automatisierungssysteme, Systeme für Automatisierung der Maschinen, Geräte und Arbeitsstellen der Produktionsstrassen für verschiedene Prozesse und Branchen,
Automatiktechnologie für alle Industrie Branchen, Automatische Kontrollsysteme für
72
KIELCE
Produktionsprozesse, Systeme der Messkontrolle, Geräte und Apparate für Nachweisen
und Diagnose der unterirdischen, Rohren- und Kabelinstallationen, Geräte für Fernbedienung der Maschinen Forschungsapparate und Laborgeräte, Ausrüstung für Labors, Metrologie für Qualitätssicherungssysteme, Software für Kotrolle der technologischen Prozesse, Lasertechnologie.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 544 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 84, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 48 z/from/von — 10 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 679 z/with/mit METAL, NONFERMET
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
07-08.11
ALARM
8. Konferencja i Wystawa Monitoringu Wizyjnego
8th Video Surveilance Conference and Exhibition
8. Konferenz und Ausstellung des Videomonitoringes
Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne, systemy alarmowe i antyw³amaniowe,
materia³y i sprzêt o zwiêkszonej wytrzyma³oœci, sprzêt i wyposa¿enie s³u¿b specjalnych,
projektowanie, instalacja, obs³uga i konserwacja systemów ochrony, kasy pancerne, towarzystwa ubezpieczenowe, agencje ochrony, wydawnictwa bran¿owe, monitoring wizyjny miast (g³ówne ulice, osiedla), satelitarny monitoring pojazdów, monitoring stadionów i obiektów sportowych.
Anti-burglary systems, fire protection systems, closed-circuit television, vehicle protection (satellite monitoring systems), heavy-duty materials and equipment, equipment for
special services, designing, installation, handling and maintenance of alarm systems,
safes, insurance companies, security companies, trade literature, visual monitoring of
cities (main streets, living districts), satellite monitoring of vehicles, stadiums and sport
facilities monitoring.
Elektronische und mechanische Sicherungen, Alarm- und Antieinbruchsysteme, Materialien und Geräte von erhöhter Festigkeit, Geräte und Ausstattung von Sonderdiensten,
Projektierung, Installation, Bedienung und Konservierung der Schutzsysteme, Panzerkassen, Versicherungsgesellschaften, Schutzagenturen, Fachveröffentlichungen, Videomonitoring der Städte (Hauptstrassen, Siedlungen), Satellitenmonitoring der Kraftfahrzeuge,
Monitoring der Stadions und Sportobjekte.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 721 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 21, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 650 z/with/mit SPORT — OBIEKT
73
KIELCE
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 155 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 70 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 215 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
07-08.11
SPORT-OBIEKT
7. Wystawa Wyposa¿enia i Budowy Obiektów Sportowych
7th Exhibition of Sports Facilities, Fittings and Construction
7. Ausstellung für Ausstattungen und Bau von Sportobjekten
Wyposa¿enie obiektów sportowych, stadionów, hal, boisk i sal sportowych, budowa,
modernizacja i projektowanie obiektów sportowych, sprzêt sportowo-rekreacyjny, odzie¿
sportowa.
Sport facilities fitting, equipment for stadiums, halls, sports fields, gym halls, construction, modernization and design of sport facilities, sports and recreational equipment,
sports clothing.
Ausstattung von Sportobjekten, Stadionen, Hallen, Sportplätzen und Sporthallen, Sportund Erholungseinrichtungen, Bau, Modernsierung und Projektierung von Sportobjekten,
Sportkleidung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 359 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 22
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 650 z/with/mit ALARM
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 155 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 70 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 215 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Targi Kielce, Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
24-25.11
WYSTAWA PSÓW
2. Miêdzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
2rd International Purebread Dogs Exhibition
2. Internationale Rassehunde Ausstelung
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 187 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 16
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 3 648
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Targi Kielce Sp. z o.o., Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
74
KRAKÓW
KRAKÓW
Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
ul. Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
tel. +48 12/ 652 7800, 652 7804, fax +48 12/ 652 7803, 652 7807
e-mail: [email protected],com.pl
http://www.centrumtargowe.com.pl
27-28.01
11. Ma³opolskie Targi Œlubne
11th Wedding Exhibition
11. Ma³opolskie Hochzeitsmesse
Suknie œlubne, suknie wizytowe, garnitury, bi¿uteria, dekoracje sal i koœcio³ów, samochody, kwiaciarnie, cukiernie, zaproszenia, fotografie œlubne, videofilmowanie, wynajem
limuzyn, kompletna obs³uga przyjêæ weselnych.
Wedding and evening dresses, suits, jewellery, rooms and churches decoration, cars, florist's confectionery, wedding photography and video filming, rent-a-limousine, wedding
services.
Hochzeitskleider, Abendkleider, Anzüge, Schmuck, Dekorationen der Säle und Kirchen,
Kraftfahrzeuge, Blumengeschäfte, Konditoreien, Einladungen, Hochzeitsfotos, Video,
Verleih von Limousinen, komplexe Bedienung der Hochzeitsfeier.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 983 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 132
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 000
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
14-16.03
TERMO
11. Targi In¿ynierii Sanitarnej, Ogrzewania, Klimatyzacji i Ch³odnictwa
11th Trade Fair of Sanitary Engineering, Heating, Air-Conditioning and Refrigeration
11. Messe für Sanitärtechnik, Heizung, Klimatechnik und Kühltechnik
Urz¹dzenia wodoci¹gowe, oczyszczalnie œcieków, urz¹dzenia grzewcze, sieci rozprowadzania ciep³a, urz¹dzenia do rozliczania kosztów ciep³a, izolacja ciep³o- i zimnochronna,
urz¹dzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, ch³odnicze, armatura ³azienkowa, projektowanie instalacji.
Water supply equipment, sewage treatment plants, heating equipment, heat distribution
networks, heat billing systems, high and low temperature insulation, ventilation, air conditioning and refrigerating equipment, bathroom fittings, installation design.
Wasserversorgungseinrichtungen, Kläranlagen, Heizungseinrichtungen, Netze der Wärmeverteilung, Einrichtungen zur Verrechnung der Wärmekosten, Wärme- und Kälteisolierung,
Lüftungs-, Klima- und Kühlanlagen, Badezimmerarmatur, Installationsprojektierung.
75
KRAKÓW
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2003
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 432 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 41, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 1 866 z/with/mit ENECO
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 60 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 180 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
14-16.03
GAZ-TECHNIKA
8. Targi Gazownictwa
8th Trade Fair for the Gas Industry
8. Gasindustriemesse
Instalacje gazowe, materia³y do instalacji gazowych, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce instalacje gazowe, aparatura pomiarowo-kontrolna, ochrona antykorozyjna instalacji gazowych, kot³ownie na paliwa p³ynne, odbiorniki gazu, urz¹dzenia i sprzêt do dystrybucji
gazu, publikacje.
Gas installations and materials, protection systems and devices for gas installations,
controlling and measuring equipment, anti-corrosion protection of gas installations, gas
fuel heat plants, gas receivers, equipment and facilities for gas distribution, publications.
Gasinstallationen, Materialien für Gasinstallationen, Einrichtungen zum Gasinstallationsschutz, Mess- und Kontrollapparatur, Antikorrosionsschutz der Gasinstallationen,
Kesselräume für flüssige Brennstoffe, Gasempfängergeräte, Einrichtungen und Geräte
zum Gasvertrieb, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 343 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 39
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 890
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 60 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 180 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
19-22.04
WIOSNA
29. Krakowskie Targi Budownictwa
29th Kraków Construction Trade Fair
29. Kraków Baumesse
76
KRAKÓW
Projekty, technologie budowlane, materia³y konstrukcyjne, maszyny i urz¹dzenia stosowane w budownictwie, pokrycia dachowe, stolarka otworowa, elementy wykoñczenia
wnêtrz, urz¹dzenia sanitarne, ogrzewcze i wentylacyjne, chemia budowlana, us³ugi
budowlane.
Designs, construction technologies and materials, machines and devices for the construction industry, roofing, window and door frames, interior decoration elements, sanitary, heating and ventilation systems, chemicals for the construction industry, services.
Projekte, Bautechnologien, Konstruktionsmaterialien, Baumaschinen und -einrichtungen,
Dacheindeckungen, Fenstergerähme, Elemente der Innenraumausstattung, Sanitäts-,
Heizungs- und Belüftungsanlagen, Bauchemie, Baudienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 6 137 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 300, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 881
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 170-230 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200-260 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
27-29.04
25. Wiosenna Wystawa Ogrodnictwa
25th Spring Gardening Fair
25. Frühlingsgartenausstellung
Roœliny doniczkowe, krzewy, drzewa, sprzêt ogrodniczy, œrodki ochrony roœlin, nasiona,
meble ogrodowe, urz¹dzanie terenów zielonych.
Potted plants, bushes, trees, gardening equipment, pesticides, seeds, garden furniture,
arrangement of green areas.
Topfpflanzen, Sträuche, Bäume, Gartenausrüstung, Pflanzenschutzmittel, Samen, Gartenmöbel, Einrichtung der Grünflächen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 422 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 113
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 7 058
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 35-65 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 35 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 90 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
77
KRAKÓW
27-29.04
6. Targi Medycyny Naturalnej, Zdrowia i Urody
6th. Fair for Natural Medicine, Health and Beauty
6. Messe für Naturmedizin, Gesundheit und Schönheit
Medycyna naturalna, bioenergoterapia, zio³olecznictwo, zdrowa ¿ywnoœæ, farmaceutyki,
kosmetyki, salony odnowy biologicznej, sanatoria, fitness kluby, oœrodki sportowe, sprzêt
sportowy i turystyczny, sprzêt rehabilitacyjny, wydawnictwa.
Natural medicine, bioenergy-therapy, herbal medicine, healthy food, pharmaceuticals,
cosmetics, bio-recovery centres, sanatoriums, fitness clubs, sports and tourist equipment, rehabilitation equipment, trade literature.
Topfpflanzen, Sträuche, Bäume, Gartenausrüstung, Pflanzenschutzmittel, Samen, Gartenmöbel, Einrichtung der Grünflächen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 35 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 90 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
14-16.09
JESIEÑ
30. Krakowskie Targi Budownictwa
30th Krakow Construction Trade Fair
30. Krakow Baumesse
Projekty, technologie budowlane, materia³y konstrukcyjne, maszyny i urz¹dzenia stosowane w budownictwie, pokrycia dachowe, stolarka otworowa, elementy wykoñczenia wnêtrz,
urz¹dzenia sanitarne, grzewcze i wentylacyjne, chemia budowlana, us³ugi budowlane.
Designs, building technologies, construction materials, machines and devices for the
building industry, roofing, window and door frames, interior decoration elements, sanitary, heating and ventilation systems, building chemistry, building services.
Projekte, Bautechnologien, Konstruktionsmaterialien, Baumaschinen und -einrichtungen,
Dacheindeckungen, Fenstergerähme, Elemente der Innenraumausstattung, Sanitäts-,
Heizungs- und Belüftungsanlagen, Bauchemie, Baudienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 5 008 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 228, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 2 z/from/von — 3 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 579
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 160-220 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 75 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 190-250 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
78
KRAKÓW
28-30.09
26. Jesienna Wystawa Ogrodnictwa, Leœnictwa i Zoologii
26th Autumn Fair for Gardening, Forestry and Zoology
26. Herbstausstellung für Gartenbau, Forstwirtschaft und Zoologie
Krzewy, drzewa, byliny, nasiona, cebule, sprzêt ogrodniczy, œrodki ochrony roœlin, meble
ogrodowe, urz¹dzanie terenów zielonych, gospodarka leœna, hodowla, szkó³karstwo, nasiennictwo, techniki i œrodki ochrony lasu przed szkodnikami, zanieczyszczeniami przemys³owymi, ochrona przeciwpo¿arowa, ³owiectwo, runo leœne — pielêgnacja i wykorzystanie, narzêdzia, maszyny i urz¹dzenia do obróbki drewna, nowe technologie, urz¹dzenia
i sprzêt do hodowli i pielêgnacji zwierz¹t domowych, ryby akwariowe, ptaki, ma³e gryzonie, akwaria, terraria, klatki, roœliny akwariowe, artyku³y rymarskie dla psów, kotów
i koni, po¿ywienie, od¿ywki, lekarstwa dla zwierz¹t, wydawnictwa, albumy, czasopisma
specjalistyczne.
Bushes, trees, perennials, seeds, bulbs, gardening equipment, pesticides, garden furniture, arrangement of green areas, forest economy, silviculture, nursery, seed production,
protection techniques against forest pests, industrial contamination, protection against
fire, hunting, ground cover cultivation and usage, tools, machines and equipment for
stockpile timber sorting and processing, new technologies, equipment for breeding and
tending domestic animals, aquarium fish, birds, small rodents, aquariums, terrariums,
cages, aquarium plants, leather articles for dogs, cats and horses, animal food, nutrients,
medicined for animals, publications, albums, trade press.
Sträuche, Bäume, Stauden, Samen, Zwiebeln, Gartenausrüstung, Pflanzenschutzmittel,
Gartenmöbel, Einrichtung der Grünflächen, Forstwirtschaft, Waldanbau und Kämpe, Saatzucht, Waldschutztechniken und -mittel vor Schädlingen, gegen industrielle Umweltverschmutzung, Feuerschutz, Jagdwesen, Waldfrüchtepflege und -nutzung. Werkzeuge,
Maschinen und Einrichtungen zur Holzverarbeitung, neue Technologien, Einrichtungen
und Geräte für Zucht und Pflege von Haustieren, Aquariumfische, Vögel, kleine Kriechtiere, Aquarien, Terrarien, Käfige, Aquariumpflanzen, Sattlerartikel für Hunde, Katzen
und Pferde, Nahrung, Nährstoffe, Arzneimittel für Tiere, Veröffentlichungen, Alben,
Fachzeitschriften.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 152 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 143
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 854
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 35-65 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 35 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 90 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
28-30.09
7. Targi Medycyny Naturalnej, Zdrowia i Urody
7rd Fair for Natural Medicine, Health and Beauty
7. Messe für Naturmedizin, Gesundheit und Schönheit
79
KRAKÓW
Medycyna naturalna, bioenergoterapia, zio³olecznictwo, zdrowa ¿ywnoœæ, farmaceutyki,
kosmetyki, salony odnowy biologicznej, sanatoria, fitness kluby, oœrodki sportowe, sprzêt
sportowy i turystyczny, sprzêt rehabilitacyjny, wydawnictwa.
Natural medicine, bioenergy-therapy, herbal medicine, healthy food, pharmaceuticals,
cosmetics, bio-recovery centres, sanatoriums, fitness clubs, sports and tourist equipment, rehabilitation equipment, trade literature.
Naturmedizin, Bioenergotherapie, Phytotherapie, gesunde Nahrung, Pharmazeutika,
Kosmetika, Schönheitssalons Sanatorien, Fitnessklubs, Sportzentren, Sport- und Touristikeinrichtungen, Rehabilitationseinrichtungen, Fachliteratur.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 152 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 143
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 854
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 35 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 90 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
05-07.10
12. Targi Mebli i Wyposa¿enia Wnêtrz
12th Fair for Furniture and Furnishings Exhibition
12. Fachmesse für Möbel und Innenausstattung Ausstellung
Meble, akcesoria meblowe, pó³fabrykaty i elementy wykoñczeniowe, artyku³y dekoracyjne i wyposa¿enia wnêtrz.
Furniture, furniture accessories, semi-finished products and finishing materials, decorative goods and furnishings.
Möbel, Möbelzubehör, Halberzeugnisse und Ausbauelemente, Dekorations- und Innenausstattungsartikel.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 509 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 42, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 222
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100-140 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 130-165 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
80
KRAKÓW
19-21.10
KRAK¯AGIEL
6. Targi ¯eglarskie i Sportów Wodnych
6th Sailing and Water Sports Trade Fair
6. Messe für Segeln und Wassersporten
Jachty ¿aglowe i motorowe, osprzêt i wyposa¿enie, sprzêt ratowniczy, windsurfing —
sprzêt i wyposa¿enie, kajaki, ³odzie, sprzêt wioœlarski, sprzêt do nurkowania, oferty turystyczne — rejsy œródl¹dowe i morskie, czartery jachtów, sp³ywy kajakowe, obozy szkoleniowe, ¿eglarskie, motorowodne, kursy nurkowania, firmy ubezpieczeniowe, literatura,
czasopisma specjalistyczne, mapy i przewodniki.
Sailing and motor yachts, accessories and equipment, rescue equipment, windsurfing
equipment, canoes, boats, rowing and diving equipment, tourist centres offers — inland
and sea voyages, charters, canoeing rally, sailing camps, diving classes, insurance companies, trade literature, maps, guides.
Segeljachten, Motorjachten, Zubehörund Ausstattung, Rettungsgeräte, Windsurfing -Zubehör und Ausstattung, Paddelboote, Boote, Rudergeräte, Tauchgeräte, Touristikzentrenangebote, Binnen- und Seereisen, Kanusloilom, Traininglager, Tauchkursen, Charters, Taucherkurse, Versicherungsgesellschaften, Fachliteratur, Zeitschriften, Landkarten, Reiseführer.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 230 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 31
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 241
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 110 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 130 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
27-28.10
MOBILEXPO
12. Targi Motoryzacyjne
12th Automotive Industry Fair
12. Fahrzeugmesse
Samochody osobowe, motocykle, ogumienie, stacje obs³ugi, akcesoria, narzêdzia, lakiery, literatura fachowa.
Passenger cars, motorcycles, tyres, service stations, accessories, tools, lacquers, trade
literature.
Personenkraftwagen, Motorräder, Bereifung, Servicestationen, Zubehör, Werkzeuge,
Lacke, Fachliteratur.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 411 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 32
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 569
81
KRAKÓW
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 80-150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 180 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 KRAKÓW
18.11
12. Ma³opolskie Targi Œlubne
12th Wedding Exhibition
12. Malopolskie Hochzeitsmesse
Suknie œlubne, suknie wizytowe, garnitury, bi¿uteria, dekoracje sal i koœcio³ów, samochody, kwiaciarnie, cukiernie, zaproszenia, fotografie œlubne, videofilmowanie, wynajem
limuzyn, kompletna obs³uga przyjêæ weselnych.
Wedding and evening dresses, suits, jewellery, rooms and churches decoration, cars,
florist`s confectionery, wedding photography and video filming, rent-a-limousine, wedding services.
Hochzeitskleider, Abendkleider, Anzüge, Schmuck, Dekorationen der Säle und kirchen,
Kraftfahrzeuge, Blumengeschäfte, konditoreien, Einladungen, Hochzeitsfotos, Video,
Verleih von Limousinen, komplexe Bedienung der Hochzeitsfeier.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 909 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 99
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 3 802
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Targowe, Klimeckiego 14, 30-706 Kraków
Targi w Krakowie sp. z o. o.
ul. Centralna 41a
31-586 KRAKÓW
tel. +48 12/ 644 8165, 644 5932, fax +48 12/ 644 6141
e-mail: [email protected]
http://www.targi.krakow.pl
22-24.02
EDU.PL
9. Targi Edukacyjne w Krakowie
9th Education Fair in Kraków
9. Bildungsmesse in Kraków
Oferta edukacyjna szkó³ publicznych i niepublicznych, pomoce dydaktyczne, podrêczniki, multimedia.
Educational offer of state and private schools, educational aids, handbooks, multimedia.
Bildungsangebot der öffentlichen und nicht öffentlichen Schulen, didaktische Lernmittel,
Lehrbücher, Multimedien.
82
KRAKÓW
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 772 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 134, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 10 z/from/von — 5 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 9 984
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 260 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 320 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
08-10.03
KRAKDENT
15. Targi Stomatologiczne w Krakowie
15th Trade Fair for Dentistry in Kraków
15. Stomatologiemesse in Kraków
Sprzêt i wyposa¿enie gabinetów stomatologicznych, materia³y dentystyczne, ortodontyczne i protetyczne, wyposa¿enie pracowni protetycznych, narzêdzia chirurgii dentystycznej, leki i materia³y do leczenia dentystycznego, artyku³y higieny jamy ustnej, œrodki
antyseptyczne, czasopisma i literatura bran¿owa, programy komputerowe.
Equipment and apparatus for dental surgeries, dental, orthodontic and prosthetic materials, equipment for prosthetic laboratories, medicines and materials for dental treatment
and surgery, mouth and dental care products, antiseptics, trade literature, software.
Einrichtung und Ausstattung der Sprechzimmer, Zahnarzt-, Orthodontie- und Prothetikmaterialien, Prothetikarbeitsraumausstattung, Zahnarztchirurgiewerkzeuge, Arzneimittel
und Materialien zur zahnärztlichen Behandlung, Artikel der Mundhöhlehygienie, antiseptische Mittel, Fachzeitschriften und Literatur, Computersoftware.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 3 456 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 256, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 44 z/from/von — 15 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 9 763
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 360 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 410 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
25-27.04
EURO BIO-TECH
Biotechnologie w Rolnictwie
Biotechnologies in Agriculture
Biotechnologien in der Landwirtschaft
83
KRAKÓW
Biotechnologia roœlin (uzyskiwanie roœlin zmodyfikowanych genetycznie, wprowadzenie
nowych odmian roœlin, biologiczne metody ochrony roœlin), biotechnologia w produkcji
zwierzêcej (biotechnologia rozrodu i transgenika zwierz¹t, ¿ywienie zwierz¹t, diagnostyka weterynaryjna), biotechnologia w ochronie œrodowiska (biopreparaty, unieszkodliwianie zanieczyszczeñ, biopaliwa, wtórne pozyskiwanie surowców i energii), zdrowie i ¿ywnoœæ (technologia produkcji ¿ywnoœci, probiotyki).
Biotechnology of plants (genetically engineered plants creation, biotechnology in plant
breeding, bilogical methods of plant protection), applications of biotechnology in animal
production (animal transgenic reproduction, selection and breeding, animal nutrition,
veterinary diagnostics), applications of biotechnology in natural environment protection
(biopraparations, neutralization of pollutants, biofuels, recycling of raw materials,
biotechnolgies in power engineering), health and food (biotechnology in food production
and processing, probiotics).
Biotechnologie der Pflanzen (Erzielen der genetisch modifizierten Pflanzen, Einführung
der neuen Pflanzenarten, biologische Methoden des Pflanzenschutzes), Biotechnologie
in der Tierproduktion (Biotechnologie der Fortpflanzung und Transgenik der Tiere, Tierernährung, tierärztliche Diagnostik), Biotechnlogie im Umweltschutz (Biopräparate,
Unschädlichmachung der Verunreinigungen, Biobrennstoffe, Recycling der Rohstoffe
und Energie), Gesundheit und Lebensmittel (Technologie der Lebensmittelherstellung,
Probiotika).
Cykl targów/Frequency/Turnus — co dwa lata/every two years/je zwei Jahre
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 300 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 350 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, ul. Centralna 41a, 31-586 Kraków
11-12.05
WELLSPA
Targi Wyposa¿enia, Us³ug i Obiektów Spa & Wellness
Spa & Wellness Exhibition in Kraków
Spa & Wellness Messe in Kraków
Producenci i dystrybutorzy wyposa¿enia dla oœrodków spa, sprzêtu kosmetycznego i kosmetyków spa, oferta oœrodków spa.
Producers and distributors of spa equipment, body and skin care equipment and cosmetics for spas, spa service providers, spa clubs, centers and resorts.
Hersteller und Einzelhändler der Ausstattung für die SPA-Zentren, der Kosmetikgeräten
und SPA-Kosmetika, Angebot der SPA-Zentren.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 215 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 255 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, ul. Centralna 41a, 31-586 Kraków
84
KRAKÓW
19-20.05
TUNING SHOW
5. Tuning Show w Krakowie
5th Tuning Show in Kraków
5. Tuning Show in Kraków
Firmy tuningowe, producenci i dystrybutorzy akcesoriów do tuningu mechanicznego
i optycznego, sportowych zamienników czêœci oraz Car Audio, kluby tuningowe, prywatni
w³aœciciele niepospolitych samochodów osobowych, terenowych i wyœcigowych.
Tuning companies, producents and distributors of accessories for mechanical and optical tuning, sport substitutional parts and Car Audio. Tuning Clubs and private owners of
extraordinary vehicles: passenger cars, field and sports cars.
Tuningfirmen, Hersteller und Vertreiber des Zubehörs für mechanisches und optisches
Tuning, Sportersatzteile sowie Car Audio, Tuningklubs, Privateigentümer von außergewöhnlichen Personen-, Gelände- und Rennwagen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 3 409 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 65
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10 607
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 195 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
31.05-01.06 PROPERTY-INVEST.pl
2. Miêdzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomoœci
2nd International Investment and Property Fair
2. Internationale Messe für Investitionen und Immobilien
Inwestorzy, deweloperzy, agencje nieruchomoœci komercyjnych, firmy zarz¹dzaj¹ce projektem budowlanym, miasta, gminy, regiony; specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, fundusze inwestycyjne, banki, instytucje finansowe, firmy consultingowe i kancelarie prawne, architekci, projektanci, urbaniœci.
Investors, developers, commercial real estates agencies, construction project managers,
cities, regions, special economic zones, regional development agencies, property funds,
banks, financial institutions, consulting companies, lawyers offices, architects, town&urban planers.
Investitionsträger, Developer, Agenturen der Kommerzimmobilien, Firmen, die das Bauprojekt verwalten, Städte, Gemeinden, Regionen; Sonderwirtschaftszonen, Agenturen für
regionale Entwicklung, Investitionsfonds, Banken, Finanzinstitute, Consultingfirmen und
Rechtskanzleien, Architekten, Projektanten, Stadtplaner.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 239 m2
85
KRAKÓW
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 40, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 8 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 430
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 410 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 445 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
31.05-01.06 2. Miêdzynarodowe Targi Zarz¹dzania Nieruchomoœciami
2nd International Facility Management Fair
2. Internationale Messe Facility Management
Administrowanie i zarz¹dzanie nieruchomoœciami przez obs³ugê techniczn¹, ochrona,
sprz¹tanie, oprogramowanie do zarz¹dzania nieruchomoœciami, finansowanie i ubezpieczenie nieruchomoœci, artyku³y oœwietleniowe i dekoracyjne, media, klimatyzacja, us³ugi
telekomunikacyjne, us³ugi zwi¹zane z bezpieczeñstwem nieruchomoœci.
Administrative property management, technical real estate support, property and facility
security systems and services, cleaning services, facility management software, real estate financing, property insurance, lighting equipment and decorative articles, public utilities, air-conditioning equipment and services, telecommunications services.
Immobilienverwaltung von der technischen Bedienung, Schutz, Aufräumen, Software
für Immobilienverwaltung, Finanzierung und Versicherung der Immobilien, Beleuchtungs- und Zierelemente, Medien, Klimatechnik, Telekommunikationsdienste, Dienste
verbunden mit der Sicherheit der Immobilie
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006 — patrz/vide
PROPERTY-INVEST.pl
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 410 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 445 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, ul. Centralna 41a, 31-586 Kraków
21-23.09
MUSIC MEDIA
Targi Muzyczne i Sprzêtu Oœwietleniowego
Trade Fair for Music Equipment, Instruments and Professional Lighting
Messe für Musikinstrumente und Belenchtongsgeräte
Instrumenty muzyczne, sprzêt nag³oœnieniowy, sceniczny, oœwietleniowy, sprzêt dla DJ,
oprogramowanie.
Musical instruments, stage and lighting equipment, DJ equipment, computer software.
Musikinstrumenten, Beschallongsgeräte, Bührengeräte, Belenchtongsgeräte, Geräte
für DJ.
86
KRAKÓW
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 641 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 21
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 1 391
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 205 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 240 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
10-12.10
EUROTOOL
12. Targi Obrabiarek, Narzêdzi i Urz¹dzeñ do Obróbki Materia³ów
12th Trade Fair of Machine Tools, Tools, Devices
and Equipment for Material Processing
12. Messe für Werkzeugmaschinen, Einrichtungen und Werkzeuge
für Materialbearbeitung
Maszyny i urz¹dzenia do formowania metali, obróbki metali i innych materia³ów oraz
produkcji wyrobów metalowych, narzêdzia, techniki kontrolno-pomiarowe i laboratoryjne,
automatyzacja, techniki automatycznego sterowania, technologie produkcji, technika
magazynowa i przep³yw materia³ów, wyposa¿enie magazynów zak³adowych i warsztatowych, transport elementów, wykonawstwo, us³ugi projektowe i in¿ynierskie, doradztwo
techniczne, komputery, peryferia i oprogramowanie dla projektowania, planowania i produkcji, wydawnictwa.
Machines and equipment for metal forming and metal products manufacturing, tools,
monitoring and laboratory techniques, automation, automatic control technologies,
material flow systems, equipment for plant and workshop warehouses, component
handling and transport, project implementation, design engineering services, consulting, computers, equipment and software for designing, planning and manufacture,
trade literature.
Maschinen und Einrichtungen zum Metallformen, zur Bearbeitung von Metallen und
anderer Materialien, zur Produktion der Metallerzeugnisse, Werkzeuge, Kontroll-, Messund Labortechniken, Automatisierung, automatische Steuerungstechnik, Produktionstechnologien, Lagerungs- und Materialiendurchströmmungstechnik, Ausstattung der
Betriebs- und Werkstattslager, Elemententransport, Ausführung, Projektierungs-, Ingenieurdienstleistungen und technische Beratung, Computers, Peripherien und Software für
Projektierung, Planung und Produktion, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 4 312 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 213, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 55 z/from/von — 12 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 5 633
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 265 EUR
87
KRAKÓW
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 318 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
25-28.10
11. Targi Ksi¹¿ki w Krakowie
11th Book Trade Fair in Kraków
11. Buchmesse in Kraków
Wydawcy ksi¹¿ek i drukarnie, ksiêgarnie, hurtownie i importerzy ksi¹¿ek, biblioteki.
Publishing and printing houses, bookstores, editors, importers, wholesellers, libraries.
Buchherausgeber und Druckereien, Buchhandlungen, Großhandlungen und Importeure
der Bücher, Bibliotheken.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 2 346 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 367, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 18 350
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 280 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 340 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
14-16.11
EUROWELD
Targi Technologii Maszyn i Urz¹dzeñ Spawalniczych
Trade Fair of Welding Technology, Machines and Devices
Messe für Schweißtechnologien, -Geräte und -Einrichtungen
Targi technologii, maszyn i urz¹dzeñ spawalniczych; urz¹dzenia do spawania elektrycznego, zgrzewania, spawania i ciêcia gazowego, urz¹dzenia innych technik spawalniczych.
Trade fair of welding technology, machines and devices; devices for electrical welding,
gas welding and cutting and for other welding techniques.
Messe für Schweißtechnologien, -Geräte und -Einrichtungen; Widerstandpressscheißmaschinen, Einrichtungen für Elektroschmelzschweißen, zum Autogenschweißen und
Brennschneiden und für andere Scheißverfahren.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 190 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 230 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
88
KRAKÓW
22-24.11
HORECA
15. Miêdzynarodowe Targi Wyposa¿enia Hoteli i Gastronomii
15th International Trade Fair for Hotel and Catering Equipment
15. Internationale Messe für Hotel- und Gastronomieausstattung
Specjalistyczne wyposa¿enie oraz meble dla hoteli, restauracji, kawiarni, punktów gastronomicznych, oœrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych, nakrycia sto³owe, porcelana,
szk³o, sztuæce, obrusy, zas³ony, kotary, ¿aluzje, markizy, parasole, dywany, chodniki,
wyk³adziny, sprzêt ³azienkowy, sanitariaty, sprzêt do sprz¹tania i czyszczenia, urz¹dzenia i systemy klimatyzacji oraz ogrzewania, wyposa¿enie basenów, sauny, solarium
i przyhotelowych terenów rekreacyjnych, wyposa¿enie recepcji i centrów kongresowo-konferencyjnych, wyposa¿enie dyskotek i nocnych klubów, systemy alarmowe i zabezpieczenia, systemy i programy komputerowe do obs³ugi hoteli, produkty spo¿ywcze, napoje, pó³produkty dla potrzeb gastronomii.
Special equipment and furniture for hotels, restaurants, cafes, holiday and recreation
centres, tableware, china, glassware, cutlery, cloths, curtains, blinds, sunshades, carpets and fittings, sanitary fixtures, cleaning equipment, air-conditioning and heating systems and installations, equipment for swimming-pools, sauna-baths, sunbeds, hotel
recreational areas, equipment for reception desks, conference halls, discotheques and
night clubs, alarm and security systems, hotel computer systems and software, groceries,
beverages, catering semi-finished products.
Sonderausstattung von Hotels, Restaurants, Cafés, Gastronomiestellen und Urlaubs-Erholungszentren, Möbel und Ausstattung, Gedeck, Porzellan, Glas, Besteck, Tischdecken,
Vorhänge, Portieren, Jalousien, Markisen, Schirme, Teppiche, Laufteppiche, Beläge, Badezimmer- und Sanitäreinrichtung, Reinigungsmittel und -einrichtungen, Klima- und
Heizungsgeräte und -einrichtungen, Ausstattung der Schwimmbäder, Sauna, Solar, am
Hotel gelegene Erholungsgebiete, Empfang-, Kongress- und Konferenzzentrenausstattung, Diskothek- und Nachtclubsausstattung, Alarmanlagen und Versicherungen, Computersysteme und -programme zur Hotelbedienung, Nahrungsmittel, Getränke, Halbprodukte für Gastronomie.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 812 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 192, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 38 z/from/von — 5 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 5 766 z/with/mit GASTROFOOD, ENOXEPO
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 310 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 355 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
22-24.11
GASTROFOOD
6. Salon Artyku³ów Spo¿ywczych i Napojów dla Gastronomii
6th Food and Drinks for Catering Salon
6. Salon der Lebensmittel und Getränke für die Gastronomie
89
KRAKÓW
Artyku³y spo¿ywcze, ¿ywnoœæ mro¿ona, lody, miêso, wêdliny, dziczyzna, ryby i owoce
morza, produkty nabia³owe, produkty m¹czne, piekarnicze, warzywa i owoce, wyroby
t³uszczowe, s³odycze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, zio³a, przyprawy.
Foodstuffs, frozen food, ice-cream, meat, cured meat products, game, fish and seafood,
dairy products, floury products, bakeries, fruit and vegetables, fat products, sweets, alcohols, non-alcoholic beverages, herbs, spices.
Nahrungsmittel, Gefrierprodukte, Eis, Fleisch, Räucherwaren, Wildbret, Fische und
Meeresfrüchte, Milch-, Mehl-, Bäckereiprodukte, Gemüse und Obst, Fettwaren, Süssigkeiten, Spirituosen und alkoholfreie Getränke, Kräuter und Gewürze.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006 — patrz/vide HORECA
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 310 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 355 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
22-24.11
ENOEXPO
5. Targi Wina w Krakowie
5th Wine Trade Fair in Kraków
5. Weinmesse in Kraków
Wina, akcesoria.
Wine brands, accessories.
Wein, Akzessorien.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 647 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 74, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 22 z/from/von — 5 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 5 766 z/with/mit HORECA I GASTROFOOD
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 200 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 245 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 KRAKÓW
90
LUBLIN
LUBLIN
Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
ul. Dworcowa 11
20-406 LUBLIN
tel. +48 81/ 534 4614, 532 4462,
fax +48 81/ 534 9295
e-mail: [email protected]
http://www.targi.lublin.pl
24-25.02
4. Targi Œlubne
4th Fair for Wedding Services and Articles
4. Messe für Hochzeits- und Gelegenheitsdienste
Kreacje wizytowe, sylwestrowe, karnawa³owe, balowe i studniówkowe, stroje zwi¹zane
z ceremoni¹ chrztu, I Komunii Œwiêtej, œlubu, dodatki, wyroby jubilerskie i sztuczna bi¿uteria, us³ugi w zakresie stylizacji i wiza¿u, dekoracje i aran¿acja sto³u, sprzêt nag³aœniaj¹cy i oœwietleniowy, zespo³y muzyczne, us³ugi poligraficzne (karty okolicznoœciowe, zaproszenia itp.), serwis kwiatowy, us³ugi organizacji uroczystoœci, us³ugi gastronomiczne,
catering, us³ugi transportowe, us³ugi foto-video, upominki i pami¹tki, oferty turystyczne
na miesi¹c miodowy, szko³y tañca, formalnoœci i procedury œlubne, us³ugi matrymonialne, oferty specjalne dla m³odych ma³¿eñstw (finansowe, mieszkaniowe, ubezpieczeniowe), artyku³y pirotechniczne, wydawnictwa okolicznoœciowe.
Formal garments, cocktail party, evening dresses and costumes, school balls dresses,
wedding gowns, christening and Holy Communion gowns, accessories, gold and silver
jewellery, synthetic jewellery, visage and styling services, decoration, table arrangement,
sound and illumination systems, musical services, printing services (cards, invitations),
flower arrangement services, organization of ceremonies, gastronomy, catering, wedding
vehicles, photo and video services, gifts, souvenirs, honeymoon travel offers, dance
schools, wedding formalities and procedures, matrimonial services, special offers for the
newly married (financial, housing, insurance offers), fireworks, publications.
Gesellschafts-, Silvester-, Karneval-, Ball-, und Abiturientenballkleidung, Kleidungen,
die mit der Taufen-, I. Komunion-, Hochzeitszeremonie verbunden sind, Zusätze, Juweliererzeugnisse und Modeschmuck, Dienste im Bereich der Stilisierung und Visage, Dekorationen, Tischarrangierungen, Beschallungs- und Beleuchtungsgeräte, Musikgruppen, Poligraphische Dienste (Gelegenheitskarten, Einladungen usw.), Blumenservice,
Dienste für Organisierung von Feiern, Gastronomiedienste, Catering, Transportdienste,
Foto- Video- Dienste, Geschenke und Souvenirs, Touristikangebote zu Fitterwochen,
Tanzschulen, Formalitäten und Hochzeitsprozeduren, Heiratsdienste, Sonderangebote
für junge Ehepaaren (Finanz-, wohnungs-, Versicherungsangebote), Pyrotechnikartikel,
Gelegenheitsverlage.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 528 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 80
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 3 450
91
LUBLIN
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
24-25.02
4. Salon Mody i Urody
4th Exhibition for Fashion, Beauty
4. Salon für Mode, Schönheit
Odzie¿, bielizna; tkaniny, dzianiny, dodatki krawieckie, pasmanteria; obuwie, akcesoria
obuwnicze; odzie¿ i wyroby skórzane; kosmetyka, us³ugi kosmetyczne; wyposa¿enie
salonów kosmetycznych, odnowy biologicznej, saun i solariów; us³ugi i akcesoria fryzjerskie; zdrowy styl ¿ycia: oferta klubów sportowych, fitness klubów i si³owni, sprzêt do
æwiczeñ gimnastycznych; preparaty witaminowe,orzeŸwiaj¹ce i od¿ywki; wydawnictwa
bran¿owe.
Clothing, underwear; woven and knitted fabrics, sewing accessories, haberdashery; footwear, shoe accessories; leather clothing and goods; cosmetics and beauty products, cosmetic services; equipment for beauty salons, bio-recovery center, sauna and sun beds;
hair styling and hairdressing, hairdressing accessories; healthy living: sport clubs, fitness
clubs and gyms, home equipment for workout; vitamins and other performance improvement products and formulas, trade publications.
Kleidung, Unterwäsche, Stoffe, Wirkwaren, Schneiderzubehör, Kurzwaren, Schuhe,
Schuhzubehör, Lederkleidung und Zubehör, Kosmetika, Kosmetikdienstleistungen, Ausstattung von Salons für Kosmetika und Bioabbau, Sauna und Salarien, Friseurdienstleistungen und Zubehör, gesunder Lebensstil: Angebot von Sportklubs, Fitnessklubs und
Einrichtungen für Gymnastikübungen, Vitamine-, Erfrischungspräparate und Nährstoffe,
Fachliteratur.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006 — patrz/vide 4. Targi Œlubne
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
07-09.03
3. Targi Edukacyjne, Wydawnictw i Multimediów
3rd Education and Educational Publications Fair
3. Messe für Bildung und Schulveröffentlichungen
Oferta szkó³ publicznych i niepublicznych, placówek oœwiatowych, szkó³ jêzykowych,
firm organizuj¹cych kursy zawodowe i podyplomowe, pomoce dydaktyczno- naukowe;
sprzêt edukacyjny, podrêczniki, multimedia, biura poœrednictwa pracy, firmy zajmuj¹ce
siê doradztwem personalnym.
92
LUBLIN
Educational offer of state and private schools, educational institutions and language
schools, professional training and after-diploma schools, educational aids, handbooks,
multimedia, employment agencies, consulting on managing resources.
Angebot von öffentlichen und nicht öffentlichen Schulen, Bildungsstellen, Fremdsprachenschulen, Firmen, von denen die Berufs- und Nachdiplomkurse organisiert werden,
Didaktik- Wissenschaftshilfsmaterialien, Erziehungsgeräte, Lehrbücher, Multimedien,
Arbeitsvermittlungsbüros, Firmen, die sich mit der Personalberatung befassen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 407 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 82
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
23-25.03
LUBDOM WIOSNA
22. Lubelskie Targi Budowlane
22th Lublin Construction Fair
22. Lublin Baumesse
Materia³y, wyroby i elementy budowlane, narzêdzia, maszyny, urz¹dzenia dla budownictwa i produkcji materia³ów budowlanych, materia³y do wykañczania, farby, kleje, spoiwa, chemia budowlana, okna, drzwi, materia³y pokryciowe, stolarka budowlana, glazura, terakota, armatura c.o. i wod-kan., systemy grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne,
wyposa¿enie wnêtrz, us³ugi budowlane, projektowe, wydawnictwa.
Materials, construction products and elements, tools, machines, construction devices,
devices for the production of construction materials, finishing materials, paints, glues,
binding agents, construction chemistry, windows, doors, roofing materials, construction
woodwork, tiles, teracotta, central heating fixtures and fittings, water supply and sewage
fixtures and fittings, heating systems, ventilation and air conditioning, interior equipment, construction and design services, trade literature.
Baumaterialien, -produkte und -elemente, Werkzeuge, Maschinen, Einrichtungen für
Bauwesen und zur Herstellung von Baumaterialien, Ausbaumaterialien, Farben, Klebstoffe, Bindemittel, Bauchemie, Fenster, Türe, Überdeckungsmaterialien, Bautischlerei,
Glasur, Terrakotta, Armatur der Zentralheizung, Wasser- und Kanalisationsarmatur, Heizungs-, Klimatisierungs- und Lüftungssysteme, Innenraumausstattung, Bau- und Projektierungsdienstleistungen, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 2 368 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 166
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 6 608
93
LUBLIN
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
23-25.03
Targi Kamienia i Us³ug Kamieniarskich
Trade Fair for Natural Stone and for the Stone Industry Services
Messe für Steine und Steindienstleistungen
Pó³produkty i wyroby z kamienia: wazy, kominki, fontanny, nagrobki, rzeŸby oraz detale
ozdobne, bloki, ok³adziny, p³ytki elewacyjne, posadzki, schody, parapety, kostki brukowe,
kamieñ surowy: marmury, wapienie, oneksy i granity, akcesoria metalowe i liternictwo,
narzêdzia: pomiarowe, komputerowe, elektryczne, pneumatyczne i rêczne, narzêdzia do
obróbki kamienia, maszyny i œrodki do konserwacji i pielêgnacji kamienia, wydawnictwa
bran¿owe i inne.
Stone semi-products and finished products: vases, fireplaces, fountains, cemetery memorials and monuments, sculpture, statues, decorative elements made of stone; blocks,
stone facings, sidings and linings, tiles, tilings, stairs, window-sills, paving stones; natural stone and raw materials; marble, limestone, onyx, granite; metal accessories and letters engraving, measuring instruments, computer tools, electric and pneumatic tools for
stone dressing, tools for manual work, stone processing machinery and tools, stone conservation and stone care machinery, tools and products; trade publications.
Halberzeugnisse und Produkte aus Stein: Vasen, Kamine, Springbrunnen, Grabmale,
Skulpturen sowie Zierelemente, Blöcke, Verkleidungen, Fassadenfliesen, Fußböden,
Treppen, Fensterbretter, Pflastersteinwürfel, Rohstein: Marmor, Kalk, Onyx und Granit,
Metallzubehör und Schriftkunst, Mess-, Elektro-, Pneumatik- und Handwerkzeuge,
Werkzeuge zur Steinbearbeitung, Maschinen und Mittel zur Steinwartung und -pflege,
Fachveröffentlichungen und sonstige.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 Lublin
31.03-01.04 AUTOSALON
13. Targi Motoryzacyjne
13th Motor Industry Fair
13. Fahrzeugmesse
Samochody osobowe, dostawcze, ciê¿arowe, autobusy, motorowery, skutery, motocykle, czêœci zamienne, akcesoria, œrodki do pielêgnacji i konserwacji pojazdów, wyposa¿enie warsztatów i sprzêt serwisowy, wydawnictwa motoryzacyjne.
94
LUBLIN
Cars, vans, trucks, buses, motor-bicycles, scooters, motorcycles, spare parts, accessories, maintenance materials, equipment for garages and service stations, trade literature.
Personenkraft-, Liefer-, Lastkraftwagen, Busse, Mopeds, Motorroller, Motorfahrräder,
Ersatzteile, Accessoires, Mittel zur Autopflege und -konservierung, Werkstätteausstattung und Servicegeräte, Kraftfahrzeugveröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 670 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 29
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 665
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 30 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 180 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
21-22.04
EDEN
3. Targi Ogrodnicze
3rd Fair for Gardening
3. Gartenmesse
Wyposa¿enie ogrodów i dzia³ek rekreacyjnych, altany, domki letniskowe, ma³a architektura, meble i lampy ogrodowe, baseny, fontanny, nawadniacze, bramy i ogrodzenia,
us³ugi projektowania i aran¿acji ogrodów, drzewa, krzewy, nasiona, rozsady, sadzonki,
cebulki, mieszanki traw gazonowych, pod³o¿a, nawozy, szklarnie, akcesoria i sprzêt
ogrodniczy, akcesoria i sprzêt do uprawy roœlin w mieszkaniach, roœliny domowe, kwiaty,
kompozycje kwiatowe, literatura bran¿owa.
Equipment for gardens and allotments, arbours, cottages, small architecture forms, furniture, garden lightening, swimming pools, ponds, fountains, sprinklers, watering devices, gates, fences, garden architecture, trees, bushes, seeds, seedlings, perennials,
beds, fertilizers, greenhouses, accessories and equipment for gardening plants and pot
plants, decorative plants, flowers, flower arrangements, trade literature.
Ausrüstung von Gärten und Erholungsgrundstücken, Lauben, Sommerhäuser, kleine Architektur, Gartenmöbel und -lampen, Schwimmbecken, Springbrunnen, Bewässerungsgeräte, Tore und Umzäunungen, Dienste für Gartenprojektierung und -arrangierung,
Bäume, Sträuche, Samen, Saatpflanzen, Pflanzen, Zwiebeln, Mischungen von Rasengräsern, Unterbettung, Dünger, Gewächshäuser, Gartenzubehör und -geräte, Zubehör
und Geräte zur Pflanzenbau in Wohnungen, Hauspflanzen, Blumen, Blumenkompositionen, Branchenliteratur.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 005 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 68
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
95
LUBLIN
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 80 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 140 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
21-22.04
Targi Architektury Krajobrazu
Garden & Landscaping Exhibition
Messe für Architektur der Landschaft
Projektowanie zieleni (ogrodów przydomowych, zieleni miejskiej, szkolnej, koœcielnej,
parków, kolekcji botanicznych), ma³a architektura, meble ogrodowe, œwiat³o w ogrodzie,
murki oporowe, kwiatowe, chodniki, place z kostki brukowej, ogrodzenia i p³oty, rzeŸby
i figury ogrodowe, projektowanie ogrodów na tarasach i balkonach, projektowanie zieleni
w pomieszczeniach — architektura wnêtrz (zieleñ w centrach handlowych, kawiarniach, na dachach i w domu), rewaloryzacja (odnawianie ogrodów historycznych, starych i zniszczonych po³¹czona ze studium historycznym danego miejsca), wykonawstwo
— sadzenie drzew, krzewów, krzewinek, prace ogrodnicze, leczenie drzew i krzewów
i pielêgnacja roœlin, œrodki ochrony roœlin, zwalczanie szkodników, ciêcie drzew i krzewów, przywracanie im ich poprawnego kszta³tu, woda w ogrodzie, ogrody wodne, wodne
oczka, stawy, jeziorka, kaskady, wodospady i inne za³o¿enia wodne.
Landscape and green areas designing, (private gardens, ubran green, school and church
green, parks, botanic collections), small garden design, garden furniture, outdoor landscape
lighting systems and solutions, garden walls, flower beds, pavements, cobblestone-covered playgrounds, garden fencing, garden sculptures, terrace and balcony garden designing, interior landscape designing (landscaping at shopping malls, roof gardens, winter
gardens), revaluation of historical parks and gardens (the old and destroyed ones) including historical study, wide range of works: tree planting, shrub planting, garden works,
tree and shrub care, plant protection chemicals, fighting plant pests, tree and shrub
pruning and shaping, water in the garden: water gardens, water holes, pounds, streams,
fountains, cascades, waterfalls.
Projektierung der Grünanlagen (Hausgarten, Grünflächen in der Stadt, Schule, Kirche, in
den Parken, botanische Sammlungen), kleine Architektur, Gartenmöbel, Licht im Garten,
Stützmauer, Blumenmauer, Bürgersteige, Plätze aus Pflastersteinwürfeln, Umzäunungen und Zäune, Skulpturen und Gartenfiguren, Projektierung der Gärten auf den Terrassen und Balkonen, Projektierung der Pflanzen in den Räumen — Innenraumarchitektur
(Pflanzen in Handelszentren, Cafes, auf den Dachflächen und zu Hause), Revalorisierung
(Erneuerung der historischen, alten und zerstörten Gärten, verbunden mit historischem
Studium des angegebenen Platzes), Ausführung - Pflanzung der Bäume, Sträucher, Gebüsche, Gartenarbeiten, Heilung von Bäumen und Pflanzen, Pflanzenpflege, Pflanzenschutzmittel, Bekämpfung der Schädlinge, Schneiden der Bäume und Sträucher, Wiederherstellung ihrer richtigen Form, Wasser im Garten, Wassergärten, Gartenteiche,
Teiche, Seen, Kaskaden, Wasserfälle und andere Wassereinrichtungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 80 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
96
LUBLIN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 140 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 Lublin
19-20.05
LUBTOUR
5. Targi Turystyczne
5th Trade Fair for Tourism
5. Touristikmesse
Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych województwa lubelskiego, miast i regionów turystycznych, baza turystyczna (hotele, motele, zajazdy, oœrodki wypoczynkowe,
pensjonaty, sanatoria), oœrodki informacji turystycznej, muzea, skanseny, parki narodowe, folklor, sztuka ludowa; oferta biur przewozowych, towarzystw lotniczych i kolejowych, producenci autokarów; sprzêt turystyczny, odzie¿ sportowa, sprzêt biwakowy;
oferty szlaków i tras rekreacyjno-turystycznych i kulturowych, turystyka biznesowa i kongresowa; agroturystyka, pami¹tkarstwo; sprzêt, akcesoria i odzie¿ do uprawiania turystyki
rowerowej, pieszej, górskiej, ¿eglarstwa, windsurfingu, nurkowania, wêdkarstwa, jeŸdziectwa; gastronomia dla turystyki, szko³y o profilu turystycznym, hotelarskim i gastronomicznym, sieci i programy komputerowe dla turystyki; sprzêt fotograficzny i video;
odzie¿, obuwie sportowe i turystyczne, sprzêt sportowy i rekreacyjny, wyposa¿enie
stadionów i obiektów sportowych i rekreacyjnych; artyku³y jeŸdzieckie, myœliwskie i wêdkarskie, organizacja aktywnego wypoczynku, masowe imprezy sportowo-rekreacyjne,
oœrodki wypoczynkowe, sportowe i rekreacyjne; szkolenia; organizacje, zwi¹zki i stowarzyszenia sportowe, medycyna sportowa i rehabilitacja; ¿ywnoœæ, od¿ywki i napoje dla
sportowców, wydawnictwa bran¿owe, ubezpieczenia.
Promotion of the Lublin province tourist values, cities and tourist regions, tourists infrastructure (hotels, motels, boarding-houses, holiday centers, children holiday camps,
spas and sanatoriums), tourist information centers, museums, Skansen-museums, nature parks, folklore, folk art; travel agencies, tour operators, touring cars producers; tourist equipment, sportswear, shoes, sports equipment, camping equipment; tourists and
recreational routs, cultural routs, business and congress tourism; agrotourism, souvenirs;
clothing and equipment for giking, hiking, sailing and yachting, windsurfing, snorkelling
and diving, fishing and horseriding; gastronomy for tourists, tourist, hotel and gastronomy schools, networks and software for tourist industry; photo and video equipment;
sports shoes, clothing and equipment; equipment for stadiums and other sports facilities,
horse-riding, hunting and angling accessories, organization of active leisure, sports and
recreational mass events, leisure, sports and recreational centers, trainings, sports organizations, unions and associations, sports medicine, rehabilitation, food, condiments
and beverages for sportsmen; trade magazines and publications, insurance services.
Promotion von Touristik- Landschaftseigenschaften der Woiwodschaft Lubelskie, von
Städten und Touristikregionen, Touristikbasis (Hotels, Motels, Gasthäuser, Erholungszentren, Pensionen, Sanatorien), Touristikinformationzentren, Museen, Freilichtmuseen,
Nationalparks, Folklore, Volkskunst, Angebot von Reisebüros, Touristikfirmen, Pensionen, Hotels, Motels, Ferien-, Kolonie- und Kurhäusern, Angebot von Frachtbüros, Flugund Bahngesellschaften, Reisebushersteller; Touristikgeräte, Sportkleidung, Feldlagergeräte; Angebot von Erholung-, Touristik und Kulturwegen und -strecken, Business- und
Kongresstouristik, Agrotouristik, Souvenirläden; Geräte, Zubehör und Kleidung zur Treibung der Fahrrad-, Fuß-, Gebirge-, Segel-, Windsurfing-, Tauch-, Angel-, Reitentouristik;
Gastronomie; Schulen mit den Touristik-, Hotel- und Gastronomiefächern, Komputernetze
97
LUBLIN
und — programme für Touristik, Foto- und Videogeräte, Sport- und Touristikkleidung
und -schuhe, Leistungs- und Erholungssportgeräte; Ausrüstung von Stadionen, Sportsaalen, Sportplätzen, Spielplätzen und Fitnessstudios; Reit-, Jagd- und Angelartikel, Organisierung der aktiven Erholung, Massensport- Erholungsveranstaltungen, Erholungs-, Sport
und Rekreationszentren; Schulungen; Sportorganisationen, -vereine und -verbände,
Sportmedizin und Rehabilitation, Nahrung, Nährpräparate und Getränke für Sportler,
Branchenverlage und -publikationen, Versicherungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 560 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 59
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 3 972
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 30 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
14-16.06
Lubelskie Targi Regionów i Miast Partnerskich
Lublin Fair for Partner Cities
Messe von Partnerstädten Lublin
Prezentacje miast partnerskich Lublina i miast Województwa Lubelskiego — walory
turystyczne i kulturowe miast zaprzyjaŸnionych oraz przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w tych
miastach i regionach.
Presentations of Lublin partner cities and the Lublin voivodship in terms of tourist attraction, cultural advantages as well as businesses acting in the cities and their surroundings.
Vorstellung von Partnerstädten Lublin und der Städten des Bezirks Lublin — touristische und Kulturvorteile der befreundeten Städte sowie die in diesen Städten und Regionen handelnden Unternehmen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 120 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 180 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
14-16.06
EUROBUG
Targi Eurobug
Eurobug Trade Fair
Messe Eurobug
98
LUBLIN
Wielobran¿owe targi dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych dla regionów Zwi¹zku
Transgranicznego Euroregion Bug i dzia³aj¹cych na ich terenie przedsiêbiorstw, specjalistyczny sprzêt informacyjny i telekomunikacyjny dla s³u¿b celnych i granicznych, sprzêt
i us³ugi w zakresie budowy terminali miêdzynarodowych, odpraw celnych i techniki kontrolnej, prezentacja stref podlegaj¹cych kontroli.
Multi-branch trade fair of consumer and investment goods for the regions of the Euro-region Bug Union and the enterprises operating there, specialist information and telecommunication equipment for custom clearance and border guard, equipment and services
for construction of international terminals and customs clearance procedures, presentation of the areas under control technologies.
Multibranchenmesse für Konsum- und Investitionsgüter für Regionen des Transgrenzen-Vereines Euroregion Bug und für die auf ihren Geländen tätigen Unternehmen, spezialistische Nachrichten- und Fernmeldegeräte für Zoll- und Grenzdienste, Geräte und
Dienste im Bereich von Bau der internationalen Terminals, der Zollabfertigungen und
Kontrolltechnik, Präsentierung von Zonen, die der Kontrolle unterliegen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 120 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 180 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
14-16.06
WSCHÓD-ZACHÓD
Targi Wielobran¿owe
Multibranch Trade Fair
Mehrbranchenmesse
Targi wielobran¿owe dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych.
Multibranch consumer and investment goods fair.
Mehrbranchenmesse der Konsum- und Investitionsgüter.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 120 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 180 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
06-08.09
ZDROWIE I MEDYCYNA
3. Targi Zdrowie i Medycyna
3rd Fair for Health and Medicine
3. Messe Gesundheit und Medizin
99
LUBLIN
Sprzêt medyczny, ortopedyczny i rehabilitacyjny, placówki s³u¿by zdrowia, sanatoria,
organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych, wyposa¿enie placówek, wydawnictwa medyczne, programy komputerowe, organizatorzy zatrudnienia lekarzy za granic¹.
Medical equipment, orthopaedical and rehabilitation equipment, healthcare centers and
clinics, sanatoriums, organizers of rehabilitation holiday-maker lots, equipment for
health centers and clinics, medical magazines, specialist software, medical staff recruitment companies.
Medizinische, Orthopädie- und Rehabilitationseinrichtungen, Stellen des Gesundheitswesens, Sanatorien, Veranstalter der Rehabilitationskuren, Ausstattung der Einheiten, Medizinveröffentlichungen, Software, Veranstalter der Beschäftigung der Ärzte im Ausland.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
21-23.09
LUBDOM JESIEÑ
23. Lubelskie Targi Budowlane
23th Lublin Construction Fair
23. Lublin Baumesse
Materia³y, wyroby i elementy budowlane, narzêdzia, maszyny, urz¹dzenia dla budownictwa
i produkcji materia³ów budowlanych, materia³y do wykañczania, farby, kleje, spoiwa,
chemia budowlana, okna, drzwi, materia³y pokryciowe, stolarka budowlana, glazura, terakota, armatura c.o. i wod-kan, systemy grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne, wyposa¿enie wnêtrz, us³ugi budowlane, projektowe, wydawnictwa.
Materials, construction products and elements, tools, machines, construction devices,
devices for the production of construction materials, finishing materials, paints, glues,
binding agents, construction chemistry, windows, doors, roofing materials, construction
woodwork, tiles, teracotta, central heating fixtures and fittings, water supply and sewage
fixtures and fittings, heating systems, ventilation and air conditioning, interior equipment, construction and design services, trade literature.
