Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w

Komentarze

Transkrypt

Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w
T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W
WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
B I B L I O T E K A
U N I W E R S Y T E C K A
T O R U N I U
W
T O R U N I U
ZAPISKI HISTORYCZNE
POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA
I KRAJÓW BAŁTYCKICH
TOM LXXIX – ROK 2014
SUPLEMENT
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO
ORAZ KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2012
Toruń 2014
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO
I ZACHODNIEGO
oraz
KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2012
wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich
Opracowali
ADAM BIEDRZYCKI i URSZULA ZABORSKA
współpraca
WOJCIECH SZRAMOWSKI
RADA REDAKCYJNA ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Przewodniczący: Mieczysław Wojciechowski
Członkowie: Karola Ciesielska, Jerzy Dygdała, Karin Friedrich, Rolf Hammel-Kiesow,
Grzegorz Jasiński, Edmund Kizik, Janusz Małłek, Ilgvars Misāns, Michael G. Müller,
Alvydas Nikžentaitis, Stanisław Salmonowicz, Jürgen Sarnowsky,
Janusz Tandecki, Kazimierz Wajda, Edward Włodarczyk
KOMITET REDAKCYJNY ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Redaktor: Bogusław Dybaś, zastępca redaktora: Roman Czaja
Członkowie: Mirosław Golon, Tomasz Kempa, Katarzyna Minczykowska,
Magdalena Niedzielska, Piotr Oliński, Przemysław Olstowski, Mariusz Wołos
Sekretarze Redakcji: Paweł A. Jeziorski, Joanna Orzeł
Skład i łamanie: WENA Włodzimierz Dąbrowski
Adres Redakcji
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Wysoka 16
www.zapiskihistoryczne.pl
e-mail: [email protected]
Instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej
oraz w każdym zeszycie pierwszym czasopisma
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana
Redakcja stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami ghostwriting i guest authorship
Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in „Historical Abstracts”
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ISSN 0044-1791
TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU
Wydanie I. Ark. wyd. 27,6 Ark. druk. 21,4
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne
Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 15
www.wzg.com.pl
SPIS TREŚCI
Wstęp ................................................................................................................................................7
I.
II.
III.
IV.
A. Ogólne
Bibliografie ..............................................................................................................................9
Czasopisma ............................................................................................................................10
Towarzystwa, instytuty i zjazdy naukowe .............................................................................17
Nauki pomocnicze historii .....................................................................................................21
1. Archiwa ..............................................................................................................................21
2. Biblioteki ...........................................................................................................................24
3. Muzea, wystawy ................................................................................................................27
4. Historiografia, krytyka źródeł ............................................................................................32
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka, numizmatyka ............................................................37
6. Geografia historyczna ........................................................................................................39
7. Język i onomastyka ............................................................................................................40
B. Pomorze Wschodnie
I.
Opracowania i zagadnienia ogólne ........................................................................................46
II.
Źródła .....................................................................................................................................49
III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze .....................................................................................54
1. Geografia gospodarcza .......................................................................................................54
2. Osadnictwo i demografia ...................................................................................................55
3. Etnografia ...........................................................................................................................57
4. Historia społeczno-gospodarcza ........................................................................................59
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe ...............................................................................................66
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ......................................................................67
1. Ogólne ................................................................................................................................67
2. Historia nauki i literatury ...................................................................................................69
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ..........................................................................72
4. Historia sztuki ...................................................................................................................77
5. Historia książki, prasy i innych mediów ............................................................................91
VI. Kościoły i wyznania ..............................................................................................................95
VII. Regiony i miejscowości ......................................................................................................107
VIII. Osoby ...................................................................................................................................128
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................146
1. Okres do końca XIII w. ...................................................................................................146
2. Od XIV w. do poł. XV w. ...............................................................................................152
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w. ........................................................................................159
4. Od poł. XVII w. do 1815 r. .............................................................................................160
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. .................................................................................................160
1. Od 1815 r. do 1848 r. ......................................................................................................160
2. Od 1849 r. do 1918 r. ......................................................................................................161
3. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................162
4. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................166
XI. Pomorze Wschodnie po 1945 r. ..........................................................................................169
6
C. Pomorze Zachodnie
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................177
Źródła ...................................................................................................................................178
Zagadnienia społeczno-gospodarcze ...................................................................................179
1. Geografia gospodarcza .....................................................................................................179
2. Osadnictwo i demografia .................................................................................................179
3. Etnografia .........................................................................................................................181
4. Historia społeczno-gospodarcza ......................................................................................182
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe .............................................................................................184
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ....................................................................184
1. Ogólne ..............................................................................................................................184
2. Historia nauki i literatury .................................................................................................185
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ........................................................................185
4. Historia sztuki ..................................................................................................................187
5. Historia książki, prasy i innych mediów .........................................................................190
VI. Kościoły i wyznania.............................................................................................................191
VII. Regiony i miejscowości .......................................................................................................194
VIII. Osoby ...................................................................................................................................201
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................205
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. .................................................................................................207
1. Od 1815 r. do 1918 r. ......................................................................................................207
2. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................208
3. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................208
XI. Pomorze Zachodnie po 1945 r. ...........................................................................................209
I.
II.
III.
D. Inne kraje bałtyckie
I.
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................213
II.
Bałtyk słowiański .................................................................................................................215
III. Hanza ...................................................................................................................................215
IV. Bałtyk w XV–XX w. ...........................................................................................................218
V.
Dzieje Inflant oraz Litwy, Łotwy i Estonii...........................................................................219
1. Opracowania i zagadnienia ogólne ..................................................................................219
2. Dzieje do 1815 r. .............................................................................................................224
3. Dzieje po 1815 r. .............................................................................................................239
VI. Dzieje krajów skandynawskich ...........................................................................................257
1. Opracowania i zagadnienia ogólne .................................................................................257
2. Dania ................................................................................................................................260
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................260
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................261
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................262
3. Norwegia ..........................................................................................................................262
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................262
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................263
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................264
4. Szwecja ............................................................................................................................265
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................265
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................266
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................269
5. Finlandia ..........................................................................................................................270
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................270
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................270
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................271
S k o r o w i d z ...............................................................................................................................273
WSTĘP
W związku z coraz liczniej pojawiającymi się opracowaniami poruszającymi
tematykę współczesnych mediów (np. radia i telewizji) poszerzono zakres rozdziałów poświęconych historii książki i prasy. Począwszy od Bibliografii za rok 2012
w działach: B. Pomorze Wschodnie i C. Pomorze Zachodnie odpowiednie rozdziały
otrzymały tytuł: 5. Historia książki, prasy i innych mediów.
Od 2012 roku zmieniono również zasady transliteracji znaków cyrylickich na
znaki łacińskie. Zastosowano normę PN-ISO 9 Transliteracja znaków cyrylickich
na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie. Zmienia się więc sposób zapisu następującej grupy znaków:
Litera
є
з
љ
њ
x
џ
щ
ъ
ю
я
Dotychczas
je
dz
lj
nj
ch
dž
šč
a
ju
ja
Przykład:
KOSTJAŠOV Jurij – transliteracja wg PN-83/N-010-1
KOSTŠOV Ûrij – transliteracja wg PN ISO 9
Od 2012 r.
ê
z
l
n
h
d
ŝ
”
û
â
A. OGÓLNE
I. BIBLIOGRAFIE
Zob. też poz.: 342, 527, 1503, 1695, 1820, 1886, 1902, 1921, 1930, 2112, 2315, 2624, 2774, 2811
1. AUSWAHLBIBLIOGRAPHIEN zur
Geschichte des Kommunismus in Osteuropa. Bd. 3: Estland / hrsg. v. Wiebke Jürgens;
Osteuropa Zentrum Berlin. - Berlin, 2009.
- 225 s.
8. ROMULEWICZ Anita, WYSOCKA
Anna, BIAŁECKA Sylwia: Bibliografia Warmii i Mazur za lata 2003-2004 / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Olsztynie. - Olsztyn, 2012. 1 CD-Rom
2. BIBLIOGRAFIA Kaszub: artykuły
z czasopism. T. 1: 1945-1956 / oprac. Agnieszka Chełchowska [et al.]; Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha
Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Gdańsk, 2012. - XIII, [1], 282 s. - (Pomorskie
Bibliografie WMBP)
19197 poz.
Wersja on-line: http://www.wbp.olsztyn.pl/katalog/
br/index1.php [dostęp: 7 IV 2014]
2687 poz.
3. GŁOWIŃSKA Anna: Powiat ostródzki: bibliografia piśmiennictwa lat 1966-1970.
Okolice Ostródy 2012 s. 161-187
281 poz.
4. KOWAL Anna: Bibliografia regionu
koszalińskiego w wyborze (1 I 2011 r. - 31 XII
2011 r.). Rocz. Koszal. 2012 nr 40 s. 215-230
258 poz.
5. KULIG Katarzyna: Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego: aktualny
stan prac Sekcji Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy
Kopernikańskiej w Toruniu. Folia Toruniensia 2012 T. 12 s. 115-124, il., mapa, tab.
6. KURZYŃSKA Marta: Materiały do
bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2011 rok. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s. 382-424
249 poz.
LUCYNA Legut [...] bibliografia... = poz. 1808
7. PAHALÛK K. A.: Boevye dejstviâ v
Vostočnoj Prussii v Pervuû mirovuû vojnu:
ukazatel’naâ literatura. - 2-e izd., ispr. i dop.
- Kaliningrad: Straž Baltiki, 2008. - 382 s.
9. SADOWSKA Jadwiga: Polska bibliografia regionalna z perspektywy półwiecza:
koncepcje i realia. Prz. Bibl. 2011 R. 79 z. 4 s.
449-465, tab. Sum.
W znacznym stopniu dot. Pom. Wsch. i Zach.
10. SPRUTH Herbert: Pommern-Bibliographie / Pommersche Greif e.V. - Neuausg. Insingen: Degener, 2012. - 1 CD-Rom. - (Materialien zur pommerschen Familien- und
Ortsgeschichte; H. 10)
Wyd. 1: Neustadt a.d. Aisch, 1965
11. SZKOŁA-PENKOWSKA
Renata:
Bibliografia powiatu wejherowskiego za lata
2007-2008 / oprac. [...]. - Wejherowo: Pow.
i MBP, 2010. - 319 s.
12. TUMELYTĖ Irena: Lietuvos istorijos
bibliografija 2001 / sud. [...]; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2012. - 167, [1] s.
13. WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia
Szczecina za 2011 rok. Kronika Szczec. 2011
Nr 30 (dr. 2012) s. 313-377
457 poz.
WESOŁOWSKA S.: Pomorze Zachodnie w l. 19452010: bibliografia... = poz. 2768
14. ZABORSKA Urszula, BIEDRZYCKI Adam: Bibliografia historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego oraz krajów
regionu Bałtyku za rok 2010 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich / Towarzystwo
Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Histo-
10
Ogólne
rycznych; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. - Toruń, 2012. - 385 s. - (Zapiski Historyczne; T. 77 Supl.)
4012 poz.
Wersja elektron.: http://opac.bu.umk.pl/isis/baza10.
html [dostęp: 19 IV 2013]
15. ZABORSKA Urszula, BIEDRZYCKI
Adam: Bibliografia miasta Torunia za rok
2011 wraz z uzupełnieniami. Rocz. Tor. 2012
[R.] 39 s. 323-439
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-2bd7740e-8205455d-a099-3fb3d2951da2 [dostęp: 27 VII 2013].
16. ZIARNEK Magdalena: Bibliografia
botaniczna Pomorza: rośliny naczyniowe
i ochrona przyrody: publikacje wydane do
roku 1945. - Poznań: Sorus, 2012. - 299 s.:
mapy
2200 poz.
916 poz.
II. CZASOPISMA
Zob. też poz.: 151, 2518, 2666, 2768
17. ACTA Baltico-Slavica / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Naukowe Warszawskie; red. nacz. Iryda
Grek-Pabisowa. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw.
2012 [T.] 36. - 294, [4], XV s.: il., mapy,
tab., portr.
18. ACTA Cassubiana / Instytut Kaszubski; przew. kom. red. Józef Borzyszkowski. Gdańsk. Sum. Zsfg.
2012 T. 14. - 495, [1] s.: il., faks., wykr.
19. ACTA Elbingensia. Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej / red. nauk. Eugeniusz Bojanowski, Henryk Gawroński. - Elbląg
2011 T. 10-11. - 255 s.: wykr.; 312, [6] s.:
tab. wykr.
2012 T. 12-15. - 126 s.; 185 s.; 107 s.: il.,
mapy, tab., wykr.; 130 s.
T. 11 red.: Marzena Sobczak, Jacek Perliński; T. 12
red.: E. Bojanowski, H. Gawroński T. 13 red.: Michał
Wojciech Płachta, Izabela Justyńska; T. 14 red.: H. Gawroński, Izabela Seredocha; T. 15 red.: Andrzej Sylwestrzak, H. Gawroński
20. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Familienarchiv / Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V.;
Schriftleit. Ute S. Drechsler. - Hamburg
2012 Bd. 34. - [11], IX, 146 s.
21. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Neue Folge. Blätter des Vereins für
Familienforschung in Ost- und Westpreussen
/ Schriftleit. Carsten Fecker. - Hamburg
2012 Bd. 42. - XIV, 469, 19, [1] s.: il., faks.,
mapa
22. ANNABERGER Annalen. Über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen
/ Baltischer Christlicher Studentenbund;
Litauischen Kulturinstituts; hrsg. v. Arthur
Hermann, Annemarie Lepa, Christina Nikolajew. - Bonn
2012 Nr. 20. - 404 s.: il., faks., portr.
Wersja elektron.: www.annaberger-annalen.de [dostęp: 14 XI 2014]
23. ARCHAEOLOGIA Baltica / Klaipėda
University; ed. by Vladas Žulkus. - Klaipėda
2012 [T.] 17-18. - 173, [1] s.: il., mapy,
tab.; 277, [2] s.: il., mapy, tab.
T. pt.: People at the crossroads of space and time...
24. BALTISCHE Studien. Pommersche
Jahrbücher für Landesgeschichte. Neue Folge / Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V. [et al.];
Schriftleit. Ivo Asmus [et al.]. - Kiel: Ludwig
2011 Bd. 97 (dr. 2012). - 264 s.: tab.
25. BEITRÄGE zur Geschichte Westpreussens. Zeitschrift der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde
Westpreussens e.V. / hrsg. v. Mario Glauert,
Sebastian Kubon, Jürgen Sarnowsky. - Münster/Westf.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008)
Rec.: LEIBETSEDER Mathis, Preussenland 2011 Jhb.
2 (dr. 2012) s. 190-192
11
Ogólne
26. BIBLIOTEKARZ Kujawsko-Pomorski
/ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy; przew.
kol. red. Danuta Kaczmarek. - Bydgoszcz
2012 nr 1-2
33. BIULETYN Rady Języka Kaszubskiego = Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka /
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; red. nauk.
Edward Breza. - Gdańsk
2012. - 349 s.: faks., tab., wykr.
27. BIBLIOTEKARZ Warmińsko-Mazurski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny; przew.
zesp. red. Andrzej Marcinkiewicz. - Olsztyn
2012 nr 1-4
34. BORUSSIA. Kultura - Historia - Literatura / Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”; red. Robert Traba. - Olsztyn
2012 [nr] 51-52. - 217, [1] s.: il.; 272 s.: il.
Dok. elektron.: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/
[dostęp: 22 XII 2014]
35. DIECEZJA Toruńska. Struktura i duchowieństwo / red. Jerzy Karol Kalinowski.
- Toruń: Tor. Wydaw. Diec.
2012. - 524 s.: mapy
28. BIBLIOTEKARZ Zachodniopomorski / Książnica Pomorska im. Stanisława
Staszica w Szczecinie [et al.]; przew. kol. red.
Lucjan Bąbolewski. - Szczecin
2012 R. 53 nr 1-4
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/30402 [dostęp: 16 V 2014]
29. BIBLIOTHECA Baltica. Informationen zum Bibliothekswesen im Ostseeraum.
Newsletter der Arbeitsgemeinschaft „Bibliotheca Baltica” / Bibliothek der Hansestadt
Lübeck. - Lübeck
2011 No. 21. - 23 s.: il.
2011 No. 22. - 19 s.: il.
2012 No. 23. - 17 s.: il., wykr.
Wersja elektron.: http://baltica.lnb.lv/newsletter-online [dostęp: 8 XII 2014]
30. BIULETYN Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej / Fundacja Generał Elżbiety
Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie
Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek;
red. nacz. Katarzyna Minczykowska. - Toruń
2012 R. 24 nr 62. - 147 s.: il., tab.
Od 2012 r. numeracja ciągła
31. BIULETYN Historyczny / Muzeum
w Lęborku; Lęborskie Bractwo Historyczne;
red. Mariola Pruska, Joanna Schodzińska. Lębork
2012 nr 35. - 129 s.: il., faks., mapy, portr.,
tab.
32. BIULETYN Koła Miłośników Dziejów Grudziądza / red. Tadeusz Rauchfleisz.
- Grudziądz
2012 R. 10 nr 1-35
Zob. też poz. 1163
36. ECHA Przeszłości / Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; red. nacz.
Witold Gieszczyński. - Olsztyn
2012 [T.] 13. - 526 s.: il., portr., tab.
37. ELBLĄSKIE Studia Muzealne / red.
Mirosław Marcinkowski. - Elbląg
2011 [T.] 2
Rec.: GROTH Andrzej, Rocz. Elbl. 2012 T. 24 s. 351353
38. ERMLANDBUCH / Bischof-Maximilian-Kaller-Stiftung e.V.; zsgst. u. bearb. v.
Dietrich Kretschmann. - Münster
2012 Nr. 63. - 208 s.: il.
39. EUROPA Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
/ red. nacz. Waldemar Rezmer. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK
2012 [T.] 3. - 224 s.: il., faks., mapa
40. FOLIA Toruniensia / Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
w Toruniu; red. Janusz Tandecki. - Toruń
2012 T. 12. - 160 s.: il., faks., tab., wykr.
41. FORSCHUNGEN zur Baltischen
Geschichte / hrsg. v. Mati Laur, Karsten Brüggemann. - Tartu: Akad. Ajalooselts
2011 Bd. 6. - 343 s.: faks., mapa, tab.
2012 Bd. 7. - 301 s.: tab.
Rec.: MIHAJLOVA Û. L.: Pervoe obŝebaltijskoe
naučnoe izdanie „Forschungen zur baltischen Geschichte”
// In: Rossiâ i Baltiâ. Vyp. 6: Dialog istorikov raznyh stran
i pokolenij - Moskva, 2011. - S. 194-222 [rec. dot. Bd. 1-4]
12
Ogólne
42. GDAŃSKI Rocznik Ewangelicki /
red. nacz. Marcin Hintz. - Sopot: Parafia Kościoła Ewang.- Augsb.
2012 Vol. 6. - 324 s.: il., portr.
43. GDAŃSKIE Zeszyty Numizmatyczne / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Oddział w Gdańsku; red. Aleksander M.
Kuźmin, Dariusz Świsulski. - Gdynia
2012 Nr 103-112
44. HANSISCHE Geschichtsblätter /
hrsg. v. Hansischen Geschichtsverein; Red.
Rolf Hammel-Kiesow, Volker Henn. - Trier:
Porta Alba Verl.
2012 Jg. 130. - IV, 319 s.: faks., wykr.
45. JAHRBUCH des Baltischen Deutschtums / Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. im
Auftrag der Deutsch-Baltischen Gesellschaft;
Red. Michael Garleff. - Lüneburg
2012 Bd. 59. - 252 s.: il., faks., tab.
46. JOURNAL of Baltic Studies / Association for the Advancement of Baltic Studies;
ed. Terry Clark. - [S.l.]
2012 Vol. 43 nr 1-4
47. KLUKA. Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach / red.
Kazimierz Ignacy Ostrowski. - Chojnice
2012 [nr] 5. - 52 s.: il.
48. KOCIEWSKI Magazyn Regionalny.
Kwartalnik społeczno-kulturalny / red. Halina Rudko. - Tczew: Kociew. Kantor Edyt.
2012 nr 1-4
49. KOMUNIKATY Instytutu Bałtyckiego / red. Czesław Ciesielski. - Gdańsk
2012 R. 47/48 z. 49
50. KOMUNIKATY
Mazursko-Warmińskie / Towarzystwo Naukowe i Ośrodek
Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego;
Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie;
red. Wojciech Wrzesiński. - Olsztyn
2012 nr 1-4
51. KOSZALIŃSKIE Zeszyty Muzealne.
Seria B-IX: Muzealnictwo / red. Jerzy Kalicki.
- Koszalin: Muzeum
2012 T. 32. - 151 s.: il., tab.
Tom pt.: Sprawozdania z działalności muzeów Pomorza Środkowego w roku 2011
52. KOSZALIŃSKO-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii
Biskupiej / red. Krzysztof Włodarczyk, Emilia Gawrońska. - Koszalin
2012 R. 40 [nr] 1-12
53. KOŚCIERSKIE Zeszyty Muzealne /
Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego
Knyby w Kościerzynie; red. Krzysztof Jażdżewski. - Kościerzyna
2012 [nr] 6. - 216 s.: il., faks., portr., tab.
54. KRONIKA Szczecina / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin: „Dokument”
2011 Nr 30 (dr. 2012). - 377, [3] s.: il.,
portr., tab.
Zob. też.: STOPYRA Jan: Narodziny „Kroniki Szczecina”. Kronika Szczec. 2011 Nr 30 (dr. 2012) s. 5-7. - WE
SOŁOWSKA Sylwia: Jubileuszowe wydanie „Kroniki
Szczecina”. Kronika Szczec. 2011 Nr 30 (dr. 2012) s. 9-13
55. KRONIKA Urzędowa Diecezji Ełckiej. - Ełk: Kuria Biskupia Diec. Ełckiej
2012 nr 1-4
56. LIETUVOS Istorijos Metraštis = The
Year-Book of Lithuanian History = Jahrbuch
für Litauische Geschichte / Lietuvos Istorijos
Institutas; pirm. red. kol. Zigmantas Kiaupa.
- Vilnius
2011 [nr] 1-2 (dr. 2012)
57. LIETUVOS Istorijos Studijos / Vilniaus Universitetas; red. Vygintas Bronius
Pšibilskis. - Vilnius
2012 T. 29-30. - 192, [2] s.: il.; 228 s.: tab.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo29.pdf [dostęp: 7 V
2014].
http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo30.pdf [dostęp: 7 V 2014]
58. LINGUISTICA Bidgostiana / red.
Andrzej S. Dyszak. - Bydgoszcz: Wydaw.
Uniw. Kazimierza Wielkiego
2012 Vol. 9. - 238, [1] s.
Ogólne
13
59. LITHUANIAN Historical Studies /
Lithuanian Institute of History; ed. S[tephen]
C. Rowell. - Vilnius
2011 Vol. 16 (dr. 2012). - VI, 188, [2] s.
68. POMERANIA. Miesięcznik społeczno-kulturalny / red. Dariusz Majkowski. Gdańsk: Zarząd Gł. Zrzesz. Kasz.- Pom.
2012 nr 1-12 + dod. specj.
60. LITUANISTICA / Lietuvos Mokslų
Akademija; red. Eugenijus Jovaiša. - Vilnius
2012 T. 58 Nr. 1-4
69. POMMERN. Zeitschrift für Kultur
und Geschichte / Pommerscher Zentralverband e.V; Schriftleit. Jana Olschewski. - Lübeck-Travemünde
2012 Jg. 50 H. 1-4
61. MATERIAŁY Zachodniopomorskie.
Nowa Seria. Rocznik Naukowy Muzeum
Narodowego w Szczecinie / red. nauk. Anna
B[ogumiła] Kowalska [et al.]. - Szczecin:
Muz. Narod.
2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012). - 447 s.: il., mapy,
tab., wykr.
62. MIESIĘCZNIK Archidiecezji Gdańskiej / Kuria Metropolitalna Gdańska; red.
Maciej Kwiecień. - Gdańsk
2012 R. 56 [nr] 1-12
63. MIESIĘCZNIK Diecezji Pelplińskiej
/ Kuria Diecezjalna Pelplińska; red. Tadeusz
Brzeziński. - Pelplin: „Bernardinum”
2012 R. 21 z. 1-12 + nr specj.
64. NASZE Pomorze. Rocznik Muzeum
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie / Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie; red.
nacz. Janusz Kopydłowski. - Bytów
2011 nr 13 (dr. 2012). - 284 s.: il., mapy,
tab. + 1 CD-Rom
65. NAUTOLOGIA / Polskie Towarzystwo Nautologiczne; red. Bolesław Hajduk.
- Gdynia
2012 R. 47 nr 149. - 129, [3] s.: il., faks.,
tab., portr.
66. OKOLICE Ostródy / red. Waldemar
Mierzwa. - Ostróda: Burmistrz M. Ostróda;
Ofic. Wydaw. „Retman”
2012. - 189, [3] s.: il., faks., mapa, tab.
67. ORDINES Militares: Colloquia Torunensia Historica: Yearbook for the Study of
the Military Orders / ed. Roman Czaja, Jürgen
Sarnowsky. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK
2012 Vol. 17. - 226 s.: mapy
Do Vol. 16 ukazywało się jako seria
70. PORTA Aurea. Rocznik Instytutu
Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego /
red. nauk. Małgorzata Omilanowska, Jacek
Friedrich. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.
2011 T. 10. - 222, [2] s., [8] s. tabl.: il.,
faks., pl.
2012 T. 11. - 362 s., [12] s. tabl.: il., faks.,
mapy, pl.
71. PREUSSENLAND. Jahrbuch der
Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung und der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und
Landeskunde Westpreussens: Mitteilungen
aus dem Geheimen Staatsarchiv Preusssicher
Kulturbesitz / Schriftl. Dieter Heckmann,
Klaus Neitmann, Astrid Kaim-Bartels. Osnabrück
2011 Jhb. 2 (dr. 2012). - 208 s.: il., mapy,
tab.
72. PREZBITERIUM. Pismo urzędowe
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej / Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska;
red. nacz. Robert Masalski. - Szczecin
2012 R. 40 nr 1-12
73. PROWINCJA. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław / red.
nacz. Leszek Sarnowski. - Sztum: Stow. Inicjatyw Obywat. „Taka Gmina”
2012 nr 1-4
74. PRUTHENIA. Pismo poświęcone
Prusom i ludom bałtyjskim / Towarzystwo
Naukowe Pruthenia; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; red. Grzegorz Białuński. - Olsztyn
2012 T. 7. - 309 s.: il., faks., mapy, pl., tab.,
wykr.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 2 IX 2014]
14
Ogólne
75. PRZEGLĄD Zachodniopomorski /
Uniwersytet Szczeciński; red. nacz. Tadeusz
Białecki. - Szczecin
2012 R. 27 nr 1-4
PRZYJACIEL Ludu Łecki... = poz. 1180
dzu; Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi
w Grudziądzu; Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu; red. Wiesław Sieradzan.
- Grudziądz
2012 T. 20. - 266 s.: il., faks., mapy, portr.,
tab.
76. REGIONY i Pogranicza / Centrum
Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Olsztyn
2011 [nr] 4
84. ROCZNIK Koszaliński / Koszalińska
Biblioteka Publiczna; przew. kol. red. Bogusław Polak. - Koszalin
2012 nr 40. - 230 s.: il., tab.
77. RES Humanitariae / Klaipėdos Universitetas; vyr. red. Rimantas Balsys. -Klaipėda
2007 T. 1-2. - 183 s.: il.; 198 s.: il.
2008 T. 1-2. - 211 s.: il.; 297 s.: il.
85. ROCZNIK Mazurski / Starostwo Powiatowe w Szczytnie; przew. kom. red. Zbigniew Kudrzycki. - Szczytno
2012 T. 16. - 304 s.: il., faks., mapy, portr.,
tab., wykr.
Wersja elektron.: http://www.ku.lt/leidykla/leidiniai/
moksliniai-zurnalai/res-humanitariae/mokslinio-zurnalao-res-humanitariae-leidimai [dostęp: 20 V 2014]
78. ROCZNIK Diecezji Pelplińskiej. Spis
parafii i duchowieństwa / red. Tadeusz Brzeziński. - Pelplin: „Bernardinum”
2012. - 461, [3] s.
79. ROCZNIK Elbląski / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Elblągu; Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida; red.
Andrzej Groth. - Elbląg
2012 T. 24. - 364 s.: il., faks., tab., wykr.
Rec.: JÓZEFCZYK Mieczysław, Stud. Elbl. 2012 T. 13
s. 409-411 [rec. dot. 2010 T. 23]
80. ROCZNIK Ełcki / Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku; red. nacz. Alfons
Bobowik. - Ełk
2011 T. 8 (dr. 2012). - 158 s.: il., portr.
81. ROCZNIK Gdański. - Gdańsk
1927-2012
Zob. polemikę z wstępem E. Kizika: BREZA Edward:
Wokół „Wstępu”: Edmud Kizik, Wstęp „Rocznik Gdański” t. 66 [!], za lata 2007/2008. Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2012 T. 9 s. 415-424
86. ROCZNIK Sopocki / Towarzystwo
Przyjaciół Sopotu; red. Wojsław Brydak. Sopot
2012 [T.] 23. - 240 s.: il., faks., portr. + [1]
k. pl. skł.
87. ROCZNIK Statystyczny Gdyni = Statistical Yearbook of Gdynia City / Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp. red. Jerzy
Auksztol. - Gdańsk
2011 (dr. 2012). - 316 s.: mapy, wykr.
88. ROCZNIK Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego = Statistical Yearbook of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
/ Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew.
zesp. red. Wioletta Zwara. - Bydgoszcz
2011 R. 12 (dr. 2012). - 374, [2] s., [14] s.
tabl.: mapy, wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/bydgosz/69_
683_PLK_HTML.htm [dostęp: 11 II 2013]
89. ROCZNIK Statystyczny Województwa Pomorskiego = Statistical Yearbook Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny
w Gdańsku; przew. zesp. red. Jerzy Auksztol.
- Gdańsk
2012. - 372 s., [10] s. tabl.: mapy, wykr.
82. ROCZNIK Gdyński / Towarzystwo
Miłośników Gdyni; red. Jacek Dworakowski.
- Gdynia
2012 nr 24. - 270 s.: il., portr., tab., wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/gdansk/69_
1400_PLK_HTML.htm [dostęp: 27 II 2013]
83. ROCZNIK Grudziądzki / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudzią-
90. ROCZNIK Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego = Statistical
Ogólne
15
Yearbook Warmińsko-Mazurskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew.
zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
2012 R. 13. - 345 s., [8] s. tabl.: mapy,
wykr.
milien und Ortsgeschichte; Schriftleit. Franz
Waldmann. - [S.l.]
2011 Bd. 13 Jg. 57 [H.] 1-4
2012 Bd. 13 Jg. 58 [H.] 1-4
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/olsz/69_
760_PLK_HTML.htm [dostęp: 4 IV 2014]
98. SŁUPSKIE Studia Historyczne / Akademia Pomorska w Słupsku; przew. kol. red.
Jerzy Hauziński. - Słupsk
2012 nr 18. - 340 s.: il., faks., tab.
91. ROCZNIK Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego = Statistical Yearbook of the Zachodniopomorskie Voivodship
/ Urząd Statystyczny w Szczecinie; przew. zesp.
red. Dominik Rozkrut . - Szczecin
2012. - 399, [1] s., [10] s. tabl.: mapy,
wykr.
92. ROCZNIK Toruński / Towarzystwo
Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja
Kopernika; red. Agnieszka Zielińska. - Toruń
2012 [R.] 39. - 443 s.: il., faks., portr., tab.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.cejsh-3d9abe96-3372-41088b1c-4672152ab657 [dostęp: 27 VII 2013].
Zob. też poz. 1134
93. RYDWAN. Roczniki muzealne /
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdańskim; red. Andrzej Błażyński. - Starogard Gdański
2012 nr 7. - 362 s.: il., faks., portr., tab.
94. SCANDINAVIAN Journal of History
/ ed. Guđmundur Hálfdanarson. - [S.l.]: Taylor & Francis
2012 Vol. 37 No. 1-5
Wersja elektron.: www.tandfonline.com/loi/shis20#.
VOHa1y6Gw80 [dostęp: 27 XI 2013]
95. SCHEMATYZM Archidiecezji Gdańskiej. - Gdańsk
2011
Rec.: SZULIST Władysław // In: Z przeszłości i historiografii diecezji pelplińskiej w latach 1945-2011 / W.
Szulist - Gdańsk, 2012. - S. 112-118
96. SCHEMATYZM Diecezji Ełckiej /
red. nacz. Antoni Skowroński. - Ełk: Ełcka
Kuria Diec.
2012. - 828 s.: il., portr.
97. SEDINA-Archiv. Familiengeschichtliche Mitteilungen Pommerns / Pommerscher Greif e.V. Verein für pommersche Fa-
99. STUDIA Elbląskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej; red.
Andrzej Kilanowski, Stefan Ewertowski. - Elbląg
2012 T. 13. - 464 s.
100. STUDIA Ełckie / red. nacz. Paweł
Tarasiewicz. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum
2012 [T.] 14. - 571 s.: il., tab.
101. STUDIA Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne; red. nacz. Adam Romejko. - Gdańsk-Oliwa
2012 T. 30-31. - 324, [2] s.; 444, [2] s.: il.,
tab., wykr.
Wersja elektron.: http://www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/tom30.html.
http://www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/tom31.
html [dostęp: 21 II 2014]
102. STUDIA i Materiały do Dziejów
Ziemi Wałeckiej. Rocznik popularno-naukowy / Regionalne Towarzystwo Historyczne
Ziemi Wałeckiej; red. Przemysław Bartosik.
- Wałcz
2012 nr 3. - 215 s.: il., faks., mapy
103. STUDIA Koszalińsko-Kołobrzeskie
/ Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Koszalinie; red.
Edward Sienkiewicz. - Koszalin
2012 Nr 18-19. - 174 s.; 202 s.
104. STUDIA Maritima / Polish Academy of Sciences. Committee of Historical Subjects; University of Szczecin; ed. by Edward
Włodarczyk. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw.
Szczec.
2012 Vol. 25. - 291 s.: tab., wykr.
16
Ogólne
105. STUDIA Pelplińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej; red.
nacz. Antoni Bączkowski. - Pelplin: „Bernardinum”
2012 T. 45. - 288 s.: faks., tab.
106. STUDIA Teutonica. Issledovaniâ po
istorii Nemeckogo ordena / Baltijskij Federalnyj Universitet im. Immanuila Kanta; otvet. red. Il’â [O.] Dement’ev. - Kaliningrad
2012 Vyp. 1. - 202, [2] s.
107. STUDIA Warmińskie / red. nacz.
Zdzisław Kieliszek. - Olsztyn: Wydaw. Uniw.
Warm.- Maz.
2012 [T.] 49. - 426 s.: tab., wykr.
108. STUDIA Zamkowe / Muzeum Zamkowe w Malborku; red. Artur Dobry, Barbara
Pospieszna. - Malbork
2012 [T.] 4. - 284 s.: il., faks., tab.
109. SZCZECIŃSKI Informator Archiwalny / Archiwum Państwowe w Szczecinie;
red. Maria Frankel. - Szczecin: „Dokument”
2012 nr 21. - 222 s.: il.
110. SZKICE Człuchowskie / Urząd
Miejski w Człuchowie; Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej; Muzeum Regionalne w Człuchowie; red. nacz. Wiktor
Zybajło. - Człuchów
2012 T. 7 z. 14/15. - 196 s.: il., faks., mapy,
tab., wykr.
111. TEKI Gdańskie / red. nacz. Waldemar Jaroszewicz. - Gdańsk: Oddz. Okr. Katol.
Stow. „Civitas Christiana”
2011 T. 12 (dr. 2012). - 126 s.
112. TEKI Kociewskie. Czasopismo społeczno-kulturalne / Zrzeszenie KaszubskoPomorskie. Oddział Kociewski; red. Michał
Kargul, Krzysztof Korda. - Tczew
2012 z. 6. - 329 s.: il., mapy, tab., wykr.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 19 II 2014]
113. TERRA Jatwezenorum. Jotvingių
krašto istorijos paveldo metraštis / red. Sigitas Birgelis. - Punsko: Aušros
2012 [T.] 4. - 528 s., [1] k. tabl. skł.: il.,
faks., mapy, portr., tab.
114. TORUŃSKIE Wiadomości Kościelne / red. nacz. Wojciech Miszewski. - Toruń:
Tor. Wydaw. Diec.
2012 R. 21 nr 1-4
115. UNIVERSITAS Gedanensis / red.
nacz. Zdzisław Kropidłowski. - Gdańsk: Pom.
Tow. Filoz.-Teolog.
2012 R. 24 T. 43-44
116. VIKING and Medieval Scandinavia / ed. Carolyne Larrington. - Turnhout:
Brepols
2012 [Vol.] 8. - XII, 297 s.: il.
117. WARMIŃSKIE Wiadomości Archidiecezjalne / Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej; red. Tomasz Pocałujko.
- Olsztyn
2012 R. 67 nr 117-122
Od nr 122 red. Paweł Romański
118. WESTPREUSSEN-Jahrbuch. Aus
dem Land an der unteren Weichsel / Landsmannschaft Westpreussen; hrsg. Hans-Jürgen
Kämpfert. - Münster: Westpr.-Verl.
2012 Bd. 62. - 164 s.: il., faks., mapy,
portr., tab.
119. WOJEWÓDZTWO
Pomorskie.
Podregiony, powiaty, gminy = Pomorskie
Voivodship. Subregions, powiats, gminas /
Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp.
red. Jerzy Auksztol. - Gdańsk
2012. - 264 s., [10] s. tabl.: mapy, wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/gdansk/69_
1409_PLK_HTML.htm [dostęp: 27 II 2013]
120. WOJEWÓDZTWO WarmińskoMazurskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
w Olsztynie; przew. zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
2012. - 262 s., [8] s. tabl.: mapy, wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/olsz/69_
765_PLK_HTML.htm [dostęp: 4 IV 2014]
121. WOJEWÓDZTWO
Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Zachodniopomorskie Voivodships. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
17
Ogólne
w Szczecinie; przew. kom. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin
2012. - 288, [1] s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
Wersja elektron.: http://www.stat.gov.pl/szczec/69_
1591_PLK_HTML.htm [dostęp: 27 II 2013]
122. ZACHODNIOPOMORSKIE Wiadomości Konserwatorskie / red. Kazimiera
Kalita-Skwirzyńska. - Szczecin: Zach.- pom.
Woj. Kons. Zabytk.
2012 R. 5. - 219 s.: il., faks., mapy, pl., tab.
123. ZAPISKI Historyczne poświęcone
historii Pomorza i krajów bałtyckich / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk
Historycznych; red. Bogusław Dybaś. - Toruń
2012 T. 77 z. 1-4 + Suplement
124. ZAPISKI Zalewskie. Historia, kultura, środowisko / Towarzystwo Miłośników
Ziemi Zalewskiej; red. Krystyna Kacprzak.
- Zalewo
2012 nr 22-24
125. ZEITSCHRIFT für die Geschichte
und Altertumskunde Ermlands. Beiträge zur
Kirchen und Kulturgeschichte des Preussenlandes / Red. Hans-Jürgen Karp. - Münster:
Aschendorff
2011 Bd. 55 (dr. 2012). - IV, 164 s.
126. ZEITSCHRIFT für Ostmitteleuropa-Forschung. Neue Folge der Zeitschrift
für Ostforschung / Red. Christoph Schutte.
- Marburg: Herder-Inst.
2012 Jg. 61 H. 1-4. - 643 s.
127. ZESZYTY Bałtyckie / Urząd Miasta Szczecina; Uniwersytet Szczeciński; red.
nacz. Janusz Ruszkowski. - Szczecin
2012 [z.] 7. - 97 s.: mapy, tab.
128. ZESZYTY Chojnickie / Chojnickie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk; red. Kazimierz
Jaruszewski, Bogdan Kuffel. - Chojnice
2012 nr 27. - 249, [2] s.: il., faks., tab.
129. ZESZYTY Gdyńskie / Wyższa
Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni;
red. Mirosław Gawron, Helena Głogowska.
- Gdynia
2012 nr 7. - 275 s.: il., tab., wykr.
Nr pt.: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
zob. poz. 1486
130. ZESZYTY Kulickie / Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz; red. Lisaweta
v. Zitzewitz. - Kulice
2012 nr 9. - 242, [4] s.: il., pl., tab., wykr.
Nr pt.: Pierwsze spotkanie kulickie poświęcone dziejom ziemi nowogardzkiej
131. ZESZYTY Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny
w Olsztynku / red. nacz. Ewa Wrochna. - Olsztynek: Muz. Budow. Lud. - Park Etnogr.
2012 R. 3 z. 3. - 116 s.: il., mapa
Drugi tyt. w jęz. ang.
132. ZESZYTY Wałeckie. Rocznik popularno-naukowy / Wałecki Klub Miłośników Miasta w Wałczu; red. Leszek Jóźwik.
- Wałcz: Ofic. Wydaw. „Nie Byle Co”
2012 nr 8. - 95 s.: il., faks., mapy, portr.,
tab., wykr.
III. TOWARZYSTWA, INSTYTUTY I ZJAZDY NAUKOWE
Zob. też poz.: 397, 811, 821, 1534, 1693, 1694, 1696-1699, 1701, 2117, 2318, 2410, 3302
133. BIEWER Ludwig: Jahresbericht des
Vorsitzenden der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst
e.V. für die Zeit vom 25. September 2010 bis
zum 23. September 2011. Balt. Stud. N.F.
2011 Bd. 97 (dr. 2012) s. 241-248
134. KALINOWSKI Daniel: Jubileusz konferencji kaszuboznawczych w Bytowie. Nasze
Pomorze 2011 nr 13 (dr. 2012) s. 267-271
135. KRÜGER Joachim: Jahresbericht
der Abteilung Vorpommern. Balt. Stud. N.F.
2011 Bd. 97 (dr. 2012) s. 251-256
Dot. Gesellschaft für Pommersche Geschichte
136. SCHOEBEL Martin: Jahresbericht
der Historischen Kommission für Pommern
e.V. für das Jahr 2010. Balt. Stud. N.F. 2011
Bd. 97 (dr. 2012) s. 257-261
18
Ogólne
—————
137. 90 [DZIEWIĘĆDZIESIĄTA] rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Wolnym Mieście G d a ń s k u
/ red. Jarosław Balcewicz. - Gdańsk: Gdań.
Tow. Nauk., 2012. - 41 s.: il., portr.
Z treści: BALCEWICZ Jarosław: Powstanie Wolnego
Miasta Gdańska s. 7-18. - BALCEWICZ Jarosław: Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Wolnym Mieście
Gdańsku s. 19-25. - NADOLNY Roman: Polonia w WMG
na przykładzie rodzinnym s. 26-30
138. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary, REMBALSKI Tomasz: Działalność Instytutu Kaszubskiego [w Gdańsku] za lata 20092011. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2012. - 16 s.
