GN-22 Przepisanie prawa najmu lokalu po śmierci

Transkrypt

GN-22 Przepisanie prawa najmu lokalu po śmierci
Urząd Miejski w Drezdenku
Karta usługi
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa
GN22
Przepisanie prawa najmu lokalu po śmierci dotychczasowego najemcy
wydanie 6
 Jak załatwić?

Wypełnić i złożyć wniosek na obowiązującym formularzu (f – GN22
lub
).

 Co zabrać?

Akt zgonu najemcy (oryginał do wglądu).

Wyrok sądowy, jeśli zmarły najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

 Gdzie załatwić?

Wydawanie formularzy wniosków - Biuro Obsługi Klienta(parter), pokój nr 5, tel. 95 762 29 63.

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa –parter, pokój nr 12, tel. 95 762 29 68.

 Termin realizacji


Do 30 dni.
 Opłaty

Nie pobiera się.

 Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy - roszczeń można dochodzić na drodze sądowej.

 Dodatkowe informacje

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępuje: małżonek nie będący współnajemcą
lokalu , dzieci najemcy, i jego współmałżonka, i inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń
alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą,

Osoby wymienione wyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym
lokalu do chwili jego śmierci.

 Podstawa prawna

Ustawa z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego
(tekst jednolity DZ.U. z 2014r.,poz. 150 z późn. zm.)

Uchwała Nr LIII/ 366/ 10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko z późn.zm.

Art. 691 par. 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121) z późn. zm.
http://www.bip.drezdenko.pl/