Regulamin i Cennik Promocji KOLNET TV POWER I. Organizator

Transkrypt

Regulamin i Cennik Promocji KOLNET TV POWER I. Organizator
Regulamin i Cennik Promocji KOLNET
TV POWER
I. Organizator Promocji
KOLNET sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mazańcowickiej 2 (43-502 Czechowice-Dziedzice) wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach ponad numerem KRS: 0000562336, o kapitale zakładowym 1 212 000,00 zł NIP 6521635833, REGON 072883041,
zwany dalej „Organizatorem”.
II. Udział w Promocji
Promocja kierowana jest do wszystkich nowych oraz obecnych, nie objętych innymi warunkami promocji, Abonentów usług
świadczonych przez Organizatora znajdujących się w zasięgu sieci światłowodowej Organizatora na blokach.
III. Czas trwania Promocji
Ofertę promocyjną można zakupić w okresie od 28.10.2015 roku do odwołania.
IV. Korzyści Uczestnika Promocji
Poprzez Korzyści rozumie się Wysokość ulgi przyznanej Abonentowi, którą stanowi:
a) różnica pomiędzy sumą wysokości Abonamentu oraz Dzierżawy STB za czas trwania Umowy wynikającą z Cennika
Dostawcy Usług a wysokością sumy Abonamentu promocyjnego oraz
b) różnica pomiędzy opłatami za: przyłączenie do sieci oraz aktywację bez ulgi wynikającymi z Cennika Dostawcy Usług a
opłatami za: przyłączenie do sieci oraz aktywację na warunkach Promocji wskazanych w regulaminie Promocji.
IV.A. OPCJE GŁÓWNE
IV.A.1. Opcja „1”, pakiet: Internet „FiberPower15” + Telewizja JAMBOX Pakiet MINI HD + Dekoder STB
Promocyjna opłata abonamentowa 69,99zł, opłata instalacyjna/aktywacyjna 199zł, dla klientów KOLNET 99zł
Przez 24 miesiące od daty zawarcia Umowy/Aneksu obniżka opłaty abonamentowej za usługę Internet „FiberPower15” do 1 zł,
obniżka dzierżawy Dekodera STB do 1 zł, obniżkę opłaty abonamentowej za Telewizję JAMBOX Mini HD do 67,99 zł. Po tym
czasie Usługi będą świadczone na warunkach określonych w punkcie V ust. 2. Ulga udzielona Abonentowi w wyniku tej
Promocji obejmuje obniżki opłat wg Tabeli nr 1:
Tabela nr 1
LP
cena
standardowa
opłata w
promocji
ulga
ilość miesięcy
łącznie
1a
Aktywacja STB
199,00 zł
197,00 zł
2,00 zł
1
2,00 zł
1b
Aktywacja STB klient
KOLNET
199,00 zł
99,00 zł
100,00 zł
1
100,00 zł
2
Przyłączenie do sieci
światłowodowej KOLNET
1 230,00 zł
1,00 zł
1 229,00 zł
1
1 229,00 zł
3
Mini HD
70,00 zł
67,99 zł
2,01 zł
24
48,24 zł
4
Dzierżawa STB
50,00 zł
1,00 zł
49,00 zł
24
1 176,00 zł
5
Aktywacja w istniejącej sieci
FTTB
200,00 zł
1,00 zł
199,00 zł
1
199,00 zł
6
Internet FiberPower15
100,00 zł
1,00 zł
99,00 zł
24
2 376,00 zł
ŁĄCZNIE
5 030,24 zł
ŁĄCZNIE KLIENCI KOLNET
3 700,24 zł
Pozycje 1a, 1b, 2, 3, 4, dotyczą umowy na Usługi Telewizyjne w ramach pakietu promocyjnego, a pozycje 5 i 6
Usługi Internetowe w ramach pakietu promocyjnego.