139. REMBALSKI Tomasz: Informacja
o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2012
roku. Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 389-397
140. DUDA Daniel: 55. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
1957-2012. Nautologia 2012 R. 47 nr 149 s.
10-18, il.
Z siedzibą w G d y n i
141. SITEK Eligiusz Józef: Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Nautologia 2012 R. 47 nr 149 s. 127-129
142. SPRAWOZDANIE [Instytutu Polsko-Skandynawskiego] za rok akademicki
2008/2009 / red. Eugeniusz S. Kruszewski. Kopenhaga: Inst. Pol.- Skand., 2009. - 34 s.
Z siedzibą w K o p e n h a d z e
Toż: za l. 2009/2010. - Kopenhaga, 2010. - 38 s.: il.; za
l. 2011/2012. - Kopenhaga, 2012. - 34 s.: il..
143. WASILEWSKI Krzysztof: Działalność Instytutu Polsko-Skandynawskiego
w Kopenhadze (1985-2009) // In: Problemy
historii wojskowości w kraju i na obczyźnie
po wrześniu 1939 roku: studia historyczne
[...]. - Gorzów Wielkopolski, 2010. - S. 361373
144. ZDROJEWSKI Eugeniusz Z.: K o s z a l i ń s k i Ośrodek Naukowo-Badawczy:
utworzenie - rozwój - likwidacja. Prz. Zach.pom. 2012 R. 27 z. 4 s. 63-87. Sum.
145. SPRAWOZDANIE z działalności
Towarzystwa „Pruthenia” za rok 2011 / red.
Bogdan Radzicki. Pruthenia 2012 T. 7 s. 295300
Z siedzibą w O l s z t y n i e
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 3 IX
2014].
146. MAKOWSKA Beata: Sprawozdanie
z działalności: Regionalny Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków w S z c z e c i n i e
- rok 2010: Oddział Terenowy w Szczecinie
Narodowego Instytutu Dziedzictwa - rok
2011. Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5
s. 203-207
147. KROMP Dorota, MINCZYKOWSKA Katarzyna, ZAWACKA-WAKARECY
Dorota: Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum
i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej Służby Polek w To r u n i u za rok
2011. Biul. Fund. Gen. E. Zawackiej 2012 R.
24 nr 62 s. 134-144, tab.
148. LESZCZYŃSKI Jacek: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 1962-2012. - Toruń: Inst. Inż. Mater. Polim. i Barwni., 2012. - 366 s.: il., portr., tab.
W Toruniu
149. MINCZYKOWSKA
Katarzyna:
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej 19902012: najważniejsze aspekty działalności //
In: Silva rerum: opera historica, diplomatica
et archivistica continens, Andreae Tomczak
dedicata. - Toruń, 2012. - S. 161-175
150. POLSKIE Towarzystwo Historyczne
w Toruniu (1946-2011) / red. nauk. Jarosław
Kłaczkow. - Toruń, 2011
Rec.: CHRZANOWSKI Tomasz, Rocz. Tor. 2012
[R.] 39 s. 295-297 [wersja elektron.]: http://cejsh.icm.
edu.pl:80/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight1df064f0-eaa1-4ccb-a545-00bb34939a70 [dostęp: 28 VII
2013]. - KRYGIER Anna, Czasy Nowożytne 2012 T. 25 s.
262-263
151. SPRAWOZDANIA Towarzystwa
Naukowego w Toruniu. - Toruń: TNT
2011 [nr] 65 (dr. 2012). - 45, [3] s.
19
Ogólne
152. MEDIŠAUSKIENĖ Z[ita]: Lietuvos
istorijos instituto mokslinės veiklos 2011 metais apžvalga. [Sprawozdanie Litewskiego Instytutu Historycznego z działalności naukowej w 2011 r.]. Liet. Ist. Metraštis 2011 [nr] 2
(dr. 2012) s. 169-180
159. KULISZ Maciej: Polsko-Niemieckie
Seminarium Wrocław-Halle „Gdańsk w czasach nowożytnych: między luterańską ortodoksją a wielością wyznań w wolnym mieście”, G d a ń s k , 28 maja - 2 czerwca 2007.
Quart 2007 nr 3 s. 101-103
Z siedzibą w W i l n i e
—————
153. NIZIOŁEK Paweł: Represje wobec
Polaków w ZSRS: konferencje zorganizowane
przez oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
IPN w B i a ł y m s t o k u : „Deportacje sowieckie Polaków z Litwy i Białorusi po II wojnie
światowej” 24 kwietnia 2012 r.: „Zbrodnia
zapomniana. 75 rocznica „operacji polskiej”
w BSRS” 13 września 2012 r. Biul. Hist. Pogranicza 2012 nr 12 s. 135-137
154. KOBYLARZ[-BUŁA] Renata: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (19391945)”, B o r n e S u l i n o w o , 9-11 września
2010 r. Łambin. Rocz. Muz. 2010 T. 33 s. 193198
155. LEWANDOWSKA Izabela: Turystyka historyczna na pograniczu Mazowsza i Mazur. Echa Przeszłości 2012 [T.] 13 s. 458-464
Konferencja naukowa, C i b ó r z , 10-11 V 2012 r.
156. LUTS-SOOTAK Marju: Die baltischen Kapitulationen von 1710: Kontext,
Wirkung, Interpretation: ein Tagungsbericht.
Forsch. z. Balt. Gesch. 2011 Bd. 6 s. 209-214
D o r p a t , 24-25 IX 2010 r.
157. HECKMANN Dieter: Wirtschaftsgeschichte des Preussenlandes: Bericht über
die Jahrestagung der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung vom 1. bis 3. September 2011 in Elbing [E l b l ą g ]. Preussenland 2011 Jhb. 2 (dr.
2012) s. 187-188
158. SZKOLNICKA Joanna: Sprawozdanie z konferencji „Historia gospodarcza
Prus” ([Elbląg] 1.09.-2.09.2011). Rocz. Elbl.
2012 T. 24 s. 359-361
160. KOSTŠOV Û[rij] V.: Meždunarodnyj naučnyj seminar „Prisvoenie prostranstv
v Vostočnoj Prussii”. Vestnik Balt. Feder. Univ.
im. I. Kanta 2011 Vyp. 12 s. 148-149
K ł a j p e d a , 27-28 V 2011 r.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/250/fwxrhmnhdvjakl%20nnczphtyee1_148149.pdf [dostęp: 23 XII 2014].
161. KOSTŠOV Û[rij] V.: Meždunarodnaâ konferenciâ „Kurorty baltijskogo
poberež’â: prošloe, nastoâŝee, buduŝee”. Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2009 Vyp.
12 s. 108-109
K r a n c , 4 IV 2009 r.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/6c4/jysmocqvlkytwwfw_roawzfajbuerrx fbwyolaegm3_108-109.pdf [dostęp: 23 XII 2014].
162. EFREMOV L. A.: Vtoraâ meždunarodnaâ konferenciâ „Oboronitel’nye sooruženiâ Evropy i Vostočnoj Prussii”. Vestnik
Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2007 Vyp. 12
s. 104-105
K r ó l e w i e c , 20-21 X 2006 r.
163. GAL’COV Valerij [I.]: Meždunarodnyj naučnyj seminar „Grûnval’d 1410 - istoričeskaâ pamât’ 2010”. Vestnik Balt. Feder.
Univ. im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s. 152-154
Królewiec, 22 X 2010 r.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/5bf/zbytyflbwn4.pdf [dostęp: 23 XII 2014].
164. KOSTŠOV Û[rij] V.: Meždunarodnyj naučnyj seminar „Pobeda nad fašizmom
v istoričeskoj pamâti žitelej Kaliningradskoj
oblasti, Varmin’sko-Mazurskogo voevodstva
i Klajpedskogo kraâ”. Vestnik Balt. Feder.
Univ. im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s. 149-150
Królewiec, 27-28 V 2010 r.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/35e/scrblqjzeh2.pdf [dostęp: 23 XII 2014].
165. SERGEEV V[iktor] V.: „Meždu Visloj i Nemanom”: rossijsko-pol’skij naučnyj
20
Ogólne
seminar v Kaliningrade. Vestnik Ross. Gosud.
Univ. im. I. Kanta 2009 Vyp. 12 s. 107-108
Królewiec, 1 VI i 19 X 2009 r.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/5f8/qrktcxynfecqje_gitdimxmaviefk%20fdkvu
vpwto2_107-108.pdf [dostęp: 23 XII 2014].
166. TAMULYNAS Linas: Archeologų
susitikimas Immanuelo Kanto Universitete:
konferencija „Archeologiniai tyrimai Kaliningrado srityje (V. S. Suvorovui atminti)”,
Kaliningradas, 2012 m. spalio 12 d. [Konferencja archeologiczna na Uniwersytecie
Immanuela Kanta „Badania archeologiczne
w obwodzie kaliningradzkim (pamięci V.
S. Suvorova)”, Kaliningrad, 12 października
2012 r.]. Liet. Ist. Stud. 2012 T. 30 s. 211-213
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo30.pdf [dostęp: 8 V
2014]
167. VAHLEFELD Elsbeth: Hinterpommersche Dörfer und Landschaften im Kontext
der preussischen, deutschen und polnischen
Geschichte: Bericht über ein deutsch-polnisches Seminar in Külz. Pommern 2012 Jg. 50
H. 2 s. 41-45, il.
K u l i c e , 19-23 IV 2012 r.
168. NASALSKI Zygmunt: Sprawozdanie
z sesji na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem.
Stud. i Mat. Lubelskie 2012 T. 16 s. 244-246
L u b l i n , 27 V 2010 r.
169. KWIATKOWSKI Krzysztof: 128.
Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins „Hansestädte im Konflikt. Kriesenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert”
L ü n e b u r g , 28-31 maja 2012 roku. Klio
(Toruń) 2012 [nr] 22 s. 210-216
Wersja elektron.: http://www.apcz.pl/czasopisma/
index.php/KLIO/article/view/KLIO.2012.052/1195 [dostęp: 3 III 2014]
170. NARTONOWICZ-KOT
Maria:
Sprawozdanie z sesji naukowej nt. „W przeddzień kampanii grunwaldzkiej”, Ł ę c z y c a ,
20 XI 2009 r. Rocz. Łódz. 2010 T. 57 s. 265266
171. HOFFMANN Mirosław J.: Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum „Das
neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen
Gebiete”. Pruthenia 2012 T. 7 s. 301-303
O l s z t y n , 13-16 VI 2012 r.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 3 IX
2014]
172. KUZNECOV A. A.: Meždunarodnyj naučnyj seminar „Istoričeskoe samoopredelenie žitelej Kaliningrada, Klajpedy
i Ol’štyna”. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I.
Kanta 2010 Vyp. 12 s. 148
Olsztyn, 22 X 2009 r.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/895/mfkpwvrtxg1.pdf [dostęp: 23 XII 2014].
173. LEVĀNS Andris: Der Herbst der
lettischen Historie?: zum Ersten Kongress
der Historiker Lettlands 2011. Forsch. z. Balt.
Gesch. 2012 Bd. 7 s. 169-176
R y g a , 16-17 IX 2011 r.
174. MAHLING Madlena: Zwischen Politik und Wissenschaft: der erste Historikerkongress Lettlands, Riga, 16./17. September
2011. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2012 Jg. 61
H. 1 s. 51-61
175. SMYKOWSKI Mikołaj, WOSIŃSKA
Małgorzata: Konferencja „Stutthof 2.0. Pamięć, twórczość, ekspresja”, Muzeum Stutthof w S z t u t o w i e , 10-11 maja 2012. Lud
2012 T. 96 s. 366-369
176. BARANOV Aleksandr: Šestnadcataâ konferenciâ „Ordines militares - Colloquia Torunensia Historica” „Duhovno-rycarskie ordeny v vojne i mire”. Stud. Teutonica
2012 Vyp. 1 s. 199-201
To r u ń , 22-25 IX 2011 r.
177. KONOPKA Witold, KRAJNIAK
Radosław: Ogólnopolska konferencja naukowa i metodyczna „Dzieje regionu kujawskopomorskiego. Życie codzienne”. Zap. Hist.
2012 T. 77 z. 1 s. 179-181
Toruń, 29 IX 2011 r.
178. KROCHMAL Jacek: Konferencja naukowa z okazji 450. rocznicy unii wileńskiej łączącej Inflanty z Rzecząpospolitą
21
Ogólne
(AGAD, [Wa r s z a w a ], 28 listopada 2011
r.). Archeion 2012 T. 113 s. 376-379
179. KERŠIENĖ Dovilė: Tarptautinė
mokslinė konferencija „Žalgiriui - 600.
Istoriniai mūšiai Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės raštijoje”. [Międzynarodowa
konferencja naukowa „Grunwald - 600-lecie.
Historyczne Bitwy Wielkiego Księstwa Litewskiego]. Liet. Ist. Metraštis 2011 [nr] 1 (dr.
2012) s. 147-150
W i l n o , 25-26 XI 2010 r.
180. STARIKOVIČIUS Vytautas: Atminties apie sovietmetį kriaukšlės: tarptautinės
konferencijos „Istorija ir atmintis” apžvalga.
Liet. Ist. Stud. 2012 T. 29 s. 149-158
Konferencja „Historia i pamięć”, Wilno 28-29 XI
2011.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/
LietuvosIstorijosStudijosNo29.pdf [dostęp: 7 V 2014]
181. VYŠNIAUSKAS Arūnas: Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos III Seimas - 1926-1927 išbandymų metai”. Liet. Ist.
Stud. 2012 T. 29 s. 159-162
Konferencja dot. sejmu lit. III kadencji, Wilno, 9 XII
2011.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo29.pdf [dostęp: 7 V
2014]
182. VLASOV Vladimir I: Vtoraâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ „Tevtonskij orden: istoriâi sovremennost’”. Stud. Teutonica
2012 Vyp. 1 s. 196-198
Wy s t r u ć , 2-3 V 2011 r.
183. PIOTROWSKA Dominika: V Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle:
„Pomorze Przedodrzańskie w okresie nowożytnym. Pięciowiekowa tradycja i jej recepcja
z perspektywy dziejów Kościoła oraz historii
sztuki”. Quart 2008 nr 3 s. 99-102. Sum.
Z i n g s t , 13-19 V 2008 r.
IV. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1. Archiwa
Zob. też poz.: 109, 259, 331, 412, 574, 592, 788, 1150,
1300, 1309, 1467, 1723, 1743, 1887, 1900, 2296, 2317,
2392, 2614, 2665, 2666, 2860, 2924, 2928, 3158
184. BESTANDSGRUPPEN-Analyse
Generaldirektorium / bearb. v. Jürgen Kloosterhuis. - Berlin, 2008
Rec.: ABERLE Johanna, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2011 Bd. 57 (dr. 2012) s. 319-321
185. JURKIEWICZ Jan: Od Palemona do
Giedymina: wczesnonowożytne wyobrażenia
o początkach Litwy. Cz. 1: W kręgu latopisów
litewskich. - Poznań: Wydaw. Nauk. UAM,
2012. - 299, [1] s. - ( Historia / Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 221).
Bibliogr. s. 272-295. Sum.
186. KOZŁOWSKI Kazimierz: Formowanie się i rozwój archiwów państwowych
na ziemiach zachodnich i północnych powojennej Polski // In: Archiwa polskie wczoraj
i dziś. - Warszawa, 2012. - S. 129-137
187. SZUKAŁA Maciej: Pruskie archiwa
państwowe a niemieckie badania wschodnie w okresie międzywojennym XX wieku
(1918-1939): między nauką a politycznym
zaangażowaniem. Szczec. Inf. Arch. 2012 nr
21 s. 79-87
—————
188. FAMILIENARCHIVE und Nachlässe im Geheimen Staatsarchiv Preussischer
Kulturbesitz: ein Inventar / bearb. v. Ute
Dietsch. - Berlin, 2008
W Berlinie
Rec.: BECK Lorenz Friedrich, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2011 Bd. 57 (dr. 2012) s. 316-319
189. GAZIŃSKI Radosław: Źródła dotyczące nowożytnego Pomorza w Pruskim
Tajnym Archiwum w Berlinie-Dahlem // In:
Tantum possumus, quantum scimus: księga
pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu [...]. - Szczecin,
2012. - S. 171-185
22
Ogólne
190. ZAWADZKI Wojciech: Archiwum
parafii św. Katarzyny w D z i e r z g o n i u .
Stud. Elbl. 2012 T. 13 s. 27-44
Toruń, Riga sowie dem Stadtarchiv Tallinn
für die historischen Landschaften Preussen
und Livland / bearb. v. Elfie-Marie Eibl. Wien, 2010
191. DANILUK Jan: Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk
lądowych w G d a ń s k u -Oliwie (1939-1945).
Dzieje Najn. 2012 R. 44 nr 2 s. 33-49. Sum.
Rec.: OLIŃSKI Piotr, Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 3 s. 131134. - SCHUCHARD Christiane, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2011 Bd. 57 (dr. 2012) s. 438-440
192. NADARZYŃSKA-[PISZCZEWIAT] Anna: Kampania polska 1939 roku
w materiałach archiwalnych Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej // In:
Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze: materiały z sympozjum. - Suceava, 2010.
- S. 279-288. Streszcz. w jęz. rum.
193. INFORMATOR o zasobie archiwalnym Archiwum Marynarki Wojennej [w
G d y n i ] / red. Ryszard Kersten; Archiwum
Marynarki Wojennej im. kmdr. Bohdana
Wrońskiego. - Gdynia, 2012. - 446, [1] s., [16]
s. tabl.: tab. Sum. Zsfg. Sod.
194. NOWAK Izabela: Strażnica źródeł: 50
lat Archiwum Państwowego w K o s z a l i n i e .
Kult. Koszal. 2011 (dr. 2012) s. 135-138, il.
PLANY miast w zasobie Arch. Państw. w Koszalinie
= poz. 437
195. LOBIN Aleksej [N.]: Dokumenty ob
osade Smolenska i bitve pod Oršej 1514 g. iz
sobraniâ Kjonigsbergskogo tajnogo arhiva //
In: Vâlikae Knâstva Litouskae i susedzi: prava, vajna, dyplamatyja: zbornik navukovych
prac. - Minsk, 2012. - S. 183-189
Królewiec
196. PÄSLER Ralf G.: Von Königsberg
nach Berlin und anderswohin: zu den mittelalterlichen Handschriften des ehem. Königsberger Staatsarchivs // In: Manuscripta Germanica: deutschsprachige Handschriften des
Mittelalters in Bibliotheken und Archiven
Osteuropas. - Stuttgart, 2012. - S. 157-166
197. Die URKUNDEN und Briefe aus
dem historischen Staatsarchiv Königsberg im
Geheimen Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin: aus den Staatsarchiven Gdańsk,
198. KUKOWSKI Tomasz: Zbiór plakatów w aktach zespołu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Elblągu, z zasobu Archiwum
Państwowego w Elblągu z/s. w M a l b o r k u :
charakterystyka zasobu, metody opracowania. Rocz. Elbl. 2012 T. 24 s. 337-343
199. SMIRNOV Georgij: Materialien zur
Geschichte der Architektur und des Städtebaus Estlands im 18. Jahrhundert in der
Sammlung des Russischen Staatlichen Archivs Alter Akten. Balt. J. Art Hist. 2011 Vol.
3 (dr. 2012) s. 389-440, il. Streszcz. w jęz. łot.
W Moskwie
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/bjah/
article/view/824/802 [dostęp: 20 XI 2013].
200. SASS Beata: Źródła do dziejów opozycji niepodległościowej w regionie pilskim
w latach 1981-1989 w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w P i l e . Pozn.
Rocz. Arch.- Hist. 2012 R. 15 s. 209-214
201. BARTMAN Maciej: Archiwum
s z c z e c i ń s k i e po II wojnie światowej i jego
rola w tworzeniu środowiska humanistycznego Szczecina // In: Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach. - Katowice, 2012. - S. 59-63
202. CIESZKOWSKA Anna: Problem
rewindykacji akt poniemieckich na Ziemiach
Zachodnich i Północnych po zakończeniu
II wojny światowej (na przykładzie zasobu
archiwum szczecińskiego) // In: Kancelarie
oraz archiwa wczoraj i dziś: pamiętnik XIII
Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki [...]. - Warszawa, 2012. - S. 131-134
203. HLEBIONEK Maciej: Przywilej lokacyjny miasta Trzcianka w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf.
Arch. 2012 nr 21 s. 9-28
Aneks źródłowy s. 24-28
23
Ogólne
204. INWENTARZ zespołu archiwalnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie [1945] 1946-1955 [2008] / wst. Patrycja
Pacyna, Tomasz Dźwigał; oprac. T. Dźwigał
[et al.]. - Szczecin: IPN, 2012. - 42 s. + 1 CDRom
213. „LIVO-MOSCOVITICA” v švedskom Gosudarstvennom Arhive (Stokgol’m)
/ [sost.] Marina B. Bessudnova. Arhivy i Ist.
Rossijskoj Gosudarstvennosti 2012 Vyp. 3 s.
17-27
Sztokholm
CD-Rom zawiera całość inwentarza
205. INWENTARZ zespołu archiwalnego Wojskowej Prokuratury Rejonowej
w Szczecinie [1945] 1946-1955 [1998] / wst.
Marcin Łatacz; oprac. Tomasz Dźwigał [et
al.]. - Szczecin: IPN, 2012. - 23, [4] s. + CDRom
206. JABŁOŃSKA Alicja: Tak zwane archiwa społeczne w Archiwum Państwowym
w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 2012 nr 21 s.
153-173
207. KOMPOWSKA Maria: Zasób archiwalny Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Szczecinie. Zach.- pom. Wiad.
Konserw. 2012 R. 5 s. 139-146, il.
208. KOSMAN Janina: O dedykacjach:
przykłady z zasobu biblioteki Archiwum
Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch.
2012 nr 21 s. 89-93, il.
209. KOZŁOWSKI Kazimierz: Na pożegnanie dr. Sławomira Radonia (1957-2011)
Kraków - Szczecin: współczesne kontakty
archiwistów. Szczec. Inf. Arch. 2012 nr 21 s.
191-196, il.
210. TECHMAN Ryszard: Archiwum
Straży Granicznej w Szczecinie // In: Archiwa polskie wczoraj i dziś. - Warszawa, 2012.
- S. 169-170
211. ZALEWSKA Marta: Archiwum zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scriptor Nowy 2012 nr 3 s. 109-117
212. ZALEWSKA Marta: Kształtowanie
zasobu w Archiwum Państwowym w Szczecinie: wybrane problemy. Szczec. Inf. Arch.
2012 nr 21 s. 141-151
214. ŁOPATECKI Karol, WALCZAK
Wojciech: Mapy i plany Rzeczypospolitej
XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie. T. 1-2. - Warszawa, 2011
Rec.: BALCEREK Mariusz, Zap. Hist. 2012 T. 77 z.
2 s. 153-159
215. OOLUP Urmas: Über das Stadtarchiv Ta l l i n n (Reval) in Estland und seine
Bestände. Archivalische Zs. 2005 Bd. 87 s.
165-184
216. CZAMAŃSKA Ilona: Dokumenty
klasztoru oo. kamedułów z Pożajścia w Państwowym Archiwum Historycznym w T b i l i s i : katalog. - Poznań: Wydaw. Nauka i Innowacje, 2012. - 158, [1] s., [4] s. tabl.
217. KRAJNIAK Weronika: Spuścizna
profesora Bronisława Włodarskiego [18951974] w zasobie Archiwum Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w To r u n i u . Archiwista Pol. 2012 R. 17 nr 3 s. 57-63. Sum.
218. SZCZUCZKO Witold: List królewski z przełomu wieków XV i XVI w zbiorach
Archiwum Państwowego w Toruniu. Archeion 2012 T. 113 s. 249-262, il. Sum. Rés. Sod.
219. GRABOWSKI Janusz: Źródła
dotyczące Wielkiej Wojny Polski i Litwy
z zakonem krzyżackim w zasobie Archiwum
Głównego Akt Dawnych: losy archiwaliów.
Miscellanea Hist.- Arch. 2012 T. 19 s. 79-91.
Sum.
W Wa r s z a w i e
220. KASABUŁA Tadeusz: Archiwum
Kapituły Katedralnej W i l e ń s k i e j (13871940): dzieje zasobu. Archiva Ecclesiastica
2008 R. 5 nr 5 (dr. 2012) s. 61-77
24
Ogólne
2. Biblioteki
Zob. też poz.: 5, 26, 28, 40, 185, 1092, 1134, 1150, 1357,
1712, 1723, 1741, 1851, 1852, 1856, 1879, 2317, 2318,
2654, 2687, 2699, 2822
221. BIBLIOTEKI i skryptoria cysterskie
na Pomorzu: Pelplin 23-25 maja 2008 / red.
Alicja Słyszewska, Anastazy Nadolny, Andrzej Wałkówski. - Pelplin, 2010
Rec.: POPIELAS-SZULTKA Barbara, Słup. Stud.
Hist. 2012 nr 18 s. 329-340
222. SIERADZAN Wiesław: Bernhard
Schmid (1872-1947): księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora
zamku w Malborku: próba rekonstrukcji. Malbork, 2011
Rec.: HOCHLEITNER Janusz, Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 3 s. 634-639. - LUBIŃSKI Andrzej, Prowincja
(Sztum) 2012 nr 4 s. 182-184
223. STRATEGIE gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich: materiały z IV
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Pobierowo, 15-17 września 2011 / red. Urszula
Ganakowska, Mirosława Różycka; Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Szczecin: Książnica Pom., 2012. - 352 s.: il.,
tab., wykr. - (Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”; T. 9). Streszcz. Sum.
—————
225. ZDRENKA Anna Maria: Historia
Miejskiej Biblioteki Publicznej w C h o j n i c a c h . Kwart. Chojn. 2012 nr 1 s. 7-27, il.,
tab.
226. JUTRZENKA-SUPRYN
Dorota:
Doświadczenia w zakresie konserwacji zbiorów zabytkowych w Bibliotece E l b l ą s k i e j :
rola i zadania pracowni konserwacji w zintegrowanych działaniach biblioteki. Notes Konserwatorski 2012 [nr] 15 s. 7-20, il. Sum.
227. KONSERWACJA zachowawcza inkunabułów i starych druków (XV-XVII w.)
Biblioteki Elbląskiej: założenia i realizacja
projektu współfinansowanego z funduszy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / [aut.] Dorota Jutrzenka-Supryn [et
al.]. Rocz. Elbl. 2012 T. 24 s. 135-158, il., tab.
Zsfg.
228. PRONOBIS-GAJDZIS Małgorzata:
Szymona Syreniusza Zielnik Herbarzem zwany w rękach konserwatora zabytków. Rocz.
Elbl. 2012 T. 24 s. 107-133, il. Zsfg.
W zbiorach Biblioteki Elbląskiej
Z treści: GRIGONIS Evaldas: Specyfikacja gromadzenia starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie
s. 33-38. - KOZŁOWSKA Bogumiła: Model gromadzenia
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego i jego
implikacje dla wdrażanego modułu gromadzenia s. 136148. - SZTURO Grzegorz: Wykorzystanie centralnych
baz w pracy gromadzenia [w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Toruniu] s. 206-215. - BAJDA Agnieszka, GRYTA Anna:
Gromadzenie zbiorów w bibliotece specjalistycznej na
przykładzie Biblioteki Wydziału Technologii i Inżynierii
Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie s. 230-237. - DALATI Iwona:
Bibliotekarz w poszukiwaniu kompromisu: potrzeby użytkowników baz online [Biblioteki Głównej Politechniki
Koszalińskiej] a ograniczenia finansowe bibliotek akademickich s. 254-264. - ŁOJKO Alicja: Stare druki Książnicy
Pomorskiej [w Szczecinie]: strategia gromadzenia s. 298303. - JUDEK Cecylia: Strategia pozyskiwania rękopisów
jako element budowania tożsamości lokalnej: (na przykładzie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie) s. 304-315
231. LARCZYŃSKA Agata: Piękno średniowiecznych manuskryptów: biblioteka
gdańskiego klasztoru franciszkanów na nowo
odkryta. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 111127, faks., tab.
224. TEOD OROWICZ-HELLMAN
Ewa: Polonika ze zbiorów bibliotecznych
Carla Gustafa Wrangla [1613-1676] jako
przedmiot najnowszych badań. Pam. Literacki 2010 R. 101 z. 2 s. 207-214. Sum.
232. MESNIKOVIČ Lûdmila: XVIIIwieczny fragment rękopisu muzycznego ms.
2171 z Biblioteki PAN w Gdańsku. Saeculum
Christianum 2012 R. 19 nr 2 s. 145-167, il.,
tab. Sum.
229. SAAR-KOZŁOWSKA Alicja: Zielnik Szymona Syreniusza [ok. 1540-1611].
Rocz. Elbl. 2012 T. 24 s. 45-105, faks. Zsfg.
230. GRYZIO Beata: Muzeum czarnej
sztuki: katalog inkunabułów PAN Biblioteki
G d a ń s k i e j . - Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria; PAN Bibl. Gdań., 2012. - 359, [6] s.: il.
- (Biblioteka Gdańska. Historia)
25
Ogólne
233. OLIŃSKI Piotr: Bücherliste aus
dem Inventar des St. Elisabeth-Hospitals in
Danzig: Analyse eines Quellenfragments //
In: Quellen kirchlicher Provenienz neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte
[...]. - Toruń, 2011. - S. 161-171
240. SQUIRES Catherine: Handschriften
in deutscher Sprache bis 1500 aus Moskauer
Sammlungen // In: Manuscripta Germanica:
deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas. - Stuttgart, 2012. - S. 73-92
Dot. rękopisów pochodzących z Inflant
234. PÄSLER Ralf G.: Zur Überlieferung
der deutschen Übersetzungen der „Catena aurea” des Thomas von Aquin: zwei Neufunde in
Danzig und einige Anmerkungen. Zs. f. Dt. Altertum u. Dt. Literatur 2008 Bd. 137 s. 190-203
Przechowywane w Bibliotece Gdańskiej PAN
235. SZYBOWSKA Urszula: Oprawy ze
średniowiecznych rękopisów muzycznych
w księgozbiorze Jana Bernarda Bonifacia
[1517-1597]. - Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2011. - 31, [1] s.: il. Sum.
W zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN
Rec.: POKORZYŃSKA Elżbieta, Univ. Gedan. 2012
R. 24 T. 43-44 s. 159-163
236. SZYBOWSKA Urszula: Zapiski pożeracza ksiąg: o rodzajach i funkcjach marginaliów na podstawie notatek Jana Bernarda
Bonifacia [1517-1597]. - Pruszcz Gdański:
Wydaw. Jasne, 2012. - 57, [1] s.: faks. Sum.
W zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN
237. KACPRZYKOWSKA
Barbara,
REKŚĆ Leszek: Biblioteka Uniwersytecka
w G r e i f s w a l d z i e , jej historia, działalność
i... bułka ze śledziem. Bibl. Zach.- pom. 2012
R. 53 nr 2 s. 43-49, il.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/30836 [dostęp: 16 V 2014]
238. FILIP Halina: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło nr 4 przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej w K o ł o b r z e g u : kalendarium. Cz. 1. Bibl. Zach.- pom. 2012 R. 53
nr 3/4 s. 29-39, il., faks., tab.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31064 [dostęp: 16 V 2014]
239. BARANOV Aleksandr: Der Dienstnachlass von Johannes Voigt [1786-1863]
(Staatsarchiv Königsberg) in der Russischen
Staatsbibliothek in Moskau [M o s k w a ].
Preussenland 2011 Jhb. 2 (dr. 2012) s. 91-113,
tab.
241. WOJTKOWSKI Julian: Katalog
druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w O l s z t y n i e . - Lublin:
Tow. Nauk. Katol. Uniw. Lubel. Jana Pawła II,
2012. - 928 s.: il. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 391). Bibliogr.
s. 9-14
242. WOJTKOWSKI Julian: Święty Józef
w ślepych wytłokach druków w XVI wieku
biblioteki WSDMW Hosianum w Olsztynie // In: Św. Józef w wierze, kulcie, teologii
i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2012. - S. 11-14. Sum.
243. PIETRZKIEWICZ Iwona: Pro usu
et eruditione: biblioteka wejherowskiego
proboszcza Franciszka Walentego Ruthena
[1764-1734] z przełomu XVII i XVIII wieku.
Rocz. Bibl. 2012 R. 56 s. 113-136. Sum.
Przechowywana w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie
244. MILCZAREK Monika: P o ł c z y ń s k a biblioteka w latach 1945-2011 // In:
Konstanty Symonolewicz: orientalista, dyplomata, opiekun Polonii Mandżurskiej. Szczecin, 2012. - S. 102-119: il.
245. BAJDA Agnieszka, GRYTA Anna:
Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w pracy biblioteki naukowej na
przykładzie Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w S z c z e c i n i e // In: Unowocześnianie
organizacji i metod pracy bibliotek w świetle
zmieniających się potrzeb czytelników: edycja II: materiały konferencyjne [...]. - Opole,
2012. - S. 137-145. Sum.
26
Ogólne
246. BORYSOWSKA Agnieszka: Pisarze i książki: glosa do działalności Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych (19471950) w Szczecinie. Bibl. Zach.- pom. 2012 R.
53 nr 2 s. 5-13
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/30836 [dostęp: 16 V 2014]
247. CENDROWSKA Barbara: Z kart
historii Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie. Cz. 1-2. Bibl. Zach.- pom. 2012
R. 53 nr 2 s. 70-80, il., portr.; nr 3/4 s. 89-94,
portr.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/30836 [dostęp: 16 V 2014].
http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/publication/31064
[dostęp: 16 V 2014]
248. ŁUKASZEWICZ-ALCARAZ Aleksandra: Multimedialna biblioteka: Mediateka
Akademii Sztuki w Szczecinie. Bibl. Zach.pom. 2012 R. 53 nr 1 s. 53-56, il.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/30403 [dostęp: 16 V 2014]
249. MAZIKIEWICZ Małgorzata: Nagrania orkiestr salonowych w zbiorach
starych płyt szybkoobrotowych Książnicy
Pomorskiej [w Szczecinie] // In: Chrońmy
dziedzictwo fonograficzne: materiały z ogólnopolskich konferencji [...]. - Warszawa,
2011. - S. 147-158: il.
250. ROLOFF Andreas: Więcej niż flirt:
jakie przesłanie niosą stare widokówki ze
Szczecina? Bibl. Zach.- pom. 2012 R. 53 nr 2
s. 29-34, il.
Dot. digitalizacji szczecińskich pocztówek przez
Landesbibliothek Macklenburg-Vorpommern w Schwerinie
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/30836 [dostęp: 16 V 2014].
251. SKIBA Aleksandra, SZPUNAR
Aleksandra: Specyfika warsztatu informacyjnego w bibliotece publicznej o statusie
naukowym na przykładzie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Bibl. Zach.- pom. 2012 R.
53 nr 2 s. 35-42, wykr.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/30836 [dostęp: 16 V 2014]
252. STAWIŃSKA Danuta: 65 lat Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego // In: Polskie biblioteki ekonomiczne
wczoraj, dziś, jutro: materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Ekonomicznych
[...]. - Szczecin, 2012. - S. 24-33. Streszcz.
Sum.
253. SZOPLIŃSKA Ewa: Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego: krótka historia //
In: Polskie biblioteki ekonomiczne wczoraj, dziś, jutro: materiały z I Ogólnopolskiej
Konferencji Bibliotek Ekonomicznych [...].
- Szczecin, 2012. - S. 34-36. Streszcz. Sum.
254. WENTA Urszula: Biblioteka Powszechna Wilhelma Zukerkandla w zbiorach
Książnicy Pomorskiej [w Szczecinie]. Bibl.
Zach.- pom. 2012 R. 53 nr 3/4 s. 15-22, il.,
faks.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31064 [dostęp: 16 V 2014]
255. KSIĄŻNICA znad Świny 1947-2012
/ red. Józef Pluciński. - Świnoujście: [s.n.],
2012. - 108 s.: il., portr.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ś w i n o u j ś c i u
256. DERA Żaneta: News from the University Library in To r u ń . Bibliotheca Baltica
2011 No 22 s. 10-12, il.
Wersja elektron.: http://baltica.lnb.lv/newsletter-online [dostęp: 10 XII 2014]
257. KOWALSKA Małgorzata: „Polska
Bibliografia Bibliologiczna” jako źródło danych do badań bibliometrycznych na przykładzie problematyki bibliotek toruńskich.
Folia Toruniensia 2012 T. 12 s. 85-97, tab.,
wykr. Sum. Zsfg.
258. MYCIO Andrzej: Nowożytne rękopisy w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
w Toruniu. Czasy Nowożytne 2012 T. 25 s.
193-205
259. TANDECKI Janusz: Średniowieczne rękopisy ze zbiorów toruńskich bibliotek
i archiwów. Folia Toruniensia 2012 T. 12 s. 714. Sum. Zsfg.
27
Ogólne
260. WAGNER Arkadiusz: Średniowieczne unikaty w Bibliotece Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika. Spotk. z Zabyt. 2012
[R.] 36 [nr] 11/12 s. 47-49, il.
261. ZIENTARA Włodzimierz: Schweizer alte Drucke in den Thorner Buchbeständen // In: Orbis Helveticorum: das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt.
- Bratislava, 2011. - S. 207-212
262. ORZECHOWSKA Joanna: Z historii księgozbioru staroobrzędowego klasztoru
w Wo j n o w i e [pow. piski] // In: Słowianie
wschodni na emigracji: literatura - kultura język. - Opole, 2010. - S. 457-464: tab. Sum.
3. Muzea, wystawy
Zob. też poz.: 37, 53, 61, 131, 175, 682, 771, 811, 952,
953, 1023, 1039, 1105, 1429, 1739, 1902, 2187, 2318,
2346, 2628, 2774
263. D OLEŻYŃSKA-SEWERNIAK
Ewa: Ważniejsze muzea prezentujące kulturę ludową ziem etnograficznych obecnego
województwa kujawsko-pomorskiego jako
źródło poznania historii i kultury regionu //
In: Innowacyjność w edukacji historycznej
i w promocji dziedzictwa kulturowego regionu. - Toruń, 2012. - S. 112-129
264. DOMŻAŁ Robert: Kolekcje zabytkowych łodzi w polskich i zagranicznych muzeach morskich. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2012
R. 60 nr 4 s. 667-677, il.
265. JAKUTOWICZ Joanna: Muzeum
jako nośnik pamięci na Warmii i Mazurach
w latach 1945-1970. Meritum (Olsztyn) 2010
T. 2 s. 197-210
266. KOTECKI Andrzej: Muzealnictwo
morskie. Niepodległość i Pamięć 2012 R. 19 nr
1/4 s. 226-235
267. KRASZCZUK Robert: Katalog
zbiorów ziemi wałeckiej i okolic. Cz. 1: Epoka kamienia. Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi
Wałeckiej 2012 nr 3 s. 9-28, il., mapy
268. TRZYMAJMY się morza!: Kołobrzeski Skansen Morski: X Konferencja Polskiego
Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego Kołobrzeg, 12-15 maja 2010 roku / red. Malwina
Markiewicz, Paweł Pawłowski; Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. - Kołobrzeg, 2012.
- 311, [1] s.: il., faks., mapy., pl., portr., tab.
Z treści: PAWŁOWSKI Paweł: Kołobrzeski Skansen
Morski: flaga na maszt! s. 11-18. - KOPCZYŃSKI Waldemar: Refleksja nad badaniami przestrzeni kulturowej
nadodrzańskiej bazy rybackiej w szczecińskiej dzielnicy
Stołczyn s. 51-56. - SKROBOT Wiesław: Niektóre wartości kulturowe Kanału Elbląskiego i ich niewykorzystany
potencjał edukacyjno-turystyczny s. 57-72. - RONOWSKI
Wojciech: Rozwój ośrodka latarnictwa morskiego w Rozewiu s. 73-84. - DOMŻAŁ Robert: Historyczne statki
nad Bałtykiem: ginące dziedzictwo s. 95-109. - ADAMCZEWSKA Barbara: Co z tym rybołówstwem w Świnoujściu?: przyczynek do powstania Muzeum Rybołówstwa
Morskiego w Świnoujściu s. 117-123. - TRAPSZYC Artur: Rybołówstwo i rybacy: zbiory, ekspozycje i badania
Muzeum Etnograficznego im. Marii ZnamierowskiejPrüfferowej w Toruniu s. 125-134. - KUKLIK Mirosław:
Wybrane niewody rybackie stosowane na kaszubskim
wybrzeżu Bałtyku: charakterystyka, sposoby użycia oraz
występowanie w zbiorach polskich muzeów s. 135-157.
- CHLUDZIŃSKI Andrzej: Hydronim Parsęta: historia
i problemy etymologiczne s. 159-164. - KROCZYŃSKI
Hieronim: Najdawniejsze polskie tradycje morskie s.
173-184. - TRUSZKOWSKI Andrzej: Działania edukacyjno-promocyjne w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach
Rybackich s. 185-188. - KAMIŃSKI Ireneusz: Żeglarstwo
elementem edukacji morskiej studentów Akademii Marynarki Wojennej s. 189-198. - LITWIN Jerzy: Czy poemat
może być scenariuszem muzealnej wystawy?: czyli prezentacja koncepcji stałej wystawy w Muzeum Wisły w Tczewie s. 205-217. - GĄSIOR Małgorzata: Galeria Morska
w Darłowie i jej znaczenie dla morskiego charakteru
miasta i powiatu sławieńskiego s. 225-239. - OTREMBA
Ewa: Historia „Daru Pomorza” w zbiorach muzealnych
Akademii Morskiej w Gdyni s. 241-252. - GRABOWSKI
Benedykt Bohdan: 15 lat działalności Toruńskiego Towarzystwa Tradycji Morskich w Toruniu s. 269-271. - KLIM
Jadwiga: Konferencje Polskiego Muzealnictwa Morskiego
i Rzecznego 1965-2008 s. 273-286
—————
269. GOSSLER Norbert, JAHN Christoph: Der spätmittelalterliche Komplex
(Burg und Gräberfeld) von Unterplehnen, Kr. Rastenburg (Równina Dolna, pow.
kętrzyński) im B e r l i n e r Bestand der Prussia-Sammlung (ehemals Königsberg/Ostpreussen). Pruthenia 2012 T. 7 s. 191-211
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 2 IX
2014]
28
Ogólne
270. MALINOWSKI Bronisław: Izba
Muzealna w B o b o l i c a c h : sprawozdanie
z działalności w roku 2011. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2012 T. 32 s.
131-139, il., tab.
271. JAŚNIEWICZ Aleksandra: „Spacer
za murami Gdańska” Andreasa Stecha [16351697] ze zbiorów Herzog-Anton-Ulrich
Museum w B r u n s z w i k u : uwagi na temat
tożsamości portretowanych // In: Stan badań
nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej
Rzeczypospolitej: streszczenia wystąpień [..].
