Zostań współczesnym, nowoczesnym dyrektorem

Transkrypt

Zostań współczesnym, nowoczesnym dyrektorem
W związku z uzasadnioną potrzebą kształcenia przyszłych dyrektorów szkół i placówek,
doskonalenia aktualnych kadr kierowniczych szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich
osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej wykonujących zadania organu
sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkoły i placówki
zapraszamy
wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji oświatowej oraz chętnych do
zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie organizacji i zarządzania
systemem oświaty, jego ogniwami oraz szkołami i placówkami oświatowymi na
trzy typy studiów podyplomowych
dla kierowniczej kadry oświatowej – model europejski
>> Zarządzanie w systemie oświaty – kwalifikacyjne
>> Doskonalenie kadry kierowniczej szkół i placówek edukacyjnych
>> Doskonalenie kadry organów prowadzących i nadzorujących
szkoły i placówki edukacyjne
Zostań współczesnym, nowoczesnym dyrektorem
– menedżerem szkoły i placówki oświatowej
z kwalifikacjami niezbędnymi w Unii Europejskiej!
Termin rozpoczęcia pierwszych zajęć: luty 2015 r.
Patronat naukowy:
Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
2014/2015
Charakterystyka studiów
Studia obejmują podstawy teoretyczne i prawne działalności
podmiotów systemu oświaty oraz aktualne zagadnienia związane
z zarządzaniem szkołami i placówkami oświatowymi.
Studia trwają dwa semestry i mają charakter niestacjonarny.
Szczególną uwagę zwraca się na jakość i zdobywanie poszczególnych kompetencji
kierowniczych. Absolwent naszych studiów zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne w zakresie:
•
•
•
•
•
zarządzania w systemie oświaty;
planowania pracy i podejmowania decyzji kierowniczych;
znajomości i stosowania prawa w zarządzaniu oświatą;
formalnych i praktycznych kompetencji dyrektora,
w tym: komunikacji w języku polskim i angielskim;
przygotowania praktycznego do wykonywania zadań kierowniczych.
Grupa docelowa
Studia adresowane są do pracowników szkół i placówek oświatowych różnego typu,
zajmujących kierownicze stanowiska lub ubiegających się o nie oraz tych, którzy swoją pracą
i podejmowanym działaniami mają wpływ na funkcjonowanie systemu oświaty.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także wykładowcy innych uczelni polskich oraz
osoby posiadające znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny, publicystyczny i wieloletnie
doświadczenie zawodowe w systemie oświaty. Każdy z wykładowców przeszedł drogę
zawodową – od nauczyciela w szkole i na uczelni – przez stanowiska naukowe,
kierownicze, po wysokie stanowiska w uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych
i urzędach wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej.
Co wyróżnia nasze studia?
•
Pozwalają uzyskać nowoczesne kompetencje w trzech
obszarach: wiedzy, umiejętności i relacji społecznych.
•
Program kształcenia jest wynikiem wieloletniej współpracy autorów
z kierowniczą kadrą oświatową. Jest motywujący, kształcący przywódcze
role i umiejętności, aktywizujący, elastyczny, głęboko osadzony w rzeczywistości
oświatowej, podkreślający znaczenie kompetencji społecznych, uwzględniający
europejskie podstawy zarządzania w systemie oświaty.
•
Zakłada się uzyskanie dodatkowych umiejętności, m.in. komunikacji
w języku polskim i angielskim (w zakresie niezbędnym do organizowania
i prowadzenia współpracy międzynarodowej) oraz wspierania szkół
i placówek projektami finansowanymi przez UE.
•
Wkład pracy słuchacza daje podstawę przyznania minimum 31-33 punktów
ECTS (Europejskiego Systemu Transferu Punktów) pozwalających na uznawanie
okresu studiów w Polsce i za granicą.
•
Ćwiczenia prowadzone będą grupach najwyżej 20-osobowych.
•
Przewiduje się możliwość zorganizowania pięciodniowej sesji letniej
lub zimowej w połowie studiów.
Termin rozpoczęcia:
luty 2015 r. i październik 2015 r.
(decyduje kolejność zgłoszeń)
Proces rekrutacji odbywa się za pośrednictwem
Internetowego Rejestru Kandydatów:
>> Zarządzanie w systemie oświaty [www]
>> Doskonalenie kadry kierowniczej szkół i placówek edukacyjnych [www]
>> Doskonalenie kadry organów prowadzących i nadzorujących
szkoły i placówki edukacyjne [www]
W odpowiednim terminie kandydat podpisuje umowę z Akademią Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Wymagane dokumenty
•
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
adresowane do Rektora,
•
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
•
poświadczona przez Akademię czytelna kopia dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku
kandydatów będących cudzoziemcami,
•
jedna podpisana, aktualna fotografia, zgodną z wymaganiami obowiązującymi
przy wydawaniu dowodów osobistych,
•
wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania
i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK,
•
kwestionariusz osobowy,
•
życiorys zawodowy.
Opłata za studia wynosi odpowiednio:
•
•
studia kwalifikacyjne – 3 300 zł
studia doskonalące – 2 800 zł
w wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek Słuchacza i za zgodą kierownika
studiów podyplomowych, czesne może przyjąć formę opłat ratalnych, wnoszonych
za okresy nie krótsze niż dwumiesięczne.
Czesne obejmuje także materiały dydaktyczne (oprócz książek) opracowywane przez
prowadzących zajęcia. Większość pozycji literatury obowiązkowej i uzupełniającej jest
dostępna z uwzględnieniem wysokiego rabatu.
Terminy przyjmowania dokumentów:
cyklicznie do 31 stycznia i do 31 września każdego roku.
Dokumenty należy składać w sekretariacie studiów podyplomowych (ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa, pokój 1211, tel. 22/589 36 64 lub 22/589 36 00 wew. 1211)
osobiście lub drogą elektroniczną.
Zajęcia odbywają się w dwie lub trzy soboty i niedziele w ciągu każdego z 8 miesięcy roku
akademickiego (kalendarzowego) oraz podczas pięciodniowej sesji wyjazdowej.
Uczelnia pomaga w zorganizowaniu noclegów po przystępnych cenach.
Dodatkowe
informacje:
dr Michał Kwiatkowski
Instytut Pedagogiki
e-mail: [email protected]