Microsoft Word Viewer - zał. Nr 3 do SIWZ

Transkrypt

Microsoft Word Viewer - zał. Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
.....................................................................
Nazwa firmy, adres, pieczątka Wykonawcy
Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na Dowozy uczniów w roku szkolnym 2014/2015
z zapewnieniem opieki podczas wsiadania, wysiadania oraz przewozu przez osobę
inną niż kierowca autobusu na terenie Gminy Wicko, oświadczam/my że nie
podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i
915).
.........................., dn _ _ . _ _2014 r.
....................................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w
imieniu swojej firmy