Baumaterialien, -produkte und -elemente, Werkzeuge, Maschinen, Einrichtungen für
Bauwesen und zur Herstellung von Baumaterialien, Ausbaumaterialien, Farben, Klebstoffe, Bindemittel, Bauchemie, Fenster, Türe, Überdeckungsmaterialien, Bautischlerei,
Glasur, Terrakotta, Armatur der Zentralheizung, Wasser- und Kanalisationsarmatur, Heizungs-, Klimatisierungs- und Lüftungssysteme, Innenraumausstattung, Bau- und Projektierungsdienstleistungen, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 265 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 108, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 3 643
100
LUBLIN
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
21-23.09
10. Lubelskie Targi Energetyczne, Targi Odnawialnych róde³ Energii
10th Lublin Power Industry Trade Fair, Renewable Energy Sources Trade Fair
10. Lublin Energetikmesse, Messe für Erneubare Energiequellen
ród³a i sieci rozprowadzania ciep³a, surowce energetyczne, technologie i urz¹dzenia
grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne, technologie energooszczêdne, systemy regulacji temperatury, urz¹dzenia steruj¹ce, materia³y izolacyjne, urz¹dzenia do rozliczenia
kosztów ciep³a, instalacje elektryczne, systemy instalacyjne, osprzêt instalacyjny, aparaty
steruj¹ce i zabezpieczenia, wêz³y rozdzielcze, pomiary energii elektrycznej, nowoczesne
systemy rozliczeñ, aparatura kontrolno - pomiarowa, urz¹dzenia technologiczne i narzêdzia do budowy instalacji, Ÿród³o œwiat³a, urz¹dzenia wodoci¹gowe, urz¹dzenia, systemy
i technologie do uzdatniania wody oraz oczyszczania œcieków, urz¹dzenia pomiarowe
stacji uzdatniania wody, maszyny i urz¹dzenia dla sieci wodnokanalizacyjnych, agregaty
hydrauliczne, pompy, armatury, rury i kszta³tki do budowy sieci wod-kan, ekologiczne
i odnawialne Ÿród³a energii, biomasy energetyczne i biopaliwa.
Heat sources and distribution, power industry raw materials, heating technologies and
devices, air-conditioning and ventilation systems, energy-saving technologies, temperature control systems, steering equipment, insulation materials, heat cost allocation
devices, electrical installations, installation systems and accessories, control apparatus, security devices, control and measure apparatus, production technology devices
and tools for installation construction, light sources, water systems, water treatment
devices, systems and technologies, machines, devices and accessories for water and
sewage systems, devices, systems and technologies for water utilization and sewage
treatment, measurement instruments for water utilization plants, machines and equipment for water and sewage systems, hydraulic units, pumps, fittings, pipes and profiles
for water and sewage systems, ecological and renewable energy sources, biomass and
bio-fuel.
Quellen und Netze der Wärmeverteilung, energetische Rohstoffe, Heiztechnologien und
-einrichtungen, Klimatisierungs- und Belüftungstechnologien und -einrichtungen, energiesparende Technologien, Systeme der Temperaturregelung, Steuerungseinrichtungen,
Isoliermaterialien, Einrichtungen zur Verrechnung der Wärmekosten, Elektroinstallationen, Installationssysteme, Installationszubehör, Steuerungs- und Sicherungsapparate,
Verteilungsknoten, Elektroenergiemessungen, moderne Verrechnungssysteme, Kontrollund Messapparatur, technologische Einrichtungen und Werkzeuge zum Installationsbau,
Lichtquellen, Wasserleitungseinrichtungen, Einrichtungen und Systeme zur Wasseraufbereitung, Technologien der Wasseraufbereitung und der Abwässerreinigung, Messeinrichtungen der Wasseraufbereitungsstationen, Maschinen und Einrichtungen für Wasserund Kanalisationsnetz, hydraulische Aggregaten, Pumpen, Armaturen, Rohre und
Formstücke zum Bau des Wasser- und Kanalisationsnetzes, ökologische und erneubare
Energiequellen, energetische Biomassen und Biokraftstoffe.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
101
LUBLIN
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005 — patrz/vide LUBDOM
JESIEÑ
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 702
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
21-23.09
Salon Mebli i Wyposa¿enia Wnêtrz
Furniture and Furnishings Exhibition
Salon für Möbel und Innenraumausstattung
Meble: stylizowane, rattanowe i wiklinowe, ³azienkowe, ogrodowe, turystyczne, meble
do sypialni, kuchni, do biura, sklepu i hotelu, meble do pomieszczeñ u¿ytecznoœci publicznej, sprzêt oœwietleniowy, aran¿acje i projektowanie wnêtrz mieszkalnych, pojedyncze akcesoria meblowe i artyku³y wyposa¿enia i wystroju wnêtrz: sto³y, lady i krzes³a,
pó³fabrykaty, p³yty meblowe, okucia, zamki, galanteria meblowa, dywany, zas³ony, materia³y dekoracyjne, zegary, materia³y obiciowe, akcesoria dekoracyjne, roœliny doniczkowe, najnowsze trendy w projektowaniu wnêtrz i akcesoriów meblowych, organizacje
i wydawnictwa bran¿owe, pozosta³e us³ugi.
Period furniture, rattan and wicker furniture, bathroom furniturem garden and leasure
furniture, sleeping room furniture, kitchen furniture, office, shop and hotel furniture, furniture for public service buildings, light equipment, residental interior designing, single
furniture accessories, interior furnishing and decoration articles and furniture: tables,
counters, chairs, semi-finished products, furniture fittings, locks, furniture fancy goods,
carpets, curtains, decorative materials, clocks, upholstery fabrics, decoration accessories, potted plants, latest trends in interior design and furniture design, institutions and
trade publishing houses, related services.
Stilisierte, Rattan- und Korbweidemöbel, Badezimmer-, Garten-, Touristikmöbel, Möbel für Schlafzimmer, Küche, Büro, Geschäfte und Hotels, Möbel für Räume der öffentlichen Einrichtungen, Beleuchtungen, Arrangement und Projektierung der Wohninnenräume, einzelne Möbelaccessoires und Artikel der Innenraumausstattung: Tische,
Ladentische und Stühle, Halberzeugnisse, Möbelplatten, Beschläge, Schlösse, Möbelgalanterie, Teppiche, Vorhänge, Dekorationsmaterialien, Uhren, Materialien für Möbelbeschläge, Dekorationsmittel, Topfblumen, neueste Trends in der Projektierung der
Innenräume und Möbelaccessoires, Fachverbände und -veröffentlichungen, sonstige
Dienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
102
LUBLIN
10-11.10
3. Targi Pracy
3rd Job Fair
3. Messe für Arbeit
Oferty w kraju i za granic¹, biura poœrednictwa pracy, us³ugi doradcze i szkoleniowe,
szko³y jêzykowe.
Job offers at home and abroad, employment agencies, consulting services, training services, language schools.
Arbeitsangebote im In- und Ausland, Büros für Arbeitsvermittlung, Beratungs- und
Schulungsdienste, Sprachschulen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 180 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 120 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 50 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
26-28.10
API EXPO
5. Miêdzynarodowe Targi Pszczelarskie
5th International Fair for Apiarian Industry
5. Internationale Imkereimesse
Producenci sprzêtu pszczelarskiego, miodu i innych produktów pszczelarskich, przetwórstwo produktów pszczelarskich, gospodarstwa pasieczne, pasieki towarowe, wytwórnie leków naturalnych, produkty medyczne, apiterapia, produkty do apiterapii i gabinety apiterapii, sklepy pszczelarskie, hodowla pszczó³ i pasieki hodowlane, wychów
matek, leki i preparaty przeciwko chorobom pszczó³, producenci roœlin pszczelarskich,
wydawnictwa pszczelarskie, apiturystyka, firmy i osoby oferuj¹ce us³ugi w dziedzinie apiturystyki, zwi¹zki pszczelarskie i inne organizacje, placówki naukowe, muzea i skanseny
pszczelarskie.
Producers of apiarian equipment, honey and other bee products, bee products processing, bee-farms, apiaries, natural medicines' manufacturers, medical products, apitherapy
— products and consulting rooms, apiarian shops, bee-keeping, queen breeding, medicines for honey bees diseases and affections, apiarian plants producers, trade literature,
apitourism, bee-keeping organizations, institutions, museums, skansen-museums.
Hersteller von Imkereieinrichtungen, Honig und anderen Imkereiprodukten, Verarbeitung der Imkereiprodukte, Imkereihöfe, Warenimkereien, Herstellerbetriebe der Naturarzneien, Medizinprodukte, Apitherapie, Produkte für Apitherapie und Apitherapiepraxis,
Imkereigeschäfte, Bienenzucht und Zuchtimkereien, Aufzucht der Mütter, Arzneien und
Präparate gegen Bienenkrankheiten, Hersteller der Imkereipflanzen, Imkereiveröffentlichungen, Apitouristik, Firmen und Personen, die die Dienstleistungen im Bereich der
Apitouristik anbieten, Imkereiverbände und andere Organisationen, Wissenschaftsstellen, Museen und Imkereifreilichtmuseen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
103
LUBLIN
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 424 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 55, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 2 z/from/von — 3 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 241
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
26-28.10
TEA & COFFEE
11. Targi Kawy i Herbaty
11th Coffee and Tea Fair
11. Messe für Kaffee und Tee
Kawa, herbata czarna, zio³owa, owocowa, maszyny i urz¹dzenia do przerobu, pakowania i przygotowania tych produktów, wyposa¿enie kawiarni i herbaciarni.
Coffee, black tea, herbal tea, fruit tea, processing and packaging machinery and equipment, cafe and tea-house equipment.
Kaffee, schwarzer Tee, Kräuter- und Früchtentee, Maschinen und Einrichtungen zur
Verarbeitung, Verpackung und Vorbereitung dieser Produkte, Cafes- und Teestubenausstattung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005 — patrz/vide
HERBARIUM
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
26-28.10
HERBARIUM
12. Lubelskie Targi Zielarskie
12nd Lublin Herbal Fair
12. Lublin Kräutermesse
Zio³a przetworzone i nie przetworzone, leki, kosmetyki i przyprawy zio³owe, produkcja
zió³, zdrowa ¿ywnoœæ.
Herbs and processed herbs, drugs, cosmetics and herbal condiments, herb production,
healthy food.
Verarbeitete und unverarbeitete Kräuter, Kräuterarzneimittel, -kosmetika und -gewürze,
Kräuterproduktion, gesunde Nahrung.
104
LUBLIN
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 322 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 62, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 2 z/from/von — 3 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 1 947
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
16-18.11
3. Targi Zoologiczne i Weterynaryjne
3rd Zoological and Veterinary Exhibition
3. Zoologische und Tierarztmesse
Sprzêt i akcesoria weterynaryjne, us³ugi weterynaryjne; œrodki farmaceutyczne i materia³y medyczne stosowane w leczeniu zwierz¹t; zwierzêta domowe: ryby akwaryjne i terraryjne, ptaki, ssaki; akcesoria do hodowli i pielêgnacji zwierz¹t, pokarm dla zwierz¹t,
od¿ywki; us³ugi zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t; akwarystyka, terrarystyka, hippika, felinologia, kynologia; roœliny do akwariów i terrariów; galanteria, zabawki dla zwierz¹t; wydawnictwa bran¿owe: ksi¹¿ki, czasopisma, albumy.
Veterinary equipment and accessories, veterinary service, pharmaceuticals and medical
accessories for veterinary practice; domestic animals — aquarium fish, terrarium animals, birds, mammals; accessories for breeding and tending domestic animals; animal
food and nutrients, services for animal breeding; aquariums, terrariums, horse-riding,
cynology; aquarium and terrarium plants, toys and accessories for pets, trade publications — books, periodicals, albums.
Veterinäreinrichtungen und -zubehör, Veterinärdienstleistungen, pharmazeutische Mittel und Medizinmaterialien, die bei Tierheilung verwendet werden, Haustiere — Aquarien- und Terrarienfische, Vögel, Säugetiere, Zubehör für Tierzucht und -pflege, Futter,
Nährstoffe, mit Tierzucht verbundene Dienstleistungen, Aquarien-, Terrarienkunde, Hippiatrik, Katzenkunde, Kynologie, Pflanzen für Aquarien und Terrarien, Zubehör und
Spielsachen für Tiere, Fachliteratur — Bücher, Zeitschriften, Alben.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005 — patrz/vide API EXPO
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN
105
LUBLIN
22-24.11
Wschodnie Forum Inwestycyjne
Eastern Investment Forum
Östliches Investitionsforum
Prezentacje ofert dotycz¹cych mo¿liwoœci inwestowania we wschodniej Polsce.
Presentations concerning investment opportunities in Eastern Poland.
Vorstellungen der Angebote, die die Möglichkeit der Investition in Ostpolen betreffen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 180 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 100 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 240 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworcowa 11, 20-406 Lublin
29-30.11
LUBDENT
2. Targi Stomatologiczne
2nd Trade Fair for Dentistry
2. Messe für Zahnheilkunde
Wyposa¿enie gabinetów stomatologicznych, sprzêt, materia³y i artyku³y u¿ywane w stomatologii, ortodoncji, protetyce, chirurgii stomatologicznej, implantologii, endodoncji
i paradontologii, leki, higiena jamy ustnej, œrodki antyseptyczne, profilaktyka, czasopisma i literatura bran¿owa, programy komputerowe, us³ugi.
Equipment and apparatus for dental surgeries, equipment, materials and articles for
dental treatment, orthodontics, prostethics, dental surgery, implantology, endodoncy,
paradontology, medicines, oral hygiene, antiseptical substances, prophilactics, trade
literature and magazines, specialist software, related services.
Ausstattung der Zahnarztpraxen, die in der Zahnheilkunde, Orthodontie, Prothetik, operativen Zahnheilkunde, Implantologie, Endodontie und Paradontologie verwendeten Einrichtungen, Materialien und Artikel, Arzneimittel, Hygiene des Mundraumes, antiseptische Mittel, Prophylaxe, Fachzeitschriften und Literatur, Software, Dienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
106
£ÓD
£ÓD
INTERSERVIS sp. z o.o.
ul. Stefanowskiego 24, 90-537 £ÓD
tel. +48 42/ 637 1215, 637 1359, 637 2758, fax +48 42/ 639 7980
e-mail: [email protected]
http://www.interservis.pl
22-25.02
INTERBUD
Targi Budownictwa
Building Fair
Baufachmesse
Materia³y i technologie budowlane, urz¹dzenia, narzêdzia i maszyny budowlane, chemia
budowlana, materia³y i techniki izolacyjne, dachy, rynny i akcesoria dekarskie, okna
i drzwi, wyroby ceramiczne, bramy i ogrodzenia, szk³o budowlane i fasady, techniki zabezpieczeñ i ochrony obiektów, technika wodoci¹gowa i kanalizacyjna, technika sanitarna, akcesoria ³azienkowe, technika grzewcza, gazowa, wentylacyjna i klimatyzacyjna,
wykonawstwo i us³ugi budowlane, budownictwo drewniane, elewacje, transport, urz¹dzenia prze³adunkowe, budownictwo drogowe i materia³y nawierzchniowe, instalacje
elektryczne i energetyczne, oœwietlenie, automatyka, elementy wyposa¿enia wnêtrz,
wyposa¿enie ogrodów, konserwacje i renowacja budynków, projektowanie, nadzór
i obs³uga inwestycji, odnawianie Ÿród³a energii, nieruchomoœci, wydawnictwa bran¿owe,
banki i instytucje finansowe, artyku³y BHP i ochrony przeciwpo¿arowej, oprogramowanie.
Building materials and technologies, building machinery, tools and equipment, chemical
products for the building industry, insulation materials and technologies, roofs, gutters,
roofing accessories, windows and doors, ceramic products, gates, fences, construction
glass, facades, facility protection technologies and security systems, water supply and
sewage technologies, sanitary technology, bathroom accessories, heating technology,
gas technology, ventilation and air-conditioning technology, general and industrial construction services, wood construction, elevations, transportation means, cargo handling
equipment, road construction, paving materials, electrical installations, power installations, lighting technology, automation, home interior decoration elements, garden furnishings, conservation and renovation of buildings, designing and supervisory service for
the building industry, supervision, investment service, sustainable energy sources, real
estate agencies, banks, insurance companies, trade literature.
Baumaterialien und Technologien, Baueinrichtungen, Werkzeuge und Maschinen, Bauchemie, Isoliermaterialien und Techniken, Dächer, Rinnen und Dachdeckereizubehör,
Fenster und Türen, Keramikerzeugnisse, Türen und Zäune, Bauglas und Fassaden, Techniken der Sicherheit und des Objektschutzes, Wasserleitungs-, Kanalisations- und Sanitärtechnik, Badezimmerzubehör, Heiz-, Gas-, Lüftungs- und Klimatechnik, Baudienstleistungen und Ausführung, Holzbauwesen, Fassaden, Transport, Ladegeräte, Straßenbau
und Deckematerialien, Elektro- und Energetikinstallationen, Beleuchtung, Automatik, Innenraumausstattung, Gartenausstattung, Gebäudewartung und Renovierung, Projektierung, Aufsicht und Investitionsbedienung, erneubare Energiequellen, Immobilien, Fachveröffentlichungen.
107
£ÓD
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 5 338 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 332, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 4 z/from/von — 5 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 28 002
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 310 — 355 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 90 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 350 — 395 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny Targowe, Ks.Skorupki 21/Stefanowskiego 30, 90-532 £ÓD
21-22.03
EUROAKADEMIA
Targi Szkó³ Wy¿szych
Academic Education Fair
Messe für Hochschulen
Uczelnie wy¿sze: uniwersytety, politechniczne, medyczne, wojskowe, szko³y artystyczne, zawodowe oraz akademie.
Institutions of higher education: universities, technical universities, medical schools,
military academies, academies of art, technical schools.
Hochschulen: Universitäten, technische, medizinische, militärische Hochschulen, Hochschulen für Künste sowie Akademien.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 362 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 35
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 124
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 165 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 205 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny Targowe, ul.ks.Skorupki 21,ul.Stefanowskiego 24, 90-537 £ÓD
19-20.05
VETMEDICA
Targi Medycyny Weterynaryjnej
Fair for Veterinary Medicine
Fachmesse für Veterinärmedizin
Wyposa¿enie lecznic weterynaryjnych, sprzêt diagnostyczny, urz¹dzenia i narzêdzia medyczne, œrodki farmaceutyczne, pasze, dodatki paszowe, premiksy, od¿ywki, preparaty
pielêgnacyjne, oprogramowania komputerowe lecznic, us³ugi dla lecznic weterynaryjnych, wydawnictwa specjalistyczne.
108
£ÓD
Equipment for veterinary clinics, diagnostic equipment, medical equipment and tools,
pharmaceuticals; industrial fodders, fodder additives and admixtures, nutrients, animal
care products, computer applications for veterinary clinics, services for veterinary clinics,
trade literature.
Ausstattung von Veterinärkliniken, Diagnostikgeräte, Medizineinrichtungen und Instrumente, Arzneimittel, Futter, Futterzusätze, Premixe, Nährstoffe, Pflegemittel, Software
für Veterinärkliniken, Dienstleistungen für Veterinärkliniken, Fachliteratur.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 259 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 34, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 493
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 260 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 300 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny targowe, ks. Skorupki 21/Stefanowskiego 30, 90-537 £ÓD
27-29.09
REHABILITACJA
Targi Sprzêtu Rehabilitacyjnego oraz Sprzêtu dla Osób
Niepe³nosprawnych
Rehabilitation Equipment and the Disabled Equipment Fair
Messe für Rehabilitationsgeräte und Ausstattung für Körperbehinderte
Sprzêt rehabilitacyjny: przedmioty zaopatrzenia ortopedycznego, œrodki pomocnicze dla
osób niepe³nosprawnych, urz¹dzenia u³atwiaj¹ce komunikowanie siê, wyposa¿enie mieszkañ i miejsc pracy, sprzêt dla profilaktyki schorzeñ uk³adu ruchu, transport dla niepe³nosprawnych, doradztwo zawodowe, czasopisma specjalistyczne, stowarzyszenia, fundacje i instytucje.
Rehabilitation equipment, orthopaedic equipment, handicapped auxiliary medications,
communication equipment, house and workplace furnishings, equipment for the movement system diseases prevention, handicapped transport, professional life counseling,
expert periodicals, associations, institiutions and organizations.
Rehabilitationsgeräte, orthopädische Geräte, Hilfsmittel für Körperbehinderte, Kommunikationsgeräte, Haus- und Arbeitsplatzausstattung, Geräte zur Prophylaxe gegen Erkrankungen der Bewegungsorgane, Transport für Körperbehinderte, Berufsberatung,
Fachpresse, Verbände, Institutionen, Organisationen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 3 084 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 223, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 23 z/from/von — 11 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 8 066
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 275 PLN
109
£ÓD
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 90 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 315 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny Targowe, Ks.Skorupki 21/Stefanowskiego 30, 90-532 £ÓD
16-18.11
BOATSHOW
Targi ¯eglarstwa i Sportów Wodnych
Fair for Sailing and Water Sports
Messe für Segelsport und Wassersportarten
Jachty ¿aglowe, jachty motorowe, takielunek, o¿aglowanie, silniki i napêdy, kad³uby,
osprzêt ratowniczy i nawigacyjny, materia³y do budowy i naprawy jachtów, skutery wodne, ³odzie pneumatyczne, sprzêt do nurkowania, sprzêt do windsurfingu, przyczepy
do przewozu jachtów, wyposa¿enie portów i przystani, oferty ubezpieczeñ sprzêtu
p³ywaj¹cego, oferty turystyczne, kursy, szkolenia, mapy, literatura specjalistyczna,
poradniki.
Sailing boats, motor yachts, rigging, sails, engines and drives, hulls, rescue equipment,
navigation equipment, production and repair materials, water scooters, pneumatic
boats, diving equipment, water skies, windsurfing equipment, insurance offers, tourist
offer, trainings, maps, trade literature, handbooks.
Segeljachten, Motorboote, Motorjachten, Tauwerk, Segel, Motore und Antriebe, Rümpfe, Rettungs- und Navigationsausrüstung, Bootsbaumaterial, Bootspflege, Wasserroller,
Schlauchbotte, Tauchausrüstung, Windsurfingausrüstung, Ausrüstung für Häfen und
Landungsplätze, Versicherung von Wassersportgeräten, Touristangebote, Kurse, Schulungen, Landkarten, Fachliteratur, Ratgeber.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 2 051 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 134, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 7 z/from/von — 6 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 11 950
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 250-270 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 330 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Tereny targowe, Ks.Skorupki 21, 90-532 £ÓD
Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
ul. Wólczañska 199
90-531 £ÓD
tel. +48 42/ 636 2983, 636 8678,
fax +48 42/ 637 2935
e-mail: [email protected]
http://www.mtl.lodz.pl
110
£ÓD
14-17.02
£ódzkie Targi Edukacyjne
£ódŸ Educational Fair
£ódŸ Bildungsmesse
Oferta edukacyjna: szkó³ ró¿nych szczebli i placówek dydaktycznych, szkó³ i placówek
jêzykowych, firm i placówek organizuj¹cych kursy zawodowe, firm œwiadcz¹cych us³ugi
na rzecz szkó³ oraz placówek oœwiatowych i dydaktycznych, sprzêt edukacyjny, pomoce
dydaktyczno-naukowe dla uczniów i nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, sprzêt
i systemy komputerowe dla szkó³ i placówek dydaktycznych, wydawnictwa edukacyjne.
Educational offer: different level schools and educational and foreign language teaching
schools and institutions, companies offering vocational courses and rendering services to
schools and educational institutions, educational equipment and scientific instruments
for pupils and teachers at any teaching level, computer hardware and systems for schools
and educational institutions, educational publications.
Präsentation des Bildungsangebotes: der Schulen verschiedener Stufen und der didaktischen Stellen, der Sprachschulen und -stellen, der Firmen und Stellen, die Berufskurse
organisieren, der Firmen, die Dienstleistungen zugunsten der Schulen sowie der Bildungs- und Didaktikstellen leisten, Präsentation: der Bildungseinrichtungen, der Lehrund Wissenschaftshilfen für Schüler und Lehrer verschiedener Stufen des Lehrens,
der Computereinrichtungen und -systeme für Schulen und didaktische Stellen, Bildungsveröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 072 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 178
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 15 033
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 25 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 4 m2 — 590 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala Expo, Stefanowskiego 30, 90-537 £ÓD
02-04.03
NA STYKU KULTUR
Miêdzynarodowe Targi — Regiony Turystyczne
International Tourist Sites Fair
Internationale Messe — Touristische Regionen
Promocja miast i regionów turystycznych, agroturystyka, oferty biur i przedsiêbiorstw turystycznych, oœrodków wczasowych, kolonijnych, sanatoryjnych, pensjonatów, hoteli,
moteli, towarzystw lotniczych, kolejowych i biur przewozowych, firm ubezpieczeniowych
w zakresie ubezpieczeñ osób i baga¿u podczas wycieczek krajowych i zagranicznych,
drukarni i firm poligraficznych w zakresie druku folderów i ulotek reklamowych, wydawnictwa zwi¹zane z turystyk¹, gastronomia nastawiona na obs³ugê turystów, wyposa¿enie
hoteli, szko³y o profilu turystycznym, hotelarskim i gastronomicznym, obiekty turystyczne
i kulturalne, sprzêt fotograficzny i video, oferty organizacji i instytucji turystycznych.
Promotion of cities and tourist regions, agrotourism, offers of tourist agencies, holiday
centres, children holiday camps, sanatoriums, boarding-houses, hotels and motels,
111
£ÓD
offers of airlines, railway and fright firms, insurance companies, personal and luggage insurance for domestic and foreign trips, printing houses comprising folders and leaflets
printing, tourist and camping equipment, sportswear, tourist publications, catering business for tourist service, tourist, hotel and catering schools, tourist and recreational facilities, photographic and video equipment, tourist organizations and institutions.
Promotion der Städte und Touristikgebiete, Agrotouristik, Angebote der Reisebüros und
-unternehmen, der Ferien-, Lager- und Sanatoriezentren, Angebote der Pensionen, Hotels, Motels, der Flug- und Bahngesellschaften und der Transportbüros, der Versicherungsgesellschaften im Bereich der Personen und Gepäckversicherungen während der
in- und ausländischen Reisen, Angebote der Druckereien und Polygraphieunternehmen
im Bereich des Faltprospekte- und Werbeflugblätterdrucks, Touristikveröffentlichungen,
Gastronomie — eingestellt auf die Bedienung der Touristen, Hotelausstattung, Schulen
mit Touristik-, Hotel- und Gastronomieprofil, Touristik- und Kulturobjekte, Fotografieeinrichtungen und Video, Angebote der mit der Touristik verbundenen Organisationen und
Institutionen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 743 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 105, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 11 z/from/von — 12 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 3 154
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 160 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 205 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala Expo, Stefanowskiego 30, 90-537 £ÓD
29-31.03
FILM VIDEO FOTO
Targi Sprzêtu Fotograficznego, Filmowego, Video i Kinowego
Trade Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment
Messe für Fotografie-, Film-, Video- und Kinoausstattung
Przemys³ fotograficzny: aparaty i osprzêt fotograficzny, filmy, wyposa¿enie ciemni i studiów, akcesoria foto, minilaby, albumy, ramki, materia³y archiwizacyjne, profesjonalne
us³ugi fotograficzne; przemys³ video: profesjonalny i amatorski sprzêt video, miksery i generatory audio oraz video, zestawy monta¿u nieliniowego oraz konwencjonalnego, oprogramowanie, akcesoria audio i video, us³ugi serwisowe; produkcja filmowa i telewizyjna:
kamery filmowe i telewizyjne wraz z osprzêtem, wózki, podnoœniki, statywy do kamer,
sprzêt oœwietleniowy, akcesoria do produkcji filmowej, radiowej i fonograficznej; dŸwiêk:
aparatura dŸwiêkowa, techniki zapisu dŸwiêku i produkcji taœm dŸwiêkowych, p³yt analogowych i kompaktowych; wyposa¿enie studiów, technologie i sprzêt fonograficzny;
dystrybutorzy filmowi, wyposa¿enie kin, teatrów, sal projekcyjnych i widowiskowych,
wyposa¿enie, sprzêt i urz¹dzenia do organizacji koncertów i widowisk typu œwiat³o i dŸwiêk,
portale internetowe, wydawnictwa.
Photography: cameras and photo accessories, films, photo laboratory and studio equipment, minilabs, photo albums, frames, records, photo service; video: professional
and home video equipment, audio and video mixers and generators, cutting equipment,
112
£ÓD
software, audio and video accessories, service; film and TV production: film and TV cameras and accessories for the radio and phonographic production; sound: sound machinery, techniques of recording and producing sound carries, analoque and compact discs,
phonographic equipment and technologies, equipment for studios, showbusiness, equipment for cinemas, theatres, projection rooms and halls, machines and devices for the
„sound and light” concerts and shows, the Internet portals, trade literature.
Fotografieindustrie: Fotoapparate und Zubehör, Films, Dunkelkammer- und Studiosausstattung, Fotoaccessoires, Minialben, Alben, Rahmen, Archivmaterialien, professionelle
Fotografiedienstleistungen, Videoindustrie: professionelle und Amateurvideogeräte, Mikser und Audio- sowie Videogeneratoren, Sätze der unlinearen sowie konventionellen
Montage, Software, Audio- und Videozubehör, Serviecedienstleistungen, Film- und Fernsehproduktion, Film- und Fernsehkamer mit Zubehör, Wagen, Heber, Stative für Kameras, Beleuchtungseinrichtungen, Accessoires zur Filmproduktion, Radio und Phonographieproduktion, Ton: Tonapparatur, Techniken der Tonaufnahme und Herstellungen der
Tonbänder, Analog- und Compactplatten; Studiosausstattung, phonographische Technologien und Einrichtungen, Filmvertrieber, Kino-, Theater-, Projektsäle- und Schauausstattung, Geräte und Einrichtungen zur Konzerte- und Schauveranstaltung wie Bild und
Ton, Internetportale, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 3 192 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 131, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 6 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10743
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 35 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 6 m2 — 1260 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny targowe — hala 1,2,3, Stefanowskiego 30/Skorupki 21, 90-537 £ÓD
17-19.04
INTERTELECOM
Miêdzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej
International Fair of Electronic Communications
Internationale Messe für Elektronische Kommunikation
Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne: komunikacji przewodowej, bezprzewodowej, satelitarnej; urz¹dzenia komutacyjne, teletransmisyjne, terminalne; serwery telekomunikacyjne; systemy telefonii VoIP, wideokonferencyjne, lokalizacji. Urz¹dzenia
naziemnych i satelitarnych stacji telewizyjnych i radiowych, cyfrowe systemy radiowe
i telewizyjne, systemy testowania i utrzymania infrastruktury, urz¹dzenia diagnostyczne
i kontrolno-pomiarowe, sprzêt i technologie do instalacji, napraw i remontów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, urz¹dzenia syganlizacyjne, systemy telesterowania i telemetrii: zdalnej kontroli i monitorowania, pomiarowe; us³ugi transmisji g³osu i danych cyfrowych, multimedialne, dostêpu do internetu, transmisji programów radiowych
i telewizyjnych, mobilne; us³ugi wykonawcze, projektowe, konsultingowe: projektowanie, budowa i optymalizacja sieci, serwis urz¹dzeñ i systemów, certyfikacja urz¹dzeñ
113
£ÓD
telekomunikacyjnych, projektowanie urz¹dzeñ i systemów elektronicznych, anten, us³ugi
kontrolno-pomiarowe. Elementy infrastruktury sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (okablowanie, œwiat³owody i ³¹cza optyczne, anteny), komputerowych (przewody, elementy okablowania, urz¹dzenia infrastruktury, rozwi¹zania komunikacyjne) i telewizji kablowych (wyposa¿enie stacji retransmisyjnych, systemy transmisji danych).
Technologie informatyczne w komunikacji elektronicznej: oprogramowanie wspomagaj¹ce projektowanie systemów i sieci, systemy GIS, bilingowe, ochrony danych, wspomagaj¹ce zarz¹dzanie sieciami, platformy umo¿liwiaj¹ce rozwój aplikacji na bazie internetu. Osprzêt sieci teleinformatycznych.
Telecommunications and ICT networks: wire, wireless and satellite communications
systems, circuit switching, tele-transmission and terminal equipment, VoIP telephony,
videoconferencing and location systems. Equipment and infrastructure elements for ground
and satellite radio and TV stations, cable TV and radio broadcasting systems. Infrastructure maintenance and testing systems: diagnostic, control and measuring equipment,
equipment and technologies for the installation, repair and overhaulting of telecommunications and ICT networks, signalling, control, telemetry and measuring systems. Services: voice and digital data transmition, multimedia and the Internet access services, radio and TV broadcasting services, digital television, mobile services; executive, design
and consulting services: network development and optymalization, certification of telecommunication equipment, designing electronic systems, devices, aerials; telecommunications and ICT network infrastructure elements (cables and cabling systems, optical
fibres and connections, aerials), local and large scale network infrastructure elements
(wires, computer network elements, communication solutions), cable television network
elements, equipment and systems. IT technologies in electronic communication: software and support software for the designing telecommunications and ICT systems and network, GIS systems, billing systems, data protection systems, management systems,
platforms facilitating the development of the Internet based applications, equipment and
accessories.
Fernmeldewesen und Ferninformatik: Systeme der Leitungs-, schnurlosen und Satellitenkommunikation, Kommutierungs-, Teletransmissions- und Terminaleinrichtungen,
Servers, VoIP-Telefonie, Videokonferenz, Lokalisierung; Kabel- und Satellitenfernsehund Rundfunkstationen, digitale Rundfunk-, Fernseh- sowie Test- und Infrastrukturerhaltungssysteme: Diagnostik- sowie Kontroll- und Messeinrichtungen, Ausstattung, Einrichtungen und Technologien zur Installation, Wartung und Reparatur des Netzes, Signalisierungseinrichtungen; Systeme der Fernsteuerung und Fernmesstechnik: Fernkontrolle
und Überwachung, Messsysteme; Dienstleistungen: Übertragung von Stimme sowie digitalen Daten, multimediale Dienste, Zugang zu Internet, Übertragung von Rundfunkund Fernsehprogrammen, mobile Dienste; Ausführungs-, Projekt-, Consultingdienste:
Projektierung, Bau und Optimierung des Netzes, Services der Einrichtungen und Systeme, Zertifizierung der Fernmeldeeinrichtungen, Projektierung der elektronischen Einrichtungen und Systeme, Antennen, Kontroll- und Messdienstleistungen; Elemente der Infrastruktur des Fernmeldewesens- und Ferninformatiknetzes (Verkabelung, Lichtleiter und
optische Verbindungen, Antenne) und des Kabelfernsehens (Ausstattung der Weitersendungsstationen, Systeme der Datenübertragung); Informatiktechnologien in elektronischer Kommunikation: Software, das die Projektierung der Systeme und Netze unterstützt, GIS-, Billingsysteme, Systeme des Datenschutzes sowie, die die Verwaltung über
Netze unterstützende Systeme, Plattform, die die Entwicklung der Applikation auf Grund
des Internets ermöglichen; Zubehör des Ferninformatiknetzes.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
114
£ÓD
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 3 173 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 170, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 32 z/from/von — 10 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 13 250
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 85-90 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 25 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny targowe — hala 1,2,3,4, Skorupki 21/Stefanowskiego 17, 30, 90-537 £ÓDZ
11-12.05
Z£OTA NITKA
Konkurs dla Projektantów Ubioru
Contest for Fashion Designers
Wettbewerb für Kleidungsprojektanten
Konkurs odbywa siê w dwóch kategoriach: pret a porter i premiere vision. Przeznaczony
jest dla studentów i m³odych adeptów uczelni artystycznych, szkó³ mody i projektowania.
Laureaci otrzymuj¹ „Z³ote Nitki” ufundowane przez Miêdzynarodowe Targi £ódzkie i wysokie nagrody pieniê¿ne.
The contest is held in two categories: pret a porter and premiere vision. It is planned for
students and graduates of art schools and fashion and design schools. The winners
receive „Gold Threads” sponsored by the International Lodz Fair as well as handsome
financial rewards.
Findet in zwei Kategorien statt: pret a porter und premiere vision. Vorausgesehen für Studenten und junge Akademiker der Kunsthochschulen, der Mode- und Projektierungsschulen. Die Preisträger bekommen „Golde Fäden”, gestiftet durch Internationale Messe
Lodz und hohe Geldpreise.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2002
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 287 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 42
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 979
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala Expo, Stefanowskiego 30, 90-537 £ÓD
19-20.05
BEAUTY FAIR
11. Targi Urody i Zdrowego Stylu ¯ycia, Salon Bielizny
11th Fair of Beauty and Healthy Living, Salon for Underwear
11. Messe für Schönheit und Gesunden Lebensstil, Salon für Wäsche
Kosmetyka: œrodki do pielêgnacji i upiêkszania twarzy i cia³a, artyku³y higieny osobistej,
artyku³y perfumeryjne, kosmetyki do makija¿u i demakija¿u, kosmetyka kolorowa, wiza¿
i stylizacja, preparaty i akcesoria do manicure i pedicure, preparaty i akcesoria do zdobienia
paznokci; zio³a, leki zio³owe i zio³opochodne, parafarmaceutyki, kosmetyki dla dermatologów, us³ugi kosmetyczne i odnowy biologicznej; wyposa¿enie salonów kosmetycznych,
odnowy biologicznej, saun i solariów, opakowania dla artyku³ów kosmetyczno-drogeryjnych; fryzjerstwo: kosmetyki i akcesoria fryzjerskie, wyposa¿enie salonów, us³ugi. Zdrowy
115
£ÓD
styl ¿ycia: oferta klubów sportowych, fitness klubów i si³owni, odzie¿, obuwie i akcesoria
sportowe, wyposa¿enie si³owni i fitness klubów, domowy sprzêt do æwiczeñ gimnastycznych, sportowy sprzêt rehabilitacyjny, od¿ywki i kosmetyki sportowe, œrodki zwiêkszaj¹ce wydolnoœæ organizmu. Stroje wizytowe, sylwestrowe, karnawa³owe i studniówkowe, zwi¹zane z ceremoni¹ chrztu, I komunii œwiêtej i œlubu, dodatki, wyroby jubilerskie
i sztuczna bi¿uteria, us³ugi stylizacji i wiza¿u; dekoracje, aran¿acja sto³u, sprzêt nag³aœniaj¹cy i oœwietleniowy, zespo³y muzyczne, us³ugi poligraficzne, serwis kwiatowy,
us³ugi gastronomiczne, transportowe, foto video, upominki i pami¹tki, oferty biur podró¿y na okres œwi¹teczno-karnawa³owy, artyku³y pirotechniczne, wydawnictwa.
Cosmetics: beauty products, hair and body care products, personal hygiene articles, perfumes, make-up and make-up cleansing agents, colour cosmetics, visage and styling,
products and accessories for manicure, pedicure and nail ornamentation; herbs, herbal
and herb-derivative medicines, parapharmaceuticals, cosmetics for dermatologists, cosmetic and bio-recovery services, equipment for beauty salons, bio-recovery centres, saunas and sun beds, packaging for cosmetics; hair styling and hairdressing cosmetics and
accessories, equipment for hair-dressing salons, services. Healthy living: sports clubs,
fitness centres and gyms offer, clothing, shoes and sports accessories, equipment for
gyms and fitness clubs, home equipment for workout, sports equipment for rehabilitation, supplements and cosmetics, performance improvement products. Formal suits and
gowns, carnival, school balls, christening, first communion and wedding apparels and
accessories, jewellery and artificial stones, styling and visage, decoration, table arrangements, lighting and hi-fi equipment, music bands, printing services, florist services, catering, transportation, photography and video filming, gifts and souvenirs, travel agents
offers for Christmas and carnival period, fire works, publications.
Kosmetika: Gesichts- und Körperpflegemittel, Artikel der persönlichen Hygiene, Perfümartikel, Make-up-Kosmetika und Kosmetika zur Beseitigung des Make-ups, dekorative
Kosmetika, Gestaltung des Gesichts und Stilisierung, Maniküre- und Pedikürepräparate
und -acessoires; Kräuter und Kräuterarzneimittel, Parapharmazeutika, Kosmetika für
Hautärzte, Dienstleistungen der Kosmetika und des Bioabbaus; Ausstattung der Kosmetik-, Bioabbaussalons, Saunas und Solarstudios, Verpackungen der Kosmetika- und Drogerieartikel, Friseurwesen: Kosmetika und Accessoires, Ausstattung der Friseursalons,
Friseurdienstleistungen. Gesunder Lebensstil: Angebot der Sport-, Fitnessklubs, Sportkleidung, -schuhe und -zubehör, Ausstattung der Sport- und Fitnessklubs, Haussportgeräte, Sportrehabilitationseinrichtungen, Sportnährstoffe und -kosmetika, die die Fähigkeit des Organismus vergrössern. Silvester-, Karneval- und Festkleidung, mit Taufe, I.
Kommunion und Hochzeit verbundene Kleidung, Akzessorien, Juwelierwaren und Kunstschmuck, Stilisierung und Visage, Dekorationen, Tischarrangement, Beschallungs- und
Beleuchtungseinrichtungen, Musikgruppen, polygraphische Dienstleistungen, Blumenservice, Gastronomiedienstleistungen, Catering, Transportdienstleistungen und Foto Video, Souvenirs, Angebote der Reisebüros verbunden mit der Fest-Karneval-Periode, pirotechnische Artikel, Anlassveröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 681 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 99
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 3 205 z/with/mit FIESTA
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 160 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
116
£ÓD
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 4 m2 — 840 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala EXPO, Stefanowskiego 30, 90-537 £ÓD
01-03.06
PET FAIR
Miêdzynarodowe Targi Zoologiczne
International Pet Fair
Internationale Zoologische Messe
Sprzêt do hodowli i pielêgnacji zwierz¹t domowych, po¿ywienie dla zwierz¹t, zabawki
dla zwierz¹t, artyku³y rymarskie dla psów, kotów, koni, od¿ywki i lekarstwa dla zwierz¹t,
ryby akwariowe, gady, p³azy, ptaki, drobne gryzonie, akwaria, terraria, klatki wraz z wyposa¿eniem, roœliny akwariowe i tropikalne, okazy kolekcjonerskie, technika, sprzêt
i inne artyku³y weterynaryjne, wydawnictwa zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t domowych
(poradniki, albumy, czasopisma).
Equipment for breeding and tending domestic animals, animal food, toys for animals,
leather articles for dogs, cats, horses, nurients and drugs for animals, aquarium fish, reptiles, amphibians, birds, small rodents, aquariums, terrariums, cages with eqipment,
aquarium plants and tropical plants, specimens for collectors, veterinary technology,
equipment and other articles, publications on breeding domestic animals (handbooks,
albums, periodicals).
Einrichtungen zur Zucht und Pflege von Haustieren, Tiernahrung, Spielzeuge für Tiere,
Sattlerartikel für Hunde, Katzen und Pferde, Nährstoffe und Arzneimittel für Tiere, Aquariumfische, Kreichtiere, Lurche, Vögel, kleine Nagetiere, Aquarien, Terrarien, Käfige mit
Ausrüstung, Aquariumpflanzen und tropische Sammelexemplare, Technik, Geräte und
andere Veterinärartikel, mit Haustierzucht verbundene Veröffentlichungen (Ratgeber,
Alben, Zeitschriften).
Cykl targów/Frequency/Turnus — co dwa lata/every two years/je zwei Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 512 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 73, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 6 z/from/von — 6 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 6 061
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 170-150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 6 m2 — 1 350 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala EXPO, Stefanowskiego 30, 90-531 £ÓD
13-15.06
Targi Komunalne
Municipal Services Fair
Kommunalmesse
Gospodarka odpadami przemys³owymi: odpady elektryczne i elektroniczne; odzysk, recykling i utylizacja; gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi ni¿ niebezpieczne;
urz¹dzenia wykorzystywane w gospodarce odpadami; gospodarka odpadami komunalnymi:
117
£ÓD
zbiórka i transport odpadów; budowa i eksploatacja wysypisk; segregacja i kompostowanie; rekultywacja wyeksploatowanych sk³adowisk; gospodarka wodno-œciekowa; systemy
i urz¹dzenia s³u¿¹ce uzdatnianiu wody i oczyszczaniu œcieków przemys³owych i komunalnych; przydomowe oczyszczalnie œcieków; instalacje, armatura, pompy, wyposa¿enie; budownictwo wodno œciekowe; sterowanie, monitorowanie urz¹dzeñ i procesorów technologicznych; sprzêt komunalny: pojazdy i urz¹dzenia przeznaczone do zbierania i transportu
odpadów; pojazdy i urz¹dzenia do utrzymania czystoœci: ulic, placów i parkingów; urz¹dzenia, sprzêt, pojazdy do utrzymania terenów zielonych; sprzêt do wyposa¿enia i zapewnienia bezpieczeñstwa oraz czystoœci obiektów wielkogabarytowych; ochrona powietrza przed
zanieczyszczeniem: technologie ekologiczne niskoemisyjne; urz¹dzenia, filtry; firmy ochrony mienia i utrzymania czystoœci; ratownictwo w sytuacjach kryzysowych; aparatura kontrolno-pomiarowa, monitoring, sterowanie, automatyka. Myœl naukowo techniczna, instytuty badawcze, edukacja ekologiczna; instytucje, organizacje, agencje, fundusze, banki;
gie³da us³ug remontowych: sprzêtu, urz¹dzeñ, obiektów; wydawnictwa.
Industrial waste management: electric and electronic industrial waste regeneration, recycling, utilization and reduction, dangerous and poisonous and other waste management
(storage technologies and waste transportation, neutralization and removal), specialist
machinery and equipment. Communal waste and litter management: waste removal,
storage, transportation, municipal dumping grounds organization and exploitation, segregation of litter, compost manuring techniques, recultivation of dumping grounds. Water
waste management: systems, technologies and equipment for the water waste conditioning and the industrial and communal water waste treatment, construction of the water
waste facilities, industrial water waste plants, water waste treatment systems for houses,
installations, fittings, pumps, equipment, waste control and monitoring systems and
technologies. Communal equipment: vehicles, containers and devices for the waste disposal, collection and transportation, specialist vehicles and equipment for communal areas (roads, streets, squares and parking areas) and green areas maintenance. Facility
maintenance and cleaning equipment, safety and security services and equipment. Air
protection against pollution: control ecology technologies, equipment, devices, filters.
Property protection services and agencies, cleaning service agencies, rescue operations
in emergency and crisis situations, measuring, control and monitoring systems, automation solutions. Science and technology, research institutions, education in the field of
ecology; organizations, funds, repair services market (equipment, devices, facilities),
publishing houses.
Industriemüllwirtschaft: elektrische und elektronische Abfälle, Rückgewinnung, Recycling
und Müllverwertung, Verwaltung über gefährliche und andere Abfälle (darunter Lagerung, Transport und Unschädlichmachung), Einrichtungen. Kommunalmüllwirtschaft:
Sammlung und Transport von Abfällen, Deponiebau und Nutzung, Sortieren und Kompostieren, Rekultivierung von ausgenutzten Lagerflächen, Wasser- und Abwässerwirtschaft: Systeme und Einrichtungen zur Wasseraufbereitung, Systeme und Einrichtungen
zur Reinigung von Industrie- und Kommunalabwasser, häusliche Kläranlagen, Installationen, Armatur, Pumpen, Ausstattung, Wasser- und Abwässerbauwesen, Steuerung,
Überwachung von Einrichtungen und Technologieprozessen. Kommunalgeräte: die zur
Sammlung und Transport von Abfällen, vorgesehenen Kraftfahrzeuge und Einrichtungen
zur Sauberhaltung von Straßen, Plätzen und Grünanlagen, Sondereinrichtungen zur Ausstattung und Sicherheit sowie Sauberhaltung von Großobjekten, Luftschutz vor Verunreinigungen: ökologische Technologien der Geringemission, Einrichtungen und Filter, Firmen
für Vermögensschutz und Sauberhaltung Rettungswesen in Notlagen, Kontroll- und
Messapparatur, Überwachung, Steuerung, Automatik Know-how; Untersuchungen, Institute, ökologische Ausbildung, Institutionen, Organisationen, Agenturen, Fonds, Banken,
Börse der Reparaturdienstleistungen (Geräte, Einrichtungen, Objekte), Veröffentlichungen.
118
£ÓD
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 859 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 41
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 345
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 160 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 60 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 4 m2 — 885 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny targowe — hala 1,2,3, Stefanowskiego 17, 30, 90-537 £ÓD
13-15.06
Salon Energii Odnawialnej
Renewable Energy Exhibition
Fachausstellung für Erneubare Energie
Energia wodna, energia wiatru, energia s³oñca, geotermia i pompy ciep³a, biomasa sta³a,
biogaz i biopaliwa ciek³e, programy wsparcia.
Water, wind and solar energy, geothermal issues, heat pumps, biomass, biogas, liquid
bio-fuel, aid programmes.
Wasser-, Wind-, Sonnenenergie, Geothermie und Wärmepumpen, feste Biomasse, Biogas und Biobrennstoffe, unterstützende Programme.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 666 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 31
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 316
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 160 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 60 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 4 m2 — 885 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Expo, Stefanowskiego 30, 90-537 £ÓD
04-06.10
CHILDREN'S DREAMS, DESIGNS
Targi Artyku³ów Dzieciêcych, Targi Projektów Plastycznych
Children Articles Trade Fair, Design Fair
Messe für Kindererzeugnisse, Messe für Kunstprojekte
Odzie¿, bielizna, wyroby poñczosznicze i stroje okazjonalne dla dzieci, odzie¿ specjalna
dla kobiet w ci¹¿y, galanteria odzie¿owa, okulary, ozdoby, zabawki, sprzêt sportowy, wyposa¿enie placów zabaw, artyku³y dla niemowl¹t i dzieci, obuwie, kosmetyki i od¿ywki,
wydawnictwa dla dzieci, artyku³y szkolne, tkaniny i dzianiny, dodatki krawieckie. Targom towarzysz¹ pokazy.
119
£ÓD
Clothing, underwear, hosiery and event related apparels for children, apparels for pregnant women, glasses, decorations, toys, sports equipment, equipment for playgrounds,
children and baby articles, shoes, cosmetics and condiments, publications for children,
school atricles, fabrics and knitwear, dressmaking articles. The exhibition will be accompanied by shows.
Bekleidung, Unterwäsche, Strümpfe und feierliche Bekleidung für Kinder, Sonderbekleidung für Schwangere, Bekleidungsgalanteriewaren, Brillen, Schmuck, Spielsachen,
Sportgeräte, Ausstattung von Spielplätzen, Artikel für Babys und Kinder, Schuhe, Kosmetika und Nahrungsmittel, Veröffentlichungen für Kinder, Schulartikel, Stoffe und Wirkwaren, Schneiderzusatz. Die Messe wird von Modeschauen begleitet.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 500 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 32
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 1 750
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 49 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala Expo, Stefanowskiego 30, 93-231 £ÓD
12-14.10
INTERFLAT
Targi Wyposa¿enia Wnêtrz oraz Artyku³ów i Us³ug dla Domu
i Ogrodu
Trade Fair for Interior Furnishings and Household
and Garden Articles and Services
Messe für Innenausstattung sowie Artikel und Dienste für Haus und Garten
Us³ugi architektoniczne i projektowe: domy, dzia³ki, aran¿acja wnêtrz; architektura ogrodowa: domki, altany, pergole, fontanny, oczka wodne, palisady, p³oty; doradztwo, projektowanie i wykonawstwo w zakresie zak³adania: ogrodów skalnych, parków, skwerów,
zieleñców; ogrody we wnêtrzach: roœliny doniczkowe, kompozycje kwiatowe, oran¿erie,
ogrody zimowe; obs³uga nieruchomoœci: us³ugi developerskie, obrót i wycena nieruchomoœci, administrowanie nieruchomoœciami; materia³y i artyku³y wykoñczeniowe: materia³y ociepleniowe, izolacyjne, liczniki ciep³a; stolarka budowlana; ceramika budowlana;
parapety; drzwi; zamki; siding; dachówki; rynny; tynki; schody; balustrady; parkiety; panele pod³ogowe; sztukaterie; kasetony; panele œcienne; boazerie; tapety; systemy grzewcze; wentylacyjne; klimatyzacyjne, instalacje antyw³amaniowe, alarmy, domofony; farby, lakiery; sprzêt i materia³y malarskie; artyku³y wyposa¿enia wnêtrz: meble i akcesoria
meblowe; szafy wnêkowe, artyku³y oœwietleniowe; aramtura ³azienkowa; wyposa¿enie
kuchni; kominki; podgrzewacze wody, filtry wodne; dywany; ¿aluzje, rolety, karnisze, firany, zas³ony; zmechanizowany sprzêt AGD i sprzêt TV; wposa¿enie dzia³ek i ogrodów:
urz¹dzenia i narzêdzia ogrodowe-kosiarki, nawil¿acze, zraszacze, wê¿e ogrodowe, systemy nawadniaj¹ce, drobny spzêt ogrodniczy; meble ogrodowe; grille; ozdoby ogrodowe
z ceramiki i wikliny, lampy ogrodowe; artyku³y dekoracyjne: szk³o i ceramika u¿ytkowa,
sztuæce; naczynia; sprzêt kuchenny, bielizna poœcielowa i sto³owa, bibeloty, ramy, grafiki, reprodukcje; artyku³y i us³ugi do pielêgnacji domu i ogrodu: œrodki do konserwacji
i renowacji mebli oraz utrzymania czystoœci w domu; us³ugi remontowe, instalacyjne
i modernizacyjne;oferta firm ubezpieczeniowych i finansowych; wydawnictwa specjalistyczne, poradniki.
120
£ÓD
Architectural and design services: houses, allotments, interior design; home garden
small architecture: arbours, pergolas, fountains, water holes, palisades, fences; consulting, designing and execution of rockeries, parks, squares; interior gardens: orangeries,
winter gardens, potted plants, flower arrangements. Real estate market: services, agents,
brokers, property pricing, exchange, trade and sale, property management, other related
services. Finishing materials and elements: thermal insulations, other insulating materials and systems, heat meters, building carpentry, ceramic products for the building industry, window profiles, window sills, doors, locks, shutters, ceramic roofings, gutters,
external plasters, sidings, stairways, balustrades, laminated floors, parquets, stucco-decorations, coffers; wainscoting, wallpapers; heating, ventilation and air-conditioning systems, anti-burglary systems and devices, paints, varnishes, equipment for the coating
laying and removal. Interior design and furnishings: furniture and accessories, built-in
wardrobes, lighting systems and articles, bathroom fittings, kitchen furniture and household appliances, fireplaces; water fliters, water heaters; carpets, window blinds, roller
shades, cornices, window curtains; radio and television equipment, electronic domestic
appliances. Plot and garden equipment: gardening tools and machinery — lawn mowers, sprinklers and sprayers, garden hoses, pruning equipment, gardening tools, barbecues, garden furniture, wicker furniture and articles, garden ceramic articles, external
light sources. Decorations: household glassware and chinaware, ceramic ware, functional
pottery, tableware, kitchen utensils, bed and table linen, decorative elements, sundries.
Home and garden maintaining and care products and services: furniture conservation
and renovation agents, cleaning agents, installation services, modernization and repair
services. Insurance companies and banks, trade publications, handbooks.
Architekt- und Projektdienstleistungen: Häuser, Grundstücke, Innenraumausstattung;
Gartenarchitektur: Häuser, Lauben, Pergola, Springbrunnen, Gartenteiche, Palisaden,
Zäune; Beratung, Projektierung und Ausführung: Steingärten, Parks, Grünanlagen; Gärten in Innenräumen: Topfpflanzen, Blumenkompositionen, Gewächshäuser, Wintergärten; Bedienung der Immobilien: Developerdienstleistungen, Verkehr und Bewertung von
Immobilien, Verwaltung über Immobilien; Ausbaumaterialien und Artikel: Erwärmungsund Isoliermaterialien, Wärmezähler, Fenstergerähme, Baukeramik, Fensterbretter, Türen, Schlösser, Siding, Dachziegel, Rinnen, Putz, Treppen, Treppengeländer, Parkett,
Fußbodenpaneele, Stuck, Kassetten, Wandpaneele, Wandtäfelung, Tapeten, Heiz-, Lüftungs- und Klimasysteme, Antieinbruchinstallationen, Alarmanlagen, Heimfernsprecher,
Farben, Lacks, Streichergeräte und Materialien; Artikel der Innenraumausstattung: Möbel und Möbelzubehör, Einbauschränke, Beleuchtungsartikel, Badezimmerarmatur, Küchenausstattung, Kamine, Wassererhitzer, Wasserfilter, Teppiche, Jalousien, Rolladen,
Gardinenstangen, Gardinen, Vorhänge, Haushaltsgeräte, Radio- und Fernsehanlagen;
Ausstattung von Grundstücken und Gärten: Garteneinrichtungen und Werkzeuge — Rasenmäher, Befeuchter, Brausen, Gartenschläuche, Bewässerungssysteme, kleine Garteneinrichtungen, Gartenmöbel, Grills, Gartenkeramik, Korbwaren, Gartenlampen; Dekorartikel: Nutzglas und Keramik, Besteck, Küchengeschirr, Küchengeräte, Bettwäsche
und Tafelzeug, Nippsachen, Rahmen, Grafik, Kunstdruck; Artikel und Dienstleistungen
zur Haus- und Gartenpflege: Mittel zur Möbelkonservierung und Renovierung sowie Sauberhaltung zu Hause, Reparatur-, Installations- und Modernisierungsdienstleistungen;
Angebot der Versicherung- und Finanzfirmen; Fachveröffentlichungen, Ratgeber.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2004
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 177 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 113, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 4 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
121
£ÓD
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 7 674
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 200 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 245 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala Expo, Stefanowskiego 30, 90-537 £ÓD
09-11.11
£ódzki Festiwal Zdrowia, Wró¿b i Niezwyk³oœci
£ódŸ Health, Fortune-Telling and Strangeness Festival
£ódŸ Festival für Gesundheit und Ungewöhnlichkeiten
Medycyna naturalna, astrologia, bioenergoterapia, aura, parapsychologia, aromaterapia,
zio³a, wró¿by, chiromancja, horoskopy, diety, radiestezja, masa¿e.
Natural medicine, astrology, bioenergy-therapy, aura, parapsychology, aromatherapy,
herbs, fortune-telling, chiromancy, horoskopes, diets, dowsing, massages.
Naturmedizin, Astrologie, Bioenergotherapie, Aura, Parapsychologie, Aromatherapie,
Kraüter, Wahrsagungen, Chiromantie, Horoskope, Diäten, Radiestäsie, Massagen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 968 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 239
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 7 604
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100-170 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 20 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 130 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala Expo, Stefanowskiego 30, 90-537 £ÓD
TEXTILIMPEX sp. z o.o.
ul. Traugutta 25, 90-113 £ÓD
tel. +48 42/ 632 5180, fax +48 42/ 637 7760, 636 1638
e-mail: [email protected]
http://www.textilimpex.com.pl
14-16.03
YARN MARKET
26. Gie³da Przêdzy
26th Yarn Market
26. Markt für Garne
Wszelkiego rodzaju przêdze tkackie i dziewiarskie.
All kinds of woven and knitted yarns.
Webe- und Strickgarne aller Art.
122
£ÓD
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 624 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 44, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 7 z/from/von — 6 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 200 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 250 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Textilimpex, Traugutta 25, 90-113 £ÓD
16-18.05
TEX MARKET
Gie³da Tkanin, Dzianin i Maszyn W³ókienniczych
Fair of Fabrics and Textile Machines
Messe für Stoffe, Wirkstoffe und Textilmaschinen
Tkaniny, dzianiny, dodatki krawieckie, maszyny do szycia, maszyny w³ókiennicze.
Woven and knitted fabrics, tailovs` accessories, textile machines.
Gewebe, Wirkwaren, Schneiderzubehör, Näh- und Textilmaschinen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 357 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 41, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 21 z/from/von — 6 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Textilimpex, Traugutta 25, 90-113 £ÓD
10-12.10
YARN MARKET
27. Gie³da Przêdzy
27th Yarn Market
27. Markt für Garne
Wszelkiego rodzaju przêdze tkackie i dziewiarskie.
All kinds of woven and knitted yarns.
Webe- und Strickgarne aller Art.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 660 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 48, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 9 z/from/von — 6 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
123
OLSZTYN
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 200 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 250 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Textilipmex, Traugutta 25, 90-113 £ÓD
OLSZTYN
Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c.
