Moc zabawy w warzywach i owocach - Centrum Kultury i Promocji w

Transkrypt

Moc zabawy w warzywach i owocach - Centrum Kultury i Promocji w
Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
"Moc zabawy w warzywach i owocach"
REGULAMIN KONKURSU
NA FILM (SPOT) REKLAMOWY
„Moc zabawy w warzywach i owocach”
I. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest dotarcie do młodzieży i pokazanie im korzyści płynących ze spożywania warzyw i owoców. Młodzi
reżyserzy będą mogli przekonać swoich rówieśników, że zdrowe odżywianie jest korzystne i na czasie. Będą mogli
także nabyć (udoskonalić) umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji i marketingu.
III. Przedmiot i czas trwania konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest krótki film (spot) reklamowy trwający maksymalnie
3 minuty na temat promowanie zdrowego odżywiania (jedzenie warzyw i owoców).
2. Filmik powinien być zakończony napisem: IX Małopolskie Święto Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.
3. Pracę konkursową należy umieścić na płycie CD/DVD. Płyta powinna być opisana: imieniem i nazwiskiem autora,
pełną nazwą reprezentowanej szkoły. Prace należy dostarczyć do dnia 24 maja 2016r. do Centrum Kultury i
Promocji w Wawrzeńczycach do godz.15.00.
4. Film powinien być nagrany w typowym do odtwarzania programie. Komisja nie bierze odpowiedzialności jeżeli z
przyczyn technicznych nie uda się odtworzyć filmu.
5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Centrum Kultury i Promocji w zakładce Konkursy.
Natomiast rozdanie nagród nastąpi podczas IX Małopolskiego Święta Warzyw 4 września 2016r. na Lotnisku
Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim.
IV. Zasady konkursu
1. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową.
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami
obyczajowymi.
3. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac
konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz miejscowości zamieszkania, w celach promocyjno marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi do publikacji na stronie internetowej
organizatora.
1
Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
V. Ocena i nagrody
1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów
konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Oceniana będzie przede wszystkim samodzielność wykonania pracy.
3. Jury przyzna I, II, III nagrodę, może przyznać także wyróżnienie.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Centrum Kultury i Promocji w zakładce
konkursy.
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną
automatycznie zdyskwalifikowane.
3. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie złożenia pracy konkursowej (załącznik nr 1)
ZAŁĄCZNIK NR 1
POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ
W dniu
Prace przyjęto
O godzinie
Pieczęć Organizatora Konkursu
Podpis przyjmującego pracę
2