REGULAMIN KONKURSU „PIOSENKA O KROTOSZYNIE” I

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „PIOSENKA O KROTOSZYNIE” I
REGULAMIN KONKURSU
„PIOSENKA O KROTOSZYNIE”
I. Informacje podstawowe
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs literacko-muzyczny.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Skłodowskiej Curie w
Krotoszynie i Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera.
II. Cele konkursu:

promocja autorskiej twórczości literackiej i muzycznej,

rozwój zainteresowania sztuką słowa,

doskonalenie warsztatu pisarskiego i muzycznego,

uczczenie jubileuszu 600 lecia lokacji miejskiej Krotoszyna,

budowanie więzi wspólnoty lokalnej.
Zasady uczestnictwa

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie tekstu piosenki na
znaną melodię lub tekstu i muzyki własnej nagranej na płycie CD.

Zgłaszający tekst na konkurs musi być jego autorem i może złożyć jeden
tekst zgodny z hasłem konkursu.

Przy składaniu prac do konkursu należy wypełnić zgłoszenie: imię, nazwisko
lub nazwa grupy, telefon kontaktowy oraz wypełnione oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne
w Bibliotece, załącznik nr 1)

Prace należy składać do 30 czerwca 2015r w sekretariacie Biblioteki
Publicznej w Krotoszynie ul. Benicka 9 w godzinach 8:00 – 15:00
III. Kryteria oceny
Ocenie podlegać będzie:

zawartość słowa Krotoszyn w tekście,

zgodność tekstu z hasłem przewodnim konkursu,

samodzielność i pomysłowość,

ogólny wyraz artystyczny,

kategoria wiekowa,

prace indywidualne i grupowe.
Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora.
Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do
wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych celem publikacji śpiewnika z okazji
600 – lecia Krotoszyna.
Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu zostaną wręczone 26 września 2015r. podczas
Święta Ulicy
IV. Wszelkie pytania, sugestie oraz wątpliwości prosimy kierować pod adres:
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie
ul. Benicka 9
63-700 Krotoszyn
e-mail: [email protected]
tel. 62 725 27 83
oraz
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Skłodowskiej Curie w Krotoszynie
ul 23 Stycznia 20
63-700 Krotoszyn
e-mail: [email protected]
tel. (62) 722-67-80
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
ORGANIZATORZY
Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE
Zgłaszam swój udział w konkursie „Piosenka o Krotoszynie” i jednocześnie oświadczam, że
zapoznałem/am* się z jego regulaminem.
Nazwisko
.................................
Imię
.................................
kontakt (telefon/e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................
Czytelny podpis
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …(imię
i nazwisko) w wyżej wymienionym konkursie i oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych,
które uniemożliwiałyby mu start w tego typu zmaganiach.**
..............................
..............................
Czytelny podpis opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
*
niepotrzebne skreślić
** wypełniają opiekunowie osób niepełnoletnich

Podobne dokumenty