KRK-Środowisko morskie

Transkrypt

KRK-Środowisko morskie
I. KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu: ŚRODOWISKO MORSKIE
2. Kod przedmiotu: SM
3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
4. Kierunek: Nawigacja
5. Specjalność: hydrografia
6. Dział: specjalistyczny
7. Poziom studiów: studia podyplomowe
8. Forma studiów: niestacjonarne
9. Semestr studiów:
10. Profil: praktyczny
11. Prowadzący: Kajetan Ćwiklik
12. Data aktualizacji: 2016-02-12
CELE PRZEDMIOTU
C1
Wyjaśnić zasadnicze zagadnienia kształtowania się pogody i rozumie zależność pomiędzy
warunkami pogodowymi a pracami hydrograficznymi
C2
Wyjaśnić zasadnicze zagadnienia geofizyki Ziemi
C3
Wyjaśnić właściwości środowiska morskiego
C4
Wyjaśnić zagadnienia budowy i kształtowania się wybrzeży i zbiorników wodnych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1
Wiedza z zakresu fizyki na poziomie szkoły średniej
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1
Student zna zasadnicze zagadnienia kształtowania się pogody i rozumie zależność pomiędzy
warunkami pogodowymi a pracami hydrograficznymi
EK2
Student zna zasadnicze zagadnienia geofizyki Ziemi
EK3
Student zna właściwości środowiska morskiego
EK4
Student zna zagadnienia budowy i kształtowania się wybrzeży i zbiorników wodnych
STRUKTURA PRZEDMIOTU
EK1
EK2
EK3
EK4
Suma
godzin
Forma zajęćwykłady
W1
W2
W3
W4
Liczba
godzin
3
5
4
2
Forma zajęććwiczenia
C1
C2
C3
C4
14
Liczba
godzin
4
1
2
2
Forma zajęćlabolatorium
Liczba
godzin
L1
L2
1
1
9
2
TREŚCI PROGRAMOWE
W1
Warunki pogodowe, a prace hydrograficzne: atmosfera i jej parametry, obserwacje
pogodowe, ogólny schemat cyrkulacji atmosfery, mapy pogody
C1
Analiza informacji hydrometeorologicznej
W2
Elementy geofizyki Ziemi: pole magnetyczne, struktura wewnętrzna Ziemi, profilowanie
sejsmiczne, geotechniczne pobieranie próbek
C2
Analiza pola magnetycznego Ziemi
L1
Wykorzystanie magnetometru protonowego
W3
Fizyczne i dynamiczne właściwości środowiska morskiego: właściwości wody morskiej,
cyrkulacja mas wodnych wszechoceanów, prądy, pływy
L2
Pomiary wybranych właściwości środowiska
W4
Elementy geografii: elementy morfologiczne, plaże Benach, strefa przybrzeżna, (depozycja,
erozja, akumulacja, transgresja)
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1
Notebook z projektorem
2
Rzutnik światła dziennego i foliogramy
3
Tablica i kolorowe pisaki
4
Publikacje meteorologiczne
SPOSOBY OCENY (F-FORMUJĄCA, P-PODSUMOWUJĄCA)
F1
Zaliczenie ćwiczeń i labolatoriów
EK1 ÷ EK4
P1
Kolokwium
EK1 ÷ EK4
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Średnia liczba godzin na
Forma aktywności
semestr
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie się do wykładów i ćwiczeń
Samodzielne opracowanie zagadnień
Rozwiązywanie zadań domowych
…
SUMA GODZIN W SEMESTRZE
PUNKTY ECTS W SEMESTRZE
razem
25
25
5
5
25
25
5
5
60
2
r.a
r.a
60
2
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCĄ
3
Duxbury A. C.:Oceany świata, PWN, Warszawa 2002
Holec M., Tymański P.: Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej. WM, Gdańsk
1973
Korzuchowski K.: Pogoda, klimat, ekoklimat. PWN, Warszawa 1998
4
Wiśniewski B.: Problemy wyboru drogi morskiej WSM Szczecin 1992
1
2
PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1
dr inż. Kajetan Ćwiklik

Podobne dokumenty