postępowania o udzielenie zamówienia

Transkrypt

postępowania o udzielenie zamówienia
AGENCJA WYWIADU
Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r.
Do wszystkich Wykonawców:
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/3b/2016 w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego na potrzeby Agencji
Wywiadu.
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Agencja Wywiadu działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20
kwietnia 2016 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:
Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuszcza samochód wyposażony w koło zapasowe dojazdowe z
obręczą stalową zamontowane fabrycznie wewnątrz bagażnika?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga pełnowymiarowego koła zapasowego zamontowanego wewnątrz
bagażnika.