Zmiany dotyczące umów Życie+, Junior, Senior, Sukcesor

Transkrypt

Zmiany dotyczące umów Życie+, Junior, Senior, Sukcesor
Zmiany dotyczące umów Życie+, Junior, Senior, Sukcesor
Zwiększenie sumy ubezpieczenia w umowie podstawowej i dodatkowej
Kto wnioskuje
Ubezpieczający łącznie z Ubezpieczonym (patrz: Wiadomości ogólne).
Forma wniosku
Wyłącznie pisemna.
Ważne informacje
Jeśli właścicielem polisy jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, prosimy o skontaktowanie się z Agentem ubezpieczeniowym.
Podwyższenie sumy ubezpieczenia możliwe jest tylko w rocznicę wejścia w życie polisy, pod
warunkiem, że umowa pozostaje w mocy (jest na bieżąco opłacana) i nie ma w polisie zadłużenia
Towarzystwo dokonuje oceny medycznej pod kątem nowej sumy ubezpieczenia i może skierować
Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego na dodatkowe badania medyczne lub poprosić o dosłanie
posiadanej dokumentacji medycznej.
Podwyższenie sumy ubezpieczenia z tytułu umowy podstawowej wiąże się z koniecznością
uregulowania jednorazowej dopłaty tytułem wyrównania rezerw.
Wymagane dokumenty:
•
wniosek o zmianę w polisie (PS29 Wniosek o zmianę w polisie),
•
formularz „Oświadczenie o stanie zdrowia” (Oświadczenie o stanie zdrowia).
Procedury DOK do publikacji na stronie WWW
Ostatnia aktualizacja: 9.07.2010
1