Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2007

Transkrypt

Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2007
Lubin 1: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2007/2008 dla potrzeb
ogrzewania budynku Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
w Księginicach
Numer ogłoszenia: 193470 - 2007; data zamieszczenia: 15.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgnicach,
Księginice 14, 59-300 Lubin 1, woj. dolnośląskie, tel. 076 8408174, fax 076 8408174.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug.lubin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy powołany przez Urząd Gminy w
Lubinie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opałowego w
sezonie grzewczym 2007/2008 dla potrzeb ogrzewania budynku Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2007/2008 dla potrzeb
ogrzewania budynku Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
Zamawiany olej opałowy musi spełniać minimalne parametry jakościowe jak np.:
- wartość opałowa nie niższa niż 42 MJ/kg,
- zawartość siarki nie więcej niż 0,20%/m/m,
- gęstość w temp. 15 oC, nie wyższa niż 0,860g/ml,
- zawartość wody nie większa niż 200mg/kg,
- całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg.
Dowożona jednorazowo ilość oleju opałowego nie mniejsza niż 500 litrów. Planowana ilość dostaw
w sezonie grzewczym - do 80.000 litrów. Samochody dostawcze dostarczające olej opałowy muszą
być wyposażone w mierniki dostarczanego oleju opałowego przeliczające ilość dostarczonego oleju
opałowego do temp. referencyjnej 15 oC. Dostawa maksymalnie w ciągu 5 dni licząc od dnia
telefonicznego zgłoszenia. Cena litra oleju wskazana w ofercie musi w sobie zawierać cenę oleju i
koszty dowozu do obiektu. Wybrany oferent zobowiązany jest także we własnym zakresie lub przy
pomocy podwykonawcy dokonać przeglądu pieca, jego uruchomienia po okresie przestoju oraz
regulacji. Koszty te ponosi oferent i muszą zawierać się one w cenie ofertowej. Zaproponowana
jednostkowa cena ofertowa za 1 litr oleju opałowego w trakcie realizacji umowy będzie ulegała
wahaniom (+, -) jako cena ruchoma w zależności od zmiany ceny publikowanej przez PKN
ORLEN na stronie internetowej www.orlen.pl.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
okres w miesiącach: 6.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą - spełnia / nie spełnia - w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 11
SIWZ
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dostarczyć:
1. Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);
2. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);
3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
4. Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
5. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne
uprawnienia
W przypadku składania oferty wspólnej:
1.Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 11.3, 11.4 SIWZ składają wszyscy
wykonawcy występujący wspólnie, natomiast dokumenty o których mowa w pkt 11.1, 11.2, 11.5
SIWZ może złożyć jeden z wykonawców składających ofertę wspólną,
2. Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną lub jeden
podmiot spośród nich wytypowany do reprezentacji.
3. Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład innego
podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam
złożyć oferty w tym przetargu.
4. Nie spełnienie powyższych wymogów przy złożeniu oferty wspólnej spowoduje jej odrzucenie
przez Zamawiającego jako nie zgodnej z ustawą oraz s.i.w.z.
5. Podmioty występujące wspólnie dostarczą umowę regulującą współpracę w wypadku wygrania
postępowania przed podpisaniem umowy (w przypadku złożenia oferty wspólnej)
6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt.11.3 SIWZ przedstawia dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ug.lubin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
59-300 Lubin 1, Księginice 14.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.10.2007 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w
Księginicach 14, 59-300 Lubin 1
Sekretariat GZUKiM.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Dyrektor Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
/-/Marian Domański