umowy na
IV.A.2. Opcja „2”, pakiet: Internet „FiberPower15”” + Telewizja JAMBOX Pakiet Wielotematyczny HD + Dekoder STB
Promocyjna opłata abonamentowa 89,99zł, opłata instalacyjna/aktywacyjna 99zł, dla klientów KOLNET 49zł
Przez 24 miesiące od daty zawarcia Umowy/Aneksu obniżka opłaty abonamentowej za usługę Internet FiberPower15 do 1 zł,
obniżka dzierżawy Dekodera STB do 1 zł, obniżkę opłaty abonamentowej za Telewizję JAMBOX Mini HD do 87,99 zł. Po tym
czasie Usługi będą świadczone na warunkach określonych w punkcie V ust. 2. Ulga udzielona Abonentowi w wyniku tej
Promocji obejmuje obniżki opłat wg Tabeli nr 2:
1/5
Tabela nr 2
LP
cena
standardowa
opłata w
promocji
ulga
ilość miesięcy
łącznie
1
Aktywacja STB
199,00 zł
97,00 zł
102,00 zł
1
102,00 zł
1b
Aktywacja STB klient
KOLNET
199,00 zł
49,00 zł
150,00 zł
1
150,00 zł
2
Przyłączenie do sieci
światłowodowej KOLNET
1 230,00 zł
1,00 zł
1 229,00 zł
1
1 229,00 zł
3
Wielotematyczny HD
89,00 zł
87,99 zł
1,01 zł
24
24,24 zł
4
Dzierżawa STB
50,00 zł
1,00 zł
49,00 zł
24
1 176,00 zł
5
Aktywacja w istniejącej sieci
FTTB
200,00 zł
1,00 zł
199,00 zł
1
199,00 zł
6
Internet FiberPower15
100,00 zł
1,00 zł
99,00 zł
24
2 376,00 zł
ŁĄCZNIE
5 106,24 zł
ŁĄCZNIE KLIENCI KOLNET
3 726,24 zł
Pozycje 1a, 1b, 2, 3, 4, dotyczą umowy na Usługi Telewizyjne w ramach pakietu promocyjnego, a pozycje 5 i 6
Usługi Internetowe w ramach pakietu promocyjnego.
umowy na
IV.A.3. Opcja „3”: Telewizja JAMBOX Pakiet Wielotematyczny HD + Dekoder STB
Promocyjna opłata abonamentowa 49,99 zł, opłata instalacyjna/aktywacyjna 99zł, dla klientów KOLNET 49zł
Przez 24 miesiące od daty zawarcia Umowy/Aneksu obniżka opłaty abonamentowej za Telewizję JAMBOX do 49 zł, obniżka
dzierżawy Dekodera STB do 0,99 zł. Po tym czasie Usługi będą świadczone na warunkach określonych w punkcie V ust. 2.
Ulga udzielona Abonentowi w wyniku tej Promocji obejmuje obniżki opłat wg Tabeli 3:
Tabela nr 3
LP
cena
standardowa
opłata w
promocji
ulga
ilość miesięcy
łącznie
1a
Aktywacja STB
199,00 zł
97,00 zł
102,00 zł
1
102,00 zł
1b
Aktywacja STB klient
KOLNET
199,00 zł
49,00 zł
150,00 zł
1
150,00 zł
2
Przyłączenie do sieci
światłowodowej KOLNET
1 230,00 zł
1,00 zł
1 229,00 zł
1
1 229,00 zł
3
Wielotematyczny HD
89,00 zł
49,00 zł
40,00 zł
24
960,00 zł
4
Dzierżawa STB
50,00 zł
0,99 zł
49,01 zł
24
1 176,24 zł
5
Aktywacja w istniejącej sieci
FTTB
200,00 zł
1,00 zł
199,00 zł
1
199,00 zł
ŁĄCZNIE
3666,24
ŁĄCZNIE KLIENCI KOLNET
2 286,24 zł
IV.A.4. Opcja „4”: Telewizja JAMBOX Pakiet MINI + Dekoder STB
Promocyjna opłata abonamentowa 34,99zł, opłata instalacyjna/aktywacyjna 199zł, dla klientów KOLNET 99zł.