Lech Grabowski Wanda Misiak
Al. J.Pi³sudskiego 44
10-577 OLSZTYN
tel. +48 89/ 534 4044, 534 5918, fax +48 89/ 534 5918, 534 4044
e-mail: [email protected]
http://www.targiwim.olsztyn.pl
23-25.03
OLTARBUD-E
30. Miêdzynarodowe Targi Budownictwa
30th Construction International Fair
30. Internationale Baumesse
Energooszczêdne technologie budownictwa i produkcja materia³ów budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, materia³y do izolacji cieplnej i akustycznej, metody ocieplania
i docieplania budynków, pozosta³e materia³y i wyroby dla budownictwa, maszyny,
urz¹dzenia i narzêdzia, wykonawstwo, projektowanie, wydawnictwa.
Energy-saving technologies in the construction industry and building materials production, windows and doors, thermal and acoustic insulation materials, house thermal insulation methods, other materials and products for the construction industry, machines,
equipment and tools, implementation, designing, publications.
Energiesparende Technologien des Bauwesens und Produktion der Baumaterialien, Fenster- und Türengerähme, Materialien zur akustischen und Wärmeisolation, Methoden der
Heizung und Zuheizung der Gebäude, übrige Materialien und Produkte fürs Bauwesen,
Maschinen, Einrichtungen und Werkzeuge, Ausführung, Projektierung, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 811 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 90
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 10 309
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 190 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
124
OLSZTYN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 230 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala „Urania”, al. J.Pi³sudskiego 44, 10-577 OLSZTYN
23-25.03
SALON-MEBLE-WNÊTRZE
9. Targi Wyposa¿enia Mieszkañ, Biur i Ogrodów
9th Home, Office and Garden Furnishings Fair
9. Messe für Wohnung-, Büro- und Gartenausstattung
Meble do mieszkañ, biur i obiektów u¿ytecznoœci publicznej, materia³y wykoñczeniowe.
Furniture for apartments, offices and public houses, finishing materials.
Möbel für Wohnungen, Büros und offentliche Objekte, Ausputzmaterialien.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 454 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 96
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 11 213
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 190 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 230 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala „Urania”, al. J.Pi³sudskiego 44, 10-577 OLSZTYN
23-25.03
INSTALACJE
7. Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Instalacje Elektryczne
7th Sanitary, Heating, Gas, Air-Conditioning Technologies and Electric Installations Fair
7. Messe für Sanitäts-, Heiz-, Gas- und Klimatechnik, Elektroinstallationen
Systemy i instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, kot³y, kot³ownie, wêz³y cieplne,
sieci ciep³ownicze, liczniki ciep³a, automatyka, wentylatory i klimatyzatory, urz¹dzenia
i instalacje do uzdatniania wody, hydrofornie, sieci i instalacje wodoci¹gowe, instalacje,
sieci, urz¹dzenia kanalizacyjne, deszczowe, oczyszczalnie œcieków, sieci gazowe, urz¹dzenia i instalacje elektryczne i energetyczne, urz¹dzenia ochrony powietrza, utylizacja
odpadów.
Heating, ventilation and air-conditioning systems, boilers, heat plants, systems and networks, heat meters, automation, ventilators and air-conditioners, water treatment facilities and installations, hydrophores, water supply networks and installations, sewage and
rain drainage systems, waste water treatment facilities, gas networks, equipment and installations, electrical and electric power equipment and installations, air protection
equipment, solid waste treatment plants.
Systeme und Installationen der Heizung, Lüftung und Klimatisierung, Kessel, Kesselräume, warme Stellen, Heiznetze, Wärmezähler, Automatik, Ventilatoren und Klimageräte,
Einrichtungen und Installationen zur Wasseraufbereitung, Hydrophoranlagen, Wasserlei-
125
OLSZTYN
tungsnetze und -installationen, Kanalisationsinstallationen, -netze und -einrichtungen,
Abwasserreinigungsanlagen, Gasnetze, elektrische und energetische Einrichtungen und
Installationen, Einrichtungen des Luftschutzes, Abfallverwertung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 190 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 230 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala „Urania”, al. J.Pi³sudskiego 44, 10-577 OLSZTYN
01-03.05
OGRÓD
5. Targi Ogrodników i Dzia³kowców
5th Fair for Gardeners and Allotment Gardeners
5. Messe für Gärtner und Schrebergärtner
Narzêdzia ogrodnicze, systemy i œrodki uprawy oraz urz¹dzenia zraszaj¹ce, opryskiwacze, skrzynki ogrodnicze, urz¹dzenia nawadniaj¹ce, nasiona i cebule, roœliny doniczkowe, sadzonki, sztuczne kwiaty, altany, mini szklarnie, ³odzie, sprzêt i akcesoria wêdkarskie, ubiór i wyposa¿enie biwakowe, wydawnictwa.
Gardening tools and equipment, systems and agents of plant cultivation and protection,
sprinklers, watering devices, spraying machines, seeds and bulbs, potted plants, seedlings, artifical plants, garden shedes, greenhouses, boats and fishing equipment and
accessories, camping outfits and equipment, trade literature.
Gartenwerkzeuge, Pflanzenbausysteme und -mittel sowie Beregnungsgeräte, Spritzgeräte, Bewässerungseinrichtungen, Samenkörner und Zwiebeln, Topfpflanzen, Stecklingen,
künstlische Blumen, Gartenlauben, kleine Glashäuser, Boote und Angelausrüstung,
Feldlagerkleidung und -ausrüstung, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — trzy razy w roku/three times a year/dreimal im Jahre
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 20 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala „Urania”, al. J. Pi³sudskiego 44, 10-577 OLSZTYN
19-20.05
OGRÓD
6. Targi Ogrodników i Dzia³kowców
6th Fair for Gardeners and Allotment Gardeners
6. Messe für Gärtner und Schrebergärtner
Narzêdzia ogrodnicze, systemy i œrodki uprawy oraz urz¹dzenia zraszaj¹ce, opryskiwacze, skrzynki ogrodnicze, urz¹dzenia nawadniaj¹ce, nasiona i cebule, roœliny doniczkowe, sadzonki, sztuczne kwiaty, altany, mini szklarnie, ³odzie, sprzêt i akcesoria wêdkarskie, ubiór i wyposa¿enie biwakowe, wydawnictwa.
Gardening tools and equipment, systems and agents of plant cultivation and protection,
sprinklers, watering devices, spraying machines, seeds and bulbs, potted plants, seedlings,
126
OLSZTYN
artifical plants, garden shedes, greenhouses, boats and fishing equipment and accessories, camping outfits and equipment, trade literature.
Gartenwerkzeuge, Pflanzenbausysteme und -mittel sowie Beregnungsgeräte, Spritzgeräte, Bewässerungseinrichtungen, Samenkörner und Zwiebeln, Topfpflanzen, Stecklingen,
künstlische Blumen, Gartenlauben, kleine Glashäuser, Boote und Angelausrüstung,
Feldlagerkleidung und -ausrüstung, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — trzy razy w roku/three times a year/dreimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2004
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 785 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 78
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 7 642
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala „Urania”, al. J. Pi³sudskiego 44, 10-577 OLSZTYN
21-23.06
ZDROWIE
Targi Medyczne i Farmaceutyczne
Fair for Medicine and Pharmacy
Messe für Medizin und Pharmazie
Technika medyczna: aparatura i instrumenty medyczne, wyposa¿enie laboratorium, meble i wyposa¿enie medyczne, sprzêt i materia³y jednorazowego u¿ytku, dezynfekcja,
sprz¹tanie, usuwanie œmieci, us³ugi; profilaktyka i lecznictwo: farmacja, rehabilitacja, fizjoterapia, weterynaria, sprzêt u¿ywany w ratownictwie i nag³ych przypadkach, techniki
komunikacji i informacji, us³ugi; sprzêt i wyposa¿enie dla stomatologii (fotele, wiert³a,
narzêdzia i akcesoria dentystyczne, wyposa¿enie dla radiodiagnostyki dentystycznej, wyposa¿enie chirurgicznych gabinetów dentystycznych, sprzêt i wyposa¿enie dla gabinetów
dentystycznych), materia³y stosowane w stomatologii, wyposa¿enie pracowni dentystycznej, us³ugi, sprzêt i wyposa¿nie aptek, oferta farmaceutyczna.
Medical technology: medical apparatus and instruments, laboratory equpiment, medical
equipment and furniture, disposable equipment and materials, disinfection, cleaning,
litter removal, services; prevention and health care: pharmacy, rehabilitation, physiotherapy, veterinary medicine, emergency and rescue equpiment, communication and information techniques; denstistry equipment (units, drills, tools, accessories, dental radiology equipment, dental surgery equipment), dental materials, furnishing and equipment
for surgeries, services, pharmacy's outfit, pharmaceuticals.
Medizintechnik: Medizinapparatur und -instrumente, Laborausstattung, Medizinmöbel
und -ausrüstung, Einweggeräte und -materialen, Desinfektion, Aufräumen, Müllentsorgung, Dienstleistungen; Prophylaxe und Gesundheitswesen: Pharmazie, Rehabilitation,
Physiotherapie, Tierheilkunde, Rettungsdients- und Notfallgeräte, Kommunikations- und
Informationstechnik, Dienstleistungen; Geräte und Ausstattung für Stomatologie (Sessel,
Zahnbohrer, zahnärztliche Werkzeuge und Accessories, Ausstattung für zahnärztliche Radiodiagnostik, Ausstattung der chirurgischen Zahnrztpraxen, Geräte und Ausstattung für
Zahnrztpraxen), in der Stomatologie verwendeten Materialen, Ausstattung der Dentallaboratorien, Dienstleistungen, Apothekeneinrichtungen und -ausstattung, Pharmazieangebot.
127
OLSZTYN
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 190 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 230 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala „Urania”, al. J. Pi³sudskiego 44, 10-577 OLSZTYN
21-23.09
OGRÓD
7. Targi Ogrodników i Dzia³kowców
7th Fair for Gardeners and Allotment Gardeners
7. Messe für Gärtner und Schrebergärtner
Narzêdzia ogrodnicze, systemy i œrodki uprawy oraz urz¹dzenia zraszaj¹ce, opryskiwacze, skrzynki ogrodnicze, urz¹dzenia nawadniaj¹ce, nasiona i cebule, roœliny doniczkowe, sadzonki, sztuczne kwiaty, altany, mini szklarnie, ³odzie, sprzêt i akcesoria wêdkarskie, ubiór i wyposa¿enie biwakowe, wydawnictwa.
Gardening tools and equipment, systems and agents of plant cultivation and protection,
sprinklers, watering devices, spraying machines, seeds and bulbs, potted plants, seedlings, artifical plants, garden shedes, greenhouses, boats and fishing equipment and
accessories, camping outfits and equipment, trade literature.
Gartenwerkzeuge, Pflanzenbausysteme und -mittel sowie Beregnungsgeräte, Spritzgeräte, Bewässerungseinrichtungen, Samenkörner und Zwiebeln, Topfpflanzen, Stecklingen,
künstlische Blumen, Gartenlauben, kleine Glashäuser, Boote und Angelausrüstung,
Feldlagerkleidung und -ausrüstung, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — trzy razy w roku/three times a year/dreimal im Jahre
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala „Urania”, al. J. Pi³sudskiego 44, 10-577 OLSZTYN
21-23.09
OLTARBUD-JESIEÑ
31. Targi Budownictwa
31th Construction Fair
31. Baumesse
Materia³y, surowce, pó³fabrykaty, elementy i chemia dla budownictwa, narzêdzia,
urz¹dzenia i maszyny budowlane i do produkcji materia³ów budowlanych, œrodki transportu, us³ugi budowlane i projektowe, sprzêt i odzie¿ BHP, kominki, wydawnictwa.
Materials, raw materials, semi-products, elements and chemical products for building industry, tools, equipment and machines for construction and building materials production, means of transportation, design and construction services, protective clothing and
equipment, fireplaces, publications.
128
OLSZTYN
Materialien, Rohstoffe, Halberzeugnisse, Elemente und Chemie fürs Bauwesen sowie
Bauwerkzeuge, -einrichtungen und -maschinen und zur Herstellung der Baumaterialien,
Transportmittel, Bau- und Projektdienstleistungen, Arbeitsschutzgeräte und -kleidung,
Kamine, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2003
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 079 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 70
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 8 311
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala „Urania”, al. J.Pi³sudskiego 44, 10-577 OLSZTYN
21-23.09
INSTAL-WOD
7. Targi Materia³ów i Urz¹dzeñ dla Wodoci¹gów i Kanalizacji
7th Trade Fair of Materials and Equipment for Water Supply and Sewage Systems
7. Messe der Materialien und Einrichtungen für Wasserleitung und Kanalisation
Urz¹dzenia i instalacje do uzdatniania wody, hydrofornie, sieci i instalacje wodoci¹gowe,
instalacje, sieci, urz¹dzenia kanalizacyjne, deszczowe, oczyszczalnie œcieków, instalacje
i urz¹dzenia ochrony powietrza, utylizacja odpadów.
Water treatment facilities and installations, hydrophores, water supply networks and
installations, sewage systems, rain drainage systems, waste water treatment facilities,
air protection installations and equipment, solid waste treatment plants.
Einrichtungen und Installationen zur Wasseraufbereitung, Hydrophoranlagen, Wasserleitungsnetze und -installationen, Kanalisationsinstallationen, -netze und -einrichtungen,
Abwasserreinigungsanlagen, Installationen und Einrichtungen des Luftschutzes, Abfallverwertung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala „Urania”, al. J.Pi³sudskiego 44, 10-577 OLSZTYN
21-23.09
DREWNO
6. Targi Wyrobów z Drewna
6th Wooden Products Trade Fair
6. Messe für Holzerzeugnisse
129
O¯ARÓW MAZOWIECKI
Gospodarka leœna, narzêdzia i maszyny do produkcji, transportu i przerobu drewna, ekologiczne technologie produkcji i utylizacji odpadów, wyroby z drewna, konstrukcje klejone, szalunki, rusztowania, mosty, budynki mieszkalne, schody, lite meble, elementy
ogrodowe, pami¹tki, renowacja antyków, chemia.
Forestry, tools and machines for wood production, transportation and processing, ecological technologies for waste production and utilization, wooden products, glued constructions, boarding, scaffolding, bridges, housing, stairs, solid wooden furniture, gardening elements, souvenirs, antiques renovation, chemical substances.
Waldwirtschaft, Werkzeuge und Maschinen zur Holzherstellung, -bearbeitung und zum
-transport, ökologische Technologien der Abfalleherstellung und -verwertung, Holzerzeugnisse, geklebte Konstruktionen, Schalungen, Gerüste, Brücken, Wohngebäude,
Treppen, Möbel, Gartenelemente, Souvenirs, Renovierung der Antiquitäten, Chemie.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala „Urania”, al. J.Pi³sudskiego 44, 10-577 OLSZTYN
O¯ARÓW MAZOWIECKI
Pracownia Sztuk Plastycznych sp. z o.o.
Miêdzynarodowe Centrum Targowe sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10, 03-903 WARSZAWA
tel. +48 22/ 617 3042, 617 3043, fax +48 22/ 616 0484
e-mail: [email protected]
http://www.mct.com.pl
07-09.04
HORTI EXPO
12. Miêdzynarodowe Targi Rolniczo — Ogrodnicze
12th International Agricultural and Gardening Trade Fair
12. Garten- und Landwirtschaftsmesse
Ogrodnictwo, rolnictwo i sadownictwo wraz z infrastruktur¹ z nimi zwi¹zan¹, technologie i trendy upraw warzyw i kwiatów, upraw sadowniczych i szkó³karskich, nowe odmiany, materia³ do produkcji, nawozy, narzêdzia, sprzêt i maszyny ogrodnicze, szklarnie i ich
wyposa¿enie, œrodki ochrony roœlin, owoce, warzywa, przetwory, projektowanie ogrodów, ekologia i zdrowa ¿ywnoœæ, wydawnictwa specjalistyczne.
Horticulture, agriculture and fruit-farming — offer and the related infrastructure, technologies and trends in growing vegetables and fruits, horticulture and nurseries, latest varieties, production material, fertilizers, tools, equipment and machinery for gardening,
130
POZNAÑ
greenhouses and the equipment, pesticides, fruits, vegetables, garden architecture, ecology and healthy food, trade literature.
Garten-, Acker- und Obstbaus sowie der ganzen mit ihm verbundenen Infrastruktur,
Technologien und Trends des Gemüse- und Blumenanbaus, des Obstgarten- und
Kampanbaus, neue Sorten, Produktionsmaterial, Dünger, Werkzeuge, Einrichtungen
und Gartenmaschinen, Gewächshäuser und ihre Ausstattung, Pflanzenschutzmittel,
Obst, Gemüse, Produkte, Gartenprojektierung, Ökologie und gesunde Nahrung, Fachveröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 009 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 97, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 5 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 165 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 60 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 210 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Warszawski Rolno-Spo¿ywczy Rynek Hurtowy Bronisze,
Poznañska 98, 05-850 O¯ARÓW MAZOWIECKI
POZNAÑ
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
ul. G³ogowska 14
60-734 POZNAÑ
tel. +48 61/ 869 2000, fax +48 61/ 866 5827
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
23-26.01
BUDMA
Miêdzynarodowe Targi Budownictwa
International Construction Fair
Internationale Baumesse
Materia³y budowlane i izolacyjne, chemia budowlana, nawierzchnie, posadzki i pod³ogi,
dachy, wyroby metalowe, elementy mocuj¹ce, szk³o, profile, okna, drzwi, okucia, bramy,
ogrodzenia, schody, windy, p³ytki ceramiczne, us³ugi.
Construction and instalation materials, contruction chemicals, pavements, surfaces and
floors, roofs, hardware, fixing components, glass, profile systems, windows, doors, hardware, gates, fences, stairs, lifts, ceramic tiles, services.
131
POZNAÑ
Bau- und Dämmstoffe, Bauchemie, Strassenoberbau, Böden, Fussböden, Dächer, Metallwaren, Befestigungselemente, Glas, Profilsysteme, Fenster, Türen, Beschläge, Tore,
Zäune, Treppen, Aufzüge für Personen und Lasten, Keramikfliesen, Baudienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 32 833 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 1 059, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 256 z/from/von — 25 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 42 754 z/with/mit BUMASZ
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — od 370 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 170 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
16-18.02
Targi Edukacyjne
Education Fair
Bildungsmesse
Przedszkola, szko³y podstawowe, gimnazja, licea, technika, szko³y zawodowe i policealne; szko³y wy¿sze, prywatne szko³y jêzyków obcych; wydawnictwa edukacyjne, internetowe portale edukacyjne, producenci œrodków dydaktycznych, mebli szkolnych, producenci oprogramowania komputerowego dla szkó³; biura podró¿y promuj¹ce turystykê
szkoln¹, rozrywka edukacyjna.
Kindergartens, elementary schools, secondary schools, technical schools, trade schools,
institutes of higher education, private language schools, educational publications, the
Internet educational portals, producers of teaching materials and educational aids and
furniture for schools, producers of educational software, travel agencies promoting school
tourism, educational forms of entertainment.
Kindergärten, Grundschulen, Gymnasien, Lyzeen, Berufsschulen, Schulen nach Abitur;
Hochschulen, privat Sprachschulen; Bildungsverlagshäuser, Internet-Bildungsportale,
Hersteller von Lehrmitteln, Schulmöbeln, Hersteller der Computersoftware für Schulen;
Reisebüros mit Schultouristik im Angebot, Bildungsunterhaltung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 768 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 289, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 25 z/from/von — 11 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 44 500
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 160 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 4 m2 — 700 PLN;
6 m2 — 1 050 PLN; 8 m2 -1 380 PLN; 12 m2 — 2 080 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
132
POZNAÑ
16-18.02
Ksi¹¿ka dla Dzieci i M³odzie¿y — 6. Poznañskie Spotkania Targowe
Books for Children and Young People — 6th Poznañ Trade Fair Meetings
Kinder- und Jugendbuch — 6. Messetreffen in Poznañ
Wydawcy i dystrybutorzy ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y — ksi¹¿ka literacka i edukacyjna, wydawcy czasopism, komiksów, gier edukacyjnych.
Publishing houses and distributors of books for children and young people, literature,
educational book, magazines, comics and multimedia games publishers.
Verleger und Verkäufer von Büchern für Kinder und Jugendliche — Literatur- und Edukationsbücher, Verleger von Zeitschriften, Comics, Erziehungsspielen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006 — patrz/vide Targi
Edukacyjne
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
16-18.02
Wiosenna Gie³da Turystyczna
Spring Travel Exchange
Frühjahrs — Tourismusbörse
Biura podró¿y (w tym last minute oraz „podró¿uj i pracuj”), gospodarstwa agroturystyczne, oferty „lato w mieœcie”, spotkania rodzinne i firmowe.
Travel agencies and tour operations (including last minute and „work and travel” offers),
agro-tourist farms, „summer in the city” offers, family reunions and business meetings.
Reisebüros (darunter Last Minute sowie Reise und Arbeite), agrotouristische Bauernhöfe,
Sommer in der Stadt, Familien- und Firmentreffen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 209 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 38
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 3m 2 — 300 PLN, 5m2 — 500 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
16-18.02
NA RYBY
Targi Sprzêtu Wêdkarskiego
Angling Equipment Trade Fair
Messe für Angelausrüstung
Sprzêt wêdkarski, sprzêt p³ywaj¹cy, samochody terenowe.
Angling equipment, boats, off-road vehicles.
Angelausrüstung, Boote, Geländewagen.
133
POZNAÑ
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 157 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 49, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 6 932
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 220 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 280 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
23-25.02
POLAGRA AGRO — PREMIERY
Miêdzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa
International Exhibition for Agriculture Engineering
Internationale Messe für Mechanisierung der Landwirtschaft
Maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia rolnicze, maszyny i urz¹dzenia stosowane w produkcji
zwierzêcej, zbo¿a, ziemniaki, nasiona oleiste, roœliny str¹czkowe, okopowe i inne roœliny
przemys³owe; nasiona roœlin rolniczych, chemia w rolnictwie (nawozy, œrodki ochrony
roœlin); aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urz¹dzenia laboratoryjne, œrodki transportu
stosowane w rolnictwie, bezpieczeñstwo i higiena pracy, informacja i us³ugi, prasa i ksi¹¿ki.
Machinery, equipment and tools for agriculture, machines and equipment for the animal
production, cereals, potatoes, oil seeds, pulse crops, root crops, industrial crops, agriculture plant species seeds, chemistry for agriculture (fertilizers, plant protection chemicals), measuring and control apparatus, laboratory equipment, means of agricultural
transportation, safety and hygiene at work, information, services, trade magazines,
books, publications.
Agrarmaschinen, Einrichtungen und Werkzeuge, die in der Tierproduktion verwendeten
Maschinen und Einrichtungen, Getreide, Kartoffeln, Ölsamen, Hülsenpflanzen, Hackfrüchte und sonstige Industriepflanzen, Samen der Agrarpflanzen, Chemie in der Landwirtschaft
(Düngemittel, Pflanzenschutzmittel), Mess- und Kontrollgeräte sowie Laboreinrichtungen, die in der Landwirtschaft verwendeten Transportmittel, Arbeitsschutz, Information
und Dienstleistungen, Presse und Bücher.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
06-08.03
POZNAÑSKIE DNI MODY
Poznañskie Dni Mody — Targi Odzie¿y i Tkanin
Poznañ Fashion Days — Clothing and Fabrics Fairs
Modetage Poznañ — Fachmesse für Bekleidung und Stoffe
Odzie¿ damska, mêska, dzieciêca, galanteria odzie¿owa, bielizna, wyroby poñczosznicze, tkaniny, dzianiny, dodatki krawieckie.
Women's, men's, children's clothing, clothing accessories, underwear, hosiery, woven
and knitted fabrics, sewing accessories, haberdaschery.
134
POZNAÑ
Damenmode, Herrenmode, Kindermode, Bekleidungsgalanterie, Tagesunterwäsche,
Strumpfwaren, Stoffe und Wirkstoffe für Kleidung, Schneiderzubehör, Kurzware.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 3 429 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 113, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 28 z/from/von — 11 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 8 524 z/with/mit Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów
Skórzanych, INTERMASZ
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 185-270 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80-100 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
06-08.03
NEXT SEASON
Salon Kontraktacji
Contracting Exhibition
Ordersalon
Odzie¿ damska, mêska i dzieciêca w oryginalnych wzorach i bogatej kolorystyce; stroje
dzienne, wizytowe i sportowe, klasyczne i awangardowe w ró¿nych rozmiarach i w ró¿nym wykoñczeniu; szeroka oferta wyrobów dziewiarskich czapek, szalików, rêkawiczek,
apaszek oraz dodatków modowych; w marcu zaprezentowane zostan¹ kolekcje na sezon
jesieñ-zima 2007; we wrzeœniu kolekcje na sezon wiosna-lato 2008.
Clothing for women, men and children. A wide range of patterns and colouring. Casual
clothing, evening apparels, classical, sports and avant-garde clothing. A broad selection
of knitted products, caps, shawls, gloves, neckerchiefs, and other fashionable accessories. The March edition of the Next Season Contracting Exhibition presents the next
Autumn — Winter collections. The September edition of the Next Season Contracting
Exhibition presents the next Spring — Summer collections.
Damen-, Herren- und Kinderbekleidung in originellen Mustern und breiter Farbenpalette,
Alltags-, Sportkleidung und Abendskleider, klassische u Avantgardenkleidung in verschiedenen Größen und unterschiedlicher Appretur, darüber hinaus breites Angebot von
Wirkwaren, Mützen, Schals, Handschuhen, Halstüchern sowie modischen Kleinteilen.
Im März werden Kollektionen für Herbst-Winter 2007 vorgestellt. Im September — für
Frühling-Sommer 2008.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — od 20 m2-120 m2 —
6 000-20 000 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska, 60-734 POZNAÑ
135
POZNAÑ
06-08.03
Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych
Fair of Shoes, Leather and Leather Goods
Fachmesse für Schuhe, Leder und Lederwaren
Obuwie, akcesoria obuwnicze, galanteria skórzana.
Footwear, shoe accessories, leather goods.
Schuhe, Schuhaccessories, Ledergalanterie.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 5 332 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 247, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 47 z/from/von — 16 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 8 524 z/with/mit INTERMASZ, POZNAÑSKIE DNI
MODY
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 185-270 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80-100 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
27-30.03
POLIGRAFIA
Miêdzynarodowe Targi Maszyn, Materia³ów i Us³ug Poligraficznych
International Fair of Printing Machines, Materials and Services
Internationale Fachausstellung für Polygraphische Maschinen, Materialien
und Dienstleistungen
Urz¹dzenia do sk³adu tekstu, maszyny i urz¹dzenia do reprodukcji, sprzêt i przygotowalnia form drukowych, maszyny drukuj¹ce, maszyny i urz¹dzenia introligatorskie, maszyny
i urz¹dzenia do poligraficznej produkcji opakowañ, maszyny do druku etykiet, maszyny
do foliowania i lakierowania, maszyny do przetwarzania i produkowania materia³ów poligraficznych, podzespo³y i us³ugi naprawcze maszyn i urz¹dzeñ poligraficznych, materia³y
poligraficzne, wydawnictwa.
Composing machines, reproduction machines and equipment, machines and tools for
pre-press work, printing machines, book binding machines and equipment, machines and
equipment for printing on packages, machines for label printing foil, laminating and lacquering machines, machines to process and make printing materials, replacement units for
printing machines and equipment, repair services, printing supplies, publications.
Anlagen für den Drucksatz, Maschinen und Anlagen für die Reproduktion, Anlagen zur
Vorbereitung von Druckformen, Druckmaschinen, Buchbindemaschinen und -anlagen,
Maschinen und Anlagen zur polygraphischen Herstellung von Verpackungen, Maschinen
für den Etikettendruck, Laminier- und Lackiermaschinen, Maschinen zur Verarbeitung und
Herstellung von polygraphischen Materialien, Untergruppen und Serviceleistungen für polygraphische Maschinen und Anlagen, polygraphische Materialien, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — co dwa lata/every two years/je zwei Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 8 705 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 287, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 58 z/from/von — 14 krajów/countries/Ländern
136
POZNAÑ
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 13 203 z/with/mit EURO-REKLAMA, EUROFOTO,
ŒWIAT DZIECKA — CHILD'S WORLD
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — od 270 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 150 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 6 m2 — 2 000 PLN,
12 m2 — 3 800 PLN, 20 m2 — 6 000 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
27-30.03
EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO
Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych
International Trade Fair of Advertising Goods and Services
Internationale Fachmesse für Werbeartikel und -Dienstleistungen
Targi skierowane do profesjonalistów zajmuj¹cych siê: produkcj¹, importem i dystrybucj¹
materia³ów i urz¹dzeñ do produkcji reklam; poligrafi¹ reklamow¹; reklam¹ zewnêtrzn¹
a tak¿e szeroko rozumian¹ komunikacj¹ wizualn¹.
The exhibition is targeted at the professionals involved in the production, import and distribution of materials, machinery and devices for the advertisement production, printing
services in advertising business, outdoor advertising as well as the visual communication
in broad meaning.
Die Messe richtet sich an Profis, die sich mit Produktion, Import und Verkauf von Materialien und Einrichtungen zur Herstellung der Werbung, Werbepolygraphie, Außenwerbung sowie breit verstandenen visuellen Kommunikation beschäftigen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 4 395 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 251, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 10 z/from/von — 10 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 20 095 z/with/mit DREMA, FURNICA, ŒWIAT
DZIECKA
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — od 270 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 150 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 6 m2 — 2 000 PLN, 12 m2 —
3 800 PLN, 20 m2 — 6 000 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, POZNAÑ
14-15.04
LOOK
Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki
Hairdressing and Cosmetics Forum
Forum für Friseur- und Kosmetikbedarf
137
POZNAÑ
Kosmetyki pielêgnacyjne i kolorowe, preparaty do w³osów, pachnid³a, bi¿uteria, ozdoby
do w³osów, wyroby perukarskie, wyposa¿enie salonów kosmetycznych, fryzjerskich, gabinetów odnowy biologicznej, solaria.
Body care cosmetics, make-up cosmetics, hair care products, fragrances, jewellery, hair
adornments, wigs, toupees and hair pieces, equipment for beauty parlours, hairdressing
salons and beauty therapy centries, solaria.
Pflegekosmetika, dekorative Kosmetika, Haarpäparate, Duftstoffe, Schmuck, Haarschmuck, Perückenwaren, Ausstattung für Kosmetik- und Friseursalons sowie Fitnesscenter, Solarien.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 2 799 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 156, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 6 z/from/von — 5 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 7 761
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 210 — 240 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 310 — 340 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
24-27.04
FURNICA
Targi Akcesoriów i Pó³fabrykatów do Produkcji Mebli
Trade fair of Accessories and Components for Furniture Production
Fachmesse für Zubehör und Komponenten zur Möbelherstellung
Akcesoria meblowe: kó³ka meblowe, okucia meblowe, sprê¿yny, stopki meblowe, szyny
i prowadnice do szuflad, uchwyty, wkrêty, zamki meblowe, zawiasy meblowe, z³¹cza
meblowe; pó³fabrykaty i elementy wykoñczeniowe: elementy meblowe: blaty, drzwiczki,
drzwi przesuwane, stela¿e; folie, fryzy, okleiny, pianki poliuretanowe, p³yte drzewne
utwardzane ¿ywic¹, p³yty pilœniowe, p³yty wiórowe, sklejki, tarcice, w³ókniny tapicerskie,
opakowania dla przemys³u meblarskiego.
Furniture accessories: rollers, furniture hardware, springs, furniture feet, rails for drawers,
handles, furniture locks and hinges, furniture joints. Furniture semi-products and finishing elements: table tops, cupboard doors, sliding doors, frames, foils, framings, scale
boards, polyurethane foams, resin hardened wood boards, fibreboards, particleboards,
plywood, scan wood, upholstery unwoven fabrics, packagings for the furniture industry.
Möbelzubehör: Möbelräder, Beschläge, Feder, Möbelfüße, Schienen und Führungen für
Schubladen, Griffe, Schrauben, Möbelschlösser, Türbänder, Möbelverbindungen, Halberzeugnisse und Ausbaumaterialien: Möbelelemente: Platten, Türen, Schiebetüren, Gestelle, Folien, Friesen, Deckfurniere, Polyurethanschaum, mit Harz versteiften Holzplatten, Holzfaser-, Spanholz-, Furnierplatten, Schnittholz, Polstervliesstoffe, Verpackungen
für Möbelindustrie.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 5 891 m2
138
POZNAÑ
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 217, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 56 z/from/von — 15 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 20 095 z/with/mit DREMA, EURO-REKLAMA, ŒWIAT
DZIECKA
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 170-340 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 130 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
24-27.04
DREMA
Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Narzêdzi do Obróbki Drewna
International Trade Fair of Woodworking Machines and Tools
Internationale Fachmesse für Holzbearbeitungsmaschinen und -werkzeuge
Maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u leœnego i tartacznego, celulozowo-papierniczego, maszyny i urz¹dzenia do produkcji tworzyw drzewnych, do obróbki drewna i tworzyw drzewnych, narzêdzia do maszyn do obróbki drewna, materia³y œcierne, maszyny do produkcji
mebli tapicerowanych, urz¹dzenia do odpylania, odwiórowywania, suszarnie, lakiernie.
Machines and installations for forest industry, sawmill industry, pulp paper industry, machines and installations for production of wood-base materials, woodworkings machines
and installations for solid wood and composite wood products, tools for woodworking
machines and installations, abrasives, machines for production of upholstered furniture,
dust extraction and chip exhaust installations, dryers, paint shops.
Maschinen und Einrichtungen für Forstwirtschaft, Sägewerkindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie, Maschinen und Einrichtungen zur Produktion von Holzwerkstoffen, Maschinen und Einrichtungen für Bearbeitung von Vollholz und Holzwerkstoffen, Werkzeuge
für Holzbearbeitungsmaschinen und Einrichtungen, Schleifmittel, Maschinen für Polstermöbelfertigung, Staub- und Spänesauganlagen, Trocknungsanlagen, Lackieranlagen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 21 070 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 373, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 143 z/from/von — 19 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 20 095 z/with/mit EURO-REKLAMA, FURNICA,
ŒWIAT DZIECKA
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 170-340 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 130 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
09-13.05
POZNAÑ MOTOR SHOW
Targi Przemys³u Motoryzacyjnego
Automotive Industry Fair
Messe für Motorisierungsindustrie
139
POZNAÑ
Technika — tuning, czêœci, akcesoria, warsztaty, ogumienie, chemia; salon — samochody osobowe, dostawcze, ciê¿arowe, autobusy, naczepy, przyczepy, paliwa, radioodbiorniki, wydawnictwa, us³ugi finansowe.
Technology — tuning, parts, accessories, workshops, tyres, chemical products; Showroom — cars, vans, trucks, buses, trailers, semitrailers, motorbikes, oils, car radio receivers, trade literature, financial services.
Technik-PKW, Vans, Busse, Anhänger, Auflieger, Motorräder, Brennstoffe, Autorundfunktechnik, Verlage, Finanzdienstleistungen, Tuning, Teile, Zubehör, Werkstätte, Bereifung, Chemie; Salon — LKW.
Cykl targów/Frequency/Turnus — co dwa lata/every two years/je zwei Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 17 576 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 597, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 190 z/from/von — 20 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 22 060
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 36-70 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 26-32 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
17-19.05
SALDENT
Targi Dentystyczne
Dentistry Fair
Messe für Zahnmedizin
Sprzêt u¿ywany w stomatologii i protetyce, stomatologii zachowawczej, endodoncji i paradontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii, sprzêt ortodontyczny; materia³y
u¿ywane w stomatologii i protetyce, wyposa¿enie gabinetu stomatologicznego i pracowni
techniki dentystycznej, œrodki farmaceutyczne, higiena — sprzêt i materia³y, profilaktyka codziennego u¿ytku domowego, us³ugi.
Dental and prosthetic tools and instruments, conservative dentistry, endodontic and prosthetic instruments and tools, equipment for dental surgery and implantology, orthodontic
instruments, dental and prosthetic materials, equipment for the dental practise, pharmaceuticals, hygiene-equipment and materials, every-day home prophylaxis, services.
Einrichtungen für Zahnheilkunde und Prothetik, konservierende Zahnheilkunde, Endodonthie und Paradontologie, Zahnheilkundechirurgie und Implantologie, Orthodontie-Geräte, Materialien für Zahnheilkunde und Prothetik, Ausstattung der Zahnarztpraxis
und Zahntechnik-Labors, pharmazeutische Mittel, Hygiene — Einrichtungen und Materialien, alltägliche Prophylaxe im Haushalt, Dienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 480 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 106, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 5 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 458
140
POZNAÑ
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 270 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 370 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
29.05-01.06 MEBLE
Targi Mebli, Akcesoriów i Wyposa¿enia Wnêtrz
Fair of Furniture, Accessories and Furnishings
Fachmesse für Möbel, Möbelzubehör und Innenausstattung
Meble mieszkaniowe, stylizowane, rattanowe, wiklinowe, biurowe, ³azienkowe, ogrodowe i turystyczne, meble do pomieszczeñ u¿ytecznoœci publicznej, akcesoria meblowe,
pó³fabrykaty i elementy wykoñczeniowe, materia³y obiciowe, chemikalia, projektowanie,
us³ugi.
Home furniture, period furniture, rattan and wicker furniture, office furniture, bathroom
furniture, garden and leisure furniture, furniture for public service buildings, furniture
accesories, semi-products and finishing elements, upholstery fabrics, chemical substances, design, services.
Möbel für Wohnung, Stilmöbel, Rattan- und Korbmöbel, Büromöbel, Badezimmermöbel, Möbel für Garten und Touristik, Möbel für öffentliche Räume, Zubehör, Halbprodukte und Endfertigungselemente, Polsterstoffe, Chemikalien, Design, Dienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 20 571 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 395, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 58 z/from/von — 23 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 18 337 z/with/mit HOME DECOR
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 175-400 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 130 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
29.05-01.06 BIURO
Targi Mebli Biurowych i Wyposa¿enia Biur
Fair of Office Furniture and Furnishings
Fachmesse für Büromöbel und Büroausstattung
Meble biurowe, artyku³y wyposa¿enia biur, akcesoria biurowe, wyposa¿enie sal konferencyjnych i wyk³adowych, oœwietlenie biurowe, projektowanie i aran¿acja biur, kompleksowe i wizualne oznakowanie biur i biurowców.
Office furniture, furnishings and accessories, conference and lecture hall furnishings, office lighting, office design and arrangement, coprehensive and visual marking of offices
and office blocks.
141
POZNAÑ
Büromöbel, Artikel der Büroausstattung, Büroaccessoires, Ausstattung von Konferenzund Vortragssälen, Bürobeleuchtung, Büroprojektierung und Arangieren, komplexe und
visuelle Kennzeichnung von Büros und Bürohäusern.
Cykl targów/Frequency/Turnus — co dwa lata/every two years/je zwei Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 4 504 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 55, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 17 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 31 736 z/with/mit DOMEXPO, DREMA, MEBLE
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 38-84 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 56-42 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
29.05-01.06 HOME DECOR
Tkanina, Stó³ & Kuchnia, Œwiat³o, Wystrój Domu
Textiles, Table & Kitchen, Light, Interior Design
Textilien, Tisch & Küche, Licht, Innenausstattung
Tkaniny w domu, stó³ & kuchnia, oœwietlenie, wystrój domu, technika w domu, aran¿acja wnêtrz.
Textiles, table & kitchen, lighting, interior design, houshold technology, interior arrangement services.
Textilien, Tisch & Küche, Beleuchtung, Innenausstattung, Haushaltstechnik, Dienstleistungen im Bereich Innenausstattung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 3 636 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 136, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 50 z/from/von — 11 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 18 337 z/with/mit MEBLE
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 175-310 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 130 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
01-03.06
GARDENIA
Poznañski Piknik Ogrodniczy
Poznañ Garden Picnic Show
Posener Picknick auf der Gartenschau
Firmy handlowe z zakresu: ogrodnictwa przydomowego, projektowania oraz pielêgnacji
ogrodów i terenów zielonych; producenci kwiatów (Festiwal Kwiatów); producenci wyrobów spo¿ywczych.
Trade businesses in the field of: homestead gardening, garden and green areas designing
and maintenance, flower producers (Festival of Flowers), foodstuffs producers.
142
POZNAÑ
Handelsfirmen: Hausgärtnerei, Projektierung sowie Pflege von Gärten und Grünanlagen,
Blumenhersteller (Blumenfestival); Hersteller von Lebensmittel.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 30 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 12 m2 — 650 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
01-03.06
FB & F
Fitness, Body & Fashion
Sprzêt fitness; sprzêt si³owy i osprzêt; sprzêt rehabilitacyjny; od¿ywki i suplementy dla
sportowców; parafarmaceutyki; moda fitness; pielêgnacja i kosmetyka; solaria, sauny;
oœrodki sportowo-rekreacyjne; wydawnictwa, multimedia, oprogramowanie; szkolenia.
Fitness equipment; strenght equipment; rehabilitation equipment; supplements for
sportsmen; pharmaceuticals; sports fashion; body care and cosmetics; tanning beds,
saunas; sport and recreation centres; publications, multimedia, software; training.
Fitnesseinrichtungen, Sportgeräte und Zubehör; Rehabilitationseinrichtungen, Nährpräparate und Supplemente für Sportler, Parapharmazeutika, Fitnessmode; Pflege und Kosmetika; Solarien und Saunas; Sport- und Erholungszentren; Veröffentlichungen, Multimedien, Software, Schulungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 857 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 52, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 5 z/from/von — 3 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 617
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 160 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 70 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 200 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
11-14.06
INFOSYSTEM
Informatyka dla Przemys³u, Biznesu i Administracji
IT for Industry, Business and Administration
IT für Industrie, Wirtschaft und Verwaltung
Informatyka dla przemys³u, biznesu i administracji, sektory DMS, CRM + ERP, bezpieczeñstwo IT ,VOIP, Telecom, e-learning, ogólne zastosowania IT.
IT solutions for industry, bisiness and administration, sectors: DMS, CRM + ERP, IT security, VOIP, Telecom, e-learning, general IT.
143
POZNAÑ
Computerhardware, Software, Netze, Systemintegration, Einführung, komplette Systemlösungen, Telekommunikation, Elektronik, Multimedia.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 525 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 39, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 7 z/from/von — 6 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 15 326 z/with/mit ITM POLSKA: MACH-TOOL, ITM
POLSKA: ENERGIA, ITM POLSKA: LTS TRANSPORTA, ITM POLSKA: METALFORUM,
ITM POLSKA: NAUKA DLA GOSPODARKI, ITM POLSKA: SURFEX
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 230-270 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 150 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 6 m2 — 2 190 PLN,
12 m2 — 4 140 PLN, 20 m2 — 6 800 PLN, 30 m2 — 9 900 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
11-14.06
ITM POLSKA
Innowacje — Technologie — Maszyny Polska
Innovation — Technologies — Machines Poland
Innovationen — Technologien — Maschinen Polen
obejmuje/includes/umfasst:
ITM POLSKA: ENERGIA
Salon Energetyki i Gazownictwa
Exhibition for Power and Gas Industries
Fachausstellung für Energiewirtschaft und Gasversorgung
Wytwarzanie energii elektrycznej; materia³y, urz¹dzenia i systemy do przesy³u energii elektrycznej, dystrybucja i rozdzia³ energii elektrycznej; obrót energi¹ elektryczn¹, wytwarzanie
energii cieplnej; materia³y, urz¹dzenia i systemy do przesy³u energii cieplnej, dystrybucja
i rozdzia³ energii cieplnej; obrót energi¹ ciepln¹; ochrona œrodowiska w energetyce, budownictwo energetyczne, maszyny i urz¹dzenia elektryczne oraz ich elementy; przewody
i ³¹czniki, sterowanie i kontrola, akcesoria uk³adów automatyki oraz ich elementy, maszyny
i urz¹dzenia do poszukiwania i wydobycia gazu; maszyny i urz¹dzenia do eksploatacji odwiertów wydobywczych gazu, specjalistyczne maszyny, urz¹dzenia i materia³y do budowy,
wyposa¿enia i ochrony gazoci¹gów, t³oczni i rozdzielni gazu, sieci gazowe wysokiego, œredniego i niskiego ciœnienia, t³ocznie, przet³ocznie gazu, stacje gazowe, nawanialnie, magazynowanie i przechowywanie gazu, instalacje gazowe, urz¹dzenia gazowe, pompy, armatura przemys³owa, napêdy i sterowania do pomp i armatury przemys³owej, uszczelnienia
do pomp i armatury przemys³owej, osprzêt, sprê¿one powietrze.
Production of electric power, materials, devices and systems for transmission of electric
power, distribution and switching of electric power, sale of electric energy, production of
thermal energy, materials, devices and systems for transmission of thermal energy, distribution and switching of thermal energy, sale of thermal energy, environmental protection in
power engineering, power engineering construction, electric machines and devices and
their elements, conduits and connectors, steering and control, accessories for automatic
144
POZNAÑ
systems and their elements, analogue and digital technology, machines and devices for gas
exploration and mining, machines and devices for operation of gas wells, specialist machines, devices and materials for construction, equipping and protection of gas pipelines,
gas pumping and distribution stations, high, medium and low pressure gas distribution
network, gas pumping stations, gas sations, odorising stations, storage of gas, gas systems, gas equipment, pumps, industrial fittings, drives and controls for pumps and industrial fittings, sealings for pumps and idustrial fittings, accessories, compressed air.
Erzeugung der Elektroenergie, Werkstoffe, Anlagen und Systeme zum Stromtransport,
Vertrieb und Verteilung der elektrischen Energie, Elektroenergiehandel, Erzeugung der
Wärmeenergie, Werkstoffe, Anlagen und Systeme zum Wärmeenergietransport, Vertieb
und Verteilung der Wärmeenergie, Wärmeenergiehandel, Umweltschutz in der Energetik, Energetikbauwesen, Elektromaschinen und -geräte sowie ihre Bestandteile, Leitungen und Schalter, Steuerung und Kontrolle, Zubehör für Automatiksysteme sowie ihre
Bestandteile, Analog- und Digitaltechnik, Maschinen und Einrichtungen zur Gasaufschuss- und gewinnung, Maschinen und Einrichtungen zum Gasbohrlochbetrieb, Spezialmaschinen, -einrichtungen und Sondermaterial zum Bauen, Ausrüsten und Schutz
von Gasleitungen, Gasförderstationen und Gasverteilungswerken, Komplexschutz von
Gaswerkobjekten, Nieder-, Mittel- und Hochdruckgasnetze, Gasförderstationen, Gasstationen, Gasgeruchverstärkung, Gaslagerung und -aufbewahrung, Gasanlagen, Gaseinrichtungen, Pumpen, Industriearmatur, Antriebe und Steuerungen für Pumpen und Industriearmatur, Dichtungsausrustung für Pumpen und Industriearmatur, Zubehör, Druckluft.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 596 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 98, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 12 z/from/von — 6 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 15 326 z/with/mit INFOSYSTEM, ITM POLSKA:
MACH-TOOL, ITM POLSKA: LTS TRANSPORTA, ITM POLSKA: METALFORUM, ITM
POLSKA: NAUKA DLA GOSPODARKI, ITM POLSKA: SURFEX
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 57-91 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 46 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket -6 m2 — 595 EUR, 9 m2 — 885 EUR,
12 m2 — 1 175 EUR, 15 m2 — 1 465 EUR, 20 m2 — 1 795 EUR,
25 m2 — 2 235 EUR, 30 m2 — 2 675 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
11-14.06
ITM POLSKA: MACH-TOOL
Salon Obrabiarek i Narzêdzi
Machine Tools Exhibition
Fachausstellung für Werkzeugmaschinen und Werkzeuge
Obrabiarki do obróbki skrawaniem metali sterowane rêcznie i automatycznie, maszyny do obróbki plastycznej na zimno, maszyny i urz¹dzenia do procesów obróbki plastycznej na gor¹co,
walcownictwo, maszyny i urz¹dzenia spawalnicze, narzêdzia, warsztatowe œrodki miernicze,
maszyny i urz¹dzenia monta¿owe, manipulatory i roboty przemys³owe, zespo³y i elementy
do przenoszenia napêdu w maszynach, inne specjalistyczne maszyny i urz¹dzenia, us³ugi.
145
POZNAÑ
Machine tools for manual and automatized metal working, machines for cold plastic
forming, machines and equipment for plastic forming, machines and equipment for plastic forming when heated, rolling mill technology, machines and equipment for welding
technology, tools, workshop measuring instruments, assembly equipment and machines, manipulators, industrial robots, units and elements for drive carrying in machines, other specialistic machines and equipment services.
Werkzeugmaschinen für Bearbeitung mit Metallzerspannen manuell oder automatisch
gesteuert, Maschinen für Kaltumformen, Maschinen und Geräte für Warmumformen, Walzerei, Schweissmaschinen und -geräte, Werkzeuge, Werkstattsvermessungsmittel, Montagemaschinen und -geräte, Manipulatore und Industrieroboter, Anlagen und Teile für Antriebsübertragung bei Maschinen, sonstige Fachmaschinen und -geräte, Dienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 16 998 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 565, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 283 z/from/von — 24 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 15 326 z/with/mit INFOSYSTEM, ITM POLSKA:
ENERGIA, ITM POLSKA: LTS TRANSPORTA, ITM POLSKA: METALFORUM, ITM
POLSKA: NAUKA DLA GOSPODARKI, ITM POLSKA: SURFEX
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 57-91 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 46 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket -6 m2 — 595 EUR, 9 m2 — 885 EUR,
12 m2 — 1 175 EUR, 15 m2 — 1 465 EUR, 20 m2 — 1 795 EUR,
25 m2 — 2 235 EUR, 30 m2 — 2 675 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
11-14.06
ITM POLSKA: METALFORUM
Salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa
Exhibition for Metallurgical and Foundry Engineering
Fachausstellung für Metallurgie, Hüttenwesen und Giessereitechnik
Surowce metalurgiczne, maszyny i urz¹dzenia dla metalurgii i hutnictwa, produkty hutnictwa i odlewnictwa.
Metallurgical raw materials, machines and devices for metallurgy and foundry engineering, metallurgical products and casts.
Metallurgische Rohstoffe, Maschinen und Einrichtungen für Metallurgie und Hüttenwesen, Hütten- und Giesserzeugnisse.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 676 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 110, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 39 z/from/von — 14 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 15 326 z/with/mit INFOSYSTEM, ITM POLSKA:
MACH-TOOL, ITM POLSKA: ENERGIA, ITM POLSKA: LTS TRANSPORTA, ITM POLSKA:
NAUKA DLA GOSPODARKI, ITM POLSKA: SURFEX
146
POZNAÑ
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 57-91 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 46 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket -6 m2 — 595 EUR, 9 m2 — 885 EUR,
12 m2 — 1 175 EUR, 15 m2 — 1 465 EUR, 20 m2 — 1 795 EUR,
25 m2 — 2 235 EUR, 30 m2 — 2 675 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
11-14.06
ITM POLSKA: SURFEX
Salon Technologii Obróbki Powierzchni
Exhibition for Surface Treatment Technologies
Fachausstellung für Technologien der Oberflächenbearbeitung
Oczyszczanie i wstêpne przygotowanie powierzchni, cieplna i cieplno-chemiczna obróbka powierzchniowa, nanoszenie pow³ok galwanicznych, lakierowanie i emaliowanie, nanoszenie warstw z tworzyw sztucznych i gumy, urz¹dzenia pomiarowe, kontrolne i aparatura badawcza, ochrona œrodowiska, us³ugi.
Cleaning and preliminary surface treatment, thermal and thermo-chemical surface treatment, application of galvanic layers, varnishing and enameling, application of plastic
coating layers, measurement and control devices, research apparatus, environmental
protection, services.
Flächereinigung und -vorvorbereitung, Flächewarm- und -warm-chemiebearbeitung, Beschichten mit dem galvanischen Überzug, Lakieren und Emaillierung, Kunststoffbeschichten, Mess- und Kontrolgeräte, Forschungsanlage, Umweltschutz, Dienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 702 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 77, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 27 z/from/von — 11 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 15 326 z/with/mit INFOSYSTEM, ITM POLSKA:
MACH-TOOL, ITM POLSKA: ENERGIA, ITM POLSKA: LTS TRANSPORTA, ITM POLSKA:
METALFORUM, ITM POLSKA: NAUKA DLA GOSPODARKI
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 57-91 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 46 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket -6 m2 — 595 EUR, 9 m2 — 885 EUR,
12 m2 — 1 175 EUR, 15 m2 — 1 465 EUR, 20 m2 — 1 795 EUR,
25 m2 — 2 235 EUR, 30 m2 — 2 675 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
11-14.06
ITM POLSKA: LTS TRANSPORTA
Salon Logistyki, Transportu i Spedycji
Exhibition of Logistics, Transport and Forwarding
Fachausstellung für Logistik, Transport und Spedition
147
POZNAÑ
Pojazdy i systemy dla obs³ugi przesy³ek, urz¹dzenia transportu bliskiego, wózki przemys³owe, dŸwigi przejezdne i montowane na pojazdach, transport poziomy i pionowy,
systemy wa¿enia i kodowania, stanowiska za³adunkowe i roz³adunkowe, zabezpieczenia
³adunków w transporcie.
Vehicles and systems for package handling, in-house material handling and industrial
transport devices, industrial trucks, mobile cranes and cranes mounted on vehicles, horizontal and vertical transport, weighing and coding systems, loading and unloading bays,
cargo security.
Fahrzeuge und Systeme für Warenservice, Anlagen zum innrebetrieblichen Transport,
Industriewagen, Mobilkräne und Wagenkräne, horizontale und vertikale Transport, Wägesysteme, Kodiersysteme, Beladungs- und Entladungsstationen, Ladungssicherung im
Transport.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 756 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 40, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 11 z/from/von — 8 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 15 326 z/with/mit INFOSYSTEM, ITM POLSKA:
MACH-TOOL, ITM POLSKA: ENERGIA, ITM POLSKA: METALFORUM, ITM POLSKA:
NAUKA DLA GOSPODARKI, ITM POLSKA: SURFEX
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 57-91 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 46 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket -6 m2 — 595 EUR, 9 m2 — 885 EUR,
12 m2 — 1 175 EUR, 15 m2 — 1 465 EUR, 20 m2 — 1 795 EUR,
25 m2 — 2 235 EUR, 30 m2 — 2 675 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
11-14.06
ITM POLSKA: NAUKA DLA GOSPODARKI
Nauka dla Gospodarki
Science for the Economy
Wissenschaft für die Wirtschaft
Jednostki naukowo — badawcze i badawczo — rozwojowe dla przemys³u; krajowe
i zagraniczne instytucje i projekty poœrednicz¹ce w transferze technologii.
Scientific, research and development institutions for industry, domestic and foreign institutions and projects involved transfer of technologies.
Angebot der Wissenschafts-, Untersuchung- und Entwicklungseinheiten für Industrie;
Angeobt der in- und ausländischen Institutionen und Projekte, die beim Technologietransfer vermitteln.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 988 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 98, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 14 z/from/von — 6 krajów/countries/Ländern
148
POZNAÑ
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 15326 z/with/mit INFOSYSTEM, ITM POLSKA:
MACH-TOOL, ITM POLSKA: ENERGIA, ITM POLSKA: LTS TRANSPORTA, ITM POLSKA:
METALFORUM, ITM POLSKA: SURFEX
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — od 57 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 6 m2 — 560 EUR,
9 m2 — 820 EUR, 12 m2 — 1 080 EUR, 15 m2 — 1 320 EUR, 20 m2 — 1 720 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
11-14.06
ITM POLSKA: BEZPIECZEÑSTWO PRACY W PRZEMYŒLE
Bezpieczeñstwo Pracy w Przemyœle
Work Safety in Industry
Arbeitssicherheit in der Industrie
Œrodki ochrony indywidualnej, ochrony zbiorowej, detektory, mierniki, alarmy, ergonomia i organizacja miejsca pracy, wyposa¿enie sanitarne i medyczne, sprzêt i œrodki utrzymania czystoœci, oznakowania, szkolenia, œrodki dydaktyczne i popularyzacyjne.
Personal protection equipment, collective protection equipment, detectors, counters, alarms,
ergonomics and workstation layout, sanitary and medical equipment, cleaning and treatment products and equipment, Markings, training, educational and promotional materials.
Persönliche Schutzausrüstungen, Kollektive Schutzausrüstungen, Detektoren, Messgeräte,
Alarmanlagen, Ergonomie und Organisation des Arbeitsplatzes, Sanitäre und medizinische
Ausstattung, Reinigungsmittel und –geräte, Kennzeichnungen, Schulungen, Lehrmittel.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/ once a year/einmal im Jahr
Miejsce targów/ Venue/ Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
04-06.09
POZNAÑSKIE DNI MODY
Poznañskie Dni Mody — Targi Odzie¿y i Tkanin
Poznañ Fashion Days — Fair of Clothing and Fabrics
Modetage Poznañ — Fachmesse für Bekleidung und Stoffe
Odzie¿ damska, mêska, dzieciêca, galanteria odzie¿owa, bielizna, wyroby poñczosznicze, tkaniny, dzianiny, dodatki krawieckie.
Women's, men's, children's clothing, clothing accessories, underwear, hosiery, woven
and knitted fabrics, sewing accessories, haberdaschery.
Damenmode, Herrenmode, Kindermode, Bekleidungsgalanterie, Tagesunterwäsche,
Strumpfwaren, Stoffe und Wirkstoffe für Kleidung, Schneiderzubehör, Kurzwaren.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 3 682 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 162, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 64 z/from/von — 13 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 6 749 z/with/mit Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów
Skórzanych, Targi Upominków i Dekoracji Œwi¹tecznych
149
POZNAÑ
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — od 185 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — od 80 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
04-06.09
NEXT SEASON
Salon Kontraktacji
Contracting Exhibition
Ordersalon
Odzie¿ damska, mêska i dzieciêca w oryginalnych wzorach i bogatej kolorystyce; stroje
dzienne, wizytowe i sportowe, klasyczne i awangardowe w ró¿nych rozmiarach i w ró¿nym wykoñczeniu; szeroka oferta wyrobów dziewiarskich czapek, szalików, rêkawiczek,
apaszek oraz dodatków modowych; w marcu zaprezentowane zostan¹ kolekcje na sezon
jesieñ-zima 2007; we wrzeœniu kolekcje na sezon wiosna-lato 2008.
Clothing for women, men and children. A wide range of patterns and colouring. Casual
clothing, evening apparels, classical, sports and avant-garde clothing. A broad selection
of knitted products, caps, shawls, gloves, neckerchiefs, and other fashionable accessories. The March edition of the Next Season Contracting Exhibition presents the next
Autumn — Winter collections. The September edition of the Next Season Contracting
Exhibition presents the next Spring — Summer collections.
Damen-, Herren- und Kinderbekleidung in originellen Mustern und breiter Farbenpalette,
Alltags-, Sportkleidung und Abendskleider, klassische u Avantgardenkleidung in verschiedenen Größen und unterschiedlicher Appretur, darüber hinaus breites Angebot von
Wirkwaren, Mützen, Schals, Handschuhen, Halstüchern sowie modischen Kleinteilen.
Im März werden Kollektionen für Herbst-Winter 2007 vorgestellt. Im September — für
Frühling-Sommer 2008.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — od 20 m2-120 m2 —
6 000-20 000 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
04-06.09
Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych
Fair of Shoes, Leather and Leather Goods
Fachmesse für Schuhe, Leder und Lederwaren
Obuwie, akcesoria obuwnicze, galanteria skórzana.
Footwear, shoe accesssories, leather goods.
Schuhe, Schuhe, Schuhaccessories, Ledergalanterie.
Cykl targów/Frequency/Turnus — dwa razy w roku/two times a year/zweimal im Jahre
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 5 120 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 257, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 42 z/from/von — 11 krajów/countries/Ländern
150
POZNAÑ
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 6 749 z/with/mit Targi Upominków i Dekoracji
Œwi¹tecznych, PDM — JESIEÑ
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 185- 270 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80- 100 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
04-06.09
Targi Upominków i Dekoracji Œwi¹tecznych
Gifts and Ornaments Trade Fair
Fachmesse für Geschenkartikel, Ostern- und Weihnachtsschmuck
Upominki i artyku³y dekoracyjne, zabawki, dekoracje œwi¹teczne, artyku³y pirotechniczne, papier i artyku³y papiernicze, artyku³y szkolne i biurowe, wydawnictwa.