- Białystok, 2012. - S. 93-96
272. KAJKOWSKI Kamil: Archeologia
w Muzeum Zachodniopomorskim w B y t o w i e . Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2011 T. 8
z. 1 (dr. 2012) s. 443-447, il.
273. KOPYDŁOWSKI Janusz: Muzeum
Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie: sprawozdanie z działalności w roku 2011. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2012 T.
32 s. 101-113, il.
Zob. też: KOPYDŁOWSKI J.: Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie
w 2011 roku. Nasze Pomorze 2011 nr 13 (dr. 2012) s. 273284, il.
274. HOMA-ROŻEK Ewa: Muzeum
Regionalne w C z ł u c h o w i e : sprawozdanie z działalności w roku 2011. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2012 T. 32 s.
121-129, il.
275. BUZIAŁKOWSKI Jerzy: Muzeum
Zamek Książąt Pomorskich w D a r ł o w i e :
sprawozdanie z działalności w roku 2011.
Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo
2012 T. 32 s. 115-120, il.
276. SZUBZDA Antoni: Muzeum historii i kultury Mazur w E ł k u . Rocz. Ełcki 2011
T. 8 (dr. 2012) s. 34-38
277. GIEŁDON Liliana, JANKIEWICZBRZOSTOWSKA Monika: Katalog zbiorów
malarstwa i rysunku Centralnego Muzeum
Morskiego w G d a ń s k u . - Gdańsk: Centr.
Muz. Morskie, 2010. - 208 s., [124] s. tab.
kolor.: il. - (Publikacje Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Katalogi i Inwentarze)
278. IWASZKIEWICZ Bartosz, ROSA
Halina: Conservation and restoration of the
archaeological leather objects from Gdańsk
History Museum // In: Parchment and leather heritage: conservation - restoration: international conference [...]. - Toruń, 2012. - S.
329-334: il.
279. LITWIN Jerzy: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku: jego infrastruktura w kontekście stawianych i realizowanych
zadań // In: Muzeum XXI wieku - teoria
i praxis: materiały z sesji naukowej, organizowanej przez Muzeum Początków Państwa
Polskiego i Polski Komitet Narodowy ICOM
[...]. - Gniezno, 2010. - S. 247-254: il.
280. ROGUSZCZAK Monika: Izba Pamięci Wincentego Pola [1807-1872] w Gdańsku Sobieszewie // In: Wincentego Pola fascynacje literaturą i krajobrazem. - Lublin,
2010. - S. 245-248
281. SOŁDEK: klejnot wśród muzealnych statków handlowych: seminarium
w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, 27 kwietnia 2011 roku / red. Jerzy Litwin. - Gdańsk: Centr. Muz. Morskie, 2012.
- 128 s.: il., faks., portr., tab., wykr. - (Studia
i Materiały Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku; T. 13. Seria B. Materiały Źródłowe; Nr 12)
Z treści: DOMŻAŁ Rafał: Przekształcenie Sołdka
w statek muzealny i historia jego 30-letniej eksploatacji
s. 9-16. - LITWIN Jerzy: Statek-muzeum Sołdek na tle
muzealnych statków na świecie i kierunek preferowanych
działań Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku s.
17-25. - KUSZEWSKI Witold: Statek Sołdek: początek
powojennej historii polskiego przemysłu stoczniowego s.
26-31. - WOŹNIAK Henryk: S.s. Sołdek: założenia konserwacji konstrukcji nitowanej s. 32-53. - WIELICZKO
Leonard: Aktualny stan techniczny Sołdka s. 54-59. - HURAS Bohdan, TWARDOWSKI Marek: Rodzina Sołdka s.
60-73. - DZIDA Marek, FRĄCKOWIAK Miłosz, LEMSKI
Janusz: Zaplecze polskiego przemysłu stoczniowego: Politechnika Gdańska s. 74-82. - STACHOWIAK Maksymilian: Polski przemysł stoczniowy 63 lata po wodowaniu
Sołdka s. 83-96. - FRĄCKOWIAK Miłosz: Pierwsze wodowanie pełnomorskiego statku i pierwsza polska matka
chrzestna - Maria Gutowska s. 119-125
Ogólne
282. OTREMBA Ewa: Archiwalia w zbiorach muzealnych Akademii Morskiej w G d y n i // In: Wystawy w archiwum - drugie życie
dokumentów: XVIII Seminarium Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich [...]. Bielsko-Biała, 2012. - S. 92-96: il., faks.
283. SUBOCZ Dariusz: The machines
and bookbinder devices in the collection of Literature and Printing Museum in
G r ę b o c i n // In: Parchment and leather
heritage: conservation - restoration: international conference [...]. - Toruń, 2012. - S.
385-390: il.
284. WESOŁOWSKI Marcin: Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr.
Władysława Łęgi w G r u d z i ą d z u w roku
2011. Rocz. Grudz. 2012 T. 20 s. 251-266, il.,
tab.
285. MARKIEWICZ Malwina: Muzeum
Oręża Polskiego w K o ł o b r z e g u : sprawozdanie z działalności w roku 2011. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2012 T.
32 s. 75-99, il.
286. BRZUSTOWICZ
KUCZKOWSKI Andrzej:
rycerska spod Choszczna.
Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1
250, il. Sum.
Grzegorz J[acek],
Gotycka pieczęć
Mat. Zach.- pom.
(dr. 2012) s. 241-
W zbiorach Muz. w K o s z a l i n i e
287. SZUMOWSKA-CHRABIN Monika:
Muzeum w Koszalinie: sprawozdanie z działalności w roku 2011. Koszal. Zesz. Muz. Seria
B-IX: Muzealnictwo 2012 T. 32 s. 5-31, il.
288. SABLJAK-OLĘDZKA
Monika:
Dzieje litewskich obiektów z Ostpreussisches
Heimatmuseum w K r ó l e w c u . Zesz. Nauk.
Muz. Budownictwa Lud. - Park Etnogr. w Olsztynku 2012 R. 3 z. 3 s. 71-83, il., pl.
289. SPRAWOZDANIE z działalności
Muzeum w L ę b o r k u za 2011 rok. Biul.
Hist. / Muz. w Lęborku 2012 nr 35 s. 105-122,
il.
29
290. WARMANN Hans-Gerd: Wyjątkowe muzeum w L u b e c e : Haus Stettin. Kronika Szczec. 2011 Nr 30 (dr. 2012) s. 133-140,
il.
291. MÄHNERT Joachim: Das Deutschbaltische Museum als Abteilung des Ostpreussischen Landesmuseums in L ü n e b u r g . Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2012 Bd. 59
s. 8-20, il.
292. CHODYŃSKI Antoni Romuald:
Magazyny broni na zamku w M a l b o r k u
w średniowieczu i w czasach nowożytnych:
muzealne zbiory militariów w XIX i XX wieku // In: Materiały z sesji naukowej z okazji
60-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
11-12 maja 2006 r. - Pszczyna, 2010. - S. 181200: il.
293. CHODYŃSKI Antoni Romuald,
ŻABIŃSKI Grzegorz: Medieval swords from
the Castle Museum in Malbork and the Polish National Museum in Szczecin. J. Arms a.
Armour Society 2011 Vol. 20 P. 4 s. 113-138
294. HOFFMANN Mirosław J., MACKIEWICZ Adam: Zespoły grobowe z ceramiką z Oberhof (Aukštakiemiai) i z Linkuhnen (Rževskoe) w zbiorach Muzeum Warmii
Mazur w O l s z t y n i e . Światowit. Fasc. B:
Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol.
Pol. 2006-2008 T. 48 (dr. 2012) s. 43-49, [12]
s. tabl. Sum.
295. LEWANDOWSKA Izabela: Polityka
wystawiennicza Muzeum Warmii i Mazur [w
Olsztynie] w latach 1945-1989: przyczynek
do edukacji historycznej na pograniczu kulturowym // In: Nauczanie historii jako powrót do źródeł. - Olsztyn, 2010. - S. 271-292
296. CHODKOWSKA Wiesława: Odtworzenie drewnianych steli nagrobnych przy
kopii kościoła z Rychnowa. Zesz. Nauk. Muz.
Budownictwa Lud. - Park Etnogr. w Olsztynku
2012 R. 3 z. 3 s. 43-49, il.
W Muz. Budownictwa Lud - Parku Etnogr. w O l sztynku
30
Ogólne
297. WROCHNA Ewa: Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2011. Zesz.
Nauk. Muz. Budownictwa Lud. - Park Etnogr.
w Olsztynku 2012 R. 3 z. 3 s. 97-112
304. NOWAKOWSKA Monika: Sztuki
Piękne z magazynu, czyli szczecińskiej kolekcji odsłona pierwsza. Spotk. z Zabyt. 2011
[R.] 35 nr 11/12 s. 53-56
298. EJANKOWSKI Jan: 46 lat muzeum
w P i a s e c z n i e . Cz. 1-3. Kociew. Mag. Region. 2012 nr 2 s. 39-41, il.; nr 3 s. 15-18, il.;
nr 4 s. 43-45, il.
305. PUDŁO Piotr: Ponownie o wczesnośredniowiecznym mieczu wyłowionym
z Zalewu Szczecińskiego. Mat. Zach.- pom.
Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s. 165178, il., mapa. Sum.
299. JANICKA Iwona: Skansen budownictwa drewnianego w R u m s z y s z k a c h
jako źródło do poznania życia codziennego
wsi w końcu XVIII do pocz. XX wieku // In:
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: streszczenia
wystąpień [..]. - Białystok, 2012. - S. 77-82
300. FOLTYN Rafał: Muzeum Pomorza Środkowego w S ł u p s k u : sprawozdanie z działalności w roku 2011. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2012 T. 32 s.
33-59, il.
301. FIGURA: Kunst der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts aus dem Bestand des
Nationalmuseums Stettin = Sztuka pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum
Narodowego w S z c z e c i n i e / hrsg. v. Szymon Piotr Kubiak, Volker Probst. - Szczecin:
Muz. Narod., 2012. - 261, [1] s.: il.
Muz. Narod. w Szczecinie
W zbiorach Muz. Narod. w Szczecinie
306. ZAGINIONE - ocalone: szczecińska kolekcja starożytności pomorskich =
Lost - saved: the Pomeranian antiquities collection of Szczecin / red. Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska-Skoczka. - Szczecin:
Muz. Narod., 2012. - 392 s.: il., tab. Bibliogr.
s. 371-386
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
307. DUDŹ Jerzy: Muzeum Regionalne
w S z c z e c i n k u : sprawozdanie z działalności w roku 2011. Koszal. Zesz. Muz. Seria BIX: Muzealnictwo 2012 T. 32 s. 61-74, il.
308. OWSIŃSKI Marcin: Stutthof uczy:
edukacja we współczesnym muzeum martyrologicznym na przykładzie działań Muzeum
Stutthof w S z t u t o w i e . Biul. Fund. Gen. E.
Zawackiej 2012 R. 24 nr 62 s. 91-99, il.
Z treści: PROBST Volker: Zu Werken der Moderne
im Städtischen Museum Stettin und deren Schicksal =
O dziełach modernizmu w Muzeum Miejskim w Szczecinie i ich losach s. 39-72
Tekst równol. w jęz. niem. i pol.
309. BIELIŃSKA-MAJEWSKA Beata:
Neolityczne przedmioty z bursztynu w zbiorach Muzeum Okręgowego w To r u n i u . Pr.
Muz. Ziemi 2012 nr 50 s. 101-104, il. Sum.
302. HOFFMANN Meike: Na tropie
„sztuki zwyrodniałej”: konfiskata dzieł sztuki
modernistycznej dokonana przez narodowych socjalistów w 1937 r., ze szczególnym
uwzględnieniem Szczecina, Wrocławia i Bytomia. Muzealnictwo 2012 [T.] 53 s. 58-64, il.,
faks., portr. Sum.
310. BIELSKA-KRAWCZYK
Joanna:
Małe i średnie miasta w malarstwie: na przykładach obrazów z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu // In: Małe miasta: studia
i szkice humanistyczne. - Bielsko-Biała, 2012.
- S. 186-201. Sum.
303. KOZŁOWSKA-SKOCZKA Dorota:
Sztylet krzemienny z okolic jeziora Miedwie,
powiat stargardzki. Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s. 289-292, il.
W zbiorach Muz. Narod. w Szczecinie
311. OLSZEWSKA-ŚWIETLIK Justyna,
CYBULSKA Katarzyna A.: Konserwator wobec autorskich zmian w dziełach sztuki: zagadnienia etyczne i estetyczne na przykładzie
twórczości Meli Muter [1876-1967] // In:
Wokół zagadnień estetyki zabytku po kon-
31
Ogólne
serwacji i restauracji. - Warszawa, 2012. - S.
229-246: il. Sum.
W zbiorach Bibl. Uniw. w Toruniu
311a. KRAJEWSKI Wojciech: Relikwiarz
spod Grunwaldu. Spotk. z Zabytk. 2012 [R.]
36 [nr] 7/8 s. 36-38, il.
Przechowywany w Muz. Wojska Pol. w Warszaw ie
—————
312. VOGEL Gerd-Helge: Auf der Suche nach dem Licht: der Maler des göttlichen
Lichts, Fritz von Uhde [1848-1911], trifft auf
Louis Douzette [1834-1924], den pommerschen Magier der Nacht / hrsg. v. Gerd Albrecht. - Schwerin: Helms, 2012. - 30 s.: il.
Katalog wystawy: B a r t h 26 V 2012 r. - 4 XI 2014 r.
313. SZTUKA e l b l ą s k a XX wieku /
red. Alina Kłosowska-Zalewska, Krystyna
Olechnowicz. - Elbląg: Stow. Klaster Biznesu
Kultury „BizArt”, 2012. - 93, [3] s.: il.
Tekst w jęz. pol., ang. i niem.
Katalog cyklu czterech wystaw
314. GDAŃSKO-FRANCUSKIE kontakty na przestrzeni wieków: katalog wystawy, G d a ń s k 21-30 IV 2010 = Les relations
entre la France et la ville de Gdansk en espace des siécles: le catalogue d’exposition / red.
Helena Dzienis; Biblioteka Gdańska Polskiej
Akademii Nauk. - Gdańsk, 2010. - 82 s.
Z treści: PELCZAR Marian: Francusko-polskie kontakty w prastarym porcie polskim - Gdańsku s. 3-16.
Tekst częściowo równol. w jęz. pol. i franc.
315. JUJKA Przemysław: Wystawa dawnych map i widoków miast oraz wystawa
z okazji 400 rocznicy urodzin Jana Heweliusza w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.
Pol. Prz. Kartogr. 2012 T. 44 nr 2 s. 184-186,
il.
Wystawy: 4 XII 2011 r. - 22 I 2012 r. oraz 11 V 2011 r.
- 29 I 2012 r.
316. MARKOWSKA Marzena: Port
gdyński w zbiorach kartograficznych Muzeum Miasta G d y n i . - Gdynia: Muz. Miasta
Gdyni, 2012. - [28] s.: pl.
Katalog wystawy, Gdynia, XII 2012 r. - II 2013 r.
317. WACŁAW Szczeblewski [18881965]: artysta z Pomorza / red. Anna Śliwa.
- Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 2012. - 96 s.:
il., faks.
Katalog wystaw w G r u d z i ą d z u , 16 VI - 2 IX 2012
r. i Gdyni, 18 VI-2 IX 2012 r.
318. RUDZIK Jerzy: Prezentacja starych
planów miast w bogatej oprawie: pomorskie
kartografiki. Rocz. Koszal. 2012 nr 40 s. 181183
K o s z a l i n , XII 2012 r. - III 2013 r.
319. SĄSIEDZI w Europie: Księstwo
Pomorskie i Królestwo Polskie (1000-1648):
wystawa archiwalna, K r a k ó w - Szczecin
- Greifswald 2012 = Nachbarn in Europa:
Herzogtum Pommern und Königreich Polen
(1000-1648): Archivalische Ausstellung / aut.
tekstów Martin Schoebel [et al.]; Archiwum
Państwowe w Szczecinie; Landesarchiv Greifswald. - Szczecin: Dokument, 2012. - 319,
[3] s.: il., faks.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2012 T. 14 s. 323-327
320. KRZYŻACY w eastmancolorze:
w 50. rocznicę premiery filmu Aleksandra
Forda w 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem / red. Barbara Kurowska, Mieczysław
Kuźmicki. - Łódź: Muz. Kinematografii,
2010. - 86 s.: il.
Katalog wystawy w Łodzi i M a l b o r k u w 2010 r.
321. ERNST Kolbe, Marienwerder 18761945 Rathenow: ein Impressionist aus Westpreussen / Projektleiter Lothar Hyss [et al.].
- Münster: Westpr. Landesmuseum, 2012.
- 63, [1] s.: il. - ( Ausstellungskatalog / Westpreussisches Landesmuseum; Nr. 77)
Münster
322. GARWOLIŃSKI Tomasz: „Co kryją
w sobie stare druki?”: wystawa ciekawostek
wydobytych ze starodruków [z Biblioteki
Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”]. Fides 2010
nr 1/2 s. 215-223, il.
O l s z t y n , 6 V - 30 VII 2010 r.
323. Z ODDALI: miasta Pomorza Zachodniego w 1954 roku w rysunkach Stani-
32
Ogólne
sława Mrowińskiego [1928-1997]: katalog
wystawy / red. nauk. Paweł Migdalski; Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra
Incognita”; Muzeum w Stargardzie; Muzeum
Historii Ziemi Kamieńskiej. - Chojna, 2012.
- 141, [2] s.: il.
- rugpjūčio 3 d. = Arte et Marte: vetera monumenta argumenti militaris / sud. Danguolė Palačionytė, Violeta Radvilienė; Lietuvos
Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka.
- Vilnius, 2010. - 110, [1] s.: il., faks.
W Wi l n i e
S t a r g a r d S z c z e c i ń s k i , XII 2012 r. - XII 2013 r.
324. GUT Paweł: Z kaszubsko-słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego: wystawa archiwalno-historyczna. Bibl.
Zach.- pom. 2012 R. 53 nr 3/4 s. 57-64
Maj 2011 r. S z c z e c i n , Międzyzdroje, Dziwnów
i Warszawa
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31064 [dostęp: 16 V 2014].
325. KARWOWSKA Iwona: Pomorskie
meble malowane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. - Gdańsk: Muz. Narod.,
2012. - 101 s.: il. - (Pomorskie Zbiory Etnograficzne Muzeum Narodowego w Szczecinie; T. 2)
Tekst w jęz. pol. i niem.
Katalog wystawy: Szczecin, 21 X 2011 r. - 22 IV 2012 r.
326. SUKIENNICKA Izabela: Bursztyn Złoto Bałtyku: wystawa czasowa. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s.
433-437, il.
Szczecin, 10 VI - 20 IX 2011 r.
327. JARYSZ Aleksandra: Rola wykorzystywania archiwalnych materiałów fotograficznych na przykładzie rozwiązań
multimedialnych na wystawie „Tajemnice
codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)”. Rocz.
Muz. Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 2011 T. 2 s.
114-124, il. Sum.
W Muz. Etnogr. w To r u n i u
328. WACHCIŃSKA Olga: „Tajemnice
codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza
od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)”: wystawa
stała w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
Rocz. Muz. Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 2012
T. 3 s. 191-198
329. ARTE et Marte: senieji dokumentai
karo tema: skirta Žalgirio mūšio 600-osioms
metinėms: parodos katalogas, 2010 liepos 7
330. LENTVARIO bažnyčia ir jos dekoras 1905-1943. (Kościół w Landwarowie i jego
wystrój) / sud. Giedrė Jankevičiūtė. - Vilnius:
Bažnytinio Paveldo Muz., 2012. - 157, [3] s.:
il., faks.
Katalog wystawy w Wilnie.
Tekst w jęz. lit., pol. i ang.
4. Historiografia, krytyka źródeł
Zob. też poz.: 187, 221, 239, 240, 397, 401, 514, 520, 522,
524, 527, 536, 552, 790, 830, 869, 930, 1061, 1145, 1163,
1228, 1248, 1254, 1255, 1272, 1274, 1343-1345, 1374,
1393, 1458, 1465, 1678, 1693, 1694-1701, 1715, 1730,
1759, 1764, 1800, 1801, 1803, 1821, 1822, 1833, 1835,
1838, 1886, 1888-1890, 1905, 1976, 2008, 2047, 2063,
2100, 2107, 2141, 2160, 2199, 2228, 2315, 2316, 2318,
2336, 2661, 2664, 2680-2683, 2690, 2696, 2720, 2774,
2795, 2799, 2811, 2819, 2825, 2866, 2867, 2921, 2956,
2964, 2983, 2990, 3005, 3078, 3089, 3094, 3095, 3097,
3111, 3198, 3204, 3308, 3366, 3382, 3422, 3518, 3548
331. ADAMSKA Marta: Stan badań
nad historią rodziny Stolberg-Wernigerode
z Dönhoffstädt oraz dotyczące jej archiwalia
w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie. Archiwa - Kancelarie - Zbiory 2012 nr 3 s.
193-200. Sum.
332. ARCHEOLOGICZNE dziedzictwo
Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona / red. Tomasz Nowakiewicz. - Warszawa, 2011
Rec.: TAMULYNAS Linas, Archaeol. Lituana 2012
[T.] 13 s. 162-166. - ZABIELA Gintautas, Archaeol. Baltica 2012 [T.] 18 s. 272-275
333. BALCEREK Mariusz: Potrzeba
osobnego opracowania wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty w latach 1600-1629:
stan badań wraz z analizą zbiorów archiwalnych // In: Stan badań nad wielokulturowym
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej:
streszczenia wystąpień [..]. - Białystok, 2012.
- S. 13-16
33
Ogólne
334. BALSYS Rimantas: Kai kurios
Motiejaus Pretorijaus [ok. 1635-ok. 1704]
hipotezės ir jų interpretacijos XX a. pabaigos
- XXI a. pradžios mitologų darbuose. (Some
hypotheses of M. Pretorijus and their interpretation in works by mythologists in the latter half of the 20th century and the beginning
of the 21st). Res Humanitariae 2007 T. 1 s. 7594, portr., tab. Sum.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2007_11.pdf [dostęp: 3 XII
2014]
335. BISKUP Radosław, GLAUERT
Mario: Das preussische Formelbuch des 15.
Jahrhunderts aus Uppsala: Vorstellung eines
Editionsprojektes // In: Quellen kirchlicher
Provenienz neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte [...]. - Toruń, 2011. - S.
369-380: faks., tab.
336. BÖMELBURG Hans-Jürgen: Adel
im historischen Preussenland: Überlegungen
zu einer interdisziplinären und internationalen Verbundforschung. Historie (Berlin)
2011/2012 Folge 5 s. 247-254
337. BRUSKI Klemens: Kronika pelplińskich cystersów: forma dzieła, autorstwo
i czas powstania. Rydwan 2012 nr 7 s. 62-75,
il., faks.
338. BURCZYK Dariusz: Ewidencja wojskowa jako źródło do badań nad najnowszą
historią Polski na przykładzie kart ewidencyjnych żołnierzy batalionów budowlanych
z powiatów elbląskiego i braniewskiego. Szkice Archiwalno-Hist. 2012 nr 9 s. 157-168, tab.,
wykr. Zsfg. Sum.
339. BUŠA Irina: Istoriografiâ kontaktov
žitelej territorii Latvii i Skandinavii v epoh’u
vikingov // In: Vēsture: avoti un cilvēki:
humanitārās fakultātes XIX starptautisko
zinātnisko lasījumu materiāli. - Daugavpils,
2010. - S. 50-56. Streszcz. w jęz. łot.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/954/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIII_2010.pdf?1358357547 [dostęp: 16 X 2014]
340. CIESIELSKI Tomasz, MACHYNIA
Mariusz: Źródła do dziejów szlachty pol-
skiej i litewskiej w archiwach krajów Europy
Wschodniej: stan badań i perspektywy ich
rozwoju // In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej:
streszczenia wystąpień [..]. - Białystok, 2012.
- S. 37-43
341. CIEŚLUK Małgorzata: Genius Pomeranicus w Pomeranii Jana Bugenhagena
// In: Tantum possumus, quantum scimus:
księga pamiątkowa dedykowana profesorowi
Zdzisławowi Chmielewskiemu [...]. - Szczecin, 2012. - S. 147-169
Zawiera tłum. fragm. Pomeranii s. 160-169
342. CRUSADING and chronicle writing on the medieval Baltic frontier: a companion to the Chronicle of Henry of Livonia
/ ed. Marek Tamm, Linda Kaljundi, Carsten
Selch Jensen. - Farnham, 2011
Rec.: AMUNDSEN Michael, J. Balt. Stud. 2012 Vol.
43 nr 3 s. 424-427
343. CZAJA Roman: Marian Biskup jako
badacz zakonu krzyżackiego i jego państwa
nad Bałtykiem. Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 4 s.
75-85. Zsfg. Sum.
344. DOMAGAŁA Bożena: Człowiek
i terytorium: Prusy wschodnie w koncepcjach historyków i socjologów (na przykładzie Roberta Traby Wschodniopruskość
i Andrzeja Saksona Od Kłajpedy do Olsztyna). Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 1 s. 115-130.
Zsfg. Sum.
345. DORNA Maciej: Historiografia
zakonu krzyżackiego // In: Vademecum historyka mediewisty. - Warszawa, 2012. - S.
221-230
346. DORNA Maciej: Państwo zakonu
krzyżackiego // In: Vademecum historyka
mediewisty. - Warszawa, 2012. - S. 661-667
347. DYBAŚ Bogusław: Profesor Marian
Biskup i polskie badania nad Inflantami. Zap.
Hist. 2012 T. 77 z. 4 s. 87-100. Zsfg. Sum.
DYGDAŁA J.: Listy Rady Miasta Torunia... = poz.
1629
34
Ogólne
FEINAUER S.: [...] der Jesuitenorden in den Historiographien... = poz. 1630
348. GŁADYSIAK Łukasz: Stan badań
i wybrane problemy w pracy nad dziejami
ochotników francuskich w armii niemieckiej podczas walk na Pomorzu Zachodnim
w 1945 r. // In: Wybrane problemy badawcze
polskiej historii wojskowej. - Toruń, 2012. - S.
203-212
349. GRZECHNIK Marta: Making use
of the past: the role of historians in Baltic Sea
region building. J. Balt. Stud. 2012 Vol. 43 nr
3 s. 329-343
350. GUMULIAUSKAS Arūnas: Odzwierciedlenie przemian życia politycznego
Litwy końca XX w. w historiografii litewskiej.
Europa Orientalis 2012 [T.] 3 s. 29-49. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
EO.2012.002 [dostęp: 28 IV 2014]
351. GUT Agnieszka: Typy średniowiecznych falsyfikatów dokumentowych na
przykładzie Pomorza Wschodniego do 1308
roku // In: Tantum possumus, quantum scimus: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu [...].
- Szczecin, 2012. - S. 137-145
356. JÄHNIG Bernhart: Przywilej grudziądzki z 18 czerwca 1291 roku: w sprawie
jego historycznego znaczenia. Rocz. Grudz.
2012 T. 20 s. 31-40. Sum.
357. KAŁA Damian: Obraz ostatniej
wyprawy misyjnej świętego Brunona z Kwerfurtu w średniowiecznym dziejopisarstwie
a historiografia: rozważania w kontekście
uprawiania naukowej historii // In: Wielowymiarowość i perspektywy nauki za progiem
XXI wieku. - Częstochowa, 2012. - S. 261281. Sum.
358. KARDAS Mariusz: Metodyka badań
na źródłach autobiograficznych w XX w. na
przykładzie pamiętników Stefana Franciszka Sokoła [1890-1956] - Komisarza Rządu
w Gdyni // In: Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych: studia i szkice.
- Poznań, 2012. - S. 283-293
359. KOKOWSKI Michał: Co dalej z Mikołajem Kopernikiem?: historia, stan aktualny i perspektywy badań kopernikańskich
w Polsce. Pr. Komisji Hist. Nauki PAU 2012 T.
11 s. 53-68. Sum.
352. HACKMANN Jörg: Marian Biskup
und die deutsche Geschichtswissenschft:
Wahrnehmung und Wirkung. Zap. Hist. 2012
T. 77 z. 4 s. 61-73. Sum. Streszcz.
360. KOSMAN Marceli: Z vilenskaj perspektyvy: pra Genryka Laǔmân’skaga [18981984] âk dasledčyka daǔnâj Litvy // In: Z gistoryi i kul’tury Vâlikaga Knâstva Litoǔskaga
/ M. Kosman. - Minsk, 2010. - S. 360-375
353. HECKMANN Dieter: Marian Biskup (1922-2012) als Bearbeiter und Herausgeber historischer Quellen. Zap. Hist. 2012 T.
77 z. 4 s. 101-112. Streszcz. Sum.
361. KOTOV Anton S.: Novoe „pole
boâ” Tevtonskogo ordena: vliânie antropologičeskogo povorota. Stud. Teutonica 2012
Vyp. 1 s. 87-103. Sum.
354. HISTORIESKRIVNINGEN i Sverige / red. Gunnar Artéus, Klas Åmark. - Lund:
Studentlitteratur, 2012. - 222 s.
KREGŽDYS R.: Pr. Romow pagal Petro Dusburgiečio... = poz. 2056
Dot. szwedzkiej historiografii
355. HORMUTH Dennis: Livonia est
omnis divisa in partes tres: Studien zum mental mapping der livländischen Chronistik in
der Frühen Neuzeit (1558-1721). - Stuttgart:
Franz Steiner Verl., 2012. - 248 s.: tab. - (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen
Europa; Bd. 79). Bibliogr. s. 223-248
362. KRYGIER Anna: Wykorzystanie
możliwości czy zmarnowana szansa?: postrzeganie II pokoju toruńskiego przez historiografię polską na przestrzeni XIX i XX w. //
In: Prestiż i władza w średniowieczu. - Kraków, 2012. - S. 49-55
363. KUKK Kristi: Ein noch schwererer
Fall von Amnesie?: die lettische nationale
Ogólne
Geschichtsschreibung vom 19. Jahrhundert
bis zum Zweiten Weltkrieg in vergleicheneder Perspektive. Forsch. z. Balt. Gesch. 2012
Bd. 7 s. 106-119. Sum.
364. KURLENDA Piotr: Kościół katolicki w Brodnicy w polskiej historiografii powstałej po 1989 roku (ważniejsze problemy
i publikacje) // In: Z dziejów chrześcijaństwa:
studia, szkice i materiały. T. 2. - Poznań, 2012.
- S. 141-157: tab.
365. LESZCZYŃSKA Krystyna: Badania profesora Edwarda Olszewskiego nad
emigracją polską do Skandynawii - „Polacy
w Norwegii 1940-2010”. Ann. Univ. M. CurieSkłodowska, Sect. K: Politologia 2012 Vol. 19
[z.] 1 s. 206-209, il.
Toż w wersji skróc.: Wiad. Uniwersyteckie (Lublin)
2012 nr 6 s. 50-51
366. LUKŠAITĖ Ingė: Reformation in
Lithuania: a new look: historiography and interpretation. Lituanus 2011 T. 57 nr. 3 s. 9-31
367. MAČIULIS Dangiras, PETRAUSKAS Rimvydas, STALIŪNAS Darius: Kas
laimėjo Žalgirio mūšį?: istorinio paveldo
dalybos Vidurio ir Rytu Europoje. [Kto zwyciężył w bitwie pod Grunwaldem?: podział
spuścizny historycznej w Europie ŚrodkowoWschodniej] / Lietuvos Istorijos Institutas.
- Vilnius, 2012. - 294, [1] s.: il., faks. Bibliogr.
s. 281-285. Sum.
368. MAJEWSKI Marcin: Eine Bewertung der archäologischen Forschung über
die Neuzeit in Hinterpommern während der
letzten zwei Jahrzehnten // In: Neue Zeiten:
Stand und Perspektiven der Neuzeitarchäologie in Norddeutschland. - Bonn, 2012. - S.
173-179
369. MAJEWSKI Marcin: Ocena stanu
badań archeologicznych nad okresem nowożytnym na Pomorzu Zachodnim // In:
Regiony, rzemiosła, kategorie: archeologia
późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju.
- Toruń, 2012. - S. 95-104. Sum.
35
MASTYKARZ K.: Charakterystyka materiału źródłowego... = poz. 1375
370. MEGEM M[aksim] E.: Obraz srednevekovoj Litvy v istoriografii pervoj poloviny XIX veka. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I.
Kanta 2011 Vyp. 12 s. 50-54. Sum.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/
iblock/881/omlxqervjr_50-54.pdf [dostęp: 23 XII 2014]
371. MIKNYS Rimantas: Badania nad
historią Polski XX wieku w historiografii litewskiej // In: Widziane z zewnątrz: I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 28-30 czerwca 2007 roku. T. 2.
- Warszawa, 2011. - S. 177-184
372. MIKOŁAJCZYK Ireneusz: Dlaczego Kronikę pelplińską trzeba przetłumaczyć
na język polski i opublikować? Rydwan 2012
nr 7 s. 58-61, faks.
373. MÜLLER Matthias: A historiographical overview of the study of consumption with particular attention to the southeastern Baltic Sea region. Stud. Marit. 2012
Vol. 25 s. 219-225. Streszcz.
374. NEECKE Michael: Literarische
Strategien narrativer Identitätsbildung: eine
Untersuchung der frühen Chroniken des
Deutschen Ordens. - Frankfurt/M., 2008
Rec.: MENTZEL-REUTERS Arno, Zs. f. Dt. Altertum u. Dt. Literatur 2011 Bd. 140 s. 111-116
375. NIKODEM Jarosław: Historiografia
litewska // In: Vademecum historyka mediewisty. - Warszawa, 2012. - S. 172-176
376. NIKODEM Jarosław: Litwa // In:
Vademecum historyka mediewisty. - Warszawa, 2012. - S. 630-638
377. PETRAUSKAS Rimvydas: Mediewistyka polska a historiografia litewska // In:
Widziane z zewnątrz: I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 28-30
czerwca 2007 roku. T. 1. - Warszawa, 2011.
- S. 147-156
378. PETRAUSKAS Rimvydas: Tevtonskij orden v litovskoj istoriografii: stabil’nye
36
Ogólne
obrazy i menâûŝaâsâ perspektiva. Stud. Teutonica 2012 Vyp. 1 s. 104-123. Sum.
historyka mediewisty. - Warszawa, 2012. - S.
216-221
379. POLIŃSKI Dariusz: Stan badań archeologicznych nad późnym średniowieczem
i nowożytnością w ziemi chełmińskiej // In:
Regiony, rzemiosła, kategorie: archeologia
późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju.
- Toruń, 2012. - S. 105-130. Sum.
386. SIKORSKI Dariusz Andrzej: Skandynawia // In: Vademecum historyka mediewisty. - Warszawa, 2012. - S. 643-647
380. PRZYBYLSKI Jerzy: Relacje i wspomnienia w badaniach historycznych powojennych dziejów Wojska Polskiego i Marynarki
Wojennej // In: Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych: studia i szkice.
- Poznań, 2012. - S. 295-305
381. PUKSZTO Andrzej: Stosunki polsko-litewskie w wieku XIX i na początku XX
(do 1918 r.) we współczesnych badaniach
historyków litewskich // In: Widziane z zewnątrz: I Kongres Zagranicznych Badaczy
Dziejów Polski, Kraków, 28-30 czerwca 2007
roku. T. 2. - Warszawa, 2011. - S. 115-121
382. RĘBKOWSKI Marian: Ciągle młoda?: archeologia późnego średniowiecza na
Pomorzu Zachodnim po 1989 roku // In:
Regiony, rzemiosła, kategorie: archeologia
późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju.
- Toruń, 2012. - S. 69-94: mapa. Sum.
383. ROSIK Stanisław: „Atrium” szatana
i „oblubienica” bamberskiego biskupa Ottona: Pomorze w dwunastowiecznej debacie
mnichów z Michelsbergu // In: Sic erat in
fatis: studia i szkice historyczne dedykowane profesorowi Bogdanowi Rokowi. T. 1. Toruń, 2012. - S. 114-126
384. SCHEEL Roland: Lateineuropa und
der Norden: die Geschichtsschreibung des
12. Jahrhunderts in Dänemark, Island und
Norwegen. - Berlin: Trafo, 2012. - 263 s.: il.
- (Frankfurter kulturwissenschaftliche Beiträge; 6)
385. SIKORSKI Dariusz Andrzej: Historiografia skandynawska // In: Vademecum
387. STACHOWIAK Remigius: Zum
Editionsstand der Chronica Terrae Prussiae
des Peter von Dusburg. Preussenland 2011
Jhb. 2 (dr. 2012) s. 77-90
SZULIST W.: Z przeszłości i historiografii diec. pelplińskiej... = poz. 1273
388. SZULTKA Zygmunt: Kaszuby i Kaszubi w Historii Pomorza pod redakcją Gerarda Labudy // In: Tantum possumus, quantum scimus: księga pamiątkowa dedykowana
profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu
[...]. - Szczecin, 2012. - S. 99-124
389. TANDECKI Janusz: Marian Biskup
(1922-2012): historyk, edytor źródeł, organizator nauki. Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 4 s. 53-60.
Zsfg. Sum.
390. TURECZEK Marceli: Mittelalterliche epigraphische Quellen zwischen Schlesien, Brandenburg und Pommern: ein Forschungs- und Editionsprojekt // In: Quellen
kirchlicher Provenienz neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte [...]. - Toruń,
2011. - S. 201-214: il.
391. WECZERKA Hugo: Paul Johansen
(1901-1965), Hanse- und Osteuropahistoriker: Bemerkungen zu einer neuen Publikation. Hans. Gesch.- blr 2012 Jg. 130 s. 211-223.
Sum.
392. WESTSTRATE Job: Die niederländische Geschichtsschreibung über die Hanse. Hans. Gesch.- blr 2012 Jg. 130 s. 175-209.
Sum.
393. WYROZUMSKI Jerzy: Gerarda Labudy badania nad św. Wojciechem i św. Stanisławem // In: Początki państwa i Kościoła
polskiego w badaniach profesora Gerarda
Labudy. - Poznań, 2011. - S. 39-51
37
Ogólne
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka,
numizmatyka
Zob. też poz.: 43, 286, 842, 1260, 1421, 1504, 1534, 1658,
1750, 1827, 1862, 1938, 1997, 2022, 2047, 2055, 2077,
2387, 2533, 2573, 2656, 2688, 2697, 2711, 2828, 3380,
3432
394. DOBROSIELSKA Alicja: Pieczęcie
i herb miasta Sępopola [pow. bart.]. Kom.
Maz.- Warm. 2012 nr 2 s. 243-267, il. Zsfg.
Sum.
—————
395. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Ród Wyszczeliców. Echa Przeszłości 2012 [T.] 13 s.
25-39, il. Sum.
396. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Studia
z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów
pruskich (XIII-XVI wiek). Cz. 1. - Olsztyn:
OBN, 2012. - 261, [1] s.: il. - (Monumenta Literaria Prussiae. Seria C: Monografie; nr 3).
Bibliogr. s. 226-239. Zsfg.
397. BÖTTCHER Manfred: Zur Familienforschung in Ostpreussen, zur Landeskunde Ostpreussens und zur Geschichte des
Vereins für Familienforschung in Ost- und
Westpreussen bis 1943. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2012 Bd. 42 s. 1-44
398. GARCZYŃSKI Tadeusz: Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce:
studium genealogiczne. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2012. - 336, [2] s., [4] s.
tabl. skł. Bibliogr. s. 267-281
399. JAWORSKI Przemysław: Królewskie rody Szwecji: genealogia: od króla Ringa
do Karola XVI Gustawa. - Warszawa: Warsz.
Firma Wydaw., 2012. - 247 s.: il.
400. KAMIŃSKI Arkadiusz: Starostowie
człuchowscy: ich herby, urzędy, pochodzenie,
koligacje rodzinne: szkic heraldyczno-genealogiczny. Szkice Człuch. 2012 T. 7 z. 14/15 s.
21-42, il.
MINAKOWSKI M. J.: Elita litewska... = poz. 2891
401. NASZE korzenie: wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich. T.
3 / red. Józef Borzyszkowski, Tomasz Rembalski; Instytut Kaszubski. - Gdańsk, 2012.
- 136 s.: il., faks., mapy, portr., tab.
Z treści: REMBALSKI Tomasz: Prace genealogiczne Jana Karnowskiego s. 13-18. - BECKER Paweł,
TARGOWSKI Michał: Dzieje rodu Działowskich s.
19-34. - STACHOWSKA Anna: Szlachta Ziemi Puckiej
w metrykaliach z XVII i XVIII wieku, ze szczególnym
uwzględnieniem rodzin Kolkowskich i Ustarbowskich
s. 35-43. - GRABOWSKI Michael T. W. v.: Przyczynek
do genealogii Grabowskich herbu Jastrzębiec i Pobóg
na północnym Mazowszu i w byłych Prusach Zachodnich s. 59-74. - STARCZEWSKI Robert: Ród ks. Piotra
Nieżurawskiego - proboszcza bruskiego: szkic genealogiczny Nieżurawskich ze wsi Czyczkowy (XVII - połowa
XIX wieku) s. 75-84. - JANOWSKI Siegfried Johann v.:
„Mieszczanin szlachcicem”: droga awansu społecznego
Tadeusza Jana Janowskiego herbu Janina (1864-1934) s.
85-101. - CISEWSKI Tomasz Marcin: Przyczynek do genealogii Szopińskich z Czerska (lata 30. XVII - lata 70.
XX wieku) s. 102-110. - DEMPC Daniel: Bernard Dempc
(1913-1945): przodkowie, losy i poszukiwanie grobu s.
111-118. - LIPINSKY Peter v.: Historia pewnego kanadyjskiego Kaszuby: z Lipnicy, kolebki rodziny Lipińskich,
przez Gliśno, Ciemno, Niezabyszewo i Berlin do Edmonton, w prowincji Alberta w Kanadzie s. 119-136
T. 2 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 419
402. OGIEWA Monika: Pochodzenie
książęcgo rodu Gryfitów. Scriptor Nowy 2012
nr 3 s. 27-38
403. WRÓBLEWSKI Karol: Sobiesławice
i ich działalność związana z zakonem cysterskim w Pelplinie: (na podstawie informacji
zawartych w „Kronice pelplińskiej”. Rydwan
2012 nr 7 s. 139-147, faks.
—————
AUGE O.: Zur Geschichte der Herzöge von Pommern-Stettin... = poz. 2703
404. GRZELAK Jerzy: Malowany, kamienny, ceramiczny...: herb Szczecina w architekturze miasta. - Szczecin: „Ziółko”, 2012.
- 40 s.: il. - (Zeszyty Szczecińskie; z. 19)
405. GUT Agnieszka: Symbolika herbów
współczesnych zachodniopomorskich gmin
wiejskich // In: Wieś w heraldyce i sfragistyce
polskiej. - Warszawa, 2012. - S. 215-234: il.