Przez 24 miesiące od daty zawarcia Umowy/Aneksu obniżka opłaty abonamentowej za Telewizję JAMBOX Pakiet MINI do
29,99 zł, obniżka dzierżawy Dekodera STB do 5 zł. Po tym czasie Usługi będą świadczone na warunkach określonych w
punkcie V ust. 2. Ulga udzielona Abonentowi w wyniku tej Promocji obejmuje obniżki opłat wg Tabeli nr 4:
Tabela nr 4
2/5
LP
cena
standardowa
opłata w
promocji
ulga
ilość miesięcy
łącznie
1a
Aktywacja STB
199,00 zł
197,00 zł
2,00 zł
1
2,00 zł
1b
Aktywacja STB klient
KOLNET
199,00 zł
99,00 zł
100,00 zł
1
100,00 zł
2
Przyłączenie do sieci
światłowodowej KOLNET
1 230,00 zł
1,00 zł
1 229,00 zł
1
1 229,00 zł
3
Mini HD
70,00 zł
29,99 zł
40,01 zł
24
960,24 zł
4
Dzierżawa STB
50,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
24
1 080,00 zł
5
Aktywacja w istniejącej sieci
FTTB
200,00 zł
1,00 zł
199,00 zł
1
199,00 zł
ŁĄCZNIE
3 470,24 zł
ŁĄCZNIE KLIENCI KOLNET
2 140,24 zł
IV.B OPCJE DODATKOWE
Do każdej zakupionej opcji z pktu IV.A Abonentowi przysługują promocje dodatkowe, tj:
IV.B.1 Promocyjna opłata za Multiroom w cenie 15,99 zł, opłata instalacyjna/aktywacyjna 99zł
Przez 24 miesiące od daty zawarcia Umowy/Aneksu obniżka opłaty abonamentowej za Telewizję JAMBOX Multiroom do 15 zł,
obniżka dzierżawy Dekodera STB do 0,99 zł. Po tym czasie Usługi będą świadczone na warunkach określonych w punkcie V
ust. 2. Ulga udzielona Abonentowi w wyniku tej opcji dodatkowej Promocji obejmuje obniżki opłat wg Tabeli nr 5.
Tabela nr 5
LP
cena
standardowa
opłata w
promocji
ulga
ilość miesięcy
łącznie
100,00 zł
1
Aktywacja STB
199,00 zł
99,00 zł
100,00 zł
1
2
Multiroom - 1 szt.
50,00 zł
15,00 zł
35,00 zł
24
840,00 zł
3
Dzierżawa STB
50,00 zł
0,99 zł
49,01 zł
24
1 176,24 zł
ŁĄCZNIE
2 116,24 zł
IV.B.2. Promocyjna dopłata do Pakietu Wielotematycznego SUPER HD w cenie 10 zł
Przez 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy/Aneksu obniżka dopłaty do Pakietu SUPER HD do 10 zł. Po tym czasie Usługi
będą świadczone na warunkach określonych w punkcie V ust. 2. Ulga udzielona Abonentowi w wyniku tej opcji dodatkowej
Promocji obejmuje obniżki opłat abonamentowych wg Tabeli nr 6.
Tabela nr 6
LP
1
Dopłata do pakietu
Wielotematycznego Super HD
cena
standardowa
opłata w
promocji
ulga
ilość miesięcy
łącznie
20,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
12
120,00 zł
ŁĄCZNIE
120,00 zł
IV.B.3. Promocyjna opłata za Internet FiberPower 60, FiberPower 90, FiberPower 120 do pakietów IV.A.1 i IV.A2
Przez okres co najmniej jednego pełnego okresu rozliczeniowego od daty zawarcia Umowy/Aneksu w związku z rezygnacją z
abonamentu FiberPower15 na rzecz Abonamentu: FiberPower 60 lub FiberPower 90 lub FiberPower 120 w promocyjnej cenie
podanej w tabeli 7. W ramach skorzystania z tej opcji, zmienia się punkt 6 Tabeli 1. i Tabeli 2. wg Tabeli nr 7:
Tabela nr 7
LP
1
3/5
Internet Fiber Power 60
cena
standardowa
opłata w
promocji
ulga
ilość miesięcy
łącznie
120,00 zł
11,00 zł
109,00 zł
Wg umowy
Iloczyn pól:
„ilość miesięcy”
oraz „ulga”
LP
cena
standardowa
opłata w
promocji
ulga
ilość miesięcy
łącznie
2
Internet Fiber Power 90
140,00 zł
21,00 zł
119,00 zł
Wg umowy
Iloczyn pól:
„ilość miesięcy”
oraz „ulga”
3
Internet Fiber Power 120
160,00 zł
31,00 zł
129,00 zł
Wg umowy
Iloczyn pól:
„ilość miesięcy”
oraz „ulga”
V Uprawnienia Uczestnika Promocji.
1. Uczestnik promocji może korzystać jednocześnie tylko z jednej oferowanej opcji promocyjnej, zawartej w punkcie IV.A
oraz dowolnej ilości opcji dodatkowych, zawartych w punkcie IV.B.
2. Po upływie 24 miesięcy, a więc od 25. miesiąca umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony wg stawek
standardowych, chyba że Abonent na co najmniej 1 m-c przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w
siedzibie Organizatora lub listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy.
VI. Zobowiązania Uczestnika Promocji
1. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do pozostania Abonentem przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy
abonenckiej w promocji.