Gifts and decorative articles, toys, holiday decorations, fireworks, paper and paper articles, school and office supplies, publishing houses.
Souveniers Papier und Papierartikel, Schul- und Büroartikel, Veröffentlichungen und Dekorationsartikel, Spielsachen, Festschmuck, pirotechnische Artikel.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 417 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 34, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 14 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 6 749 z/with/mit Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów
Skórzanych, PDM — JESIEÑ
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 190- 250 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 110 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
04-06.09
EURO-REKLAMA GIFT EXPO
Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych
International Trade Fair of Advertising Goods and Services
Internationale Fachmesse für Werbeartikel und -Dienstleistungen
Targi s¹ skierowane do: producentów, importerów, dystrybutorów upominków reklamowych, agencji reklamowych, bran¿y POS (promocja punktów sprzeda¿y), bran¿y fotografii reklamowej.
The exhibition is targeted at: producers, importers and distributors of promotional items
and executive gifts, advertising agencies, the POS (Point of Sale) business and the commercial photography business.
Die Messe richtet sich an: Hersteller, Einfuhrhändler, Verkäufer von Werbesouvenirs,
Werbeagenturen, POS-Branche (Promotion der Verkaufsstellen), Werbefotografiebranche.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
151
POZNAÑ
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — od 270 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 150 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 6 m2 — 2 000 PLN,
12 m2 — 3 800 PLN, 20 m2 — 6 000 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
15-19.09
POLAGRA-FOOD
Miêdzynarodowe Targi Przemys³u Spo¿ywczego
International Trade Fair for the Food Industry
Internationale Fachmesse für Lebensmittelindustrie
Wyroby spo¿ywcze i napoje, maszyny, urz¹dzenia, dodatki dla przetwórstwa spo¿ywczego, maszyny i urz¹dzenia dla gastronomii, ch³odnictwo, franchising i wyposa¿enie sklepów.
Food and beverages, machines, equipment and additives for the food industry, machines
and equipment for the catering industry, refrigeration installations, franchising and store
equipment.
Lebensmittel und Getränke, Maschinen, Einrichtungen, Zusätze für Lebensmittelindustrie, Maschinen und Einrichtungen für Gastronomie, Kühlanlagen, Franchising und Ausstattung der Geschäfte.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 27 119 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 1 041, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 375 z/from/von — 36 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 35 786 z/with/mit TAROPAK
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 245- 395 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 210 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
15-19.09
PAKFOOD
Targi Opakowañ dla Przemys³u Spo¿ywczego
Fair of Packaging for Food Industry
Messe für Lebensmittelverpackung
Cykl targów/Frequency/Turnus — co dwa lata/every two years/je zwei Jahre
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche: patrz/vide POLAGRA FOOD
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
04-07.10
POLAGRA-FARM
Miêdzynarodowe Targi Rolnicze Jesieñ
International Agricultural Trade Fair Autumn
Internationale Fachmesse für Agrarwirtschaf Herbst
152
POZNAÑ
Maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia rolnicze, ogrodnictwo, ogrody przydomowe, profesjonalny sprzêt i urz¹dzenia do pielêgnacji terenów zielonych, gospodarka leœna, maszyny
i urz¹dzenia do gospodarki wodnej, maszyny i urz¹dzenia stosowane w produkcji zwierzêcej, zwierzêcy materia³ hodowlany (embriony, nasienie), urz¹dzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, ogrzewcze, aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urz¹dzenia laboratoryjne,
maszyny i urz¹dzenia technologiczne dla przemys³u: paszowego i utylizacyjnego, pasze,
dodatki paszowe, produkty utylizacji, zbo¿a, ziemniaki, nasiona oleiste, roœliny str¹czkowe, okopowe i inne roœliny przemys³owe, nasiona roœlin rolniczych, chemia w rolnictwie,
œrodki transportu, bezpieczeñstwo i higiena pracy, informacja, us³ugi, prasa i ksi¹¿ki.
Machinery, equipment and tools for agriculture, horticulture, house gardens, professional equipment and devices for the maintenance of green areas, machines and equipment for water economy, machines and equipment for animal husbandry, animal breeding materials (embryos, semen), ventilation, air-conditioning and heating equipment,
measurment apparatuses and laboratory equipment, machines and technological equipment for the animal feed industry, machines and technological equipment for the utilization industry, industrial fodders, fodder admixtures, utilized products, grain, potatoes, oil
seeds, leguminous plants, root crops and other industrial plants, agricultural seeds,
chemicals in agriculture, means of transport, work safety and hygiene, information, services and publications, newspapers, periodicals and books.
Maschinen, Einrichtungen und Werkzeuge für Landwirtschaft, Gartenbau, Hausgärten,
professionelle Geräte und Einrichtungen für die Pflege von Grünanlagen, Forstwirtschaft,
Maschinen und Einrichtungen für Wasserwirtschaft, Maschinen und Einrichtungen zur
Anwendung in der Tierproduktion, tierisches Zuchtmaterial (Embryos, Samen), Belüftungs-, Klima- und Heizanlagen, Mess- und Kontrollgeräte und Laboreinrichtungen,
technologische Maschinen und Einrichtungen für die Abfallverarbeitung, Futtermittel,
Futtermittelzusätze, Produkte der Verarbeitung von Abfällen, Getreide, Kartoffeln, Ölsamen, Hülsenfrüchte, Hachfrüchte und sonstige industrielle Pflanzen, Samen landwirtschaftlicher Pflanzen, Chemie in der Landwirtschaft, Transportmittel, Arbeitsschutz und
-hygiene, Information, Dienstleistungen, Presse, und Bücher.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 26 409 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 861, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 119 z/from/von — 21 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 66 505 z/with/mit KWO, KWZH
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
24-27.10
TOUR SALON
Miêdzynarodowy Salon Turystyczny
International Exhibition of Tourism
Internationale Fachausstellung für Tourismus
Narodowe i regionalne organizacje promocji turystycznej: oficjalne zagraniczne ekspozycje narodowe, polskie ekspozycje regionalne; zakwaterowanie: hotele, pensjonaty,
oœrodki wypoczynkowe, schroniska, gospodarstwa agroturystyczne; segmenty turystyczne: turystyka zdrowotna (sanatoria, uzdrowiska, hotele SPA, wellness), agroturystyka, turystyka kulturowa, biznesowa i aktywna, podró¿e zagraniczne, turystyka
153
POZNAÑ
dzieciêca i m³odzie¿owa, camping i caravaning, transport; marketing w turystyce, technologie w turystyce, szkolnictwo, ubezpieczenia, wydawnictwa, rezerwacje internetowe i portale bran¿owe.
National and regional tourism promotion organisations: official national presentations,
Polish regional exhibitions; accomodation: hotels, guest houses, leisure centres, hostels,
agritourism farms; tourist segments: agritourism, cultural, business and active tourism,
international travel, child and youth tourism, camping and caravaning, means of transport, marketing in tourism, technology in tourism, education, insurance, publications,
online booking and tourism portals.
Nationale und regionale Organisationen der touristischen Promotion: offizielle ausländische Nationalausstellungen, polnische regionale Ausstellungen; Unterkunft: Hotels, Pensionen, Erholungsheime, Herbergen, Bauernhöfe (Agrartouristik); Bereiche der Touristikbranche: Agrartouristik, Kultur, Business, aktive Touristik, ausländische Reisen, Touristik für Kinder und Jugendliche, Camping und Caravaning, Transport, Marketing in der
Touristik, In der Touristik verwendete Technologien, Schulwesen, Versicherung, Verlage,
Buchung per Internet und Fachportale.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 5 610 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 675, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 240 z/from/von — 49 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 14 100 z/with/mit GASTRO-INVEST-HOTEL
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — od 200 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — od 70 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 6 m2 — 2 300 PLN;
12 m2 — 4 000 PLN; 20 m2 — 6 000 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
24-27.10
GASTRO-INVEST-HOTEL
Wystawa Wyposa¿enia dla Hotelarstwa i Gastronomii
Exhibition of Products and Services for the Hotel and Catering Industry
Ausstellung der Produkte und Dienstleistungen für Hotels und Gastronomie
Wyposa¿enie pokoi hotelowych, ³azienek, systemy kontroli i dostêpu, oœwietlenie,
termomodernizacja, zarz¹dzanie energi¹, systemy wentylacji, klimatyzacja, wyposa¿enie sal konferencyjnych, urz¹dzenia dla gastronomii, urz¹dzenia rekreacyjne,
artyku³y spo¿ywcze, doradztwo, leasing, projekty i aran¿acje obiektów hotelowych,
kompleksowa obs³uga inwestycji, inne us³ugi dla hotelarstwa, us³ugi gastronomiczne,
catering.
Hotel room furnishing, bathroom fittings, control and access systems, illumination, thermal upgrading, energy management, ventilation systems, air conditioning conference
room equipment, catering equipment, recreational equipment, food components for the
catering industry, advisory and consulting services, leasing, hotel designs and interior designs, complete project management, other services for the hotel industry, catering services, catering.
154
POZNAÑ
Hotelzimmerausstattung, Badezimmerausstattung, Kontroll- und Zutrittssysteme, Beleuchtung, Thermomodernisierung, Energieverwaltung, Lüftungssysteme, Klimaanlagen,
Ausstattung der Konferenzsäle, Ausrüstung für Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, Nahrungsmittel-Halbprodukte für Gastronomie, Beratung, Leasing, Entwürfe und Arrangement von Hotelobjekten, komplexe Investitionsbedienung, sonstige Dienstleistungen für
Hotels, gastronomische Dienstleistungen, Catering.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 172 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 96, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 4 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 14 100 z/with/mit TOUR SALON
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — od 230 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 6 m2 — 1 900 PLN,
12 m2 — 3 700 PLN, 20 m2 -5 900 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
27-28.10
HOBBY
Salon Modelarstwa
Model Making Exhibition
Salon für Modellbau
Modele (kolejowe, kosmiczne, lotnicze, morskie, samochodowe), makiety, figurki, akcesoria, materia³y i narzêdzia modelarskim, kluby, modelarnie, wydawnictwa.
Railroad, space and aerial models, model ships and model cars, building models, figures, accessories, materials and tools for model construction, model construction club,
studio and literature.
Eisenbahn-, Weltall-, Flugzeug-, See- und Kraftfahrzeugmodelle, Modellplatten, Figuren,
Modellzubehör, Materialien und Werkzeuge, Klubs, Modellwerkstätte, Verläge.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 111 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 20, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 401
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 125 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 115 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 155 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
155
POZNAÑ
20-23.11
POLEKO
Miêdzynarodowe Targi Ekologiczne
International Ecological Fair
Internationale Fachmesse für Umweltschutz
Technologie, urz¹dzenia i aparatura dla ochrony wód, gleby i powietrza, aparatura kontrolno-pomiarowa do pomiaru zanieczyszczeñ, ha³asu i wibracji, zarz¹dzanie i kontrola
odpadami przemys³owymi, miejskimi i chemicznymi, urz¹dzenia komunalne, transport
i komunikacja miejska, sprzêt do pielêgnacji terenów zielonych, doradztwo i us³ugi.
Technologies, equipment and apparatus for water sewage systems management, soil
and air protection, control and measuring apparatus for contamination, noise and vibration measurement, municipal and industrial waste management, recycling, energy-saving solutions, renewable energy sources, equipment for green areas maintenance and
care, consulting and other services.
Technologien, Einrichtungen und Geräte für Wasser- und Abwässerwirtschaft, Bodenund Luftschutz, Kontroll- und Messapparatur zur Messung der Verunreinigungen, des
Lärms und der Vibration, Kommunal- und Industrieabfallwirtschaft, Rückgewinnung und
Recycling, Energiesparsamkeit, wiederherstellbare Energiequellen, Einrichtungen zur
Sauberhaltung und Pflege von Grünanlagen, Beratung und Dienstleistungen, ökologische
Ausbildung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 15 769 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 892, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 243 z/from/von — 17 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 21 290
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — od 290 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — od 140 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — od 400-500 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
23-25.11
POZNAÑ GAME ARENA
Digital Arena: turnieje gier komputerowych, prezentacje nowoœci, akcesoriów, wystawa
gier i akcesoriów, rozrywka elektroniczna (aparaty cyfrowe, DVD, odtwarzacze mp3),
wyk³ady, konferencje, spotkania; Extreme Arena: turnieje paintballowe, skate park (deskorolki, rolki, BMX), œciany wspinaczkowe, sporty wodne, wystawa akcesoriów, spotkania;
Be-Fit Arena: pokazy kosmetyczne, pokazy mody, wystawy, zdrowa ¿ywnoœæ-prezentacje, aerobik, fitness, spotkania ze pisarzami; Fantasy Arena: gry figurkowe i karciane —
prezentacje, turnieje, nauka.
Digital Arena: computer games competitions, novelities presentations, accessories, exhibition for ganes and accessories, electric entertainment (digital cameras, MP3, DVD);
lectures, conferences, meetings; Extreme Arena: paintball competitions, skate parks,
climbing walls, water sports, accessories, meetings with celebrities; Be-Fit Arena: fashion and cosmetic shows and exhibitions, healthy food — presentations, aerobic, fitness,
156
POZNAÑ
meetings with famous writers; Fantasy Arena: play and card games — presentations,
competitions, education.
Digital Arena: Wettkämpfe der Computerspiele, Vorstellung der Neuheiten, Zubehör,
Ausstellung der Spiele und des Zubehörs, elektronische Unterhaltung (digitale Apparate,
DVD, MP3), Vorträge, Konferenzen, Treffen; Extreme Arena: Paintballwettkämpfe,
Skate-Park, Besteigungswände, Wassersportarten, Ausstellung des Zubehörs, Treffen;
Be-Fit Arena: Kosmetikaschauen, Modeschauen, Ausstellungen, gesunde Lebensmittel
— Vorstellungen, Aerobic, Fitness, Treffen mit Schriftstellern; Fantasy Arena: Figurenund Kartenspiele — Vorstellungen, Wettkämpfe, Schulungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 2 092 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 30, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 180 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 110 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 6 m2 — 1 300 PLN,
12 m2 — 2 600 PLN, 20 m2 — 4 800 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe MTP, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
07-09.12
Festiwal Przedmiotów Artystycznych
Festival of Artistic Objects
Festival der Kunstgegenstände
Malarstwo, rzeŸba, grafika, rysunek, fotografia, rêkodzie³o artystyczne.
Painting, sculpture, graphics, drawing, photography, handicraft.
Malerei, Skulptur, Graphik, Zeichnungen, Fotografie, Kunsthandarbeit.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 938 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 154, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — pakiety/packages/Paket — 6 m2 — 400 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Tereny wystawowe, G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
157
ROGÓW
ROGÓW
Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o.
ul. Dworcowa 81, 85-009 BYDGOSZCZ
tel. +48 52/ 581 1177, fax +48 52/ 581 1176
e-mail: [email protected]
http://www.sawo.pl
29.05-01.06 TARGI LEŒNE
Miêdzynarodowe Targi Leœne
International Trade Fair for Forestry
Internationale Waldmesse
Hodowla lasu i szkó³karstwo, u¿ytkowanie lasu, ochrona lasu przed szkodnikami, ochrona przeciwpo¿arowa, odzie¿ ochronna, systemy informatyczne i informacyjne, odzie¿
myœliwska, sprzêt ³¹cznoœci, maszyny i urz¹dzenia leœne.
Silviculture and nursery culture, forest resource utilization, protection against forest pets,
protection against forest fires, protective working clothing, information technology systems, clothing for hunters, communications equipment and solutions for forestry, forestry
machinery and equipment, GIS systems for forestry.
Waldzucht und Baumschulen, Waldnutzung, Waldschutz vor Schädlingen, Brandschutz, Schutzkleidung, Informatik- und Informationssysteme, Jägerkleidung, Nachrichtenverkehreinrichtungen, Waldmaschinen und Einrichtungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 230 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 70-105 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 305 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
SGGW Leœny Zak³ad Doœwiadczalny, Akademicka 20, 95-063 Rogów
SZCZECIN
BIURO REKLAMY S.A. — Zarz¹d Targów Warszawskich
ul. Pu³awska 12a, 02-566 WARSZAWA
tel. +48 22/ 849 6006, 849 6071, 849 6044, 840 6081, fax +48 22/ 849 3584
e-mail: [email protected]
http://www.brsa.com.pl
158
SZCZECIN
07-08.12
DENTEXPO SZCZECIN
Targi Stomatologiczne
Dental Exhibition
Messe für Stomatologie
Stomatologia, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, protetyka, implantacja, rentgeny
stomatologiczne, chirurgia plastyczna, anestezjologia, oprzyrz¹dowanie do sterylizacji,
wyposa¿enie gabinetów, lekarstwa.
Stomatology, dental surgery, stomatological equipment, stomatological X-ray, plastic
surgery, anesthetics, sterilizing equipment, drugs and pharmaceutical items, fitting,
appliances, materials.
Stomatologie, operative Zahnheilkunde, Orthodontie, Prothetik, Implantation, stomatologische Röntgeneinheitn, plastische Chirurgie, Anästhesiologie, Einrichtungen zur Sterilisierung, Ausstattung der Praxen, Arzneimittel.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 340 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 24, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 255 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 350 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hotel Radisson S.A.S., Plac Rod³a 10, 70-419 SZCZECIN
Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
ul. Struga 6-8, 70-777 SZCZECIN
tel. +48 91/ 464 4401, fax +48 91/ 464 4402, 464 4489
e-mail: [email protected]
http://www.mts.pl
22-23.02
KARIERA
3. Gie³da Edukacji i Pracy, Gie³da Ksi¹¿ki
3nd Education and Job Fair, Book Fair
3. Ausbildungs- und Jobbörse, Buchmesse
Oferta kszta³cenia i dokszta³cania szkó³ œrednich, wy¿szych i innych oœrodków edukacyjnych; szko³y jêzykowe, kursy, oferty pracy, szkolenia z zakresu finansowania ze œrodków
unijnych; ksi¹¿ki, podrêczniki, pomoce dydaktyczne i naukowe, gry edukacyjne, sprzêt
komputerowy, programy multimedialne.
Education and training opportunities by secondary schools, higher schools and education centres; language schools, courses, job offers and training devoted to utilizing EU
funds; books, handbooks, educational aids, educational games, hardware, multimedia
software.
159
SZCZECIN
Angebot der Bildung und Weiterbildung der Oberschulen, Hochschulen und anderen
Bildungszentren; Sprachschulen, Kurse, Arbeitsangebote, Schulungen aus dem Bereich
der Finanzierung von Mitteln der EU; Bücher, Lehrwerke, Unterrichts- und Lehrmittel,
Bildungsspiele, Hardware, Multimedienprogramme.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 237 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 40
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Wystawienniczo — Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 SZCZECIN
30.03-01.04 BUD-GRYF SZCZECIN
16. Miêdzynarodowe Targi Budowlane
16th International Construction Fair
16. Internationale Baumesse
Technologie w budownictwie, materia³y budowlane i wykoñczeniowe; doradztwo, finansowanie.
Technologies in the contruction sector, construction and finishing materials; advising
and financing.
Technologie im Bauwesen, Bau- und Ausbaumaterialien, Beratung, Finanzierung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 2 084 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 106, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 2 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 160 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 100 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 240 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 SZCZECIN
30.03-01.04 ENERGIA
11. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej
11th Fair for Conventional and Renewable Energy
11. Messe für konventionelle und erneuerbare Energie
160
SZCZECIN
Technologie i urz¹dzenia do produkcji energii odnawialnej, surowce energetyczne, tradycyjne technologie i urz¹dzenia grzewcze.
Energy resources, new technologies and equipment for generating renewable, traditional
heating technologies and equipment.
Technologie und Einrichtungen zur Herstellung der abbaubaren Energie, energetische
Rohstoffe, traditionelle Technologien und Heizeinrichtungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 160 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 100 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 240 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Wystawienniczo — Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 SZCZECIN
21-22.04
OGRÓD
9. Gie³da Ogrodnicza i Pszczelarska
9th Gardening and Apiculture Mart
9. Gartenbau- und Bienenzuchtbörse
Roœliny ozdobne, krzewy, drzewa, kwiaty, sadzonki, nasiona, œrodki ochrony roœlin, meble ogrodowe; projektowanie ogrodów, florystyka.
Decorative plants, shrubs, trees, flowers, plantings, seeds, plant protection agents, garden furniture; garden designing, floristic shows.
Zierpflanzen, Sträucher, Bäume, Blumen, Setzlinge, Samen, Pflanzenschutzmittel, Gartenmöbel, Gartenprojektierung, Floristik.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 082 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 73, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 512
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 70 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 45 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 120 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 SZCZECIN
12-13.05
MARKET TOUR
16. Gie³da Turystyczna
16th Tourist Fair
16. Tourismusbörse
161
SZCZECIN
Regiony turystyczne, oferta bazy noclegowej, rekreacyjnej, gastronomicznej, oferty turystyczne, wyposa¿enie hoteli.
Tourist regions, accommodation, recreation, restaurants, tourist attractions, equipment
for hotels.
Touristische Regionen, Angebot der Übernachtungs-, Erholungs- und Gastronomiebasis,
touristische Angebote, Hotelausstattung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 846 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 85, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 18 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 60 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 220 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Wa³y Chrobrego, Jana z Kolna, 71-603 SZCZECIN
04-07.08
EXPONAUTICA
5. Targi Sportów Wodnych
5th Water Sports Fair
5. Wassersportmesse
Sprzêt p³ywaj¹cy i osprzêt, mariny i ich wyposa¿enie, prezentacja oœrodków turystycznych i szkoleniowych oraz klubów sportów wodnych.
Sailing equipment and fittings, marinas and equipment, presentation of tourist and training centres and water sports clubs.
Schwimmeinrichtungen und Zubehör, Marinen und ihre Ausstattung, Vorstellung von
Touristik- und Schulungszentren sowie Klubs der Wassersportarten.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006 — patrz/vide MARKET
TOUR
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 60 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 220 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Wa³y Chrobrego, Jana z Kolna, 71-603 SZCZECIN
12-13.10
AUTO SERVICE
Targi Przemys³u Motoryzacyjnego
Automotive Industry Trade Fair
Messe für Kraftfahrzeugindustrie
162
SZCZECIN
Pojazdy: osobowe, dostawcze, ciê¿arowe, specjalne; autobusy, autokary; ci¹gniki, samochodowe, naczepy, przyczepy, motocykle; karoserie, nadwozia; silniki, uk³ady paliwowe,
mechanizmy napêdowe pojazdów, mechanizmy noœne i zawieszenia, amortyzatory, ko³a
pojazdów mechanicznych; uk³ady: hamulcowe, kieownicze, klimatyzacyjne, wydechowe;
akcesoria samochodowe, elementy uk³adów elektrycznych pojazdów, osprzet uk³adów
elektrycznych, urz¹dzenia kontrolne i pomocnicze, radiotechnika samochodowa; urz¹dzenia: alarmowe i blokady, diagnostyczne, warsztatowe, specjalistyczne; myjnie samochodowe, podnoœniki obs³ugowe, ogumienie, materia³y eksploatacyjne, œrodki do konwersacji
i pielêgnacji pojazdów, tuning, specjalistyczne us³ugi techniczne (rzeczoznastwo, patenty), us³ugi (ubezpieczenia, leasing, kredyty, pomoc drogowa, servis), wydawnictwa,
Szko³y Nauki Jazdy, ochrona œrodowiska (recykling, utylizacja).
Passenger cars, delivery vans, trucks, special purpose vehicles, buses, coaches, trailer
towing trucks, trailers and semi-trailers, motorcycles, vehicle bodies, car engines, fuel
systems, vehicle driving gears, suspensions, dampers, wheels for motor vehicles, braking
systems and steering systems for automobiles, airconditioning and heating systems for
vehicles, exhaust systems, automobile accessories, elements of vehicle electrical systems, equipment for electrical systems, control and auxiliary devices, automobile radio
engineering, alarm systems, mechanical locks, diagnostic devices, workshop equipment,
special equipment and devices for service stations, car washing stands, workshop lifting
devices, peumatic tyres, consumables, car maintenance and care materials and agents,
tuning, special technical services, patents, licences, expert services, other related services (insurance, leasing, credits, emergency road service), trade publications, driving
courses, protection of natural environment, (recycling, utilization of materials).
Personen-, Liefer-, Lastkraft- und Sonderkraftwagen, Busse und Reisebusse, Schlepper,
Halbhänger, Anhänger, Motorräder, Karosserie, Fahrzeugaufbau, Motoren, Brennstoffleitungen, Triebwerke der Kraftfahrzeuge, Trägermechanismen und Aufhängungen,
Stoßdämpfer, Räder von Kraftfahrzeugen, Brems-, Lenk-, Klima- und Auspuffsysteme,
Autozubehör, Elemente von Elektrosystemen der Kraftfahrzeuge, Zubehör der Elektrosysteme, Kontroll- und Messeinrichtungen, Radiotechnik, Alarmanlagen und Sperrungen,
Diagnostik-, Werkstatt- und Facheinrichtungen, Autowaschanlagen, Wagenheber, Bereifung, Betriebsmaterialien, Wartungs- und Pflegemittel, Tuning, technische Fachdienstleistungen (Experte, Patente), Dienstleistungen (Versicherungen, Leasing, Kredite, Abschleppdienst, Kundendienst), Veröffentlichungen, Fahrschulen, Umweltschutz (Recycling, Müllverwertung).
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 60 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Wystawienniczo-Targowe, ul. Struga 6-8, 70-777 Szczecin
12-13.10
PROBIZNES
2. Targi Przedsiêbiorczoœci i Rozwoju Biznesu
2nd Trade Fair for Entrepreneurship and Business Development
2. Messe für Unternehmungsgeist und Businessentwicklung
163
SZCZECIN
Instytucje otoczenia biznesu; agencje, fundacje, stowarzyszenia, izby zrzeszaj¹ce przedsiêbiorców; firmy szkoleniowe, poœrednicz¹ce w pozyskiwaniu funduszy, doradcze,
uczelnie wy¿sze oferuj¹ce studia podyplomowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, instytucje finansowe — fundusze porêczeniowe, po¿yczkowe, firmy
oferuj¹ce us³ugi outsourcingowe (ksiêgowoœæ, telekomunikacja, us³ugi HR, IT, windykacja, ochrona, sprz¹tanie, opieka medyczna); firmy franchisingowe, agencje: pracy tymczasowej, reklamowe, ubezpieczeniowe, nieruchomoœci; banki, specjalistyczna prasa,
portale internetowe.
Business environment institutions: agencies, foundations, associations, chambers affiliating entrepreneurs, training agencies, fundraisers, advisory services, universities and
highger schools offering postgraduate courses supported by European Social Fund, financial institutions, loan and guaranty funds, outsourcing service providers, franchise businesses, temporary employment agencies, advertising agencies, isurance agencies, real
estate agents, banks, stationery suppliers, office furniture and accessories suppliers, office software suppliers, related services.
Investitionen für Business, Agenturen, Fonds, Vereine, Kammer, die die Unternehmer
vereinigen, Schulungsfirmen, Firmen, die bei Mittelgewinnung vermitteln, Beratungsfirmen, Hochschulen, die postgraduierten Studien, subventioniert von dem Europäischen
Sozialfonds, anbieten, Finanzinstitute — Bürgschafts- und Darlehensfonds, Firmen, die
die Outsourcingdienste anbieten (Buchung, Fernmeldewesen, Dienstleistungen HR, IT,
Vindikation, Schutz, Aufräumen, ärztliche Pflege); Franchisingfirmen, Agenturen der vorläufigen Arbeit, Werbe-, Versicherungs- und Immobilienagenturen, Banken, Fachpresse,
Internetportale.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 120 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 180 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, ul. Struga 6-8, 70-777 Szczecin
12-13.10
PREWENCJA
3. Targi Zabezpieczeñ i Ochrony Mienia
3rd Security and Property Protection Fair
3. Messe für Sicherheit und Eigentumsschutz
Systemy zabezpieczeñ mienia, osób, obiektów i instytucji; materia³y i sprzêt, metody,
us³ugi: agencje ochrony, towarzystwa ubezpieczeniowe; policja, stra¿ po¿arna.
Systems for protecting property, people, facilities and institutions; materials, equipment
and methods, security agencies, insurances companies, police and fire departments.
Sicherheitssysteme für Objekte, Personen und Institutionen Anlagen, Ausrüstung, Technik
und Methodik. Dienstleistungen Wach- und Schutzagenturen, Detekteien, Versicherungsgesellschaften; eine Messeveranstaltung mit Beteiligung der Polizei und Feuerwehr.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 107 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 15
164
SZCZECIN
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 293 z/with/mit EZOTERIA, WSZYSTKO DLA DOMU
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 220 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Wystawienniczo — Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 SZCZECIN
16-18.11
WSZYSTKO DLA DOMU
16. Targi Wykoñczenia i Wyposa¿enia Wnêtrz
16th Fair of Interior Finishing and Furnishing
16. Messe für Ausbau und Innenraumausstattung
Materia³y, sprzêty i rozwi¹zania s³u¿¹ce wykoñczeniu i renowacji wnêtrz, artyku³y dekoracyjne, meble, oœwietlenie, artyku³y wyposa¿enia wnêtrz.
Materials and solutions for finishing or renovating interiors, decorative elements, furniture, lighting, equipment.
Materialien, Einrichtungen und Lösungen zum Ausbau und zur Renovierung der Innenräume, Dekorationsartikel, Möbel, Beleuchtung, Artikel der Innenraumausstattung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 466 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 45, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 3 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 293 z/with/mit EZOTERIA, PREWENCJA
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 150 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 220 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 SZCZECIN
16-18.11
EZOTERIA
10. Szczeciñskie Spotkania Ezoteryczne
10th Szczecin Esoteric Meetings
10. Szczecin Esoterische Treffen
Medycyna naturalna, astrologia, bioenergioterapia, aura, parapsychologia, psychotronika, Feng Shui, wró¿by, grafologia, horoskopy, diety, radiescezja, masa¿e.
Natural medicine, astrology, bioenergy-therapy, aura, parapsychology, psychotronics,
Feng Shui, fortune-telling, graphology, horoscopes, diets, dowsing, massages.
Naturmedizin, Astrologie, Bioenergotherapie, Aura, Parapsychologie, Psychotronik, Feng
Shui, Wahrsagungen, Graphologie, Horoskope, Diaten, Radiestasie, Massagen.
165
TORUÑ
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 161 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 54
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 4 293 z/with/mit PREWENCJA, WSZYSTKO DLA
DOMU
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 120 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 150 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 SZCZECIN
TORUÑ
Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
ul. Beniowskiego 5
80-382 GDAÑSK
tel. +48 58/ 554 9200, fax +48 58/ 552 2168
e-mail: [email protected]
http://www.mtgsa.com.pl
10-13.10
KOŒCIO£Y
Koœcio³y. Wyposa¿enie — Us³ugi — Sztuka — Dewocjonalia
Churches. Furnishings — Services — Art — Devotional Items
Kirchen. Nausstatttung-Lesistungen für die Kirchen-Kunst
Budownictwo i architektura: projektowanie i realizacja nowych obiektów sakralnych,
us³ugi instalatorskie, instalacje elektryczne i grzewcze, termomodernizacja obiektów sakralnych, finansowanie projektów i prac budowlanych, zabezpieczenie obiektów sakralnych, monitoring i ochrona, instalacje i ochrona przeciwpo¿arowa, sprzêt ratowniczy,
ubezpieczenia obiektów i sztuki sakralnej, zak³adanie nekropolii. Architektura wnêtrz:
projektowanie wnêtrz sakralnych, projekty i wykonanie oœwietlenia i nag³oœnienia obiektów sakralnych, projekty okolicznoœciowe (o³tarze polowe), wyposa¿enia obiektów sakralnych (o³tarze, ³awki, konfesjona³y itp.). Architektura krajobrazu: projektowanie,
zak³adanie i utrzymanie zieleni wokó³ obiektów sakralnych i na terenach nekropolii, rewitalizacja i konserwacja nekropolii. Sztuka: muzyka, wydawnictwa muzyczne, malarstwo,
rzeŸba, witra¿nictwo, kamieniarstwo, kowalstwo artystyczne, metaloplastyka, rzeczoznawstwo, kursy i szkolenia z zakresu muzyki sakralnej. Ludwisarstwo. Carillony, instrumenty
muzyczne, zegary, pozytywki. Szaty i naczynia liturgiczne: projektowanie, produkcja
i przechowywanie szat i naczyñ liturgicznych. Kancelaria, archiwum, biblioteka: systemy
informatyczne, bazy danych, wyposa¿enie kancelarii, archiwum, biblioteki; systemy
administracyjne nekropolii, szkolenia i kursy z zakresu archiwistyki, sprzêt i materia³y
166
TORUÑ
biurowe. Dewocjonalia. Turystyka religijna: biura pielgrzymkowe, biura turystyczne. Wydawnictwa religijne, organizacja koncertów i imprez, us³ugi internetowe, media, sprzêt
multimedialny, szko³y i uczelnie wyznaniowe, domy rekolekcyjne. Fundacje, stowarzyszenia i ruchy religijne, poligrafia.
Construction and architecture: designing of new places of worship, installation services,
water supply and sewage disposal services, heating installations, heating modernization
of places of worship, financing of construction design and building works, protection of
places of worship, monitoring and security, fire-protection and fire-protection installations, rescue equipment, insurance of places of worship, establishing of cemeteries. Interior architecture: interior design of new places of worship, lighting design and arrangement, design and execution of amplification for places of worship, event-related designs
(field altars), design and manufacturing of church furnishings (altars, pews, confessionals). Landscaping; design, planting and maintenance of green areas around places of
worship and in cemeteries, cemetery revitalization and preservation. Art: music, music
publishing, painting, sculpture, stained-glass window work, stone- masonry, artistic
smithery, metal craftwork, expert valuation and assessment, church music courses and
training. Bell founding. Carillons, musical instruments, clocks, musical boxes. Liturgical
vestments and vessels: design, manufacturing and storage of liturgical vestments and
vessels. Registry, archives, library: IT systems for registries, archive and libraries; registry, archives and library equipment; cemetery administrative systems; training courses in
archive work; office equipment and materials. Devotional items. Religious tourism: pilgrimage offices and travel agencies. Religious publications, organizing of concerts and
events, internet services, media, multimedia equipment, denominational schools and
colleges, retreat houses, religious foundations, associations and movements, printing
services.
Bauwesen und Architektur: Projektierung und Ausführung neuer Sakralobjekte, Installations-, Wasser- und Kanalisationsdienstleistungen, Elektro- und Heizinstallationen,
Thermomodernisierung der Sakralobjekte, Finanzierung der Projekte und der Bauarbeiten, Sicherung der Sakralobjekte, Überwachung und Schutz, Brandschutzinstallationen,
Rettungseinrichtungen, Versicherungen der Sakralobjekte und Sakralkunst, Errichtungen
von Friedhöfen, Innenraumarchitektur: Projektierung der Sakralinnenräume, Beleuchtungsprojekte und Arrangement, Beschallungsprojekte und Ausführung in den Sakralobjekten, Anlassprojekte (Feldaltären), Projekte und Ausführung der Ausstattung von Sakralobjekten (Altäre, Bänke, Beichtstühlen); Architektur der Landschaft: Projektierung,
Errichtung und Pflege der Grünflächen auf den Gebieter der Friedhöfen; Kunst: Musik, Musikveröffentlichungen, Malerei, Skulpturen, Mosaikfenster, Steinmetzhandwerk,
Kunstschmiedetechnik, Metallplastik, Gutachter, Kurse und Schulungen im Bereich der
Sakralmusik; Glockengießerei: Carillonen, Musikinstrumente, Uhren, Spieldosen; Messgewand und liturgische Gefäße, Herstellung des Messgewands und der liturgischen Gefäße, Aufbewahrung des Messgewands und der liturgischen Gefäße; Kanzlei, Archiv, Bibliothek: Informatiksysteme, Datenbasen, Ausstattungen der Kanzleien, Archiven und
Bibliotheken, Verwaltungssysteme der Friedhöfen, Schulungen und Kurse im Bereich
des Archivs, Büroeinrichtungen und -materialien; Devotionalien; Religionstouristik: Pilgerfahrtenbüros,Touristikbüros;Religionsveröffentlichungen, Organisation von Konzerten
und Veranstaltungen; Internetdienstleistungen; Medien; multimediale Einrichtungen;
Bekenntnisschulen und Hochschulen; Rekollektionshäuser,Religionsfonds, Vereine und
Bewegungen, Polygraphie.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 557 m2
167
WARSZAWA
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 78
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 200 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 240 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Targowe PARK, Szosa Che³miñska 27, 87-100 TORUÑ
Targi Pomorskie ZPU „ROMEX” sp. z o.o.
ul. Hetmañska 38
85-039 BYDGOSZCZ
tel. +48 52/ 323 0714, 323 0715, 322 6770, fax +48 52/ 322 6770, 322 7845
e-mail: [email protected]
http://www.targi-pom.com.pl
23-25.03
TORBUD
Targi Budownictwa
Building International Fair
Internationale Baumesse
Izolacje, papy i lepiszcza bitumiczne, pokrycia dachowe, materia³y elewacyjne, glazura,
terakota, materia³y izolacji cieplnej i akustycznej, stolarka otworowa, drzwi i okna.
Insulation, tar paper and bitumic binders, roofing, fasade materiales, tiles, heat and
acoustic insulation materials window and door frames.
Isolationen, Poppen und bituminose Bindemittel, Dacheindeckung, Fassadenstoffe, Glasur, Terakota, Materialien der Warme- und Schallisolierung fenstergerähme, fensterprofile.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Targowe PARK, Szosa Che³miñska 27, 87-100 TORUÑ
WARSZAWA
BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich
ul. Pu³awska 12a
02-566 WARSZAWA
tel. +48 22/ 849 6006, 849 6071, 849 6044, 840 6081, fax +48 22/ 849 3584
e-mail: [email protected]
http://www.brsa.com.pl
168
WARSZAWA
09-11.02
MIÊSO I WÊDLINY
Miêdzynarodowe Targi Miêso i Wêdliny
International Exhibition for the Meat Industry and Pork — Butcher's Products
Internationale Messe für Fleisch und Wurstwaren
Miêso, przetwory miêsne, surowce miêsne; pó³produkty; dodatki funkcjonalne; wyroby
i sprzêt techniczny: technika oœwietleniowa, wyk³adziny pod³ogowe, higieniczne sufity
i systemy œcian, kasy i systemy do wa¿enia, opakowania, prezentacja wyrobów; us³ugi:
logistyka i transport, us³ugi konsultingowe, dystrybucja, przetwarzanie danych, wydawcy
bran¿owi, systemy zapewnienia jakoœci, gastronomia i firmy cateringowe, szko³y i oœrodki szkoleniowe, organizacje bran¿owe.
Meat, meat products and semiproducts, additives; technical equipment and products:
lighting systems, floor covering, hygienic ceilings and wall systems, cash registers,
weight systems, packagings; services: forwarding and transportation, consulting, distribution, data processing, publishing houses, quality management systems, catering,
schools, educational institutions, trade organizations.
Fleisch, Fleischprodukte, Fleischrohstoffe; Halberzeugnisse; funktionelle Zusätze; Erzeugnisse und technische Einrichtungen: Beleuchtungstechnik, Fussbodenbeläge, Decken und Wandsysteme, Kassen und Wiegesysteme, Verpackungen, Vorstellung der Waren; Dienstleistungen: Logistik und Transport, Beratung, Vertrieb, Datenbearbeitung,
Fachverleger, Qualitätssysteme, Gastronomie und Cateringfirmen, Schulen und Schulungszentren, Fachverbände.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 450 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 59, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 2 z/from/von — 3 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 8100
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 295 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 430 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
13-15.02
PSI WARSZAWA
Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów Reklamowych
International Exhibition for Promotional Products and Advertising Specialties
Internationale Messe für Werbeartikel
Artyku³y reklamowe i promocyjne, upominki, techniki nadruków, prasa specjalistyczna.
Advertising and promotional articles, gifts, overprint (marking) techniques, trade
publications.
Werbeartikel, Promotionsartikel, Souvenirs, Kennzeichnungstechniken (Aufdrucke), spezialistische Presse.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
169
WARSZAWA
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 207 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 78, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 25 z/from/von — 9 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 98 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 147 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
21-22.02
INFRATECH
Miêdzynarodowe Targi Infrastruktury
International Infrastructure Exhibition
Internationale Infrastrukturmesse
Konferencja i wystawa. Infrastruktura drogowa, szynowa i sieciowa, projektowanie i budowa infrastruktury, zarz¹dzanie infrastruktur¹, technologie bezwykopowe.
Conference and Exhibition. Road, rail and network infrastructure, designing and building
of infrastructure, infrastructure management, trenchless technologies.
Konferenz und Ausstellung. Strassen- Bahn- und Netzinfrastruktur, Entwurf und Aufbau
der Infrastruktur, Infrastrukturverwaltung, Technologien ohne Rohrgraben.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 600 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 23
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 000
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 100 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 40 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 135 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
19-21.04
DENTEXPO
Miêdzynarodowe Targi Stomatologiczne
International Dental Exhibition
Internationale Messe für Stomatologie
Stomatologia, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, protetyka, implantacja, rentgeny
i materia³y stomatologiczne, lekarstwa.
Stomatology, dental surgery, orthodontics, prosthetics, implantation, stomatological
X-ray equipment, stomatological materials, pharmaceuticals.
170
WARSZAWA
Stomatologie, operative Zahnheilkunde, Orthodontie, Prothetik, Implantation, Stomatologieröntgen, Praxisausstattung, Arzneimittel.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 475 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 81, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 6 z/from/von — 6 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 1 508
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 389 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 548 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
11-12.05
TARGI LEŒNE
Miêdzynarodowe Targi Leœne
International Forestry Exhibition
Internationale Forstmesse
Hodowla lasu i szkó³karstwo, u¿ytkowanie lasu, nasiennictwo, ochrona lasu przed szkodnikami, ochrona ppo¿, odzie¿ ochronna, sprzêt pomiarowy, systemy informatyczne, maszyny do przerobu i obróbki drewna, wydawnictwa, us³ugi naukowo-badawcze.
Silviculture and nursery culture, forest use, seed production, protection against forest
pests, protection against forest fires, protective clothing, scientific, information systems,
machines for wood processing, trade publications, scientific research.
Waldanbau und Baumschulen, Waldnutzung, Samen, Waldschutz gegen Schädlinge,
Schutzkleidung, Brandschutz, Meßgeräte, Informatiksysteme, Verarbeitungsmaschinen,
Veröffentlichungen, Wissenschafts Forschungsdienste.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 832 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 34, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 185 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 90 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 280 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Las M³ociñski, Papirusów, 01-973 WARSZAWA
13-14.06
GEOLOGIA
Miêdzynarodowe Targi Geologiczne
International Geological Fair
Internationale Geologiemesse
171
WARSZAWA
Geofizyka, geologia in¿ynierska, œrodowiskowa, z³o¿ona, hydrogeologia, kartografia geologiczna, ochrona œrodowiska, planowanie przestrzenne, sprzêt i oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w geologii, sprzêt laboratoryjno-pomiarowy, sprzêt do badañ
polowych: sondy, próbniki, wiertnice; sprzêt geofizyczny, sprzêt wiertniczy.
Geophysics, geological engineering, environment geology, hydrogeology, geological cartography, environment protection, town and country planning, hardware and software
used in geology, laboratory and measuring equipment, equipment for the field reconnaissance: sounders, samplers, derricks, geophysical equipment, drilling equipment.
Geophysik, Ingenieur-, Umwelt-, komplexe Geologie, Hydrogeologie, Geologiekartographie, Umweltschutz, Raumordnung, in der Geologie genutzte Computerhardware und
Software, Labor- und Messgeräte, Einrichtungen zur Aussenuntersuchungen, Sonden,
Probegeräte, Bohranlagen, geophysiche Einrichtungen, Tiefbohrwesen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 536 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 50, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 3 z/from/von — 7 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 270 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 160 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 390 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
07-09.09
ZOOMARKET
Miêdzynarodowe Targi Zoologiczne
International Zoological Exhibition
Internationale Zoologische Messe
Zwierzêta domowe do hodowli, po¿ywienie dla zwierz¹t, akcesoria do hodowli i pielêgnacji
zwierz¹t, budy dla psów, porady weterynaryjne, akwarystyka, terrarystyka, jeŸdziectwo,
tresura, hotele dla zwierz¹t, prasa.
Household pets, petfood, accessories for breeding and tending animals, kennels, veterinary advice, aquariums, terrariums, horse riding, training, pet hotels, trade publications.
Haustiere zur Zucht, Tierfutter, Accessoieres für Zucht und Pflege, Hundehütten, Tierarztberatungen, Aquaristik, Terraristik, Reiten, Dressur, Tierhotels, Jagdwesen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2004
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 900 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 104, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 13 z/from/von — 14 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 260 PLN
172
WARSZAWA
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 120 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 395 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
13-15.09
MEDICA
Miêdzynarodowe Targi Sprzêtu Medycznego i Wyposa¿enia Szpitali
International Exhibition of Medical Technology and Hospital Equipment
Internationale Messe für Medizineinrichtungen und Ausstattung der Krankenhäuser
Sprzêt i urz¹dzenia medyczne; akcesoria i instrumenty medyczne; leki i œrodki farmaceutyczne, materia³y opatrunkowe, odzie¿ medyczna, sprzêt rehabilitacyjny, urz¹dzenia do
fizjoterapii, dezynfekcja, sprz¹tanie, usuwanie œmieci, meble i wyposa¿enie medyczne;
techniki informacyjne i komunikacyjne, us³ugi.
Medical devices and equipment, medical apparatuses and accessories, pharmaceuticals
and medicine preparations, dressing means, medical clothing, rehabilitation equipment,
physiotherapeutic equipment, disinfections, cleaning and waste disposal agents and
equipment, furniture and equipment for hospitals, communications and information
technology, services.
Medizineinrichtungen und Geräte; Medizinzubehör und Instrumente; Arzneimittel und
Pharmazeutika; Verbandmittel; Medizinbekleidung; Rehabilitationseinrichtungen; Einrichtungen für Physiotherapie, Desinfektion, Aufräumen, Müllbeseitigung, Möbel und
Ausstattung, Informatik- und Kommunikationstechniken, Dienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2001
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 338 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 82, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 2 z/from/von — 3 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 280 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 150 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 417 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
26-28.09
NAFTA I GAZ
Miêdzynarodowe Targi Przemys³u Naftowego i Gazownictwa
International Oil and Gas Industry Exhibition
Internationale Messe für Erdölindustrie und Gaswesen
Produkty naftowe, urz¹dzenia i sprzêt do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu, przesy³anie i transport ropy, gazu, budowa i eksploatacja ropo- i gazoci¹gów, urz¹dzenia
i sprzêt do rafinacji ropy, utylizacja gazu, surowce, procesy produkcyjne, us³ugi naukowo-badawcze.
173
WARSZAWA
Oil products, exploration and drilling equipment, transmitting and transportation of oil,
pipe laying, oil and gas lines construction and exploitation, oil refining equipment, gas
utilization, raw materials, production and control, research, development and consulting
services.
Erdölprodukte, Einrichtungen und Geräte zum Erdöl- und Gasschürfen und zur -gewinnung, Senden und Transport von Erdöl und Gas, Bau und Ausbeutung der Erdöl- und
Gasleitungen, Einrichtungen und Geräte zur Erdölraffination, Gasverwertung, Rohstoffe,
Produktionsprozesse, Wissenschafts- und Untersuchungsdienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 355 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 109, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 12 z/from/von — 7 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 480 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 240 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 610 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala Torwar, £azienkowska 6a, 00-449 WARSZAWA
03-04.10
C£O I GRANICA
Miêdzynarodowa Wystawa Wyposa¿enia dla Kontroli Celnej i Granicznej
International Exhibition of Equipment for Customs and Border Control
Internationale Ausstellung für Zoll- und Grenzkontrolleeinrichtungen
Specjalistyczny sprzêt informacyjny i telekomunikacyjny dla s³u¿b celnych i granicznych,
sprzêt i us³ugi w zakresie budowy terminali miêdzynarodowych, odpraw celnych i techniki kontrolnej, urz¹dzenia do penetracji przesy³ek, odzie¿ ochronna, broñ i amunicja.
Specialized IT and telecommunications equipment for customs and border services, specialized equipment and services for the construction of international customs clearance
terminals and controlling techniques, equipment for the penetration of packages, protective attire, guns and ammunition.
Spezialistische Nachrichten- und Fernmeldegeräte für Zoll- und Grenzdienste, spezialistische Geräte und Dienstleistungen im Bereich von Bau der internationalen Terminals,
der Zollabfertigungen sowie im Bereich der Kontrolltechnik, Einrichtungen zur Penetration von Sendungen, Schutzkleidung, Waffen und Munition.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 270 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 40
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 350 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 150 PLN
174
WARSZAWA
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 480 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum Kongresowo-Wystawiennicze Hotel Gromada, 17 Stycznia, 02-148 WARSZAWA
11-13.10
COIN EXPO
Warszawskie Miêdzynarodowe Targi Numizmatyczne
Warsaw International Numismatics Exhibition
Warschauer Internationale Messe für Münzensammler
Instytucje mennicze, dystrybutorzy detaliczni dzia³aj¹cy na rynku globalnym i/lub lokalnym; dystrybutorzy — hurtownicy; wytwórcy i dystrybutorzy pozamonetowych produktów sektora menniczego.
Mints; retile distribution operating on the global market and/or local markets; whole sale
distribution; manufactures and distribution of numismatic products other than coins.
Münzanstalten, Kleinhandelvertreiber, die auf dem globalen und/oder lokalen Markt
tätig sind; Vertreiber — Groáhändler; Hersteller und Vertreiber der Aussermünzenprodukte des Münzensektors.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 200 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 17, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 10 z/from/von — 9 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 700 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 200 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 860 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
11-13.10
TWOJE PIENI¥DZE
Polskie Forum Kapita³owo-Finansowe
Polish Capital and Finance Forum
Polnisches Kapital- und Finanzforum
Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie, banki, firmy ubezpieczeniowe, windykacja, fundusze inwestycyjne i emerytalne, domy i biura maklerskie, firmy konsultingowe,
brokerzy walutowi, spó³ki gie³dowe, instytucje otoczenia rynku, media.
Warsaw Stock Exchange, capital market, banks, insurance companies, debt recovery
companies, investment funds, pension funds, institutions of the financial and capital
market, currency brokers, financial advisors, media.
Wertpapierenbörse in Warschau, Banken, Versicherungs- und Vindikationsfirmen, Investment- und Pensionfonds, Mäklerhäuser und Büros, Beratungsfirmen, Währungsbroker, Börsengesselschaften, Institutionen der Marktbedienung, Medien.
175
WARSZAWA
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 900 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 65, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 1 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 700 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 200 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 860 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
14-15.11
AGF POLSKA
Miêdzynarodowe Targi Owoców i Warzyw
International Fruit and Vegetable Trade Fair
Internationale Obst- und Gemüsemesse
Rynek owoców i warzyw — produkcja, przetwórstwo, transport, sk³adowanie, dystrybucja, sprzeda¿ œwie¿ych i przetworzonych produktów, owoców, warzyw, zió³, grzybów;
marketing produktów, œrodki techniczne.
Fruit and vegetables market — production, processing, transportation, storage, distribution and sale of fresh and processed products, fruits, vegetables, herbs and mushrooms; marketing of products, technical equipment.
Obst- und Gemüsemarkt — Produktion, Verarbeitung, Transport, Distributionm, Verkauf von frischem und verarbeitetem Obst und Gemüse, Produktmarketing, technische
Ausstattung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 005 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 67, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 11 z/from/von — 7 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 90 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 129 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
05-06.12
KARTA
Miêdzynarodowa Wystawa Producentów i U¿ytkowników Kart i Systemów Kartowych
International Card Technology and Solutions Exhibition
Internationale Ausstellung der Hersteller und Benutzer von Karten und Kartensystemen
176
WARSZAWA
Produkcja kart: komponenty, sprzêt do produkcji kart, personalizacja kart; zastosowania: karty w bankach, karty w systemach logistycznych, w sieciach telekomunikacyjnych
i handlowych, karta jako noœnik reklamy, karty w systemach flotowych i lojalnoœciowych,
karty do systemów, identyfikatory; rozwi¹zania sprzêtowe i systemowe: czytniki, systemy
GPS, systemy kontroli dostêpu, systemy lojalnoœciowe, p³atnicze i systemy identyfikacji;
technologie i systemy informatyczne: terminale, POS.
Card production: componetns, production equipment, card personalization; applications: cards in banks, logistic systems, loyality systems, ID badges, cards for systems; security: identyfication systems; equipment and systems solutions: card readers, GPS systems, acces control systems, loyality systems, payment systems; computer technologies
and systems: POS, terminals.
Herstellung von Karten: Komponente, Einrichtungen zur Kartenherstellung, Personalisierung von Karten; Anwendungen: Karten in den Banken, in Logistiksystemen, in Telekommunikations- und Handelsnetzen, Karte als Werbeträger, Karten in Flott- und Loyalitätssystemen, Karten für Systeme, Identifizierer; Einrichtungs- und Systemlösungen:
Leser, GPS-Systeme, Systeme der Zugangskontrolle, Loyalitäts-, Zahlung und Identifizierungssysteme; Informatiktechnologie und Systeme: Terminals, POS.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 671 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 61, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 12 z/from/von — 9 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 365 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 495 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
Pracownia Sztuk Plastycznych sp. z o.o.
Miêdzynarodowe Centrum Targowe sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 WARSZAWA
tel. +48 22/ 617 3042, 617 3043, fax +48 22/ 616 0484
e-mail: [email protected]
http://www.mct.com.pl
05-07.10
Z£OTO SREBRO CZAS
8. Miêdzynarodowe Targi Bi¿uterii i Zegarków
8th International Trade Fair of Jewellery and Watches
8. Internationale Messe für Schmuck und Uhren
Bi¿uteria z metali szlachetnych, bi¿uteria z kamieni szlachetnych, bi¿uteria z bursztynem, kamienie szlachetne i inne, bi¿uteria sztuczna, wyroby korpusowe, narzêdzia
177
WARSZAWA
i urz¹dzenia jubilerskie, zegarki i zegary, meble, wyposa¿enie sklepów jubilerskich, upominki, sztuka u¿ytkowa.
Gold and silver jewellery, jewellery with gemstones and amber, gemstones, goldsmith's
machinery and equipment, watches, clocks, jewellery shops equipment and furniture,
gifts, applied art.
Schmuck aus Edelmetall, Schmuck aus Edelstein, Schmuck mit Bernstein, Edelsteine
und andere, Kunstschmuck, Gestellwaren, Juwelierwerkzeuge- und einrichtungen, Uhren
und Armbanduhren, Möbel, Ausstattung der Juwelierläden, Souveniers, Gebrauchskunst.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 917 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 230, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 10 z/from/von — 9 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 390 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 460 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Centrum EXPO XXI, Pr¹dzyñskiego 12/14, 01-222 WARSZAWA
Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
ul. Beniowskiego 5
80-382 GDAÑSK
tel. +48 58/ 554 9200, fax +48 58/ 552 2168
e-mail: [email protected]
http://www.mtgsa.com.pl
18-20.04
EUROPOLTECH
Miêdzynarodowe Targi Techniki i Wyposa¿enia S³u¿b Policyjnych
i Formacji Bezpieczeñstwa Pañstwa
International Fair of technology and Equipment for the Police
and National Security Services
Internationale Messe für Technik und Ausstattung der Polizei
und staatlichen Sicherheitsgruppen
Systemy i sprzêt wspomagaj¹cy podejmowanie decyzji i dowodzenie, systemy i sprzêt
informatyczny wspieraj¹cy zwalczanie przestêpczoœci, technika kryminalistyczna, sprzêt
ochrony granic, sprzêt ochrony osób i zabezpieczenia obiektów, ratownictwo, sprzêt
³¹cznoœciowy, optyka, optoelektronika, broñ strzelecka i amunicja, sprzêt i wyposa¿enie
antyterrorystyczne, transport, materia³y i przedmioty mundurowe, wyposa¿enie specjalne i ochronne, urz¹dzenia treningowe, ró¿ne pokrewne zakresowi targów dziedziny
i technologie oraz wynalazki.
Decision making and command support systems and equipment, crime abatement support systems and IT equipment, crime detection technology, equipment for border protection, equipment for the protection of persons and facilities, emergency equipment,
178
WARSZAWA
communications equipment, optics and optoelectronics, small caliber weapons and ammunition, transportation means, uniform fabrics and accessories, special-purpose and
protection equipment, training equipment, miscellaneous area, technologies and inventions related to the industry.
Die Entschlussfassung und Führung unterstützenden Systeme und Einrichtungen, die
Kriminalität bekämpfenden Informatiksysteme und Einrichtungen,Kriminaltechnik,
Grenzschutzeinrichtungen, Einrichtungen des Personenschutzes und Objektsicherung,
Rettungswesen, Einrichtungen des Nachrichtenverkehrs, Optik, Optoelektronik, Handfeuerwaffen und Munition, Antiterroreinrichtungen und Ausstattung, Transport, Uniformmaterialien und Gegenstände, Sonder- und Schutzausstattung, Trainingseinrichtungen,
verschiedene dem Messenbereich verwandte Fachgebiete und Technologien sowie
Erfindungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — co dwa lata/every two years/je zwei Jahre
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 110 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 80 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 130 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Warszawskie Centrum EXPO XXI, Pr¹dzyñskiego 12/14, 01-222 WARSZAWA
Miêdzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
ul. Marsza³kowska 87/85
00-683 WARSZAWA
tel. +48 22/ 529 3900, 529 3950, fax +48 22/ 529 3976
e-mail: [email protected]
http://www.mtpolska.com.pl
07-09.03
EUROLAB
9. Miêdzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych
9th International Trade Fair for Analytical Measurement
and Control Technology
9. Internationale Messe für Analytik und Messtechnik
Analityka chemiczna — elementy wyposa¿enia laboratorium, projektowanie laboratorium, akcesoria, aparatura analityczna, sprzêt optyczny, sprzêt kontrolno-pomiarowy laboratoryjny i on-line, substancje chemiczne, gazy specjalne i oprzyrz¹dowanie, oprogramowanie laboratorium, œrodki utrzymania czystoœci i dezynfekcyjne, odzie¿ ochronna,
zabezpieczenia osobiste, akredytacja laboratoriów i badania bieg³oœci. Biotechnologia
— wyposa¿enie i instalacje, kultury komórkowe, materia³y pomocnicze, odczynniki, reaktory. Metrologia — narzêdzia do pomiaru ciœnienia i temperatury, masy, si³y i w³aœciwoœci mechanicznych materia³ów, objêtoœci, przep³ywu i koncentracji, narzêdzia do pomiaru wielkoœci nawigacyjnych, meteorologicznych i aerologicznych oraz promieniowania
jonizuj¹cego i niejonizuj¹cego.
Analytical chemistry — laboratory equipment, laboratory design, accessories, analytical
apparatus, optical equipment, monitoring-measurement and on-line software, cleaning
and disinfectant agents, protective clothing, personal protection, laboratory accreditation
179
WARSZAWA
and performance assessments. Biotechnology — equipment and installations, cell cultures, auxiliary materials, reagents, reactors. Metrology — pressure and temperature
measuring equipment, instruments to measure mass, force and mechanical properties of
materials, volume, flow and concentration, instruments to measure navigational, meteorological and areological quantities, ionizing and non-ionizing radiation.
Chemische Analyse — Laborausstattungselemente, Laborplanung, Zubehör, Analysegeräte, Optisches Gerät, Online- und Laborkontrollmessgerät, chemische Substanzen, Spezialgase und Instrumente, Laborsoftware, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Schutzbekleidung, persönlicher Schutz, Laborakkreditierung und Anerkennungsuntersuchungen.
