10 - Czytelnia Czasopism on-line

Transkrypt

10 - Czytelnia Czasopism on-line
CONTENTS – TABLES DES MATIERES
Maria M. Kenig-Witkowska
The category of ‘environmental refugees’ in international law
Le problème de »réfugiés environnementaux« en droit international
Artur Walasik
Responsibility for infringement of public finance discipline in relation
to performance budgeting
La responsabilité pour la violation de la discipline des finances publiques dans
le cadre du budget construit selon les tâches
Paweł Łuczyński
The prohibition of reformatio in peius in the context of certain principles
of criminal procedure
L’interdiction reformatio in peius dans le contexte de certains principes
du procès pénal
Łukasz Kamiński
The notion of safety in administrative law
La notion de sécurité en droit administratif
Łukasz Andrzejczak
Strict liability and preventive function of damages in tort law (remarks on Articles 435
and 362 of the Polish Civil Code)
Le principle de risque et la fonction préventive de la responsabilité pour les dommages
ex delicto (les remarques à propos des articles 435 et 362 du Code civil)
Justyna Żylińska
Confrontation between experts as a way to clarify discrepancies between different
opinions on the same subject matter
La confrontation des témoins experts en tant qu’une méthode d’explication
des contradictions dans les opinions différentes rendues dans la même affaire
Adam Ploszka
The new advisory opinion of the European Court of Human Rights
Le nouvel avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme
DISCUSSION ON CRIMINAL LAW REFORM
DISCUSSION SUR LA REFORME DU DROIT PENAL
Damian Tokarczyk
Disputes over objective assignment theory in the light of the draft to amend
of the Criminal Code
Les débats autour de la théorie de l’attribution objective du résultat dans le projet
de réforme du Code pénal
BOOK REVIEWS – COMPTES RENDUS
Ewa Malinowska: Constitution as a Genre of Legal Text
La Constitution comme un genre du texte juridique (Jolanta Jabłońska-Bonca)
Rett R. Ludwikowski: International Trade
Le commerce international (Małgorzata W. Greßler)
156
PAŃSTWO i PRAWO 10/2013
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Mария M. Кениг-Витковска
Проблематика „беженцев от среды” в международном праве
Артур Валяшик
Ответственность за нарушение дисциплины публичных финансов в области целевого
бюджета
Павел Лучиньски
Запрет reformationis in peius в контексте некоторых принципов уголовного процесса
Лукаш Каминьски
Понятие безопасности в административном праве
Лукаш Анджейчак
Принцип риска и превентивная функция ответственности за причинение вреда ex delicto
(замечания на фоне ст. 435 и 362 ГК)
Юстина Жилиньска
Конфронтация экспертов как метод выяснения противоречий между разными экспертизами
касающимися одного и того же дела
Адам Плошка
Новое рекомендательное решение Европейского Суда по правам человека
ДИСКУССИЯ О РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Дамиан Токарчык
Споры касательно теории объективного приписывания в свете проекта изменений
уголовного кодекса
РЕЦЕНЗИИ
Эва Малиновска: Конституция как вид юридического текста (рец. Йоланта Яблоньска-Бонца)
Ретт Р. Людвиковски: Международная торговля (рец. Малгожата В. Гресслер)
PAŃSTWO i PRAWO 10/2013
157
TREŚĆ ZESZYTU 10/2013 „PAŃSTWA I PRAWA”
Komunikat o XLIX Konkursie „Państwa i Prawa”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prof. dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska, Uniwersytet Warszawski
Problematyka „uchodźców środowiskowych” w prawie międzynarodowym. . . . . . . . . . . . . . . 5
Prof. dr hab. Artur Walasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie
budżetu zadaniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dr Paweł Łuczyński, Kraków
Zakaz reformationis in peius w kontekście niektórych zasad procesu karnego. . . . . . . . . . . 37
*
Mgr Łukasz Kamiński, Uniwersytet Łódzki
Pojęcie bezpieczeństwa w prawie administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Mgr Łukasz Andrzejczak, Instytut Nauk Prawnych PAN
Zasada ryzyka a funkcja prewencyjna odpowiedzialności odszkodowawczej
ex delicto (uwagi na tle art. 435 i 362 k.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Dr Justyna Żylińska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
w Warszawie
Konfrontacja biegłych jako metoda wyjaśnienia sprzeczności między różnymi opiniami
w tej samej sprawie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Mgr Adam Ploszka, Uniwersytet Warszawski
Nowa opinia doradcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
DYSKUSJA NAD REFORMĄ PRAWA KARNEGO
Mgr Damian Tokarczyk, Warszawa
Spory wokół teorii obiektywnego przypisania w świetle projektu nowelizacji
kodeksu karnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
RECENZJE
Ewa Malinowska: Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego
(rec. Jolanta Jabłońska-Bonca). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Rett R. Ludwikowski: Handel międzynarodowy (rec. Małgorzata W. Greßler) . . . . . . . . . . 118
SPRAWOZDANIA
Wręczenie nagród Laureatom XLVIII Konkursu „Państwa i Prawa” (Halina Wiącek) . . . 120
Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku (Konferencja naukowa,
Kraków, 19–20 X 2012) (Joanna Stojer-Polańska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
III Brazylijsko-Polska Konferencja Prawa Konstytucyjnego (Konferencja naukowa,
Kurytyba, 18–20 IX 2012) (Joanna Kuźmicka-Sulikowska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Z ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA
Glosa Krystyny Kowalik-Bańczyk do decyzji Piątej Izby z 13 III 2012 w sprawie
Bouygues Telecom p. Francji, skarga nr 2324/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Z ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO
Glosa Przemysława Drapały do uchwały z 18 VII 2012, III CZP 39/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Z ORZECZNICTWA SĄDÓW APELACYJNYCH
Glosa Józefa Wójcikiewicza do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z 21 VI 2012, AKz 386/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
158
PAŃSTWO i PRAWO 10/2013