Mgr Anna Modrzejewska, Kierownik Uniwersyteckiego Centrum

Transkrypt

Mgr Anna Modrzejewska, Kierownik Uniwersyteckiego Centrum
Regulamin
Uniwersyteckiej Komisji ds. Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
§1
Uniwersytecka Komisja ds. Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego, zwana
dalej Komisją, jest organem doradczym i opiniodawczym powołanym przez Senat KUL do
koordynacji procesu powoływania i nadzoru nad studiami podyplomowymi i innymi formami
doskonalenia zawodowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
§2
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) weryfikowanie, opiniowanie i rekomendowanie Senatowi KUL efektów kształcenia
studiów podyplomowych oraz tworzenia nowych studiów podyplomowych;
2) weryfikowanie, opiniowanie i rekomendowanie programów i planów studiów
podyplomowych do uchwalenia przez rady wydziałów;
3) weryfikowanie, opiniowanie i rekomendowanie Senatowi KUL budżetów i korekt
budżetów studiów podyplomowych;
4) przygotowywanie procedur dla studiów podyplomowych.
§3
W skład Komisji wchodzą:
1) Prorektor ds. studenckich jako przewodniczący,
2) przedstawiciele wydziałów prowadzących studia podyplomowe,
3) przedstawiciel kierowników studiów podyplomowych,
4) kierownik Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu,
5) kierownik Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia
Zawodowego jako sekretarz.
§4
1. Posiedzenia Komisji zwołuje Prorektor ds. studenckich.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
§5
Komisja do poszczególnych zadań może powoływać podkomisje.
§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2014 r.