Biotechnologie — Ausstattung und Installationen, Zellkulturen, Hilfsmaterialien, Reagenzen, Reaktoren. Metrologie — Instrumente zur Druck- und Temperaturmessung, der
Masse, der Kraft und der mechanischen Eigenschaften von Materialien, von Volumen,
Durchfluss und Konzentration, Instrumente zur Messung von Navigationswerten, meteorologische und aräologischer Grössen, ionisierender und nicht ionisierender Strahlung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 153 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 100, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 5 z/from/von — 3 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 564 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 129 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 625 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
22-24.03
EUROGASTRO
11. Miêdzynarodowe Targi Wszystko dla Gastronomii
11th International Food Service and Hotel Equipment Trade Fair
11. Internationale Messe Alles für Gastronomie
¯ywnoœæ, napoje, alkohole, u¿ywki, kompleksowe wyposa¿enie zaplecza kuchennego,
urz¹dzenia, meble i produkty dla cukiernictwa i piekarstwa, profesjonalne œrodki czystoœci i sprzêt czyszcz¹cy, meble hotelowe i gastronomiczne, elementy wyposa¿enia i dekoracji wnêtrz, tekstylia, odzie¿ robocza, wyposa¿enie pokoi i sal konferencyjnych w systemy audiowizualne, oprogramowanie dla hoteli i gastronomii: systemy rezerwacji, kontroli
i dostêpu, systemy fiskalne, czasopisma bran¿owe.
Foodstuff, soft drinks, stimulants, alcohols, specialist food catering equipment, food
preparation machines, equipment, furnishing and products for confectionary and bakery,
refrigeration: coolers, display cases, dish washers, cleaning equipment and detergents,
furniture for hotels, pubes, cafes, interior decoration, textiles, hotel and catering staff
clothing, hotel bathroom and laundry equpiment, audiovisual equpiment and telecommunications, computer systems and software for hotels and catering services, equpiment
for discos, night-clubs, snack-bars, game arcades, journals and publications.
Lebensmittel, Getränke, Alkohole, Genussmittel, komplexe Ausstattung der Küchen,
Geräte, Möbel und Waren für Zuckerbäckerkunst und Bäckerhandwerk, professionelle
180
WARSZAWA
Putzmittel und -geräte, Hotel- und Gastronomiem bel, Elemente zur Innenausstattung,
Textilwaren, Arbeitskleidung, Ausstattung von Zimmern und Konferenzräume mit Audiound Videosystemen, EDV-Programme für Hotels und Gastronomie: Reservierung-, Prüfund Zugangssysteme, Registrierkassen, Fachzeitschriften.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 4 678 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 230, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 22 z/from/von — 10 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 590 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 129 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 673 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
11-13.04
SPORT-REKREACJA
13. Miêdzynarodowe Targi Wyposa¿enia, Modernizacji
oraz Budowy Obiektów Sportowych i Wypoczynkowych
13th International Trade Fair of Sports Facilities Furnishings
& Equipment, Modernization and Construction
13. Internationale Messe für Ausstattung, Modernisierung
und Bau von Sport- und Erholungsanlagen
Wyposa¿enie, modernizacja i budowa obiektów sportowych: stadionów, boisk, kortów, hal
sportowych, sal gimnastycznych, basenów, p³ywalni, aquaparków, krêgielni, oœrodków
sportowych (p³yty, nawierzchnie, trawy, posadzki, elementy budowlano-konstrukcyjne,
trybuny, siedziska, boksy, szafki, oœwietlenie, nag³oœnienie, tablice œwietlne, systemy
kontroli dostêpu, monitoring, bramki, siatki, systemy nawadniania nawierzchni trawiastych, ogrodzenia, s³upki, w³óki, systemy ogrzewania, klimatyzacja /odzysk ciep³a, instalacje i technologie basenowe — uzdatnianie wody, obieg wody, urz¹dzenia do utrzymania obiektów sportowych). Wyposa¿enie i sprzêt dla obiektów fitness oraz wellness
& spa, sportowy sprzêt stacjonarny (sprzêt cardio, bie¿nie, trena¿ery, atlasy, wyci¹gi,
steppery, twistery, ³awki do æwiczeñ, rowery, rowery hydrospiningowe, ergometry, wioœlarze itd.), sprzêt do gimnastyki sportowej i korekcyjnej oraz do gier zespo³owych,
urz¹dzenia rehabilitacyjne, (urz¹dzenia do fizjoterapii, hydroterapii, termoterapii, balneoterapii, bicze wodne, lampy terapeutyczne, sto³y do masa¿u, lasery lecznicze),
urz¹dzenia wellness & spa (sauny, sauny solaryjne, kriosauny, jacuzzi, hydromasa¿,
³aŸnie suche, parowe, b³otne oraz fiñskie, whirlpoole, urz¹dzenia do kszta³towania sylwetki, sto³y do masa¿u relaksuj¹cego i wyszczuplaj¹cego, solaria, kapsu³y, lampy, lasery, elementy wystroju pomieszczeñ (specjalistyczne meble) oraz inne akcesoria.
Furnishings & equipment, modernization and construction of sport facilities: stadiums,
playing fields, tennis courts, sports halls, gyms, swimming-pools, indoor-pools, aqua
parks, bowling clubs, sports centers (plates, surfaces, grass, floors, construction elements,
grandstands, seats, boxes, lockers, lighting, sound systems, light boards, access control
systems, monitoring, gates, nets, irrigation systems for grass surfaces, enclosures, posts,
181
WARSZAWA
troll-nets, heating systems, air-conditioning/heat recuperation, swimming-pool installations and technologies — water purification and circulation, sports facilities maintenance equipment). Furnishings and equipment for fitness clubs and wellness & spa stationary sports equipment (cardio, treadmills, orbitreks, weight benches, lifts, steppers,
twisters, exercise benches, bikes, hydrospinning bikes, ergometers, rowing machines
etc.), equipment for sports and corrective gymnastics, equipment for team sports, rehabilitation devices (physiotherapy, hydrotherapy, thermotherapy, balneotherapy, needle
baths, therapeutic lamps, massage tables, therapeutic lasers), wellness & spa equipment (saunas, solar saunas, cryosaunas, jacuzzi, hydromassage, Turkish, vapour, mud
and Finnish baths, whirlpools, body shaping devices, relaxing and slimming massage tables, solariums, capsules, lamps, lasers, elements of room furnishing (specialist furniture) and other accessories).
Ausstattung, Modernisierung und Bau von Sportanlagen: Stadien, Sportplätze, Tennisplätze, Sporthallen, Turnhallen, Schwimmbecken, Schwimmhallen, Aquaparks, Kegelbahnen, Sportzentren (Platten, Beläge, Gras, Fußböden, Bau- und Konstruktionselemente, Tribünen, Sitze, Boxen, Schränke, Beleuchtung, Lautsprechanlagen, Leuchttafeln,
Zugangskontrollsysteme, Monitoring, Tore, Netze, Systeme für Bewässerung von Grasdecken, Zaunsysteme, Pfähle, Zaun- und Schleppnetze, Heizsysteme, Klimaanlagen,
Wärmewiedergewinnung, Schwimmbadinstallationen und -technologien — Wasseraufbereitung, Wasserumlauf, Geräte zur Erhaltung von Sportanlagen); Ausstattung und Ausrüstung für Fitness-, Wellness- und Spaanlagen Sportgeräte (Cardio-Sets, Laufbänder,
Trainer, Kraftstationen, Seilzugsysteme, Stepper, Twister, Trainingsbänke, Heimtrainer,
Hydrospinning-Heimtrainer, Ergometer, Rudergeräte usw.), Sportgymnastik- und Krankengymnastikgeräte, Geräte für Mannschaftsspiele, Rehabilitationsgeräte (für Physiotherapie, Hydrotherapie, Thermotherapie, Balneotherapie, Wasserpeitschen, therapeutische Lampen, Massagetische, therapeutische Laser), Wellness- und Spageräte (Saunas,
Sonnensaunas, Kriosaunas, Whirpoolanlagen, Wassermassagen, Trockenbäder, Wasserdampf- und Schlammbad, finnische Bäder, Body-Forming-Geräte, Relaxaktions- und
schlankmachende Massagen, Sonnenbänke, Kapseln, Lampen, Laser, Raumausstattung
— Spezialmöbel — und anderes Zubehör).
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 457 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 105, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 13 z/from/von — 3 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 384 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 129 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 467 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi³sudskiego,
ul. Marymoncka 34, 00-968 WARSZAWA
20-22.04
LATO
12. Targi Turystyki i Wypoczynku
12th Fair of Tourism and Recreation
12. Touristik- und Erholungsmesse
182
WARSZAWA
Sprzeda¿ i promocja: oferty turystycznej (krajowej i zagranicznej) dla klientów indywidualnych, szkó³, zak³adów pracy, miejsc wypoczynkowych w obiektach turystycznych
i uzdrowiskach dla indywidualnych klientów, biur podró¿y, oferty turystycznej regionów,
gmin oraz miast, oferty transportowej (linii autobusowych, kolejowych, promowych i lotniczych), oferty wypoczynku weekendowego, oferty ubezpieczeniowej i bankowej, przewodników, map i innych wydawnictw turystycznych, produktu turystycznego touroperatorów dla agentów i biur podró¿y, sprzêtu turystyczno-rekreacyjnego.
Sale and promotion of: tourist offer (domestic and foreign) for individuals, schools and
enteprises, holiday offers for individuals and travel agencies, tours and spa vacations developed by regions and municipalities, transport action offer (planes, buses, ferries and
train lines), tourist weekend offers, travel insurance and bank services, guidebooks,
maps and other travel publications, tour operator services for travel agents, sports and
recreational equipment.
Verkauf und Promotion: Touristikangebote (in- und ausländische) für individuelle Kunden, Schulen, Arbeitsbetriebe, Erholungsplätze in Touristikobjekten und Kurorten für individuelle Kunden, Reisebüros, Touristikangebote der Regionen, Gemeinden und Städte,
Transportangebot (Bus-, Bahn- Fähre- und Fluglinien), Wochenendeangebote, Versicherungs- und Bankenangebote, Reiseführer, Karten und andere Touristikveröffentlichungen, Touristikprodukte der Touroperatoren für Agenten und Reisebüros, Touristik- und
Freizeitausstattung.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 3 373 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 325, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 57 z/from/von — 20 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 384 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 129 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 445 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
27-29.09
TT WARSAW TOUR & TRAVEL
15. Miêdzynarodowe Targi Turystyczne
15th International Travel Show
15. Internationale Touristikmesse
Touroperatorzy, biura podró¿y, narodowe organizacje turystyczne, regiony, subregiony,
miasta, przedsiêbiorstwa transportu autokarowego, kolejowego, lotniczego i promowego,
towarzystwa charterowe, hotele, motele, pensjonaty, operatorzy i producenci systemów
rezerwacyjnych, wydawnictwa, producenci sprzêtu sportowego i turystycznego, producenci autobusów turystycznych, banki, firmy ubezpieczeniowe.
Tour operators, travel agents, national tourism organizations (tourist boards, travel and
holiday associations), regions, subregions, cities, coach, rail, air and ferry transport companies, charter companies, hotels, motels, pensions, reservation system operators and
183
WARSZAWA
producers, publishers, sports and tourist equipment manufacturers, bus manufacturers,
tourist facilities, banks, insurance companies.
Tourveranstalter, Reisebüros, internationale Fremdenverkehrsorganisationen, Verkehrsverbände, — ämter, Regionen, Subregionen, Städte, Unternehmen des Bus und Flugtransports, Färe- und Bahnunternehmen, Chartergeselschaften, Hotels, Motels, Pensionen,
Betreiber und Produzenten von Reservierungssystemen, Veröffentlichungen, Hersteller
der Sport- und Touristikgeräte, Hersteller der Touristikbusse, Investoren der touristischen
Basis, Banken, Versicherungsgesellschaften.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 4 148 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 487, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 275 z/from/von — 54 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 611 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 312 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 713 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
17-19.10
INFRASTRUKTURA
5. Miêdzynarodowe Targi Infrastruktura
5th International Trade Fair for Infrastructure
5. Internationale Infrastrukturmesse
Budownictwo drogowe: prace projektowe i badawcze: geodezja, projektowanie, technologie w drogownictwie, nadzór inwestorski, zagadnienia ochrony œrodowiska, zagadnienia consultingowe, prawne i ekonomiczno-finansowe; wykonanie: materia³y w drogownictwie, maszyny do budowy dróg, maszyny i urz¹dzenia transportuj¹ce, urz¹dzenia do
pobierania op³at; modernizacja i utrzymanie dróg: sprzêt letni i zimowy utrzymania dróg,
monitoring stanu nawierzchni. Bezpieczeñstwo i zarz¹dzanie ruchem: systemy zarz¹dzania ruchem; systemy utrzymania dróg; oznakowanie poziome i pionowe; systemy bezpieczeñstwa: systemy ostrzegania o niebezpieczeñstwie, pojazdy ratownictwa technicznego, urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu; urz¹dzenia telekomunikacyjne na autostradach.
Infrastruktura oko³odrogowa i komunalna: ma³a architektura miejska — wiaty przystankowe, kosze uliczne, s³upki przystankowe, kontenery, systemy informacji miejskiej,
kioski handlowe, noœniki reklam, ³awki oraz automaty do ulicznej sprzeda¿y biletów przejazdowych; architektura krajobrazu; telefony alarmowe przy autostradach i drogach
szybkiego ruchu; oœwietlenie dróg i mostów; nawierzchnie chodnikowe; stacje benzynowe; myjnie i gara¿e; zatoki parkingowe; miejsca postojowe; parkometry; ogrodzenia, balustrady; biura projektowe; ekrany dŸwiêkoszczelne.
Road construction: design and research works: surveying (geodesy), designing solutions,
road making techniques, supervision, environmental protection problems, consulting, legal, economic and financial topice; construction: road materials, road construction
equipment, transport means, earthworks, engineering and other works, toll equipment;
modernization of roads, road maintenance: maintenance equipment. Safety and traffic
184
WARSZAWA
management: traffic management systems, pavement management systems, traffic signing and road marking, road and traffic safety systems, warning systems, technical rescue, traffic safety equipment, telecommunication equipment for motorways. Road and
urban infrastructure: street furnishings — bus and tram stop shelters, street refuse bins,
dumpsters, automated public toilets, information terminals, municipal information systems, retail kiosks, information and visual advertising carriers, street furniture; landscape
architecture; roadside emergency telephones; road and bridge lighting; paving surfaces;
petrol stations; car washes; garages; car parks; fencing; balustradek; design studios;
sound-proof screens.
Straßenbau: Projekt- und Untersuchungsarbeiten: Geodäsie, Projektierung, Technologien im Straßenbau, Bauherraufsicht, Umweltschutz, Consulting, Recht- und Finanzangelegenheiten; Ausführung: Baustoffe im Straßenbau, Maschinen zum Straßenbau,
Transportmaschinen und -geräte, Mautanlagen; Modernisierung und Unterhalt von
Strassen: Geräte zum Straßenunterhalt im Sommer und Winter, Monitoring des Straßenzustands. Sicherheit und Straßenverkehrsverwaltung: Systeme der Straßenverkehrsverwaltung; Straßenunterhaltsysteme; Straßenschilder und Fahrbahnmarkierungen; Sicherheitssysteme: Frühwarnsysteme, Fahrzeuge für den technischen Rettungsdienst, Verkehrssicherheitsgeräte; Telekommunikationsanlagen an Autobahnen. Infrastruktur um
die Straßen und kommunale Infrastruktur: kleine Stadtarchitektur — überdachte Haltestellen, Müllkörbe, Haltestellenpfähle, Container, Stadtinformationssysteme, Kiosks,
Werbeträger, Bänke und Fahrkartenautomaten; Landschaftsarchitektur; Pannentelefone
an Autobahnen und Schnellverkehrsstraßen; Straßen- und Brückenbeleuchtung; Bürgersteige; Tankstellen; Waschanlagen und Garagen; Haltebuchten; Parkplätze; Parkuhren;
Zäune; Geländer; Projektbüros; Schallschutzschirme.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 132 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 82, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 5 z/from/von — 6 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 509 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 129 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 582 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
24-26.10
ZABYTKI
3. Miêdzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast
3rd International Conservation, Restoration of National Heritage and Regeneration of
Cities Trade Fair
3. Internationale Messe für Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und
Revitalisierung von Städten
Konserwacja i restauracja zabytków, ochrona zabytków archeologicznych, rewaloryzacja
i rewitalizacja zabytkowych miast i wsi, rewaloryzacja i pielêgnacja zabytkowych parków,
ogrodów i krajobrazów kulturowych, techniki zabezpieczenia zabytków nieruchomych
185
WARSZAWA
i ruchomych, rzemios³o w ochronie zabytków, projektowanie w zakresie opieki nad zabytkami, inwentaryzacja, badania i dokumentacja zabytków, techniki komputerowe, kszta³cenie i doskonalenie zawodowe, wydawnictwa i literatura fachowa, turystyka kulturowa.
Conservation and restoration of heritage items, protection of archaeological heritage
items, restoration and revitalisation of heritage towns and villages, restoration and care of
heritage parks, gardens and cultural landscapes, techniques of securing heritage buildings and moveable assets, artisanship in the protection of heritage items, design in caring
for heritage items, inventory, research and documentation of heritage items, computer
techniques, basic and continuing professional education, professional publishers and
publications, cultural tourism.
Konservierung und Restaurierung von Denkmälern, Schutz archäologischer Denkmäler,
Sanierung und Revitalisierung von historischen Städten und Dörfern; Sanierung und Pflege von historischen Parks, Gärten und Kulturlandschaften, Sicherungstechniken für bewegliche und unbewegliche Denkmäler, Handwerk in der Denkmalpflege, Projektieren in
der Denkmalpflege, Bestandsaufnahme, Untersuchungen und Dokumentieren von Denkmälern, EDV-Techniken, Berufsbildung und -weiterbildung, Fachzeitschriften und -literatur, Kulturtourismus.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 351 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 45, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 2 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 339 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 129 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 409 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
06-08.12
WETERYNARIA
2. Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeñstwem ¯ywnoœci
2nd Veterinary Medicine and Food Safety Supervision Fair
2. Messe für Tiergesundheitswesen und Aufsicht über Lebensmittelsicherheit
Produkcja i dystrybucja leków oraz preparatów; produkcja i dystrybucja aparatury,
sprzêtu medycznego i wyposa¿enia gabinetów weterynaryjnych; laboratoria weterynaryjne oraz firmy oferuj¹ce akcesoria i aparaturê analityczn¹; systemy kontroli higieny i nadzoru w produkcji ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego; produkcja i dystrybucja urz¹dzeñ
kontrolnych oraz aparatury pomiarowo-kontrolnej dla przemys³u spo¿ywczego; produkcja i dystrybucja maszyn i œrodków u¿ywanych do dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji;
projektowanie i budowa obiektów dla weterynarii; produkcja i dystrybucja karm, pasz,
dodatków paszowych, premiksów i od¿ywek; consulting (programy pomocowe, doradztwo), kszta³cenie lekarzy weterynarii — Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej.
Drug production/preparations, distribution of drugs and medical equipment (pharmaceutical wholesalers), equipment, apparatus and furnishings for veterinary practices, veterinary
laboratories; systems of hygiene control and supervision of the well-being in production
186
WARSZAWA
of food derived from animals: fodder industry, storage, transport, cooling and processing
of alimentary products, improvement of the durability, taste and appearance of alimentary products, packing, monitoring, labeling, breeding of poultry, cattle and pigs, production and processing of alimentary products breeding infrastructure (slaughterhouses, hen
houses, pig sties, cow-sheds, etc.); planning and building of constructions for veterinary
purposes; consulting (aid programmes, counselling); education for veterinarians — Department of Veterinary Medicine.
Produktion und Vertrieb von Arzneien und Präparaten; Produktion und Vertrieb von Apparatur, Geräte und Ausstattung für Tierarztpraxen; tierärztliche Laboratorien und Firmen, die Zubehör und analytische Geräte anbieten; Hygienekontroll- und Aufsichtssysteme in der Produktion von tierischen Lebensmitteln; Produktion und Vertrieb von Prüfgeräten sowie Mess- und Kontrollgeräten für die Lebensmittelindustrie; Produktion und
Vertrieb von Maschinen und Desinfektions-, Entrattungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln; Projektieren und Bau von tierärztlichen Anlagen; Produktion und Vertrieb von
Futter, Futterzusätzen, Vormischungen und Mineralfuttermitteln; Consulting (Hilfsprogramme, Beratung), Ausbildung von Tierärzten — Fakultät für Tiermedizin.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 429 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 129 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 499 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 WARSZAWA
TARGI KIELCE sp. z o.o.
ul. Zak³adowa 1
25-672 KIELCE
tel. +48 41/ 365 1222, fax +48 41/ 345 6261
e-mail: [email protected]
http://www.targikielce.pl
26-27.05
OPTEXPO
3. Miêdzynarodowe Targi Optyczno-Okulistyczne
3rd International Fair of Optics and Ophthalmology
3. Internationale Messe für Optik und Augenheilkunde
Okulary i oprawy okularowe, materia³y i produkty dla zak³adów optycznych (soczewki
okularowe korekcyjne, soczewki kontaktowe, pomoce dla s³abowidz¹cych, œrodki do pielêgnacji soczewek konatktowych, soczewki przeciws³oneczne, akcesoria okularowe, czêœci
i materia³y naprawcze), wyposa¿enie zak³adów optycznych (aparatura pomiarowa,
urz¹dzenia do obróbki soczewek okularowych, wystrój wnêtrz, narzêdzia i drobny sprzêt
do wytwarzania okularów i napraw), wyposa¿enie gabinetów optometrycznych (urz¹dzenia pomiarowe,testy diagnostyczne, instrumenty do prowadzenia treningu wzrokowego),
sprzêt okulistyczny (wyposa¿enie sal operacyjnych, wyposa¿enie gabinetów lekarskich,
wyposa¿enie pracowni laserowych, wyposa¿enie pracowni badañ naczyniowych, aparatura do diagnostyki jaskry, soczewki wewn¹trzga³kowe, soczewki kontaktowe, œrodki do
187
WARSZAWA
konserwacji soczewek kontaktowych), leki okulistyczne i œrodki farmaceutyczne stosowane w diagnostyce i chirurgii, oprogramowanie, wydawnictwa.
Spectacles and frames, materials and products for opticians'shops (corrective lenses for
spectacles, contact lenses, aids for the dim-sighted, means for maintenance of contact
lenses, sunglasses lenses, spectacles accessories, spare parts and materials for repair),
equipment for opticians'shops (measuring apparatus, devices for the machining of spectacles lenses, room decoration, tools and small equipment for the making and repairing
of spectacles), equipment of optometric laboratories (measuring devices, diagnostic
tests, instruments for conducting sight training), ophthalmologic equipment ( equipment
for operating rooms, equipment for consulting rooms, equipment for laser laboratories,
equipment for vascular test laboratories, apparatus for glaucoma diagnosis, intraocular
lenses, contact lenses, means for maintenance of contact lenses), ophthalmologic medicines and pharmaceutics used in diagnostics and surgery, software, publications.
Brillen und Brillenfassungen, Materialien und Produkte für Optiker (Korrektionsbrillenlinsen, Kontaktlinsen, Hilfsmittel für Schwachseher, Mittel für die Pflege der Kontaktlinsen, Sonnenschutzlinsen, Brillenzubehör, Reparaturteile und -Material); Ausstattung für
Optiker (Messapparatur, Geräte für Bearbeitung der Brillenlinsen, Innenräumensdesign,
Werkzeuge und Kleingeräte für Herstellung und Reparaturen); Ausstattung der Sprechzimmer für Sehkreftbestimmung (Messwerkzuege, Diagnosentests, Instrumente für Sehtraining); augenärztliche Geräte (Ausstattung für die OP's, Ausstattung der ärztlichen
Sprechzimmer, Ausstattung für Laserlabors, Ausstattung der Labors für Gefäáuntersuchungen, Apparatur für die Glaukomdiagnosen, innere Linsen für den Augapfel, Kontaktlinsen, Mittel für die Pflege der Kontaktlinsen); augenärztliche Arzneien und pharmakologische Mittel für die Daignostik und Chirurgie, Software, Veröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 861 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 72, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 6 z/from/von — 4 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 956
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 350 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 415 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hotel Gromada, 17 stycznia 32, 02-148 WARSZAWA
lipiec MTS
Miêdzynarodowe Targi Spó³dzielcze
International Co-operative Movement Fair
Internationale Genossenschaftsmesse
Towary przemys³owe (obuwnicze, skórzane, odzie¿owe, kosmetyczne, chemii gospodarczej, drzewne, metalowe, szklane, sprzêt inwalidzki, opakowania, wyposa¿enie wnêtrz,
transportowe), rêkodzie³o ludowe i artystyczne, towary ¿ywnoœciowe (przetwory mleczarskie, miêsne, owocowo-warzywne, pszczelarskie, wyroby cukiernicze, piekarskie, zielarskie, wody mineralne), artyku³y farmaceutyczne, us³ugi: bankowe, kredytowe, hotelowe,
lekarskie.
Consumer goods (shoes, leather goods, clothing, cosmetics, household cleaning products, wood products, glassware, equipment for the disabled, packaging, furnishings,
188
W£OC£AWEK
transportation), artistic and folk handicraft, groceries (diary products, meat products,
greengroceries, bee keeping goods, confectionery, bakery products, herbs, mineral waters), pharmaceuticals; bank, credit, hotel and medical services.
Industriewaren (Schuhe, Leder, Kleidung, Kosmetika, Haushaltschemie, Holz-, Metall-,
Glaswaren, Einrichtungen für Behinderte, Verpackungen, Innenraumausstattung, Transportwaren), Volks- und Kunsthandwerk, Lebensmittel (Milchprodukte, Fleischwaren,
Obst-Gemüse-Produkte, Imkereiprodukte, Bäckerei-, Kräuterwaren, Mineralwässer),
Pharmazeutika; Dienstleistungen: Banken-, Kredit-, Hotel-, Medizin.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2006
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 693 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 84, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 4 z/from/von — 2 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — wstêp wolny/free entrance/Eintritt frei
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 120 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 50 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 180 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Pa³ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00901 WARSZAWA
W£OC£AWEK
BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich
ul. Pu³awska 12a
02-566 WARSZAWA
tel. +48 22/ 849 6006, 849 6071, 849 6044, 840 6081, fax +48 22/ 849 3584
e-mail: [email protected]
http://www.brsa.com.pl
PaŸdziernik
EXPOCHEM Miêdzynarodowe Targi Surowców i Technologii dla Przemys³u Chemicznego
International Exhibition of Raw Materials and Technologies for the Chemical Industry
Internationale Messe für Rohstoffe und Technologie der Chemieindustrie
Surowce, pó³produkty i materia³y pomocnicze, katalizatory procesów chemicznych, inicjatory procesów polimeryzacji, urz¹dzenia i aparatura, magazynowanie, bezpieczeñstwo
procesowe i ochrona osobista, tworzywa, maszyny, wyposa¿enie, urz¹dzenia, narzêdzia,
akcesoria, technologie tworzyw sztucznych; maszyny pakuj¹ce, maszyny do produkcji
opakowañ, urz¹dzenia do oznaczania wyrobów, opakowania z tworzyw sztucznych,
pó³produkty, materia³y opakowaniowe, wydawnictwa, us³ugi.
189
WROC£AW
Raw materials, semi — finished products and auxiliary materials, catalysts used in
chemical processes, initiators of polymerization processes, specialist equipment, analysis, measurement and control apparatus, storage technologies, procedural security, personal protection, plastic materials, machinery, devices, equipment, tools, accessories,
plastics processing technologies, packaging machines and equipment, packaging manufacturing machines, packaging materials, trade publications, related services.
Rohstoffe, Halberzeugnisse und Hilfsmaterialien, Katalysatoren von Chemieprozessen,
Initiatoren der Polymerisationsprozesse, Einrichtungen und Apparatur, Lagerung, Prozesssicherheit und Personenschutz, Stoffe, Maschinen, Ausstattung, Einrichtungen,
Werkzeuge, Zubehör, Technologien der Rohstoffe, Technologien der Chemieindustrie,
Maschinen zur Herstellung von Verpackungen, Einrichtungen zur Warenkennzeichnung,
Kunstoffverpackungen, Halbprodukte, Verpackungsmaterialien, Dienstleistungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 260 PLN
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 120 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 395 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala Mistrzów, Al. F. Chopina 8, 87-800 W£OC£AWEK
WROC£AW
GEOSERVICE-CHRISTI sp. z o.o.
ul. Pi³sudskiego 41/7
50-032 WROC£AW
tel. +48 71/ 343 2104, 0 601 922 880, 0 601 060 941, fax +48 71/ 372 4419
e-mail: [email protected]
http://www.geoservice.pl
08-11.11
KAMIEÑ
17. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich
17th International Fair of Stone and Stoneprocessing Machinery
17. Internationale Messe für Stein und Steinbearbeitungsmaschinen
Kamieñ naturalny w postaci surowca, pó³produktów i gotowych wyrobów, œrodki do konserwacji i pielêgnacji kamienia, narzêdzia tn¹ce i materia³y œcierne, maszyny kamieniarskie, elektryczne i pneumatyczne narzêdzia do obróbki kamienia, akcesoria metalowe i liternictwo, urz¹dzenia do obrabiania kamieni ozdobnych, kamienie ozdobne, bi¿uteria
z kamieni ozdobnych i burszytnu, bran¿owe wydawnictwa kamieniarskie.
Natural stone as raw materials, semi-products and finished products, stone dressing machines, chemical for stone curing, cutting tools and abrasives, stone dressing machines,
electric and pneumatic tools for stone dressing, metal accessories and letters engraving,
190
WROC£AW
decorative stones dressing mashines, decorative stones, jewellery made of decorative
stones and amber, stone dressing professional publications.
Naturstein als Rohstoff, Halbprodukt und fertiges Produkt, Mittel zur Steinkoservierung
und -pflege, Schneidewerkzeuge und Schleifmittel, Steinmetzmaschinen, elektrische
und pneumatische Werkzeuge zur Steinbearbeitung, Metalzubehör und Buchstaben,
Einrichtungen zur Bearbeitung der Schmucksteine, Schmucksteine, Schmuckstein- und
Bernsteinjuwellen, Fachsteinmetzveröffentlichungen.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 5 165 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 279, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 142 z/from/von — 19 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 7 536
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 80 EUR
• otwartej/outdoor space/Freigelände — 30 EUR
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 95 EUR
Miejsce targów/Venue/Messegelände: Hala Ludowa, Wystawowa 1, 51-618 WROC£AW
Targi w Krakowie sp. z o. o.
ul. Centralna 41a
31-586 KRAKÓW
tel. +48 12/ 644 8165, 644 5932, fax +48 12/ 644 6141
e-mail: [email protected]
http://www.targi.krakow.pl
16-17.11
DENTAMED
6. Dolnoœl¹skie Targi Stomatologiczne
6th Lower Silesian Trade Fair for Dentistry
6. Dolny Œl¹sk Zahnheilkundemesse
Sprzêt i wyposa¿enie gabinetów stomatologicznych, materia³y dentystyczne, ortodontyczne i protetyczne, wyposa¿enie pracowni protetycznych, narzêdzia chirurgii dentystycznej, leki i materia³y do leczenia dentystycznego, artyku³y higieny jamy ustnej, œrodki
antyseptyczne, czasopisma i literatura bran¿owa, programy komputerowe.
Equipment and apparatus for dental surgeries, dental, orthodontic and prosthetic materials, equipment for prosthetic laboratories, medicines and materials for dental treatment
and surgery, mouth and dental care products, antiseptics, trade literature, software.
Einrichtung und Ausstattung der Sprechzimmer, Zahnarzt-, Orthodontie- und Prothetikmaterialien, Prothetikarbeitsraumausstattung, Zahnarztchirurgiewerkzeuge, Arzneimittel
und Materialien zur zahnärztlichen Behandlung, Artikel der Mundhöhlehygienie, antiseptische Mittel, Fachzeitschriften und Literatur, Computersoftware.
Cykl targów/Frequency/Turnus — raz w roku/once a year/einmal im Jahr
Dane statystyczne/Statistical data/Statistische Angaben — 2005
191
WROC£AW
Powierzchnia netto/Net space/Nettofläche — 1 004 m2
Wystawcy/Exhibitors/Aussteller — 120, w tym zagraniczni/including foreign/davon
Ausländer — 15 z/from/von — 9 krajów/countries/Ländern
Zwiedzaj¹cy/Visitors/Besucher — 2 854
Cena 1 m2 powierzchni/Space price per 1 m2/Preis pro 1 m2 Fläche:
• krytej/indoor space/Hallenfläche — 260 PLN
• krytej ze standardow¹ zabudow¹/indoor space with system stand construction/Hallenfläche
mit Standardkonstruktion — 310 PLN
Miejsce targów/Venue/Messegelände:
Hala Sportowa AWF we Wroc³awiu, Paderewskiego 35, 51-612 WROC£AW
192
Chronologiczny wykaz
targów
Calendar of Trade Fairs
Chronologisches Verzeichnis
der Veranstaltungen
Styczeñ/January/Januar
Styczeñ/January/Januar
Strony • Pages • Seite
23–26 POZNAÑ
131
BUDMA
Miêdzynarodowe Targi Budownictwa / International Construction Fair / Internationale Baumesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
27–28 KRAKÓW
75
11. Ma³opolskie Targi Œlubne / 11th Wedding Exhibition / 11. Ma³opolskie
Hochzeitsmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
Luty/ February/ Februar
09–11 WARSZAWA
169
MIÊSO I WÊDLINY
Miêdzynarodowe Targi Miêso i Wêdliny / International Exhibition for the Meat Industry
and Pork — Butcher's Products / Internationale Messe für Fleisch und Wurstwaren
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów War-
szawskich
12–14 KIELCE
55
ENEX
10. Miêdzynarodowe Targi Energetyki, Targi Odnawialnych róde³ Energii / 10th
International Power Industry Fair, Trade Fair for Renewable Energy Sources / 10.
Internationale Energetikmesse, Messe für Einrichtungen Erneubarer Energie
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
13–15 WARSZAWA
169
PSI WARSZAWA
Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów Reklamowych / International Exhibition for Promotional Products and Advertising Specialties / Internationale Messe für Werbeartikel
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich
14–17 £ÓD
£ódzkie Targi Edukacyjne / £ódŸ Educational Fair / £ódŸ Bildungsmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
194
111
Luty/ February/ Februar
Strony • Pages • Seite
15–17 BYDGOSZCZ
41
INTERPIEK-POLGASTRO
Targi Artyku³ów Spo¿ywczych, Maszyn i Urz¹dzeñ dla Piekarstwa, Cukiernictwa
i Gastronomii / Fair for Food Products, Machinery and Equipment for Bakery, Confectionery and Catering / Messe der Lebensmittelartikel, Maschinen und Anlagen
für Gastronomie, Bäcker- und Feinbackerindustrie
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o.
16–18 POZNAÑ
133
Ksi¹¿ka dla Dzieci i M³odzie¿y — 6. Poznañskie Spotkania Targowe / Books for
Children and Young People — 6th Poznañ Trade Fair Meetings / Kinder- und
Jugendbuch — 6. Messetreffen in Poznañ
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
16–18 POZNAÑ
132
Targi Edukacyjne / Education Fair / Bildungsmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
16–18 POZNAÑ
133
Wiosenna Gie³da Turystyczna / Spring Travel Exchange / Frühjahrs — Tourismusbörse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
16–18 POZNAÑ
133
NA RYBY
Targi Sprzêtu Wêdkarskiego / Angling Equipment Trade Fair / Messe für Angelausrüstung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
21–22 WARSZAWA
170
INFRATECH
Miêdzynarodowe Targi Infrastruktury / International Infrastructure Exhibition / Internationale Infrastrukturmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich
22–23 SZCZECIN
159
KARIERA
3. Gie³da Edukacji i Pracy, Gie³da Ksi¹¿ki / 3nd Education and Job Fair, Book Fair
/ 3. Ausbildungs- und Jobbörse, Buchmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
195
Marzec/March/März
Strony • Pages • Seite
22–24 KRAKÓW
82
EDU.PL
9. Targi Edukacyjne w Krakowie / 9th Education Fair in Kraków / 9. Bildungsmesse in Kraków
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
22–25 £ÓD
107
INTERBUD
Targi Budownictwa / Building Fair / Baufachmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: INTERSERVIS sp. z o.o.
23–25 POZNAÑ
134
POLAGRA AGRO — PREMIERY
Miêdzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa / International Exhibition for Agriculture Engineering / Internationale Messe für Mechanisierung der Landwirtschaft
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
24–25 LUBLIN
92
4. Salon Mody i Urody / 4th Exhibition for Fashion, Beauty / 4. Salon für Mode,
Schönheit
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
24–25 LUBLIN
91
4. Targi Œlubne / 4th Fair for Wedding Services and Articles / 4. Messe für Hochzeits- und Gelegenheitsdienste
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
Marzec/March/März
02–04 £ÓD
111
NA STYKU KULTUR
Miêdzynarodowe Targi — Regiony Turystyczne / International Tourist Sites Fair /
Internationale Messe — Touristische Regionen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
06–08 POZNAÑ
Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and Leather
Goods / Fachmesse für Schuhe, Leder und Lederwaren
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
196
136
Marzec/March/März
Strony • Pages • Seite
06–08 POZNAÑ
135
NEXT SEASON
Salon Kontraktacji / Contracting Exhibition / Ordersalon
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
06–08 POZNAÑ
134
POZNAÑSKIE DNI MODY
Poznañskie Dni Mody — Targi Odzie¿y i Tkanin / Poznañ Fashion Days — Clothing
and Fabrics Fairs / Modetage Poznañ — Fachmesse für Bekleidung und Stoffe
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
07–09 LUBLIN
92
3. Targi Edukacyjne, Wydawnictw i Multimediów / 3rd Education and Educational
Publications Fair / 3. Messe für Bildung und Schulveröffentlichungen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
07–09 WARSZAWA
179
EUROLAB
9. Miêdzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych / 9th International Trade Fair for Analytical Measurement and Control Technology / 9. Internationale
Messe für Analytik und Messtechnik
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
08–10 KRAKÓW
83
KRAKDENT
15. Targi Stomatologiczne w Krakowie / 15th Trade Fair for Dentistry in Kraków /
15. Stomatologiemesse in Kraków
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
09–11 BYDGOSZCZ
39
GRYF-BUD
Miêdzynarodowe Specjalistyczne Targi Budownictwa „DACH-ELEWACJA-IZOLACJA” / Building International Fair „ROOF-FACADE-INSULATION” / Internationale Baumesse „DACH-FASADE-ISOLIERUNG”
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Pomorskie ZPU „ROMEX” sp. z o.o.
09–11 KIELCE
56
AGROTECH
13. Miêdzynarodowe Targi Techniki Rolniczej / 13th International Fair for Agricultural Techniques / 13. Internationale Messe für Landwirtschaftstechnik
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
197
Marzec/March/März
Strony • Pages • Seite
09–11 KIELCE
56
LAS-EXPO
7. Targi Przemys³u Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leœnymi / 7th Timber Industry &
Forest Resources Management Fair / 7. Messe der Holzindustrie und Waldwirtschaft
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
14–16 £ÓD
122
YARN MARKET
26. Gie³da Przêdzy / 26th Yarn Market / 26. Markt für Garne
Organizator/organizer/Veranstalter: TEXTILIMPEX sp. z o.o.
14–16 KRAKÓW
76
GAZ-TECHNIKA
8. Targi Gazownictwa / 8th Trade Fair for the Gas Industry / 8. Gasindustriemesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
14–16 KRAKÓW
75
TERMO
11. Targi In¿ynierii Sanitarnej, Ogrzewania, Klimatyzacji i Ch³odnictwa / 11th Trade Fair of Sanitary Engineering, Heating, Air-Conditioning and Refrigeration /
11. Messe für Sanitärtechnik, Heizung, Klimatechnik und Kühltechnik
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
14–18 GDAÑSK
44
AMBERIF
Miêdzynarodowe Targi Bursztynu, Bi¿uterii i Kamieni Jubilerskich / International
Fair of Amber, Jewellery and Gemstones / Internationale Messe für Bernstein,
Schmuck und Juweliersteine
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
21–22 £ÓD
108
EUROAKADEMIA
Targi Szkó³ Wy¿szych / Academic Education Fair / Messe für Hochschulen
Organizator/organizer/Veranstalter: INTERSERVIS sp. z o.o.
22–24 KIELCE
REHMED-EXPO
7. Targi Rehabilitacji, Sanatoriów i Uzdrowisk / 7th Rehabilitation, Sanatorium
and Health-Resorts Fair / 7. Messe für Rehabilitation, Sanatorien und Kurorte
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
198
57
Marzec/March/März
Strony • Pages • Seite
22–24 WARSZAWA
180
EUROGASTRO
11. Miêdzynarodowe Targi Wszystko dla Gastronomii / 11th International Food
Service and Hotel Equipment Trade Fair / 11. Internationale Messe Alles für
Gastronomie
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
23–25 TORUÑ
168
TORBUD
Targi Budownictwa / Building International Fair / Internationale Baumesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Pomorskie ZPU „ROMEX” sp. z o.o.
23–25 LUBLIN
94
Targi Kamienia i Us³ug Kamieniarskich / Trade Fair for Natural Stone and for the
Stone Industry Services / Messe für Steine und Steindienstleistungen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
23–25 LUBLIN
93
LUBDOM WIOSNA
22. Lubelskie Targi Budowlane / 22th Lublin Construction Fair / 22. Lublin
Baumesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
23–25 OLSZTYN
125
INSTALACJE
7. Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Instalacjie Elektryczne / 7th Sanitary, Heating, Gas, Air-Conditioning Technologies and Electric
Installations Fair / 7. Messe für Sanitäts-, Heiz-, Gas- und Klimatechnik, Elektroinstallationen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c. Lech
Grabowski Wanda Misiak
23–25 OLSZTYN
124
OLTARBUD-E
30. Miêdzynarodowe Targi Budownictwa / 30th Construction International Fair /
30. Internationale Baumesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c. Lech
Grabowski Wanda Misiak
199
Marzec/March/März
Strony • Pages • Seite
23–25 OLSZTYN
125
SALON-MEBLE-WNÊTRZE
9. Targi Wyposa¿enia Mieszkañ, Biur i Ogrodów / 9th Home, Office and Garden
Furnishings Fair / 9. Messe für Wohnung-, Büro- und Gartenausstattung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c. Lech
Grabowski Wanda Misiak
27–30 POZNAÑ
137
EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO
Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych / International Trade Fair
of Advertising Goods and Services / Internationale Fachmesse für Werbeartikel
und -Dienstleistungen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
27–30 POZNAÑ
136
POLIGRAFIA
Miêdzynarodowe Targi Maszyn, Materia³ów i Us³ug Poligraficznych / International
Fair of Printing Machines, Materials and Services / Internationale Fachausstellung
für Polygraphische Maschinen, Materialien und Dienstleistungen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
29–31 KIELCE
58
EDUKACJA
12. Targi Edukacyjne / 12th Education Fair / 12. Bildungsmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
29–31 KIELCE
58
VOYAGER
6. Œwiêtokrzyskie Targi Turystyki / 6th Tourism Exhibition / 6. Touristikmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
29–31 £ÓD
FILM VIDEO FOTO
Targi Sprzêtu Fotograficznego, Filmowego, Video i Kinowego / Trade Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment / Messe für Fotografie-, Film-, Videound Kinoausstattung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
200
112
Kwiecieñ/April/April
Strony • Pages • Seite
30–01.04
GDAÑSK
44
BALTPIEK
Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa / Fair of Bakery, Confectionery and
Ice-Cream Products / Messe für Bäckerei, Konditorei und Eisprodukte
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
30–01.04
GDAÑSK
45
GASTROEXPO
Targi Wyposa¿enia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów /
Fair of Hotel, Gastronomy and Shop Equipment / Messe für Ausstattung, Versorgung und Einrichtungen der Gastronomie, Hotels und Läden
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
30–01.04
SZCZECIN
160
BUD-GRYF SZCZECIN
16. Miêdzynarodowe Targi Budowlane / 16th International Construction Fair /
16. Internationale Baumesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
30–01.04
SZCZECIN
160
ENERGIA
11. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej / 11th Fair for Conventional and
Renewable Energy / 11. Messe für konventionelle und erneuerbare Energie
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
31–01.04
LUBLIN
94
AUTOSALON
13. Targi Motoryzacyjne / 13th Motor Industry Fair / 13. Fahrzeugmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
Kwiecieñ/April/April
02–02 KIELCE
59
TARGI PRACY
10. Ogólnopolskie Targi Pracy / 10th National Trade Fair for Work / 10. Allgemeinpolnische Messe für Arbeit
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
201
Kwiecieñ/April/April
Strony • Pages • Seite
07–09 O¯ARÓW MAZOWIECKI
130
HORTI EXPO
12. Miêdzynarodowe Targi Rolniczo — Ogrodnicze / 12th International Agricultural and Gardening Trade Fair / 12. Garten- und Landwirtschaftsmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Centrum Targowe, sp. z o.o.
11–13 WARSZAWA
181
SPORT-REKREACJA
13. Miêdzynarodowe Targi Wyposa¿enia, Modernizacji oraz Budowy Obiektów
Sportowych i Wypoczynkowych / 13th International Trade Fair of Sports Facilities Furnishings & Equipment, Modernization and Construction / 13. Internationale Messe für Ausstattung, Modernisierung und Bau von Sport- und Erholungsanlagen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
13–15 GDAÑSK
47
CIEP£Y BA£TYK
Targi Inwestycji w Turystyce / Tourism Investment Fair / Investitionsmesse in
Touristik
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
13–15 GDAÑSK
46
GTT
Gdañskie Targi Turystyczne / Gdansk Tourism Fair / Danziger Touristikmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
13–15 GDAÑSK
46
POLYACHT
Gdañskie Targi Sportów Wodnych / Gdansk Fair of Water Sports / Danziger
Wassersportmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
13–15 KIELCE
DOM
14. Targi Materia³ów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposa¿enia Wnêtrz / 14th
Fair of Residential Building Materials and Interior Fitments / 14. Messe für
Wohnungsbaustoffe und Innenraumausstattung
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
202
60
Kwiecieñ/April/April
Strony • Pages • Seite
13–15 KIELCE
61
OGRÓD I TY
14. Targi Ogrodnicze i Dzia³kowe / 14th Garden Fair / 14. Garten- und Schrebergartenmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
14–15 POZNAÑ
137
LOOK
Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki / Hairdressing and Cosmetics Forum / Forum für
Friseur- und Kosmetikbedarf
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
17–19 £ÓD
113
INTERTELECOM
Miêdzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej / International Fair of Electronic Communications / Internationale Messe für Elektronische Kommunikation
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
18–20 WARSZAWA
178
EUROPOLTECH
Miêdzynarodowe Targi Techniki i Wyposa¿enia S³u¿b Policyjnych i Formacji Bezpieczeñstwa Pañstwa / International Fair of technology and Equipment for the Police and National Security Services / Internationale Messe für Technik und Ausstattung der Polizei und staatlichen Sicherheitsgruppen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
19–21 WARSZAWA
170
DENTEXPO
Miêdzynarodowe Targi Stomatologiczne / International Dental Exhibition / Internationale Messe für Stomatologie
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów War-
szawskich
19–22 KRAKÓW
76
WIOSNA
29. Krakowskie Targi Budownictwa / 29th Kraków Construction Trade Fair /
29. Kraków Baumesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
203
Kwiecieñ/April/April
Strony • Pages • Seite
20–21 KIELCE
62
PSB
5. Targi Grupy PSB / 5th PSB Group Fair / 5. PSB — Gruppe Messe
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
20–22 WARSZAWA
182
LATO
12. Targi Turystyki i Wypoczynku / 12th Fair of Tourism and Recreation / 12. Touristik- und Erholungsmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
21–22 LUBLIN
96
Targi Architektury Krajobrazu / Garden & Landscaping Exhibition / Messe für
Architektur der Landschaft
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
21–22 LUBLIN
95
EDEN
3. Targi Ogrodnicze / 3rd Fair for Gardening / 3. Gartenmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
21–22 SZCZECIN
161
OGRÓD
9. Gie³da Ogrodnicza i Pszczelarska / 9th Gardening and Apiculture Mart / 9. Gartenbau- und Bienenzuchtbörse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
24–26 KIELCE
62
EXPO-GAS
4. Targi Techniki Gazowniczej / 4th Gas Engineering Fair / 4. Messe für Gasgeräte
und Gastechnik
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
24–27 POZNAÑ
DREMA
Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Narzêdzi do Obróbki Drewna / International
Trade Fair of Woodworking Machines and Tools / Internationale Fachmesse für
Holzbearbeitungsmaschinen und -werkzeuge
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
204
139
Maj/May/Mai
Strony • Pages • Seite
24–27 POZNAÑ
138
FURNICA
Targi Akcesoriów i Pó³fabrykatów do Produkcji Mebli / Trade fair of Accessories
and Components for Furniture Production / Fachmesse für Zubehör und Komponenten zur Möbelherstellung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
25–27 KRAKÓW
83
EURO BIO-TECH
Biotechnologie w Rolnictwie / Biotechnologies in Agriculture / Biotechnologien in
der Landwirtschaft
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
27–29 KRAKÓW
77
25. Wiosenna Wystawa Ogrodnictwa / 25th Spring Gardening Fair / 25. Frühlingsgartenausstellung
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
27–29 KRAKÓW
78
6. Targi Medycyny Naturalnej, Zdrowia i Urody / 6th. Fair for Natural Medicine,
Health and Beauty / 6. Messe für Naturmedizin, Gesundheit und Schönheit
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
Maj/May/Mai
01–03 OLSZTYN
126
OGRÓD
5. Targi Ogrodników i Dzia³kowców / 5th Fair for Gardeners and Allotment Gardeners / 5. Messe für Gärtner und Schrebergärtner
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c. Lech
Grabowski Wanda Misiak
09–13 POZNAÑ
139
POZNAÑ MOTOR SHOW
Targi Przemys³u Motoryzacyjnego / Automotive Industry Fair / Messe für Motorisierungsindustrie
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
205
Maj/May/Mai
Strony • Pages • Seite
11–12 £ÓD
115
Z£OTA NITKA
Konkurs dla Projektantów Ubioru / Contest for Fashion Designers / Wettbewerb für
Kleidungsprojektanten
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
11–12 KRAKÓW
84
WELLSPA
Targi Wyposa¿enia, Us³ug i Obiektów Spa & Wellness / Spa & Wellness Exhibition
in Kraków / Spa & Wellness Messe in Kraków
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
11–12 WARSZAWA
171
TARGI LEŒNE
Miêdzynarodowe Targi Leœne / International Forestry Exhibition / Internationale
Forstmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich
12–13 SZCZECIN
161
MARKET TOUR
16. Gie³da Turystyczna / 16th Tourist Fair / 16. Tourismusbörse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
16–18 KIELCE
62
AUTOSTRADA-POLSKA
13. Miêdzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego / 13th International Fair for
Road Construction Industry / 13. Internationale Messe für Strassenbau
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
16–18 KIELCE
64
MASZBUD
9. Miêdzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych /
9th International Construction Equipment and Special Vehicles Fair / 9. Internationale Messe für Baumaschinen und Sonderfahrzeuge
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
16–18 KIELCE
TRAFFIC-EXPO
3. Miêdzynarodowe Targi Infrastruktury / 3rd International Fair for Infrastructure /
3. Internationale Infrastructurmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
206
63
Maj/May/Mai
Strony • Pages • Seite
16–18 £ÓD
123
TEX MARKET
Gie³da Tkanin, Dzianin i Maszyn W³ókienniczych / Fair of Fabrics and Textile Machines / Messe für Stoffe, Wirkstoffe und Textilmaschinen
Organizator/organizer/Veranstalter: TEXTILIMPEX sp. z o.o.
17–19 POZNAÑ
140
SALDENT
Targi Dentystyczne / Dentistry Fair / Messe für Zahnmedizin
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
19–20 LUBLIN
97
LUBTOUR
5. Targi Turystyczne / 5th Trade Fair for Tourism / 5. Touristikmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
19–20 £ÓD
115
BEAUTY FAIR
11. Targi Urody i Zdrowego Stylu ¯ycia, Salon Bielizny / 11th Fair of Beauty and
Healthy Living, Salon for Underwear / 11. Messe für Schönheit und Gesunden
Lebensstil, Salon für Wäsche
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
19–20 £ÓD
108
VETMEDICA
Targi Medycyny Weterynaryjnej / Fair for Veterinary Medicine / Fachmesse für
Veterinärmedizin
Organizator/organizer/Veranstalter: INTERSERVIS sp. z o.o.
19–20 OLSZTYN
126
OGRÓD
6. Targi Ogrodników i Dzia³kowców / 6th Fair for Gardeners and Allotment Gardeners / 6. Messe für Gärtner und Schrebergärtner
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c. Lech
Grabowski Wanda Misiak
19–20 KRAKÓW
85
TUNING SHOW
5. Tuning Show w Krakowie / 5th Tuning Show in Kraków / 5. Tuning Show in Kraków
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
207
Maj/May/Mai
Strony • Pages • Seite
24–26 GDAÑSK
48
DELIKATESY
Targi Spo¿ywcze / Gourmet Gateway / Delikatessen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
24–26 GDAÑSK
49
MLECZNA REWIA
Targi Mleczarstwa / Dairy Industry Fair / Fachmesse für Milchindustrie
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
24–26 JURATA
54
APTEKARZE
Ogólnopolskie Spotkanie Aptekarzy / National Pharmacists' Meeting / Gesamtpolniches Treffen für Apotheken
Organizator/organizer/Veranstalter: INTERSERVIS sp. z o.o.
26–27 WARSZAWA
187
OPTEXPO
3. Miêdzynarodowe Targi Optyczno-Okulistyczne / 3rd International Fair of Optics
and Ophthalmology / 3. Internationale Messe für Optik und Augenheilkunde
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
29–31 GDAÑSK
50
POLFISH
Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych / International Fair for
Fish Processing and Fish Products / Internationale Messe für Fischerverarbeitung
und Fischprodukte
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
29–31 BYDGOSZCZ
WOD-KAN
15. Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz¹dzeñ dla Wodoci¹gów i Kanalizacji /
15th International Fair for Machines and Facilities for Water-Supply and Sewage
Systems / 15. Internationale Messe für Maschinen und Einrichtungen für Wasserwerke und Kanalisation
Organizator/organizer/Veranstalter: Izba Gospodarcza „WODOCI¥GI POLSKIE”
208
38
Maj/May/Mai
Strony • Pages • Seite
29–01.06
POZNAÑ
141
BIURO
Targi Mebli Biurowych i Wyposa¿enia Biur / Fair of Office Furniture and Furnishings / Fachmesse für Büromöbel und Büroausstattung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
29–01.06
POZNAÑ
142
HOME DECOR
Tkanina, Stó³ & Kuchnia, Œwiat³o, Wystrój Domu / Textiles, Table & Kitchen,
Light, Interior Design / Textilien, Tisch & Küche, Licht, Innenausstattung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
29–01.06
POZNAÑ
141
MEBLE
Targi Mebli, Akcesoriów i Wyposa¿enia Wnêtrz / Fair of Furniture, Accessories and
Furnishings / Fachmesse für Möbel, Möbelzubehör und Innenausstattung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
29–01.06
ROGÓW
158
TARGI LEŒNE
Miêdzynarodowe Targi Leœne / International Trade Fair for Forestry / Internationale
Waldmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o.
29–01.06
KIELCE
65
PLASTPOL
11. Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych / 11th International Fair for Plastics Processing / 11. Internationale Messe der Kunststoffverarbeitung
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
31–01.06
KRAKÓW
86
2. Miêdzynarodowe Targi Zarz¹dzania Nieruchomoœciami / 2nd International
Facility Management Fair / 2. Internationale Messe Facility Management
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
209
Czerwiec/June/Juni
Strony • Pages • Seite
31–01.06
KRAKÓW
85
PROPERTY-INVEST.pl
2. Miêdzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomoœci / 2nd International Investment and Property Fair / 2. Internationale Messe für Investitionen und Immobilien
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
Czerwiec/June/Juni
01–03 POZNAÑ
143
FB & F
Fitness, Body & Fashion
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
01–03 POZNAÑ
142
GARDENIA
Poznañski Piknik Ogrodniczy / Poznañ Garden Picnic Show / Posener Picknick auf
der Gartenschau
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
01–03 £ÓD
117
PET FAIR
Miêdzynarodowe Targi Zoologiczne / International Pet Fair / Internationale Zoologische Messe
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
11–13 KIELCE
66
ART-EXPO
8. Salon Antykwaryczny i Sztuki Wspó³czesnej / 8th Antique and Modern Art
Exhibition / 8. Salon für Antiquitäten und moderne Kunst
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
11–13 KIELCE
SACROEXPO
8. Miêdzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposa¿enia Koœcio³ów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów / 8th International Exhibition of Church Construction,
Church Fittings and Furnishings and Religious Art / 8. Internationale Ausstellung
für Bau und Ausstattung der Kirchen, sakrale Kunst und Devotionalien
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
210
65
Czerwiec/June/Juni
Strony • Pages • Seite
11–14 POZNAÑ
143
INFOSYSTEM
Informatyka dla Przemys³u, Biznesu i Administracji / IT for Industry, Business and
Administration / IT für Industrie, Wirtschaft und Verwaltung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
11–14 POZNAÑ
144
ITM POLSKA: ENERGIA
Salon Energetyki i Gazownictwa / Exhibition for Power and Gas Industries / Fachausstellung für Energiewirtschaft und Gasversorgung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
11–14 POZNAÑ
147
ITM POLSKA: LTS TRANSPORTA
Salon Logistyki, Transportu i Spedycji / Exhibition of Logistics, Transport and Forwarding / Fachausstellung für Logistik, Transport und Spedition
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
11–14 POZNAÑ
145
ITM POLSKA: MACH-TOOL
Salon Obrabiarek i Narzêdzi / Machine Tools Exhibition / Fachausstellung für
Werkzeugmaschinen und Werkzeuge
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
11–14 POZNAÑ
146
ITM POLSKA: METALFORUM
Salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa / Exhibition for Metallurgical and Foundry
Engineering / Fachausstellung für Metallurgie, Hüttenwesen und Giessereitechnik
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
11–14 POZNAÑ
148
ITM POLSKA: NAUKA DLA GOSPODARKI
Nauka dla Gospodarki / Science for the Economy / Wissenschaft für die Wirtschaft
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
11–14 POZNAÑ
149
ITM POLSKA: BEZPIECZEÑSTWO PRACY W PRZEMYŒLE
Bezpieczeñstwo Pracy w Przemyœle / Work Safety in Industry / Arbeitssicherheit in
der Industrie
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
211
Czerwiec/June/Juni
Strony • Pages • Seite
11–14 POZNAÑ
147
ITM POLSKA: SURFEX
Salon Technologii Obróbki Powierzchni / Exhibition for Surface Treatment Technologies / Fachausstellung für Technologien der Oberflächenbearbeitung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
13–14 WARSZAWA
171
GEOLOGIA
Miêdzynarodowe Targi Geologiczne / International Geological Fair / Internationale
Geologiemesse
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. — Zarz¹d Targów Warszawskich
13–15 £ÓD
119
Salon Energii Odnawialnej / Renewable Energy Exhibition / Fachausstellung für
Erneubare Energie
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
13–15 £ÓD
117
Targi Komunalne / Municipal Services Fair / Kommunalmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
14–15 BYDGOSZCZ
42
ECO-URO-ENERGIA
4. Miêdzynarodowa Wystawa i Konferencja Procesorów Energii / 4th International
Energy Processors Exhibition and Conference / 4. Internationale Ausstellung und
Konferenz der Energieprozessoren
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o.