38
Ogólne
406. HASSEL Georg Johann v.: „Die
Sagen von Sensburger Stadtwappen” Georga Johanna Freiherr von Hassela jak źródło
poznania symboliki herbu miasta Mrągowa
/ oprac. i tłum. Piotr Patejuk. Meritum (Olsztyn) 2011 T. 3 s. 181-189
Wersja elektron.: http://meritumuwm.files.wordpress.com/2014/01/meritum-t-3-20113.pdf [dostęp: 17
IV 2014]
407. HOFMANN Norbert: Kreuze - Adler - Lilien: zur Entstehung des Deutschordenswappens // In: Text und Kontext: historische Hilfswissenschaften in ihrer Vielfalt.
- Ostfildern, 2011. - S. 149-172
408. KARCZEWSKI Benedykt: Przyczynek do teorii dwóch tradycji heraldycznych
Kaszub i Pomorza. Kościerskie Zesz. Muz.
2012 [nr] 6 s. 167-169
409. LIETUVOS heraldika / par. by Edmundas Rimša; Lietuvos Heraldikos Komisija prie Respublikos Prezidento. - Vilnius,
2008. - 526, [2] s.: il., faks., mapy
414. BONCZKOWSKA Żaneta: Mennica toruńska od drugiej połowy XIV wieku do
1454 roku: lokalizacja - personel - funkcjonowanie. - Toruń, 2011
Rec.: PASZKIEWICZ Borys, Wiad. Numizm. 2012
R. 56 z. 2 s. 321-324
415. CHMIELECKI Czesław: Odznaczenia i medale pamiątkowe Toruńskiego
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z okresu II
Rzeczypospolitej. Biul. Numizm. 2012 nr 1 s.
37-46, il. Sum.
416. DENIS Andrzej: Gdańska moneta
oblężnicza - 1577 rok. Gdań. Zesz. Numizm.
2012 Nr 109 s. 3-7, il.
417. DENIS Andrzej: Pierwszy talar
gdański Zygmunta Augusta z 1567 roku: autentyk czy fałszerstwo? Gdań. Zesz. Numizm.
2012 Nr 111 s. 7-10, il.
Toż w jęz. ang. pt.: The heraldry of Lithuania. - Vilnius, 2008
418. DUTKOWSKI Jarosław: Polityczno-religijny gdański epizod numizmatyczny.
Lubelskie Wiad. Numizmat. 2011 [T.] 17 s.
204-212
410. ORACKI Tadeusz: Dzieje herbu
(herbów) miasta Ostródy // In: W mazowieckiej przestrzeni kulturowej: prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda
Juszkiewicza. - Warszawa, 2007. - S. 199-204
419. FRĄCKOWIAK Piotr: Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy: monetarna próba wzmocnienia poczucia przynależności Ziem Odzyskanych do Polski. Prz. Zach.- pom. 2012 R.
27 z. 1 s. 156-166. Sum.
411. SYSKA Ewa: W sprawie poprawnego wizerunku średniowiecznego herbu
nowomarchijsko-pomorskich
Kenstelów.
Nadwarciański Rocz. Hist.- Arch. 2012 nr 19
s. 101-104, il.
420. GAZIŃSKI Radosław, HOROSZKO
Genowefa: The ducal Griffin in the coinage of
West Pomerania. Notae Numismaticae 2012
T. 7 s. 155-184, il. Streszcz.
—————
412. APONOWICZ Robert: „Zawiadomienia o falsyfikatach banknotów 19451948” w zasobach Archiwum Państwowego
w Gdańsku. Gdań. Zesz. Numizm. 2012 Nr
105 s. 8-11, faks.
413. BOENKE Karl-Christian: Köslin:
Nabelschau und Weltpolitik auf Notgeldscheinen. Pommern 2012 Jg. 50 H. 4 s. 18-25,
il.
421. GŁOGOWSKI Paweł: Papierowy
pieniądz zastępczy na terenie Powiśla i Żuław
w latach 1914-1923. Prowincja (Sztum) 2012
nr 4 s. 98-101, il.
422. KIZIK Edmund: Gdański medal
jubileuszowy z okazji trzechsetlecia inkorporacji Prus do Polski w 1754 roku. Zap. Hist.
2012 T. 77 z. 2 s. 79-91, il. Zsfg. Sum.
423. MONETARY history of the Baltics in the middle-ages: (12 - 16th c.): international symposium in Tallinn, 9-10 Dec.
39
Ogólne
2010 / toim. Tiina Kala. - Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum, 2012. - 224 s.: il., mapy. - (Varia
Historica; 6)
Z treści: TALVIO Tuukka: The finds of medieval
Livonian coins from Finland and the former Finnish
Karelia: a preliminary survey s. 10-19. - REMECAS Eduardas: Livländische Münzfunde in Litauen: die Münzen
aus Tallinn und Tartu s. 20-29. - ILISCH Peter: Rheinische und westfälische Münzen in Funden des 12. und
13. Jahrhunderts aus dem Baltikum s. 44-53. - HALJAK
Gunnar: Livonian coins 1363-1420 s. 66-79. - LEIMUS
Ivar: Das Darlehen des Ordensmeisters an die Stadt Tallinn (Reval) als Triebkraft des dortigen Münzwesens am
Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts s. 8091. - BERGA Tatjana, DĀBOLIŅŠ Viktors: 800 years of
documentary evidence on the coinage of Riga s. 140-149.
- PASZKIEWICZ Borys: Why was the Halbscoter not the
half of the Scot? s. 160-168. - MYRBERG Nanouschka:
The hatched Cross: Gotlandic coins of the 13th century
Baltic Sea area s. 180-196. - HEIJNE Cecilia: Crusade and
trade: Swedish-Livonian contacts in the fourteenth century s. 198-206
424. MUSIAŁOWSKI Adam: Symbolika
i ideologia władzy na monetach Prus Zakonnych i Królewskich // In: Psucie pieniądza
w Europie Środkowo-Wschodniej od antyku
po czasy współczesne: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina [...]. - Warszawa, 2006. - S. 78-83
425. PASZKIEWICZ Borys: Brakteaty:
pieniądz średniowiecznych Prus. - Wrocław,
2009
Rec.: MUSIAŁOWSKI Adam, Wiad. Numizm. 2011
R. 55 nr 1/2 s. 229-241
426. PASZKIEWICZ Borys: Monety
z badań zamku w Człuchowie w sezonach
2008-2009. Wiad. Numizm. 2010 R. 54 nr 2 s.
246-249, 253-258, il.
Toż w jez. ang. pt.: Coins from excavations at the
Człuchów castle in the seasons 2008-2009 s. 250-253.
Acc.: MIAZGA Beata: Analizy metalu wybranych
zabytków znalezionych w Człuchowie = Analyses of metal of selected relics found in Człuchów s. 259-260
427. SIKORSKI Bogumił: Nieznane lub
mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur. Cz. 5-8. Biul. Numizm. 2012 nr 1 s. 23-28, il.; nr 2 s. 113-122,
il.; nr 3 s. 189-202, il.; nr 4 s. 265-272, il.
428. SIWIAK Wojciech, GNIŁKA Andrzej: Pieniądz dominialny majątków Szewie-
nek i Szewno w powiecie świeckim. Biul. Numizm. 2012 nr 3 s. 203-210, il., mapa. Sum.
6. Geografia historyczna
Zob. też poz.: 214, 315, 316, 318, 458, 1500, 2600, 2630,
2705, 2952, 2975, 3345
429. ALEXANDROWICZ
Stanisław:
Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego
od XV do połowy XVIII wieku / Zamek Królewski w Warszawie; Polska Akademia Nauk.
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów; Towarzystwo Naukowe Warszawskie. - Wyd. 3 popr. i uzup. Warszawa, 2012. - 344 s.: il., mapy. Sum. Zsfg.
Sod. Streszcz. w jęz. lit.
430. ATLAS historyczny miast polskich.
T. 1: Prusy Królewskie i Warmia = Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1: Königliches Preussen und Hochstift Ermland / red.
hist. Roman Czaja; red. kartogr. Zenon Kozieł. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK
Z. 6: Świecie = Schwetz / oprac. hist. R.
Czaja; oprac. kartogr. Radosław Golba, Z.
Kozieł, Agnieszka Pilarska, współpr. Dariusz
Chwiałkowski, Agnieszka Noryśkiewicz. 2012. - 20 s., 18 k. tabl. [w tym skł.]
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
431. GRZEGORZ Maksymilian: Słownik historyczno-geograficzny komturstwa
świeckiego w średniowieczu. - Bydgoszcz:
Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2012.
- 107, [5] s.: mapa
432. GRZEGORZ Maksymilian: Słownik
historyczno-geograficzny prokuratorstwa bytowskiego komturstwa gdańskiego/malborskiego w średniowieczu. - Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2012. - 53,
[3] s.: mapa
433. HERBICH Jacek: Rekonstrukcja historycznych krajobrazów roślinnych na torfowiskach wysokich na podstawie archiwalnych map i zdjęć lotniczych na przykładzie
rezerwatu „Długosz Królewski w Wierzchucinie” na Pomorzu // In: Źródła kartogra-
40
Ogólne
ficzne w badaniach krajobrazu kulturowego.
- Sosnowiec, 2012. - S. 170-180: il., mapy.
Streszcz. Sum.
434. KIJAKOWSKI Jacek: Opracowania
wielkoskalowe polskich map morskich Zatoki Gdańskiej: lata międzywojenne. Prz. Hydrograficzny 2009 nr 5 s. 95-107
435. KIJAKOWSKI Jacek: Plany polskich
portów Zatoki Gdańskiej na mapach B[iura]
H[ydrograficznego] M[arynarki] W[ojennej]
w latach 1946-2011. Prz. Hydrograficzny 2011
nr 7 s. 57-74
436. LIGUZ Justyna: Palcem po mapach
dawnego Kwidzyna. Prowincja (Sztum) 2012
nr 2 s. 38-47, mapy
437. PLANY miast w zasobie Archiwum
Państwowego w Koszalinie = Stadtpläne im
Bestand des Staatsarchivs Koszalin / red.
Joanna Chojecka [et al.]. - Koszalin: Arch.
Państw., 2012. - 114, [1] s.: il., mapa, pl.
Tekst równol. w jęz. pol., niem. i ang.
438. PLIT Joanna: Mapa Henneberga
[1529-1600] i mapa Lubinusa [1565-1621]
jako źródło informacji o stanie środowiska
geograficznego na przełomie XVI i XVII w.:
studium metodologiczne // In: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. - Sosnowiec, 2012. - S. 33-47: il., mapy.
Streszcz. Sum.
Na podstawie fragmentów map obejmujących południowe Mazury i ziemię sławieńską
439. SCHLEINERT Dirk: Stettin in der
schwedischen Landesaufnahme. Balt. Stud.
N.F. 2011 Bd. 97 (dr. 2012) s. 81-94, il.
440. TOPODEMOGRAFICZNY atlas
gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku / wst., oprac. nauk.
i red. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk; red. kartogr. Andrzej Giza, Paweł
Terefenko. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw.
Szczec., 2012. - 1 atlas (37 k. map) + broszura:
77, [18] s., 1 CD-Rom. - (Atlas Historyczny
Pomorza Zachodniego; T. 1)
Skala 1: 500 000
7. Język i onomastyka
Zob. też poz.: 33, 58, 268, 531, 532, 544, 686, 809, 811,
840, 845, 847, 857, 862, 1128, 1187, 1274, 1286, 1367,
1633, 1710, 1728, 2046, 2135, 2317, 2729, 2796, 2876,
3094, 3518
441. AFELTOWICZ Beata: Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego. - Szczecin:
Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec, 2012. - 257,
[4] s., [1] k. map skł. - (Rozprawy i Studia /
Uniwersytet Szczeciński; T. 796) (Z Dziejów
Ziemi Łobeskiej). Bibliogr. s. 251-257. Sum.
Zsfg.
Dodr.: Szczecin, 2013
442. AFELTOWICZ Beata: Nazwy
współczesnych kół łowieckich w okręgu
szczecińskim // In: In silva verborum: prace dedykowane profesor Ewie Pajewskiej
z okazji 30-lecia pracy zawodowej. - Szczecin,
2011. - S. 21-34: tab. Sum.
443. AFELTOWICZ Beata: Słowiańskie
nazwy miejscowe na Pomorzu Zachodnim //
In: Grani slova: sbornik naučnyh statej k 65letiû prof. V. M. Mokienko. - Moskva, 2005.
- S. 367-370
444. ARDOINO Diego: On the current
location of the Old Prussian „Trace of Basel”.
Baltistica 2012 [T.] 47 [nr] 2 s. 349-358, il.
Streszcz. w jęz. lit.
445. BIADUŃ-GRABAREK
Hanna,
FIRYN Sylwia, GRABAREK Józef: Zu Inhalt
und Sprache der Rezesse des Generallandtags von Königlich Preussen aus den Jahren
1525-1535 // In: Kultura, literatura, język
- pogranicza komparatystyki: prace ofiarowane profesorowi Lechowi Kolago [...]. [T.
1]. - Warszawa, 2012. - S. 1389-1399
446. BIOLIK Maria: Kurwożej z Główki
na Mazurach, czyli hipotetyczne ścieżki antroponimii // In: W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych: księga
jubileuszowa dedykowana profesorowi Robertowi Mrózkowi. - Katowice, 2012. - S. 6977
Ogólne
447. BOBROWSKI Johannes: Pruzzische
Vokabeln: an old Prussian glossary / ed. by
Kristina Brazaitis. - Dunedin, 2010
Rec.: BLAŽIENĖ Grasilda, Annaberger Annalen
2012 Nr. 20 s. 392-401 [wersja elektron.]: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2012/AA20_19_Rezensionen.
pdf [dostęp: 17 XI 2014]
448. BREZA Edward: Kaszëbsczé lëdowé,
liturgiczné i lëteracczé pòzwë (swiãtów) Bòżi
Matczi. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2012 s. 46-66
Toż w jęz. pol. pt.: Kaszubskie ludowe, liturgiczne
i literackie nazwy (świąt) Matki Bożej s. 182-202
449. BREZA Edward: Pochodzenie niektórych przysłów polskich i kaszubskich.
Biul. Rady Jęz. Kasz. 2012 s. 310-324
450. BREZA Edward: Praca Rady Języka
Kaszubskiego nad normalizacją kaszubskiego języka literackiego. Stud. Slavica 2012 [T.]
16 s. 175-180. Sum.
451. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
miejscowe powiatu kołobrzeskiego. - Wyd. 2
uzup. i popr. - Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2011. - 207 s., [1] k. tabl. skł.: il.
452. CHOLEWA Wiesława: Kilka refleksji na temat języka kaszubskiego. Biul. Rady
Jęz. Kasz. 2012 s. 325-334, wykr.
453. CHYŻYNSKA Wiesława Małgorzata: Historyczne i socjokulturowe uwarunkowania wpływu języka niemieckiego na polską
gwarę Warmii. Stud. Niemcozn. 2012 T. 49 s.
841-849, il., mapa
454. CYBULSKI Marek: Kaszubi i Kaszuby w nazwach ulic Trójmiasta // In: Miasto: przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. [T.] 4. - Bydgoszcz, 2012.
- S. 151-164. Sum.
455. CYBULSKI Marek: O normie morfonologicznej w kaszubszczyźnie. Stud. Slavica 2012 [T.] 16 s. 195-202. Sum.
456. CYBULSKI Marek: Rola słownictwa
w kształtowaniu obrazu przeszłości Kaszub
w dramatach historycznych Jana Karnowskiego [1886-1939] // In: Polszczyzna regionalna.
Cz. 7. - Ostrołęka, 2012. - S. 49-57. Sum.
41
457. DINI Pietro U.: Nota terminologica:
come chiamare la scritta in prussiano antico
di Basilea? Res Balticae 2004 Vol. 10 s. 243246
458. DRWAL Jan: Epizod żuławski Wincentego Pola [1807-1872] // In: Wincentego
Pola fascynacje literaturą i krajobrazem. Lublin, 2010. - S. 141-147
459. DULIČENKO Aleksandr D.: Osnovy slavânskoj filologii. T. 1-2. - Opole, 2011
Rec.: TREDER Jerzy, Acta Cassubiana 2012 T. 14 s.
271-286
460. DUMA Jerzy: Uwagi o nazwach terenowych Pomorza Zachodniego na tle toponimii innych regionów Polski // In: Językowa
przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia. - Łomża, 2012. - S. 223-228
461. DUMA Jerzy: Wybrane nazwy jezior z terenu Welskiego Parku Krajobrazowego i najbliższej okolicy. Pr. Językozn. / Uniw.
Warm.- Maz. 2012 Z. 14 s. 79-88. Sum.
462. EDUKACJA kaszubska: tradycje,
aktualność, perspektywy / red. Adela KuikKalinowska, Daniel Kalinowski. - Słupsk:
Akad. Pom.; Gdańsk: Zarząd Gł. Zrzesz.
Kasz.-Pom., 2012. - 192 s.: il., tab.
463. ESTEJKA-KACZMAREK Tadeusz:
Ciekawe nazwiska w Gdyni. Rocz. Gdyński
2012 nr 24 s. 58-60
Przedr. z Od Naszego Morza. Ilustrowane czasopismo
o morzu i Pomorzu 1931 R. 3
464. GLOSARIUM wyrazów i zwrotów
ze średniowiecznych źródeł pruskich / oprac.
Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki. - Toruń, 2011
Rec.: MROZOWICZ Wojciech, Archiwista Pol. 2012
R. 17 nr 4 s. 81-83. - MUTRYNOWSKA Alicja, Klio (Toruń) 2012 [nr] 21 s. 219-222 [wersja elektron.]: http://
www.apcz.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/
KLIO.2012.031/1209 [dostęp: 22 I 2014]. - STARZYŃSKI
Marcin, Rocz. Hist. 2012 R. 78 s. 314-316
465. GLUGLA Emilia: Egzemplifikacje
leksemów miasto, osada, a także nazw własnych przestrzeni miejskich w legendach ko-
42
Ogólne
ciewskich i kaszubskich // In: Miasto: przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo
i społecznie. [T.] 4. - Bydgoszcz, 2012. - S.
209-223. Sum.
466. GOŁĄBEK Eugeniusz: Słownik polsko-kaszubski. T. 1: A-K. - Gdańsk: Zrzesz.
Kasz.-Pom., 2012. - 599 s.
467. GOŁDYS Olimpia: Dzieje nazwy
miasta Nowe nad Wisłą. Kociew. Mag. Region. 2012 nr 2 s. 32-36, tab.
468. HERRMANN-WINTER Renate,
VOLLMER Matthias: Pommersches Wörterbuch. Bd. 2 Lfg. 5: Pujknüppel bis Ros’ /
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.
- Berlin: Akad. Verl., 2012. - Szp. 513-640
Lfg. 4 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 445
4 6 9 . IG NAT OW IC Z - SKOW R OŃ SKA Jolanta, PAJEWSKA Ewa: Frazeologia
w wiadomościach sportowych prasy lokalnej
w Szczecinie // In: Slovo, fraza, tekst. - Moskva, 2002. - S. 207-217
470. JANIKOWSKI Krzysztof: Niederdeutsch-dänische Beziehungen in der Hansezeit: Sprach- oder Dialektkontakt? // In:
Fundamenta linguisticae. - Wrocław, 2007.
- S. 83-96
471. JOCZ Lechosław: Kilka uwag na
temat statusu fonologicznego kontynuantów
*(kj, gj) w starszej i współczesnej kaszubszczyźnie centralnej. Linguistica Copernicana
2012 nr 2 s. 117-126. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.010 [dostęp: 3 II 2014].
472. JOCZ Lechosław: Wpływ fonetyczny i fonologiczny języka niemieckiego na
łużycczyznę i kaszubszczyznę w kontekście
słowiańskim: wybrane problemy w aspekcie
porównawczym. Cz. 2. Acta Cassubiana 2012
T. 14 s. 43-58. Sum. Zsfg.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 446
473. KARAŚ Halina: Sytuacja języka polskiego w okolicach Wiłkomierza na Litwie //
In: Język polski dawnych Kresów Wschod-
nich. T. 5: Polskie dziedzictwo językowe na
dawnych Kresach. - Warszawa, 2012. - S. 103114: il., tab. Sum.
474. KAUKIENĖ Audronė: Vokiško ir
prūsiško teksto skirtumai, susiję su bažnytine
praktika. (Die Unterschiede in den deutschen
und prussischen Texten, verbunden mit der
kirchlichen Praxis). Res Humanitariae 2008
T. 1 s. 25-48, portr. Zsfg.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2008_13.pdf [dostęp: 20 V 2014]
475. KREGŽDYS Rolandas: Teonimų,
minimų „Sūduvių Knygelėje”, etimologinė
analizė: dievybių funkcijos, hierarchija: Puschayts, Puschkayts. (The etymological analysis of the names of the deities mentioned in
„Yatvigian book”: functions of the deity, hierarchical position: Puschayts, Puschkayts).
Res Humanitariae 2008 T. 1 s. 49-74, wykr.
Sum.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2008_13.pdf [dostęp: 20 V
2014]
476. LEWIŃSKA Aneta: Ojców mowę
znać należy: język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach
1840-1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania. - Pelplin: „Bernardinum”, 2012. 326 s.: faks., tab., wykr. Bibliogr. s. 277-293.
Sum. Zsfg.
Rec.: CYBULSKI Marek, Acta Cassubiana 2012 T. 14
s. 297-299
477. ŁUCARZ Anna: Językowy obraz
zmarłego widoczny na nagrobkach cmentarnych w Świeciu nad Wisłą i okolicach. Język, Szkoła, Religia 2012 R. 7 nr 1 s. 173-181.
Sum.
478. MAKURAT Hanna: Ònticzny
status tołmaczeniô cyklu Jiscënków Jana
Kòchanowsczégò na kaszëbsczi jãzëk
w kònteksce òntologii tołmaczënkù. Acta
Cassubiana 2012 T. 14 s. 21-27. Sum. Zsfg.
479. MALISZEWSKI Rafał: Język jako
więź wewnątrzgrupowa we wspólnocie komunikatywnej Gochów. - Chojnice: Wydaw.
Hegard, 2012. - 253 s.: il., mapa, tab., wykr.
Bibliogr. s. 235-253
Ogólne
480. MAŃCZAK Witold: Nieregularny
rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją
a Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (hasła oprac. przez W. Borysia). Acta Cassubiana
2012 T. 14 s. 59-65. Sum. Zsfg.
481. MATUSIAK-KEMPA Iza: Wartości moralne utrwalone w nazwiskach odapelatywnych na Warmii (XVI-XVIII w.). Pr.
Językozn. / Uniw. Warm.- Maz. 2012 Z. 14 s.
187-197. Sum.
482. NOWOWIEJSKI Bogusław: Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza: źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii.
- Białystok, 2011
Rec.: CYBULSKI Marek, Acta Cassubiana 2012 T. 14
s. 294-296
483. NOWOWIEJSKI Bogusław: Świat
nazw własnych w niemiecko-polskim słowniku Mrongowiusza. Cz. 1: Toponimia. Białostockie Arch. Jęz. 2012 nr 12 s. 165-182. Sum.
484. PAŽDJERSKI
Dušan-Vladislav:
Dalszô robòta nad kaszëbskò-serbsczim
słowarzã: wëbròné problemë. Biul. Rady Jęz.
Kasz. 2012 s. 172-179, faks.
Toż w jęz. pol. pt.: Dalsza praca nad słownikiem kaszubsko-serbskim: wybrane problemy s. 335-342
485. PAŽDJERSKI
Dušan-Vladislav:
Przegląd normalizacji ortograficznej w języku kaszubskim: od Floriana Ceynowy do
Rady Języka Kaszubskiego. Stud. Slavica 2012
[T.] 16 s. 181-193. Sum.
486. PIOCH Danuta: Òdbicé religijnotë
Kaszëbów w przësłowiach i frazeòlogiznach.
Biul. Rady Jęz. Kasz. 2012 s. 102-109
Toż w jęz. pol. pt.: Odbicie religijności Kaszubów
w przysłowiach i frazeologizmach s. 238-246
487. POMIERSKA Justyna: Przysłowia
w Słowniku Friedricha Lorentza [1870-1937].
Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 7-20, wykr.
Sum. Zsfg.
488. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Nad kaszubską wersją Pana Tadeusza: rozważań o neologizmach w kaszubskim języku literackim ciąg dalszy. Rocz. Slawistyczny 2012
T. 61 s. 101-111. Sum.
43
489. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
W poszukiwaniu językowego obrazu świata:
o zawiłości dziejów pojęć i wyrazów (dom,
praca, wolność, honor i Europa na współczesnych Kaszubach) // In: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian
i ich sąsiadów. [T.] 1. - Lublin, 2012. - S. 241249. Streszcz. Sum.
490. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Kòscelnô Kòmisjô KPZ (2004-2007) w procesu
wchôdaniô kaszëbiznë do liturgii Kòscoła.
Biul. Rady Jęz. Kasz. 2012 s. 116-121
Toż w jęz. pol. pt.: Komisja Kościelna ZKP (20042007) w procesie wchodzenia kaszubszczyzny do liturgii
Kościoła s. 254-260
491. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Kaszëbizna w Kòscele. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2012 s.
110-115
Toż w jęz. pol. pt.: Kaszubszczyzna w Kościele s. 247253
492. PRZYBYLSKA Lucyna: Przyrost
religijnych nazw ulic w Toruniu oraz wybranych miastach wojewódzkich // In: Krajobraz społeczno-kulturowy województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych regionów
Polski. - Bydgoszcz, 2012. - S. 103-112: tab.,
wykr.
493. PRZYBYLSKA Lucyna: Wady
i zalety drukowanych i elektronicznych materiałów w badaniach religijnych nazw ulic
Pomorza Gdańskiego // In: W kręgu języka
tożsamości. - Gorzów Wielkopolski, 2012. S. 215-224: tab. Sum.
494. RAMUŁT Stefan: Słownik języka
pomorskiego czyli kaszubskiego / red. Jerzy
Treder. - Wyd. 3 popr. i zm. - Gdynia: Wydaw.
Region, 2011. - 532, [1] s., [1] k. tabl. - (Czec
Seria Regionalna)
495. REMBISZEWSKA Dorota Krystyna: Gwary mazurskie w świetle materiałów
Georga Wenkera [1852-1911] // In: Językoznawstwo: prace na XV Międzynarodowy
Kongres Slawistów w Mińsku 2013. - Warszawa, 2012. - S. 135-141. Sum.
44
Ogólne
496. REMBISZEWSKA Dorota K[rystyna]: Realizacje samogłosek nosowych
w kwestionariuszach Georga Wenkera [18521911] z obszaru wschodnich Mazur. Stud.
Łomżyńskie 2012 T. 22 s. 115-120. Sum.
497. ROGOWSKA-CYBULSKA
Ewa:
Nazwy roślin motywowane nazwami części
ludzkiego ciała w Słowniku gwar kaszubskich
B. Sychty. Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 2842. Sum. Zsfg.
498. ROGOWSKA-CYBULSKA
Ewa:
Rola derywatów słowotwórczych w przekładzie z języka polskiego na kaszubski (na
przykładzie I księgi Pana Tadeusza) // In:
Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 4. - Gdańsk, 2012. - S. 137-145
499. ROMANČIK Roman E.: K voprosu o standartizacii kašubskogo âzyka: meždu lingvističeskim imperativom i âzykovoj
praktikoj // In: Slavânskoe âzykoznanie:
pokidaâ XX vek...: k XIV Meždunarodnomu
S’ezdu Slavistov [...]. - Tartu, 2008. - S. 33-53.
Streszcz. w jęz. est.
500. ROSZKO Danuta: Nacional’noe soznanie litovskogo nacional’nogo men’šinstva
v Pol’še. Acta Balt.- Slav. 2012 [T.] 36 s. 81-92.
Sum.
501. RUTKOWSKA Krystyna: Polska
wyspa językowa w okolicy Merecza na Litwie
// In: Język polski dawnych Kresów Wschodnich. T. 5: Polskie dziedzictwo językowe na
dawnych Kresach. - Warszawa , 2012. - S.
279-288: mapa. Sum.
502. RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Pan
i Pan(e)k na Pomorzu Zachodnim jako podstawy nazw terenowych // In: Munuscula linguistica: in honorem Alexandrae Cieślikowa
oblata. - Kraków, 2006. - S. 417-422: mapa
503. SAWANIEWSKA-MOCHOWA
Zofia: Językowy obraz ziemian Litwy Kowieńskiej (na podstawie tekstów mówionych
i zapisanych) // In: Język polski dawnych Kresów Wschodnich. T. 5: Polskie dziedzictwo
językowe na dawnych Kresach. - Warszawa,
2012. - S. 289-299. Sum.
504. STEINKE Klaus: Über Sinn und
Unsinn der Kodifizierung von Kleinstschriftsprachen: (am Beispiel des Pomakischen, Kaschubischen und Banater Bulgarischen) // In:
Slavânskoe âzykoznanie: pokidaâ XX vek...: k
XIV Meždunarodnomu S’ezdu Slavistov [...].
- Tartu, 2008. - S. 96-106. Streszcz. w jęz. est.
505. SYRNICKA Krystyna: „Ojczyzna to
ziemia i groby”: polskie oblicze cmentarzy katolickich na Wileńszczyźnie // In: Język polski
dawnych Kresów Wschodnich. T. 5: Polskie
dziedzictwo językowe na dawnych Kresach.
- Warszawa, 2012. - S. 361-368. Sum.
506. SZUTA Jarosław: Konstrukcje typu
„myza rozmyzana” i „głupi głupek” w dialekcie kociewskim: rekonesans // In: Polszczyzna regionalna. Cz. 7. - Ostrołęka, 2012. - S.
281-290. Sum.
507. TŁUMACZENIA na język kaszubski: osiągnięcia, metody, cele: (materiały pokonferencyjne) / red. Radosław Kamiński.
- Wejherowo: Muz. Piśm. i Muzyki Kasz.Pom., 2012. - 91 s.: il. - ( Biblioteka Kaszubska; nr 6)
Z treści: TREDER Jerzy: O przekładach na kaszubski i z kaszubskiego s. 9-27. - KALINOWSKI Daniel:
Współczesna literatura powszechna w tłumaczeniach na
język kaszubski s. 29-38. - KUIK-KALINOWSKA Adela: Klasyka literatury polskiej po kaszubsku: rekonesans
badawczy s. 39-46. - DRZEŻDŻON Roman: Przełożënk
nôùkòwégò i pùblëcysticznégò sztilu: ùwôdżi praktika s.
55-58. - TREDER Jerzy: Słowniki kaszubskie: (przegląd
popularny) s. 59-70. - TREDER Jerzy: Omówienie dyskusji na konferencji: Tłumaczenia na język kaszubski. Osiągnięcia, metody i cele: 16 XII 2011 Wejherowo, MPiMK-P
i Instytut Kaszubski = Òbgôdka diskùsji na kònferencji:
Tłómaczenia na kaszëbsczi jãzëk. Co ùdało sã zrobic, metodë a céle: 16 XII 2011 Wejrowò, Mùzeùm KaszëbskòPòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie ë Kaszëbsczi Institut s. 71-86
508. TOMASIK Piotr: O imionach tramwajów. Linguistica Bidgostiana 2012 Vol. 9 s.
161-167. Sum.
W Gdańsku i Szczecinie
509. TREDER Jerzy: Labializacja w języku kaszubskim. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2012 s.
343-349
Ogólne
510. TREDER Jerzy: Odmiany kaszubszczyzny: słownictwo religijne, językoznawcze, rybackie i karciane. - Kartuzy: Czec,
2010. - 111, [1] s.
511. TREDER Jerzy: Tłumaczenia na kaszubski i z kaszubskiego (w przeszłości i dziś)
// In: Słowo z perspektywy językoznawcy
i tłumacza. T. 4. - Gdańsk, 2012. - S. 243-253
512. UZDILA Algis: Ką pasakoja vietovardžiai (A-L). (Co nam mówią toponimy
(A-L)?). Terra Jatwezenorum 2012 [T.] 4 s.
120-163. Streszcz. s. 493-494. Sum. s. 513
513. WEŁPA Agnieszka: Frazeologizmy dotyczące uczuć w pieśniach ludowych
z Warmii i Mazur, Kujaw oraz Kaszub. Pr.
Językozn. / Uniw. Warm.- Maz. 2012 Z. 14 s.
253-262. Sum.
45
514. ZACHARIAS Rainer: Zur Theologie ausgewählter Ortsnamen im Ordensland
Preussen: (ein Vergleich zwischen den Chroniken des Peter von Dusburg und des Nikolaus von Jeroschin). Stud. Zamkowe 2012 [T.]
4 s. 275-284. Streszcz.
515. ZIELIŃSKA Ewa: Wybrane cechy
składniowe zdania pojedynczego w gwarach
kociewskich // In: Polszczyzna regionalna.
Cz. 7. - Ostrołęka, 2012. - S. 353-376
516. ZIENIUKOWA Jadwiga: Liturgia
w języku kaszubskim jako przejaw emancypacji tego języka na przełomie XX i XXI wieku // In: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 2: Tożsamość wobec wielojęzyczności.
- Warszawa, 2012. - S. 30-39
B. POMORZE WSCHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 2, 50, 71, 74, 76, 77, 126, 145, 334, 344, 345, 346, 388, 552, 825, 989, 1196, 1377, 1587, 2317, 2320, 2794
517. ACHREMCZYK Stanisław: Warmia: północne Kresy Rzeczpospolitej. Regiony i Pogranicza 2011 [nr] 4 s. 28-33
518. BARBARZYŃCY u bram: monografia oparta na materiałach z VI Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów
Morza Bałtyckiego, Wolin 5-7 sierpnia 2011
/ red. Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - 652 s.:
il., mapa, tab., wykr. - (Mare Integrans. Studia
nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego)
Z treści: CIESIELSKI Łukasz, GARDEŁA Leszek:
Włócznie śmierci: włócznie w obrzędowości pogrzebowej w epoce żelaza [w Skandynawii] s. 30-59. - BARBARZYŃSKA broń?: znalezisko saxa z okolic Malborka (?)
/ [aut.] Marcin Biborski [et al.] s. 60-87. - SIKORA Jerzy: Wczesnośredniowieczne pochówki szkieletowe jako
przejaw barbarzyńskiej mentalności?: przykłady pomorskie s. 88-103. - BABIJ Paweł: Pomorscy drużynnicy jako
element elity barbarzyńskiej s. 125-141. - JANIK Michał:
Pojedynek zastępujący bitwę we wczesnym średniowieczu na przykładzie Gesta Danorum, ks. III, roz. 5 s. 142155. - SKUPIŃSKA-LØVSET Cecilie: Moc króla: profil
psychologiczny króla Haralda III Hardråde s. 174-185. MAKOWSKI Andrzej: Piractwo morskie: barbarzyństwo
czy zwyczajowy sposób uprawiania handlu s. 222-245. WADYL Sławomir: Kilka uwag o ceramice wczesnośredniowiecznej w Prusach s. 246-264. - KAJKOWSKI Kamil:
Rola napojów alkoholowych w obrzędowości Słowian
nadbałtyckich s. 265-289. - WASIAK Wojciech: Broń
„barbarzyńskich” Bałtów jako element późnośredniowiecznej cywilizacji Europy Zachodniej: nowe spojrzenie
na problem w świetle analizy źródeł ikonograficznych
s. 290-324. - STROYNOWSKI Andrzej: Wojna szwedzko-rosyjska 1788-1790 w świetle „Gazety Warszawskiej”
s. 419-435. - TROJAN Sergij: Pribaltijs’kij prostir u
nimec’komy kolonizacijnomu diskursi (vid „Livons’koi
hroniki” F. Nienštadta do „Nimec’koi ordens’koi kraini
Prussii” G. fon Trejčke) s. 439-457. - BAZANIAK Rafał:
Przykłady barbaryzacji w stosunkach polsko-gdańskich
w latach 20. XX wieku s. 475-482. - KARDAS Mariusz:
Harcerze Tajnego Hufca w Gdyni w walce z okupantem
hitlerowskim w latach 1939-1945: zarys problematyki s.
483-508. - DRZEWIECKI Andrzej: Manipulowanie historią „ludowej” Marynarki Wojennej to też „barbarzyństwo” s. 509-533. - NAWROT Dariusz: Polska Marynarka
Wojenna w okresie stalinizmu s. 534-557. - KĘCIŃSKAKACZMAREK Jowita: Literackie obrazy barbarzyństwa
czasu wojny (i nie tylko) w powieściach historycznych
Franciszka Fenikowskiego [1922-1982] s. 572-582
519. BORCHERT Hans Joachim: Marienburg und die alten Preussen. Westpr.- Jahrb.
2012 Bd. 62 s. 5-20
520. BORZYSZKOWSKI Józef: Z doświadczeń kaszubsko-pomorskiego regionalisty // In: Kim jesteś regionalisto?: sylwetki,
opinie, diagnozy. - Łódź, 2012. - S. 12-21
521. CHŁOSTA Jan: Cztery znaczenia
Warmii // In: Współczesne granice i kościoły
historycznej Warmii. - Lidzbark Warmiński,
2010. - S. 12-25
522. DEMENT’EV Il’â [O.]: Orden: s propisnoj ili stročnoj?: k postanovke problemy.
Stud. Teutonica 2012 Vyp. 1 s. 185-196
Dot. sposobu zapisu nazwy „zakon krzyżacki” w historiografii rosyjskiej
523. ERDVIŲ pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje. (Appropriation of spaces in
East Prussia during the 20th century) / sud.
Vasilijus Safronovas; Klaipėdos Universiteto
Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos
Institutas. - Klaipėda, 2012. - 357, [2] s.: il.
faks. - (Acta Historica Universitatis Klaipedensis; 24). Streszcz. w jęz. lit. Sum. Sod.
Z treści: TRABA Robert: Kraštovaizdžio mitologizavimas kaip nacionalinės saviugdos veiksnys XX amžiaus
pirmojoje pusėje: Rytų Prūsijos pavyzdys. (Mythologization of landscape as a factor of national self-education in
the first half of the 20th century: the case of East Prussia)
s. 23-50. - KOSTŠOV Ûrij V.: Vostočnaâ Prussiâ v ekonomičeskom, obŝestvennom i kul’turnom prostranstve
Rossii vo vtoroj polovine XIX - načale XX veka s. 50-66.
- MASLOV Vitalij [N.]: Obraz Vostočnoj Prussii i ee žitelej
v oficial’nyh sovetskih dokumentah v pervye poslevoennye
gody s. 67-77. - BRODERSEN Per: Besiekiant normalumo: Kaliningrado sritis tarp tarybinio pokario pretenzijų
ir tikrovės (1945-1970 metai). (In search of normality:
the Kaliningrad Oblast between aspirations and reality
Pomorze Wschodnie
of the Soviet post-war period (1945-1970)) s. 78-91. DEMENT’EV Il’â [O.]: „Râbinka u bojnicy”: reabilitaciâ
dovoennogo prošlogo v pamâti kaliningradcev (1970-e
- 1980-e gody) s. 92-118. - MOTUZIENĖ Lina: Praeitie
aktualizavimas Kaliningrade po 1990 metų: būdingiausių
tendencijų apibrėžtys. (Actualization of the past in Kaliningrad after 1990: the outlines of prome trends) s. 119140. - GAL’COV Valerij: Čto značit „Vostočnaâ Prussiâ” dlâ
Kaliningradcev? s. 141-152. - SAKSON Andrzej: Varmijos
ir Mozūrijos prijungimas prie Lenkijos: legitimavimo prielaidos ir praktikos. (Incorporation of Warmia and Masuria
into Poland: assumptions and practices of its legitimation)
s. 153-171. - WAKAR Marcin: Čto značat Varmiâ i Mazuriâ dlâ sovremennyh Polâkov? s. 172-187. - KARKOWSKA
Marta: Praeities atminimo tęstinumas bei pokyčiai ir
vietinės bendruomenės prigijimo procesas: Olštyno pavyzdys. (Changes and continuity in remembrance of the
past and process of local community rooting: the case of
Olsztyn) s. 188-200. - STRAKAUSKAITĖ Nijolė: Rytų
Prūsijos reikšmės Prūsijos lietuvių aplinkoje XIX-XX
amžių sandūroje. (Meanings of East Prussia within the
milieu of Prussian Lithuanians at the turn of the 20th c.)
s. 201-211. - MAČIULIS Dangiras: Pasisavinant Mažąją
Lietuvą: vienijančios kolektyvinės atminties konstravimas
Lietuvoje tarpukariu. (Appropriating Lithuania Minor:
construction of consolidating collective memory in the
interwar Lithuania) s. 212-229. - SAFRONOVAS Vasilijus:
O postiženii Vostočno-Prusskogo goroda posle 1945 goda:
sootnošenie ego vospriâtij vo vsesojuznoj, nacional’noj, lokalnoj sistemah značenij na primere Klajpedy s. 230-276.
- NIKŽENTAITIS Alvydas: Erdvių pasisavinimas Rytų
Prūsijoje XX amžiuje: ar jau atėjo laikas lyginamiesiems
tyrimams? (Appropriation of spaces in East Prussia during
the 20th c.: has the time for comparative research already
come?) s. 296-307. - SAFRONOVAS Vasilijus: In memoriam Marian Biskup (1922-2012) s. 348-354
Wersja elektron.: http://briai.ipage.lt/leidiniai/actahistorica-universitatis-klaipedensis/serijos-tomai/24-2/
[dostęp: 22 V 2014]
524. FENOMEN Tevtonskogo ordena
i sovremennost’: sbornik naučnych trudov /
red. Il’â O. Dement’ev [et al.]. - Kaliningrad,
2010
Rec.: BESSUDNOVA M[arina] B., Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2011 Vyp. 12 s. 158-160 [wersja
elektron.] http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/81f/
bznatsxnhfirddef2_158-160.pdf [dostęp: 23 XII 2014]
47
527. HISTORIA testis temporum, lux
veritatis: księga pamiątkowa ofiarowana
profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji
siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin
i pięćdziesiątej piątej rocznicy rozpoczęcia
pracy naukowej / red. Wojciech Polak [et al.].
- Toruń: Wydaw. Nauk. Grado, 2012. - 360 s.:
il., tab.