2. W przypadku zawarcia odrębnych umów na Usługi Telewizyjne oraz Usługi Internetowe w ramach promocyjnego
pakietu, rozwiązanie jednej z umów skutkuje rozwiązaniem drugiej umowy z pakietu. Operator może podjąć decyzję o
nierozwiązaniu drugiej umowy, jeśli Abonent wyrazi chęć kontynuowania świadczenia tych usług, przy czym zmianie
ulegną wówczas ceny tejże umowy na ceny standardowe.
3. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej (także w ramach pakietu) zawartej na warunkach
określonych regulaminem promocji przez Uczestnika Promocji lub przez Organizatora w zakresie którejkolwiek z usług
z winy Uczestnika Promocji, przed upływem okresu zobowiązania, Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do
uiszczenia na rzecz Organizatora, kwoty w wysokości łącznej ulgi odpowiadającej wybranemu wariantowi profitów
Promocji, zgodnie z pkt. IV Regulaminu Promocji, pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia
zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.
4. Pakiet HBO bez opłat od dnia podpisania Umowy przez miesiąc, następnie przez 11 miesięcy obniżka opłaty
abonamentowej do 24,90 zł. Po tym okresie abonament za pakiet HBO wg cen zgodnych z Cennikiem. Do końca
okresu bez opłat za pakiet HBO Abonent może zgłosić Operatorowi chęć rezygnacji z pakietu HBO, po tym okresie
Abonent jest zobowiązany do pozostania Abonentem pakietu HBO przez kolejne 11 miesięcy. Ulga udzielona
Abonentowi w wyniku tej promocji wynosi łącznie 85,98 zł.
5. Przez okres trwania Umowy Abonenci zobowiązani będą do utrzymania usług wybranych niniejszą promocją oraz
do terminowego uiszczania Abonamentu.
6. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest :
•
zawarcie umowy z Dostawcą usług na czas określony 24 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy,
•
uiszczenie promocyjnej opłaty aktywacyjnej / przyłączeniowej,
•
dla obecnych abonentów - dodanie usługi (zgodnie z warunkami promocji) przy jednoczesnej zmianie Umów
aktualnie obowiązujących na promocyjne zgodnie z Promocją,
•
wybranie usługi zgodnie z warunkami promocji,
•
wyrażenie przez Abonenta zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa
drogą elektroniczną, na podany przy zawieraniu Umowy adres poczty elektronicznej i za pośrednictwem EBOK oraz
do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.
VII. Aktywacja usług
1. Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Dostawcy usług nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu)
dni od podpisania umowy promocyjnej, w terminie wyznaczonym przez Organizatora w dni robocze w godzinach 9:00
– 17:00. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wykonania
przyłączenia do sieci Dostawcy usług.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin promocji, z chwilą zakupu przez Abonenta usług promocyjnych, staje się częścią Umowy
Abonenckiej dotyczącej Promocji TV POWER. W przypadku zakupu Pakietu obejmującego usługi telewizyjne,
niniejszy Regulamin dotyczyć będzie także umów na te usługi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, dla każdej z Usług mają zastosowanie postanowienia
właściwego dla tej Usługi Ogólnego Regulaminu Świadczenia usług obowiązujących u Organizatora lub dla usług
telewizyjnych SGT S.A. i Organizatora lub ID i Organizatora. Niniejszy Regulamin stosuje się z pierwszeństwem przed
w/w dokumentami, co oznacza, że w razie wystąpienia rozbieżności – stosuje się niniejszy dokument.
3. Każdy Abonent zawierający lub zmieniający Umowy Abonenckie dotyczące Promocji opisanej w niniejszym
Regulaminie akceptuje warunki w nim zawarte.
4. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 29.07.2015 roku.
5. Usługi telewizyjne świadczone są wspólnie przez KOLNET sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.
Mazańcowickiej 2 (43-502 Czechowice-Dziedzice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ponad numerem KRS: 0000562336,
o kapitale zakładowym 1 212 000,00zł NIP 6521635833, REGON 072883041 oraz SGT S.A. której siedzibą są
4/5
Katowice, pod adresem 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 budynek 8, REGON 240701722, NIP 6312533927, której
akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, wydział X Gospodarczy, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293307, kapitał zakładowy: 1.932.398,00 PLN,
(opłacony w całości) lub Interaktywny Dom sp. z o.o., z siedzibą w 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 budynek 8,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000373299, NIP:
6312624423 kapitał zakładowy: 1.932.398,00 PLN.
5/5