14–16 LUBLIN
98
Lubelskie Targi Regionów i Miast Partnerskich / Lublin Fair for Partner Cities /
Messe von Partnerstädten Lublin
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
14–16 LUBLIN
EUROBUG
Targi Eurobug / Eurobug Trade Fair / Messe Eurobug
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
212
98
Sierpieñ/August/August
Strony • Pages • Seite
14–16 LUBLIN
99
WSCHÓD-ZACHÓD
Targi Wielobran¿owe / Multibranch Trade Fair / Mehrbranchenmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
15–17 KIELCE
67
INTERKAMIEÑ
12. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 12th International Fair for Stone and Stone Machinery / 12. Internationale Messe für Stein und
Stein Maschinen
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
15–17 KIELCE
67
NECROEXPO
Miêdzynarodowe Targi Bran¿y Pogrzebowej / International Funeral Fair / Internationale Messe der Bestattungsbranche
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
21–23 OLSZTYN
127
ZDROWIE
Targi Medyczne i Farmaceutyczne / Fair for Medicine and Pharmacy / Messe für
Medizin und Pharmazie
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c. Lech
Grabowski Wanda Misiak
Lipiec/July/Juli
lipiec
WARSZAWA
188
MTS
Miêdzynarodowe Targi Spó³dzielcze / International Co-operative Movement Fair /
Internationale Genossenschaftsmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
Sierpieñ/August/August
04–07 SZCZECIN
162
EXPONAUTICA
5. Targi Sportów Wodnych / 5th Water Sports Fair / 5. Wassersportmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
213
Wrzesieñ/September/September
Strony • Pages • Seite
Wrzesieñ/September/September
03–06 KIELCE
68
LOGISTYKA
12. Miêdzynarodowe Targi Logistyczne / 12th International Logistics Fair / 12. Internationale Messe für Logistik
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
03–06 KIELCE
69
MSPO
15. Miêdzynarodowy Salon Przemys³u Obronnego / 15th International Defence
Industry Exhibition / 15. Internationaler Salon für Verteidigungsindustrie
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
04–06 POZNAÑ
149
POZNAÑSKIE DNI MODY
Poznañskie Dni Mody — Targi Odzie¿y i Tkanin / Poznañ Fashion Days — Fair of
Clothing and Fabrics / Modetage Poznañ — Fachmesse für Bekleidung und Stoffe
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
04–06 POZNAÑ
150
NEXT SEASON
Salon Kontarktacji / Contracting Exhibition / Ordersalon
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
04–06 POZNAÑ
150
Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and Leather
Goods / Fachmesse für Schuhe, Leder und Lederwaren
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
04–06 POZNAÑ
151
Targi Upominków i Dekoracji Œwi¹tecznych / Gifts and Ornaments Trade Fair /
Fachmesse für Geschenkartikel, Ostern- und Weihnachtsschmuck
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
04–06 POZNAÑ
EURO-REKLAMA GIFT EXPO
Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych / International Trade Fair
of Advertising Goods and Services / Internationale Fachmesse für Werbeartikel
und -Dienstleistungen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
214
151
Wrzesieñ/September/September
Strony • Pages • Seite
04–06 GDAÑSK
43
BALTEXPO
Miêdzynarodowe Targi Morskie / International Shippbuilding and Shipping Exhibition / Internationale Seemesse
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów War-
szawskich
06–08 GDAÑSK
51
AMBERMART
Miêdzynarodowe Targi Bursztynu / International Amber Fair / Internationale Messe
für Bernstein
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
06–08 LUBLIN
99
ZDROWIE I MEDYCYNA
3. Targi Zdrowie i Medycyna / 3rd Fair for Health and Medicine / 3. Messe
Gesundheit und Medizin
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
07–09 WARSZAWA
172
ZOOMARKET
Miêdzynarodowe Targi Zoologiczne / International Zoological Exhibition / Internationale Zoologische Messe
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów Warszaw-
skich
13–15 WARSZAWA
173
MEDICA
Miêdzynarodowe Targi Sprzêtu Medycznego i Wyposa¿enia Szpitali / International
Exhibition of Medical Technology and Hospital Equipment / Internationale Messe
für Medizineinrichtungen und Ausstattung der Krankenhäuser
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów Warszaw-
skich
14–16 KRAKÓW
78
JESIEÑ
30. Krakowskie Targi Budownictwa / 30th Krakow Construction Trade Fair /
30. Krakow Baumesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
215
Wrzesieñ/September/September
Strony • Pages • Seite
15–19 POZNAÑ
152
POLAGRA-FOOD
Miêdzynarodowe Targi Przemys³u Spo¿ywczego / International Trade Fair for the
Food Industry / Internationale Fachmesse für Lebensmittelindustrie
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
15–19 POZNAÑ
152
PAKFOOD
Targi Opakowañ dla Przemys³u Spo¿ywczego / Fair of Packaging for Food Industry
/ Messe für Lebensmittelverpackung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
19–21 BYDGOSZCZ
40
POLTOOLS
Targi Przemys³u Narzêdziowego / Machine Tools Trade Fair / Messe für Werkzeugindustrie
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Pomorskie ZPU „ROMEX” sp. z o.o.
19–21 KIELCE
70
TRANSEXPO
Miêdzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego / International Fair for
Local Public Transport / Internationale Messe der Öffentlichen Transportmittel
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
21–23 LUBLIN
101
10. Lubelskie Targi Energetyczne, Targi Odnawialnych róde³ Energii / 10th Lublin Power Industry Trade Fair, Renewable Energy Sources Trade Fair / 10. Lublin
Energetikmesse, Messe für Erneubare Energiequellen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
21–23 LUBLIN
102
Salon Mebli i Wyposa¿enia Wnêtrz / Furniture and Furnishings Exhibition / Salon
für Möbel und Innenraumausstattung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
21–23 LUBLIN
LUBDOM JESIEÑ
23. Lubelskie Targi Budowlane / 23th Lublin Construction Fair / 23. Lublin Baumesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
216
100
Wrzesieñ/September/September
Strony • Pages • Seite
21–23 OLSZTYN
129
DREWNO
6. Targi Wyrobów z Drewna / 6th Wooden Products Trade Fair / 6. Messe für
Holzerzeugnisse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c. Lech
Grabowski Wanda Misiak
21–23 OLSZTYN
129
INSTAL-WOD
7. Targi Materia³ów i Urz¹dzeñ dla Wodoci¹gów i Kanalizacji / 7th Trade Fair of
Materials and Equipment for Water Supply and Sewage Systems / 7. Messe der
Materialien und Einrichtungen für Wasserleitung und Kanalisation
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c. Lech
Grabowski Wanda Misiak
21–23 OLSZTYN
128
OGRÓD
7. Targi Ogrodników i Dzia³kowców / 7th Fair for Gardeners and Allotment Gardeners / 7. Messe für Gärtner und Schrebergärtner
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c. Lech
Grabowski Wanda Misiak
21–23 OLSZTYN
128
OLTARBUD-JESIEÑ
31. Targi Budownictwa / 31th Construction Fair / 31. Baumesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur s. c. Lech
Grabowski Wanda Misiak
21–23 KRAKÓW
86
MUSIC MEDIA
Targi Muzyczne i Sprzêtu Oœwietleniowego / Trade Fair for Music Equipment, Instruments and Professional Lighting / Messe für Musikinstrumente und Belenchtongsgeräte
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. O.
26–28 KIELCE
72
CONTROL-TECH
7. Targi Przemys³owej Techniki Pomiarowej / 7th Fair for the Industrial Measuring
Technology / 7. Messe für Industriemesstechnik
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
217
Wrzesieñ/September/September
Strony • Pages • Seite
26–28 KIELCE
70
METAL
13. Miêdzynarodowe Targi Techniki dla Odlewnictwa / 13th International Fair of
Technologie for Foundry / 13. Internationale Gießereimesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
26–28 KIELCE
71
NONFERMET
6. Wystawa Technologii, Przetwarzania i Zastosowania Metali Nie¿elaznych /
6th Exhibition for Technology, Processing and Application of Non-ferrous Metals /
6. Ausstellung des Technologies, Verarbeitung und Anwendung der Nichteisenmetalle
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
26–28 WARSZAWA
173
NAFTA I GAZ
Miêdzynarodowe Targi Przemys³u Naftowego i Gazownictwa / International Oil and
Gas Industry Exhibition / Internationale Messe für Erdölindustrie und Gaswesen
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów War-
szawskich
27–29 £ÓD
109
REHABILITACJA
Targi Sprzêtu Rehabilitacyjnego oraz Sprzêtu dla Osób Niepe³nosprawnych / Rehabilitation Equipment and the Disabled Equipment Fair / Messe für Rehabilitationsgeräte und Ausstattung für Körperbehinderte
Organizator/organizer/Veranstalter: INTERSERVIS sp. z o.o.
27–29 WARSZAWA
183
TT WARSAW TOUR & TRAVEL
15. Miêdzynarodowe Targi Turystyczne / 15th International Travel Show / 15. Internationale Touristikmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
28–30 KRAKÓW
26. Jesienna Wystawa Ogrodnictwa, Leœnictwa i Zoologii / 26th Autumn Fair for
Gardening, Forestry and Zoology / 26. Herbstausstellung für Gartenbau, Forstwirtschaft und Zoologie
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
218
79
PaŸdziernik/October/Oktober
Strony • Pages • Seite
28–30 KRAKÓW
79
7. Targi Medycyny Naturalnej, Zdrowia i Urody / 7rd Fair for Natural Medicine,
Health and Beauty / 7. Messe für Naturmedizin, Gesundheit und Schönheit
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
29–30 GDAÑSK
51
URODA
Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Beauty Products and Hairdressing Fair / Kosmetika und Friseurmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
PaŸdziernik/October/Oktober
paŸdziernik
W£OC£AWEK
189
EXPOCHEM
Miêdzynarodowe Targi Surowców i Technologii dla Przemys³u Chemicznego / International Exhibition of Raw Materials and Technologies for the Chemical Industry / Internationale Messe für Rohstoffe und Technologie der Chemieindustrie
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów War-
szawskich
03–04 WARSZAWA
174
C£O I GRANICA
Miêdzynarodowa Wystawa Wyposa¿enia dla Kontroli Celnej i Granicznej / International Exhibition of Equipment for Customs and Border Control / Internationale
Ausstellung für Zoll- und Grenzkontrolleeinrichtungen
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów War-
szawskich
04–06 £ÓD
119
CHILDREN'S DREAMS, DESIGNS
Targi Artyku³ów Dzieciêcych, Targi Projektów Plastycznych / Children Articles
Trade Fair, Design Fair / Messe für Kindererzeugnisse, Messe für Kunstprojekte
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
04–07 POZNAÑ
152
POLAGRA-FARM
Miêdzynarodowe Targi Rolnicze Jesieñ / International Agricultural Trade Fair
Autumn / Internationale Fachmesse für Agrarwirtschaf Herbst
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
219
PaŸdziernik/October/Oktober
Strony • Pages • Seite
05–07 WARSZAWA
177
Z£OTO SREBRO CZAS
8. Miêdzynarodowe Targi Bi¿uterii i Zegarków / 8th International Trade Fair of
Jewellery and Watches / 8. Internationale Messe für Schmuck und Uhren
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Centrum Targowe, sp. z o.o.
05–07 KRAKÓW
80
12. Targi Mebli i Wyposa¿enia Wnêtrz / 12th Fair for Furniture and Furnishings
Exhibition / 12. Fachmesse für Möbel und Innenausstattung Ausstellung
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
09–11 BYDGOSZCZ
40
LOGISPOL
Miêdzynarodowe Targi Zaopatrzenia Wojska, Stra¿y Granicznej i Policji / International Fair for Military, Supply, Border Guard and Police Supply / Internationale
Messe der Militär-, Grenzwache- und Polizeiversorgung
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Pomorskie ZPU „ROMEX” sp. z o.o.
10–11 LUBLIN
103
3. Targi Pracy / 3rd Job Fair / 3. Messe für Arbeit
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
10–12 GDAÑSK
52
TRAKO
Miêdzynarodowe Targi Kolejowe / International Railway Fair / Internationale Messe
für Eisenbahnwesen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
10–12 £ÓD
123
YARN MARKET
27. Gie³da Przêdzy / 27th Yarn Market / 27. Markt für Garne
Organizator/organizer/Veranstalter: TEXTILIMPEX sp. z o.o.
10–12 KRAKÓW
EUROTOOL
12. Targi Obrabiarek, Narzêdzi i Urz¹dzeñ do Obróbki Materia³ów / 12th Trade
Fair of Machine Tools, Tools, Devices and Equipment for Material Processing /
12. Messe für Werkzeugmaschinen, Einrichtungen und Werkzeuge für Materialbearbeitung
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
220
87
PaŸdziernik/October/Oktober
Strony • Pages • Seite
10–13 TORUÑ
166
KOŒCIO£Y
Koœcio³y. Wyposa¿enie — Us³ugi — Sztuka — Dewocjonalia / Churches. Furnishings — Services — Art — Devotional Items / Kirchen. Nausstatttung-Lesistungen für die Kirchen-Kunst
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
11–13 WARSZAWA
175
COIN EXPO
Warszawskie Miêdzynarodowe Targi Numizmatyczne / Warsaw International
Numismatics Exhibition / Warschauer Internationale Messe für Münzensammler
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów War-
szawskich
11–13 WARSZAWA
175
TWOJE PIENI¥DZE
Polskie Forum Kapita³owo-Finansowe / Polish Capital and Finance Forum / Polnisches Kapital- und Finanzforum
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów War-
szawskich
12–13 SZCZECIN
162
AUTO SERVICE
Targi Przemys³u Motoryzacyjnego / Automotive Industry Trade Fair / Messe für
Kraftfahrzeugindustrie
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
12–13 SZCZECIN
164
PREWENCJA
3. Targi Zabezpieczeñ i Ochrony Mienia / 3rd Security and Property Protection Fair
/ 3. Messe für Sicherheit und Eigentumsschutz
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
12–13 SZCZECIN
163
PROBIZNES
2. Targi Przedsiêbiorczoœci i Rozwoju Biznesu / 2nd Trade Fair for Entrepreneurship and Business Development / 2. Messe für Unternehmungsgeist und Businessentwicklung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
221
PaŸdziernik/October/Oktober
Strony • Pages • Seite
12–14 £ÓD
120
INTERFLAT
Targi Wyposa¿enia Wnêtrz oraz Artyku³ów i Us³ug dla Domu i Ogrodu / Trade Fair
for Interior Furnishings and Household and Garden Articles and Services / Messe
für Innenausstattung sowie Artikel und Dienste für Haus und Garten
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
17–19 WARSZAWA
184
INFRASTRUKTURA
5. Miêdzynarodowe Targi Infrastruktura / 5th International Trade Fair for Infrastructure / 5. Internationale Infrastrukturmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
19–21 KRAKÓW
81
KRAK¯AGIEL
6. Targi ¯eglarskie i Sportów Wodnych / 6th Sailing and Water Sports Trade Fair /
6. Messe für Segeln und Wassersporten
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe — Chemobudowa Kraków S.A.
23–25 GDAÑSK
53
TECHNICON
Targi Nauki i Techniki / Fair of Science and Technology / Messe für Wissenschaft
und Technik
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.
24–26 WARSZAWA
185
ZABYTKI
3. Miêdzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji
Miast / 3rd International Conservation, Restoration of National Heritage and Regeneration of Cities Trade Fair / 3. Internationale Messe für Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und Revitalisierung von Städten
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
24–27 POZNAÑ
GASTRO-INVEST-HOTEL
Wystawa Wyposa¿enia dla Hotelarstwa i Gastronomii / Exhibition of Products and
Services for the Hotel and Catering Industry / Ausstellung der Produkte und Dienstleistungen für Hotels und Gastronomie
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
222
154
PaŸdziernik/October/Oktober
Strony • Pages • Seite
24–27 POZNAÑ
153
TOUR SALON
Miêdzynarodowy Salon Turystyczny / International Exhibition of Tourism / Internationale Fachausstellung für Tourismus
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
25–28 KRAKÓW
88
11. Targi Ksi¹¿ki w Krakowie / 11th Book Trade Fair in Kraków / 11. Buchmesse
in Kraków
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
26–28 LUBLIN
103
API EXPO
5. Miêdzynarodowe Targi Pszczelarskie / 5th International Fair for Apiarian Industry / 5. Internationale Imkereimesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
26–28 LUBLIN
104
HERBARIUM
12. Lubelskie Targi Zielarskie / 12nd Lublin Herbal Fair / 12. Lublin Kräutermesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
26–28 LUBLIN
104
TEA & COFFEE
11. Targi Kawy i Herbaty / 11th Coffee and Tea Fair / 11. Messe für Kaffee und Tee
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
27–28 POZNAÑ
155
HOBBY
Salon Modelarstwa / Model Making Exhibition / Salon für Modellbau
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
27–28 KRAKÓW
81
MOBILEXPO
12. Targi Motoryzacyjne / 12th Automotive Industry Fair / 12. Fahrzeugmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
223
Listopad/November/November
Strony • Pages • Seite
Listopad/November/November
07–08 KIELCE
73
ALARM
8. Konferencja i Wystawa Monitoringu Wizyjnego / 8th Video Surveilance Conference and Exhibition / 8. Konferenz und Ausstellung des Videomonitoringes
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
07–08 KIELCE
74
SPORT-OBIEKT
7. Wystawa Wyposa¿enia i Budowy Obiektów Sportowych / 7th Exhibition of
Sports Facilities, Fittings and Construction / 7. Ausstellung für Ausstattungen und
Bau von Sportobjekten
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
08–11 WROC£AW
190
KAMIEÑ
17. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 17th International Fair of Stone and Stoneprocessing Machinery / 17. Internationale Messe für
Stein und Steinbearbeitungsmaschinen
Organizator/organizer/Veranstalter: GEOSERVICE CHRISTI sp. z o.o.
09–11 £ÓD
122
£ódzki Festiwal Zdrowia, Wró¿b i Niezwyk³oœci / £ódŸ Health, Fortune-Telling and
Strangeness Festival / £ódŸ Festival für Gesundheit und Ungewöhnlichkeiten
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi £ódzkie sp. z o.o.
14–15 WARSZAWA
176
AGF POLSKA
Miêdzynarodowe Targi Owoców i Warzyw / International Fruit and Vegetable
Trade Fair / Internationale Obst- und Gemüsemesse
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów War-
szawskich
14–16 KRAKÓW
EUROWELD
Targi Technologii Maszyn i Urz¹dzeñ Spawalniczych / Trade Fair of Welding Technology, Machines and Devices / Messe für Schweißtechnologien, -Geräte und
-Einrichtungen
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
224
88
Listopad/November/November
Strony • Pages • Seite
16–17 WROC£AW
191
DENTAMED
6. Dolnoœl¹skie Targi Stomatologiczne / 6th Lower Silesian Trade Fair for Dentistry
/ 6. Dolny Œl¹sk Zahnheilkundemesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
16–18 LUBLIN
105
3. Targi Zoologiczne i Weterynaryjne / 3rd Zoological and Veterinary Exhibition /
3. Zoologische und Tierarztmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
16–18 SZCZECIN
165
EZOTERIA
10. Szczeciñskie Spotkania Ezoteryczne / 10th Szczecin Esoteric Meetings /
10. Szczecin Esoterische Treffen
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
16–18 SZCZECIN
165
WSZYSTKO DLA DOMU
16. Targi Wykoñczenia i Wyposa¿enia Wnêtrz / 16th Fair of Interior Finishing and
Furnishing / 16. Messe für Ausbau und Innenraumausstattung
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Szczeciñskie sp. z o.o.
16–18 £ÓD
110
BOATSHOW
Targi ¯eglarstwa i Sportów Wodnych / Fair for Sailing and Water Sports / Messe für
Segelsport und Wassersportarten
Organizator/organizer/Veranstalter: INTERSERVIS sp. z o.o.
18–18 KRAKÓW
82
12. Ma³opolskie Targi Œlubne / 12th Wedding Exhibition / 12. Malopolskie
Hochzeitsmesse
Organizator/organizer/Veranstalter: Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.
20–23 POZNAÑ
156
POLEKO
Miêdzynarodowe Targi Ekologiczne / International Ecological Fair / Internationale
Fachmesse für Umweltschutz
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
225
Listopad/November/November
Strony • Pages • Seite
22–24 LUBLIN
106
Wschodnie Forum Inwestycyjne / Eastern Investment Forum / Östliches Investitionsforum
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
22–24 KRAKÓW
90
ENOEXPO
5. Targi Wina w Krakowie / 5th Wine Trade Fair in Kraków / 5. Weinmesse in Kraków
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
22–24 KRAKÓW
89
GASTROFOOD
6. Salon Artyku³ów Spo¿ywczych i Napojów dla Gastronomii / 6th Food and Drinks
for Catering Salon / 6. Salon der Lebensmittel und Getränke für die Gastronomie
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
22–24 KRAKÓW
89
HORECA
15. Miêdzynarodowe Targi Wyposa¿enia Hoteli i Gastronomii / 15th International
Trade Fair for Hotel and Catering Equipment / 15. Internationale Messe für Hotelund Gastronomieausstattung
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi w Krakowie sp. z o. o.
23–25 POZNAÑ
156
POZNAÑ GAME ARENA
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
24–25 KIELCE
74
WYSTAWA PSÓW
2. Miêdzynarodowa Wystawa Psów Rasowych / 2rd International Purebread Dogs
Exhibition / 2. Internationale Rassehunde Ausstelung
Organizator/organizer/Veranstalter: Targi Kielce sp. z o.o.
29–30 LUBLIN
LUBDENT
2. Targi Stomatologiczne / 2nd Trade Fair for Dentistry / 2. Messe für Zahnheilkunde
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Lubelskie Spó³ka Akcyjna
226
106
Grudzieñ/December/Dezember
Strony • Pages • Seite
Grudzieñ/December/Dezember
05–06 WARSZAWA
176
KARTA
Miêdzynarodowa Wystawa Producentów i U¿ytkowników Kart i Systemów Kartowych / International Card Technology and Solutions Exhibition / Internationale
Ausstellung der Hersteller und Benutzer von Karten und Kartensystemen
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów War-
szawskich
06–08 WARSZAWA
186
WETERYNARIA
2. Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeñstwem ¯ywnoœci /
2nd Veterinary Medicine and Food Safety Supervision Fair / 2. Messe für Tiergesundheitswesen und Aufsicht über Lebensmittelsicherheit
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
07–08 SZCZECIN
159
DENTEXPO SZCZECIN
Targi Stomatologiczne / Dental Exhibition / Messe für Stomatologie
Organizator/organizer/Veranstalter: BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów War-
szawskich
07–09 POZNAÑ
157
Festiwal Przedmiotów Artystycznych / Festival of Artistic Objects / Festival der
Kunstgegenstände
Organizator/organizer/Veranstalter: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
227
Indeks bran¿
Index of Industries
Indeks nach Branchen
Indeks bran¿
Indeks bran¿
bran¿
53
13
29
28
34
1
42
31
53
13
13
45
8
23
8
49
21
45
11
40
48
27
51
24
24
25
25
30
29
1
29
46
52
32
15
15
15
49
4
32
28
5
2
29
8
28
21
Antyki
Architektura
Audiowizualne techniki
Automatyka
Bezpieczeñstwo osób
Biznes
Biurowe artyku³y
Biurowa komunikacja
i wyposa¿enie
Bi¿uteria
Budowa dróg
Budownictwo
Ceramika
Ciep³o
Chemia
Ch³odnictwo
Czas wolny
Czyszczenie
Domowe artyku³y
Drewna obróbka
Dzieciêce artyku³y
Edukacja
Ekologia
Elektronika rozrywkowa
Elektronika
Elektrotechnika
Energetyka
Energia
Farmacja
Film
Finanse
Fotografia
Fryzjerstwo
Funeralia
Gastronomia
Gazownictwo
Geologia
Górnictwo
Hobby
Hodowla zwierz¹t
Hotelarstwo
Informatyczne technologie
Inwestycje
Inwestycyjne dobra
Kino
Klimatyzacja
Komputery
Komunalne us³ugi
230
52
3
46
52
47
26
7
14
19
7
17
54
10
36
44
30
6
16
38
9
12
51
37
26
5
39
27
38
40
38
7
8
31
26
24
17
20
23
48
12
35
20
28
49
Konserwacja zabytków
Konsumpcyjne dobra
Kosmetyki
Koœcio³y
Ksi¹¿ki
Laboratoria
Leœnictwo
Logistyka
£odzie i osprzêt
£owiectwo
Magazynowanie
Marketing
Maszyny — przemys³
lekki
Maszyny — przemys³
spo¿ywczy
Meble
Medycyna
Metali obróbka
Metalurgia
Moda
Morski transport
Motoryzacja
Muzyka
Narzêdzia
Nauka i badania
Nieruchomoœci
Obuwie
Ochrona œrodowiska
Odzie¿
Odzie¿ dzieciêca
Odzie¿ sportowa
Ogrodnictwo
Ogrzewanie
Oprogramowanie
Optyka
Oœwietlenie
Pakowanie
Papier
Petrochemia
Podrêcznik
Pojazdy
Policyjna technika
i logistyka
Poligrafia
Pomiar, regulacja
i sterowanie
Pomoce naukowe
9
18
1
51
51
54
42
4
4
53
33
12
8
32
39
6
14
49
37
30
45
42
53
52
27
43
31
51
14
50
22
1
53
21
35
47
13
44
40
34
30
53
9
36
55
Porty
Po¿arnictwo
Przedsiêbiorczoœæ
Przemys³ muzyczny
Radio
Reklama
Reklamowe artyku³y
Rolnictwo
Rybo³ówstwo
Rzemios³o artystyczne
Rzemios³o —
wyposa¿enie
Samochody
Sanitarna in¿ynieria
Sklepy
Skóra
Spawalnictwo
Spedycja
Sport
Stalowe wyroby
Stomatologia
Szk³o
Szkolne artyku³y
Sztuka
Sztuka sakralna
Œrodowisko naturalne
Tekstylia
Telekomunikacja
Telewizja
Transport
Turystyka
Tworzywa sztuczne
i guma
Ubezpieczenia
Upominki
Wodna technika
Wojskowa technika
i logistyka
Wydawnictwa
Wykañczanie wnêtrz
Wyposa¿anie wnêtrz
Zabawki
Zabezpieczenie mienia
Zdrowie
Zegarki
¯egluga
¯ywnoœæ
Pozosta³e targi bran¿owe
Indeks bran¿
54
4
48
8
4
53
13
29
28
12
19
47
51
1
2
12
32
45
23
40
40
52
29
21
53
38
52
13
51
3
46
28
13
52
28
46
28
30
27
48
24
24
25
1
38
29
1
Advertising
Agriculture
Aids
Air — conditioning
Animal breeding
Antiques
Architecture
Audio-visual techniques
Automation
Automotive industry
Boats and accessories
Books
Broadcasting
Business
Capital goods
Cars
Catering equipment
Ceramics
Chemical industry
Children's articles
Children's clothing
Churches
Cinema
Cleaning
Clocks
Clothing
Conservation of
monuments
Construction industry
Consumer electronics
Consumer goods
Cosmetics
Computers
Construction industry
Consumer electronics
Control engineering
Cosmetics
C-technologies
Dentistry
Ecology
Education
Electrical engineering
Electronics
Energy
Entrepreneurship
Fashion
Film
Finance
18
4
36
7
52
44
15
15
53
45
46
48
53
33
8
30
49
7
32
45
7
1
13
44
5
53
26
39
39
49
24
14
36
10
54
28
30
16
6
35
15
21
51
27
31
Fire-fighting technology
Fishery
Foodstuffs
Forestry
Funeral equipment
Furniture
Gas industry
Geology
Gifts
Glassware
Hairdressing
Handbooks
Handicraft art
Handicraft — equipment,
tools
Heating
Health
Hobby
Horticulture
Hotels
Household goods
Hunting
Insurance
Interior construction
Interior design
Investments
Jewellery
Laboratory technology
Leather
Leather goods
Leisure
Lighting
Logistics
Machines — food
industry
Machines — light industry
Marketing
Measuring techniques
Medicine
Metallurgy
Metalworking
Military technology
Mining
Municipal services
Musical industry
Natural environment
Office technology and
communication
42
26
20
17
34
23
30
29
22
35
9
25
20
34
47
21
5
8
32
13
52
8
42
26
39
9
9
32
31
14
49
38
42
37
31
52
43
37
50
40
48
14
53
21
6
11
55
Office equipment
Optics
Paper
Packaging and storage
Personal safety
Petrochemical industry
Pharmacy
Photography
Plastics and rubber
processing
Police technology
Port equipment
Power engineering
Printing technology
Property security
Publications
Public services
Real estate
Refrigeration
Restaurants
Road construction
Sacral art
Sanitary engineering
School articles
Science and research
Shoes
Shipbuilding
Shipping
Shops
Software
Spedition
Sport
Sportswear
Stationery
Steel products
Telecommunications
Television
Textiles
Tools
Tourism
Toys
Training
Transport
Watches
Water technology
Welding technology
Woodworking
Other branch trade fairs
231
Indeks bran¿
53
13
28
12
29
13
38
24
15
19
19
1
47
31
42
31
23
28
28
20
34
37
24
24
25
12
18
29
1
4
7
29
49
46
7
15
32
15
53
30
45
22
9
33
45
49
Antiguitäten
Architektur
Automatisierung
Automobile
AV
Bauwirtschaft
Bekleidung
Beleuchtung
Bergbau
Boote
Bootszubehör
Business
Bücher
Büroausstattung
Büroartikel
Bürokommunikation und
-technik
Chemie
Computer
C-Techniken
Druckwirtschaft
Eigentumsschutz
Eisenwaren
Elektronik
Elektrotechnik
Energie
Fahrzeugbau
Feuerschutztechnik
Film
Finanz
Fischerei
Forstwirtschaft
Foto
Freizeit
Friseurberuf
Gartenbau
Gasindustrie
Gastronomie
Geologie
Geschenkartikel
Gesundheit
Glas
Gummiverarbeitung
Hafenausrüstung
Handwerk — Ausstattung
Haushaltartikel
Hobby
232
11
32
13
44
5
2
5
7
8
45
40
40
29
52
8
21
Holzbearbeitung
Hotels
Innenausbau
Innenausstattung
Investitionen
Investitionsgüter
Immobilien
Jagdwesen
Kältetechnik
Keramik
Kinderartikel
Kinderbekleidung
Kino
Kirchen
Klimatechnik
Kommunale
Dienstleistungen
3 Konsumgüter
46 Kosmetik
25 Kraftwesen
53 Kunst
53 Kunsthandwerk
22 Kunststoff — und
Gummiverarbeitung
26 Labortechnik
32 Läden
4 Landwirtschaft
36 Lebensmittel
39 Leder
39 Lederwaren
48 Lehrmittel
48 Lernmittel
14 Logistik
54 Marketing
10 Maschinen —
Leichtindustrie
36 Maschinen —
Nahrungsmittelindustrie
30 Medizin
28 Mess-, Regel- und
Steuertechnik
6 Metallbearbeitung
16 Metallurgie
35 Militärtechnik — und
Logistik
38 Mode
44 Möbel
51
26
27
20
34
23
30
35
21
52
8
9
9
53
39
42
6
31
14
40
49
38
30
13
31
43
4
50
14
53
52
1
27
47
17
1
21
8
48
54
33
26
55
Musikindustrie
Optik
Ökologie
Papier
Personensicherheit
Petrochemie
Pharmazie
Polizeitechnik — und
Logistik
Reinigung
Rundfunk- und
Fernsehtechnik
Sanitätswirtschaft
Schiffbau
Scifffahrt
Schmuck
Schuhe
Schulartikel
Schweisstechnik
Software
Speditionen
Spielwaren
Sport
Spottkleidung
Stomatologie
Strassenbau
Telekommunikation
Textilien
Tierhaltung
Touristik
Transport
Uhren
Unterhaltungselektronik
Unternehmertum
Umwelt
Veröffentlichungen
Verpackungs- und
Lagertechnik
Versicherung
Wassertechnik
Wärmetechnik
Weiterbildung
Werbung
Werkzeuge
Wissenschaft und
Forschung
Sonstige Fachmessen
Bran¿owy wykaz targów
Trade Fairs According to Industry
Veranstaltungen den Branchen nach
Bran¿e/Industries/Branchen
1
Biznes, przedsiêbiorczoœæ, finanse, ubezpieczenia
Business, entrepreneurship, finance, insurance
Business, Unternehmertum, Finanz, Versicherung
31.05-01.06 PROPERTY-INVEST.pl — 2. Miêdzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomoœci / 2nd
International Investment and Property Fair / 2. Internationale Messe für Investitionen und Immobilien
— KRAKÓW
03-04.10 C£O I GRANICA — Miêdzynarodowa Wystawa Wyposa¿enia dla Kontroli Celnej i Granicznej /
International Exhibition of Equipment for Customs and Border Control / Internationale Ausstellung für
Zoll- und Grenzkontrolleeinrichtungen — WARSZAWA
11-13.10 TWOJE PIENI¥DZE — Polskie Forum Kapita³owo-Finansowe / Polish Capital and Finance
Forum / Polnisches Kapital- und Finanzforum — WARSZAWA
12-13.10 PROBIZNES — 2. Targi Przedsiêbiorczoœci i Rozwoju Biznesu / 2nd Trade Fair for Entrepreneurship and Business Development / 2. Messe für Unternehmungsgeist und Businessentwicklung
— SZCZECIN
22-24.11 — Wschodnie Forum Inwestycyjne / Eastern Investment Forum / Östliches Investitionsforum
— LUBLIN
2
Targi dóbr inwestycyjnych
Capital goods trade fairs
Investitionsgütermessen
31.05-01.06 PROPERTY-INVEST.pl — 2. Miêdzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomoœci / 2nd
International Investment and Property Fair / 2. Internationale Messe für Investitionen und Immobilien
— KRAKÓW
11-14.06 ITM POLSKA: ENERGIA — Salon Energetyki i Gazownictwa / Exhibition for Power and Gas
Industries / Fachausstellung für Energiewirtschaft und Gasversorgung — POZNAÑ
11-14.06 ITM POLSKA: LTS TRANSPORTA — Salon Logistyki, Transportu i Spedycji / Exhibition of
Logistics, Transport and Forwarding / Fachausstellung für Logistik, Transport und Spedition —
POZNAÑ
11-14.06 ITM POLSKA: MACH-TOOL — Salon Obrabiarek i Narzêdzi / Machine Tools Exhibition /
Fachausstellung für Werkzeugmaschinen und Werkzeuge — POZNAÑ
11-14.06 ITM POLSKA: METALFORUM — Salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa / Exhibition for
Metallurgical and Foundry Engineering / Fachausstellung für Metallurgie, Hüttenwesen und Giessereitechnik — POZNAÑ
11-14.06 ITM POLSKA: NAUKA DLA GOSPODARKI — Nauka dla Gospodarki / Science for the Economy / Wissenschaft für die Wirtschaft — POZNAÑ
11-14.06 ITM POLSKA: SURFEX — Salon Technologii Obróbki Powierzchni / Exhibition for Surface
Treatment Technologies / Fachausstellung für Technologien der Oberflächenbearbeitung — POZNAÑ
234
Bran¿e/Industries/Branchen
14-16.06 — Lubelskie Targi Regionów i Miast Partnerskich / Lublin Fair for Partner Cities / Messe von
Partnerstädten Lublin — LUBLIN
14-16.06 EUROBUG — Targi Eurobug / Eurobug Trade Fair / Messe Eurobug — LUBLIN
14-16.06 WSCHÓD-ZACHÓD — Targi Wielobran¿owe / Multibranch Trade Fair / Mehrbranchenmesse
— LUBLIN
04-07.10 POLAGRA-FARM — Miêdzynarodowe Targi Rolnicze Jesieñ / International Agricultural Trade
Fair Autumn / Internationale Fachmesse für Agrarwirtschaf Herbst — POZNAÑ
22-24.11 — Wschodnie Forum Inwestycyjne / Eastern Investment Forum / Östliches Investitionsforum
— LUBLIN
3
Targi dóbr konsumpcyjnych
Consumer goods trade fairs
Konsumgütermessen
14-16.06 — Lubelskie Targi Regionów i Miast Partnerskich / Lublin Fair for Partner Cities / Messe von
Partnerstädten Lublin — LUBLIN
14-16.06 EUROBUG — Targi Eurobug / Eurobug Trade Fair / Messe Eurobug — LUBLIN
14-16.06 WSCHÓD-ZACHÓD — Targi Wielobran¿owe / Multibranch Trade Fair / Mehrbranchenmesse
— LUBLIN
Lipiec MTS — Miêdzynarodowe Targi Spó³dzielcze / International Co-operative Movement Fair / Internationale Genossenschaftsmesse — WARSZAWA
4
Rolnictwo, hodowla zwierz¹t, rybo³ówstwo
Agriculture, animal breeding, fishery
Landwirtschaft, Tierhaltung, Fischerei
23-25.02 POLAGRA AGRO — PREMIERY — Miêdzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa / International Exhibition for Agriculture Engineering / Internationale Messe für Mechanisierung der Landwirtschaft — POZNAÑ
09-11.03 AGROTECH — 13. Miêdzynarodowe Targi Techniki Rolniczej / 13th International Fair for
Agricultural Techniques / 13. Internationale Messe für Landwirtschaftstechnik — KIELCE
07-09.04 HORTI EXPO — 12. Miêdzynarodowe Targi Rolniczo — Ogrodnicze / 12th International
Agricultural and Gardening Trade Fair / 12. Garten- und Landwirtschaftsmesse — O¯ARÓW
MAZOWIECKI
21-22.04 OGRÓD — 9. Gie³da Ogrodnicza i Pszczelarska / 9th Gardening and Apiculture Mart / 9. Gartenbau- und Bienenzuchtbörse — SZCZECIN
235
Bran¿e/Industries/Branchen
25-27.04 EURO BIO-TECH — Biotechnologie w Rolnictwie / Biotechnologies in Agriculture / Biotechnologien in der Landwirtschaft — KRAKÓW
19-20.05 VETMEDICA — Targi Medycyny Weterynaryjnej / Fair for Veterinary Medicine / Fachmesse
für Veterinärmedizin — £ÓD
29-31.05 POLFISH — Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych / International Fair
for Fish Processing and Fish Products / Internationale Messe für Fischerverarbeitung und Fischprodukte — GDAÑSK
01-03.06 PET FAIR — Miêdzynarodowe Targi Zoologiczne / International Pet Fair / Internationale
Zoologische Messe — £ÓD
07-09.09 ZOOMARKET — Miêdzynarodowe Targi Zoologiczne / International Zoological Exhibition /
Internationale Zoologische Messe — WARSZAWA
04-07.10 POLAGRA-FARM — Miêdzynarodowe Targi Rolnicze Jesieñ / International Agricultural Trade
Fair Autumn / Internationale Fachmesse für Agrarwirtschaf Herbst — POZNAÑ
26-28.10 API EXPO — 5. Miêdzynarodowe Targi Pszczelarskie / 5th International Fair for Apiarian
Industry / 5. Internationale Imkereimesse — LUBLIN
14-15.11 AGF POLSKA — Miêdzynarodowe Targi Owoców i Warzyw / International Fruit and Vegetable
Trade Fair / Internationale Obst- und Gemüsemesse — WARSZAWA
16-18.11 — 3. Targi Zoologiczne i Weterynaryjne / 3rd Zoological and Veterinary Exhibition / 3. Zoologische und Tierarztmesse — LUBLIN
24-25.11 WYSTAWA PSÓW — 2. Miêdzynarodowa Wystawa Psów Rasowych / 2rd International
Purebread Dogs Exhibition / 2. Internationale Rassehunde Ausstelung — KIELCE
06-08.12 WETERYNARIA — 2. Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeñstwem
¯ywnoœci / 2nd Veterinary Medicine and Food Safety Supervision Fair / 2. Messe für Tiergesundheitswesen und Aufsicht über Lebensmittelsicherheit — WARSZAWA
5
Inwestycje, nieruchomoœci
Investments, real estate
Investitionen, Immobilien
16-18.05 TRAFFIC-EXPO — 3. Miêdzynarodowe Targi Infrastruktury / 3rd International Fair for Infrastructure / 3. Internationale Infrastructurmesse — KIELCE
31.05-01.06 PROPERTY-INVEST.pl — 2. Miêdzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomoœci / 2nd
International Investment and Property Fair / 2. Internationale Messe für Investitionen und Immobilien
— KRAKÓW
20-23.11 POLEKO — Miêdzynarodowe Targi Ekologiczne / International Ecological Fair / Internationale
Fachmesse für Umweltschutz — POZNAÑ
236
Bran¿e/Industries/Branchen
6
Obróbka metali, narzêdzia, spawalnictwo
Metalworking, tools, welding technology
Metallbearbeitung, Werkzeuge, Schweisstechnik
11-14.06 ITM POLSKA: MACH-TOOL — Salon Obrabiarek i Narzêdzi / Machine Tools Exhibition /
Fachausstellung für Werkzeugmaschinen und Werkzeuge — POZNAÑ
11-14.06 ITM POLSKA: METALFORUM — Salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa / Exhibition for
Metallurgical and Foundry Engineering / Fachausstellung für Metallurgie, Hüttenwesen und Giessereitechnik — POZNAÑ
11-14.06 ITM POLSKA: SURFEX — Salon Technologii Obróbki Powierzchni / Exhibition for Surface
Treatment Technologies / Fachausstellung für Technologien der Oberflächenbearbeitung —
POZNAÑ
26-28.09 METAL — 13. Miêdzynarodowe Targi Techniki dla Odlewnictwa / 13th International Fair of
Technologie for Foundry / 13. Internationale Gießereimesse — KIELCE
26-28.09 NONFERMET — 6. Wystawa Technologii, Przetwarzania i Zastosowania Metali Nie¿elaznych / 6th Exhibition for Technology, Processing and Application of Non-ferrous Metals / 6. Ausstellung des Technologies, Verarbeitung und Anwendung der Nichteisenmetalle — KIELCE
10-12.10 EUROTOOL — 12. Targi Obrabiarek, Narzêdzi i Urz¹dzeñ do Obróbki Materia³ów / 12th Trade Fair of Machine Tools, Tools, Devices and Equipment for Material Processing / 12. Messe für
Werkzeugmaschinen, Einrichtungen und Werkzeuge für Materialbearbeitung — KRAKÓW
14-16.11 EUROWELD — Targi Technologii Maszyn i Urz¹dzeñ Spawalniczych / Trade Fair of Welding
Technology, Machines and Devices / Messe für Schweißtechnologien, -Geräte und -Einrichtungen —
KRAKÓW
7
Leœnictwo, £owiectwo, ogrodnictwo
Forestry, hunting, horticulture
Forstwirtschaft, Jagdwesen, Gartenbau
23-25.02 POLAGRA AGRO — PREMIERY — Miêdzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa / International Exhibition for Agriculture Engineering / Internationale Messe für Mechanisierung der Landwirtschaft — POZNAÑ
09-11.03 LAS-EXPO — 7. Targi Przemys³u Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leœnymi / 7th Timber
Industry & Forest Resources Management Fair / 7. Messe der Holzindustrie und Waldwirtschaft —
KIELCE
07-09.04 HORTI EXPO 2007 — 12. Miêdzynarodowe Targi Rolniczo — Ogrodnicze / 12th International Agricultural and Gardening Trade Fair / 12. Garten- und Landwirtschaftsmesse — O¯ARÓW
MAZOWIECKI
13-15.04 OGRÓD I TY — 14. Targi Ogrodnicze i Dzia³kowe / 14th Garden Fair / 14. Garten- und Schrebergartenmesse — KIELCE
237
Bran¿e/Industries/Branchen
21-22.04 — Targi Architektury Krajobrazu / Garden & Landscaping Exhibition / Messe für Architektur
der Landschaft — LUBLIN
21-22.04 EDEN — 3. Targi Ogrodnicze / 3rd Fair for Gardening / 3. Gartenmesse — LUBLIN
21-22.04 OGRÓD — 9. Gie³da Ogrodnicza i Pszczelarska / 9th Gardening and Apiculture Mart / 9. Gartenbau- und Bienenzuchtbörse — SZCZECIN
27-29.04 — 25. Wiosenna Wystawa Ogrodnictwa / 25th Spring Gardening Fair / 25. Frühlingsgartenausstellung — KRAKÓW
01-03.05 OGRÓD — 5. Targi Ogrodników i Dzia³kowców / 5th Fair for Gardeners and Allotment Gardeners / 5. Messe für Gärtner und Schrebergärtner — OLSZTYN
11-12.05 TARGI LEŒNE — Miêdzynarodowe Targi Leœne / International Forestry Exhibition / Internationale Forstmesse — WARSZAWA
19-20.05 OGRÓD — 6. Targi Ogrodników i Dzia³kowców / 6th Fair for Gardeners and Allotment Gardeners / 6. Messe für Gärtner und Schrebergärtner — OLSZTYN
29.05-01.06 TARGI LEŒNE — Miêdzynarodowe Targi Leœne / International Trade Fair for Forestry /
Internationale Waldmesse — ROGÓW
01-03.06 GARDENIA — Poznañski Piknik Ogrodniczy / Poznañ Garden Picnic Show / Posener Picknick
auf der Gartenschau — POZNAÑ
21-23.09 OGRÓD — 7. Targi Ogrodników i Dzia³kowców / 7th Fair for Gardeners and Allotment Gardeners / 7. Messe für Gärtner und Schrebergärtner — OLSZTYN
28-30.09 — 26. Jesienna Wystawa Ogrodnictwa, Leœnictwa i Zoologii / 26th Autumn Fair for Gardening, Forestry and Zoology / 26. Herbstausstellung für Gartenbau, Forstwirtschaft und Zoologie —
KRAKÓW
04-07.10 POLAGRA-FARM — Miêdzynarodowe Targi Rolnicze Jesieñ / International Agricultural Trade
Fair Autumn / Internationale Fachmesse für Agrarwirtschaf Herbst — POZNAÑ
14-15.11 AGF POLSKA — Miêdzynarodowe Targi Owoców i Warzyw / International Fruit and Vegetable
Trade Fair / Internationale Obst- und Gemüsemesse — WARSZAWA
8
In¿ynieria sanitarna, ogrzewanie, klimatyzacja, ch³odnictwo
Sanitary engineering, heating, air-conditioning, refrigeration
Sanitätswirtschaft, Wärmetechnik, Klimatechnik, Kältetechnik
22-25.02 INTERBUD — Targi Budownictwa / Building Fair / Baufachmesse — £ÓD
14-16.03 GAZ-TECHNIKA — 8. Targi Gazownictwa / 8th Trade Fair for the Gas Industry / 8. Gasindustriemesse — KRAKÓW
238
Bran¿e/Industries/Branchen
14-16.03 TERMO — 11. Targi In¿ynierii Sanitarnej, Ogrzewania, Klimatyzacji i Ch³odnictwa / 11th Trade Fair of Sanitary Engineering, Heating, Air-Conditioning and Refrigeration / 11. Messe für Sanitärtechnik, Heizung, Klimatechnik und Kühltechnik — KRAKÓW
23-25.03 INSTALACJE — 7. Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Instalacjie
Elektryczne / 7th Sanitary, Heating, Gas, Air-Conditioning Technologies and Electric Installations Fair
/ 7. Messe für Sanitäts-, Heiz-, Gas- und Klimatechnik, Elektroinstallationen — OLSZTYN
13-15.04 DOM — 14. Targi Materia³ów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposa¿enia Wnêtrz / 14th
Fair of Residential Building Materials and Interior Fitments / 14. Messe für Wohnungsbaustoffe und
Innenraumausstattung — KIELCE
19-22.04 WIOSNA — 29. Krakowskie Targi Budownictwa / 29th Kraków Construction Trade Fair /
29. Kraków Baumesse — KRAKÓW
29-31.05 WOD-KAN — 15. Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz¹dzeñ dla Wodoci¹gów i Kanalizacji /
15th International Fair for Machines and Facilities for Water-Supply and Sewage Systems / 15. Internationale Messe für Maschinen und Einrichtungen für Wasserwerke und Kanalisation — BYDGOSZCZ
31.05-01.06 — 2. Miêdzynarodowe Targi Zarz¹dzania Nieruchomoœciami / 2nd International Facility
Management Fair / 2. Internationale Messe Facility Management — KRAKÓW
13-15.06 — Salon Energii Odnawialnej / Renewable Energy Exhibition / Fachausstellung für Erneubare
Energie — £ÓD
13-15.06 — Targi Komunalne / Municipal Services Fair / Kommunalmesse — £ÓD
14-16.09 JESIEÑ — 30. Krakowskie Targi Budownictwa / 30th Krakow Construction Trade Fair /
30. Krakow Baumesse — KRAKÓW
21-23.09 — 10. Lubelskie Targi Energetyczne, Targi Odnawialnych róde³ Energii / 10th Lublin Power
Industry Trade Fair, Renewable Energy Sources Trade Fair / 10. Lublin Energetikmesse, Messe für
Erneubare Energiequellen — LUBLIN
21-23.09 INSTAL-WOD — 7. Targi Materia³ów i Urz¹dzeñ dla Wodoci¹gów i Kanalizacji / 7th Trade
Fair of Materials and Equipment for Water Supply and Sewage Systems / 7. Messe der Materialien
und Einrichtungen für Wasserleitung und Kanalisation — OLSZTYN
24-26.10 ZABYTKI — 3. Miêdzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji
Miast / 3rd International Conservation, Restoration of National Heritage and Regeneration of Cities
Trade Fair / 3. Internationale Messe für Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und Revitalisierung von Städten — WARSZAWA
9̄
egluga i transport morski, wyposa¿enie portów, budowa statków
Shipping, port equipment, shipbuilding
Shifffahrt, Hafenausrüstung, Shiffbau
04-06.09 BALTEXPO — Miêdzynarodowe Targi Morskie / International Shippbuilding and Shipping
Exhibition / Internationale Seemesse — GDAÑSK
19-21.10 KRAK¯AGIEL — 6. Targi ¯eglarskie i Sportów Wodnych / 6th Sailing and Water Sports Trade
Fair / 6. Messe für Segeln und Wassersporten — KRAKÓW
239
Bran¿e/Industries/Branchen
16-18.11 BOATSHOW — Targi ¯eglarstwa i Sportów Wodnych / Fair for Sailing and Water Sports /
Messe für Segelsport und Wassersportarten — £ÓD
10
Maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u lekkiego
Machines and equipment for the light industry
Maschienen und Einrichtungen für die Leichtindustrie
06-08.03 — Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and Leather Goods /
Fachmesse für Schuhe, Leder und Lederwaren — POZNAÑ
06-08.03 POZNAÑSKIE DNI MODY — Poznañskie Dni Mody — Targi Odzie¿y i Tkanin / Poznañ
Fashion Days — Clothing and Fabrics Fairs / Modetage Poznañ — Fachmesse für Bekleidung und
Stoffe — POZNAÑ
04-06.09 — Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and Leather Goods /
Fachmesse für Schuhe, Leder und Lederwaren — POZNAÑ
04-06.09 POZNAÑSKIE DNI MODY — Poznañskie Dni Mody — Targi Odzie¿y i Tkanin / Poznañ
Fashion Days — Fair of Clothing and Fabrics / Modetage Poznañ — Fachmesse für Bekleidung und
Stoffe — POZNAÑ
11
Obróbka drewna
Woodworking
Holzbearbeitung
09-11.03 LAS-EXPO — 7. Targi Przemys³u Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leœnymi / 7th Timber
Industry & Forest Resources Management Fair / 7. Messe der Holzindustrie und Waldwirtschaft —
KIELCE
23-25.03 LUBDOM WIOSNA — 22. Lubelskie Targi Budowlane / 22th Lublin Construction Fair /
22. Lublin Baumesse — LUBLIN
23-25.03 OLTARBUD-E — 30. Miêdzynarodowe Targi Budownictwa / 30th Construction International
Fair / 30. Internationale Baumesse — OLSZTYN
24-27.04 DREMA — Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Narzêdzi do Obróbki Drewna / International Trade Fair of Woodworking Machines and Tools / Internationale Fachmesse für Holzbearbeitungsmaschinen und -werkzeuge — POZNAÑ
24-27.04 FURNICA — Targi Akcesoriów i Pó³fabrykatów do Produkcji Mebli / Trade fair of Accessories
and Components for Furniture Production / Fachmesse für Zubehör und Komponenten zur Möbelherstellung — POZNAÑ
11-12.05 TARGI LEŒNE — Miêdzynarodowe Targi Leœne / International Forestry Exhibition / Internationale Forstmesse — WARSZAWA
29.05-01.06 TARGI LEŒNE — Miêdzynarodowe Targi Leœne / International Trade Fair for Forestry /
Internationale Waldmesse — ROGÓW
240
Bran¿e/Industries/Branchen
21-23.09 LUBDOM JESIEÑ — 23. Lubelskie Targi Budowlane / 23th Lublin Construction Fair / 23. Lublin Baumesse — LUBLIN
21-23.09 DREWNO — 6. Targi Wyrobów z Drewna / 6th Wooden Products Trade Fair / 6. Messe für
Holzerzeugnisse — OLSZTYN
05-07.10 — 12. Targi Mebli i Wyposa¿enia Wnêtrz / 12th Fair for Furniture and Furnishings Exhibition /
12. Fachmesse für Möbel und Innenausstattung Ausstellung — KRAKÓW
24-26.10 ZABYTKI — 3. Miêdzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji
Miast / 3rd International Conservation, Restoration of National Heritage and Regeneration of Cities
Trade Fair / 3. Internationale Messe für Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und Revitalisierung von Städten — WARSZAWA
12
Motoryzacja
Automotive industry
Fahrzeugbau
31.03-01.04 AUTOSALON — 13. Targi Motoryzacyjne / 13th Motor Industry Fair / 13. Fahrzeugmesse
— LUBLIN
09-13.05 POZNAÑ MOTOR SHOW — Targi Przemys³u Motoryzacyjnego / Automotive Industry Fair /
Messe für Motorisierungsindustrie — POZNAÑ
16-18.05 MASZBUD — 9. Miêdzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych
/ 9th International Construction Equipment and Special Vehicles Fair / 9. Internationale Messe für
Baumaschinen und Sonderfahrzeuge — KIELCE
19-20.05 TUNING SHOW — 5. Tuning Show w Krakowie / 5th Tuning Show in Kraków / 5. Tuning
Show in Kraków — KRAKÓW
19-21.09 TRANSEXPO — Miêdzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego / International Fair
for Local Public Transport / Internationale Messe der Öffentlichen Transportmittel — KIELCE
12-13.10 AUTO SERVICE — Targi Przemys³u Motoryzacyjnego / Automotive Industry Trade Fair / Messe
für Kraftfahrzeugindustrie — SZCZECIN
17-19.10 INFRASTRUKTURA — 5. Miêdzynarodowe Targi Infrastruktura / 5th International Trade Fair
for Infrastructure / 5. Internationale Infrastrukturmesse — WARSZAWA
27-28.10 MOBILEXPO — 12. Targi Motoryzacyjne / 12th Automotive Industry Fair / 12. Fahrzeugmesse
— KRAKÓW
241
Bran¿e/Industries/Branchen
13
Budownictwo, architektura, budowa dróg, wykañczanie wnêtrz
Construction industry, architecture, road construction, interior construction
Bauwirtschaft, Architektur, Strassenbau, Innenausbau
23-26.01 BUDMA — Miêdzynarodowe Targi Budownictwa / International Construction Fair / Internationale Baumesse — POZNAÑ
21-22.02 INFRATECH — Miêdzynarodowe Targi Infrastruktury / International Infrastructure Exhibition
/ Internationale Infrastrukturmesse — WARSZAWA
22-25.02 INTERBUD — Targi Budownictwa / Building Fair / Baufachmesse — £ÓD
09-11.03 GRYF-BUD — Miêdzynarodowe Specjalistyczne Targi Budownictwa „DACH-ELEWACJA-IZOLACJA” / Building International Fair „ROOF-FACADE-INSULATION” / Internationale Baumesse
„DACH-FASADE-ISOLIERUNG” — BYDGOSZCZ
23-25.03 LUBDOM WIOSNA — 22. Lubelskie Targi Budowlane / 22th Lublin Construction Fair /
22. Lublin Baumesse — LUBLIN
23-25.03 OLTARBUD-E — 30. Miêdzynarodowe Targi Budownictwa / 30th Construction International
Fair / 30. Internationale Baumesse — OLSZTYN
23-25.03 SALON-MEBLE-WNÊTRZE — 9. Targi Wyposa¿enia Mieszkañ, Biur i Ogrodów / 9th Home,
Office and Garden Furnishings Fair / 9. Messe für Wohnung-, Büro- und Gartenausstattung —
OLSZTYN
23-25.03 TORBUD — Targi Budownictwa / Building International Fair / Internationale Baumesse — TORUÑ
30.03-01.04 BUD-GRYF SZCZECIN — 16. Miêdzynarodowe Targi Budowlane / 16th International
Construction Fair / 16. Internationale Baumesse — SZCZECIN
11-13.04 SPORT-REKREACJA — 13. Miêdzynarodowe Targi Wyposa¿enia, Modernizacji oraz Budowy
Obiektów Sportowych i Wypoczynkowych / 13th International Trade Fair of Sports Facilities Furnishings & Equipment, Modernization and Construction / 13. Internationale Messe für Ausstattung, Modernisierung und Bau von Sport- und Erholungsanlagen — WARSZAWA
13-15.04 DOM — 14. Targi Materia³ów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposa¿enia Wnêtrz /
14th Fair of Residential Building Materials and Interior Fitments / 14. Messe für Wohnungsbaustoffe
und Innenraumausstattung — KIELCE
19-22.04 WIOSNA — 29. Krakowskie Targi Budownictwa / 29th Kraków Construction Trade Fair /
29. Kraków Baumesse — KRAKÓW
20-21.04 PSB — 5. Targi Grupy PSB / 5th PSB Group Fair / 5. PSB — Gruppe Messe — KIELCE
16-18.05 AUTOSTRADA-POLSKA — 13. Miêdzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego / 13th International Fair for Road Construction Industry / 13. Internationale Messe für Strassenbau — KIELCE
16-18.05 MASZBUD — 9. Miêdzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych
/ 9th International Construction Equipment and Special Vehicles Fair / 9. Internationale Messe für
Baumaschinen und Sonderfahrzeuge — KIELCE
16-18.05 TRAFFIC-EXPO — 3. Miêdzynarodowe Targi Infrastruktury / 3rd International Fair for Infrastructure / 3. Internationale Infrastructurmesse — KIELCE
11-13.06 SACROEXPO — 8. Miêdzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposa¿enia Koœcio³ów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów / 8th International Exhibition of Church Construction, Church Fittings
242
Bran¿e/Industries/Branchen
and Furnishings and Religious Art / 8. Internationale Ausstellung für Bau und Ausstattung der
Kirchen, sakrale Kunst und Devotionalien — KIELCE
15-17.06 INTERKAMIEÑ — 12. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 12th
International Fair for Stone and Stone Machinery / 12. Internationale Messe für Stein und Stein
Maschinen — KIELCE
14-16.09 JESIEÑ — 30. Krakowskie Targi Budownictwa / 30th Krakow Construction Trade Fair /
30. Krakow Baumesse — KRAKÓW
21-23.09 LUBDOM JESIEÑ — 23. Lubelskie Targi Budowlane / 23th Lublin Construction Fair / 23. Lublin Baumesse — LUBLIN
21-23.09 OLTARBUD-JESIEÑ — 31. Targi Budownictwa / 31th Construction Fair / 31. Baumesse —
OLSZTYN
10-13.10 KOŒCIO£Y — Koœcio³y. Wyposa¿enie — Us³ugi — Sztuka — Dewocjonalia / Churches.