Z treści: BIAŁKOWSKA Monika, BIAŁKOWSKI
Michał: Bibliografia prac opublikowanych przez profesora Janusza Małłka w latach 2008-2012 s. 11-22. - ROZYNKOWSKI Waldemar: Zmiany w liturgii krzyżackiej
w świetle kalendarzy z lat 1264 i 1442 s. 35-49. - KŁACZKOW Jarosław: Polska prasa luterańska na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku s. 60-82. - KONOPKA Witold:
Wprowadzenie i funkcjonowanie punktów katechetycznych w Toruniu w latach 1961-1973 s. 119-140. - RUCHLEWSKI Przemysław: Przeciw Kościołowi i Polsce:
struktury i działanie Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa
KW MO w Toruniu s. 141-158. - KNOCH Konrad: Proces
kształtowania się środowiska gdańskich liberałów s. 179198. - JANKOWSKA Aleksandra: Sierpień 1980 r. w grudziądzkiej „Warmie” i jego skutki s. 199-225. - POLAK
Wojciech: Dzień solidarności z więźniami politycznymi
w Toruniu w dniu 26 maja 1983 r. s. 226-236. - TORUŃSKA wiosna 1989 r. w planach i analizach policji politycznej / [wyd.] Sylwia Galij-Skarbińska s. 237-262
528. KREPLIN Klaus-Dieter: Borussica
an versteckten Stellen. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2012 Bd. 42 s. 365-367
529. LEWANDOWSKA Izabela, ZLOCH
Stephanie: Polsko-niemiecki projekt „Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości
w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski,
Litwy i Rosji”. Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 1 s. 103118. Zsfg. Sum.
530. MAŁŁEK Janusz: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.).
- Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2012. - 497 s.
- (Opera Selecta; Vol. 4)
525. FRIEDRICH Karin: BrandenburgPrussia, 1466-1806: the rise of a composite
state. - Basingstoke: Palgrave Macmillan,
2012. - XXIV, 157 s.: mapy. - (Studies in European History). Bibliogr. s. 122-148
531. MAZOWSZE północne i jego sąsiedzi od średniowiecza do czasów współczesnych / red. Ryszard Sajkowski, Leszek Zygner;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie i Mławie. Wydział Humanistyczny.
- Ciechanów, 2009. - 179 s.: tab. Sum. Zsfg.
526. GOUGUENHEIM Sylvain: Krzyżacy. - Malbork: Muz. Zamkowe, 2012. - 481 s.
Bibliogr. s. 445-481
Z treści: RADOCH Marek: Kilka uwag o działaniach
wojennych na pograniczu mazowiecko-krzyżackim
w 1409 roku (w świetle źródeł zakonnych) s. 57-72. - SIERADZAN Wiesław: Mazowiecki etap misji Benedykta
Makraia w 1413 r. w świetle najnowszych badań s. 73-90.
Toż w jęz. franc. zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 453
48
Pomorze Wschodnie
- KUŹNIEWSKA Zofia Hanna: Północno-wschodnia
granica diecezji płockiej w przekroju historycznym s.
91-104. - WILAMOWSKI Jacek: Województwo płockie
a Prusy Książęce za Zygmunta III Wazy s. 105-142. - HOCHLEITNER Janusz: Wpływ pogranicza mazowieckiego
na kształtowanie się kultury religijnej chłopów pruskich
diecezji w XV-XVI wieku: (ze szczególnym uwzględnieniem dominium warmińskiego) s. 143-163. - FALIŃSKA
Barbara: Związki północnego Mazowsza z obszarem
Warmii i Mazur w świetle powojennych badań gwaroznawczych s. 165-179
Powyższy opis unieważnia poz. 1218 i 2085 z bibliogr. za 2010 r.
532. MAZUREK Monika: Język, przestrzeń, pochodzenie: analiza tożsamości kaszubskiej. - Gdańsk, 2010
Rec.: OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary, Zap.
Hist. 2012 T. 77 z. 2 s. 146-152
533. MILITZER Klaus: Die Geschichte
des Deutschen Ordens. - 2. Aufl. - Stuttgart:
Kohlhammer, 2012. - 352 s.: il. - (Kohlhammer Urban-Taschenbücher; Bd. 713). Bibliogr. s. 299-315
534. MUNRO Dane: The Teutonic Order. J. Monastic Military Orders 2008 No. 1 s.
123-144
535. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: WieloPomorze lokalne w WieloPolsce
regionalnej: wokół problemów budowania regionalnej wspólnoty obywatelskiej w warunkach wielokontekstowych zróżnicowań // In:
WieloPolska: nowe struktury, nowe zróżnicowania. - Warszawa, 2012. - S. 158-178: tab.
536. OD ANTYKU do współczesności:
studia historyczne z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy zawodowej w tym 35lecia pracy naukowej, profesora zwyczajnego
dr. hab. Józefa Piotra Śliwińskiego / red. Anna
Kołodziejczyk, Krzysztof Łożyński. - Olsztyn:
Inst. Hist. i Stos. Międzyn. UWM, 2012. - 250
s.: il., faks., mapy, portr., tab.
Z treści: KOŁODZIEJCZYK Anna: Profesor Józef
Piotr Śliwiński (życie i działalność) s. 9-12. - ŁOŻYŃSKI
Krzysztof: Spis ważniejszych książek, broszur i publikacji
zwartych oraz prac zbiorowych profesora Józefa Piotra
Śliwińskiego s. 13-16. - GRĄŻAWSKI Kazimierz: Z nowszych badań archeologicznych nad początkami Lubawy
s. 57-65. - RADOCH Marek: Wydatki wielkich mistrzów
krzyżackich na ryby w latach 1399-1409 (w świetle księgi
podskarbiego malborskiego) s. 67-88. - MICHNO Ag-
nieszka: Geneza, położenie, obszar i granice litewskiej
Puszczy Mereckiej w XV-XVI wieku s. 89-117. - KOPICZKO Andrzej: Kościół i parafia w Ignalinie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1796 roku s. 159-167.
- REJESTR akcyzy miasta Lubawy i okolic z 21 maja 1580
roku / [wyd.] Jerzy Przeracki s. 169-184. - JURKOWSKI
Roman: Proces księży lubawskich w 1907 r.: próba rekonstrukcji przebiegu procesu w oparciu o sprawozdania
prasowe s. 185-219. - HOCHLEITNER Janusz: Dziedzictwo Ziemi Lubawskiej w perspektywie współczesnych
inicjatyw pozarządowych s. 221-238
537. PISKOZUB Andrzej: Polskie dziedzictwo w Prusach. Prz. Zach.- pom. 2012 R.
27 z. 3 s. 5-40, tab. Sum.
Dot. dawnych Prus Wsch.
538. POGRANICZA kulturowe w Europie średniowiecznej: Słowianie i ich sąsiedzi
/ red. Kazimierz Grążawski, Marek Dulinicz;
Fundacja Vetustas Przestrzeń Pogranicza
w Brodnicy [etc.]. - Brodnica: Multi, 2012. 268 s.: il., mapy, tab., wykr. Sum. Zsfg.
Z treści: MÜLLER-WILLE Michael: Grenzen und
Grenzsäume im Nordwesten des slawischen Siedlungsgebietes während des 8. bis 12. Jahrhunderts s. 7-29.
- GRĄŻAWSKI Kazimierz: Terra lubovia na północnowschodnich rubieżach Słowiańszczyzny s. 43-56. - JAGODZIŃSKI Marek F[ranciszek]: Zasady funkcjonowania handlu w Truso: kwestia wymiany dalekosiężnej
oraz zagadnienie roli zaplecza w codziennym obrocie
rynkowym s. 57-76. - BIERMANN Felix: Skandinavischslawische Kontakte vom 7./8. bis 12. Jahrhundert im vorpommerschen Gebiet s. 77-106. - KOPERKIEWICZ Arkadiusz: Fenomen obrzędowości pogrzebowej z wczesnej
fazy recepcji chrześcijańskiej na przykładzie cmentarzysk
z rubieży słowiańsko-pruskiej s. 107-126. - CARLSSON
Christer: Old Årsta: a Teutonic Manor on the Swedish
east coast s. 127-130. - STARNAWSKA Maria: Bożogrobcy w średniowiecznym Górznie = Order of the Holy
Sepulchre in the early mediaeval Górzno s. 209-228.
- SIERADZAN Wiesław: Granica krzyżacko-pomorska
w świetle materiałów z procesu polubownego Zygmunta
Luksemburskiego w latach 1412-1413 s. 229-238. - NAWROLSKA Grażyna: Wszystko jest względne: luksus
i styl życia w średniowiecznym Elblągu s. 239-264
539. PÖLKING-EIKEN Hermann-Joseph: Ostpreussen: Biographie einer Provinz.
- Berlin, 2011
Rec.: LEISEROWITZ Ruth // In: Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje - Klaipėda, 2012. - S.
333-334
540. RADA Uwe: Niemen: dzieje pewnej
europejskiej rzeki. - Olsztyn: Stow. Wspólnota Kult. „Borussia”, 2012. - 352 s.: il. - (Biblioteka „Borussii”; 50). Bibliogr. s. 331-338
Pomorze Wschodnie
ROMULEWICZ A., WYSOCKA A., BIAŁECKA S.:
Bibliografia Warmii i Mazur... = poz. 8
541. SCHMIDT Jacek: Die West- und
Nordgebiete Polens: Geschichte - Menschen
- Kulturelle Landschaft. Jahrb. Polen 2012 Bd.
23 s. 40-52, il.
542. SEEBÄDER an der Ostsee im 19.
und 20. Jahrhundert / hrsg. v. Ol’ga V. Kurilo.
- München, 2009
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, Forsch. z. Balt.
Gesch. 2011 Bd. 6 s. 302-306
543. SKURZYŃSKI Piotr: Warmia i polskie Dolne Prusy: przewodnik turystyczny.
- Gdynia: Wydaw. Region, 2012. - 188, [1] s.,
XII s. tabl.: il., mapy, pl.
544. SPOŁECZNOŚĆ kaszubska w procesie przemian: kultura, tożsamość, język /
red. Kazimierz Kleina, Cezary Obracht-Prondzyński. - Warszawa: Kanc. Senatu, 2012. 242 s.: il., faks., tab. - (Zespoły Senackie; Z.
12/2012)
Z treści: OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kim
są Kaszubi?: pytania dawne, odpowiedzi współczesne s.
49
9-18. - OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Dylematy
związane z kaszubską tożsamością s. 19-36. - OBRACHTPRONDZYŃSKI Cezary: Kultura kaszubska współcześnie s. 39-68. - TREDER Jerzy, OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Literatura kaszubska: jej fenomen, historia
i społeczne znaczenie s. 69-104. - OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary, GRZĘDZICKI Łukasz: Społeczność
kaszubska wobec Ustawy o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz języku regionalnym s. 105-133. - KLEINA Kazimierz, KORDA Krzysztof: Lech Bądkowski: Stolem kaszubski, autorytet Solidarności s. 160-176
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2012 T. 14 s. 331-336
545. TERRA sanctae Mariae: mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im
Deutschordensland Preussen / hrsg. v. Gerhard Eimer [et al.]. - Bonn, 2009
Rec.: HENKELMANN Vera, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2012 Jg. 61 H. 2 s. 268-270
546. ZLOCH Stephanie: Das Gebiet zwischen Weichsel und Memel. Historie (Berlin)
2011/2012 Folge 5 s. 188-194
547. ŻYTYNIEC Rafał: Rückbesinnung/
odpominanie: ermländische Vergangenheit
in zeitgenössischen autobiografischen Narrationen. Historie (Berlin) 2011/2012 Folge 5 s.
141-187
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz.: 184, 197, 335, 337, 342, 353, 356, 358, 374, 387, 406, 445, 514, 536, 547, 678, 729, 800, 835, 850, 883, 885,
888, 896, 1242, 1260, 1262, 1276, 1292, 1300, 1322, 1343-1345, 1374, 1375, 1386, 1429, 1465, 1467, 1521, 1568, 1626,
1644, 1714, 1719, 1744, 1773, 1818, 1941, 2107, 2117, 2131, 2223, 2277, 2855
548. ADLER Filip: Filipa Adlera Roczniki klasztoru oliwskiego zakonu cystersów
(fragmenty od roku 1549 do 1583) / [wyd.]
Zbigniew Ignacy Brzostowski // In: Z dziejów
chrześcijaństwa: studia, szkice i materiały. T.
2. - Poznań, 2012. - S. 159-190
551. AUF Dienstreise im Hauptamt
Marienwerder 1686/89: Instruktion und Visitationsberichte der Revisoren der Pomesanischen Generalkirchenvisitation / [hrsg. v.]
Wolfgang Lippky. Preussenland 2011 Jhb. 2
(dr. 2012) s. 126-181
549. AKCJA represyjna wobec ludności
niemieckiej w województwie olsztyńskim
przed wyborami do sejmu w 1952 roku. [Cz.
1-2] / [wyd.] Grzegorz Jasiński. Kom. Maz.Warm. 2012 nr 1 s. 33-77; nr 2 s. 289-331.
Zsfg. Sum.
552. BAUER Gerhard: Quellen zur Alltagsgeschichte in Preussisch-Litauen. Tl. 3/II.
Annaberger Annalen 2012 Nr. 20 s. 145-219,
faks.
550. Die APOLOGIEN Herzog Albrechts
/ hrsg. v. Almut Bues. - Wiesbaden, 2009
Rec.: BORAWSKA Teresa, Jahrb. f. d. Gesch. Mittelu. Ostdeutschl. 2011 Bd. 57 (dr. 2012) s. 440-443
Wersja elektron.: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2012/AA20_12_Bauer.pdf [dostęp: 17 XI 2014].
Cz. 3/I zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 606
553. BORZYSZKOWSKI Józef: Kilka dokumentów dotyczących ruchu młodokaszubów i kaszubsko-pomorskiego w XX wieku.
50
Pomorze Wschodnie
Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 203-208
Dot.: KARNOWSKI Jan: Pogląd historyczny na
pracę kaszubolodzką w latach 1908-1910 s. 209-212. AKTA Zjazdu młodokaszubskiego w Gdańsku r. 1912 /
[wyd.] Wacław Wojciechowski s. 213-241. - ICHNOW
SKI Maksymilian: Co słychać w ojczyźnie Derdowskiego
s. 242-247. - BĄCZKOWSKI Konstanty: Regionalizm
a separatyzm (1958) s. 248-252. - BOLDUAN Tadeusz:
Uwagi do programu Zrzeszenia Kaszubskiego (1963) s.
253-255. - BOLDUAN T.: Kluby młodych Kaszubów /referat/ (1960) s. 256-260
554. BUDA Andrzej: Od Rzeszowa do
Gdańska...: aparat bezpieczeństwa w Rzeszowie, Krakowie i Gdańsku w relacji Andrzeja
Budy / oprac. Daniel Czerwiński. Zesz. Hist.
WiN-u 2012 R. 21 nr 36 s. 223-28, il., portr.
555. Das DANZIGER Pfundzollbuch von
1409 und 1411 / bearb. v. Stuart Jenks. - Köln:
Böhlau, 2012. - LV, [1], 512 s.: tab., wykr. (Quellen und Darstellungen zur Hansischen
Geschichte; Bd. 63). Bibliogr. s. 423-428
Rec.: TANDECKI Janusz, Stud. Źródłoznawcze 2012
[T.] 50 s. 167-169
556. DIPLOMATISCHE Quellen der
Kirchenrepräsentanten der Kulmer und Leslauer Diözese in der Handschrift FM 611 des
Mährischen Landesarchivs in Brno (Brünn) /
[hrsg. v.] Stanislav Petr // In: Quellen kirchlicher Provenienz neue Editionsvorhaben und
aktuelle EDV-Projekte [...]. - Toruń, 2011. - S.
407-423
557. DŁUGOSZ Jan: Bitwa grunwaldzka
/ red. nauk. Stanisław Sierpowski. - Wrocław:
Ofic. Wydaw. Foka, 2010. - XII, 114, [1] s. (Biblioteka Źródeł Historii Polski. Kroniki
Polskie; 3)
558. DŁUGOSZ Jan: Grûnvaldskaâ bitva.
- Sankt-Peterburg: Nauka, 2007. - 211, [3] s.,
[1] k. tabl.
559. DOKUMENTY Oksywia, Obłuża
i Pogórza 1212-1771 / wyd. Tomasz Rębalski
przy współudz. Jędrzeja Szerle; tłum. tekstów
łac. Anna Pająkowska. - Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 2012. - XVIII, 79 s.: faks. - (Studia
i Materiały Muzeum Miasta Gdyni. Seria 1:
Wydawnictwa Źródłowe; nr 2). Bibliogr. s.
67-72
560. ERBHULDIGUNGSLISTE der Tilsiter Bürgerschaft vom 26.11.1691 / [hrsg.
v.] Günther Schmidt. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2012 Bd. 42 s. 173-176
„EXAMINA novitiorum” [...] jezuitów z Braniewa...
= poz. 1290
561. GRUPY ukraińskiego podziemia na
Warmii i Mazurach zimą 1947/1948 r. (nowe
dokumenty) / [wyd.] Igor Hałagida. Litopys
2012 nr 1 s. 92-119
562. HERRMANN Paulus: Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu od stycznia 1945 do maja 1946 roku / tłum. i wprow.
Mieczysław Józefczyk. - Gdańsk, 2009
Rec.: SONNACK Robert, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s. 161-163
563. JAN z KWIDZYNA: Siedmiolilie
Doroty z Mątów (1347-1394) / przeł. Julian
Wojtkowski. - Olsztyn: Arcyb. Metropolita
Warm., 2012. - 215 s.
Na s. tyt.: Z krytycznego wydania: Dr Franciszka
Hiplera Analecta Bollandiana Bruksela 2-4(1883-1885),
ZGAE Braniewo 6(1878) 148-183
Rec.: NAPIÓRKOWSKI Stanisław Celestyn, Lignum
Vitae 2012 [nr] 13 s. 391-394
564. JUNCZA, Malachin, Wojthal: drei
Orte im Amt Tuchel und ihre Einwohner im
Jahr 1773 / [hrsg. v.] Martin Richau. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2012 Bd. 42 s. 265-274
565. Die KIRCHENBÜCHER von Karkeln der Jahre 1754-1766 / [hrsg. v.] Witold
Peuster. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2012 Bd. 42
s. 177-218
566. KLAIPĖDOS miesto ir valsčiaus
evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų
1676-1685 m. dokumentai / sud. ir par.
Ingė Lukšaitė; bendr. su Sabina Drevello. Klaipėda, 2009
Rec.: ARNASZUS Helmut Hans J.: Dokumentacija
apie XVII amžiaus Klaipėdos krašto liuteronų bažnyčios
padėtį, Knygotyra 2012 T. 59 s. 242-263, il.
567. KOCIEWSKIE Towarzystwo Kultury: organizacja regionalna, której nie było
dane powstać / oprac. Michał Kargul. Teki
Kociewskie 2012 z. 6 s. 320-323
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 20 II 2014]
Pomorze Wschodnie
568. KRYPTONIM „Katedra”: materiały
operacyjne dotyczące rozpracowania ks. Zygfryda Kowalskiego (1910-1995): przyczynek
do funkcjonowania Kościoła w systemie totalitarnym / [wyd.] Waldemar Rozynkowski
// In: Kościoły chrześcijańskie w systemach
totalitarnych. - Toruń, 2012. - S. 362-383
Materiały z l. 1959-1961, z okresu probostwa parafii
w Chełmży
569. KSIĘGA ławnicza miasta Nowego
nad Wisłą (1416-1527) / wyd. Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. - Toruń, 2012. - XXXIV,
460 s. - (Fontes / Towarzystwo Naukowe
w Toruniu; 106)
570. KSIĘGA zgonów cytadeli grudziądzkiej 1901-1905 / [wyd.] Mariusz Żebrowski.
Rocz. Grudz. 2012 T. 20 s. 171-177
MARYNARKI wojenne akwenu Morza Bałtyckiego... = poz. 2846
51
druck von Kurt Lukas: Das Registerwesen
der Hochmeister des deutschen Ritterordens,
maschinenschrift. phil. Diss. Königsberg 1921
/ hrsg. u. bearb. v. Sebastian Kubon, Jürgen
Sarnowsky. - Göttingen: V&R unipress, 2012.
- 287 s.: tab. - (Beihefte zum Preussischen Urkundenbuch; Bd. 1). Bibliogr. s. 82-93
575. REGULAMIN Alumnatu Papieskiego w Braniewie z 29 września 1791 roku /
[wyd.] Irena Makarczyk. Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 4 s. 773-798
576. SCRIPTORES rerum Prussicarum:
die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. 5, Mit Register zum 3., 4. und 5.
Bande / hrsg. v. Theodor Hirsch, Max Töppen, Ernst Strehlke. - Paderborn: Europ. Geschichtsver., 2012. - [2], VIII, 738 s.
Reprint wyd.: Leipzig, 1874
SKÓRA W.: Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu... = poz. 2169
MIESZKAŃCY parafii Pręgowo... = poz. 1668
571. ORGANIZOWANIE władzy ludowej w województwie gdańskim w latach
1945-1948 / oprac. Marcin Kłodziński. Teki
Kociewskie 2012 z. 6 s. 304-309
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 20 II 2014]
577. Das SOLDBUCH des Deutschen
Ordens 1410/1411. Tl. 2: Indices mit personengeschichtlichen Kommentaren / bearb. v.
Sven Ekdahl. - Köln, 2010
Rec.: KWIATKOWSKI Krzysztof, Stud. Źródłoznawcze 2012 [T.] 50 s. 122-130
578. SPRAWA operacyjna „Hera”: SB
wobec odpustów w Sanktuarium Maryjnym
w Piasecznie / oprac. Przemysław Ruchlewski. Teki Kociewskie 2012 z. 6 s. 310-319
572. PETRUS de DUSBURG: Cronaca della terra di Prussia: l’Ordine teutonico
dalla fondazione al 1326 / a fronte introd. e
commento a cura di Piero Bugiani. - Spoleto:
Fond. Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2012. - CXXV, 555 s. - (Biblioteca del
Centro per il Collegamento degli Studi Medievali e Umanistici in Umbria; 23)
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 20 II 2014]
573. POSLANIÂ Vasiliâ III velikomu
magistru Al’brehtu 1515 g. iz sobraniâ
istoričeskogo Kenigsbergskogo sekretnogo
arhiva / [sost.] Aleksej N. Lobin. Stud. Slavica et Balcanica Petropolitana 2012 no 1 s.
141-152. Sum.
Wersja elektron.: http://meritumuwm.files.wordpress.com/2014/01/meritum-t-3-20113.pdf [dostęp: 17
IV 2014]
574. REGESTEN zu den Briefregistern
des Deutschen Ordens: die Ordensfolianten
2a, 2aa und Zusatzmaterial: mit einem Nach-
579. STAN sanitarny w powiecie piskim
w świetle sprawozdania z wyjazdu inspekcyjnego na teren powiatu piskiego w dn. 8-21
lutego 1946 r. / oprac. Anna Bujko. Meritum
(Olsztyn) 2011 T. 3 s. 191-198
580. STAN wojenny: stan wojenny w województwie gdańskim w świetle akt Komitetu
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej w Gdańsku / wyb., wst. i oprac.
Lidia Potykanowicz-Suda; Archiwum Pań-
52
Pomorze Wschodnie
stwowe w Gdańsku. - Gdańsk, 2012. - 100 s.:
il., tab. - (Skarby Gdańskiego Archiwum)
581. STATUTY Rady Centralnej i Stowarzyszeń Pań Miłosierdzia św. Wincentego
à Paulo z diecezji chełmińskiej (w okresie
międzywojennym) / [wyd.] Piotr Kurlenda //
In: Z dziejów chrześcijaństwa: studia, szkice
i materiały. T. 2. - Poznań, 2012. - S. 235-254
SYRWID R.: „Ambasadorka Watykanu”, czyli Cecylii Vetulani... = poz. 1908
TANDECKI J.: Marian Biskup (1922-2012): historyk... = poz. 389
582. TERENY wcielone do Rzeszy: okręg
Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencja
ciechanowska, Górny Śląsk / oprac. Magdalena Siek; Żydowski Instytut Historyczny im.
Emanuela Ringelbluma. - Warszawa: Wydaw.
Uniw. Warszaw., 2012. - 280, [1] s.: mapa +
1 CD-Rom. - (Archiwum Ringelbluma; T. 8).
Sum.
583. TILŽĖS akto šviesa: (Tilžės akto
90-mečiui) / sud. Algimantas Liekis [et al.];
Mažosios Lietuvos Reikalų Taryba. Mokslotyros Institutas. - Vilnius, 2009. - 111, [1] s.:
il., faks. - (Lietuvių Tauta; kn. 12)
TORUŃSKA wiosna 1989 r. w planach... = poz. 527
584. TRZY dokumenty zakonu chojnickich augustianów z połowy XIV i początków
XV w. / [wyd.] Leon Stoltmann. Zesz. Chojn.
2012 nr 27 s. 141-150
585. URBANOWICZ Józef: Polska Marynarka Wojenna pod koniec 1946 roku
w opinii komandora Józefa Urbanowicza:
mankamenty organizacji i dowodzenia /
[wyd.] Eugeniusz Piwowarski. Prz. Hist.Wojsk. 2012 R. 13 nr 4 s. 143-152
586. Das VERZEICHNIS der von Hochmeister Ludwig von Erlichshausen Begnadigten: eine Quelle zur Geschichte der hochmeisterlichen Landrundreise in den Jahren
1450-1451 / [hrsg. v.] Paweł A. Jeziorski. Ordines Militares 2012 Vol. 17 s. 157-199
587. WARMIA w dobie „potopu”
szwedzkiego 1654-1660: protokoły posiedzeń
kapituły warmińskiej, korespondencja i akta
/ oprac. Alojzy Szorc, Irena Makarczyk. - Olsztyn, 2008
Rec.: BÖMELBURG Hans-Jürgen, Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s. 154-156
588. WYKAZY mieszczan toruńskich
pożyczających pieniądze na zapłaty dla Ulryka Czerwonki w okresie wojny trzynastoletniej / [wyd.] Krzysztof Kopiński. Rocz. Tor.
2012 [R.] 39 s. 137-146
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-a64ececf-89514b23-ae0b-370932a9d788 [dostęp: 27 VII 2013]
589. WYWIAD gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938 / wst., wyb. i oprac. Piotr Kołakowski, Ryszard Techman. - Słupsk, 2010
Rec.: KOZŁOWSKI Piotr, Biul. Centr. Ośr. Szkol.
Straży Granicz. 2012 nr 1/2 s. 31-34
590. Z BOJÓW Adolfa Nowaczyńskiego
[1876-1944]: wybór źródeł. T. 1 / red. nauk.
Arkadiusz Meller, Sebastian Kosiorowski.
- Warszawa: Wydaw. von borowiecky, 2012.
- 388 s.: portr.
Z treści: Cz. 1: Wokół Mare Balticum s. 23-82
591. ZRZESZENIE „Wolność i Niezawisłość” na Warmii i Mazurach w dokumentach Okręgu WiN Białystok (1946-1947). Cz.
2 / [wyd.] Waldemar Brenda. Rocz. Mazur.
2012 T. 16 s. 69-132
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 585
ŹRÓDŁA do dziejów XVII-wiecznej Pomezanii... =
poz. 1226
592. ŹRÓDŁOWY przyczynek do dziejów polskiej gospodarki morskiej z lat 19451946 / [wyd.] Tadeusz Białecki // In: Tantum
possumus, quantum scimus: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi
Chmielewskiemu [...]. - Szczecin, 2012. - S.
207-221: tab.
—————
593. DONIMIRSKA Maria: Bóg dał
nam czas próby: wspomnienia z lat 19181935 / wst. i przyp. opatrz. Andrzej Lubiński.
Pomorze Wschodnie
- Sztum: Tow. Miłośn. Ziemi Sztum., 2012. 126, [2] s., [16] s. tabl.: il., faks. - (Biblioteka
Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej;
T. 9)
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2012 T. 14 s. 340-343. - CHŁOSTA Jan, Kom. Maz.Warm. 2012 nr 4 s. 799-802
594. DYBICKI Jerzy: Chirurgia, moja
miłość: wspomnienia gdańskiego profesora.
T. 1-2. - Gdańsk: Sefer, 2012. - 284 s., [88] s.
tabl.; 358 s., [88] s. tabl.
595. FEDOROWICZ Jacek: Ja jako wykopalisko. - Warszawa: Świat Książki, 2011.
- 212, [3] s.: il.
Wspomnienia dot. m.in. Gdańska
596. Die GEWÄSSER des Kreises Goldap
in Ostpreussen und ihre Umgebung: mit
Erinnerungen geborener Ostpreussen bis
zum Fluchtjahr 1944 / zsgest. u. ergänzt v.
Waltraud Schmidt. - Bad Schwartau: Kreisgemeinschaft Goldap Ostpreussen, 2012. - 151
s.: il., mapy
597. GOŹDZIEWICZ Jacek: Gdynia
Główna Osobowa: miejsce tętniące życiem:
(wspomnienia). Rocz. Gdyński 2012 nr 24 s.
180-196, il.
598. HERMANN Edelgard: Z Weepers do
Wieprza droga panny Preuss / [wyd.] Dorota
Paśko-Sawczyńska. - Matyty: Dorota PaśkoSawczyńska, 2012. - 133, [1] s.: il., portr.
Wspomnienia E. Hermann z d. Preuss
599. KOSZNIK Edmund: Wspomnienia
starego kapłana. - Pelplin: „Bernardinum”,
2010. - 79 s.: il.
Proboszcz w Goręczynie, pow. kart. w l. 1965-1991
600. KULIKAUSKAS Pranas: V Kënigsbergskom universitete (1938-1940 gg.):
vospominaniâ // In: Germaniâ - Sarmatiâ.
[T.] 2. - Kaliningrad, 2010. - S. 371-386: il.,
faks. Zsfg.
601. LEGUT Lucyna: Szalony Sopot,
z Szusterem i nie tylko. Rocz. Sopocki 2012
[T.] 23 s. 143-151, il.
Wspomnienia z l. 1956-1975
53
602. LEHNDORFF Hans v.: Królewiec
1945. Karta 2012 [nr] 72 s. 70-87, il., portr.
Wspomnienia
603. ŁUKASZEWICZ Zbigniew: Wspomnienia z grudnia 1970 roku. Teki Gdań.
2011 T. 12 (dr. 2012) s. 87-94
Dot. Gdańska
604. MAŁŁEK Karol: Mazury polskie:
pamiętniki. T. 4: Od 2 lutego 1945 do 12 października 1966 r. / do dr. przyg. i opatrzył ind.
Tadeusz Baryła. - Olsztyn, 2011
Rec.: MALISZEWSKI Tomasz, Rocz. Andragog. 2012
s. 518-521
605. MAZURKIEWICZ Bolesław Kazimierz: Trzymajmy się, nie dajmy się: wspomnienia. Cz. 2: Wzrastanie 1956-1981.
- Gdańsk: Fund. Promoc. Przem. Okręt.
i Gosp. Mors., 2012. - 540 s.: il.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 603
606. NOWOSIELSKI Kazimierz: Stan
wojenny: zapiski (pierwsze 10 dni). Teki
Gdań. 2011 T. 12 (dr. 2012) s. 109-126
Dot. Gdańska
607. OKRÓJ Eryka: By nie zatarł czas...:
Jabłonowo Pomorskie: moje wspomnienia /
zebr. mat. i oprac. Ewa Rzepka. - Brodnica:
Multi, 2010. - 45 s.: il.
608. OTTO Liesabeth: Wilcze dziecko:
niezwykła historia Liesabeth Otto urodzonej
w Prusach Wschodnich / [oprac.] Ingeborg
Jacobs. - Warszawa: Świat Książki, 2012. 303, [1] s., [16] s. tabl.: il.
Wspomnienia
609. PANCIERZYŃSKA Maria: Obóz
„Szmalcówka” przy ulicy Grudziądzkiej
w Toruniu // In: Działalność Stowarzyszenia
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i wspomnienia jego członków. - Zielona
Góra, 2012. - S. 178-195: il., faks.
Wspomnienia
610. PAWŁOWICZ Zygmunt: Moje młode lata w Gdańsku. Mies. Archidiec. Gdań.
2012 R. 56 [nr] 4-6 s. 247-261
54
Pomorze Wschodnie
611. POMORZANIE w Wehrmachcie
/ wyb. i oprac. Elżbieta Skerska. Biul. Fund.
Gen. E. Zawackiej 2012 R. 24 nr 62 s. 83-90,
il., faks.
Wspomnienia
612. RAJKIEWICZ Antoni: Gdańsk sierpień ‘80: ostatni tydzień // In: Dylematy
historii i polityki: księga dedykowana profesor Annie Magierskiej. - Warszawa, 2008. - S.
75-89
Wspomnienia
613. SCHWERIN Esther v.: Ucieczka
z pałacu. Karta 2012 [nr] 72 s. 60-69, il.
Wspomnienia
kroki w olsztyńskiej WSP, październik-grudzień 1993 r.: (z kart dziennika) // In: W
kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa: studia i wspomnienia poświęcone pamięci prof. Alberta Bartoszewicza [...].
- Warszawa, 2006. - S. 175-194
617. SZKLENNIK Theresia: Erinnerungen an die Pilgerfahrt 1945: Rothfliesser als
Pilger ins Elend im Jahre 1945! Ermlandbuch
2012 Nr. 63 s. 131-142
618. SZULTA Władysław: Moje wspomnienia. - Gdynia: Wanda Szulta, 2005. - 150
s.: il., faks., tab.
Wspomnienia ks. W. Szulty (1914-2005) z l. 19391949 w Chełmży oraz w Gdyni od 1949 r.
614. SIKORA Józef: Człowieczy los:
wspomnienia ks. Józefa Sikory (1907-1989) /
red. Krzysztof Bielawny. - [Olsztyn]: Warm.
Wyd. Diec., 2011. - 404, [2] s.
Od 1945 r. na Warmii i Mazur
615. SMAGAŁA Bolesław: Kiedy prawda milczy. - Elbląg: PHU „Rosa”, 2010. - 335,
[1] s.: il.
Wspomnienia o wydarzeniach w Gdańsku i Elblągu
od grudnia 1970 r. do stycznia 1971 r.
616. SOBCZAK Jan: Profesor Albert
Bartoszewicz [1942-2001] i moje pierwsze
619. WILCZEWSKA Zaza: Szkice po-sopockie z niespiętych kartek: okres 1980-1986.
Rocz. Sopocki 2012 [T.] 23 s. 165-182, il.
Wspomnienia
620. WITTBRODT Edmund: 40-lecie
pracy na Politechnice Gdańskiej. Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 181-187
621. ZIELIŃSKI Edmund: Na ścieżkach
wspomnień... Cz. 2. - Gdańsk: [Nakł. aut.],
2010. - 391 s.: il.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 607
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNOGOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
Zob. też poz.: 16, 433, 536, 596, 699, 721, 756, 825, 1475,
1519, 1594, 2039
622. DĄBROWSKI Mieczysław: The role
of Great Masurian Lake system in alimentation of Wisła and Pregoła rivers // In: Anthropogenic and natural transformations of
lakes. Vol. 6. - Poznań, 2012. - S. 67-75: mapy,
wykr. Sum.
623. FLOREK Wacław, JAROMIJ Jolanta, SKWIERAWSKA Magdalena: Hydrotechnic structures on the Pomeranian rivers:
a reaction to extreme hydrologic phenomena
in the 19th century (in the example of the up-
per Wieprza). Geographia Polonica 2010 Vol.
83 No. 1 s. 25-37, il., mapa, tab., wykr. Sum.
624. HADŽAEV G. A., VASILEVIČ I.
Û.: Sinergetičeskaâ model’ êkonomičeskoj
ocenki prirodnoj sistemy (na primere NP
„Kurŝkaâ kosa”): monografiâ. - Kaliningrad:
Kalin. Gosud. Techn. Univ., 2007. - 177 s.
625. JUŹWIAK Adam: Zadrzewienia
liniowe Doliny Wisły: historia, znaczenie,
ochrona // In: Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły. T.
1. - Świecie, 2012. - S. 51-56: il., mapy, wykr.
Streszcz.
Pomorze Wschodnie
626. KUJAWSKI Wojciech: Krutynia:
szlak wodny = Ein Wasserweg. - Wyd. 3 zm.
- Olsztyn: QMK, 2007. - 447, [1] s.: il., mapy
627. LIPIŃSKA Bogna: Żuławy Wiślane:
ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu. - Nowy Dwór Gdański: Stow. Żuławy,
2011. - 112 s.: il., mapy, pl. Bibliogr. s. 110112
Rec.: BIELECKI Wacław, Prowincja (Sztum) 2012 nr
1 s. 167-169
628. LIZIŃSKI Tadeusz, BUKOWSKI
Marcin: Zarządzanie ryzykiem powodziowym na obszarze Żuław Wiślanych. Acta Elbingensia 2012 T. 14 nr 3 s. 19-29, mapa, tab.,
wykr. Streszcz.
L. 1934-2010
629. MARKIEWICZ Maciej: Pedoarcheologiczne badania na wybranych stanowiskach archeologicznych ziemi chełmińskiej.
- Warszawa: Pol. Tow. Glebozn., 2012. - 98 s.:
il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 85-96
630. MNACAKANÂN A. G., HARIN A.
G.: Problemy i osobennosti ekonomičeskoj
ocenki prirodnogo kapitala Baltijskoj (Vislinskoj) kosy. Acta Elbingensia 2012 T. 13 nr 2
s. 104-112. Streszcz. Sod. Sum.
631. NATURALNE i antropogeniczne
zmiany rzeźby terenu w sąsiedztwie cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii
w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich / [aut.]
Małgorzata Karczewska [et al.]. Pr. i Stud.
Geogr. 2012 T. 50 s. 57-75, il. Sum.
632. NOVOVA E. E.: Iz istorii osobo
ohranâemyh prirodnyh territorij Vostočnoj
Prussii i Kaliningradskoj oblasti. Vestnik
Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2007 Vyp. 12
s. 86-88
633. PIERÓG Ireneusz: Środowisko naturalne gminy Bukowiec w powiecie świeckim. Teki Kociewskie 2012 z. 6 s. 25-50, il.,
mapa, tab.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 19 II 2014]
55
634. PONIEDZIAŁEK Jacek: Od uosobienia wroga do poczucia swojskości: postawy mieszkańców Warmii i Mazur wobec
krajobrazu przyrodniczego regionu. Borussia
2012 [nr] 51 s. 39-61
635. REZERWAT przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego”
w Wierzchlesie / red. Jarosław Pająkowski. Świecie: Zesp. Parków Krajob. Chełm. i Nadwiś., 2012. - 96 s., [1] k. tabl. skł.: il., pl., tab.,
wykr.
636. SZARZYŃSKA Alicja, ZIÓŁKOWSKI Piotr: Skandynawskie dary: głazy narzutowe Warmii i Mazur. - Olsztyn: Wydaw.
Mantis, 2012. - 176 s.: il., mapy + [2] s. tabl.
skł.
637. TYSZKOWSKI Sebastian: Uwarunkowania lokalizacji jednostek osadniczych
oraz zmian podziału administracyjnego państwa krzyżackiego na przykładzie komturstwa rogozińskiego. Pr. i Stud. Geogr. 2012 T.
50 s. 135-142, il., mapy. Sum.
638. TYSZKOWSKI Sebastian: Uwarunkowania przyrodnicze funkcjonowania krzyżackich jednostek administracji terytorialnej
na przykładzie komturstwa rogozińskiego //
In: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii: geografia fizyczna. - Warszawa, 2006. - S.
286-290: mapa, tab.
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz.: 523, 549, 560, 564, 637, 638, 674, 699, 707,
838, 876, 970, 1036, 1179, 1298, 1308, 1429, 1430, 1447,
1465, 1466, 1469, 1479, 1486, 1502, 1506, 1517-1519,
1565, 1572, 1575, 1614, 1617, 1625, 1633, 1656, 1657,
1953, 2007, 2027, 2038, 2112, 2117, 2175, 2193, 2211,
2232, 2236, 2246, 2283, 2285, 2287, 2298, 2303, 2309,
2310, 2312, 2319, 2367, 2370, 2388, 2796
639. BARWIŃSKI Marek, SOBCZYŃSKI Marek: Sytuacja mniejszości ukraińskiej
w Polsce północnej na przełomie tysiącleci:
ujęcie geograficzno-polityczne // In: Przed
i po akcji „Wisła”. - Gorzów Wielkopolski,
2012. - S. 139-170: mapy, tab., wykr.
56
Pomorze Wschodnie
640. BEUTLER Willi: Westpreussen im
Volkszählregister des Landes MecklenburgSchwerin mit dem Stand 1.12.1900. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2012 Bd. 42 s. 368-372
641. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Lietuvių
dalyvavimas kolonizuojant prūsų žemes buvusios jotvingių girios vakarinėje dalyje (iki
1568 m.) (Udział ludności litewskiej w kolonizacji Prus na obszarze zachodniej puszczy
pojaćwieskiej (do 1568 r.)). Terra Jatwezenorum 2012 [T.] 4 s. 21-33. Streszcz. s. 490-491.
Sum. s. 510-511
BYKOWSKA S.: Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa... = poz. 2226
642. EMEL’ÂNOVA Larisa [L.], KRETININ Gennadij [V.]: Formirovanie kaliningradskogo sociuma i problema migracii. Kaliningradskie Arhivy 2008 Vyp. 8 s. 159-166
Wersja elektron.: http://www.gako.name/mainsite/
kaliningradarchives/-8/422-2010-03-28-18-36-07 [dostęp: 19 III 2014]
643. GACKOWSKI Jacek: Przestrzeń
osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej
epoce brązu i na początku epoki żelaza. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2012. - 320 s., [1]
k. tabl. skł.: il., mapy, tab., wykr. + [1] k. map
skł., 1 CD-Rom. Bibliogr. s. 297-320. Zsfg.
644. GRĄŻAWSKI Kazimierz: Ziemia
lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim
w VIII-XIII w.: studium nad rozwojem osadnictwa. - Olsztyn, 2009
Polem.: GRĄŻAWSKI Kazimierz: Odpowiedź na recenzję Michała Parczewskiego [..], Prz. Archeol. 2012 T.
60 s. 141-142
645. HOLZAPFEL Burkhard: Die ordenszeitliche Besiedlung in den Kammerämtern Soldau und Neidenburg. - Lichtenstein
bei Reutlingen: GeAGNO, 2011. - 55 s., 30 s.
tabl.: il., mapy. - ( Schriften der Genealogischen Arbeitsgemeinschaft Neidenburg und
Ortelsburg; Nr. 23)
646. KOZŁOWSKI Janusz B.: Ludność
polskojęzyczna w powiecie ostródzkim
w świetle pruskich spisów powszechnych
w XIX i XX wieku. Okolice Ostródy 2012 s.
29-55, faks., mapa, tab.
647. KOZŁOWSKI Tomasz: Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine
na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII wiek):
studium antropologiczne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii; Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska. Zakład Antropologii. - Toruń, 2012. - 391 s.:
il., tab., wykr. - (Mons Sancti Laurentii; T. 7).
Bibliogr. s. 197-212. Sum.
Dot. głównie wykopalisk w Kałdusie
648. KUBICKI Rafał: Mieszkańcy Elbląga w świetle piętnastowiecznych testamentów. Rocz. Elbl. 2012 T. 24 s. 25-43, tab., wykr.
Zsfg.
649. KWAŚNIEWSKA Anna: Grupa etniczna w dobie globalizacji: na przykładzie
Kaszubów. Lud 2010 T. 94 s. 173-190. Sum.
