Porozumienie o współpracy DG RSZ i PSP

Transkrypt

Porozumienie o współpracy DG RSZ i PSP
Porozumienie o współpracy DG RSZ i PSP
2015-05-26
Gen. broni pil. Lech Majewski i gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Dowódca Generalny Rodzajów
Sił Zbrojnych oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podpisali w Komendzie
Głównej PSP porozumienie w sprawie współdziałania PSP i DGRSZ.
Zawarcie porozumienia jest skutkiem reformy systemu kierowania i dowodzenia wojskiem.
Dokument określa szczegółowy zakres i zasady współdziałania jednostek Państwowej Straży
Pożarnej i Wojska Polskiego. Został opracowany na podstawie analogicznych porozumień z
komendantami głównymi Policji i Straży Granicznej. Porozumienie przewiduje, że współpraca
wojska i straży pożarnej przyjmie formę wymiany informacji oraz wsparcia technicznego,
osobowego i infrastrukturalnego. Przedsięwzięcia te przysłużą się realizacji wspólnych zadań
szkoleniowych i ćwiczebnych oraz doskonaleniu procedur. "I straż i wojsko ma jednostki
zlokalizowane na terenie całej Polski, więc możliwości współdziałania są duże, zwłaszcza w
kontekście wewnętrznych zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz akcji pomocy humanitarnej.
Ostatnim przykłądem naszej współpracy był transport pomocy dla ludności Nepalu, dotkniętej
trzęsieniem ziemi i przywóż do kraju grupy strażaków-ratowników, która działała w Nepalu po
katakliżmie", stwierdził gen. Majewski. A generał Leśniakiewicz podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do przygotowania porozumienia.
Ostatnio przedstawiciele KG PSP wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji
uczestniczyli w treningu sztabowym DG RSZ pk. Model -15, ponadto zostali zaproszeni do udziału
w części dowódczo-sztabowej jesiennych manewrów Dragon -15.
Źródło: ppłk Artur Goławski
Autor: red. PZ
Strona: 1