Ekonomika, organizacja i finansowanie produkcji rolniczej #13.3.0041

Transkrypt

Ekonomika, organizacja i finansowanie produkcji rolniczej #13.3.0041
Ekonomika, organizacja i finansowanie produkcji rolniczej #13.3.0041
Sylabusy - Ośrodek Informatyczny UG
Nazwa przedmiotu
Ekonomika, organizacja i finansowanie produkcji rolniczej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Wydział Chemii
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr inż. Maria Orłowska
Studia
wydział
Wydział Chemii
kierunek
Agrochemia
Kod ECTS
13.3.0041
stopień
wszystkie
tryb
wszystkie
specjalność
wszystkie
specjalizacja
wszystkie
semestr
5
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Formy zajęć
2
Wykład, Ćw. audytoryjne
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 15 godz., Ćw. audytoryjne: 15 godz.
Cykl dydaktyczny
2014/2015 zimowy
Status przedmiotu
Język wykładowy
obowiązkowy
polski
Metody dydaktyczne
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
- wykład
Sposób zaliczenia
- ćwiczenia audytoryjne - praca w grupach
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
kolokwium
Podstawowe kryteria oceny
• pozytywna ocena z kolokwium obejmującego treść wykładów i ćwiczeń
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Gleboznawstwo, Podstawy produkcji roślinnej
B. Wymagania wstępne
wiedza z zakresu podstaw produkcji roślinnej oraz gleboznawstwa
Cele kształcenia
• zdobycie wiedzy w zakresie teorii produkcji rolniczej oraz zasad i metod podejmowania decyzji produkcyjnych w go-spodarstwach rolnych.
• nabycie umiejętności w zakresie metod rachunku ekonomicznego, opisu i oceny potencjału produkcyjnego gospodar-stwa, organizacji gospodarstw
i produkcji rolniczej, syntetycznej oceny wyników działalności gospodarczej oraz finan-sowania bieżącej i inwestycyjnej działalności gospodarstwa
rolnego.
Treści programowe
A. Problematyka wykładu: Wprowadzenie do teorii produkcji w rolnictwie. Zasady racjonalizacji działalności gospodarczej. Funkcja produkcji rolniczej.
Funkcja kosztów. Analiza substytucji nakładów. Metody rachunku ekonomicznego w rolnictwie. Teoria czynników produkcji w rolnictwie.
Ekonomiczne zasady opisu procesów produkcyjnych w rolnictwie. Organizacja działów i gałęzi produkcyjnych. Nakłady i koszty w gospodarstwie
rolnym. Obliczanie wyników działalności gospodarstwa rolniczego. Źródła finansowania bieżącej i inwestycyjnej działalności gospodarstwa rolnego.
Analiza działalności gospodarstwa rolniczego. Opis analityczny gospodarstwa rolniczego. Organizacja pracy w gospodarstwie rolniczym.
B. Problematyka ćwiczeń: Zasady i narzędzia opisu zjawisk ekonomicznych w rolnictwie. Analiza relacji nakład-produkt. Analiza funkcji kosztów.
Analiza substytucji nakładów. Kalkulacje różnicowe. Kalkulacje niepełne. Analiza potencjału produkcyjnego gospodarstw. Analiza organizacji
produkcji. Pionowa i pozioma analiza bilansu finansowego. Analiza kosztów produkcji. Analiza przepływów pieniężnych. Analiza wyników
produkcyjnych i finansowych gospodarstwa. Elementy analizy wskaźnikowej.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
1. Fereniec J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Key Text, Warszawa.
2. Goraj L., Mańko S., 2009. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa.
3. Manteuffel R., 1979. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
4. Ziętara W., Olko-Bagieńska T, 1986. Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie. PWRiL, Warszawa.
B. Literatura uzupełniająca
1. Heijman W. i inni., 1997. Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Fundacja Rozwój SGGW Warszawa.
Ekonomika, organizacja i finansowanie produkcji rolniczej #13.3.0041 | 24f1387b8c3c1952e5d525f412fc115d | Strona 1 z 2
Ekonomika, organizacja i finansowanie produkcji rolniczej #13.3.0041
Sylabusy - Ośrodek Informatyczny UG
2. Mańko S., 2001. Analiza finansowa gospodarstwa rolniczego. Program Leonardo da Vinci. ODR Minikowo.
3. Woś A., 1996. Agrobiznes. Makroekonomika. PWRiL Warszawa.
4. Woś A. (red), 1996. Agrobiznes. Mikroekonomika. PWRiL Warszawa.
Efekty uczenia się
Wiedza
K_W11: zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej
interdyscyplinarną wiedzę z zakresu agrochemii;
K_W19: zna zasady zrównoważonego użytkowania
środowiska przyrodniczego;
K_W20: opisuje podstawowe czynniki warunkujące
funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich;
K_U14: potrafi wykorzystać podstawowe technologie
informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania
informacji z zakresu produkcji rolniczej;
K_U18: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do oceny
wartości rozwiązań stosowanych w produkcji rolniczej;
K_K08: potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Student:
• Posiada podstawową wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania i organizacji
produkcji rolniczej.
• Wykazuje podstawową znajomość zasad i metod podejmowania decyzji
produkcyjnych w gospodarstwach rolniczych.
Umiejętności
• Potrafi sporządzić opis i dokonać oceny potencjału produkcyjnego gospodarstwa,
organizacji gospodarstw i produkcji rolniczej oraz syntetycznej oceny wyników
działalności gospodarczej, finansowania bieżącej i inwestycyjnej działalności
gospodarstwa rolnego.
• Potrafi posługiwać się wybranymi metodami rachunku ekonomicznego.
Kompetencje społeczne (postawy)
• Potrafi myśleć i podejmować działania w zakresie działalności rolniczej z
uwzględnie-niem organizacyjno-ekonomicznych zasad przedsiębiorczości.
Kontakt
[email protected]
Ekonomika, organizacja i finansowanie produkcji rolniczej #13.3.0041 | 24f1387b8c3c1952e5d525f412fc115d | Strona 2 z 2