ANKIETA dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy dotycząca

Transkrypt

ANKIETA dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy dotycząca
Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
Centrum Aktywizacji Zawodowej
98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) 843-47-33, 886-05-18
www.pup.wielun.pl e-mail: [email protected]
ANKIETA
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy dotycząca kierunków
szkoleń
PŁEĆ:
□ Kobieta
□ MęŜczyzna
WIEK:
□ 18 – 24 lata
□ 25 – 34 lata
□35 – 44 lata
□ 45 i więcej lat
WYKSZTAŁCENIE:
□
□
□
□
□
gimnazjalne i poniŜej
□
□
Wieś
MIEJSCE ZAMIESZKANIA:
zasadnicze zawodowe
średnie ogólne
średnie zawodowe lub policealne
wyŜsze
Miasto
Proszę wskazać szkolenia jakie Pana/Pani zdaniem powinien organizować urząd pracy,
aby łatwiej moŜna było znaleźć zatrudnienie:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Podobne dokumenty