pod tym linkiem - Gimnazjum nr 1 Myślenice

Transkrypt

pod tym linkiem - Gimnazjum nr 1 Myślenice
REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Moje Gimnazjum wczoraj i dziś”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.
2. Celem konkursu jest:
- rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów
- popularyzacja fotografii jako kreatywnej formy aktywności
- rozwijanie wśród uczniów wiedzy o historii szkoły
3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu, oceniania, zdjęć
II. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu - od 17 listopada 2014 do 16 stycznia 2015r.
2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
3. Zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestnika.
4. W kategorii paspartu zdjęcie jest wykonane przez inną osobę a paspartu przez
uczestnika/ osobę zgłaszającą pracę do konkursu.
5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, oraz zapewnia, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych.
6. Konkurs przeprowadzany jest kategoriach:
a) portret, (przedstawiający dowolną osobę z naszej szkoły, kolegę, koleżankę,
nauczyciela)
b) szkoła jako budynek
c) wykonanie do zdjęcia historycznego będącego własnością kogoś z rodzin (mamy/ taty,
dziadków itd.) paspartu
7. Każdy uczestnik może zgłosić w każdej kategorii do 3 prac. (w sumie jest to max 9
zdjęć)
8. Format prac:
Zdjęcia
a. odbitki kolorowe, czarnobiałe lub sepia
b. rozmiar 15x 21 cm lub większe
c. oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG lub RAW (bez przeróbek)
d. fotografie zgłoszone do konkursu zapisane w formacie JPEG lub RAW (po
przeróbkach)
e. dopuszczalna jest obróbka cyfrowa zdjęć
Paspartu
- Dostosowane do posiadanych zdjęć / dopuszcza się wykonanie odbitki (powiększenia)
zdjęcia oryginalnego, sposób wykonania i materiały dowolne.
9. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:
a. imię i nazwisko autora oraz klasę,
b. tytuł pracy lub kogo/ co przedstawia ,
c. płytki z pracami muszą być podpisane
10. Prace konkursowe wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej (na płytkach) należy
składać bezpośrednio do pana Marcina Gmyrek lub pani Anny Pitak
11. Termin składania prac upływa 16 stycznia 2015 roku.
12 Wyróżnione i nagrodzone prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej
Ostatecznego wyboru tychże prac dokona komisja konkursowa.
13. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo
do ich nieodpłatnej publikacji na szkolnej stronie internetowej, w materiałach
promocyjnych z podaniem imienia i nazwiska autora.
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Decyzja jury jest ostateczna.
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe
4. Jedną z nagród jest umieszczenie zdjęć na stronie głównej szkolnej strony .
5. Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej która odbędzie
w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach w Marcu 2015r.
6. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia
konkursu
7. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
IV. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami
Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych
nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23
kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Regulamin jest do dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.