wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
…………….dn………………………
AR.272.1.10.2016.MR
WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Białobrzeski Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, NIP 798-146-40-78 REGON 670223132
2. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności wraz z
niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. "Kompleksowa modernizacja budynków ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul.
Spacerowej 10”.
L.p.
1.
Imię i nazwisko osoby, która
będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia
Część zamówienia, za którą
będzie odpowiedzialna
Doświadczenie w przygotowywaniu studium
wykonalności
(przynajmniej 2 studia wykonalności w części,
w której się specjalizuje)
Doświadczenie ……….........................……………
w zakresie: …...........................................................
…...............................................................................
…...............................................................................
…...............................................................................
2.
Doświadczenie ……….........................……………
w zakresie: …............................................................
…...............................................................................
…...............................................................................
…...............................................................................
Doświadczenie ……….........................……………
w zakresie: …............................................................
3.
…...............................................................................
…...............................................................................
…...............................................................................
Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie
uprawnieniami i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.
Podpis i pieczęć wykonawcy