650. LATOSZEK Marek: Kaszubi i Kociewiacy: kilka charakterystyk do obrazu.
Teki Kociewskie 2012 z. 6 s. 78-88
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 19 II 2014]
651. MANKEVIČ D[mitrij] V.: O strukture roždaemosti naseleniâ Kaliningradskoj
oblasti v konce 1940-h - 1950-e gody. Vestnik
Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2011 Vyp. 12 s.
83-87, tab. Sum.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/32c/uweoiszbqauolgbu_83-87.pdf [dostęp: 23
XII 2014]
652. MAY Eitelfriedrich: Die letzten Juden in einer westpreussischen Kleinstadt unter dem Hakenkreuz. Acta Cassubiana 2012
T. 14 s. 261-264
Dot. Kościerzyny
Toż w jęz. pol. pt.: Ostatni Żydzi w małym miasteczku w Prusach Zachodnich pod panowaniem swastyki s.
265-268.
653. MILITZER Klaus: Neusiedler im
Preussenland: Migration, Organisation und
Integration // In: Migration als soziale Herausforderung: historische Formen solidarischen Handelns von der Antike bis zum 20.
Jahrhundert. - Stuttgart, 2012. - S. 149-160
57
Pomorze Wschodnie
654. MILITZER Klaus: Polyethnizität
und Migration in baltischen Städten // In:
Vieler Völker Städte: Chancen und Gefahren:
Vorträge des gleichnamigen Symposiums
vom 7. bis 10. April 2011 in Heilbronn. Heilbronn, 2012. - S. 101-116
661. ZIELIŃSKA Agnieszka: Przemiany
struktur demograficznych w Toruniu w XIX
i na początku XX wieku. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2012. - 595 s.: tab., wykr.
Bibliogr. s. 536-575. Sum.
ZIELIŃSKA A.: Żydzi w Toruniu... = poz. 1637
MIROSZEWSKI K.: Wpływ konferencji poczdamskiej na migracje... = poz. 2269
655. PONIEDZIAŁEK Jacek: Od mazurskości do niemieckości: konwersja tożsamości ludności autochtonicznej z Warmii i Mazur // In: Mniejszości regionu pogranicza
polsko-niemieckiego: separacja, adaptacja,
integracja, asymiliacja. - Gorzów Wielkopolski, 2012. - S. 173-193
656. PRZEMIANY demograficzne Pomorza na przełomie wieków: ujęcie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne: II Kongres Demograficzny w Polsce / red. Paulina
Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska;
Rządowa Rada Ludnościowa. - Słupsk, 2012.
- 184, [1] s.: mapy, tab., wykr. Sum.
W l. 1988-2011
657. STROGANOVA
N[atalâ]
A.:
Pol’skoe nacional’noe men’šinstvo v Vostočnoj Prussii v kontekste germano-pol’skih
otnošenij (1918-1939). Vestnik Ross. Gosud.
Univ. im. I. Kanta 2009 Vyp. 12 s. 70-75
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/a75/zxtttbpynsbkehlwvsqg_70-75.pdf [dostęp:
23 XII 2014]
658. UNDIQUE mors est: śmierć i jej
przyczyny wśród wiernych parafii rzymskokatolickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Chojnicach w pierwszym 30-leciu XX w.
w świetle danych archiwum parafialnego /
[oprac.] Paweł Piotr Mynarczyk. Zesz. Chojn.
2012 nr 27 s. 151-179, tab.
659. WEBER Matthias: Adel im östlichen Preussen. Historie (Berlin) 2011/2012
Folge 5 s. 227-246
660. WEŁNIAK Arkadiusz: Weryfikacja
narodowościowa i zagadnienie tak zwanej
polskiej ludności rodzimej w mieście i powiecie Elbląg w latach 1945-1949. Rocz. Elbl.
2012 T. 24 s. 223-253, tab. Zsfg.
3. Etnografia
Zob. też poz.: 131, 263, 268, 327, 544, 809, 819, 856, 865,
955, 969, 970, 1096, 1123, 1136, 1277, 1634, 1710, 1739,
1933, 1991, 2097
662. BALSYS Rimantas: Lietuvių ir prūsų
dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro. - Klaipėda, 2006
Rec.: PETROŠIENĖ Lina, Res Humanitariae 2007 T.
1 s. 157-159 [wersja elektron.]: http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2007_11.pdf [dostęp: 20
V 2014]
663. BĄK Justyna: Diabeł we wczesnonowożytnym folklorze warmińsko-mazurskim
na tle staropolskiej demonologii ludowej.
Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 2 s. 363-374
664. BOBECKA Paulina: Pierniki toruńskie w historii i w podaniach lokalnych. Rocz.
Tor. 2012 [R.] 39 s. 15-42. Sum. Zsfg.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-03380a28-b1a148fc-b5e8-e79c665c12b0 [dostęp: 27 VII 2013]
665. BUTKUS Antanas: Mažosios Lietuvos muzikos instrumentarijus ir jo mokslinė
rekonstrukcija. (Musical instruments of Lithuania Minor and their scientific reconstruction). Res Humanitariae 2008 T. 1 s. 116-132,
il., portr. Sum.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2008_13.pdf [dostęp: 20 V
2014]
666. DANILEWSKA Katarzyna: Zwyczaje i obrzędy weselne na Mazurach. Stud.
Niemcozn. 2012 T. 49 s. 257-271
667. DANILEWSKA Katarzyna: Zwyczaje żniwne na Mazurach w XIX oraz w I
połowie XX wieku. Stud. Niemcozn. 2012 T.
50 s. 231-245
58
Pomorze Wschodnie
668. FOPKE Tomasz: Współczesna muzyka kaszubska a muzyka ludowa: poszukiwania i inspiracje. Nasze Pomorze 2011 nr 13
(dr. 2012) s. 235-242
669. GULGOWSKI Izydor: Von einem
unbekannten Volke in Deutschland: ein Beitrag zur Volks- und Landeskunde der Kaschubei = O nieznanym ludzie w Niemczech:
przyczynek do ludoznawstwa i krajoznawstwa Kaszub / przekł. Magdalena Darska-Łogin; red. nauk. i wst. Józef Borzyszkowski. Gdańsk: Inst. Kasz., 2012. - CXXXV, 232 [i.e.
464, 2] s.: il., faks., portr.
Reprint wyd.: Berlin, 1911. - Równol. repr. tekstu
niem. i przekł. pol. - Przekł. z zachowaną oryg. numeracją stron
670. KAJKOWSKI Kamil: Erat praetera
ibi querqus ingens et frodosa...: dąb w przedchrześcijańskich wierzeniach na Pomorzu
wczesnośredniowiecznym // In: VIII [Ósma]
Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały z konferencji [...].
- Poznań, 2012. - S. 39-46
671. KAVALIAUSKIENĖ Aušra: Nulaužto žiedo simbolika lietuvininkų dainose. (Simbolika slomannogo cvetka v pêsnâh
Maloj Litvy). Res Humanitariae 2008 T. 1 s.
100-115, il. Sod.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2008_13.pdf [dostęp: 20 V
2014]
672. KERBELYTĖ Bronislava: Dvasregiai
lietuvininkų ir lietuvių sakmėse. (People seeing dead souls in the legends of lietuvininkai
and Lithuanians). Res Humanitariae 2008 T.
1 s. 84-99, portr. Sum.
Dot. Prus Wsch.
Wersja elektron.: http://www.ku.lt/leidykla/files/
2012/09/Visas_tekstas_2008_13.pdf [dostęp: 20 V 2014]
673. KIEŁBASIEWICZ Sylwester: Obrzędowość kociewska: organizacja i realizacja badań terenowych. Rydwan 2012 nr 7 s.
346-348
674. KRETININ Gennadij [V.]: Iz Kënigsberga v Kaliningrad: o formirovanii
etnokul’turnoj identičnosti // In: Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa auto-
chtonicznych mniejszości na pograniczach.
- Białystok, 2012. - S. 229-235. Sum.
675. KWAŚNIEWSKA Anna: Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu
Wschodnim w XIX i XX w.: ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze. - Gdańsk, 2009
Rec.: ŁYSIAK Wojciech, Nasze Pomorze 2011 nr 13
(dr. 2012) s. 261-265
676. LEPNER Theodor: Prūsų lietuvis
/ par. Vilija Gerulaitienė. - Vilnius: Liet. Ist.
Inst. L-kla, 2011. - 257 s.: il.
Tłum. pracy: Der Preusche Littau. - Danzig, 1744
Rec.: ŠAKNYS Žilvytis, Liet. Etnolog. 2012 [nr] 12 s.
221-224
677. MAČIULSKIS Vidmantas: XVIIXIX a. lietuvininkų šokis kaip etninės
tapatybės ženklas. (XVII-XIX c. Lietuwininkai dance as symbol of ethnic identification).
Res Humanitariae 2008 T. 1 s. 133-154, il.,
portr. Sum.
Dot. Prus Wsch.
Wersja elektron.: http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/
09/Visas_tekstas_2008_13.pdf [dostęp: 20 V 2014]
678. MOŻDŻEŃ Julia: Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach:
w świetle kroniki Szymona Grunaua. - Toruń, 2010
Rec.: WYŻLIC Joanna, Kom. Maz.- Warm. 2012 nr
2 s. 401-405
679. OGRODNIK Dominika, RUDNICKI Jakub: Baśnie regionów pogranicza:
porównanie postaw bohaterów w podaniach
ludowych z terenów Mołdawii oraz Warmii
i Mazur // In: Bajka w przestrzeni naukowej
i edukacyjnej. - Olsztyn, 2011. - S. 396-411
680. PETROŠIENĖ Lina: Lietuvininkų
etninė muzika: tapatumo problemos. (Die
ethnische Musik der Kleinlitauer: Probleme
der Identität). - Klaipėda: Klaip. Univ. l-kla,
2007. - 382, [2] s.: il., faks., mapy, portr. Bibliogr. s. 265-280. Zsfg.
Rec.: KŠANIENĖ Daiva, Res Humanitariae 2008 T.
1 s. 190-192 [wersja elektron.]: http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2008_13.pdf [dostęp: 20
V 2014]
681. PETROŠIENĖ Lina: Mažosios Lietuvos, Savalkijos ir Veliuonos apylinkių liaudies
Pomorze Wschodnie
dainų melodijų paralelės. (Parallels between
Lithuania Minor, Suvalkija and Veliuona land
song melodies). Res Humanitariae 2007 T. 1
s. 95-124, nuty, portr., tab. Zsfg.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2007_11.pdf [dostęp: 20 V
2014]
682. PRARAT Maciej: Znaczenie badań
historyczno-architektonicznych w procesie
translokacji zabytków architektury drewnianej na teren muzeum pod otwartym niebem
na przykładzie dokumentacji zagrody Gutowo 38, powiat toruński. Rocz. Muz. Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu 2012 T. 3 s. 45-66, il.
Sum.
683. PURVINAS Martynas, PURVINIENĖ Marija: Mažosios Lietuvos kapines ir antkapiniai paminklai. Kn. 1. - Kaunas, 2010
Rec.: KLEIN Manfred, Annaberger Annalen 2012
Nr. 20 s. 355-357 [wersja elektron.]: http://annabergerannalen.de/jahrbuch/2012/AA20_19_Rezensionen.pdf
[dostęp: 17 XI 2014]
684. SIEMIŃSKI Tomasz: Konteksty
funkcjonowania wzornictwa haftu kaszubskiego // In: Etnoinspiracje: inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie...
- Gdańsk, 2012. - S. 28-36: il.
685. SLIUŽINSKAS Rimantas: Mierties kaip miego samprata Klaipėdos krašto
evangelikų liuteronų tradicijoje. (The understanding of death as sleeping in the evangelic
Lutheran tradition of Klaipėda region). Liet.
Etnolog. 2012 [nr] 12 s. 105-122. Sum.
686. SZCZEŚNIAK Krystyna: Odbicie
wielokulturowości i wielojęzyczności Mazur
w Wielkim skarbcu mazurskich bajek, legend
i podań Güntera Schiwego // In: Językowa
przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia. - Łomża, 2012. - S. 53-66. Streszcz. Sum.
687. TREDER Jerzy: Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość o Kaszubach” z połowy XIX
w. - Gdynia, 2006
Współwyd.: MOSBACH August: Wiadomość o Kaszubach
Rec.: SZULTKA Zygmunt, Prz. Zach.- pom. 2012 R.
27 z. 4 s. 171-192
59
688. ZIELIŃSKI Edmund: Tworzyli i żyli
wśród nas. Rydwan 2012 nr 7 s. 305-321, il,
portr.
Twórcy ludowi na Kociewiu
689. ZWYCZAJ i widowisko Ścinania
kani w etnologii i literaturze: teksty i komentarz / wyb., oprac. i wst. Jerzy Treder. - Wejherowo: Muz. Piśm. i Muzyki Kasz., 2012. 128 s., [4] s. tabl. - (Biblioteka Kaszubska)
690. ŻÓŁTOWSKA-SIKORA Magdalena:
Johann Gottfried Herder und die Forschungen zu Volksüberlieferungen in Ostpreussen
// In: Kulturlandschaften: auf Herders Spuren
zwischen Mohrungen und Königsberg. - Olsztyn, 2012. - S. 111-127. Zsfg. Streszcz.
4. Historia społeczno-gospodarcza
Zob. też poz.: 88, 89, 119, 120, 233, 316, 373, 414, 523,
536, 538, 542, 579, 588, 589, 592, 597, 628, 794, 798, 799,
805, 808, 812, 965, 1003, 1004, 1052, 1099, 1146, 1396,
1403, 1429, 1437, 1439-1441, 1444, 1448, 1459, 1465,
1486, 1502, 1503, 1533, 1551, 1571-1573, 1577, 1594,
1620, 1622, 1628, 1629, 1649, 1680, 1753, 1787, 1792,
1795, 1840, 1841, 1861, 1896, 1970, 1981, 1992, 2007,
2027, 2095, 2097, 2112, 2119, 2144, 2164, 2251, 2261,
2290, 2317, 2385, 2388, 2798, 2807, 2816, 2828, 2829,
2836, 2853
691. BARTCZAK Arkadiusz, GIERSZEWSKI Piotr: Możliwości wykorzystania
dolnej Wisły dla celów żeglugowych // In:
Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki. - Bydgoszcz, 2012. - S. 51-64: tab.,
wykr. Streszcz. Sum.
692. BOCK Peter: D1 Berlin - Königsberg: im Transit durch Danzig und durch den
„polnischen Korridor”. - Freiburg: EK-Verl.,
2012. - 112 s.: il., mapy. - (Eisenbahn Kurier)
693. BORCHERS Gisela: Domänen in
Westpreussen. Westpr.- Jahrb. 2012 Bd. 62 s.
47-68, mapa, tab.
694. BORZYSZKOWSKI Józef: Współpraca źródłem sukcesu (XIX i XX-wieczne
inicjatywy w myśleniu o rozwoju) // In: Wieś
w przestrzeni integracji: materiały z I Sympozjum Wsi Pomorskiej [...]. - Wieżyca, 2011.
- S. 13-34: il., faks.
60
Pomorze Wschodnie
695. BUTRYM Tomasz: Dzieje kolei wąskotorowych na Warmii i Mazurach // In:
Dzieje kolei w Polsce. - Rybnik, 2012. - S.
327-334: il., tab.
696. CZAJA Roman: Położenie gospodarcze państwa zakonnego na początku XV
wieku // In: Narodziny Rzeczypospolitej: studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. T. 1. - Kraków, 2012. - S.
551-565: tab.
697. DOMINO Jerzy: Ginący świat wiatraków. Prowincja (Sztum) 2012 nr 2 s. 84-89,
il.
Dot. Pomorza Gdańskiego
698. DYGDAŁA Jerzy: Radziwiłłowskie
kłopoty ze spławem do Gdańska i Królewca
w 1733 roku. Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 3 s. 7-21.
Zsfg. Sum.
699. FALKOWSKI Jan: Rola Drwęcy
w rozwoju społeczno-ekonomicznym Ziemi
Lubawskiej i Chełmińsko-Dobrzyńskiej // In:
XXV Dni Drwęcy: materiały konferencji naukowej, Nowe Miasto Lubawskie 26.06.2009.
- Olsztyn, 2009. - S. [20-26]: il.
700. FRANZKE Cordula A.: Die persönlichen Handelsrechnungen des preussischen
Kaufmanns Johannes Plige (1391-1399).
Hans. Gesch.- blr 2012 Jg. 130 s. 1-57, faks.,
wykr.. Sum.
P[romyšlennogo] K[ompleksa] Kaliningradskoj oblasti v istoričeskoj evolûcii (19451993). Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta
2009 Vyp. 12 s. 75-82
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/91a/lgbttflmrdcaua, ecamftng_75-82.pdf [dostęp: 23 XII 2014]
704. GROTH Andrzej: Warenumschlag
am Frischen Haff: eine Handelsstatistik der
kleinen Seehäfen (1581-1712). - Köln, 2009
Rec.: OSTERSEHLTE Christian, Preussenland 2011
Jhb. 2 (dr. 2012) s. 199-200
705. GRYZIŃSKA-SAWICKA Natalia:
Próba modelowego ujęcia gospodarki na Pomorzu we wczesnym okresie rzymskim. Prz.
Archeol. 2012 T. 60 s. 83-105, il., tab. Sum.
706. ISTORIÂ sel’skogo hozâjstva Kaliningradskoj oblasti / otv. red. A. L. Gusev,
V[italij] N. Maslov. - Kaliningrad: IP Mišutkina I. V., 2006. - 464 s.
Rec.: IZÛMOVA L. V., Vestnik Ross. Gosud. Univ. im.
I. Kanta 2007 Vyp. 12 s. 113-115 [wersja elektron.] http://
cyberleninka.ru/article/n/istoriya-selskogo-hozyaystvakaliningradskoy-oblasti [dostęp: 23 XII 2014]
707. JEZIERSKA-THÖLE Aleksandra:
Zagospodarowanie społeczno-ekonomiczne
dorzecza Drwęcy // In: XXV Dni Drwęcy:
materiały konferencji naukowej, Nowe Miasto Lubawskie 26.06.2009. - Olsztyn, 2009.
- S. [3-18]: mapy, tab., wykr.
701. GANCEWSKI Jan: Folwarki państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w latach
1466-1525: struktura, produkcja, przemiany,
reformy, znaczenie. - Olsztyn: Wydz. Hum.
Uniw. Warm.-Maz., 2012. - 354 s., [2] s. tabl.
skł.: mapa, pl., tab. Bibliogr. s. 309-326. Zsfg.
708. KACZOR Dariusz: Wyżywienie poselstwa toruńskiego podczas pobytu w Warszawie na początku 1570 roku w świetle
rachunków Jacoba Koyego // In: Historia
naturalna jedzenia: między antykiem a XIX
wiekiem. - Gdańsk, 2012. - S. 189-202: tab.
Sum.
702. GANCEWSKI Jan: Zespoły dóbr,
dobra złożone, młyny i karczmy oraz folwarki
prywatne: elementy krajobrazu własnościowego po zakończeniu wojny trzynastoletniej
w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Echa Przeszłości 2012 [T.] 13 s. 73-95. Sum.
709. KAMOSIŃSKI Sławomir: Losy
wielkich przedsiębiorstw doby PRL w regionie kujawsko-pomorskim w okresie transformacji systemowej i po jej zakończeniu // In: Z
dziejów przemysłu po 1945 roku. - Wrocław,
2012. - S. 263-285. Sum.
703. GERGEL’ O. V., POLH P. P.: Struktura proizvodstva i upravleniâ A[gro]
710. KARGUL Michał: Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili...:
Pomorze Wschodnie
gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772. - Gdańsk: Zrzesz.
Kasz.-Pom., 2012. - 323 s.: il. faks., mapy. Bibliogr. s. 276-288
711. KORPALSKA Walentyna Krystyna:
Z dziejów ratownictwa medycznego na ziemi
kujawsko-pomorskiej na przełomie XIX i XX
wieku // In: Zawód ratownika medycznego
na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Warszawa, 2012. - S. 145-149: il.
712. KOSTRZEWA Anna: Apteki na
Warmii i Mazurach w latach 1945-1948. Meritum (Olsztyn) 2010 T. 2 s. 175-186
713. KOWALSKI Ryszard, WAWRZYŃSKI Cezary: 100 lat żeglugi pasażerskiej:
Ostróda-Iława-Elbląg 1912-2012. - Olsztyn:
Edytor Wers, 2012. - 223, [1] s.: il., faks.,
mapy, tab.
714. KRIVOŠEEV Vladimir: Specifika
social’noj identičnosti žitelej Kaliningradskoj oblasti // In: Granice i ich pokonywanie
w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej. Toruń, 2012. - S. 147-153. Sum. s. 210
715. KRZEMIŃSKI Tomasz: Krajobraz
higieniczno-estetyczny miast i wsi pomorskich w dwudziestoleciu międzywojennym.
Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 2 s. 35-56. Zsfg. Sum.
716. KUBICKI
Rafał:
Młynarstwo
w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
w XIII-XV wieku (do 1454 r.). - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2012. - 608, [1] s.: mapy,
tab + 1 CD-Rom. Bibliogr. s. 545-564
CD-Rom zawiera: Mapa szczegółowa: młyny wodne
i wiatraki w państwie krzyżackim w Prusach wzmiankowane do 1454 r.
717. KUBICKI Rafał: Wiatraki na Żuławach w pierwszej połowie XV w. Rocz. Dziejów Społ. i Gosp. 2012 T. 72 s. 45-72, mapa.
Sum.
718. KUBICKI Rafał: Wokół klasztornego refektarza: przepisy i praktyka na przykładzie mendykantów z terenu państwa zakonu
krzyżackiego w Prusach // In: Historia natu-
61
ralna jedzenia: między antykiem a XIX wiekiem. - Gdańsk, 2012. - S. 122-134: il. Sum.
719. LABUDA Grzegorz: Dzieje kolei
normalnotorowych na Pomorzu Gdańskim
// In: Dzieje kolei w Polsce. - Rybnik, 2012.
- S. 247-264: il., tab.
720. LITWIN Jerzy: Fischereifahrzeuge
an der Pommerschen Ostseeküste. Meer u.
Museum 2012 Bd. 24 s. 138-156
721. LIZIŃSKI Tadeusz, BORKO Michał: Przyrodniczo-techniczne uwarunkowania wykorzystania lotnictwa na Żuławach
delty Wisły // In: 100 lat lotnictwa w Elblągu
(1912-2012): aspekty historyczne, prawne
i techniczne lotnictwa. - Elbląg, 2012. - S.
123-141: il., tab., wykr. Streszcz. Sum.
722. ŁUKASIEWICZ Dariusz: Uwagi
o położeniu chłopów pod zaborem pruskim
(Prusy Południowe i Zachodnie) w końcu
XVIII i na początku XIX w. Prz. Hist. 2012 T.
103 z. 2 s. 303-331. Sum.
723. MAIK Jerzy: Włókiennictwo kultury wielbarskiej / Polska Akademia Nauk.
Instytut Archeologii i Etnologii. Ośrodek
Badań nad Dawnymi Technologiami. - Łódź,
2012. - 231 s.: il., mapa, tab., wykr. Bibliogr. s.
123-129. Sum.
W znacznym stopniu dot. badań na Pomorzu
724. MAŁKA Anna: Eksploatacja surowca bursztynowego z nagromadzeń czwartorzędowych w okolicach Gdańska w XIX i na
początku XX wieku. Pr. Muz. Ziemi 2012 nr 50
s. 45-56, [2] s. tabl., il., mapa. Streszcz. Sum.
725. MARKIEWICZ Małgorzata: Hutnictwo szkła na Pomorzu Gdańskim od średniowiecza po czasy nowożytne // In: Ochrona
przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny
Dolnej Wisły. T. 1. - Świecie, 2012. - S. 105109: il., mapa
726. OLSZEWSKI Wiesław: Żuławski
wątek „berlinki”. Prowincja (Sztum) 2012 nr
3 s. 43-48, il.
Dot. autostrady Berlin - Królewiec
62
Pomorze Wschodnie
727. PAWŁOWSKI Jerzy: Dzieje kolei
wąskotorowych na Pomorzu Gdańskim i Kujawach // In: Dzieje kolei w Polsce. - Rybnik,
2012. - S. 285-304: il.
735. Z DZIEJÓW Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście / red. Bartłomiej Buczek.
- Gdynia: PKP SKM w Trójmieście, 2011. 197, [2] s.: il., tab.
728. POROŻYŃSKI Henryk: Realizacja ideałów wychowawczych w szkolnictwie
średnim na Pomorzu w latach II RP // In: Wychowanie w zreformowanej szkole: kierunki
rozwoju. - Szczecinek, 2007. - S. 231-240
736. Z KART historii elektryki na Pomorzu: 80-lecie Stowarzyszenia Elektryków
Polskich na Wybrzeżu / red. Dariusz Świsulski; Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Oddział Gdańsk. - Gdańsk, 2012. - 227 s.: il.,
faks., portr., tab., wykr.
729. POTRAWY na stole krzyżackim
w świetle Königsberger Kochbuch / [wyd.] Marek Radoch // In: Historia naturalna jedzenia:
między antykiem a XIX wiekiem. - Gdańsk,
2012. - S. 112-121. Sum.
730. PRZEGIĘTKA Marcin: Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze Warmii
i Mazur // In: Dzieje kolei w Polsce. - Rybnik,
2012. - S. 305-326: il., mapa, tab.
731. RAPIEJKO Adam: Zarys historii uprawy roślin i gospodarki drzewnej na
Pomorzu Gdańskim na podstawie źródeł
archeologiczno-historycznych i paleoprzyrodniczych // In: VIII [Ósma] Ogólnopolska
Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”:
materiały z konferencji [...]. - Poznań, 2012.
- S. 61-81
732. SZWANKOWSKI Jerzy: Wydział
Pomiarów Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Bydgoszczy w latach 1945-1950.
Kron. Bydg. 2011 [T.] 33 (dr. 2012) s. 255-268,
il., faks. Sum.
733. TIMIREV I. A.: Dancigskij meždunarodnyj tretejskij sud i vopros o vostočnoprusskom tranzite. Vestnik Ross. Gosud. Univ.
im. I. Kanta 2006 Vyp. 12 s. 51-55. Sum.
Wersja elektron.: http://cyberleninka.ru/article/n/
dantsigskiy-mezhdunarodnyy-treteyskiy-sud-i-voproso-vostochnoprusskom-tranzite [dostęp: 17 XII 2014]
734. TRYK Cezary: Krzyżacka szkoła sokołów. Prowincja (Sztum) 2012 nr 3 s. 65-71,
il.
Dot. sokolnictwa
Z treści: PIRSZTEL Jerzy: Rozwój systemu elektroenergetycznego na Pomorzu s. 7-17. - ELEKTROCIEPŁOWNIA „Ołowianka” [w Gdańsku] / red. Józef Dębowski s. 19-25. - ELEKTROCIEPŁOWNIA Gdańska /
[aut.] Zbigniew Szydłowski [et al.] s. 27-33. - ELEKTROCIEPŁOWNIA Gdynia I s. 35-41. - ŚWITLIK Krzysztof:
Rys historyczny gdyńskich elektrowni i elektrociepłowni
s. 43-47. - KARWOWSKI Krzysztof: Trakcja elektryczna
[na Pomorzu] s. 49-70. - BIAŁEK Ryszard, PIOTROWSKI Tadeusz St.: Polski przemysł elektrotechniki okrętowej s. 71-86. - ŚWISULSKI Dariusz: Szkolnictwo wyższe
w zakresie elektrotechniki [na Pom. Gdań.] s. 87-99.
- ŚWISULSKI Dariusz: Szkolnictwo średnie zawodowe
w zakresie elektrotechniki [na Pom. Gdań.] s. 101-109.
- WAWRZYŃSKI Andrzej: Kazimierz Bieliński [18971939]: gdynianin z wyboru s. 111-116. - ROSKOSZ Ryszard: Leon Stankiewicz [1871-1951]: pierwszy Polak
doktor elektrotechniki s. 117-123. - DOMŻALSKI Tadeusz, SZEWCZUK Adam: Alfons Hoffmann [1885-1963]:
pionier polskiej elektroenergetyki s. 125-131. - MARECKI Jacek: Profesor Kazimierz Kopecki [1904-1984]
s. 133-139. - WOLNY Andrzej: Stanisław Szpor [19081981]: twórca gdańskiej szkoły ochrony odgromowej s.
141-148. - WAWRZYŃSKI Andrzej, WAWRZYNIAK
Henryk, BORYŃ Henryk: Zarys historii Stowarzyszenia
Elektryków Polskich na Wybrzeżu s. 153-187. - PREZESI
Oddziału Gdańskiego SEP / [aut.] Henryk Boryń [et al.]
s. 189-203
737. ŽUKAS Julius: Klaipėdos ir Karaliaučiaus uostų raida ir tarpusavio konkurencija: istorinė apybraiža. [Rozwój portów
i konkurencja między Kłajpedą i Królewcem:
rys historyczny]. Human Resources 2010 No.
2 s. 23-45
—————
738. BEINERT Isolde: Der personenkundliche Inhalt der Vermessungskarte von
A s c h p a l t e n 1664. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2012 Bd. 42 s. 219-221
739. PARZYCH Krzysztof, LIEDTKE
Alan: Imprezy kulturalne w gminie B r u s y
Pomorze Wschodnie
jako walor turystyczny. Słup. Pr. Geogr. 2012
[nr] 9 s. 121-129, tab. Streszcz. Sum.
740. RÓŻYŃSKI Sebastian: C h e ł m ż y ń s k i Browar „F.W. Wolff & Co. Brauerei
- Clumsee” (1880-1919). - Chełmża: White
Plum, 2012. - 51 s.: il., portr., tab.
741. NAMENANIK Janusz: Smutne
dzieje d z i e r z g o ń s k i e j kolei. Prowincja
(Sztum) 2012 nr 1 s. 98-104, il.
63
giej połowie XVIII wieku // In: Historia naturalna jedzenia: między antykiem a XIX wiekiem. - Gdańsk, 2012. - S. 307-318: il. Sum.
749. GŁUSZKO Tadeusz T.: Obrotnice
kolejowe na Wyspie Spichrzów [w Gdańsku].
Spotk. z Zabyt. 2011 [R.] 35 nr 11/12 s. 4445, il.
750. GRULKOWSKI Marcin: Kinderfürsorge und städtische Finanzen in der Rechtstadt Danzig im 15. Jahrhundert // In: Děti ve
velkoměstech od středověku až na práh moderní doby. - Praha, 2012. - S. 191-216. Sum.
742. SCHLÖGEL Karl: Der Grenzbahnhof Eydtkuhnen/Wirballen [E j t k u n y ]: ein
Spiegel des 20. Jahrhunderts // In: Granice
i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej. - Toruń, 2012. - S. 41-52.
Sum. s. 211-212
751. GRZELACHOWSKI
Stanisław:
Wyspa Spichrzów [w Gdańsku]. Spotk. z Zabyt. 2011 [R.] 35 nr 7/8 s. 32-36, il.
743. JAREMCZUK Edward Janusz:
Związki E l b l ą g a i jego mieszkańców z lotnictwem na przestrzeni 100 lat (1912-2012).
- Elbląg: Wydaw. Państw. Wyż. Szk. Zawod.,
2012. - 323 s.: il., faks. Bibliogr. s. 305-310.
Zsfg.
752. HEBEL Agnieszka: Na tropie spekulacji, w trosce o zaopatrzenie: Państwowa
Inspekcja Handlowa w latach 1976-1983 (na
przykładzie Wrocławia i Gdańska) // In: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011: referaty.
- Warszawa, 2012. - S. 179-188
744. MAIK Jerzy: Wollweberei in einer
mittelalterlichen Stadt: Elbinger Beispiel //
In: Medieval urban textiles in Northern Europe. - Tartu, 2012. - S. 37-58
753. KOŚCIELAK Sławomir: Spiżarnia
biskupa - spiżarnia zakonnika: spożywcze gusta duchownych z okolic Gdańska na przełomie XVII i XVIII wieku // In: Historia naturalna jedzenia: między antykiem a XIX wiekiem.
- Gdańsk, 2012. - S. 252-264: tab. Sum.
745. RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława, GLINIECKI Tomasz: Browar w Elblągu:
tradycyjnie od 1872 roku. - Elbląg: Wydaw.
URAN, 2012. - 125, [3] s.: il.
746. STĘŻAŁA Tomasz Maria: Samoloty z lotniska Eichwalde: od powstania do
10 lutego 1945 roku // In: 100 lat lotnictwa
w Elblągu (1912-2012): aspekty historyczne,
prawne i techniczne lotnictwa. - Elbląg, 2012.
- S. 99-109: il., tab. Streszcz. Sum.
747. ZGLIŃSKI Arkadiusz: Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu
w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim. Acta Elbingensia
2012 T. 14 nr 3 s. 95-100
748. BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa: G d a ń s k i e kuchnie i spiżarnie w dru-
754. ŁĄCZYŃSKA Ewa: Na co dzień i od
święta: menu gdańskich ludzi morza w XVIII
wieku // In: Historia naturalna jedzenia: między antykiem a XIX wiekiem. - Gdańsk, 2012.
- S. 293-306: tab. Sum.
755. MAKOWIECKI Daniel, MAKOWIECKA Marzena: Wybrane zagadnienia
z archeozoologii Gdańska // In: Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej: materiały, metody, interpretacje [...]. - Poznań, 2008. - S. 71-73
Tekst w jęz. pol. i ang.
756. MOŻEJKO Beata, ŚLIWIŃSKI Błażej: O początkach budowy kanału Raduni
w Gdańsku w XIV wieku. Zap. Hist. 2012 T.
77 z. 2 s. 111-129
64
Pomorze Wschodnie
PALUCHOWSKI P.: Przyczynek do sytuacji ekonomicznej Gdańska... = poz. 1185
757. RADEK Teresa, CHRÓSZCZ Aleksander: Materiałoznawcza ocena surowca
skórnego na podstawie wyników badań odpadów skór garbowanych ze stanowiska Wyspa Spichrzów (SAZ 255/20/48) w Gdańsku
// In: Badania archeozoologiczne w Polsce
i Europie Środkowo-Wschodniej: materiały,
metody, interpretacje [...]. - Poznań, 2008. S. 86-87
Tekst w jęz. pol. i ang.
ŚMIECH R.: Pokolenia stoczniowe... = poz. 1679
758. TECHMAN Ryszard: Gdańska
żegluga samorządowa w latach 1945-1949.
Nautologia 2012 R. 47 nr 149 s. 43-66, il.,
faks., portr., tab. Sum.
759. ZYBAŁA Andrzej: Ludzie, pasje, innowacje: historia Grupy Kapitałowej LOTOS.
- Gdańsk: Grupa Lotos, 2012. - 344 s.: il.
760. JAROSIŃSKI Janusz: Jubileusz 90lecia g d y ń s k i e g o portu. Nautologia 2012
R. 47 nr 149 s. 7-9, il.
761. KAMOLA-CIEŚLIK Małgorzata:
Przyczyny i skutki likwidacji Stoczni Gdynia
Spółki Akcyjnej w latach 2007-2009 // In: Politologiae miscellanea w świecie wielu rzeczywistości. - Toruń, 2011. - S. 455-470: pl., tab.
762. SZERLE Marcin: Na styku miasta
i portu: organizacja i funkcjonowanie służb
ratowniczych w międzywojennej Gdyni // In:
Zawód ratownika medycznego na ziemiach
polskich w XIX i XX wieku. - Warszawa,
2012. - S. 215-239: il.
763. ZABIEGLIŃSKI Krzysztof: Działalność Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni w latach 1945-1950. Cz. 2. Rocz. Gdyński
2012 nr 24 s. 93-104
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 701
764. PRZYWUSKA Aniela: Ochrona
przeciwpożarowa miasta i gminy G n i e w :
od lokacji miasta do roku 2011. - Gniew:
Aniela Przywuska, 2012. - 152 s.: il., faks., tab.
Bibliogr. s. 145-148
765. DUMANOWSKI Jarosław, MAZURKIEWICZ Maciej J.: Wstęp: g r u d z i ą d z k a książka kucharska // In: Nauka
gotowania do użytku ludu polskiego: ułożona
z prac konkursowych Marii Reszelskiej, Stanisławy Mittmann i Stefanii Królikowskiej.
- Grudziądz, 2012. - S. 11-41
766. HYDRO-VACUUM S.A. 18622012: 150 lat od założenia po dzień dzisiejszy
/ aut. Marcin Janczak [et al.]. - Toruń: TNOiK. „Dom Organizatora”, [2012]. - 529, [3] s.,
[3] k. tabl. skł.: il., faks., portr., tab. Bibliogr.
s. 517-519
W Grudziądzu
767. NACEL Jerzy: Z dzejów kartëszczégò
aptékarstwa. Pomerania 2012 nr 12 s. 17-20,
il., faks., pl.
Kartuzy
768. GOERTZ Adalbert: Zur Einrichtung der Grund- und Hypothekenakten:
1783. Kommerau [K o m o r s k ], Amt Graudenz. Tl. 1-2. Zs. f. Ostdt. Familiengesch. 2012
Jg. 60 H. 1 s. 302-317; H. 2 s. 348-362
769. GRULKOWSKI Marcin: Historia
k o ś c i e r s k i e j parowozowni. Kościerskie
Zesz. Muz. 2012 [nr] 6 s. 159-165, il.
770. GRULKOWSKI Marcin: Postawy
społeczeństwa Kościerzyny i okolic wobec
pojawienia się kolei na ziemi kościerskiej.
Kościerskie Zesz. Muz. 2012 [nr] 6 s. 151158
771. PAKUŁA Michał: Parowozownia
Kościerzyna jako placówka muzealna: powstanie i rozwój. Kościerskie Zesz. Muz. 2012
[nr] 6 s. 145-150, il.
772. GROTH A[ndrzej]: Kënigsbergskij
[K r ó l e w i e c ] port i ego značenie v
regional’noj torgovle v XVI-XVIII vekah.
Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2008
Vyp. 12 s. 79-85
Pomorze Wschodnie
65
773. DENIS Dariusz, OLSZEWSKI
Arkadiusz: Historia usług finansowych
w M a l b o r k u . Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Handlu i Usług w Pozn. 2011 nr 24 s. 89-103, il.
Streszcz. Sum.
780. TCZEW miastem kolejarzy: 160 lat
kolei w Tczewie (1852-2012) / red. Kazimierz
Ickiewicz, Leszek Muszyński. - Pelplin: „Bernardinum”, 2012. - 207, [1] s.: il. Bibliogr. s.
202-207
774. FLOTHOW Wiltrud: Berichte zur
Geschichte von drei Bauernhöfen im Kreis
Treuburg [O l e c k o ] in der Ostpreussischen
Zeitung 1934. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2012
Bd. 42 s. 222-226
781. [CZTERDZIESTOLECIE] 40-lecie
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.
Ludwika Rydygiera w To r u n i u : album jubileuszowy 1972-2012 / red. Sławomir Badurek. - Toruń: Kartel Press, 2012. - 184 s.: il.
775. OLSZEWSKI Wiesław: Tajemnicza
złota góra w R ó ż e w i e [pow. nowodwor.].
Prowincja (Sztum) 2012 nr 2 s. 64-69, il.
Dot. instalacji do odwadniania Żuław
776. KOZON Ryszard: Łowiectwo po
drugiej wojnie światowej na terenie powiatu
s z c z y c i e ń s k i e g o . Cz. 2: (1975-2005).
Rocz. Mazur. 2012 T. 16 s. 133-194, il., mapy,
tab., wykr.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 712
777. POŁUKORD Krzysztof: Z dziejów
drogownictwa szczycieńskiego do 2006 roku.
Cz. 3: (1976-1990). Rocz. Mazur. 2012 T. 16 s.
195-254, il., faks., portr., wykr.
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 713
778. POTOCKI Wacław: 100 lat na Mazurach: monografia Banku Spółdzielczego
w Szczytnie / Bank Spółdzielczy w Szczytnie.
- Warszawa, 2010. - 122, [11] s.: il.
779. BORKOWICZ Jakub: Rzemiosło, handel oraz usługi we wsiach powiatu
t c z e w s k i e g o w świetle Księgi adresowej
Polski z 1930 roku. Teki Kociewskie 2012 z. 6
s. 124-133, tab., wykr.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 20 II 2014]
KAPICA K., KUCHARSKI T.: Toruńskie prawo
składu... = poz. 793
782. O PROTESTANCKIEJ „miłości
bliźniego”, czyli toruńska Ordinanz des Vorsteher-Amts wegen der Haltungen vor die Armut z 1665 roku / [wyd.] Bartosz Drzewiecki,
Katarzyna Pękacka-Falkowska. Zap. Hist.
2012 T. 77 z. 3 s. 51-66. Zsfg. Sum.
783. TABACZYŃSKA Ewa, JAROCKAKRZEMKOWSKA Małgorzata, KWAŚNIK
Stanisław: Od ogniowej do państwowej: toruńska straż pożarna w latach 1862-2012. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - 191
s., [1] k. tabl. skł.: il., portr., tab. Bibliogr. s.
186-190
784. TOMCZYKOWSKA Paulina: Zmiany struktury usług i handlu na obszarze
Starego Miasta w Toruniu. Biul. Inst. Geogr.
Społ.- Ekon. i Gospod. Przestrz. UAM w Pozn.
Ser. Rozw. Reg. i Polit. Reg. 2012 nr 20 s. 9-20,
il. Streszcz. Sum.
W l. 1992-2012
785. DOLATOWSKI Dariusz: Tr u t n o w y : z dziejów społeczno-gospodarczych wsi
i okolic od czasów najdawniejszych do 1945
roku. - Trutnowy: Stow. „Żuławy Gdań.”,
2012. - 50 s.: il., faks., mapy
66
Pomorze Wschodnie
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz.: 544, 732, 752, 904, 1194, 1281, 1377, 1390, 1402, 1415, 1568, 1597, 1601, 1663, 1947, 1998, 2016, 2050,
2097, 2112, 2113, 2134, 2146, 2226, 2253, 2265, 2293, 2855
786. BOGDAN Danuta: Działalność
prawodawcza biskupa warmińskiego Marcina Kromera. Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 3 s.
491-506. Zsfg. Sum.
- Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2012. - 247 s.,
[2] s. tabl. skł.: il., mapy. - (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika).
Bibliogr. s. 226-239. Zsfg.
787. BURCZYK Dariusz: Wojskowy Sąd
Rejonowy w Gdańsku (1946-1955) / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Oddział w Gdańsku. - Gdańsk, 2012. - 503,
[1] s.: il., faks., portr. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T. 22)
793. KAPICA Karol, KUCHARSKI Tomasz: Toruńskie prawo składu: kość niezgody w rywalizacji handlowej miasta z jego
antagonistami // In: Ius mercatorum, lex
mercatoria: z dziejów i współczesności prawa
handlowego [...]. - Kraków, 2011. - S. 101122. Sum.
