t..

Transkrypt

t..
os\lJ^])cZENIl] !lA.lĄTKowE
radheeo qniny
'ł,',,..,a
I' o\ob!
sk]adająca ośł'iid.zebieoborvivan,
i zupelnego'}p.lni..ii krżdej z.ubryk'
]
]'
jst do
Żgodnegl
7 prr'dł. sla.r.nqjo
poszczególn. rub.Jkj bie ztrxjdujł E konk..tlyD przyp dku
n0is2ć
'cŻ!li ''nic doti.^i '
osoba
słl'd'jąci oś$'ixdczenit Ubovił7}n! jcst
.r"n 1.:l:ik .]t)11
ul\lo\o}a!i ' nllc'a
o]rreślićprzynllc'nośćDosŻut_góby.h
st'łłdnikółmNj4tkot'ych, do.hodón' i zobołi:tzń do Dajntku od.ębntgo i n'iąlku
oUjęl.go nllżtńską rvsDóIDościx bljl1Lo]r|'
t. o3ńildgcnito
st{Dic
uljątko{Tn doly.,ł najątku s łrijtr iza g.anjc4.
oś9ildc,tnie o stlnic nająlkos-aD ob.jmUjt rółn i.ż wicb.-lelÓ.!.i pi.nirżDe'
w c7eściA ośłild.zgliazN'irte !{ inafin'cj. j vn.. $ .29ścjB 7xśinfl,rmacj. nitj,*I.
do!vc,ą.c adr. zlDicszkinjr lkljdljłc.go ośliadcztnic lr2l nicjs.r polożenia
(:Zr;ś('A
....,
y. ..., ....,.-t.. . .
,...
"."
(
0o]
ĄL
''
'
L"(
fl.,t,^ l1jJą
I
'E'Jl
i
"'
ć/'
.,''4-l''
l|
....
K,r-*.,.')
-''
!o /!p.ln!n]u się Z p.z.pisaDri us1n91Ż d ja 3 rnJcJ l9g0r o saDoŹłlzic gininn}n (DllJ
/200lr Ń' 1']2.poz ]5'l onzz2002. \I 2]]' n./ ])0' Nr ó], Po/ 55li.Nr1]l.poz98.1.\.l5]
poz'l27l i Nr 2l.1 p0Ż l306)' /g.dnie z ]ń. 2]l] i.j !Ś!$1 ośrvudc,]Lnr, z. posiaddl \.ho.]za..
\'sl]id njałz.óski.j lv\Pćlnolci mlja&oNcr llb nallRi4.e n]i'
odr.bnj.]
'n.jąteł
Il
l.
I GoipoLlr{$. r ne
loo/c|30.oolu.'ld ' ''''' ''n ('' !J''1(ż1'' ' ' 'Ń'if.h'''
'od dj abJdo J
lal prdw r: ..
Ż togo ty u osiąe!ąłen(ę]m)
4 LDe nieru.homo(i
Dov.e-l!tr
'''''''''''''
ł'fuk! ubicgłm Przychód
i dochód w v]'sokoś.i] . ''.
\r,( J. Jt(e.j
1:.
-
";;;.-.lt lP {
-
uI.
l. Posiadm Udziary w spóIiach hod]o*fch
Ż lJŻia]eń
gmimyĆh osób praMyclr lub
d7Jr'o. be cmjlenb
ozd'ib'o ok'l 'oDll''''''''ż'JtFo'ń''
. ...... . .. .. !41 J-ll(tl '
! ę. 4 7l0o!Ld'dour{'pol" ' ' '' ''''
'
.,, -/d' \c.1
w
re
qn(('r
oc
rb.cJb.r'
do\ 'qo l" !,
rl'r ' o
r
... ..w"1. ..
'ola,ry' -bolia
/
relo
/''d''J'I_Ó
'
p"
"el
-l-l
2 to"'nJn'' L
l
_d] lo''
ł'D'.l
' le''rc+.''l beiPaje '5''db'Ą ''''
Óol^al1jdoql'\
'L]!f'(4
'vł'.......:...
.
'
at.1).
gn_'.ń'cldo'V lola '-e"\ oo'h'J/"' Ólr''i'
'
.. .. . .. L, '.. o. j t{,41
''' ' ''''''
Posiadm ałcje w spó]tach bedlonlclr 2 Ddaalcn gmjmyclr osób plaMtch lub
{.U\'Óo.o\'lnoo|l'' ?- 'b ', (lJ r oJoq\ 'dc^ pod' - l./be ' { '.' .
. .. .. . .
c!:
t)L>4
L'"'' ś )o\ id paLfl | e ' 4
fu. 'o!
.,"-^'',...";r;;i;i;' \rcl
o
b
'^
Dol.. '' ''''''Lh{''' "Łlj(.1
',s\".,
".r;.; ...
cl'ii
'' ''
........-
'
'!1n.
Ime doJo' y o.iagb" Z
1
:oda
d
LM' J4
:Wv
1
ataLenia lJb'
dŻjd4jo'(i ebloqe| lub
Ń*
t.'fź"ó Y\ : :o*o
'rLJU
1nej
T'''''''''
''
: '
/a'ec'
:':
T).
składliki ńieDia ruchomeco o Faltości
ń€[email protected] należy po.!ać ńeką nodel
x,
zobowiąaia pieniężre o łaltościpovyżej l o ooo żotych, w 9T zciągoięte hedj,ty i połczki
Ó@ waruDłi' m jakicb żoŚtalr udzidore (ebec kogo, w Ż\'iązla z jałin zdaaien' w j3kie.j
5ft)
--
---- --

Podobne dokumenty