Furnishings — Services — Art — Devotional Items / Kirchen. Nausstatttung-Lesistungen für die
Kirchen-Kunst — TORUÑ
12-14.10 INTERFLAT — Targi Wyposa¿enia Wnêtrz oraz Artyku³ów i Us³ug dla Domu i Ogrodu / Trade
Fair for Interior Furnishings and Household and Garden Articles and Services / Messe für Innenausstattung sowie Artikel und Dienste für Haus und Garten — £ÓD
17-19.10 INFRASTRUKTURA — 5. Miêdzynarodowe Targi Infrastruktura / 5th International Trade Fair
for Infrastructure / 5. Internationale Infrastrukturmesse — WARSZAWA
24-26.10 ZABYTKI — 3. Miêdzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji
Miast / 3rd International Conservation, Restoration of National Heritage and Regeneration of Cities
Trade Fair / 3. Internationale Messe für Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und Revitalisierung von Städten — WARSZAWA
07-08.11 SPORT-OBIEKT — 7. Wystawa Wyposa¿enia i Budowy Obiektów Sportowych / 7th Exhibition of Sports Facilities, Fittings and Construction / 7. Ausstellung für Ausstattungen und Bau von
Sportobjekten — KIELCE
08-11.11 KAMIEÑ — 17. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 17th International Fair of Stone and Stoneprocessing Machinery / 17. Internationale Messe für Stein und Steinbearbeitungsmaschinen — WROC£AW
16-18.11 WSZYSTKO DLA DOMU — 16. Targi Wykoñczenia i Wyposa¿enia Wnêtrz / 16th Fair of Interior Finishing and Furnishing / 16. Messe für Ausbau und Innenraumausstattung — SZCZECIN
14
Logistyka, transport, spedycja
Logistics, transport, spedition
Logistik, Transport, Speditionen
16-18.05 TRAFFIC-EXPO — 3. Miêdzynarodowe Targi Infrastruktury / 3rd International Fair for Infrastructure / 3. Internationale Infrastructurmesse — KIELCE
11-14.06 ITM POLSKA: LTS TRANSPORTA — Salon Logistyki, Transportu i Spedycji / Exhibition of Logistics, Transport and Forwarding / Fachausstellung für Logistik, Transport und Spedition — POZNAÑ
243
Bran¿e/Industries/Branchen
19-21.09 TRANSEXPO — Miêdzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego / International Fair
for Local Public Transport / Internationale Messe der Öffentlichen Transportmittel — KIELCE
10-12.10 TRAKO — Miêdzynarodowe Targi Kolejowe / International Railway Fair / Internationale
Messe für Eisenbahnwesen — GDAÑSK
17-19.10 INFRASTRUKTURA — 5. Miêdzynarodowe Targi Infrastruktura / 5th International Trade Fair
for Infrastructure / 5. Internationale Infrastrukturmesse — WARSZAWA
15
Górnictwo, geologia, gazownictwo
Minning, geology, gas industry
Bergbau, Geologie, Gasindustrie
14-16.03 GAZ-TECHNIKA — 8. Targi Gazownictwa / 8th Trade Fair for the Gas Industry / 8. Gasindustriemesse — KRAKÓW
24-26.04 EXPO-GAS — 4. Targi Techniki Gazowniczej / 4th Gas Engineering Fair / 4. Messe für Gasgeräte und Gastechnik — KIELCE
11-14.06 ITM POLSKA: ENERGIA — Salon Energetyki i Gazownictwa / Exhibition for Power and Gas
Industries / Fachausstellung für Energiewirtschaft und Gasversorgung — POZNAÑ
13-14.06 GEOLOGIA — Miêdzynarodowe Targi Geologiczne / International Geological Fair / Internationale Geologiemesse — WARSZAWA
15-17.06 INTERKAMIEÑ — 12. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 12th International Fair for Stone and Stone Machinery / 12. Internationale Messe für Stein und Stein Maschinen — KIELCE
26-28.09 NAFTA I GAZ — Miêdzynarodowe Targi Przemys³u Naftowego i Gazownictwa / International Oil
and Gas Industry Exhibition / Internationale Messe für Erdölindustrie und Gaswesen — WARSZAWA
08-11.11 KAMIEÑ — 17. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 17th International Fair of Stone and Stoneprocessing Machinery / 17. Internationale Messe für Stein und Steinbearbeitungsmaschinen — WROC£AW
16
Metalurgia
Metallurgy
Metallurgie
11-14.06 ITM POLSKA: MACH-TOOL — Salon Obrabiarek i Narzêdzi / Machine Tools Exhibition /
Fachausstellung für Werkzeugmaschinen und Werkzeuge — POZNAÑ
11-14.06 ITM POLSKA: METALFORUM — Salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa / Exhibition for
Metallurgical and Foundry Engineering / Fachausstellung für Metallurgie, Hüttenwesen und Giessereitechnik — POZNAÑ
244
Bran¿e/Industries/Branchen
26-28.09 METAL — 13. Miêdzynarodowe Targi Techniki dla Odlewnictwa / 13th International Fair of
Technologie for Foundry / 13. Internationale Gießereimesse — KIELCE
26-28.09 NONFERMET — 6. Wystawa Technologii, Przetwarzania i Zastosowania Metali Nie¿elaznych /
6th Exhibition for Technology, Processing and Application of Non-ferrous Metals / 6. Ausstellung des
Technologies, Verarbeitung und Anwendung der Nichteisenmetalle — KIELCE
17
Technika pakowania i magazynowania
Packaging and storage technology
Verpackungs- und Lagertechnik
29-31.05 POLFISH — Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych / International Fair
for Fish Processing and Fish Products / Internationale Messe für Fischerverarbeitung und Fischprodukte — GDAÑSK
15-19.09 PAKFOOD — Targi Opakowañ dla Przemys³u Spo¿ywczego / Fair of Packaging for Food Industry / Messe für Lebensmittelverpackung — POZNAÑ
paŸdziernik EXPOCHEM — Miêdzynarodowe Targi Surowców i Technologii dla Przemys³u Chemicznego
/ International Exhibition of Raw Materials and Technologies for the Chemical Industry / Internationale Messe für Rohstoffe und Technologie der Chemieindustrie — W£OC£AWEK
18
Po¿arnictwo
Fire-fighting technology
Feuerschutztechnik
11-14.06 — Bezpieczeñstwo Pracy w Przemyœle / Work Safety in Industry / Arbeitssicherheit in der
Industrie — POZNAÑ
13-15.06 — Targi Komunalne / Municipal Services Fair / Kommunalmesse — £ÓD
19
Jednostki p³ywaj¹ce i osprzêt
Boats, boat accessories
Boote, Bootszubehör
04-07.08 EXPONAUTICA — 5. Targi Sportów Wodnych / 5th Water Sports Fair / 5. Wassersportmesse
— SZCZECIN
04-06.09 BALTEXPO — Miêdzynarodowe Targi Morskie / International Shippbuilding and Shipping
Exhibition / Internationale Seemesse — GDAÑSK
19-21.10 KRAK¯AGIEL — 6. Targi ¯eglarskie i Sportów Wodnych / 6th Sailing and Water Sports Trade
Fair / 6. Messe für Segeln und Wassersporten — KRAKÓW
245
Bran¿e/Industries/Branchen
16-18.11 BOATSHOW — Targi ¯eglarstwa i Sportów Wodnych / Fair for Sailing and Water Sports /
Messe für Segelsport und Wassersportarten — £ÓD
20
Poligrafia, papier
Printing technology, paper
Druckwirtschaft, Papier
27-30.03 EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO — Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych / International Trade Fair of Advertising Goods and Services / Internationale Fachmesse für
Werbeartikel und -Dienstleistungen — POZNAÑ
27-30.03 POLIGRAFIA — Miêdzynarodowe Targi Maszyn, Materia³ów i Us³ug Poligraficznych / International Fair of Printing Machines, Materials and Services / Internationale Fachausstellung für Polygraphische Maschinen, Materialien und Dienstleistungen — POZNAÑ
29-31.03 FILM VIDEO FOTO — Targi Sprzêtu Fotograficznego, Filmowego, Video i Kinowego / Trade
Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment / Messe für Fotografie-, Film-, Video- und
Kinoausstattung — £ÓD
04-06.09 EURO-REKLAMA GIFT EXPO — Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych /
International Trade Fair of Advertising Goods and Services / Internationale Fachmesse für Werbeartikel und -Dienstleistungen — POZNAÑ
21
Us³ugi komunalne, czyszczenie, technika wodna
Municipal services, cleaning, water technology
Kommunale Dienstleistungen, Reinigung, Wassertechnik
14-16.03 TERMO — 11. Targi In¿ynierii Sanitarnej, Ogrzewania, Klimatyzacji i Ch³odnictwa / 11th Trade Fair of Sanitary Engineering, Heating, Air-Conditioning and Refrigeration / 11. Messe für Sanitärtechnik, Heizung, Klimatechnik und Kühltechnik — KRAKÓW
29-31.05 WOD-KAN — 15. Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz¹dzeñ dla Wodoci¹gów i Kanalizacji /
15th International Fair for Machines and Facilities for Water-Supply and Sewage Systems / 15. Internationale Messe für Maschinen und Einrichtungen für Wasserwerke und Kanalisation — BYDGOSZCZ
31.05-01.06 — 2. Miêdzynarodowe Targi Zarz¹dzania Nieruchomoœciami / 2nd International Facility
Management Fair / 2. Internationale Messe Facility Management — KRAKÓW
13-15.06 — Salon Energii Odnawialnej / Renewable Energy Exhibition / Fachausstellung für Erneubare
Energie — £ÓD
13-15.06 — Targi Komunalne / Municipal Services Fair / Kommunalmesse — £ÓD
21-23.09 LUBDOM JESIEÑ — 23. Lubelskie Targi Budowlane / 23th Lublin Construction Fair / 23. Lublin Baumesse — LUBLIN
17-19.10 INFRASTRUKTURA — 5. Miêdzynarodowe Targi Infrastruktura / 5th International Trade Fair
for Infrastructure / 5. Internationale Infrastrukturmesse — WARSZAWA
246
Bran¿e/Industries/Branchen
20-23.11 POLEKO — Miêdzynarodowe Targi Ekologiczne / International Ecological Fair / Internationale
Fachmesse für Umweltschutz — POZNAÑ
22
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
Plastics and rubber processing
Kunststoff- und Gummiverarbeitung
29.05-01.06 PLASTPOL — 11. Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych / 11th International Fair for Plastics Processing / 11. Internationale Messe der Kunststoffverarbeitung —
KIELCE
11-14.06 ITM POLSKA: SURFEX — Salon Technologii Obróbki Powierzchni / Exhibition for Surface
Treatment Technologies / Fachausstellung für Technologien der Oberflächenbearbeitung — POZNAÑ
paŸdziernik EXPOCHEM — Miêdzynarodowe Targi Surowców i Technologii dla Przemys³u Chemicznego
/ International Exhibition of Raw Materials and Technologies for the Chemical Industry / Internationale Messe für Rohstoffe und Technologie der Chemieindustrie — W£OC£AWEK
23
Chemia, petrochemia
Chemical and petrochemical industry
Chemie, Petrochemie
07-09.03 EUROLAB — 9. Miêdzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych / 9th International
Trade Fair for Analytical Measurement and Control Technology / 9. Internationale Messe für Analytik
und Messtechnik — WARSZAWA
29-31.05 WOD-KAN — 15. Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz¹dzeñ dla Wodoci¹gów i Kanalizacji /
15th International Fair for Machines and Facilities for Water-Supply and Sewage Systems / 15. Internationale Messe für Maschinen und Einrichtungen für Wasserwerke und Kanalisation — BYDGOSZCZ
11-14.06 ITM POLSKA: SURFEX — Salon Technologii Obróbki Powierzchni / Exhibition for Surface
Treatment Technologies / Fachausstellung für Technologien der Oberflächenbearbeitung — POZNAÑ
26-28.09 NAFTA I GAZ — Miêdzynarodowe Targi Przemys³u Naftowego i Gazownictwa / International
Oil and Gas Industry Exhibition / Internationale Messe für Erdölindustrie und Gaswesen — WARSZAWA
paŸdziernik EXPOCHEM — Miêdzynarodowe Targi Surowców i Technologii dla Przemys³u Chemicznego
/ International Exhibition of Raw Materials and Technologies for the Chemical Industry / Internationale Messe für Rohstoffe und Technologie der Chemieindustrie — W£OC£AWEK
247
Bran¿e/Industries/Branchen
24
Elektrotechnika, elektronika, oœwietlenie
Electrical engineering, electronics, lighting
Elektrotechnik, Elektronik, Beleuchtung
12-14.02 ENEX — 10. Miêdzynarodowe Targi Energetyki, Targi Odnawialnych róde³ Energii / 10th International Power Industry Fair, Trade Fair for Renewable Energy Sources / 10. Internationale Energetikmesse, Messe für Einrichtungen Erneubarer Energie — KIELCE
23-25.03 INSTALACJE — 7. Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Instalacjie
Elektryczne / 7th Sanitary, Heating, Gas, Air-Conditioning Technologies and Electric Installations Fair
/ 7. Messe für Sanitäts-, Heiz-, Gas- und Klimatechnik, Elektroinstallationen — OLSZTYN
17-19.04 INTERTELECOM — Miêdzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej / International Fair of
Electronic Communications / Internationale Messe für Elektronische Kommunikation — £ÓD
29.05-01.06 HOME DECOR — Tkanina, Stó³ & Kuchnia, Œwiat³o, Wystrój Domu / Textiles, Table & Kitchen, Light, Interior Design / Textilien, Tisch & Küche, Licht, Innenausstattung — POZNAÑ
21-23.09 — 10. Lubelskie Targi Energetyczne, Targi Odnawialnych róde³ Energii / 10th Lublin Power
Industry Trade Fair, Renewable Energy Sources Trade Fair / 10. Lublin Energetikmesse, Messe für
Erneubare Energiequellen — LUBLIN
21-23.09 OLTARBUD-JESIEÑ — 31. Targi Budownictwa / 31th Construction Fair / 31. Baumesse —
OLSZTYN
21-23.09 MUSIC MEDIA — Targi Muzyczne i Sprzêtu Oœwietleniowego / Trade Fair for Music Equipment,
Instruments and Professional Lighting / Messe für Musikinstrumente und Belenchtongsgeräte —
KRAKÓW
12-14.10 INTERFLAT — Targi Wyposa¿enia Wnêtrz oraz Artyku³ów i Us³ug dla Domu i Ogrodu / Trade
Fair for Interior Furnishings and Household and Garden Articles and Services / Messe für Innenausstattung sowie Artikel und Dienste für Haus und Garten — £ÓD
23-25.10 TECHNICON — Targi Nauki i Techniki / Fair of Science and Technology / Messe für Wissenschaft und Technik — GDAÑSK
05-06.12 KARTA — Miêdzynarodowa Wystawa Producentów i U¿ytkowników Kart i Systemów Kartowych / International Card Technology and Solutions Exhibition / Internationale Ausstellung der Hersteller und Benutzer von Karten und Kartensystemen — WARSZAWA
25
Energia, energetyka
Energy, power engineering
Energie, Kraftswesen
12-14.02 ENEX — 10. Miêdzynarodowe Targi Energetyki, Targi Odnawialnych róde³ Energii / 10th International Power Industry Fair, Trade Fair for Renewable Energy Sources / 10. Internationale Energetikmesse, Messe für Einrichtungen Erneubarer Energie — KIELCE
30.03-01.04 ENERGIA — 11. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej / 11th Fair for Conventional and Renewable Energy / 11. Messe für konventionelle und erneuerbare Energie — SZCZECIN
248
Bran¿e/Industries/Branchen
31.05-01.06 — 2. Miêdzynarodowe Targi Zarz¹dzania Nieruchomoœciami / 2nd International Facility
Management Fair / 2. Internationale Messe Facility Management — KRAKÓW
11-14.06 ITM POLSKA: ENERGIA — Salon Energetyki i Gazownictwa / Exhibition for Power and Gas
Industries / Fachausstellung für Energiewirtschaft und Gasversorgung — POZNAÑ
13-15.06 — Salon Energii Odnawialnej / Renewable Energy Exhibition / Fachausstellung für Erneubare
Energie — £ÓD
14-15.06 ECO-URO-ENERGIA — 4. Miêdzynarodowa Wystawa i Konferencja Procesorów Energii /
4th International Energy Processors Exhibition and Conference / 4. Internationale Ausstellung und
Konferenz der Energieprozessoren — BYDGOSZCZ
21-23.09 — 10. Lubelskie Targi Energetyczne, Targi Odnawialnych róde³ Energii / 10th Lublin Power
Industry Trade Fair, Renewable Energy Sources Trade Fair / 10. Lublin Energetikmesse, Messe für
Erneubare Energiequellen — LUBLIN
23-25.10 TECHNICON — Targi Nauki i Techniki / Fair of Science and Technology / Messe für Wissenschaft und Technik — GDAÑSK
26
Optyka, technika laboratoryjna, nauka i badania
Optics, laboratory technology, science and research
Optik, Labortechnik, Wissenschaft und Forschung
07-09.03 EUROLAB — 9. Miêdzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych / 9th International
Trade Fair for Analytical Measurement and Control Technology / 9. Internationale Messe für Analytik
und Messtechnik — WARSZAWA
26-27.05 OPTEXPO — 3. Miêdzynarodowe Targi Optyczno-Okulistyczne / 3rd International Fair of
Optics and Ophthalmology / 3. Internationale Messe für Optik und Augenheilkunde — WARSZAWA
11-14.06 ITM POLSKA: NAUKA DLA GOSPODARKI — Nauka dla Gospodarki / Science for the Economy / Wissenschaft für die Wirtschaft — POZNAÑ
06-08.09 ZDROWIE I MEDYCYNA — 3. Targi Zdrowie i Medycyna / 3rd Fair for Health and Medicine /
3. Messe Gesundheit und Medizin — LUBLIN
26-28.09 CONTROL-TECH — 7. Targi Przemys³owej Techniki Pomiarowej / 7th Fair for the Industrial
Measuring Technology / 7. Messe für Industriemesstechnik — KIELCE
23-25.10 TECHNICON — Targi Nauki i Techniki / Fair of Science and Technology / Messe für Wissenschaft und Technik — GDAÑSK
06-08.12 WETERYNARIA — 2. Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeñstwem
¯ywnoœci / 2nd Veterinary Medicine and Food Safety Supervision Fair / 2. Messe für Tiergesundheitswesen und Aufsicht über Lebensmittelsicherheit — WARSZAWA
249
Bran¿e/Industries/Branchen
27
Ekologia, ochrona œrodowiska
Ecology, natural environment protection
Ökologie, Umwelt
12-14.02 ENEX — 10. Miêdzynarodowe Targi Energetyki, Targi Odnawialnych róde³ Energii / 10th International Power Industry Fair, Trade Fair for Renewable Energy Sources / 10. Internationale Energetikmesse, Messe für Einrichtungen Erneubarer Energie — KIELCE
07-09.03 EUROLAB — 9. Miêdzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych / 9th International
Trade Fair for Analytical Measurement and Control Technology / 9. Internationale Messe für Analytik
und Messtechnik — WARSZAWA
14-16.03 TERMO — 11. Targi In¿ynierii Sanitarnej, Ogrzewania, Klimatyzacji i Ch³odnictwa / 11th Trade Fair of Sanitary Engineering, Heating, Air-Conditioning and Refrigeration / 11. Messe für Sanitärtechnik, Heizung, Klimatechnik und Kühltechnik — KRAKÓW
23-25.03 OLTARBUD-E — 30. Miêdzynarodowe Targi Budownictwa / 30th Construction International
Fair / 30. Internationale Baumesse — OLSZTYN
21-22.04 EDEN — 3. Targi Ogrodnicze / 3rd Fair for Gardening / 3. Gartenmesse — LUBLIN
25-27.04 EURO BIO-TECH — Biotechnologie w Rolnictwie / Biotechnologies in Agriculture / Biotechnologien in der Landwirtschaft — KRAKÓW
29-31.05 WOD-KAN — 15. Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz¹dzeñ dla Wodoci¹gów i Kanalizacji /
15th International Fair for Machines and Facilities for Water-Supply and Sewage Systems / 15. Internationale Messe für Maschinen und Einrichtungen für Wasserwerke und Kanalisation — BYDGOSZCZ
29.05-01.06 TARGI LEŒNE — Miêdzynarodowe Targi Leœne / International Trade Fair for Forestry / Internationale Waldmesse — ROGÓW
13-15.06 — Salon Energii Odnawialnej / Renewable Energy Exhibition / Fachausstellung für Erneubare
Energie — £ÓD
13-15.06 — Targi Komunalne / Municipal Services Fair / Kommunalmesse — £ÓD
14-15.06 ECO-URO-ENERGIA — 4. Miêdzynarodowa Wystawa i Konferencja Procesorów Energii /
4th International Energy Processors Exhibition and Conference / 4. Internationale Ausstellung und
Konferenz der Energieprozessoren — BYDGOSZCZ
14-16.06 EUROBUG — Targi Eurobug / Eurobug Trade Fair / Messe Eurobug — LUBLIN
21-23.09 — 10. Lubelskie Targi Energetyczne, Targi Odnawialnych róde³ Energii / 10th Lublin Power
Industry Trade Fair, Renewable Energy Sources Trade Fair / 10. Lublin Energetikmesse, Messe für
Erneubare Energiequellen — LUBLIN
20-23.11 POLEKO — Miêdzynarodowe Targi Ekologiczne / International Ecological Fair / Internationale
Fachmesse für Umweltschutz — POZNAÑ
250
Bran¿e/Industries/Branchen
28
Komputery, technologie informatyczne, automatyka, technika pomiaru, regulacji
i sterowania
Computers, C-technologies, automation, measuring and control techniques
Computer, C-Techniken, Automatisierung, Mess-, Regel- und Steuertechnik
07-09.03 — 3. Targi Edukacyjne, Wydawnictw i Multimediów / 3rd Education and Educational Publications Fair / 3. Messe für Bildung und Schulveröffentlichungen — LUBLIN
07-09.03 EUROLAB — 9. Miêdzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych / 9th International
Trade Fair for Analytical Measurement and Control Technology / 9. Internationale Messe für Analytik
und Messtechnik — WARSZAWA
29-31.03 FILM VIDEO FOTO — Targi Sprzêtu Fotograficznego, Filmowego, Video i Kinowego / Trade
Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment / Messe für Fotografie-, Film-, Video- und
Kinoausstattung — £ÓD
17-19.04 INTERTELECOM — Miêdzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej / International Fair of
Electronic Communications / Internationale Messe für Elektronische Kommunikation — £ÓD
29.05-01.06 TARGI LEŒNE — Miêdzynarodowe Targi Leœne / International Trade Fair for Forestry /
Internationale Waldmesse — ROGÓW
11-14.06 INFOSYSTEM — Informatyka dla Przemys³u, Biznesu i Administracji / IT for Industry, Business and Administration / IT für Industrie, Wirtschaft und Verwaltung — POZNAÑ
26-28.09 CONTROL-TECH — 7. Targi Przemys³owej Techniki Pomiarowej / 7th Fair for the Industrial
Measuring Technology / 7. Messe für Industriemesstechnik — KIELCE
23-25.10 TECHNICON — Targi Nauki i Techniki / Fair of Science and Technology / Messe für Wissenschaft und Technik — GDAÑSK
29
Foto, kino, film, techniki audiowizualne
Photography, cinema, film, audio-visual techniques
Foto, Kino, Film, AV
29-31.03 FILM VIDEO FOTO — Targi Sprzêtu Fotograficznego, Filmowego, Video i Kinowego / Trade
Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment / Messe für Fotografie-, Film-, Video- und
Kinoausstattung — £ÓD
21-23.09 MUSIC MEDIA — Targi Muzyczne i Sprzêtu Oœwietleniowego / Trade Fair for Music Equipment, Instruments and Professional Lighting / Messe für Musikinstrumente und Belenchtongsgeräte
— KRAKÓW
251
Bran¿e/Industries/Branchen
30
Medycyna, zdrowie, stomatologia, farmacja
Medicine, health, dentistry, pharmacy
Medizin, Gesundheit, Stomatologie, Pharmazie
08-10.03 KRAKDENT — 15. Targi Stomatologiczne w Krakowie / 15th Trade Fair for Dentistry in Kraków / 15. Stomatologiemesse in Kraków — KRAKÓW
22-24.03 REHMED-EXPO — 7. Targi Rehabilitacji, Sanatoriów i Uzdrowisk / 7th Rehabilitation,
Sanatorium and Health-Resorts Fair / 7. Messe für Rehabilitation, Sanatorien und Kurorte —
KIELCE
19-21.04 DENTEXPO — Miêdzynarodowe Targi Stomatologiczne / International Dental Exhibition / Internationale Messe für Stomatologie — WARSZAWA
27-29.04 — 6. Targi Medycyny Naturalnej, Zdrowia i Urody / 6th. Fair for Natural Medicine, Health and
Beauty / 6. Messe für Naturmedizin, Gesundheit und Schönheit — KRAKÓW
11-12.05 WELLSPA — Targi Wyposa¿enia, Us³ug i Obiektów Spa & Wellness / Spa & Wellness Exhibition in Kraków / Spa & Wellness Messe in Kraków — KRAKÓW
17-19.05 SALDENT — Targi Dentystyczne / Dentistry Fair / Messe für Zahnmedizin — POZNAÑ
19-20.05 VETMEDICA — Targi Medycyny Weterynaryjnej / Fair for Veterinary Medicine / Fachmesse
für Veterinärmedizin — £ÓD
24-26.05 APTEKARZE — Ogólnopolskie Spotkanie Aptekarzy / National Pharmacists' Meeting / Gesamtpolniches Treffen für Apotheken — JURATA
21-23.06 ZDROWIE — Targi Medyczne i Farmaceutyczne / Fair for Medicine and Pharmacy / Messe für
Medizin und Pharmazie — OLSZTYN
06-08.09 ZDROWIE I MEDYCYNA — 3. Targi Zdrowie i Medycyna / 3rd Fair for Health and Medicine /
3. Messe Gesundheit und Medizin — LUBLIN
13-15.09 MEDICA — Miêdzynarodowe Targi Sprzêtu Medycznego i Wyposa¿enia Szpitali / International Exhibition of Medical Technology and Hospital Equipment / Internationale Messe für Medizineinrichtungen und Ausstattung der Krankenhäuser — WARSZAWA
27-29.09 REHABILITACJA — Targi Sprzêtu Rehabilitacyjnego oraz Sprzêtu dla Osób Niepe³nosprawnych / Rehabilitation Equipment and the Disabled Equipment Fair / Messe für Rehabilitationsgeräte
und Ausstattung für Körperbehinderte — £ÓD
28-30.09 — 7. Targi Medycyny Naturalnej, Zdrowia i Urody / 7rd Fair for Natural Medicine, Health and
Beauty / 7. Messe für Naturmedizin, Gesundheit und Schönheit — KRAKÓW
09-11.11 — £ódzki Festiwal Zdrowia, Wró¿b i Niezwyk³oœci / £ódŸ Health, Fortune-Telling and Strangeness Festival / £ódŸ Festival für Gesundheit und Ungewöhnlichkeiten — £ÓD
16-17.11 DENTAMED — 6. Dolnoœl¹skie Targi Stomatologiczne / 6th Lower Silesian Trade Fair for
Dentistry / 6. Dolny Œl¹sk Zahnheilkundemesse — WROC£AW
29-30.11 LUBDENT — 2. Targi Stomatologiczne / 2nd Trade Fair for Dentistry / 2. Messe für Zahnheilkunde — LUBLIN
252
Bran¿e/Industries/Branchen
06-08.12 WETERYNARIA — 2. Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeñstwem
¯ywnoœci / 2nd Veterinary Medicine and Food Safety Supervision Fair / 2. Messe für Tiergesundheitswesen und Aufsicht über Lebensmittelsicherheit — WARSZAWA
07-08.12 DENTEXPO SZCZECIN — Targi Stomatologiczne / Dental Exhibition / Messe für Stomatologie
— SZCZECIN
31
Telekomunikacja, komunikacja i technika biurowa, oprogramowanie, wyposa¿enie biur
Telecommunications, office technology and communication, software, office equipment
Telekommunikation, Bürokommunikation und -technik, Software, Büroausstattung
23-25.03 SALON — MEBLE — WNÊTRZE — 9. Targi Wyposa¿enia Mieszkañ, Biur i Ogrodów / 9th
Home, Office and Garden Furnishings Fair / 9. Messe für Wohnung-, Büro- und Gartenausstattung —
OLSZTYN
17-19.04 INTERTELECOM — Miêdzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej / International Fair of
Electronic Communications / Internationale Messe für Elektronische Kommunikation — £ÓD
29.05-01.06 BIURO — Targi Mebli Biurowych i Wyposa¿enia Biur / Fair of Office Furniture and Furnishings / Fachmesse für Büromöbel und Büroausstattung — POZNAÑ
29.05-01.06 MEBLE — Targi Mebli, Akcesoriów i Wyposa¿enia Wnêtrz / Fair of Furniture, Accessories
and Furnishings / Fachmesse für Möbel, Möbelzubehör und Innenausstattung — POZNAÑ
11-14.06 INFOSYSTEM — Informatyka dla Przemys³u, Biznesu i Administracji / IT for Industry, Business and Administration / IT für Industrie, Wirtschaft und Verwaltung — POZNAÑ
05-07.10 — 12. Targi Mebli i Wyposa¿enia Wnêtrz / 12th Fair for Furniture and Furnishings Exhibition /
12. Fachmesse für Möbel und Innenausstattung Ausstellung — KRAKÓW
05-06.12 KARTA — Miêdzynarodowa Wystawa Producentów i U¿ytkowników Kart i Systemów Kartowych /
International Card Technology and Solutions Exhibition / Internationale Ausstellung der Hersteller und
Benutzer von Karten und Kartensystemen — WARSZAWA
32
Gastronomia, hotelarstwo, sklepy
Catering, restaurants, hotels, shops
Gastronomie, Hotels, Läden
09-11.02 MIÊSO I WÊDLINY — Miêdzynarodowe Targi Miêso i Wêdliny / International Exhibition for
the Meat Industry and Pork — Butcher's Products / Internationale Messe für Fleisch und Wurstwaren — WARSZAWA
15-17.02 INTERPIEK-POLGASTRO — Targi Artyku³ów Spo¿ywczych, Maszyn i Urz¹dzeñ dla Piekarstwa, Cukiernictwa i Gastronomii / Fair for Food Products, Machinery and Equipment for Bakery, Confectionery and Catering / Messe der Lebensmittelartikel, Maschinen und Anlagen für Gastronomie,
Bäcker- und Feinbackerindustrie — BYDGOSZCZ
253
Bran¿e/Industries/Branchen
02-04.03 NA STYKU KULTUR — Miêdzynarodowe Targi — Regiony Turystyczne / International Tourist Sites Fair / Internationale Messe — Touristische Regionen — £ÓD
22-24.03 EUROGASTRO — 11. Miêdzynarodowe Targi Wszystko dla Gastronomii / 11th International
Food Service and Hotel Equipment Trade Fair / 11. Internationale Messe Alles für Gastronomie —
WARSZAWA
30.03-01.04 GASTROEXPO — Targi Wyposa¿enia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli
i Sklepów / Fair of Hotel, Gastronomy and Shop Equipment / Messe für Ausstattung, Versorgung und
Einrichtungen der Gastronomie, Hotels und Läden — GDAÑSK
13-15.04 CIEP£Y BA£TYK — Targi Inwestycji w Turystyce / Tourism Investment Fair / Investitionsmesse in Touristik — GDAÑSK
11-12.05 WELLSPA — Targi Wyposa¿enia, Us³ug i Obiektów Spa & Wellness / Spa & Wellness Exhibition in Kraków / Spa & Wellness Messe in Kraków — KRAKÓW
15-19.09 POLAGRA-FOOD — Miêdzynarodowe Targi Przemys³u Spo¿ywczego / International Trade
Fair for the Food Industry / Internationale Fachmesse für Lebensmittelindustrie — POZNAÑ
24-27.10 GASTRO-INVEST-HOTEL — Wystawa Wyposa¿enia dla Hotelarstwa i Gastronomii / Exhibition of Products and Services for the Hotel and Catering Industry / Ausstellung der Produkte und
Dienstleistungen für Hotels und Gastronomie — POZNAÑ
22-24.11 GASTROFOOD — 6. Salon Artyku³ów Spo¿ywczych i Napojów dla Gastronomii / 6th Food
and Drinks for Catering Salon / 6. Salon der Lebensmittel und Getränke für die Gastronomie —
KRAKÓW
22-24.11 HORECA — 15. Miêdzynarodowe Targi Wyposa¿enia Hoteli i Gastronomii / 15th International Trade Fair for Hotel and Catering Equipment / 15. Internationale Messe für Hotel- und Gastronomieausstattung — KRAKÓW
33
Rzemios³o — wyposa¿enie, narzêdzia
Handicrafts — equipment, tools
Handwerk- ausstattung, werkzeuge
14-18.03 AMBERIF — Miêdzynarodowe Targi Bursztynu, Bi¿uterii i Kamieni Jubilerskich / International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones / Internationale Messe für Bernstein, Schmuck und
Juweliersteine — GDAÑSK
23-25.03 — Targi Kamienia i Us³ug Kamieniarskich / Trade Fair for Natural Stone and for the Stone
Industry Services / Messe für Steine und Steindienstleistungen — LUBLIN
24-27.04 DREMA — Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Narzêdzi do Obróbki Drewna / International Trade Fair of Woodworking Machines and Tools / Internationale Fachmesse für Holzbearbeitungsmaschinen und -werkzeuge — POZNAÑ
29.05-01.06 HOME DECOR — Tkanina, Stó³ & Kuchnia, Œwiat³o, Wystrój Domu / Textiles, Table & Kitchen, Light, Interior Design / Textilien, Tisch & Küche, Licht, Innenausstattung — POZNAÑ
15-17.06 NECROEXPO — Miêdzynarodowe Targi Bran¿y Pogrzebowej / International Funeral Fair /
Internationale Messe der Bestattungsbranche — KIELCE
254
Bran¿e/Industries/Branchen
06-08.09 AMBERMART — Miêdzynarodowe Targi Bursztynu / International Amber Fair / Internationale
Messe für Bernstein — GDAÑSK
10-13.10 KOŒCIO£Y — Koœcio³y. Wyposa¿enie — Us³ugi — Sztuka — Dewocjonalia / Churches.
Furnishings — Services — Art — Devotional Items / Kirchen. Nausstatttung-Lesistungen für die
Kirchen-Kunst — TORUÑ
24-26.10 ZABYTKI — 3. Miêdzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji
Miast / 3rd International Conservation, Restoration of National Heritage and Regeneration of Cities
Trade Fair / 3. Internationale Messe für Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und Revitalisierung von Städten — WARSZAWA
34
Bezpieczeñstwo osób i zabezpieczenie mienia
Personal safety and property security
Personensicherheit und Eigentumsschutz
18-20.04 EUROPOLTECH — Miêdzynarodowe Targi Techniki i Wyposa¿enia S³u¿b Policyjnych i Formacji Bezpieczeñstwa Pañstwa / International Fair of technology and Equipment for the Police and
National Security Services / Internationale Messe für Technik und Ausstattung der Polizei und staatlichen Sicherheitsgruppen — WARSZAWA
31.05-01.06 — 2. Miêdzynarodowe Targi Zarz¹dzania Nieruchomoœciami / 2nd International Facility
Management Fair / 2. Internationale Messe Facility Management — KRAKÓW
11-14.06 ITM POLSKA: BEZPIECZEÑSTWO PRACY W PRZEMYŒLE — Bezpieczeñstwo Pracy w Przemyœle / Work Safety in Industry / Arbeitssicherheit in der Industrie — POZNAÑ
03-04.10 C£O I GRANICA — Miêdzynarodowa Wystawa Wyposa¿enia dla Kontroli Celnej i Granicznej /
International Exhibition of Equipment for Customs and Border Control / Internationale Ausstellung für
Zoll- und Grenzkontrolleeinrichtungen — WARSZAWA
12-13.10 PREWENCJA — 3. Targi Zabezpieczeñ i Ochrony Mienia / 3rd Security and Property Protection Fair / 3. Messe für Sicherheit und Eigentumsschutz — SZCZECIN
07-08.11 ALARM — 8. Konferencja i Wystawa Monitoringu Wizyjnego / 8th Video Surveilance Conference and Exhibition / 8. Konferenz und Ausstellung des Videomonitoringes — KIELCE
35
Technika i logistyka wojskowa i policyjna
Military and police logistics and technology
Militär- und Polizeitechnik und Logistik
18-20.04 EUROPOLTECH — Miêdzynarodowe Targi Techniki i Wyposa¿enia S³u¿b Policyjnych i Formacji Bezpieczeñstwa Pañstwa / International Fair of technology and Equipment for the Police and
National Security Services / Internationale Messe für Technik und Ausstattung der Polizei und staatlichen Sicherheitsgruppen — WARSZAWA
03-06.09 LOGISTYKA — 12. Miêdzynarodowe Targi Logistyczne / 12th International Logistics Fair /
12. Internationale Messe für Logistik — KIELCE
255
Bran¿e/Industries/Branchen
03-06.09 MSPO — 15. Miêdzynarodowy Salon Przemys³u Obronnego / 15th International Defence
Industry Exhibition / 15. Internationaler Salon für Verteidigungsindustrie — KIELCE
03-04.10 C£O I GRANICA — Miêdzynarodowa Wystawa Wyposa¿enia dla Kontroli Celnej i Granicznej /
International Exhibition of Equipment for Customs and Border Control / Internationale Ausstellung für
Zoll- und Grenzkontrolleeinrichtungen — WARSZAWA
09-11.10 LOGISPOL — Miêdzynarodowe Targi Zaopatrzenia Wojska, Stra¿y Granicznej i Policji / International Fair for Military, Supply, Border Guard and Police Supply / Internationale Messe der Militär-,
Grenzwache- und Polizeiversorgung — BYDGOSZCZ
36
¯ywnoœæ, maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u spo¿ywczego
Foodstuffs, machines and equipment for the foodstuffs industry
Lebensmittel, Maschinen und Einrichtungen für die Nahrungsmittelindustrie
09-11.02 MIÊSO I WÊDLINY — Miêdzynarodowe Targi Miêso i Wêdliny / International Exhibition for
the Meat Industry and Pork — Butcher's Products / Internationale Messe für Fleisch und Wurstwaren
— WARSZAWA
15-17.02 INTERPIEK-POLGASTRO — Targi Artyku³ów Spo¿ywczych, Maszyn i Urz¹dzeñ dla Piekarstwa, Cukiernictwa i Gastronomii / Fair for Food Products, Machinery and Equipment for Bakery, Confectionery and Catering / Messe der Lebensmittelartikel, Maschinen und Anlagen für Gastronomie,
Bäcker- und Feinbackerindustrie — BYDGOSZCZ
22-24.03 EUROGASTRO — 11. Miêdzynarodowe Targi Wszystko dla Gastronomii / 11th International
Food Service and Hotel Equipment Trade Fair / 11. Internationale Messe Alles für Gastronomie —
WARSZAWA
30.03-01.04 BALTPIEK — Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa / Fair of Bakery, Confectionery and Ice-Cream Products / Messe für Bäckerei, Konditorei und Eisprodukte — GDAÑSK
30.03-01.04 GASTROEXPO — Targi Wyposa¿enia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli
i Sklepów / Fair of Hotel, Gastronomy and Shop Equipment / Messe für Ausstattung, Versorgung und
Einrichtungen der Gastronomie, Hotels und Läden — GDAÑSK
25-27.04 EURO BIO-TECH — Biotechnologie w Rolnictwie / Biotechnologies in Agriculture / Biotechnologien in der Landwirtschaft — KRAKÓW
24-26.05 DELIKATESY — Targi Spo¿ywcze / Gourmet Gateway / Delikatessen — GDAÑSK
24-26.05 MLECZNA REWIA — Targi Mleczarstwa / Dairy Industry Fair / Fachmesse für Milchindustrie
— GDAÑSK
29-31.05 POLFISH — Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych / International Fair
for Fish Processing and Fish Products / Internationale Messe für Fischerverarbeitung und Fischprodukte — GDAÑSK
15-19.09 PAKFOOD — Targi Opakowañ dla Przemys³u Spo¿ywczego / Fair of Packaging for Food Industry / Messe für Lebensmittelverpackung — POZNAÑ
15-19.09 POLAGRA-FOOD — Miêdzynarodowe Targi Przemys³u Spo¿ywczego / International Trade
Fair for the Food Industry / Internationale Fachmesse für Lebensmittelindustrie — POZNAÑ
256
Bran¿e/Industries/Branchen
26-28.10 API EXPO — 5. Miêdzynarodowe Targi Pszczelarskie / 5th International Fair for Apiarian
Industry / 5. Internationale Imkereimesse — LUBLIN
26-28.10 HERBARIUM — 12. Lubelskie Targi Zielarskie / 12nd Lublin Herbal Fair / 12. Lublin Kräutermesse — LUBLIN
26-28.10 TEA & COFFEE — 11. Targi Kawy i Herbaty / 11th Coffee and Tea Fair / 11. Messe für Kaffee
und Tee — LUBLIN
14-15.11 AGF POLSKA — Miêdzynarodowe Targi Owoców i Warzyw / International Fruit and Vegetable
Trade Fair / Internationale Obst- und Gemüsemesse — WARSZAWA
22-24.11 ENOEXPO — 5. Targi Wina w Krakowie / 5th Wine Trade Fair in Kraków / 5. Weinmesse in
Kraków — KRAKÓW
22-24.11 GASTROFOOD — 6. Salon Artyku³ów Spo¿ywczych i Napojów dla Gastronomii / 6th Food
and Drinks for Catering Salon / 6. Salon der Lebensmittel und Getränke für die Gastronomie —
KRAKÓW
22-24.11 HORECA — 15. Miêdzynarodowe Targi Wyposa¿enia Hoteli i Gastronomii / 15th International Trade Fair for Hotel and Catering Equipment / 15. Internationale Messe für Hotel- und Gastronomieausstattung — KRAKÓW
37
Wyroby stalowe, narzêdzia
Steel products, tools
Eisenwaren, Werkzeuge
23-25.03 LUBDOM WIOSNA — 22. Lubelskie Targi Budowlane / 22th Lublin Construction Fair /
22. Lublin Baumesse — LUBLIN
23-25.03 INSTALACJE — 7. Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Instalacjie
Elektryczne / 7th Sanitary, Heating, Gas, Air-Conditioning Technologies and Electric Installations Fair
/ 7. Messe für Sanitäts-, Heiz-, Gas- und Klimatechnik, Elektroinstallationen — OLSZTYN
19-22.04 WIOSNA — 29. Krakowskie Targi Budownictwa / 29th Kraków Construction Trade Fair /
29. Kraków Baumesse — KRAKÓW
20-21.04 PSB — 5. Targi Grupy PSB / 5th PSB Group Fair / 5. PSB — Gruppe Messe — KIELCE
11-14.06 ITM POLSKA: MACH-TOOL — Salon Obrabiarek i Narzêdzi / Machine Tools Exhibition /
Fachausstellung für Werkzeugmaschinen und Werkzeuge — POZNAÑ
11-14.06 ITM POLSKA: METALFORUM — Salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa / Exhibition for
Metallurgical and Foundry Engineering / Fachausstellung für Metallurgie, Hüttenwesen und Giessereitechnik — POZNAÑ
19-21.09 POLTOOLS — Targi Przemys³u Narzêdziowego / Machine Tools Trade Fair / Messe für Werkzeugindustrie — BYDGOSZCZ
21-23.09 LUBDOM JESIEÑ — 23. Lubelskie Targi Budowlane / 23th Lublin Construction Fair / 23. Lublin Baumesse — LUBLIN
257
Bran¿e/Industries/Branchen
21-23.09 DREWNO — 6. Targi Wyrobów z Drewna / 6th Wooden Products Trade Fair / 6. Messe für
Holzerzeugnisse — OLSZTYN
21-23.09 OLTARBUD-JESIEÑ — 31. Targi Budownictwa / 31th Construction Fair / 31. Baumesse —
OLSZTYN
26-28.09 METAL — 13. Miêdzynarodowe Targi Techniki dla Odlewnictwa / 13th International Fair of
Technologie for Foundry / 13. Internationale Gießereimesse — KIELCE
10-12.10 EUROTOOL — 12. Targi Obrabiarek, Narzêdzi i Urz¹dzeñ do Obróbki Materia³ów / 12th Trade Fair of Machine Tools, Tools, Devices and Equipment for Material Processing / 12. Messe für
Werkzeugmaschinen, Einrichtungen und Werkzeuge für Materialbearbeitung — KRAKÓW
08-11.11 KAMIEÑ — 17. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 17th International Fair of Stone and Stoneprocessing Machinery / 17. Internationale Messe für Stein und Steinbearbeitungsmaschinen — WROC£AW
38
Moda, odzie¿, odzie¿ sportowa
Fashion, clothing, sportswear
Mode, Bekleidung, Sportkleidung
27-28.01 — 11. Ma³opolskie Targi Œlubne / 11th Wedding Exhibition / 11. Ma³opolskie Hochzeitsmesse
— KRAKÓW
24-25.02 — 4. Salon Mody i Urody / 4th Exhibition for Fashion, Beauty / 4. Salon für Mode, Schönheit
— LUBLIN
24-25.02 — 4. Targi Œlubne / 4th Fair for Wedding Services and Articles / 4. Messe für Hochzeits- und
Gelegenheitsdienste — LUBLIN
06-08.03 NEXT SEASON — Salon Kontraktacji / Contracting Exhibition / Ordersalon — POZNAÑ
06-08.03 POZNAÑSKIE DNI MODY — Poznañskie Dni Mody — Targi Odzie¿y i Tkanin / Poznañ
Fashion Days — Clothing and Fabrics Fairs / Modetage Poznañ — Fachmesse für Bekleidung und
Stoffe — POZNAÑ
11-12.05 Z£OTA NITKA — Konkurs dla Projektantów Ubioru / Contest for Fashion Designers / Wettbewerb für Kleidungsprojektanten — £ÓD
19-20.05 LUBTOUR — 5. Targi Turystyczne / 5th Trade Fair for Tourism / 5. Touristikmesse —
LUBLIN
19-20.05 BEAUTY FAIR — 11. Targi Urody i Zdrowego Stylu ¯ycia, Salon Bielizny / 11th Fair of Beauty
and Healthy Living, Salon for Underwear / 11. Messe für Schönheit und Gesunden Lebensstil, Salon
für Wäsche — £ÓD
01-03.06 FB & F — Fitness, Body & Fashion — POZNAÑ
04-06.09 NEXT SEASON — Salon Kontarktacji / Contracting Exhibition / Ordersalon — POZNAÑ
04-06.09 POZNAÑSKIE DNI MODY — Poznañskie Dni Mody — Targi Odzie¿y i Tkanin / Poznañ
Fashion Days — Fair of Clothing and Fabrics / Modetage Poznañ — Fachmesse für Bekleidung und
Stoffe — POZNAÑ
258
Bran¿e/Industries/Branchen
18.11 — 12. Ma³opolskie Targi Œlubne / 12th Wedding Exhibition / 12. Malopolskie Hochzeitsmesse
— KRAKÓW
39
Skóra, wyroby skórzane, obuwie
Leather, leather goods, shoes
Leder, Lederwaren, Schuhe
24-25.02 — 4. Salon Mody i Urody / 4th Exhibition for Fashion, Beauty / 4. Salon für Mode, Schönheit
— LUBLIN
06-08.03 — Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and Leather Goods /
Fachmesse für Schuhe, Leder und Lederwaren — POZNAÑ
04-06.09 — Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and Leather Goods /
Fachmesse für Schuhe, Leder und Lederwaren — POZNAÑ
40
Artyku³y dla dzieci, zabawki, odzie¿ dzieciêca
Children`s articles, toys, children`s clothing
Kinderartikel, Spielwaren, Kinderbekleidung
16-18.02 — Ksi¹¿ka dla Dzieci i M³odzie¿y — 6. Poznañskie Spotkania Targowe / Books for Children
and Young People — 6th Poznañ Trade Fair Meetings / Kinder- und Jugendbuch — 6. Messetreffen in Poznañ — POZNAÑ
24-25.02 — 4. Targi Œlubne / 4th Fair for Wedding Services and Articles / 4. Messe für Hochzeits- und
Gelegenheitsdienste — LUBLIN
04-06.10 CHILDREN'S DREAMS, DESIGNS — Targi Artyku³ów Dzieciêcych, Targi Projektów Plastycznych / Children Articles Trade Fair, Design Fair / Messe für Kindererzeugnisse, Messe für Kunstprojekte — £ÓD
42
Artyku³y biurowe i reklamowe, artyku³y szkolne
Stationary, advertising articles, school articles
Büro- und Werbeartikel, Schulartikel
13-15.02 PSI WARSZAWA — Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów Reklamowych / International Exhibition for Promotional Products and Advertising Specialties / Internationale Messe für Werbeartikel —
WARSZAWA
14-17.02 — £ódzkie Targi Edukacyjne / £ódŸ Educational Fair / £ódŸ Bildungsmesse — £ÓD
07-09.03 — 3. Targi Edukacyjne, Wydawnictw i Multimediów / 3rd Education and Educational Publications Fair / 3. Messe für Bildung und Schulveröffentlichungen — LUBLIN
259
Bran¿e/Industries/Branchen
29.05-01.06 BIURO — Targi Mebli Biurowych i Wyposa¿enia Biur / Fair of Office Furniture and Furnishings / Fachmesse für Büromöbel und Büroausstattung — POZNAÑ
12-13.10 PROBIZNES — 2. Targi Przedsiêbiorczoœci i Rozwoju Biznesu / 2nd Trade Fair for Entrepreneurship and Business Development / 2. Messe für Unternehmungsgeist und Businessentwicklung
— SZCZECIN
43
Tekstylia
Textiles
Textilien
24-25.02 — 4. Salon Mody i Urody / 4th Exhibition for Fashion, Beauty / 4. Salon für Mode, Schönheit
— LUBLIN
06-08.03 POZNAÑSKIE DNI MODY — Poznañskie Dni Mody — Targi Odzie¿y i Tkanin / Poznañ Fashion Days — Clothing and Fabrics Fairs / Modetage Poznañ — Fachmesse für Bekleidung und
Stoffe — POZNAÑ
14-16.03 YARN MARKET — 26. Gie³da Przêdzy / 26th Yarn Market / 26. Markt für Garne — £ÓD
11-12.05 Z£OTA NITKA — Konkurs dla Projektantów Ubioru / Contest for Fashion Designers / Wettbewerb für Kleidungsprojektanten — £ÓD
16-18.05 TEX MARKET — Gie³da Tkanin, Dzianin i Maszyn W³ókienniczych / Fair of Fabrics and Textile
Machines / Messe für Stoffe, Wirkstoffe und Textilmaschinen — £ÓD
04-06.09 POZNAÑSKIE DNI MODY — Poznañskie Dni Mody — Targi Odzie¿y i Tkanin / Poznañ
Fashion Days — Fair of Clothing and Fabrics / Modetage Poznañ — Fachmesse für Bekleidung und
Stoffe — POZNAÑ
10-12.10 YARN MARKET — 27. Gie³da Przêdzy / 27th Yarn Market / 27. Markt für Garne — £ÓD
44
Meble, wyposa¿enie wnêtrz
Furniture, interior design
Möbel, Innenausstattung
09-11.03 GRYF-BUD — Miêdzynarodowe Specjalistyczne Targi Budownictwa „DACH-ELEWACJA-IZOLACJA” / Building International Fair „ROOF-FACADE-INSULATION” / Internationale Baumesse
„DACH-FASADE-ISOLIERUNG” — BYDGOSZCZ
22-24.03 EUROGASTRO — 11. Miêdzynarodowe Targi Wszystko dla Gastronomii / 11th International
Food Service and Hotel Equipment Trade Fair / 11. Internationale Messe Alles für Gastronomie —
WARSZAWA
23-25.03 SALON-MEBLE-WNÊTRZE — 9. Targi Wyposa¿enia Mieszkañ, Biur i Ogrodów / 9th Home,
Office and Garden Furnishings Fair / 9. Messe für Wohnung-, Büro- und Gartenausstattung —
OLSZTYN
260
Bran¿e/Industries/Branchen
23-25.03 TORBUD — Targi Budownictwa / Building International Fair / Internationale Baumesse —
TORUÑ
30.03-01.04 GASTROEXPO — Targi Wyposa¿enia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli
i Sklepów / Fair of Hotel, Gastronomy and Shop Equipment / Messe für Ausstattung, Versorgung und
Einrichtungen der Gastronomie, Hotels und Läden — GDAÑSK
13-15.04 CIEP£Y BA£TYK — Targi Inwestycji w Turystyce / Tourism Investment Fair / Investitionsmesse in Touristik — GDAÑSK
13-15.04 DOM — 14. Targi Materia³ów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposa¿enia Wnêtrz / 14th
Fair of Residential Building Materials and Interior Fitments / 14. Messe für Wohnungsbaustoffe und
Innenraumausstattung — KIELCE
24-27.04 FURNICA — Targi Akcesoriów i Pó³fabrykatów do Produkcji Mebli / Trade fair of Accessories
and Components for Furniture Production / Fachmesse für Zubehör und Komponenten zur Möbelherstellung — POZNAÑ
11-12.05 WELLSPA — Targi Wyposa¿enia, Us³ug i Obiektów Spa & Wellness / Spa & Wellness Exhibition in Kraków / Spa & Wellness Messe in Kraków — KRAKÓW
29.05-01.06 BIURO — Targi Mebli Biurowych i Wyposa¿enia Biur / Fair of Office Furniture and Furnishings / Fachmesse für Büromöbel und Büroausstattung — POZNAÑ
29.05-01.06 HOME DECOR — Tkanina, Stó³ & Kuchnia, Œwiat³o, Wystrój Domu / Textiles, Table & Kitchen, Light, Interior Design / Textilien, Tisch & Küche, Licht, Innenausstattung — POZNAÑ
29.05-01.06 MEBLE — Targi Mebli, Akcesoriów i Wyposa¿enia Wnêtrz / Fair of Furniture, Accessories
and Furnishings / Fachmesse für Möbel, Möbelzubehör und Innenausstattung — POZNAÑ
11-13.06 SACROEXPO — 8. Miêdzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposa¿enia Koœcio³ów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów / 8th International Exhibition of Church Construction, Church Fittings
and Furnishings and Religious Art / 8. Internationale Ausstellung für Bau und Ausstattung der Kirchen, sakrale Kunst und Devotionalien — KIELCE
21-23.09 — Salon Mebli i Wyposa¿enia Wnêtrz / Furniture and Furnishings Exhibition / Salon für Möbel
und Innenraumausstattung — LUBLIN
21-23.09 DREWNO — 6. Targi Wyrobów z Drewna / 6th Wooden Products Trade Fair / 6. Messe für
Holzerzeugnisse — OLSZTYN
05-07.10 — 12. Targi Mebli i Wyposa¿enia Wnêtrz / 12th Fair for Furniture and Furnishings Exhibition /
12. Fachmesse für Möbel und Innenausstattung Ausstellung — KRAKÓW
12-14.10 INTERFLAT — Targi Wyposa¿enia Wnêtrz oraz Artyku³ów i Us³ug dla Domu i Ogrodu / Trade
Fair for Interior Furnishings and Household and Garden Articles and Services / Messe für Innenausstattung sowie Artikel und Dienste für Haus und Garten — £ÓD
16-18.11 WSZYSTKO DLA DOMU — 16. Targi Wykoñczenia i Wyposa¿enia Wnêtrz / 16th Fair of
Interior Finishing and Furnishing / 16. Messe für Ausbau und Innenraumausstattung — SZCZECIN
22-24.11 HORECA — 15. Miêdzynarodowe Targi Wyposa¿enia Hoteli i Gastronomii / 15th International Trade Fair for Hotel and Catering Equipment / 15. Internationale Messe für Hotel- und Gastronomieausstattung — KRAKÓW
261
Bran¿e/Industries/Branchen
45
Artyku³y domowe, szk³o, ceramika
Household goods, glassware, ceramics
Haushaltartikel, Glas, Keramik
22-24.03 EUROGASTRO — 11. Miêdzynarodowe Targi Wszystko dla Gastronomii / 11th International
Food Service and Hotel Equipment Trade Fair / 11. Internationale Messe Alles für Gastronomie —
WARSZAWA
30.03-01.04 GASTROEXPO — Targi Wyposa¿enia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli
i Sklepów / Fair of Hotel, Gastronomy and Shop Equipment / Messe für Ausstattung, Versorgung und
Einrichtungen der Gastronomie, Hotels und Läden — GDAÑSK
13-15.04 DOM — 14. Targi Materia³ów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposa¿enia Wnêtrz / 14th
Fair of Residential Building Materials and Interior Fitments / 14. Messe für Wohnungsbaustoffe und
Innenraumausstattung — KIELCE
29.05-01.06 HOME DECOR — Tkanina, Stó³ & Kuchnia, Œwiat³o, Wystrój Domu / Textiles, Table & Kitchen, Light, Interior Design / Textilien, Tisch & Küche, Licht, Innenausstattung — POZNAÑ
29.05-01.06 MEBLE — Targi Mebli, Akcesoriów i Wyposa¿enia Wnêtrz / Fair of Furniture, Accessories
and Furnishings / Fachmesse für Möbel, Möbelzubehör und Innenausstattung — POZNAÑ
04-06.09 — Targi Upominków i Dekoracji Œwi¹tecznych / Gifts and Ornaments Trade Fair / Fachmesse
für Geschenkartikel, Ostern- und Weihnachtsschmuck — POZNAÑ
21-23.09 — Salon Mebli i Wyposa¿enia Wnêtrz / Furniture and Furnishings Exhibition / Salon für Möbel
und Innenraumausstattung — LUBLIN
05-07.10 — 12. Targi Mebli i Wyposa¿enia Wnêtrz / 12th Fair for Furniture and Furnishings Exhibition /
12. Fachmesse für Möbel und Innenausstattung Ausstellung — KRAKÓW
12-14.10 INTERFLAT — Targi Wyposa¿enia Wnêtrz oraz Artyku³ów i Us³ug dla Domu i Ogrodu / Trade
Fair for Interior Furnishings and Household and Garden Articles and Services / Messe für Innenausstattung sowie Artikel und Dienste für Haus und Garten — £ÓD
46
Kosmetyki, fryzjerstwo
Cosmetics, hairdressing
Kosmetik, Friseurberuf
24-25.02 — 4. Salon Mody i Urody / 4th Exhibition for Fashion, Beauty / 4. Salon für Mode, Schönheit
— LUBLIN
24-25.02 — 4. Targi Œlubne / 4th Fair for Wedding Services and Articles / 4. Messe für Hochzeits- und
Gelegenheitsdienste — LUBLIN
14-15.04 LOOK — Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki / Hairdressing and Cosmetics Forum / Forum für
Friseur- und Kosmetikbedarf — POZNAÑ
27-29.04 — 6. Targi Medycyny Naturalnej, Zdrowia i Urody / 6th. Fair for Natural Medicine, Health and
Beauty / 6. Messe für Naturmedizin, Gesundheit und Schönheit — KRAKÓW
262
Bran¿e/Industries/Branchen
19-20.05 BEAUTY FAIR — 11. Targi Urody i Zdrowego Stylu ¯ycia, Salon Bielizny / 11th Fair of Beauty
and Healthy Living, Salon for Underwear / 11. Messe für Schönheit und Gesunden Lebensstil, Salon
für Wäsche — £ÓD
28-30.09 — 7. Targi Medycyny Naturalnej, Zdrowia i Urody / 7rd Fair for Natural Medicine, Health and
Beauty / 7. Messe für Naturmedizin, Gesundheit und Schönheit — KRAKÓW
29-30.09 URODA — Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Beauty Products and Hairdressing Fair / Kosmetika und Friseurmesse — GDAÑSK
04-06.10 CHILDREN'S DREAMS, DESIGNS — Targi Artyku³ów Dzieciêcych, Targi Projektów Plastycznych / Children Articles Trade Fair, Design Fair / Messe für Kindererzeugnisse, Messe für Kunstprojekte — £ÓD
26-28.10 API EXPO — 5. Miêdzynarodowe Targi Pszczelarskie / 5th International Fair for Apiarian
Industry / 5. Internationale Imkereimesse — LUBLIN
26-28.10 HERBARIUM — 12. Lubelskie Targi Zielarskie / 12nd Lublin Herbal Fair / 12. Lublin Kräutermesse — LUBLIN
47
Ksi¹¿ki, wydawnictwa
Books, publications
Bücher, Veröffentlichungen
14-17.02 — £ódzkie Targi Edukacyjne / £ódŸ Educational Fair / £ódŸ Bildungsmesse — £ÓD
16-18.02 — Ksi¹¿ka dla Dzieci i M³odzie¿y — 6. Poznañskie Spotkania Targowe / Books for Children
and Young People — 6th Poznañ Trade Fair Meetings / Kinder- und Jugendbuch — 6. Messetreffen in Poznañ — POZNAÑ
22-23.02 KARIERA — 3. Gie³da Edukacji i Pracy, Gie³da Ksi¹¿ki / 3nd Education and Job Fair, Book
Fair / 3. Ausbildungs- und Jobbörse, Buchmesse — SZCZECIN
07-09.03 — 3. Targi Edukacyjne, Wydawnictw i Multimediów / 3rd Education and Educational Publications Fair / 3. Messe für Bildung und Schulveröffentlichungen — LUBLIN
29-31.03 EDUKACJA — 12. Targi Edukacyjne / 12th Education Fair / 12. Bildungsmesse — KIELCE
25-28.10 — 11. Targi Ksi¹¿ki w Krakowie / 11th Book Trade Fair in Kraków / 11. Buchmesse in Kraków — KRAKÓW
48
Edukacja, pomoce naukowe i podrêczniki
Education, training, aids, handbooks
Weiterbildung, Lehrmittel, Lernmittel
14-17.02 — £ódzkie Targi Edukacyjne / £ódŸ Educational Fair / £ódŸ Bildungsmesse — £ÓD
263
Bran¿e/Industries/Branchen
16-18.02 — Ksi¹¿ka dla Dzieci i M³odzie¿y — 6. Poznañskie Spotkania Targowe / Books for Children
and Young People — 6th Poznañ Trade Fair Meetings / Kinder- und Jugendbuch — 6. Messetreffen in Poznañ — POZNAÑ
16-18.02 — Targi Edukacyjne / Education Fair / Bildungsmesse — POZNAÑ
22-23.02 KARIERA — 3. Gie³da Edukacji i Pracy, Gie³da Ksi¹¿ki / 3nd Education and Job Fair, Book
Fair / 3. Ausbildungs- und Jobbörse, Buchmesse — SZCZECIN
22-24.02 EDU.PL — 9. Targi Edukacyjne w Krakowie / 9th Education Fair in Kraków / 9. Bildungsmesse in Kraków — KRAKÓW
07-09.03 — 3. Targi Edukacyjne, Wydawnictw i Multimediów / 3rd Education and Educational Publications Fair / 3. Messe für Bildung und Schulveröffentlichungen — LUBLIN
21-22.03 EUROAKADEMIA — Targi Szkó³ Wy¿szych / Academic Education Fair / Messe für Hochschulen
— £ÓD
29-31.03 EDUKACJA — 12. Targi Edukacyjne / 12th Education Fair / 12. Bildungsmesse — KIELCE
49
Sport, czas wolny, hobby
Sport, leisure, hobby
Sport, Freizeit, Hobby
14-17.02 — £ódzkie Targi Edukacyjne / £ódŸ Educational Fair / £ódŸ Bildungsmesse — £ÓD
16-18.02 NA RYBY — Targi Sprzêtu Wêdkarskiego / Angling Equipment Trade Fair / Messe für Angelausrüstung — POZNAÑ
02-04.03 NA STYKU KULTUR — Miêdzynarodowe Targi — Regiony Turystyczne / International Tourist Sites Fair / Internationale Messe — Touristische Regionen — £ÓD
11-13.04 SPORT-REKREACJA — 13. Miêdzynarodowe Targi Wyposa¿enia, Modernizacji oraz Budowy
Obiektów Sportowych i Wypoczynkowych / 13th International Trade Fair of Sports Facilities Furnishings & Equipment, Modernization and Construction / 13. Internationale Messe für Ausstattung, Modernisierung und Bau von Sport- und Erholungsanlagen — WARSZAWA
13-15.04 CIEP£Y BA£TYK — Targi Inwestycji w Turystyce / Tourism Investment Fair / Investitionsmesse in Touristik — GDAÑSK
13-15.04 GTT — Gdañskie Targi Turystyczne / Gdansk Tourism Fair / Danziger Touristikmesse —
GDAÑSK
13-15.04 POLYACHT — Gdañskie Targi Sportów Wodnych / Gdansk Fair of Water Sports / Danziger
Wassersportmesse — GDAÑSK
20-22.04 LATO — 12. Targi Turystyki i Wypoczynku / 12th Fair of Tourism and Recreation / 12. Touristik- und Erholungsmesse — WARSZAWA
12-13.05 MARKET TOUR — 16. Gie³da Turystyczna / 16th Tourist Fair / 16. Tourismusbörse —
SZCZECIN
264
Bran¿e/Industries/Branchen
19-20.05 LUBTOUR — 5. Targi Turystyczne / 5th Trade Fair for Tourism / 5. Touristikmesse — LUBLIN
19-20.05 BEAUTY FAIR — 11. Targi Urody i Zdrowego Stylu ¯ycia, Salon Bielizny / 11th Fair of Beauty
and Healthy Living, Salon for Underwear / 11. Messe für Schönheit und Gesunden Lebensstil, Salon
für Wäsche — £ÓD
19-20.05 TUNING SHOW — 5. Tuning Show w Krakowie / 5th Tuning Show in Kraków / 5. Tuning
Show in Kraków — KRAKÓW
01-03.06 FB & F — Fitness, Body & Fashion — POZNAÑ
01-03.06 PET FAIR — Miêdzynarodowe Targi Zoologiczne / International Pet Fair / Internationale
Zoologische Messe — £ÓD
04-07.08 EXPONAUTICA — 5. Targi Sportów Wodnych / 5th Water Sports Fair / 5. Wassersportmesse
— SZCZECIN
07-09.09 ZOOMARKET — Miêdzynarodowe Targi Zoologiczne / International Zoological Exhibition /
Internationale Zoologische Messe — WARSZAWA
27-29.09 TT WARSAW TOUR & TRAVEL — 15. Miêdzynarodowe Targi Turystyczne / 15th International Travel Show / 15. Internationale Touristikmesse — WARSZAWA
29-30.09 URODA — Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Beauty Products and Hairdressing Fair / Kosmetika und Friseurmesse — GDAÑSK
11-13.10 COIN EXPO — Warszawskie Miêdzynarodowe Targi Numizmatyczne / Warsaw International
Numismatics Exhibition / Warschauer Internationale Messe für Münzensammler — WARSZAWA
19-21.10 KRAK¯AGIEL — 6. Targi ¯eglarskie i Sportów Wodnych / 6th Sailing and Water Sports Trade
Fair / 6. Messe für Segeln und Wassersporten — KRAKÓW
24-27.10 TOUR SALON — Miêdzynarodowy Salon Turystyczny / International Exhibition of Tourism /
Internationale Fachausstellung für Tourismus — POZNAÑ
27-28.10 HOBBY — Salon Modelarstwa / Model Making Exhibition / Salon für Modellbau — POZNAÑ
07-08.11 SPORT-OBIEKT — 7. Wystawa Wyposa¿enia i Budowy Obiektów Sportowych / 7th Exhibition of Sports Facilities, Fittings and Construction / 7. Ausstellung für Ausstattungen und Bau von
Sportobjekten — KIELCE
09-11.11 — £ódzki Festiwal Zdrowia, Wró¿b i Niezwyk³oœci / £ódŸ Health, Fortune-Telling and Strangeness Festival / £ódŸ Festival für Gesundheit und Ungewöhnlichkeiten — £ÓD
16-18.11 — 3. Targi Zoologiczne i Weterynaryjne / 3rd Zoological and Veterinary Exhibition / 3. Zoologische und Tierarztmesse — LUBLIN
16-18.11 EZOTERIA — 10. Szczeciñskie Spotkania Ezoteryczne / 10th Szczecin Esoteric Meetings /
10. Szczecin Esoterische Treffen — SZCZECIN
16-18.11 BOATSHOW — Targi ¯eglarstwa i Sportów Wodnych / Fair for Sailing and Water Sports /
Messe für Segelsport und Wassersportarten — £ÓD
23-25.11 POZNAÑ GAME ARENA — POZNAÑ
265
Bran¿e/Industries/Branchen
50
Turystyka
Tourism
Touristik
16-18.02 — Wiosenna Gie³da Turystyczna / Spring Travel Exchange / Frühjahrs — Tourismusbörse —
POZNAÑ
02-04.03 NA STYKU KULTUR — Miêdzynarodowe Targi — Regiony Turystyczne / International
Tourist Sites Fair / Internationale Messe — Touristische Regionen — £ÓD
29-31.03 VOYAGER — 6. Œwiêtokrzyskie Targi Turystyki / 6th Tourism Exhibition / 6. Touristikmesse
— KIELCE
13-15.04 CIEP£Y BA£TYK — Targi Inwestycji w Turystyce / Tourism Investment Fair / Investitionsmesse in Touristik — GDAÑSK
13-15.04 GTT — Gdañskie Targi Turystyczne / Gdansk Tourism Fair / Danziger Touristikmesse —
GDAÑSK
13-15.04 POLYACHT — Gdañskie Targi Sportów Wodnych / Gdansk Fair of Water Sports / Danziger
Wassersportmesse — GDAÑSK
20-22.04 LATO — 12. Targi Turystyki i Wypoczynku / 12th Fair of Tourism and Recreation / 12. Touristik- und Erholungsmesse — WARSZAWA
11-12.05 WELLSPA — Targi Wyposa¿enia, Us³ug i Obiektów Spa & Wellness / Spa & Wellness Exhibition in Kraków / Spa & Wellness Messe in Kraków — KRAKÓW
12-13.05 MARKET TOUR — 16. Gie³da Turystyczna / 16th Tourist Fair / 16. Tourismusbörse —
SZCZECIN
19-20.05 LUBTOUR — 5. Targi Turystyczne / 5th Trade Fair for Tourism / 5. Touristikmesse — LUBLIN
14-16.06 — Lubelskie Targi Regionów i Miast Partnerskich / Lublin Fair for Partner Cities / Messe von
Partnerstädten Lublin — LUBLIN
27-29.09 TT WARSAW TOUR & TRAVEL — 15. Miêdzynarodowe Targi Turystyczne / 15th International Travel Show / 15. Internationale Touristikmesse — WARSZAWA
19-21.10 KRAK¯AGIEL — 6. Targi ¯eglarskie i Sportów Wodnych / 6th Sailing and Water Sports Trade
Fair / 6. Messe für Segeln und Wassersporten — KRAKÓW
24-27.10 TOUR SALON — Miêdzynarodowy Salon Turystyczny / International Exhibition of Tourism /
Internationale Fachausstellung für Tourismus — POZNAÑ
16-18.11 BOATSHOW — Targi ¯eglarstwa i Sportów Wodnych / Fair for Sailing and Water Sports /
Messe für Segelsport und Wassersportarten — £ÓD
266
Bran¿e/Industries/Branchen
51
Elektronika rozrywkowa, przemys³ muzyczny, technika radiowa i telewizyjna
Consumer electronics, musical industry, broadcast and television technology
Unterhaltungselektronik, Musikindustrie, Rundfunk- und Fernsehtechnik
29-31.03 FILM VIDEO FOTO — Targi Sprzêtu Fotograficznego, Filmowego, Video i Kinowego / Trade
Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment / Messe für Fotografie-, Film-, Video- und
Kinoausstattung — £ÓD
17-19.04 INTERTELECOM — Miêdzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej / International Fair of
Electronic Communications / Internationale Messe für Elektronische Kommunikation — £ÓD
21-23.09 MUSIC MEDIA — Targi Muzyczne i Sprzêtu Oœwietleniowego / Trade Fair for Music Equipment, Instruments and Professional Lighting / Messe für Musikinstrumente und Belenchtongsgeräte
— KRAKÓW
23-25.11 POZNAÑ GAME ARENA — POZNAÑ
52
Konserwacja zabytków, koœcio³y, sztuka sakralna, funeralia
Conservation of monuments, churches, sacral art, funeral equipment and services
Denkmalpflege, Kirchen, Sakralkunst, Begräbniszeremonie
11-13.06 SACROEXPO — 8. Miêdzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposa¿enia Koœcio³ów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów / 8th International Exhibition of Church Construction, Church Fittings
and Furnishings and Religious Art / 8. Internationale Ausstellung für Bau und Ausstattung der
Kirchen, sakrale Kunst und Devotionalien — KIELCE
15-17.06 NECROEXPO — Miêdzynarodowe Targi Bran¿y Pogrzebowej / International Funeral Fair /
Internationale Messe der Bestattungsbranche — KIELCE
10-13.10 KOŒCIO£Y — Koœcio³y. Wyposa¿enie — Us³ugi — Sztuka — Dewocjonalia / Churches.