Rec.: PEPŁOWSKA Katarzyna, Archiwa - Kancelarie
- Zbiory 2012 nr 3 s. 272-274
788. BURCZYK Dariusz: Wojskowy Sąd
Rejonowy w Gdańsku 1946-1955: inwentarz
idealny / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. - Gdańsk, 2012. - 69 s. + 1 CDRom. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału
IPN; T. 24)
CD-ROM zawiera inwentarz akt Wojsk. Sądu Rejon.
w Gdańsku
789. JANICKA Danuta: Recepcja sądownictwa pruskiego w dziewiętnastowiecznym
Toruniu // In: Regnare, gubernare, administrare: z dziejów administracji, sądownictwa
i nauki prawa [...]. - Kraków, 2012. - S. 83-90
790. JANICKA Danuta: Wkład polskich
historyków prawa w badania nad prawem
magdeburskim w XX w. (1945-2010). Stud.
Iuridica Toruniensia 2012 T. 11 s. 46-75.
Sum.
Dot. m.in. badań w Uniw. M. Kopernika i Uniw.
Gdań.
791. JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Z dziejów
kościerskiego sądownictwa do 1920 roku.
Kościerskie Zesz. Muz. 2012 [nr] 6 s. 95-105,
il.
792. JÓŹWIAK Sławomir: Centralne
i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410: rozwój, przekształcenia, kompetencje. - Wyd. 2.
794. KITOWSKI Piotr: Inwentarze pośmiertne i działy spadkowe ludności wiejskiej klucza pelplińskiego: z dziejów kultury
materialnej i praktyki prawnej w Prusach
Królewskich w XVIII wieku. Zap. Hist. 2012
T. 77 z. 1 s. 79-101. Zsfg. Sum.
795. KITOWSKI Piotr: Zapisy wyprawne w działach spadkowych ludności klucza
pelplińskiego z I poł. XVIII w.: z problematyki praktycznego stosowania przepisów prawa chełmińskiego w zakresie dziedziczenia.
Stud. Pelpl. 2012 T. 45 s. 33-46
796. KOWALSKA Helena: Kara śmierci
w orzecznictwie Sądu Marynarki Wojennej
w Gdyni w latach 1945-1955. Misc. Hist.- Iuridica 2012 T. 11 s. 413-424, tab. Sum.
797. MACIEJEWSKI Tadeusz: Sąd Krajowy (Landgericht) Wersalskiego Wolnego
Miasta Gdańska: ustrój i kompetencje. Stud.
Iuridica Toruniensia 2012 T. 11 s. 104-112.
Sum.
798. MACIEJEWSKI Tadeusz: Umowa
o pracę (najem usługi) we wczesnonowożytnym prawie miasta Gdańska (XVI w. - 1793
r.) // In: Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu: księga pamiątkowa poświęcona
prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. - Gdańsk,
2012. - S. 205-215
Pomorze Wschodnie
799. MICHAŁOWSKI Rafał: Regulacja obrotu państwowymi gruntami rolnymi
w świetle przepisów o reformie rolnej i osadnictwie na Ziemiach Odzyskanych. Misc.
Hist.- Iuridica 2012 T. 11 s. 351-372. Sum.
800. MOŻEJKO Beata: Rozrachunek
z życiem doczesnym: gdańskie testamenty
mieszczańskie z XV i początku XVI wieku.
- Gdańsk, 2010
Rec.: ŁOZOWSKI Piotr: O pożytkach z kwantyfikacji w badaniach nad średniowiecznymi testamentami,
Rocz. Dziejów Społ. i Gosp. 2012 T. 72 s. 227-236, tab.
801. NAWORSKI Zbigniew: Sąd ławniczy miasta Kowalewa w XVIII w. // In: Regnare, gubernare, administrare: z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa [...].
- Kraków, 2012. - S. 31-41
67
802. ROGAČEVSKIJ Aleksandr L.:
Očerki po istorii prava Prussii XIII-XVII vv.:
(po materialam rukopisnyh sobranij Berlina
i Sankt-Peterburga). - Sankt-Peterburg, 2004
Rec.: MATUZOVA Vera I., Stud. Teutonica 2012
Vyp. 1 s. 169-179
803. SŁOBODZIAN Beata: Partycypacja
partii politycznych w wyborach do sejmików
województw po 1989 r.: na przykładzie Sejmiku Województwa Pomorskiego // In: Politologiae miscellanea w świecie wielu rzeczywistości. - Toruń, 2011. - S. 418-433: tab.
804. WIJACZKA Jacek: Procesy o czary
w Prusach Książęcych (Brandenburskich)
w XVI-XVIII wieku. - Toruń, 2007
Rec.: LAMBRECHT Karen, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s. 150-152
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz.: 295, 544, 567, 694, 739, 877, 896, 976,
1033, 1036, 1202, 1261, 1375, 1397, 1403, 1441, 1487,
1497, 1527, 1582, 1594, 1617, 1634, 1891, 2060, 2187,
2338, 2410
805. BOGUCKI Andrzej: Dziedzictwo
kultury szlachecko-ziemiańskiej w regionie
Pomorza i Kujaw // In: Krajobraz społecznokulturowy województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych regionów Polski. - Bydgoszcz, 2012. - S. 45-54
806. BOGUCKI Ryszard: Nasze umierające cmentarze. Okolice Ostródy 2012 s. 137145, il.
Cmentarze w okolicach Ostródy
807. BORZYSZKOWSKI Józef, OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Problemy
ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub (z
pieśnią i muzyką nie tylko w tle). Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 99-124. Sum. Zsfg.
808. GÓRSKI Marcin: Wyspa Giżycka
na Mazurach: idea zintegrowanej ochrony
środowiska kulturowo-przyrodniczego w teorii i praktyce // In: Konserwacja zapobiegawcza środowiska. [T.] 1. - Warszawa, 2012.
- S. 179-184: il.
809. KRAJOBRAZ kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich / red. Anna Weronika Brzezińska, Urszula Wróblewska, Piotr
Szwiec. - Opalenica: Wydaw. OPALGRAF,
[2012]. - 192, [2] s.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 184-188
Z treści: BRZEZIŃSKA Anna Weronika: Żuławy
Elbląskie w perspektywie badań etnologicznych s. 6-14.
- STAŃDA Bartosz: Wojna o kota czyli o problemach towarzyszących kształtowaniu się nowych społeczności na
Żuławach Elbląskich s. 15-22. - ROBAKOWSKI Dominik: Kaczynos czy Kocinos?: los nazw żuławskich miejscowości po 1945 roku s. 23-29. - JANIAK Alicja: Ginące
zawody i twórcy ludowi na Żuławach: przykłady z Żuław
Elbląskich s. 30-35. - PAPROT Aleksandra: Losy ewangelickich i mennonickich cmentarzy na Żuławach Elbląskich s. 36-45. - MACHOWSKA Urszula: Fiszewa już nie
ma: współczesny obraz wsi żuławskiej s. 46-54. - ŁAGA
Zuzanna: Zbiorowa pamięć i niepamięć, jako czynnik
kształtujący regionalną tożsamość na przykładzie Żuław
Elbląskich s. 55-62. - PALUSZEK Marta: Rozmowy z historią na Żuławach - czyli rzecz o problemowym spadku
s. 63-69. - WRÓBLEWSKA Urszula: Żuławy Elbląskie
w perspektywie badań pedagogicznych s. 76-85. - BACH
Magdalena: Nauczyciel i uczeń w żuławskiej rzeczywistości szkolnej s. 86-92. - SZWIEC Piotr: Zachowane
elementy architektury regionalnej w krajobrazie Żuław
s. 104-122. - KRZYŻANIAK Wiesław: Plastyczne i techniczne sposoby utrwalania wizerunku i stanu zabytkowej
architektury olęderskiej / współpr. Natalia Rozmus, Patrycja Mikołajczak s. 123-133. - MIKOŁAJCZAK Patrycja: Detale architektoniczne na terenie Żuław Elbląskich
s. 134-150. - BRENNENSTUHL Marta: Tam, gdzie czas
się zatrzymał...: prezentacja zagrody olęderskiej w Marku-
68
Pomorze Wschodnie
sach: problematyka konserwacji zabytków nieruchomych
s. 151-158. - SMĘT Alicja: Dom z tremplem [w Starym
Polu, pow. malb.]: historia i renowacja s. 162-173
810. KULTURGESCHICHTE Preussens
königlich polnischen Anteils in der Frühen
Neuzeit / hrsg. v. Sabine Beckmann, Klaus
Garber. - Tübingen, 2005
Rec.: JÄHNIG Bernhart, Preussenland 2011 Jhb. 2
(dr. 2012) s. 196-199
811. LEWANDOWSKA Izabela: Trudne
dziedzictwo ziemi: Warmia i Mazury 19451989. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.-Maz.,
2012. - 432, [1] s.: il., portr., tab. Bibliogr. s.
384-403. Zsfg.
812. LORKOWSKI Piotr W.: Zabytki cywilizacji zachodniego brzegu Dolnej Wisły
w kontekście turystyki kulturowej (Dolina
Dolnej Wisły, Mała Nizina Świecka, Nizina
Sartowicko-Nowska, Nizina Walichnowska)
// In: Społeczne, kulturowe i ekonomiczne
problemy turystyki morskiej i nadmorskiej.
- Sopot, 2012. - S. 27-32
813. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kultura regionalna Pomorza: tożsamość dziedzictwo - pamięć // In: Społeczne światy
wartości: księga pamiątkowa z okazji 70. jubileuszu prof. dr. hab. Józefa Styka. - Lublin,
2012. - S. 365-373
814. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub (z muzyką w tle). Nasze Pomorze 2011 nr 13 (dr. 2012) s. 223-234
815. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Różnorodność kulturowa wsi pomorskiej
// In: Wieś w przestrzeni integracji: materiały
z I Sympozjum Wsi Pomorskiej [...]. - Wieżyca, 2011. - S. 35-48: il.
816. OBRAZY kaszubskiego morza:
w 110. rocznicę urodzin Augustyna Necla
/ red. Janina Borchmann, Maciej Tamkun;
współpr. Dorota Wicka. - Bolszewo: Bibl. Publ.
Gm. Wejh., 2012. - 300, [4] s., [36] s. tabl.: tab.
- (Biblioteczka Gminy Wejherowo; T. 19)
Z treści: GRABARCZYK Tadeusz: Najdawniejsze
dzieje Pobrzeża Kaszubskiego s. 23-28. - LINKNER Tade-
usz: Wineta: słowiańska Atlantyda s. 29-51. - MISZEWSKI
Zygmunt: Pierwsza wojna polsko-szwedzka na Bałtyku
(1563-70) s. 53-67. - CHOLCHA Sławomir: Nautologia:
burzliwa historia morska s. 69-78. - DETTLAFF Karol:
Morze w literaturze polskiej s. 79-86. - KLOKA Anna:
Augustyn Necel (1902-1976): rybak, który przeistoczył
się w literata s. 87-96. - BUSLER Andrzej: Kaszubskie
ślady u Stefana Żeromskiego (1864-1925) s. 97-106. CHOLCHA Sławomir: Jan Trepczyk (1907-1989) i jego
kaszubskie morze s. 107-125. - BORCHMANN Janina:
Morze w malarstwie polskim s. 127-138. - BŁAWAT Romuald Tadeusz: Marian Mokwa (1889-1987): „pomorski
Matejko” s. 139-148
817. Die ROLLE der Schriftlichkeit in
den geistlichen Ritterorden des Mittelalters:
innere Organisation, Sozialstruktur, Politik
/ hrsg. v. Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky. Toruń, 2009
Rec.: KOPIŃSKI Krzysztof, Stud. Źródłoznawcze
2012 [T.] 50 s. 164-167
818. SAKSON Andrzej: Zmagania ze
wschodniopruskim dziedzictwem na Warmii i Mazurach // In: Miejsca święte, miejsca
przeklęte: polskie doświadczenie przestrzeni.
- Łomża, 2012. - S. 45-61
819. SERKOWSKA Karolina: Religijnosc
Kaszëbów w lëdowim kùńszce. Biul. Rady Jęz.
Kasz. 2012 s. 122-127
Toż w jęz. pol. pt.: Religijność Kaszubów w sztuce
ludowej s. 261-266
820. STRAKAUSKAITĖ Nijolė: Kultūros
kraštovaizdis prie Kuršių marių. [Krajobraz
kulturowy Mierzei Kurońskiej] / Klaipedos
Universitetas. Baltijos Regiono Istorijos ir
Archeologijos Institutas. - Klaipėda, 2010. 255, [1] s.: il., faks. Bibliogr. s. 232-243. Zsfg.
Rec.: LESEROWITZ Ruth // In: Daugiareikšmės
tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX-XX
amžiais - Klaipėda, 2011. - S. 323-324
821. TRABA Robert: „Otwarty regionalizm”: praktyczna filozofia obywatelska // In:
50/20: szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury. - Kraków,
2011. - S. 378-386
Dot. Wspólnoty Kulturowej „Borussia” w Olsztynie
822. WEILANDT Gerhard: Transferkultur: Danzig im Spätmittelalter // In: Original
- Kopie - Zitat: Kunstwerke des Mittelalters
69
Pomorze Wschodnie
und der Frühen Neuzeit: Wege der Aneignung - Formen der Überlieferung. - Passau,
2010. - S. 73-100
823. WIERUCKA Aleksandra: Badanie
tożsamości kulturowej mieszkańców Osieka
[pow. starog.]: sprawozdanie z badań terenowych. Rydwan 2012 nr 7 s. 340-345, il.
824. WOŹNY Jacek: Zasoby archeologiczne województwa kujawsko-pomorskiego jako forma promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego // In: Innowacyjność
w edukacji historycznej i w promocji dziedzictwa kulturowego regionu. - Toruń, 2012.
- S. 97-111
825. ŻYCIE codzienne w regionie kujawsko-pomorskim / red. Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka. - Toruń, 2011
Rec.: KONOPKA Witold, Rocz. Grudz. 2012 T. 20 s.
233-234
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz.: 137, 150, 153, 343, 347, 352, 353, 374, 389,
406, 456, 488, 518, 544, 686, 816, 894, 905, 930, 1036,
1230, 1264, 1357, 1556, 1585, 1663, 1665, 1683, 1695,
1700, 1717, 1728, 1745, 1749, 1751, 1759, 1762, 1763,
1799, 1807, 1809, 1813, 1815, 1831, 1835, 1867, 1907,
2023, 2140, 2167
826. BRODNICKI Mariusz: Filozoficzne
refleksje o wszechświecie Adriana Pauliego
[1583-1622] nauczyciela Jana Heweliusza
// In: Badania w historii oświaty: historia
oświaty i wychowania w życiu badacza: księga jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. Józefa
Żerko. - Gdańsk, 2012. - S. 53-66: il.
827. BRODNICKI Mariusz: Gdańskie
interpretacje wszechświata inspiracją dla
Jana Heweliusza // In: Historia interpretacji:
interpretacja historii. - Gdańsk, 2012. - S.
131-150
828. DOROBEK naukowy i dydaktyczny
toruńskiego ośrodka archiwistyki / red. Halina Robótka. - Toruń, 2011
Rec.: MATUSZAK Tomasz, Piotrkowskie Zesz. Hist.
2012 T. 13 s. 303-305
829. DREIKOPEL Tomasz: Franciszka
Tidicaeusa [1554-1617] „Themata disputationis de voluptate et dolore”. Folia Toruniensia
2012 T. 12 s. 107-111
830. GRABARCZYK Tadeusz: Badania
archeologiczne Gotfryda Ossowskiego [18351897] na Kociewiu. Rydwan 2012 nr 7 s. 11-13
831. KONIECZNA Seweryna: Mózgowe
porażenie dziecięce: jako jeden z kierunków
(w latach 60. XX w.) Gdańskiej Szkoły Neurologii Dziecięcej stworzonej przez prof. Z.
Majewską // In: Szkice z historii medycyny.
- Łódź, 2010. - S. 257-265
832. LEŚNIEWSKA Klaudia: Działalność naukowa toruńskiego środowiska archiwalnego w latach 1927-1939 // In: Kancelarie
oraz archiwa wczoraj i dziś: pamiętnik XIII
Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki [...]. - Warszawa, 2012. - S. 107-121
833. MOKRZECKI Lech: Zainteresowanie morzem w oświacie i nauce dawnego
Gdańska // In: Badania w historii oświaty: historia oświaty i wychowania w życiu badacza:
księga jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. Józefa Żerko. - Gdańsk, 2012. - S. 41-51
834. TARGOSZ Karolina: Francuscy goście w obserwatorium Heweliusza. Pr. Komisji Hist. Nauki PAU 2012 T. 11 s. 303-323, [8]
s. tabl., il. Sum.
—————
835. ANTOLOGIA reportażu: Olsztyn
- Warmia - Mazury: III Konkurs Literacki
o Laur Łyny / red. Józef Jacek Rojek. - Olsztyn: Wydaw. Littera, 2012. - 69 s.: il.
836. BORZYSZKOWSKI Józef: O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach. Gdańsk, 2011
Rec.: TREDER Jerzy, Acta Cassubiana 2012 T. 14 s.
306-314
837. BUGAJNA Elżbieta: W swiece religijny pòezji. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2012 s. 67-70
Toż w jęz. pol. pt.: W świecie poezji religijnej s. 203206
70
Pomorze Wschodnie
838. CHŁOSTA-ZIELONKA
Joanna:
O tożsamości mieszkańców ziem porzuconych w prozie po 1989 roku. Kom. Maz.Warm. 2012 nr 2 s. 333-348. Zsfg. Sum.
Dot. Pom. Wsch.
839. CHŁOSTA-ZIELONKA
Joanna:
Zagubiony komunikat literacki: o (zapomnianej) prozie autorów z Warmii i Mazur
piszących przed 1989 rokiem // In: Aspekty
komunikacji w kształceniu polonistycznym.
- Olsztyn, 2010. - S. 151-161. Sum.
840. CHOJNOWSKI Zbigniew: Gerssa
[Marcina (1808-1895)] przeróbki niektóre
(z problemów autorstwa i oryginalności literatury mazurskiej). Pr. Językozn. / Uniw.
Warm.- Maz. 2012 Z. 14 s. 55-62. Sum.
841. CHOJNOWSKI Zbigniew: W mazurskiej gęstwinie zakazów i powinności:
uwagi o opowieści Marcina Gerssa [18081895] „Jest Bóg!”. Napis 2012 Ser. 18 s. 89101. Sum.
842. CHRULSKA Elżbieta: Tres turres sunt tres arces...: rola toruńskiego herbu
w poezji Ulryka Schobera [1559-1598]. Terminus 2012 R. 14 z. 25 s. 179-189, il. Sum.
843. DOKTÓR Roman: Poetycki ogród
Ignacego Krasickiego w Heilsbergu // In:
Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia
i romantyzmu. - Lublin, 2012. - S. 29-40
846. JOACHIMSTHALER
Jürgen:
Schmuggel, Sumpf und Tod: Variationen der
litauischen Dorfgeschichte bei Clara Nast
und Eduard Graf v. Keyserling. Annaberger
Annalen 2012 Nr. 20 s. 7-26
Wersja elektron.: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2012/AA20_04_Joachimshaler.pdf [dostęp: 17 XI
2014]
847. KALINOWSKI Daniel: Literatura
kaszubska w perspektywie postkolonialnej:
casus twórczości Floriana Ceynowy [18171881]. Cz. 2. Zesz. Łużyckie 2012 T. 46 s. 135144. Sum.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 772
848. KALINOWSKI Daniel: Pòezjô
kaszëbsczich
dëchòwnëch:
mòżlëwòtë
i ògrańczenia. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2012 s.
71-80
Toż w jęz. pol. pt.: Poezja kaszubskich duchownych:
możliwości i ograniczenia s. 207-216
849. KALINOWSKI Daniel: W u(ś)cisku
teatru obrzędowego i okolicznościowego:
o dramaturgii Aleksego Peplińskiego. Acta
Cassubiana 2012 T. 14 s. 66-83. Sum. Zsfg.
850. KELLETAT Alfred: Erinnerungen
an Christian Donalitius (1714-1780), den
preussisch-litauischen Poeten. Annaberger
Annalen 2012 Nr. 20 s. 91-133
Wersja elektron.: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2012/AA20_10_Kelletat.pdf [dostęp: 17 XI 2014]
KOTARSKI E.: Siedemnastowieczne biografie uczonych... = poz. 1664
844. GESCHE Janina: Danzig in den
Gedichten von Willibald Omankowski /
Omansen [1886-1976]. Ann. Univ. M. CurieSkłodowska, Sect. FF: Philologiae 2010 Vol. 28
z. 2 (dr. 2012) s. 71-80. Streszcz. Sum.
851. KRAWIEC-ZŁOTKOWSKA Krystyna: Mityczna wizja kościoła w wielkiej
literaturze kaszubskiej // In: Rzeczpospolita
domów. [T.] 3: Domy Boże. - Słupsk, 2012.
- S. 108-128. Sum.
845. IMBRASIENĖ Alma: Lietuviški
asmenvardžiai Johanneso Bobrowskio [19171965] romane „Litauische Claviere”. (Die litauischen Personennamen im Roman von J.
Bobrowski „Litauische Claviere”). Res Humanitariae 2007 T. 1 s. 141-152, portr. Zsfg.
852. KUIK-KALINOWSKA Adela: Midzëreligijné relacje we wspòmnieniowi proze
Annë Łajming. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2012 s.
81-88
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2007_11.pdf [dostęp: 3 XII
2014]
Toż w jęz. pol. pt.: Relacje międzyreligijne w prozie
wspomnieniowej Anny Łajming s. 217-224
853. KUIK-KALINOWSKA Adela: Sonety kaszubskie Stefana Bieszka [1895-1964]:
Pomorze Wschodnie
poszukiwanie tożsamości kulturowej. Zesz.
Łużyckie 2012 T. 46 s. 145-153. Sum.
854. KUIK-KALINOWSKA
Adela:
Tatczëzna: literackie przestrzenie Kaszub. Gdańsk, 2011
Rec.: TREDER Jerzy, Acta Cassubiana 2012 T. 14 s.
306-314
855. LEBËDKINA Anna A.: A klâtve rycarâ, vernosti i izmene: k voprosu ob izučenii
poemy Adama Mickeviča „Konrad Vallenrod” v škol’nom kurse literatury. Stud. Teutonica 2012 Vyp. 1 s. 134-160. Sum.
856. LEW-KIEDROWSKA Wanda: Wiara w żëcym i przigòdach Remùsa. Biul. Rady
Jęz. Kasz. 2012 s. 89-96
Toż w jęz. pol. pt.: Wiara w „Życiu i przygodach Remusa” A. Majkowskiego s. 225-232
857. LEWIŃSKA Aneta: Literatura dziecięca na Kociewiu u progu XXI wieku // In:
Polszczyzna regionalna. Cz. 7. - Ostrołęka,
2012. - S. 143-154: tab.
858. LINKNER Tadeusz: Spotkanie Polaka z Kaszubą. Kościerskie Zesz. Muz. 2012
[nr] 6 s. 117-125
Dot. literatury kaszubskiej
859. LITERATUR im Preussenland von
der ausgehenden Ordenszeit bis ins 20. Jahrhundert / hrsg. v. Bernhart Jähnig. - Osnabrück: fibre, 2012. - 300, [1] s.: il. - (Tagungsberichte der Historischen Kommission für
ost- und westpreussische Landesforschung;
Bd. 27)
Treść: LÖSER Freimut: Selbstaussagen deutschsprachiger Bibelübersetzer: Deutschordensdichtung im Kontext s. 11-41. - GELUMBECKAITĖ Jolanta: Die Wolfenbütteler Postille von 1573: ein frühes Werk litauischer
Sprache im Herzogtum Preussen s. 43-62. - DRÖSE Astrid: Georg Greflinger [ok. 1620-1676] in Danzig s. 63-77.
- WALTER Axel E.: Konfessionspolitik im Medium der
personalen Gelegenheitsdichtung: Simon Dachs Kasualgedichte auf die Opponenten der synkretistischen Streitigkeiten in Königsberg um 1650 s. 79-108. - KOHNEN
Joseph: Johann Michael Hamann: der Sohn des „Magus”
s. 109-129. - KNOLL Renate: Unter den Erben von Johann
Georg Hamann [1730-1788]: Grenzen und Forderungen
der Poesie: zum Dialog zwischen Jean Paul [1763-1825]
und Friedrich Heinrich Jacobi [1743-1819] s. 131-164.
- STÜBEN Jens: Die unheimliche, erhabene, standhafte
Kiefer: der Charakterbaum des östlichen Preussens in
71
der deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts s.
165-202. - BORZYSZKOWSKI Józef: Die kaschubische
Literatur: ihre Anfänge und Entwicklung im 19. und 20.
Jahrhundert s. 203-216. - MENTZEL-REUTERS Arno:
Briefe aus Thule: Felix Dahn [1834-1912] in Königsberg
s. 217-250. - SCHERF Dagmar: Legen wir Holz zu den
Feuern der Fremde: die Ambivalenz der Heimat in der
Lyrik Johannes Bobrowskis s. 251-269. - GOLTZ Reinhard: Ostpreussische Sprachspuren in niederdeutscher
Literatur s. 271-300
860. ŁUCARZ Anna: Portret Boga, świata, człowieka i natury widoczny w języku liryków Zygmunta Bukowskiego [1936-2008].
Teki Kociewskie 2012 z. 6 s. 89-98
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 19 II 2014]
861. ŁUKOWSKI Wojciech: W poszukiwaniu nowych ojczyzn: (o literackich próbach ustanowienia integracji Warmii i Mazur
z Macierzą) // In: Dylematy historii i polityki:
księga dedykowana profesor Annie Magierskiej. - Warszawa, 2008. - S. 289-314
862. MAJKOWSKI Aleksander, KARNOWSKI Jan, HEYKE Leon: Poezja Młodokaszubów / oprac. Hanna Makurat.
- Gdańsk: Inst. Kasz., 2012. - 655 s.: portr.,
faks. - (Biblioteka Pisarzy Kaszubskich; T. 7)
Z treści: BORZYSZKOWSKI Józef: Narodziny, idee,
dzieje: cele i dokonania ruchu młodokaszubskiego i sylwetki jego „wielkiej trójcy” s. 5-48. - KUIKKALINOW
SKA Adela: Lutnia kaszubska: poeci z kręgu młodokaszubów s. 49-84. - MAKURAT Hanna: Właściwości języka
utworów lirycznych młodokaszubów, redakcje zbiorków
poetyckich i wyznaczniki standaryzacji przyjęte w obecnej edycji s. 85-141
MALINOWSKA E.: „Przenieść w obcy kraj ojczyznę... = poz. 2131
863. MALINOWSKA Elżbieta: Wobec
tradycji literackiej: Stanisława Tarnowskiego
[1837-1917] relacja z Prus Królewskich // In:
Sarmackie theatrum. [T.] 6: Między tekstami.
- Katowice, 2012. - S. 213-223. Rés. Sum.
864. MODLIŃSKA-PIEKARZ Angelika:
Glosa do historii poematu o Syrenie Bałtyckiej Karola Ogiera [1595-1654] // In: Kultura, historia, książka: zbiór studiów. - Lublin,
2012. - S. 183-199, [4] s. tabl.
Dot. Gdańska
72
Pomorze Wschodnie
865. OBREMSKI Krzysztof: O alternatywnych rozwiązaniach toruńskich zagadek
weselnych. Literatura Ludowa 2012 [R.] 56
nr 2 s. 25-31. Sum.
873. SZWEDEK Zuzanna: Polskojęzyczna dramaturgia Jana Rompskiego [19131969]: zarys treści. Acta Cassubiana 2012 T.
14 s. 84-98. Sum. Zsfg.
866. ORŁOWSKI Hubert: Ostpreussen:
Wiederentdeckung einer historischen Provinz?: Regionalismus und Literaturgeschichtschreibung. Kwart. Neofilologiczny 2008 R. 55
z. 2 s. 105-119
874. TOMASZEWSKI Feliks: Miłosz na
Żuławach i Żuławy Miłosza (Mady - Sopot Gdańsk) // In: Czesława Miłosza „północna
strona”. - Gdańsk, 2011. - S. 187-204
867. POBIDYŃSKA Mariola: Zemia
Rodnô Jana Trepczyka: analiza literackoideowa. - Gdynia: Wydaw. Region, 2009. - 30
s. - (Seria z Gryfem)
Hymn kaszubski
868. POGODA-KOŁODZIEJAK Adriana: Literatura niemiecka o Krzyżakach. Zesz.
Nauk. Państw. Wyż. Szk. Zawodowej we Włocławku. Rozpr. Hum. 2012 T. 13 s. 113-125
869. POGODA-KOŁODZIEJAK Adriana: Zakon krzyżacki w literaturze polskiej
i niemieckiej XIX i pierwszej połowy XX
wieku. - Warszawa, 2011
Rec.: KUCZYŃSKI Krzysztof A., Stud. Niemcozn.
2012 T. 49 s. 875-878. - MAŁECKI Robert, Stud. Niemcozn. 2012 T. 49 s. 884-885
870. ŠIURYTĖ-ŠIMULIENĖ Regina: Unausweichliche Nachbarschaft: die Beziehungen zwischen Litauern und Deutschen in den
Erinnerungen von Ieva Simonaitytė [18971978] und Augustė Friderykė Augustienė
[1908-1992]. Annaberger Annalen 2012 Nr.
20 s. 76-80
Wersja elektron.: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2012/AA20_08_Siuryte.pdf [dostęp: 17 XI 2014]
871. SKOCZEK Tadeusz: Tradycje grunwaldzkie w tekstach kultury. Ann. Univ.
Paedag. Cracoviensis, Stud. Historicolitteraria
2012 [T.] 12 s. 260-280. Sum.
872. SUPADY Grzegorz: Grunwald, Prusy i Niemcy w publicystyce Bolesława Prusa
[1847-1912]. Okolice Ostródy 2012 s. 57-68
SUPADY G.: Wichert nieznany... = poz. 1918
875. WOLIŃSKI
Grzegorz:
Tczew
w utworach Stefana Żeromskiego. Kociew.
Mag. Region. 2012 nr 4 s. 30-31
ZWYCZAJ i widowisko Ścinania kani...= poz. 689
876. ŻÓŁTOWSKA-SIKORA Magdalena: Żydzi w twórczości wierszowanej mazurskich poetów ludowych w drugiej połowie
XIX wieku. Meritum (Olsztyn) 2010 T. 2 s.
121-138
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz.: 523, 594, 600, 616, 620, 736, 790, 811, 828,
833, 1016, 1138, 1264, 1265, 1290, 1503, 1582, 1603,
1620, 1685, 1690, 1692, 1702, 1707, 1721, 1731, 1733,
1749, 1756, 1764, 1766, 1770, 1774, 1776, 1784, 1790,
1796, 1817, 1825, 1845, 1847, 1869, 1870, 1879, 1894,
1897, 1898, 1899-1901, 1909, 1915, 1916, 1919, 1921,
2112, 2125, 2164, 2166, 2217, 2290, 2291, 2292, 2295,
2304-2306, 2318, 2698, 2818, 2847
877. BIENIEK Maria, JÓŹWIAK Iwona:
„Poznaj i pokochaj wielokulturowość Warmii
i Mazur”: wnioski z interdyscyplinarnego
projektu szkolnego // In: Nauczanie historii
jako powrót do źródeł. - Olsztyn, 2010. - S.
239-270: il., tab.
878. DOMAGAŁA Bożena: Nauczanie
języków mniejszości narodowych na Warmii
i Mazurach // In: Nauczanie historii jako powrót do źródeł. - Olsztyn, 2010. - S. 223-237
879. GÓRSKA Liliana: Abseits der
Aufklärungszentren: die Volksbildungssituation in der gemischtsprachigen Provinz
Westpreussen um 1800 // In: Volksbildung
durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert:
Voraussetzungen - Medien - Topographie. Bremen, 2012. - S. 301-322. Sum.
73
Pomorze Wschodnie
880. KOSSAK-GŁÓWCZEWSKI Kazimierz: Od unifikacji ku wielości w szkolnictwie pomorskim: edukacja regionalna i międzykulturowa: na marginesie historii // In:
Badania w historii oświaty: historia oświaty
i wychowania w życiu badacza: księga jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. Józefa Żerko.
- Gdańsk, 2012. - S. 255-266
881. PEREPECZKO Andrzej: Navigare necesse est: 90 lat szkolnictwa morskiego
w Polsce. - Gdynia: Ofic. Verbi Causa, 2010.
- 219 s.: il.
Werner [1432-1498] aus Braunsberg und den
Plan, an der Universität Leipzig ein preussisches Kolleg zu gründen. Preussenland 2011
Jhb. 2 (dr. 2012) s. 114-125
888. WRÓBLEWSKA Urszula: „Nauczyciel powinien być kochany...”: analiza wspomnień nauczycieli żuławskich // In: W kręgu
dawnych i współczesnych teorii wychowania:
uczeń, szkoła, nauczyciel. - Kraków, 2012. - S.
365-380: il. Sum.
Po 1945 r.
—————
882. RADZISZEWSKA Maria: Współdziałanie nauczycieli i szkoły ze środowiskiem rodzinnym w regionie Warmii i Mazur
(1945-1956) // In: Rodzina na przestrzeni
wieków. - Jelenia Góra, 2011. - S. 229-258.
Sum.
883. RADZISZEWSKA Maria: Życie
codzienne nauczycieli szkół powszechnych
w Okręgu Mazurskim w świetle wspomnień
i pamiętników. Cz. 1-2. Biul. Hist. Wychow.
2011 [T.] 27 (dr. 2012) s. 71-86; 2012 [T.] 28
s. 129-144, tab. Sum.
884. RADZISZEWSKA Maria, SUCHOWIECKA Anita: Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego na Warmii i Mazurach w okresie Polski Ludowej // In: W kręgu
dawnych i współczesnych teorii wychowania:
uczeń, szkoła, nauczyciel. - Kraków, 2012. - S.
550-570: il., tab. Sum.
885. RASTENBURG 1852: Schulverweis
für Pfarrersohn Adolph Wloczka aus Kobulten / [hrsg. v.] Heike Höfer-Kielbassa. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2012 Bd. 42 s. 319-336
886. ROZYNKOWSKI Waldemar: Starania ksieni Magdaleny Mortęskiej [1554-1631]
o rozwój szkolnictwa katolickiego. Nasza
Przeszłość 2012 [T.] 117 s. 137-157. Sum.
Ksieni klasztoru benedyktynek w Chełmnie i Toruniu
887. WEJWODA Marek: Collegium Prutenorum Lipsiense: über der ermländischen
Kanoniker und Leipziger Theologen Thomas
REGULAMIN Alumnatu Papieskiego w B r a n i e w i e ... = poz. 575
889. OSTROWSKI Kazimierz: Organizacja oświaty pozaszkolnej w powiecie c h o j n i c k i m w okresie II Rzeczypospolitej. Zesz.
Chojn. 2012 nr 27 s. 50-57
890. POROŻYŃSKI Henryk: Polscy
nauczyciele języka polskiego w Gimnazjum
Chojnickim w dobie zaboru pruskiego // In:
Być nauczycielem - opiekunem - wychowawcą: perspektywa historyczna. - Toruń, 2012.
- S. 60-71. Streszcz. Sum.
891. POROŻYŃSKI Henryk: Zakład Poprawczy w Chojnicach w latach 1885-1939
// In: Badania w historii oświaty: historia
oświaty i wychowania w życiu badacza: księga jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. Józefa
Żerko. - Gdańsk, 2012. - S. 123-137
892. ZAWADZKI Wojciech: E l b l ą s k a
Kaiserin Auguste Victoria-Schule w latach
1852-1945. Rocz. Elbl. 2012 T. 24 s. 201-221.
Zsfg.
893. PAŃKO Elżbieta: Początki szkolnictwa w E ł k u po II wojnie światowej. Rocz.
Ełcki 2011 T. 8 (dr. 2012) s. 75-85
894. BRODNICKI Mariusz: Nauczanie
filozofii w G d a ń s k i m Gimnazjum Akademickim do połowy XVII wieku. - Gdańsk:
Wydaw. Athenae Gedan., 2012. - 275 s.: il.,
faks. Bibliogr. s. 243-266
74
Pomorze Wschodnie
895. FACULTY of Electronics, Telecommunications and Informatics: 60 years 19522012 / ed. Andrzej Stepnowski. - Gdańsk:
Gdań. Univ. of Techn., 2012. - 223 s.: il.,
portr.
Politechnika Gdańska
896. GDAŃSKIE Gimnazjum Akademickie. T. 5: Źródła i artykuły / red. Lech
Mokrzecki, Mariusz Brodnicki; Uniwersytet
Gdański; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku. - Gdańsk, 2012. - 225 s.: il., faks., tab.,
wykr.
Z treści: ROLLAU Johann: Privilegium uber das
graue Munch Closter in der Vorstadt Dantzigk (1555)
= Przywilej dotyczący klasztoru Szarych Mnichów na
przedmieściu Gdańska (1555) / przeł. Marta Gaworska,
Karol Toeplitz s. 17-20. - FRANCKENBERGER Andreas: Oratio de gymnasiorum origine in gratiam Nobilis
Domini Constantini Ferberi, Fundatoris Gymnasii Dantiscani, habita a Rectore introducto, a studiosam iuventutem (1568) = Mowa na temat początków szkolnictwa
dla uczczenia szlachetnego pana Konstantego Ferbera,
fundatora Gimnazjum Gdańskiego, wygłoszona do studiującej młodzieży przez obejmującego urząd rektora
(1568) / przeł. Roman Dzięgielewski; koment. R. Dzięgielewski przy współudz. Lecha Mokrzeckiego s. 21-33.
- MOKRZECKI Lech: Refleksje o Gimnazjum Gdańskim
w dobie I Rzeczypospolitej s. 37-52. - KIZIK Edmund:
Szkic z życia studentów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego w XVII-XVIII wieku s. 53-68. - KOTARSKI Edmund: Siedemnastowieczne biografie uczonych
gdańskich s. 69-79. - SZARSZEWSKI Adam: Medycyna i jej więzi z Gdańskim Gimnazjum Akademickim s.
81-90. - KOŚCIELAK Sławomir: Teologia w Gdańskim
Gimnazjum Akademickim w okresie toruńskiego Colloquium Charitativum s. 91-108. - MOKRZECKI Lech:
Poglądy gdańskich profesorów na temat socynianizmu
s. 109-120. - BRODNICKI Mariusz: Początki nauczania
filozofii w Gimnazjum Gdańskim w XVI wieku s. 121140. - PSZCZÓŁKOWSKA Zenobia Lidia: Wspomnienie
zasług dla Gdańska Jana Bernardyna Bonifacia, markiza
Orii s. 141-171. - TRZOSKA Jerzy: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju kultury gdańskiej w drugiej
połowie XVII i w XVIII wieku s. 173-178. - PAWLAK
Marian: Gimnazja akademickie Elbląga, Gdańska i Torunia: podobieństwa i różnice s. 179-196. - PUCHOWSKI
Kazimierz: Model kształcenia elit w szkolnictwie katolickim i protestanckim w Prusach Królewskich s. 197-207
T. 4 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 833
Rec.: ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK Dorota, Biul. Hist.
Wychow. 2012 [T.] 28 s. 190-193 [rec. dot. T. 1-5]
897. GORLOFF Elżbieta: Warunki życia
i pracy nauczycieli szkół powszechnych województwa gdańskiego w świetle sprawozdań
inspektorów szkolnych (1945-1948) // In:
Badania w historii oświaty: historia oświaty
i wychowania w życiu badacza: księga jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. Józefa Żerko.
- Gdańsk, 2012. - S. 167-178: il.
898. GRABOWSKI Michael T. W. v.,
GRABOWSKI Vilia B. v.: Humanismus in
der Medizin am Beispiel des Gymnasium
Academicum und der Aktivitäten bedeutender Ärzte des 16.-18 Jh. in Danzig/Gdansk //
In: Ethics and humanism in European Science, environment and culture [...]. - Kraków,
2011. - S. 137-146: il.
899. GRZYBOWSKI Romuald: Uczniowie gdańskich liceów pedagogicznych
w kontekście ich pochodzenia społecznego
oraz efektywności procesu kształcenia // In:
Badania w historii oświaty: historia oświaty
i wychowania w życiu badacza: księga jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. Józefa Żerko.
- Gdańsk, 2012. - S. 179-198: il., tab.
900. HALASZ Jacek, ZABADAŁA Natalia: Kronika [Akademii Medycznej w Gdańsku] (2011). Ann. Acad. Medicae Gedan. 2012
T. 42 s. 95-126, il.
901. HINZ Klaus: Das Realgymnasium
St. Johann zu Danzig. Westpr.- Jahrb. 2012
Bd. 62 s. 33-46, il., tab.
902. KOCIUMBAS Piotr: Jugenderziehung und musikalisch-dichterisches Schaffen
am Akademischen Gymnasium zu Danzig im
17. Jahrhundert // In: Děti ve velkoměstech
od středověku až na práh moderní doby. Praha, 2012. - S. 351-370. Sum.
903. KULAS Jan, JANUSZAJTIS Andrzej, SYMBOR Beata: 60 lat Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 1952-2012.
- Gdańsk: Centr. Eduk. Naucz., 2012. - 118,
[1] s.: il.
904. PASZKOWSKA Anna: Z badań nad
administracją szkolną województwa gdańskiego w latach 1945-1950 (ze szczególnym
uwzględnieniem nadzoru nad szkolnictwem
podstawowym) // In: Badania w historii
oświaty: historia oświaty i wychowania w ży-
Pomorze Wschodnie
ciu badacza: księga jubileuszowa z okazji 70lecia prof. Józefa Żerko. - Gdańsk, 2012. - S.
199-217: tab.
905. PYSZKA Stanisław: Nauczanie filozofii moralnej w luterańskim gimnazjum
akademickim w Gdańsku (1601-1694) // In:
Pamięć, historia, polityka. - Kraków, 2012. S. 193-203
906. TYLICKI Jacek: The history of art
studies in Gdańsk // In: History of art history
in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 1. - Toruń, 2012. - S. 205-216
907. WYDZIAŁ Chemiczny Politechniki
Gdańskiej 1945-2010 / red. Teresa Sokołowska, Wiesław Wojnowski, Ewa KlugmannRadziemska. - [Gdańsk, 2010]
Rec.: ZAMECKI Stefan, Kwart. Hist. Nauki i Techn.
2012 R. 57 nr 1 s. 261-264
908. CICHOSZ Wojciech: Ku pełni
człowieczeństwa: g d y ń s k i „Katolik” 19922012. - Pelplin: „Bernardinum”, 2012. - 544 s.:
il., faks., tab., wykr.
Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II
909. DYRCZ Czesław: Akademia Marynarki Wojennej w przededniu dziewięćdziesiątej rocznicy działalności. Zesz. Nauk.
/ Akad. Maryn. Woj. 2012 R. 53 nr 1 s. 5-56,
tab., wykr. Streszcz. Sum.
