oznaczenie sprawy S.0720.3.13 DRUK ZP

Transkrypt

oznaczenie sprawy S.0720.3.13 DRUK ZP
oznaczenie sprawy S.0720.3.13
DRUK ZP-17
Pieczęć zamawiającego
Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez
ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej*
Numer oferty
Wymagane warunki
1
2
3
4
5
6
7
8
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
posiadania wiedzy i doświadczenia
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej
*- niepotrzebne skreślić
…………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)
……………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
numer strony ………..

Podobne dokumenty