Furnishings — Services — Art — Devotional Items / Kirchen. Nausstatttung-Lesistungen für die
Kirchen-Kunst — TORUÑ
53
Upominki, zegarki, bi¿uteria, rzemios³o artystyczne, sztuka, antyki
Gifts, watches, clocks, jewellery, handicraft, art, antiques
Geschenkenartikel, Uhren, Schmuck, Kunsthandwerk, Kunst, Antiguitäten
13-15.02 PSI WARSZAWA — Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów Reklamowych / International Exhibition for Promotional Products and Advertising Specialties / Internationale Messe für Werbeartikel —
WARSZAWA
24-25.02 — 4. Targi Œlubne / 4th Fair for Wedding Services and Articles / 4. Messe für Hochzeits- und
Gelegenheitsdienste — LUBLIN
267
Bran¿e/Industries/Branchen
14-18.03 AMBERIF — Miêdzynarodowe Targi Bursztynu, Bi¿uterii i Kamieni Jubilerskich / International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones / Internationale Messe für Bernstein, Schmuck und
Juweliersteine — GDAÑSK
19-20.05 BEAUTY FAIR — 11. Targi Urody i Zdrowego Stylu ¯ycia, Salon Bielizny / 11th Fair of Beauty
and Healthy Living, Salon for Underwear / 11. Messe für Schönheit und Gesunden Lebensstil, Salon
für Wäsche — £ÓD
11-13.06 ART-EXPO — 8. Salon Antykwaryczny i Sztuki Wspó³czesnej / 8th Antique and Modern Art
Exhibition / 8. Salon für Antiquitäten und moderne Kunst — KIELCE
15-17.06 INTERKAMIEÑ — 12. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 12th International Fair for Stone and Stone Machinery / 12. Internationale Messe für Stein und Stein Maschinen — KIELCE
04-06.09 — Targi Upominków i Dekoracji Œwi¹tecznych / Gifts and Ornaments Trade Fair / Fachmesse
für Geschenkartikel, Ostern- und Weihnachtsschmuck — POZNAÑ
06-08.09 AMBERMART — Miêdzynarodowe Targi Bursztynu / International Amber Fair / Internationale
Messe für Bernstein — GDAÑSK
05-07.10 Z£OTO SREBRO CZAS — 8. Miêdzynarodowe Targi Bi¿uterii i Zegarków / 8th International
Trade Fair of Jewellery and Watches / 8. Internationale Messe für Schmuck und Uhren —
WARSZAWA
11-13.10 COIN EXPO — Warszawskie Miêdzynarodowe Targi Numizmatyczne / Warsaw International
Numismatics Exhibition / Warschauer Internationale Messe für Münzensammler — WARSZAWA
08-11.11 KAMIEÑ — 17. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 17th International Fair of Stone and Stoneprocessing Machinery / 17. Internationale Messe für Stein und Steinbearbeitungsmaschinen — WROC£AW
09-11.11 — £ódzki Festiwal Zdrowia, Wró¿b i Niezwyk³oœci / £ódŸ Health, Fortune-Telling and Strangeness Festival / £ódŸ Festival für Gesundheit und Ungewöhnlichkeiten — £ÓD
07-09.12 — Festiwal Przedmiotów Artystycznych / Festival of Artistic Objects / Festival der Kunstgegenstände — POZNAÑ
54
Reklama, marketing
Advertising, marketing
Werbung, Marketing
13-15.02 PSI WARSZAWA — Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów Reklamowych / International Exhibition for Promotional Products and Advertising Specialties / Internationale Messe für Werbeartikel —
WARSZAWA
27-30.03 EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO — Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych / International Trade Fair of Advertising Goods and Services / Internationale Fachmesse für Werbeartikel und -Dienstleistungen — POZNAÑ
04-06.09 EURO-REKLAMA GIFT EXPO — Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych /
International Trade Fair of Advertising Goods and Services / Internationale Fachmesse für Werbeartikel und -Dienstleistungen — POZNAÑ
268
Bran¿e/Industries/Branchen
55
Pozosta³e targi bran¿owe
Other branch trade fairs
Sonstige Fachmessen
16-18.02 NA RYBY — Targi Sprzêtu Wêdkarskiego / Angling Equipment Trade Fair / Messe für Angelausrüstung — POZNAÑ
22-23.02 KARIERA — 3. Gie³da Edukacji i Pracy, Gie³da Ksi¹¿ki / 3nd Education and Job Fair, Book
Fair / 3. Ausbildungs- und Jobbörse, Buchmesse — SZCZECIN
14-18.03 AMBERIF — Miêdzynarodowe Targi Bursztynu, Bi¿uterii i Kamieni Jubilerskich / International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones / Internationale Messe für Bernstein, Schmuck und
Juweliersteine — GDAÑSK
02.04 TARGI PRACY — 10. Ogólnopolskie Targi Pracy / 10th National Trade Fair for Work / 10. Allgemeinpolnische Messe für Arbeit — KIELCE
24-26.05 MLECZNA REWIA — Targi Mleczarstwa / Dairy Industry Fair / Fachmesse für Milchindustrie
— GDAÑSK
31.05-01.06 PROPERTY-INVEST.pl — 2. Miêdzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomoœci / 2nd International Investment and Property Fair / 2. Internationale Messe für Investitionen und Immobilien
— KRAKÓW
01-03.06 PET FAIR — Miêdzynarodowe Targi Zoologiczne / International Pet Fair / Internationale
Zoologische Messe — £ÓD
11-13.06 SACROEXPO — 8. Miêdzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposa¿enia Koœcio³ów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów / 8th International Exhibition of Church Construction, Church Fittings
and Furnishings and Religious Art / 8. Internationale Ausstellung für Bau und Ausstattung der
Kirchen, sakrale Kunst und Devotionalien — KIELCE
13-14.06 GEOLOGIA — Miêdzynarodowe Targi Geologiczne / International Geological Fair / Internationale Geologiemesse — WARSZAWA
14-16.06 — Lubelskie Targi Regionów i Miast Partnerskich / Lublin Fair for Partner Cities / Messe von
Partnerstädten Lublin — LUBLIN
14-16.06 WSCHÓD-ZACHÓD — Targi Wielobran¿owe / Multibranch Trade Fair / Mehrbranchenmesse
— LUBLIN
15-17.06 INTERKAMIEÑ — 12. Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 12th International Fair for Stone and Stone Machinery / 12. Internationale Messe für Stein und Stein Maschinen — KIELCE
15-17.06 NECROEXPO — Miêdzynarodowe Targi Bran¿y Pogrzebowej / International Funeral Fair /
Internationale Messe der Bestattungsbranche — KIELCE
lipiec MTS — Miêdzynarodowe Targi Spó³dzielcze / International Co-operative Movement Fair / Internationale Genossenschaftsmesse — WARSZAWA
06-08.09 AMBERMART — Miêdzynarodowe Targi Bursztynu / International Amber Fair / Internationale
Messe für Bernstein — GDAÑSK
269
Bran¿e/Industries/Branchen
29-30.09 URODA — Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Beauty Products and Hairdressing Fair / Kosmetika und Friseurmesse — GDAÑSK
04-06.10 CHILDREN'S DREAMS, DESIGNS — Targi Artyku³ów Dzieciêcych, Targi Projektów Plastycznych / Children Articles Trade Fair, Design Fair / Messe für Kindererzeugnisse, Messe für Kunstprojekte — £ÓD
10-11.10 — 3. Targi Pracy / 3rd Job Fair / 3. Messe für Arbeit — LUBLIN
10-13.10 KOŒCIO£Y — Koœcio³y. Wyposa¿enie — Us³ugi — Sztuka — Dewocjonalia / Churches.
Furnishings — Services — Art — Devotional Items / Kirchen. Nausstatttung-Lesistungen für die
Kirchen-Kunst — TORUÑ
11-13.10 COIN EXPO — Warszawskie Miêdzynarodowe Targi Numizmatyczne / Warsaw International
Numismatics Exhibition / Warschauer Internationale Messe für Münzensammler — WARSZAWA
11-13.10 TWOJE PIENI¥DZE — Polskie Forum Kapita³owo-Finansowe / Polish Capital and Finance
Forum / Polnisches Kapital- und Finanzforum — WARSZAWA
27-28.10 HOBBY — Salon Modelarstwa / Model Making Exhibition / Salon für Modellbau — POZNAÑ
09-11.11 — £ódzki Festiwal Zdrowia, Wró¿b i Niezwyk³oœci / £ódŸ Health, Fortune-Telling and Strangeness Festival / £ódŸ Festival für Gesundheit und Ungewöhnlichkeiten — £ÓD
16-18.11 EZOTERIA — 10. Szczeciñskie Spotkania Ezoteryczne / 10th Szczecin Esoteric Meetings /
10. Szczecin Esoterische Treffen — SZCZECIN
24-25.11 WYSTAWA PSÓW — 2. Miêdzynarodowa Wystawa Psów Rasowych / 2rd International
Purebread Dogs Exhibition / 2. Internationale Rassehunde Ausstelung — KIELCE
05-06.12 KARTA — Miêdzynarodowa Wystawa Producentów i U¿ytkowników Kart i Systemów Kartowych /
International Card Technology and Solutions Exhibition / Internationale Ausstellung der Hersteller und
Benutzer von Karten und Kartensystemen — WARSZAWA
07-09.12 — Festiwal Przedmiotów Artystycznych / Festival of Artistic Objects / Festival der Kunstgegenstände — POZNAÑ
270
INFORMACJA
o mo¿liwoœciach uczestnictwa
polskich firm w targach za granic¹
w 2007 roku i organizatorach tych wyst¹pieñ
POLSKA KORPORACJA TARGOWA
www.polfair.com.pl
INFORMACJA
INFORMACJA
INFORMACJA
ORGANIZATORZY
WYST¥PIEÑ
POLSKICH FIRM NA TARGACH ZA GRANIC¥
Maxpol sp. z o.o.
ul. Ho¿a 86, 00-682 WARSZAWA
tel./fax + 48 22/ 628 0621, 629 9621, 625 1408, fax +48 22/ 621 0373
e-mail: [email protected], http://www.maxpol-targi.com.pl
Kompleksowa organizacja wyst¹pieñ polskich wystawców na Bia³orusi, w Bu³garii, Chinach,
Chorwacji, Czechach, Estonii, we Francji, w Hiszpanii, Holandii, Indiach, Kazachstanie, na
Litwie, £otwie, w Meksyku, w Niemczech, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwecji, na Ukrainie, w USA, w Wielkiej Brytanii, na Wêgrzech, a tak¿e w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Projektowanie, zabudowa i aran¿acja stoisk. Przewóz eksponatów i odprawy celne. Organizacja indywidualnego pobytu. Us³ugi promocyjne, reklamowe, t³umacze, hostessy, personel pomocniczy. Poszukiwanie partnerów do wspó³pracy. Uczestnicy targów organizowanych przez
firmê korzystaj¹ z dofinansowania Ministerstwa Gospodarki ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO-WKP. Firma jest laureatem konkursu Lider Us³ug
Targowych 2006. Tytu³ przyznano za dorobek w dziedzinie organizacji udzia³u polskich
wystawców w targach za granic¹ oraz promocjê polskich przedsiêbiorstw na rynkach
zagranicznych.
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.
ul. G³ogowska 14, 60-734 POZNAÑ
tel.+48 61/ 869 2000, fax +48 61/ 866 5827
email: [email protected], http://www.mtp.pl
Najnowoczeœniejszy i najwiêkszy organizator targów w Polsce, cz³onek UFI — Œwiatowego
Stowarzyszenia Przemys³u Targowego i CENTREX — Miêdzynarodowego Zwi¹zku Statystyk
Targowych. Niemal 50 specjalistycznych targów rocznie i ponad 50 proc. udzia³ów w rynku
wystawienniczym. 30 miejsce w œwiatowym rankingu miast targowych pod wzglêdem powierzchni ekspozycyjnej — ponad 110 tys. m2 terenu w halach wystawienniczych i prawie
35 tys. m2 terenu otwartego. Organizator ekspozycji targowych za granic¹ (ponad 25 rocznie
m.in. Ukraina, Rumunia, Rosja, Niemcy). Partnerom proponuje zró¿nicowan¹ ofertê targów
w najbardziej dynamicznych oœrodkach targowych poza Polsk¹. Posiada znajomoœæ bran¿, ich
potrzeb i specyfiki warunków handlu miêdzynarodowego oraz kontakty z doœwiadczonymi
partnerami — zagranicznymi zrzeszeniami i zwi¹zkami producentów, izbami bran¿owymi
i bilateralnymi izbami przemys³owo-handlowymi. Oferuje przeloty, zakwaterowanie, logistykê,
dostêp do informacji o rynku lokalnym, wszelk¹ pomoc i doradztwo w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹
skorzystania z dofinansowania czêœci kosztów udzia³u w targach, organizacjê i opiekê na miejscu. Umo¿liwia wystawcy optymalizacjê kosztów oraz zwiêkszenie efektywnoœci uczestnictwa
w zagranicznych targach i wystawach. Zagraniczne projekty MTP s¹ równie¿ wspó³finansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach SPO-WKP.
272
INFORMACJA
Polexpo Exhibitions sp. z o.o.
ul. Bohdanowicza 13, 02-127 Warszawa
tel. +48 22/ 658 1818, 658 1819, fax: +48 22/ 822 0979, 883 0297
e-mail: [email protected], http://www.polexpo.pl
Organizacja udzia³ów polskich firm w zagranicznych imprezach targowych. Organizacja wystaw narodowych z cyklu Polish Business Days i Business Polska. Projektowanie, budowa
i kompleksowe wyposa¿anie stoisk targowych. Eksport us³ug targowych.
Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o.
ul. Dworcowa 81, 85-009 BYDGOSZCZ
tel. +48 52/ 581 1177, fax +48 52/ 581 1176
e-mail: [email protected], http://www.sawo.pl
Piêtnastoletnie doœwiadczenie w dzia³alnoœci wystawienniczej. Organizator wyst¹pieñ polskich
wystawców na targach za granic¹ m.in. na terenie Niemiec, Rosji, Ukrainy, W³och, Wêgier
i Czech. Organizator misji gospodarczych na targi. Projekty realizowane przez TB SAWO s¹ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki. Oferujemy przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w targach lub misji. Wspó³pracuj¹cym z nami
firmom oferujemy pomoc w nawi¹zaniu dobrych kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi zrzeszonymi w zwi¹zkach i izbach przemys³owo-handlowych. Ponadto oferujemy —
projektowanie, zabudowê i aran¿acjê stoiska; przeloty i przejazdy; zakwaterowanie; t³umaczy;
hostessy; personel pomocniczy oraz doradztwo umo¿liwiaj¹ce partnerom optymalizacjê kosztów i zwiêkszenie efektywnoœci uczestnictwa.
Targi Kielce sp. z o.o.
ul. Zak³adowa 1, 25-672 KIELCE
tel./fax +48 41/ 365 1200, fax +48 41/ 345 6261
e-mail: [email protected], http:///www.targikielce.pl
Wicelider polskiego rynku targowego, posiadaj¹cy 15 letnie doœwiadczenie w dzia³alnoœci wystawienniczej. Organizator ponad 30 miêdzynarodowych targów i wystaw o wysokim standardzie, a tak¿e organizator kompleksowych wyst¹pieñ polskich firm za granic¹.
Samodzielny organizator zagranicznych imprez targowych w Kijowie (Ukraina) m.in. Miêdzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTUKRAINA, Miêdzynarodowych
Targów Budownictwa Drogowego, Infrastruktury, Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych ROAD ENGINEERING, Miêdzynarodowych Targów Optyczno-Okulistycznych OPTEXPO
UKRAINA.
Targi Pomorskie ZPU ROMEX sp. z o.o.
ul. Hetmañska 38, 85- 039 BYDGOSZCZ
tel./fax +48 52/ 322 6770, 322 7845
e-mail: [email protected], http:// www.targi-pom.com.pl
Organizacja targów i wystaw w kraju i targów miêdzynarodowych w bran¿y bezpieczeñstwa
osób i zabezpieczenia mienia, kompleksowa indywidualna zabudowa stoisk targowych. Organizator polskich wyst¹pieñ zbiorowych/ wyjazd na targi zbrojeniowe do Omska-Rosja.
273
INFORMACJA
World Expo International sp z o.o.
ul. Fordoñska 246, 85-766 Bydgoszcz
tel. +48 52/ 321 69 10, fax +48 52/ 321 69 05
e-mail: [email protected], www.world.com.pl
Organizacja polskich wyst¹pieñ zbiorowych podczas miêdzynarodowych targów bran¿owych
na œwiecie oraz misji handlowych i polskich pawilonów narodowych podczas zagranicznych
targów bran¿owych i wystaw gospodarczych m.in. na Bia³orusi, w Chinach, Francji, Iranie,
Kazachstanie, Niemczech, Rosji, Rumunii, Syrii, na Ukrainie i Wêgrzech, w Wielkiej Brytanii.
Realizacja indywidualnych projektów targowych. Organizacja wyjazdów szkoleniowych po³¹czonych z uczestnictwem w targach. Organizator polskich wyst¹pieñ narodowych na targach
bran¿owych objêtych refundacj¹ Ministerstwa Gospodarki.
BRAN¯OWY WYKAZ TARGÓW ZA GRANIC¥
Z UDZIA£EM POLSKICH FIRM
*/ Targi oznaczone gwiazdk¹ s¹ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw (lista
B i C) — do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie wiêcej ni¿ 20 000 PLN.
Szczegó³owa informacja na stronach: www.eksporter.gov.pl.
Bran¿a: Artyku³y dla dzieci, zabawki, hobby
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
01-06.02
SPIELWARENMESSE*
Niemcy
Norymberga
Polexpo
Exhibitions
11-14.04
BABY EXPO*
Ukraina
Kijów
Polexpo
Exhibitions
13-16.09
KIND UND JUGEND*
Niemcy
Kolonia
Polexpo
Exhibitions
paŸdziernik
ŒWIAT DZIECKA*
Rosja
Moskwa
Maxpol,
Polexpo Exhibitions
listopad
BABY LAND
Litwa
Wilno
Maxpol
274
INFORMACJA
Bran¿a: Bezpieczeñstwo osób i zabezpieczenie mienia
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
24-27.04
MIPS
Rosja
Moskwa
Targi Bydgoskie SAWO
maj
SECUREX
Wêgry
Budapeszt
Targi Bydgoskie SAWO
09-13.05
EXPO SECURITY
Rumunia
Bukareszt
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
05-09.06
Targi zbrojeniowe
Rosja
Omsk
Targi Pomorskie ZPU Romex
18-21.09
A+A SAFETY HEALTH
at WORK*
Niemcy
Düsseldorf
Polexpo Exhibitions,
Targi Bydgoskie SAWO
paŸdziernik
BEZPEKA
Ukraina
Kijów
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
paŸdziernik
PROTECTION
TECHNOLOGIES ARMS
& SECURITY
Ukraina
Kijów
Targi Bydgoskie SAWO
listopad
INDUSTRIAL SAFETY*
Ukraina
Kijów
Targi Bydgoskie SAWO
grudzieñ
Bezopasnost i Ochrana
Truda*
Rosja
Moskwa
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
Bran¿a: Budownictwo
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
13-16.01
DOMOTEX*
Niemcy
Hanower
Polexpo Exhibitions
luty
BATINOV*
Francja
Lyon
World Expo International
06-10.02
CEVISAMA
Hiszpania
Valencja
Maxpol
20-23.02
KIEVBUILD*
Ukraina
Kijów
Maxpol
27.02-02.03
AQUA–THERM*
Rosja
Moskwa
Maxpol, Polexpo Exhibitions,
World Expo International
27.02-03.03
STROJTECH*
Rosja
Moskwa
Maxpol
marzec
ROMTHERM
Rumunia
Bukareszt
Maxpol
13-16. 03
UZBUILD*
Uzbekistan
Taszkent
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
27-31.03
BUDOWNICTWO
i ARCHITEKTURA*
Ukraina
Kijów
Maxpol, Miêdzynarodowe
Targi Poznañskie, Polexpo
Exhibitions
kwiecieñ
INTERNATIONAL
BUILDING SHOW*
W. Brytania
Birmingham
Maxpol
kwiecieñ
INTERSTROJEXPO*
Rosja
St. Petersburg Polexpo Exhibitions
275
INFORMACJA
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
03-06.04
MOSBUILD*
Rosja
Moskwa
Maxpol, Miêdzynarodowe
Targi Poznañskie. Polexpo
Exhibitions
11-15.04
TARGI
BUDOWNICTWA*
Serbia
i Czarnogóra
Belgrad
Maxpol
11-15.04
CONSTRUMA*
Wêgry
Budapeszt
Maxpol, World Expo
International
17-21.04
CONSTRUCTION
AND EQUIPPING*
Chorwacja
Zagrzeb
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
17-21.04
IBF*
Czechy
Brno
Maxpol
17-21.04
CONSTRUCT EXPO–
ANTREPRENOR*
Rumunia
Bukareszt
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, Polexpo
Exhibitions
25-28.04
RESTA*
Litwa
Wilno
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
14-17.05
AQUA–THERM KIEV*
Ukraina
Kijów
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, World Expo
International
23-27.05
CONSTRUCT
EXPO-AMBIENT*
Rumunia
Bukareszt
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, Polexpo
Exhibitions
wrzesieñ
KAZBUILD*
Kazachstan
A³maty
Maxpol, Polexpo Exhibitions
n0 wrzesieñ
BUDOWNICTWO
i ARCHITEKTURA*
Ukraina
Kijów
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
04-07.09
BUDPRAGRES*
Bia³oruœ
Miñsk
Maxpol
paŸdziernik
BAKUBUILD*
Azerbejd¿an
Baku
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
paŸdziernik
INTER BUILD- India*
Indie
New Delhi
Maxpol
paŸdziernik
STROITIELSTWO*
Ukraina
Donieck
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
listopad
AQUA–THERM PRAHA
Czechy
Praga
Maxpol, World Expo
International
Bran¿a: Budownictwo drogowe
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
paŸdziernik
ROAD ENGINEERING*
Ukraina
Kijów
Targi Kielce
276
INFORMACJA
Bran¿a: Dobra inwestycyjne, maszyny, metalurgia, narzêdzia
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
03-07.01
MAHA Tech
(MEGA Tech)*
Indie
Pune
Maxpol
8-11.03
INDUSTRIE*
Francja
Pary¿
World Expo International
27-30.03
Forum Przemys³owe*
Ukraina
Kijów
Polexpo Exhibitions
16-20.04
HANNOVER MESSE*
Niemcy
Hanower
Polexpo Exhibitions,
World Expo International
maj
EMAGH*
Argentyna
Buenos Aires World Expo International
maj
FIEMAFE*
Brazylia
Sao Paulo
maj
FOND–EX*
Czechy
Brno
World Expo International
maj
INTERMACH*
Tajlandia
Bangkok
World Expo International
maj
INDUSTRIA WÊGRY*
Wêgry
Budapeszt
World Expo International
maj
SUBCON*
W. Brytania
Birmingham
World Expo International
maj
MACHINE TOOLS
EXHIBITION*
W. Brytania
Birmingham
World Expo International
22-25.05
NATIONAL
MANUFACTURING
WEEK*
Australia
Melbourne
World Expo International
22-25.05
MEDZINARODNY
STROJARSKY VEL’TRH*
S³owacja
Nitra
World Expo International
czerwiec
BRAZIL TEC*
Brazylia
Sao Paulo
World Expo International
czerwiec
SUBCONIST*
Turcja
Istambu³
World Expo International
12-16.06
GIFA/METEC/
THERMPROCESS/
NEWCAST*
Niemcy
Dusseldorf
Maxpol, World Expo
International
wrzesieñ
SUBCONTRACTING*
Finlandia
Tampere
World Expo International
wrzesieñ
METAFOUND*
Iran
Tebriz
World Expo International
17-22.09
EMO*
Niemcy
Hanower
Polexpo Exhibitions
18-23.09
JMZV — Jesienne
Miêdzynarodowe Targi
Zagrzebskie*
Chorwacja
Zagrzeb
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
paŸdziernik
MIÊDZYNARODOWE
TARGI TECHNICZNE
IRAN*
Iran
Teheran
World Expo International
paŸdziernik
MASZPROM*
Ukraina
Dniepropietrowsk
World Expo International
16-19.10
SKANDYNAWSKIE TARGI Szwecja
TECHNICZNE*
Sztokholm
World Expo International
World Expo International
277
INFORMACJA
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
listopad
SALON
INTERNATIONALE
DE LA MACHINERIE*
Algieria
Algier
World Expo International
listopad
FEMAC*
Portugalia
Porto
World Expo International
listopad
Miêdzynarodowe Forum
Przemys³owe*
Ukraina
Kijów
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
06-09.11
ELMIA
SUBCONTRACTOR*
Szwecja
Jonkoping
World Expo International
grudzieñ
INDUSTRIAL
AUTOMATION — India*
Indie
New Delhi
Maxpol,World Expo
International
Bran¿a: Ekologia
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
28.02-03.03
ROMENVIROTEC–SEP
Rumunia
Bukareszt
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
marzec
POLLUTEC CHINA*
Chiny
Szanghaj
World Expo International
kwiecieñ
AMERICANA*
Kanada
Montreal
World Expo International
kwiecieñ
ENVIRO*
S³owacja
Nitra
World Expo International
14-17.05
AQUA–THERM KIEV*
Ukraina
Kijów
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, World Expo
International
29-31.05
ENVIBRNO
Czechy
Brno
Targi Bydgoskie SAWO
czerwiec
CIEPEC*
Chiny
Pekin
World Expo International
paŸdziernik
AQUA Ukraine*
Ukraina
Kijów
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
paŸdziernik
ECO EXPO ASIA*
Chiny
Hong Kong
World Expo International
paŸdziernik
FARMER/
MOLDAGROTECH/
MOLDECO*
Mo³dawia
Kiszyniów
World Expo International
listopad/
grudzieñ
POLLUTEC*
Francja
Pary¿
World Expo International
Bran¿a: Energetyka
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
24-27.04
ELCOM Ukraine*
Ukraina
Kijów
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, Polexpo
Exhibitions
24-27.04
OŒWIETLENIE
PRZEMYS£OWE
Ukraina
Kijów
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
278
INFORMACJA
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
24-27.04
ELEKTRONIKA
i AUTOMATYZACJA
PRZEMYS£OWA
Ukraina
Kijów
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
15-18.05
ENERGETYKA
I ELEKTROTECHNIKA*
Rosja
St. Petersburg Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, Polexpo
Exhibitions
czerwiec
ELEKTRO*
Rosja
Moskwa
Polexpo Exhibitions
wrzesieñ
Paliwowo-Energetyczny
Kompleks Ukrainy*
Ukraina
Kijów
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
paŸdziernik
TIB*
Rumunia
Bukareszt
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
Bran¿a: Gastronomia, hotelarstwo, sklepy
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
27.02-02.03
MARGO (Shop
and Restaurant)*
Ukraina
Kijów
Polexpo Exhibitions
Bran¿a: Górnictwo, geologia
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
styczeñ
INTERNATIONAL
MINING EXHIBITION*
Indie
Kalkuta
World Expo International
marzec
MINING WORLD
UZBEKISTAN*
Uzbekistan
Taszkent
World Expo International
kwiecieñ
IEC*
Rosja
Moskwa
World Expo International
maj
EXPOMIN*
Chile
Santiago
World Expo International
maj
MINTEK*
Kazachstan
Karaganda
World Expo International
czerwiec
UGOL ROSSII AND
MINING*
Rosja
Nowokuznieck World Expo International
sierpieñ
EXPO UGOL*
Rosja
Kemerowo
World Expo International
wrzesieñ
MINING, ELECTRIC,
OIL & GAS*
Indonezja
D¿akarta
World Expo International
wrzesieñ
KAZMIN/KAZMET*
Kazachstan
A³maty
World Expo International
wrzesieñ
ELECTRA MINING
AFRICA*
RPA
Johanesburg
World Expo International
24-29.09
MT TECHNICZNE*
Bu³garia
P³owdiw
World Expo International
paŸdziernik
CHINA COAL AND*
MINING EXPO*
Chiny
Pekin
World Expo International
paŸdziernik
EXPO–PETRO GAS
Rumunia
Bukareszt
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
279
INFORMACJA
Bran¿a: Instalacje
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
luty
BATINOV*
Francja
Lyon
World Expo International
27.02- 02.03
AQUA–THERM*
Rosja
Moskwa
Maxpol, Polexpo Exhibitions,
World Expo International
marzec
ROMTHERM
Rumunia
Bukareszt
Maxpol
11-15.04
CONSTRUMA*
Wêgry
Budapeszt
Maxpol, World Expo
International
maj
SHK Moskwa*
Rosja
Moskwa
World Expo International
14-17.05
AQUA–THERM KIEV*
Ukraina
Kijów
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, World Expo
International
wrzesieñ
INTERIER
KALININGRAD*
Rosja
Kaliningrad
World Expo International
paŸdziernik
SHK*
Niemcy
Hamburg
World Expo International
paŸdziernik
AQUA Ukraine*
Ukraina
Kijów
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
listopad
AQUA THERM PRAHA
Czechy
Praga
Maxpol, World Expo
International
Bran¿a: Kosmetyki i wyroby perfumeryjne, bi¿uteria
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
15-19.01
KONSUMEXPO*
Rosja
Moskwa
Maxpol, Polexpo Exhibitions
24-28.01
BEAUTYWORLD*
Niemcy
Frankfurt
Polexpo Exhibitions
kwiecieñ
COSMOPROF*
W³ochy
Bolonia
Polexpo Exhibitions
maj
IDEAL BEAUTY*
Rosja
ST. Petersburg Polexpo Exhibitions
22-23.05
PLMA’ S WORLD
OF PRIVATE LABEL*
Holandia
Amsterdam
Maxpol, Polexpo Exhibitions
listopad
WYROBY JUBILERSKIE*
Ukraina
Kijów
Maxpol
Miasto
Organizator
Sao Paulo
World Expo International
Bran¿a: Medycyna, stomatologia, farmacja, okulistyka
Data
Nazwa targów
27-31.01
Brazylia
SAO PAULO
INTERNATIONAL DENTAL
MEETING
280
Kraj
INFORMACJA
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
29.01-01.02
ARAB HEALTH*
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
Dubaj
World Expo International
16-20.03
AUSTRALIAN DENTAL
CONGRESS AND
EXHIBITION
Australia
Sydney
World Expo International
20-24.03
IDS DENTAL SCHAU*
Niemcy
Kolonia
Polexpo Exhibitions,
World Expo International
kwiecieñ
PHRAM*
Brazylia
Sao Paulo
World Expo International
kwiecieñ
ROMMEDICA,
ROMPHARMA,
ROMOPTIK*
Rumunia
Bukareszt
World Expo International
kwiecieñ
MEDICINA
UZBEKISTAN*
Uzbekistan
Taszkient
World Expo International
maj
KIHE*
Kazachstan
A³maty
World Expo International
maj
INPHARMED*
S³owacja
Bratys³awa
World Expo International
maj
VITAFOODS
INTERNATIONAL*
Szwajcaria
Genewa
World Expo International
08.11.05
BULMEDICA,
BULDENTAL,
ORTHOPEDY
& REHA EXPO*
Bu³garia
Sofia
World Expo International
27-31.05
SAUDI HEALTHCARE
SAUDI HOSPITAL
Arabia
Saudyjska
Jeddah
World Expo International
czerwiec
CAUCASUS
HEALTHCARE*
Gruzja
Tbilisi
World Expo International
sierpieñ
HONG KONG MEDICAL
& HEALTH CARE FAIR*
Chiny
Hong Kong
World Expo International
wrzesieñ
MENA MED TECH*
Egipt
Kair
World Expo International
wrzesieñ
EXPOPHARM*
Niemcy
Koln
World Expo International
wrzesieñ
MOLD MEDIZIN
& MOLD DENT*
Mo³dawia
Kiszyniów
World Expo International
wrzesieñ
NORDMEDICA*
Portugalia
Porto
World Expo International
wrzesieñ
MEDIST*
Turcja
Istambu³
World Expo International
paŸdziernik
HOSPIMEDICA*
Czechy
Brno
World Expo International
24-27.10
FDI WORLD DENTAL
CONGRESS
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
Dubai
World Expo International
listopad
OPTEXPO UKRAINA*
Ukraina
Kijów
Targi Kielce
14-17.11
MEDICA*
Niemcy
Dusseldorf
Polexpo Exhibitions,
World Expo International
grudzieñ
ZDRAWOOCHRANIENIE* Rosja
Moskwa
World Expo International
281
INFORMACJA
Bran¿a: Motoryzacja
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
marzec
AUTOEXPO
Bia³oruœ
Miñsk
Maxpol
marzec
ZAGREB TRANSPORT/
AUTO SHOW*
Chorwacja
Zagrzeb
World Expo International
marzec
CAR SHOW*
Serbia
i Czarnogóra
Belgrad
Maxpol, World Expo
International
marzec
Ukraina
AUTOTECH SERVICE,
INTER NAFTOGAZ,
STACJE PALIW, GUMA,
CHIM TECH, BIKE SHOW
Kijów
Maxpol
11-16.03
AMITEC
Niemcy
Lipsk
World Expo International
27.03-01.04
TRANSPORT / AUTO
SHOW*
Chorwacja
Zagrzeb
Maxpol
kwiecieñ
AUTO*
£otwa
Ryga
World Expo International
kwiecieñ
TARGI
MOTORYZACYJNE*
Serbia
i Czarnogóra
Belgrad
Maxpol
kwiecieñ
KONGRES SAE*
USA
Detroit
World Expo International
14-18.04
AMITEC*
Niemcy
Lipsk
Maxpol
maj
MOTORTEC*
Hiszpania
Madryt
World Expo International
23-28.05
SIA–MAC*
Ukraina
Kijów
Maxpol
09-14.06
AUTOSALON/
AUTOTEC*
Czechy
Brno
Maxpol, Word Expo
International
15-24.06
AUTOSHOW*
Bu³garia
Sofia
Maxpol, World Expo
International
lipiec
SYRAUTO*
Syria
Damaszek
World Expo International
23-27.08
MIMS — AUTOSALON*
Rosja
Moskwa
Maxpol
wrzesieñ
INTERNATIONALE
AUTOMOBIL
AUSSTELLUNG*
Niemcy
Hanower
Maxpol, World Expo
International
wrzesieñ
TRANSPORT*
Ukraina
Odessa
World Expo International
18-21.09
AUTO TECH/ AUTO BUS* Ukraina
Lwów
World Expo International
paŸdziernik
EQUIP AUTO*
Francja
Pary¿
Maxpol, World Expo
International
paŸdziernik
GRUZIÑSKA WYSTAWA
SAMOCHODÓW*
Gruzja
Tbilisi
World Expo International
paŸdziernik
AUTOSHOW
Kazachstan
A³maty
Maxpol
paŸdziernik
INTERPART*
Niemcy
Karlsruhe
World Expo International
282
INFORMACJA
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
paŸdziernik
SIAB*
paŸdziernik
ROAD ENGINEERING*
Rumunia
Bukareszt
Maxpol, World Expo
Ukraina
Kijów
Maxpol
paŸdziernik
AUTOMOBIL
Wêgry
Budapeszt
Maxpol
listopad
SEMA SHOW
USA
Las Vegas
Maxpol
Listopad/
grudzieñ
AUTO*
Tunezja
Tunis
World Expo International
30.11-09.12
ESSEN MOTOR SHOW*
Niemcy
Essen
Maxpol, World Expo
International
Bran¿a: Odzie¿, tekstylia, skóra
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
10-13.01
HEIMTEXTIL*
Niemcy
Franfurt
Polexpo Exhibitions
15-19.01
KONSUMEXPO*
Rosja
Moskwa
Polexpo Exhibitions, Maxpol
styczeñ/luty
LINGERIE*
Francja
Pary¿
Polexpo Exhibitions
luty
INTERTEXTIL
BALTICUM*
£otwa
Ryga
Maxpol
19-22.02
KIEV FASHION*
Ukraina
Kijów
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
marzec
F.H.W. OBUWIA I SKÓR* Rosja
Moskwa
Polexpo Exhibitions
marzec
FEDERALNA HURTOWA Rosja
WYSTAWA TOWARÓW
I URZADZEÑ
PRZEMYS£U LEKKIEGO*
Moskwa
Maxpol
marzec
TEKSTIL WIOSNA*
Rosja
Moskwa
Polexpo Exhibitions
14-18.03
MOBITEX*/DOMO
Czechy
Brno
Maxpol, Polexpo Exhibitions
15-18.03
MODEXPO
Rumunia
Bukareszt
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
sierpieñ
LYON MODE CITY*
Francja
Lyon
Polexpo Exhibitions
wrzesieñ
F.H.W. OBUWIA I SKÓR* Rosja
Moskwa
Polexpo Exhibitions
wrzesieñ
FEDERALNA HURTOWA Rosja
WYSTAWA TOWARÓW
I URZADZEÑ
PRZEMYS£U LEKKIEGO*
Moskwa
Maxpol
wrzesieñ
TEKSTIL JESIEÑ*
Rosja
Moskwa
Polexpo Exhibitions
wrzesieñ
MODEXPO*
Rumunia
Bukareszt
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
283
INFORMACJA
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
wrzesieñ
KIEV FASHION*
Ukraina
Kijów
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
wrzesieñ
WYROBY PRZEMYS£U
LEKKIEGO, MASZYNY,
MATERIA£Y, SUROWCE
Ukraina
Kijów
Maxpol
Bran¿a: Opakowania i maszyny
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
29.01-01.02
PRO SWEETS
Niemcy
Kolonia
Maxpol, Polexpo Exhibitions
12-16.02
PRODEXPO*
Rosja
Moskwa
Maxpol, Polexpo Exhibitions
27.02- 02.03
PACK EXPO*
Ukraina
Kijów
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, Polexpo Exhibitions
marzec
AAHAR THE
INTERNATIONAL
FOOD FAIR*
Indie
New Delhi
Maxpol
kwiecieñ
PAKUKRAINA —
ETYKIETKA
Ukraina
Kijów
Maxpol
maj
AGRICULTURAL FAIR
OPAKOWANIA DLA
PRZEMYS£U
SPO¯YWCZEGO*
Serbia i
Czarnogóra
Nowy Sad
Maxpol
maj
ALCO + SOFT
Ukraina
Kijów
Maxpol
15-18.05
TOTAL Processing and
Packaging*
W. Brytania
Birmingham
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
czerwiec
PACKAGING AND
LABEL
Bia³oruœ
Miñsk
Maxpol
wrzesieñ
WORLD OF PACKAGING
MODERN LABEL,
POLYMERS AND GLASS
Bia³oruœ
Miñsk
Maxpol
wrzesieñ
FOOD TEC
Chiny
Szanghaj
Maxpol
paŸdziernik
AGROPRODMASZ*
Rosja
Moskwa
Maxpol, Polexpo Exhibitions
paŸdziernik
EXPOMIL
Rumunia
Bukareszt
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
13-17.10
ANUGA*
Niemcy
Kolonia
Maxpol, Polexpo Exhibitions,
Targi Bydgoskie SAWO
30.10-02.11
WORLD FOOD
Kazachstan
A³maty
Maxpol
listopad
ALL PACK —
INDAGRA*
Rumunia
Bukareszt
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
284
INFORMACJA
Bran¿a: przemys³ chemiczny
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
luty
CHEMTECH WORLD
EXPO*
Indie
Mumbay
World Expo International
marzec
CHEMISTRY*
Turcja
Stambu³
World Expo International
kwiecieñ
IRAN OIL SHOW*
Iran
Teheran
World Expo International
kwiecieñ
CHEMEXPO*
Wêgry
Budapeszt
World Expo International
czerwiec
INTERNATIONAL
PLASTIC SHOWCASE
USA
Chicago
World Expo International
wrzesieñ
CHEMIA
Rosja
Moskwa
World Expo International
paŸdziernik
PLASTUKRAINA*
Ukraina
Kijów
Targi Kielce
listopad
AMBIENTE UKRAINA*
Ukraina
Kijów
World Expo International
grudzieñ
INTERCHIMIE*
Maroko
Casablanca
World Expo International
Bran¿a: Przemys³ drzewny i meblarski (meble, akcesoria, wyposa¿enie wnêtrz, oœwietlenie)
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
15-19.01
KONSUMEXPO*
Rosja
Moskwa
Maxpol, Polexpo Exhibitions
15-21.01
IMM*
Niemcy
Kolonia
Polexpo Exhibitions
21-24.01
THE FURNITURE SHOW, W. Brytania
FURNITURE
ACCESSORIES, THE
LIGHTING SHOW*
Birmingham
Maxpol, Polexpo Exhibitions
22-25.01
MEBLE i AKCESORIA*
Pary¿
Polexpo Exhibitions
07-11.02
MEBLE i OŒWIETLENIE* Szwecja
Sztokholm
Polexpo Exhibitions
07-11.03
MEBLE i OŒWIETLENIE* S³owacja
Nitra
Polexpo Exhibitions
14-18.03
MOBITEX/ DOMO*
Czechy
Brno
Maxpol, Polexpo Exhibitions
14-18.03
KIEV EXPO MEBEL*
Ukraina
Kijów
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, Polexpo
Exhibitions
kwiecieñ
BALDAI / BMT —
MEBLE I PRZEMYS£
MEBLOWY, AGD*
Litwa
Wilno
Maxpol, Polexpo Exhibitions
maj
EUROEXPOMEBEL*
Rosja
Moskwa
Polexpo Exhibitions
maj
INTERMEBEL
Rosja
Kazañ
Polexpo Exhibitions
09-12.05
INTERZUM*
Niemcy
Kolonia
Polexpo Exhibitions
Francja
285
INFORMACJA
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
14-18.05
LIGNA +*
Niemcy
Hanower
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, Polexpo
Exhibitions
23-27.05
CONSTRUCT
EXPO-AMBIENT*
Rumunia
Bukareszt
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, Polexpo
Exhibitions
15-18.06
FURNITURE AND
INTERIOR*
Kazachstan
A³maty
Maxpol, Polexpo Exhibitions
wrzesieñ
SPOGA*
Niemcy
Kolonia
Polexpo Exhibitions
wrzesieñ
BIFE–TIMB*
Rumunia
Bukareszt
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
25-29.09
LISDEREVMASH
Ukraina
Kijów
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
paŸdziernik
ORGATEC*
Niemcy
Kolonia
Polexpo Exhibitions
paŸdziernik
PRZEMYS£ LEŒNY
ROSJI XXI WIEKU
Rosja
ST. Petersburg Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
paŸdziernik
KIEV EXPO MEBEL*
Ukraina
Kijów
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, Polexpo
Exhibitions
10-14.10
AMBIENTA*
Chorwacja
Zagrzeb
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, Polexpo
Exhibitions
17-20.10
FURNITURE*
Bia³oruœ
Miñsk
Polexpo Exhibitions
listopad
TARGI MEBLOWE*
S³owenia
Lubliana
Polexpo Exhibitions
listopad
KLUB MEBLOWY*
Rosja
Moskwa
Polexpo Exhibitions
08-12.11
BUTORVILAG*
Wêgry
Budapeszt
Polexpo Exhibitions
12-18.11
FURNITURE
& EQUIPMENT *
Serbia
i Czarnogóra
Belgrad
Maxpol, Polexpo Exhibitions
21-25.11
MEBLE*
Rosja
Moskwa
Polexpo Exhibitions
Bran¿a: Przemys³ rolno-spo¿ywczy, ogrodnictwo
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
19-28.01
GRUENE WOCHE*
Niemcy
Berlin
Miêdzynarodowe Targi
Gdañskie SA, Polexpo
28-31.01
ISM*
Niemcy
Kolonia
Maxpol, Polexpo Exhibitions
29.01-01.02
PRO SWEETS
Niemcy
Kolonia
Maxpol, Polexpo Exhibitions
31.01-03.02
INTER AGRO*
Ukraina
Kijów
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
286
INFORMACJA
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
12-16.02
PRODEXPO*
Rosja
Moskwa
Maxpol, Polexpo Exhibitions
20-24.02
AGRA*
Bu³garia
P³owdiw
Maxpol
22-26.02
FOOD & DRINKS*
Grecja
Ateny
Polexpo Exhibitions
27.02-02.03
PROD EXPO*,
PACK EXPO*
Ukraina
Kijów
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, Polexpo
Exhibitions
marzec
AAHAR THE
INTERNATIONAL FOOD
FAIR*
Indie
New Delhi
Maxpol
marzec
FOOD AND DRINK
SHOW*
W. Brytania
Birmingham
Maxpol
13-15.03
ELMIA FOOD MART*
Szwecja
Jonkoping
Maxpol
18-21.03
IFE*
W. Brytania
Londyn
Maxpol, Polexpo Exhibitions
kwiecieñ
INTERFOOD*
Rosja
St. Petersburg Polexpo Exhibitions
maj
AGRICULTURAL FAIR*
Serbia
i Czarnogóra
Nowy Sad
Maxpol
maj
ALCO + SOFT
Ukraina
Kijów
Maxpol
05-09.05
SIAB
W³ochy
Werona
Targi Bydgoskie SAWO
22-23.05
PLMA’ S WORLD
OF PRIVATE LABEL*
Holandia
Amsterdam
Maxpol, Polexpo Exhibitions
27-30.05
ALIMENTARIA*
Portugalia
Lizbona
Maxpol, Polexpo Exhibitions
03-05.06
SNACKEX
Hiszpania
Barcelona
Maxpol
05-07.06
ALIMENTARIA MEXICO
INTERNATIONAL FOOF
& BEVEREGE
EXHIBITION*
Meksyk
Meksyk
Maxpol
05-08.06
BIELAGRO*
Bia³oruœ
Miñsk
Maxpol
05-08.06
PISHCHEVAYA
INDUSTRIYA*
Bia³oruœ
Miñsk
Maxpol
sierpieñ
FOOD EXPO*
Chiny
Hong Kong
Maxpol
wrzesieñ
WORLD FOOD CHINA
Chiny
Szanghaj
Maxpol
wrzesieñ
SWEETS CHINA*
Chiny
Szanghaj
Maxpol
wrzesieñ
WORLD FOOD*
Rosja
Moskwa
Maxpol, Polexpo Exhibitions
wrzesieñ
TARGI BRANDÓW
PLME*
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
Dubai
Maxpol
02-04.09
SPOGA*
Niemcy
Kolonia
Polexpo Exhibitions
paŸdziernik
SIAL*
Francja
Pary¿
Maxpol
287
INFORMACJA
Data
Nazwa targów
Kraj
Miasto
Organizator
paŸdziernik
AGROPRODMASZ*
Rosja
Moskwa
Maxpol, Polexpo Exhibitions
paŸdziernik
EXPO DRINK
Rumunia
Bukareszt
Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
13-17.10
ANUGA*
Niemcy
Kolonia
Maxpol, Polexpo Exhibitions,
Targi Bydgoskie SAWO
30.10-02.11
WORLD FOOD
Kazachstan
A³maty
Maxpol
30.10-02.11
WORLD FOOD*
Ukraina
Kijów
Maxpol
30.10-01.11
FOOD INGREDIENTS
W. Brytania
Londyn
Maxpol
listopad
INDAGRA*
Rumunia
Bukareszt
Maxpol, Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie
listopad
BBC GOOD FOOD
SHOW*
W. Brytania
Birmingham
Maxpol
13-17.11
AGRITECHNICA*
Niemcy
Hanower
Polexpo Exhibitions
grudzieñ
INGREDENTS RUSSIA*
Rosja
Moskwa
Maxpol
288

Podobne dokumenty

Wroclaw – Berlin Berlin – Breslau

Wroclaw – Berlin Berlin – Breslau aber auch weltberühmte Künstler und Wissenschaftler, darunter zehn Nobelpreisträger, gewirkt haben. In den Augen der Breslauer ist ihre Stadt „eine Stadt der Begegnung – eine Stadt, die eint“. Die ...

Bardziej szczegółowo