Dołącz do AVON O:Dołącz do AVON

Transkrypt

Dołącz do AVON O:Dołącz do AVON
Do³±cz do AVON
Autor: Justyna - 2010/07/11 14:30
_____________________________________
AVON to ogromne mo¿liwo¶ci - ja je wykorzystujê, a TY?
Konsultantk± firmy AVON jestem ju¿ od ponad 12 lat. Mogê zakupiæ sobie kosmetyki do 40% taniej a nawet i wiêcej,
mogê je sprzedaæ z takim te¿ zarobkiem. AVON daje mo¿liwo¶ci i rozwijam siê te¿ jako Lider Sprzeda¿y. Tworzê
swoj± grupê Konsultantek - rekrutujê, szkolê, wspieram,pokazujê jak zarobiæ, dorobiæ, pomagam stawiaæ pierwsze kroki
swoim Konsultantkom.
AVON to przyjemno¶æ - nie obowi±zek:)
Jedyn± rzecz± jak± muszê robiæ, to terminowo p³aciæ za kosmetyki i nic poza tym, ale za to bardzo wiele mogê!!
Po kosmetyki nie muszê nigdzie biegaæ - przywioz± do domciu za darmo!!! Dodatkowo mogê korzystaæ ze szkoleñ
kosmetycznych i potem kupiæ ¶wietne zestawy kosmetyków w ¶miesznie niskich cenach!! Mogê mieæ fajn± przygodê id±c
na casting lub bior±c udzia³ w warsztatach kosmetycznych, dodatkowo s± liczne programy motywacyjne, gratisy,
prezenty...jest bardzo wiele mo¿liwo¶ci to ode mnie zale¿y czy je wykorzystam i jak...
Chcesz siê przekonaæ??!! Te¿ mo¿esz mieæ to wszytko co ja, a nawet jeszcze wiêcej, je¶li bêdziesz chcia³a....zarabiaæ,
dorabiaæ, rozwijaæ siê...nie wa¿ne czy pracujesz, czy nie, czy jeste¶ uczennic±, studentk±, czy emerytk±:) - jeste¶ kobiet±
i masz prawo realizowaæ swoje marzenia:) ZACHÊÆ KOLE¯ANKÊ/PRZYJACIÓ£KÊ ABY DO£¡CZY£A DO AVON I OBIE ZDOBYWAJCIE PREZENTY (TY - SUSZARKÊ,
LOKÓWKÊ, PROSTOWNICÊ, ONA - BI¯UTERIÊ)
Zapraszam serdecznie!
Justyna
GG: 1159688
e-mail: [email protected]
============================================================================
O:Do³±cz do AVON
Autor: luisa - 2011/02/09 09:20
_____________________________________
Kosmetyki AVON s± ca³kiem przyzwoite , ale zdobyæ na nie klientów , przy tak du¿ej ilo¶ci konsultantek , nie mówi±c ju¿ o
Allegro - trzeba siê nie¼le nabiegaæ .
Co to znaczy , p³aciæ terminowo za kosmetyki ? Czy bêd±c konsultantk± jest zobowi±zana do co miesiêcznego
zakupowania partii kosmetyków ?
============================================================================
Forum Femina.org.pl - Fundacja Kobiety dla Kobiet
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Wygenerowano: 8 March, 2017, 16:35

Podobne dokumenty