Toż w skróc. wersji pt.: Akademia Marynarki Wojennej w dziewięćdziesiątą rocznicę działalności. Nautologia
2012 R. 47 nr 149 s. 18-34, il., tab., wykr. Sum.
910. BORAWSKA Teresa: Studia uniwersyteckie młodzieży g r u d z i ą d z k i e j
w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych (XIV-XVI wiek). Rocz. Grudz. 2012 T.
20 s. 43-65
75
Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2005
Vyp. 3 s. 100-102
913. GAL’COV Valerij [I.]: Universitet v
Kënigsberge: hronika sobytij i lûdi. - Kaliningrad, 2008
Rec.: EFREMOV L. A., Vestnik Ross. Gosud. Univ.
im. I. Kanta 2007 Vyp. 12 s. 106-107 [wersja elektron.]
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-selskogo-hozyaystva-kaliningradskoy-oblasti [dostęp: 23 XII 2014]
914. LAVRINOVIČ Kazimir K.: Albertina: szkice z dziejów Uniwersytetu Królewieckiego. - Pułtusk: Akad. Hum. im. Aleksandra Gieysztora; Kraków: Uniw. Jagiell.,
[2012]. - 367 s.: il. Bibliogr. s. 360-363
915. SCHINDELMEISER Siegfried: Die
Albertina und ihre Studenten 1544 bis WS
1850/51 und Die Geschichte des Corps Baltia
II zu Königsberg i. Pr. Bd. 1-2 / hrsg. v. Rüdiger Döhler, Georg v. Klitzing. - München,
2010
Rec.: TILITZKI Christian, Jahrb. f. d. Gesch. Mittelu. Ostdeutschl. 2011 Bd. 57 (dr. 2012) s. 446-448
916. CHŁOSTA Jan: Szkołę tę widział
użyteczną... Prowincja (Sztum) 2012 nr 3 s.
86-94, il.
Dot. Władysława Gębika (1900-1986) i polskiego
gimnazjum w Kw i d z y n i e
917. Z PRZESZŁOŚCIĄ w przyszłość: 50
lat tradycji ł a s i ń s k i e g o „Jagiellończyka”
/ zesp. red. Magdalena Borkowska, Lucyna
Szynicka; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.
- Brodnica: Multi, 2012. - 141, [3] s., [64] s.
tabl.: il.
911. HABER Aleksandra: 60 lat Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu
(1952-2012). - Grudziądz: Państw. Szk. Muz.
I i II Stopnia im. Stanisława Moniuszki. - 90
s.: il., portr.
918. BOCHNO Roman, MICHALIK
Danuta: Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne Katedry Towaroznawstwa Ogólnego
i Doświadczalnictwa Wydziału Bioinżynierii
Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w O l s z t y n i e w latach 1976-2011.
- Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.- Maz., 2012.
- 87 s.: il., portr., tab., wykr.
912. EFREMOV L. A.: Rol’ Istoričeskogo
Fakul’teta KGU v arheologičeskom izučenii Kaliningradskoj [K r ó l e w i e c ] Oblasti.
919. GROSS Radosław: Przysposobienie
wojskowe młodzieży w województwie olsztyńskim w latach 1948-1955 // In: Bezpie-
76
Pomorze Wschodnie
czeństwo Polski w XX i XXI wieku: wybrane
założenia teoretyczne i sposoby realizacji.
- Olsztyn, 2012. - S. 217-254
920. BRZOSKOWSKI Wiesław: 100 lat
Szkoły Podstawowej w S k a r s z e w a c h . Skarszewy: Drukarnia Mirex, 2010. - 100, [6]
s.: il., portr., tab.
921. GRABOWSKI Sławomir, MAJER
Piotr, MISIUK Andrzej: 40 lat policyjnego szkolnictwa wyższego w S z c z y t n i e .
- Szczytno: Wydaw. Wyż. Szk. Policji, 2012.
- 232 s.: il., tab., wykr.
Tekst częściowo w jęz. pol. i ang.
922. CHORĄŻYCZEWSKI Waldemar:
Kształcenie archiwistów na UMK w latch
2001-2011. Archiwista Pol. 2012 R. 17 nr 2 s.
37-44. Sum.
W To r u n i u
927. MIKOŁAJEWSKA Anna: Der
Kindliche Raum zwischen Glauben und
Schule im frühneuzeitlichen Thorn // In:
Děti ve velkoměstech od středověku až na
práh moderní doby. - Praha, 2012. - S. 329349: il. Sum.
928. „MOJA i twoja szkoła”: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Toruniu / red. Zygmunt Chlebowski. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - 249 s.:
il., faks., portr., tab., wykr.
929. PEPŁOWSKA Katarzyna: Obchody
60-lecia toruńskiej archiwistyki. Archiwista
Pol. 2012 R. 17 nr 2 s. 101-110
930. ROMAN Wanda K[rystyna]: Naukowy dorobek toruńskich archiwistów
w ostatnim dziesięcioleciu (2001-2011). Archiwista Pol. 2012 R. 17 nr 2 s. 45-56. Sum.
923. GRUPA Małgorzata: Conservation
methods of archaeological leather applied
in the Institute of Archaeology of NCU in
Toruń // In: Parchment and leather heritage:
conservation - restoration: international conference [...]. - Toruń, 2012. - S. 321-328
931. ROSA Agnieszka: Archiwiści warszawscy a toruńska archiwistyka uniwersytecka // In: Wkład archiwistów warszawskich
w rozwój archiwistyki polskiej: zbiór studiów
poświęconych warszawskiemu środowisku
archiwalnemu. - Warszawa, 2012. - S. 43-55.
Sum. s. 501-502
924. JABŁOŃSKA Elżbieta, PRONOBISGAJDZIS Małgorzata: Współpraca Zakładu
Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu z archiwami kościelnymi i klasztornymi
// In: Ochrona zasobu archiwów kościelnych.
- Warszawa, 2012. - S. 150-158
932. ROSZAK Stanisław: Toruńskie doświadczenia w kształceniu historyków w latach 1945-2011 // In: Wokół problemów edukacji...: księga pamiątkowa [...]. - Wrocław,
2012. - S. 115-127
925. KOWALSKI Alojzy L.: Sieć publicznych szkół powszechnych w Toruniu w latach
1920-1939. - Toruń: [S.n.], 2011. - 51 s.: il.,
faks., pl.
933. STEFAŃSKI Krzysztof: Uniwersytet
Mikołaja Kopernika, Pracownia Języka i Kultury Japońskiej // In: Japonia w Polsce: w 90.
rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych
między Polską i Japonią. - Warszawa, 2012.
- S. 486-492: il. Sum. s. 529
926. KWIATKOWSKA Wiesława: Uprawianie turystyki i działalności krajoznawczej
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1955-1986: dzieje Koła nr 2
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego // In: Silva rerum: opera historica,
diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata. - Toruń, 2012. - S.
177-197
934. TANDECKI Janusz: Rozwój organizacyjny toruńskiej archiwistyki. Archiwista
Pol. 2012 R. 17 nr 2 s. 61-67. Sum.
935. WINCŁAWSKI Włodzimierz: Dzieje socjologii w Toruniu do końca wieku XX //
In: Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika: socjologia i socjolo-
Pomorze Wschodnie
gowie wsi krajów Europy Środkowej. - Toruń,
2012. - S. 33-44
936. ZIELIŃSKI Mateusz: Zarys historii
Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich przy UMK w Toruniu 1950-1989. Rocz.
Tor. 2012 [R.] 39 s. 75-98. Sum. Zsfg.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-17d9efce-376a4a57-a756-822698d0d0eb [dostęp: 27 VII 2013]
77
luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX
w.). [T.] 2: Pod zaborami i obcym panowaniem. - Toruń, 2012. - S. 297-331
Prusy Zach. s. 299-312
942. BIRECKI Piotr: Kościoły ewangelickie na terenie Pomorza Gdańskiego // In:
Kościoły luterańskie na ziemiach polskich
(XVI-XX w.). [T.] 2: Pod zaborami i obcym
panowaniem. - Toruń, 2012. - S. 129-155
937. BURZYŃSKA-WENTLAND Lidia:
Strajki szkolne w byłym powiecie t u c h o l s k i m w latach 1906-1907 // In: Badania
w historii oświaty: historia oświaty i wychowania w życiu badacza: księga jubileuszowa
z okazji 70-lecia prof. Józefa Żerko. - Gdańsk,
2012. - S. 99-113
BIRECKI P.: Ratusze świątyniami protestanckimi...
= poz. 1199
4. Historia sztuki
944. BŁAŻEJEWSKA Anna: Rzeźba
w Prusach krzyżackich do połowy XIV wieku:
źródła stylu. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2012. - 513 s.: il. Bibliogr. s. 300-330. Zsfg.
Zob. też poz.: 70, 108, 232, 271, 288, 296, 310, 321, 545,
595, 601, 627, 665, 697, 749, 771, 809, 811, 816, 822, 906,
911, 1198, 1221, 1223, 1269, 1303, 1310, 1314, 1331,
1352, 1353, 1354, 1357, 1358, 1363, 1416, 1429, 1433,
1453, 1468, 1472, 1486, 1488, 1489, 1490, 1497, 1505,
1507, 1509, 1511, 1569, 1573, 1587, 1594, 1610, 1618,
1619, 1631, 1632, 1634, 1643, 1684, 1703, 1704, 1729,
1736, 1737, 1757, 1771, 1789, 1793, 1805, 1807, 1809,
1834, 1859, 1878, 1901, 1902, 1906, 1908, 1997, 2023,
2036, 2086, 2095, 2112, 2124, 2164, 2239, 3066
938. BARESEL-BRAND Andrea: Grabdenkmäler nordeuropäischer Fürstenhäuser
im Zeitalter der Renaissance 1550-1650. Kiel: Ludwig, 2007. - 423 s.: il. - (Bau + Kunst;
Bd. 9)
Dot. m.in. Prus Książęcych, Danii i Szwecji
939. BARON Olga, MARSZAŁŁ Małgorzata: Modernistyczna architektura letnisk
nadmorskich na przykładzie Jastarni, Jastrzębiej Góry i Jasnego Wybrzeża // In: Trwałość?
Użyteczność? Piękno?: architektura dwudziestego wieku w Polsce. - Wrocław, 2011. - S.
33-38: il.
943. BŁAWAT Romuald Tadeusz: Stolem
z morza i Kaszub: życie i twórczość Mariana
Mokwy (1889-1987). - Pelplin, 2001
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Zap. Hist. 2012 T. 77
z. 4 s. 183-192
945. BOSKO Janina: Ikonografia św. Józefa w sztuce sakralnej na Warmii // In: Św.
Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn,
2012. - S. 51-60. Sum.
946. BOSKO Janina: Maryja w sztuce sakralnej na Warmii // In: Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2011. - S.
72-80
947. BOSKO Janina, WOJTKOWSKI
Jacek Maciej: Dziedzictwo historyczno-artystyczne Archidiecezji Warmińskiej: zabytki
ruchome. - Olsztyn, 2011
Rec.: KOBRZENIECKA-SIKORSKA Grażyna, Stud.
Ełckie 2012 [T.] 14 s. 563-567
940. BAUMANN Hubert: Ewangelickie
kościoły na Warmii. Porta Aurea 2012 [T.] 11
s. 136-162, il. Sum.
948. CHĘĆ Adam: Dwór to czy zamek?:
rozważania na temat niewielkich założeń
obronnych na terenie państwa zakonnego
w Prusach. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 2125, il. Sum.
941. BIRECKI Piotr: Architektura ewangelicka na ziemiach polskich // In: Kościoły
949. CHŁOSTA Jan: Maryjne kapliczki
na Warmii // In: Matka Boża w wierze, kul-
78
Pomorze Wschodnie
cie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna
i uniwersalna. - Olsztyn, 2011. - S. 86-96
sen und Nordpolen 1650-1850 / hrsg. v. Isabella Woldt, Tadeusz J. Żuchowski. - Berlin,
2010
950. CZEKALSKI Stanisław: Unista nad
morzem: o Pejzażach morskich Władysława
Strzemińskiego [1893-1952] // In: Podróże artystyczne: artysta w podróży. - Lublin,
2010. - S. 237-254
Rec.: TORBUS Tomasz, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2010 Jg. 61 H. 1 s. 88-90
951. DOMOZYCH Kamila: Doświadczenia rewitalizacji miast polskich. Zesz. Chojn.
2012 nr 27 s. 76-89, il., tab.
958. JACKIEWICZ-GARNIEC
Małgorzata, GARNIEC Mirosław: Burgen im
Deutschordensstaat Preussen: Pomesanien,
Oberland, Ermland, Masuren / mit einen
Vorw. v. Marian Arszyński, Janusz Trupinda.
- Olsztyn, 2009
Na przykładzie Tucholi, Człuchowa i Męcikał, pow.
chojn.
Rec.: PAPIÓR Jan: Ein unausgewogenes Bild des
Deutschen Ritterordens, Zbliżenia Interkulturowe 2010
[T.] 7 s. 110-123
952. FAJKA jako dzieło sztuki: najciekawsze fajki z najlepszych polskich kolekcji
oraz tabakiery z Pomorza = A pipe as a work
of art: the most interesting pipes from the
best Polish collections and Snuffboxes from
Pomerania / teksty Zbigniew Bednarczyk
[et al.]. - Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 2012.
- 115 s.
959. JAGLA Jowita: Droga nawracjąca
świat: kilka słów o ikonografii świętych pielgrzymów w sztuce średniowiecznej Śląska,
Pomorza i Warmii // In: Pielgrzymowanie
i sztuka: Góra Świętej Anny i inne miejsca
pielgrzymkowe na Śląsku. - Wrocław, 2005.
- S. 283-296: il. Zsfg.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
953. FETHKE Jutta: Ujęcia miast z XVI
do XIX wieku: grafika z kolekcji Muzeum
Prus Zachodnich. Rydwan 2012 nr 7 s. 179210, il.
954. FREUS Paweł: Ikonografia „Chwały
Marii” w kręgu fundacji krzyżackich w Prusach. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 45-58, il.
Sum.
955. GŁADKOWSKA Ewa: Polemika na
temat pochodzenia wschodniopruskich dywanów ludowych jako przykład ideologizacji
nauki. Zesz. Nauk. Muz. Budownictwa Lud.
- Park Etnogr. w Olsztynku 2012 R. 3 z. 3 s.
7-17. Sum. Sod.
960. JURKOWLANIEC Tadeusz: Symbole ewangelistów: z badań nad ikonografią
nagrobków gotyckich w Prusach. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 91-104, il., tab. Sum.
JÓŹWIAK S., TRUPINDA J.: Krzyżackie zamki
komturskie... = poz. 2049
961. KARDASZ Stanisław, KWIATKOWSKI Jacek: Kościoły drewniane diecezji
toruńskiej / zdj. Andrzej R. Skowroński. - Toruń: Tor. Wydaw. Diec., 2012. - 199, [1] s.: il. (Diecezja Toruńska: historia i teraźniejszość;
T. 19)
Wersja w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 974
962. KRAIŃSKI Maciej, RZYSKA-LAUBE Dobromiła: Rozproszona kolekcja Sierakowskich. Prowincja (Sztum) 2012 nr 4 s.
102-109, il.
956. HERRMANN Christofer: Kościoły
krzyżackie (Ordenskirchen) - fakt czy mit?:
o relacjach między patronatem i mecenatem
w średniowiecznyh Prusach. Stud. Zamkowe
2012 [T.] 4 s. 67-75, il. Sum.
963. KÜNSTLERLEXIKON Ostpreussen
und Westpreussen: Maler, Bildhauer, Baumeister 1800-1945 / bearb. u. hrsg. v. Rudolf
Meyer-Bremen. - Husum: Verl. d. Kunst, 2012.
- 318 s.: il.
957. IM SCHATTEN von Berlin und
Warschau: Adelssitze im Herzogtum Preus-
964. KUPRJANIUK Stanisław, LIŻEWSKA Iwona: Warmińskie kapliczki. - Olsztyn:
Pomorze Wschodnie
79
„Borussia”, 2012. - 342, [2] s.: il., mapy + 1
CD-Rom. - (Kraj-Obrazy)
postępowania konserwatorskiego. - Warszawa, 2012. - S. 193-208: il.
965. KURILO O[l’ga V.]: Morskie kurorty Vostočnoj Prussii v ob’ektive fotografov s
konca XIX veka do načala vtoroj mirovoj
vojny. Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta
2009 Vyp. 12 s. 63-69, il. Sum.
972. SALM Jan: Ostpreussische Städte im
Ersten Weltkrieg: Wiederaufbau und Neuerfindung. - München: Oldenbourg Verl., 2012.
- 304 s.: il., pl. - (Schriften des Bundesinstituts
für Kultur und Geschichte der Deutschen im
Östlichen Europa; Bd. 46). Bibliogr. s. 269296
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/0a8/dizhctbahpqd_63-69.pdf [dostęp: 23 XII
2014]
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 833
966. LEWANDOWSKA Izabela: Młodzież wobec zabytków Warmii i Mazur
w okresie Polski Ludowej // In: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po
II wojnie światowej. - Wrocław, 2012. - S. 97114: il.
967. MITINA E[katerina] S.: Vosstanovitel’nyj period v istorii gradostroitel’stva
v Kaliningradskoj oblasti (1945 - seredina
1950-h godov). Vestnik Balt. Feder. Univ. im.
I. Kanta 2010 Vyp. 12 s. 71-77
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/822/xzcayisadakw.pdf [dostęp: 23 XII 2014]
968. POSPIESZNY Kazimierz: Instytucjonalizacja „świętych zamków” w Prusach
w XIII-XIV wieku: z badań nad ikonologią
architektury, elementami jej wystroju i wyposażenia. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 149166, il. Sum.
969. PRARAT Maciej: Architektura
chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 17721945 i jej problematyka konserwatorska. Toruń: Muz. Etnogr., 2012. - 395 s.: il., faks.,
tab. Bibliogr. s. 356-372. Sum. Zsfg.
973. SALM Jan: Problematyka badawcza i konserwatorska obwarowań miejskich
w Polsce północno-wschodniej // In: Obwarowania miast: problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji [...]. - Kożuchów, 2010. - S. 97-104
974. SULEWSKA Renata: Maarten de
Vos [1532-1603] and Polish early modern
art // In: Polish baroque, European contexts:
proceedings of an international seminar held
at the Institute for Interdisciplinary Studies
„Artes Liberales” [...]. - Warszawa, 2012. - S.
257-276: il.
Acc.: SULEWSKA R.: The catalog of Polish works of
art based on Maarten de Vos’s compositions s. 277-310
975. SULEWSKA Renata: „Nurt ekspresyjny” w rzeźbie Prus Królewskich w 2. poł.
XVIII w. // In: Splendor i fantazja: studia nad
rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej
i na Śląsku. - Warszawa, 2012. - S. 213-228:
il. Sum.
Rec.: PIOTROWSKI Robert, Zesz. Wiejskie 2010 Z.
15 s. 284-286
976. SWARYCZEWSKA Magdalena: Zapomniane ogrody sakralne na Warmii // In:
Ogród sakralny - idea i rzeczywistość: VII
Międzynarodowa Konferencja o Architekturze i Sztuce Sakralnej z cyklu „Kościoły naszych czasów” [...]. - Kielce, 2008. - S. 5-26:
il., mapa, tab. Sum.
971. PRARAT Maciej, ZIMNA-KAWECKA Karolina: Konserwatorskie i społeczne
aspekty ochrony ruin zamków na terenie
państwa zakonu krzyżackiego w Prusach do
połowy XX w. // In: Zamki w ruinie: zasady
977. ŚWIDERSKI Grzegorz: Wkład zakonu krzyżackiego w rozwój zamków na terenie władztwa warmińskiego w XIII w. Stud.
Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 239-246, il., mapa.
Sum.
970. PRARAT Maciej: Gdzie olędrzy
mieszkali...: z badań nad drewnianymi zagrodami na Nizinie Sartowicko-Nowskiej.
- Toruń, 2009
80
Pomorze Wschodnie
978. TERGOVIČ M. L.: Krepostnoe
stroitel’stvo tevtonskogo ordena v Prussii v
konce XIII veka. Vestnik Ross. Gosud. Univ.
im. I. Kanta 2008 Vyp. 12 s. 75-79
979. TOPOLNICKA-NIEMCEWICZ
Elżbieta, WOJNOWSKA Weronika: Postać
św. Józefa w malarstwie i witrażownictwie na
Warmii: przyczynek do badań nad dziejami
malarstwa w Archidiecezji Warmińskiej // In:
Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce:
perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2012. - S. 61-71. Sum.
980. TOPOLNICKA-NIEMCEWICZ
Elżbieta, WOJNOWSKA Weronika: Świeczniki maryjne na Warmii // In: Matka Boża
w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2011.
- S. 56-64
981. TORBUS Tomasz: Zamki graniczne
czy tylko zamki położone na granicy?: problematyka zamków krzyżackich na Pomorzu
Gdańskim (1308-1410). Porta Aurea 2012
[T.] 11 s. 5-19, il., mapa. Sum.
982. TRADYCJONALIZM i neotradycjonalizm w sztuce XIX i XX wieku na Pomorzu / red. Józef Tarnowski, Roman Nieczyporowski. - Gdańsk: Oddz. Gdań. Stow. Hist.
Sztuki, 2012. - 220 s., [24] s. tabl.: il.
Z treści: JACKOWSKA Krystyna: Obraz Gdańska
i okolic Augusta Lobegotta Randta [1793-1859] s. 35-85.
- BIELAK Jacek: Tradycjonalizm w służbie państwa: szkic
z dziejów nowego gmachu Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego s. 88-117. - NIECZYPOROWSKI Roman: U
źródeł powstania politechniki w Gdańsku: przyczynek
do biografii Alberta Carstena [1859-1943] s. 119-132. DOBRY Artur: Hochmeisterstil w architekturze kolejowej
Prus na przykładzie dworców Kolei Miast Nadwiślańskich
s. 133-142. - ZGODZIŃSKA Beata: Tradycyjne i nowe
formy detalu architektonicznego w Słupsku na przełomie
XIX i XX wieku s. 143-170. - POSPIESZNA Barbara: Stylistyka kadyńska: tradycjonalizm, neotradycjonalizm czy
anachronizm? s. 171-179. - TUCHOŁKA-WŁODARSKA
Barbara: Tradycjonalizm w złotnictwie gdańskim w XIX
i na początku XX wieku s. 191-197. - GIERŁOWSKI
Wiesław: Tradycje cechowe w kształceniu współczesnych
bursztynników polskich s. 199-206. - SZYMAŃSKA Maria: Artystyczna postawa Mariana Mokwy [1889-1987]:
między tradycją a innowacją w perspektywie regionalnej
s. 207-220
983. WAGNER Arkadiusz: Rokokowa rzeźba na Warmii: próba syntezy // In:
Splendor i fantazja: studia nad rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku.
- Warszawa, 2012. - S. 229-248: il. Sum.
984. WARDZYŃSKI Michał: Flemish
trend in Schleswig-to-Königsberg baroque
sculpture in marble and stone the second
half of the 17th century // In: Polish baroque,
European contexts: proceedings of an international seminar held at the Institute for Interdisciplinary Studies „Artes Liberales” [...].
- Warszawa, 2012. - S. 229-256: il.
985. WOZIŃSKI Andrzej: Dzieła Mistrza Pawła i jego warsztatu w Prusach krzyżackich. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 261-274,
il. Sum.
986. WOZIŃSKI Andrzej: On the role of
engravings in late gothic sculpture in Prussia
// In: Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum: Studien zur Kunstgeschichte Kurlands.
- Kiel, 2009. - S. 7-34
987. WOZIŃSKI Andrzej: Późnogotycka
rzeźba monochromatyczna w Prusach. Porta
Aurea 2012 [T.] 11 s. 67-106, il. Sum.
988. WOŹNIAK Michał F.: Złotnictwo
sakralne Prus Królewskich: studium typologiczno-morfologiczne. [T. 1-2]. - Toruń:
Wydaw. Nauk. UMK, 2012. - 462 s., 398 s.: il.
Bibliogr. s. 335-366. Sum.
T. 2 zawiera ilustracje
989. ZAMKI i ukrepleniâ Nemeckogo
ordena v severnoj časti Vostočnoj Prussii:
spravočnik / red. V[adim] Û. Kurpakov; sost.
A[natolij] P. Bahtin. - Kaliningrad, 2005
Rec.: EFREMOV L. A., Vestnik Ross. Gosud. Univ.
im. I. Kanta 2006 Vyp. 12 s. 99-101
990. ZIÓŁKOWSKA Magdalena: Epitafia na starowierskich nagrobkach w Polsce //
In: Słowianie wschodni na emigracji: literatura - kultura - język. - Opole, 2010. - S. 481488: tab. Sum.
W znacznym stopniu dot. Mazur
Pomorze Wschodnie
—————
991. SOĆKO Adam: Kościół św. Jana
Ewangelisty w B a r t o s z y c a c h na tle średniowiecznej architektury sakralnej w Prusach. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 217-228,
il. Sum.
992. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Płyta grobowa Johannesa von Schönaich [?1595] z kościoła Podwyższenia Krzyża Św.
w B o r e c z n i e [pow. iław.]: (rozważania
nad „Skamieniałym Rycerzem” i rodziną von
Schönaich). Zap. Zalewskie 2012 nr 23 s. 2539, il., mapa
Przedruk z: Stud. Angerburgica 2009 T. 15
993. ADAMSKI Jakub: Między „modusem regionalnym” a innowacją: kościół św.
Katarzyny w B r a n i e w i e i jego związki
z gotycką architekturą południowych pobrzeży Bałtyku. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s.
9-20, il. Sum.
994. JAGLA Jowita: Scena religijna wobec realizmu: portret wotywny i portret
ukryty w obrazie „Opłakiwanie” z kościoła
św. Katarzyny w Braniewie. Stud. Ełckie 2012
[T.] 14 s. 541-555, il. Sum.
995. WOJTKOWSKI Julian: Powojenne losy kościoła św. Katarzyny w Braniewie
w świetle archiwaliów Wojewódzkieggo Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Stud. Ełckie
2012 [T.] 14 s. 311-333. Sum.
996. KURKOWSKI Michał: Nowo odkryte malowidła z kościoła św. Katarzyny
w B r o d n i c y. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s.
105-110, il. Sum.
997. REGULSKA Grażyna: Brodnicki
relikwiarz Drzewa Krzyża Św. i inne XIVwieczne relkwiarze pruskie. Biul. Hist. Sztuki
2012 R. 74 nr 3/4 s. 483-500, il. Sum.
998. BŁAŻEJEWSKA Michalina: Dziewiętnastowieczny cmentarz ewangelicki
w B r z y n i e [pow. pucki]. Gdań. Rocz.
Ewang. 2012 Vol. 6 s. 13-35, il. Sum.
81
999. MATYSZEWSKA Katarzyna: Rewitalizacja: sposób na zmianę wizerunku miasta
(na przykładzie restauracji Bazyliki Mniejszej
oraz rewitalizacji obiektów po byłym szpitalu
w C h o j n i c a c h ). Zesz. Chojn. 2012 nr 27 s.
90-120, il., tab.
1000. MIKOCKI Tomasz: Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, III (trzecia wizyta
w D y l e w i e : wykopaliska). Światowit. Fasc.
B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol.
Pol. 2006-2008 T. 48 (dr. 2012) s. 197-223,
[24] s. tabl., tab. Sum.
1001. SKIBICKI Franciszek: Historia
d z i a ł d o w s k i e g o zamku: okres upadku.
- Działdowo: Tow. Miłośn. Ziemi Działd.,
2012. - 170, [2] s.: il., portr.
1002. NAMENANIK Janusz: Dzieje ratusza w D z i e r z g o n i u . Prowincja (Sztum)
2012 nr 4 s. 86-90, il.
1003. KRIEGSEISEN Jacek: Dom kramarzy w E l b l ą g u i jego wyposażenie w świetle
inwentarzy cechowych z lat 1703-1814. Porta
Aurea 2011 [T.] 10 s. 65-79, il., pl. Sum.
1004. RYBARCZYK Anna: O koronkach
klockowych i klockach do ich wyrobu na
przykładzie znalezisk archeologicznych z nowożytnego Elbląga. Kwart. Hist. Kult. Mat.
2012 R. 60 nr 4 s. 617-626. Sum.
1005. RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława: Garść cegieł i kamieni: przyczynki do
historii zamku krzyżackiego i ratusza Starego
Miasta w Elblągu. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4
s. 201-215, il. Sum.
SZTUKA elbląska XX wieku... = poz. 313
1006. WĄSOWSKI Grzegorz: Wizerunek królewski w scenie Pokłonu Trzech Króli
na kwaterze ołtarza z kościoła Najświętszej
Maryi Panny w Elblągu. Stud. Zamkowe 2012
[T.] 4 s. 247-259, il. Sum.
1007. CHODYŃSKI Antoni Romuald:
Portret czy wizerunek paradygmatyczny:
forma i symbolika epitafium Bartholomeusa
82
Pomorze Wschodnie
Boreschowa [ok. 1360-1426] z około połowy
XV wieku. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 2744, il. Sum.
W katedrze we F r o m b o r k u
1008. JAGLA Jowita: Schorzenia dermatologiczne, weneryczne i inne jako znak
wykluczenia i grzechu w scenach pasyjnych
poliptyku fromborskiego // In: Limen expectationis: księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab.
Zdzisława Klisia. - Kraków, 2012. - S. 163175: il.
1009. SEMKÓW Jadwiga: Losy poliptyku z 1504 r. znajdującego się w bazylice archikatedralnej we Fromborku // In: Matka Boża
w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2011.
- S. 65-71
1010. SZEWCZYK Magdalena: On technological research of a Gothic masterpiece
found in Frombork // In: Interdisciplinary
research on the works of art. - Toruń, 2012.
- S. 289-296: il.
1011. TOPOLNICKA-NIEMCEWICZ
Elżbieta, WOJNOWSKA Weronika: Fundacje kanoników fromborskich. Spotk. z Zabyt.
2012 [R.] 36 nr 3/4 s. 20-25, il.
1012. BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa: Ulica Piwna w początkach XX w.:
przyczynek do historii ochrony zabytków
w G d a ń s k u . Porta Aurea 2012 [T.] 11 s.
237-264, il. Sum.
1013. BERENT Iwona, SZCZEPAŃSKI
Jakub: Kościół św. Jana w Gdańsku. - Gdańsk:
Nadbałt. Centr. Kult., 2012. - 238, [2] s.: il.
1014. BIELAK Jacek: Manierystyczne
wzorniki architektoniczne i ich gdańskie
zastosowanie: lokalna adaptacja włoskiego
modelu portalu // In: Maniera - manieryzm manieryczność: materiały LX Ogólnopolskiej
Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków
Sztuki [...]. - Warszawa, 2012. - S. 143-168:
il. Sum.
1015. BIELAK Jacek: Przedstawienia
Sądu Parysa w nowożytnym bursztynnictwie:
konwencjonalny topos czy symbol ukrytej
treści. Porta Aurea 2011 [T.] 10 s. 48-64, il.,
faks. Sum.
Dot. m.in. gdańskiego bursztynnictwa
1016. BIELAK Jacek: Städtisch oder
staatlich?: das Danziger Städtische Gymnasium in den Jahren 1835-1837 // In: Stadtkultur des späten Mittelalters und der frühen
Neuzeit in Ostmitteleuropa und ihre Renaissance im 19. Jahrhundert. - Warszawa, 2012.
- S. 229-242, [4] s. tabl., [1] k. tabl. Streszcz.
1017. BIELAK Jacek: Wyjazdy stypendialne gdańskich budowniczych, fortyfikatorów i architektów w pierwszej połowie XVII
w.: przyczynek do badań ścieżek kariery i roli
architekta w dawnym mieście. Porta Aurea
2012 [T.] 11 s. 107-122. Sum.
1018. BLADOWSKA Aurelia: Architektura Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Gdańsku. Porta Aurea 2011 [T.] 10
s. 141-154, il. Sum.
1019. BORKOPP-RESTLE Birgit: Der
Paramentenschatz der Marienkirche zu Danzig: die textile Ausstattung der Hauptpfarrkirche eines Hansezentrums // In: Dortmund
und die Hanse: Fernhandel und Kulturtransfer. - Bielefeld, 2012. - S. 115-138
1020. BUKAL Grzegorz: Fortyfikacje
Gdańska i ujścia Wisły 1454-1793: studium
z dziejów nowożytnej architektury militarnej. - Sopot: Grzegorz Bukal, 2012. - 512 s.:
il., pl. Bibliogr. s. 259-269. Sum.
1021. DARECKA Katarzyna: Wystrój
Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta Gdańska: wybrane zagadnienia z historii
i konserwacji = Interior decoration of the
Great Council Hall in the Main Town Hall in
Gdańsk: selected problems from history and
conservation. Wiad. Konserw. 2012 nr 31 s.
36-43, il. Streszcz. Sum.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Pomorze Wschodnie
1022. DOWGIAŁŁO Krzysztof: Sąd
Ostateczny Hansa Memlinga [1435-1494]:
pesymizm starożytnej Hellady - optymizm
eschatologiczny europejskiej chrześcijańskiej
Północy // In: Anthrōpon zītō = Szukam człowieka: księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Krzysztofowi Głombiowskiemu w 65. rocznicę urodzin. - Gdańsk, 2012.
- S. 213-220. Zsfg.
Obecnie w Muz. Narod. w Gdańsku
1023. FLIK
Józef,
OLSZEWSKAŚWIETLIK Justyna: Technology and technique of the Hans Memling [1435-1494]
triptych „The Last Judgment” // In: Interdisciplinary research on the works of art. - Toruń,
2012. - S. 195-208: il.
1024. FRIEDRICH Jacek: Renesans czy
manieryzm?: o recepcji architektury gdańskiego „złotego wieku” w latach powojennej
odbudowy Gdańska // In: Maniera - manieryzm - manieryczność: materiały LX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia
Historyków Sztuki [...]. - Warszawa, 2012. - S.
343-357: il. Sum.
1025. FRIEDRICH Jacek: Spolszczanie
i odniemczanie sztuki i architektury Gdańska
po 1945 roku: kolonizacja czy dekolonizacja?
// In: Perspektywa (post)kolonialna w kulturze: szkice i rozprawy. - Warszawa, 2012. - S.
127-145, [8] s. tabl. Streszcz. Sum.
1026. GAWLICKI Marcin: Zabytkowa
architektura Gdańska w latach 1945-1951:
kształtowanie koncepcji konserwacji i odbudowy. - Gdańsk: Wydaw. słowo/obraz terytoria, 2012. - 335, [4] s.: il., tab. Bibliogr. s.
294-303. Sum. Zsfg.
1027. GĄSSOWSKA Maja: Święci królowie skandynawscy w fundacjach ołtarzowych
w Gdańsku w XV wieku. Stud. Zamkowe 2012
[T.] 4 s. 59-65. Sum.
1028. GRZYBKOWSKA Teresa: Andreas
Stech’s [1635-1697] portraits of Johannes
Hevelius in Gdańsk and Oxford: at the origins of the portrait of the early modern scholar. Artibus et Historiae 2012 no. 66 s. 287316, il., portr. Sum. s. 320
83
1029. IBARTH Helga: Daniel Chodowieckis Sonntagsausflug nach Weichselmünde.
Westpr.- Jahrb. 2012 Bd. 62 s. 69-74, il.
1030. JACKOWSKA Krystyna: Projekt
fontanny Neptuna: przyczynek do stosunków kulturalnych Gdańska z Królewcem //
In: Maniera - manieryzm - manieryczność:
materiały LX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki [...].
- Warszawa, 2012. - S. 201-219: il. Sum.
1031. JANUSZAJTIS Andrzej: Złota Kamieniczka i jej mieszkańcy. - Gdańsk: Wydaw.
Marpress, 2012. - 80 s.: il., portr. - (Gdańska
Kolekcja 1000-lecia)
W Gdańsku
1032. JAŚNIEWICZ Aleksandra: Małżeństwo w nowożytnym Gdańsku w świetle
XVI- i XVII-wiecznych portretów mieszkańców miasta. Quart 2012 nr 3 s. 3-17, portr.
Sum.
1033. KIZIK Edmund: Wynagrodzenia
za dzieła dedykowane lub ofiarowane Radzie Miejskiej Gdańska w XVII w.: źródłowy
przyczynek do dziejów mecenatu miejskiego.
Rocz. Bibl. Narod. 2012 [T.] 43 s. 75-85. Sum.
1034. KIZIK Edmund, OMILANOWSKA Małgorzata: Wędrująca kamienica: kilka
uwag o translokacji i skopiowaniu kamienicy
gotyckiej przy ul. Chlebnickiej w Gdańsku
w świetle źródeł archiwalnych. Porta Aurea
2011 [T.] 10 s. 80-104, il. Sum.
Aneks źródłowy s. 101-103
1035. KOBE Rainer: Eine Deutung des
Danziger Deckengemäldes von Isaac von den
Blocke im Germanischen Nationalmuseum
in Nürnberg. Porta Aurea 2011 [T.] 10 s. 2447, [8] s. tabl., il. Streszcz.
1036. KOŚCIÓŁ św. Jana w Gdańsku:
w kręgu kultury sepulkralnej / red. nauk. Jakub Szczepański. - Gdańsk: Nadbałt. Centr.
Kult., 2012. - 259 s., [28] s. tabl.: il., faks.,
nuty, tab., wykr.
Z treści: SZCZEPAŃSKI Jakub: Kościół św. Jana
w Gdańsku pamięcią miasta s. 7-15. - GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA Judyta J[ulita]: Biostruktura parafian
84
Pomorze Wschodnie
kościoła św. Jana w Gdańsku s. 19-39. - KOTARSKI Edmund: Kaznodzieje kościoła św. Jana w Gdańsku wśród
twórców siedemnastowiecznej prozy biograficznej s.
40-52. - KALECIŃSKI Marcin: All’antica/all’italiana: nagrobek Nathaniela Schrödera [1638-1674] w kościele św.
Jana w Gdańsku s. 53-61. - NIEDAŁTOWSKI Krzysztof:
Pochówki w kościele św. Jana w 1945 roku: z dziennika
ostatniego pastora gminy luterańskiej s. 62-66. - KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Ewangelicka liturgia pogrzebowa w Gdańsku i Prusach w świetle nieznanych agend
liturgicznych s. 69-80. - WITCZAK Agnieszka: Laus
mortuorum: Jan i Enoch Hützing w zbiorze Andrzeja
Schotta s. 81-90. - SZLAGOWSKA Danuta: Muzyczne
dziedzictwo kościoła św. Jana s. 91-102. - KOCIUMBAS
Piotr: Repertuar kantat pogrzebowych ze zbiorów dawnej biblioteki przy kościele św. Jana w Gdańsku s. 103124. - FLIS Stanisław: Dokumentacja archiwalna a eksploracja archeologiczna w kościele św. Jana w Gdańsku
s. 127-134. - KOŚCIŃSKI Bogdan: Kościół i cmentarz
św. Jana w średniowieczu w świetle wykopalisk archeologicznych s. 135-150. - DYRDA Krzysztof: Nowożytne
formy pochówków w kościele św. Jana w świetle badań
archeologicznych s. 151-165. - WILOCH-KOZŁOWSKA
Renata: Kultura mieszczan gdańskich w świetle najnowszych odkryć archeologicznych w kościele św. Jana s. 166172. - DRĄŻKOWSKA Anna: Dziecięca odzież grobowa
z kościoła św. Jana w Gdańsku: analiza kostiumologiczna s. 173-180. - GRUPA Małgorzata: Zespół zabytków
tekstylnych z kościoła św. Jana w Gdańsku: analiza technologiczna tkanin s. 181-185. - SZCZEPAŃSKI Jakub:
Trudne kompromisy: prace konserwatorskie przy płytach
nagrobnych w prezbiterium i transepcie kościoła św. Jana
w latach 1996-2000 s. 189-195. - BIELAK Jacek: Rekonstruowanie nekropolii: posadzkowe płyty nagrobne kościoła św. Jana w Gdańsku s. 196-217. - BERENT Iwona:
Krótka historia kamiennej posadzki w kościele św. Jana
w Gdańsku s. 218-223. - SADOWSKA-MATHES Małgorzata: Prace konserwatorskie przy kamiennych płytach
nagrobnych w kościele św. Jana w Gdańsku s. 224-233.
- GRABOWSKI Klaudiusz: Kaplice cmentarne Gdańska
s. 238-246. - SYCHTA Anna: Eksponowanie w kościołach grobów jako obiektów zabytkowych na przykładzie
kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała w Pręgowie s.
247-252
1037. KRIEGSEISEN Jacek: Kunst als
Politikinstrument der Stadt: die Kunstaufträge Danzigs in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts // In: Stadtkultur des späten
Mittelalters und der frühen Neuzeit in Ostmitteleuropa und ihre Renaissance im 19.
Jahrhundert. - Warszawa, 2012. - S. 151-168,
[4] s. tabl. Streszcz.
1038. KRIEGSEISEN Jacek: Oznaki
splendoru: srebra Rady Miasta Gdańska według spisu z 1633 roku // In: Historia naturalna jedzenia: między antykiem a XIX wiekiem.
- Gdańsk, 2012. - S. 227-235: il. Sum.
1039. KRIEGSEISEN Jacek: Srebrne naczynie w kształcie melona ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku: przyczynek do
kwestii wykorzystania naczyń stołowych dla
potrzeb żydowskiego kultu w XVII-XIX wieku. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2012 R. 60 nr 4 s.
539-561, il. Sum.
1040. KRIEGSEISEN Jacek: Związki
złotników Prus Królewskich z Augsburgiem
w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku na
przykładzie Gdańska, Elbląga i Torunia // In:
Ex voto: studia dedykowane ojcu Janowi Golonce OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50.
rocznicę święceń kapłańskich. - Częstochowa, 2012. - S. 627-636
1041. KUCHARCZYK Dorota: Powojenna architektura mieszkaniowa w Gdańsku na przykładzie osiedla Przymorze // In:
Trwałość? Użyteczność? Piękno?: architektura dwudziestego wieku w Polsce. - Wrocław,
2011. - S. 117-122: il.
1042. LABUDA Adam S.: O retabulum
Trójcy Świętej bractwa św. Jerzego w kościele
Mariackim w Gdańsku. Porta Aurea 2012 [T.]
11 s. 20-66, il. Sum.
1043. LARSSON Lars Olof: Studnia
Neptuna na Długim Targu w Gdańsku. Porta
Aurea 2011 [T.] 10 s. 5-23, il. Zsfg.
1044. LIPPKY Wolfgang: Danziger Malertradition und die „Ausstellung bemalter
Wohnräume” (1912). Westpr.- Jahrb. 2012
Bd. 62 s. 87-94, il.
1045. OLSZEWSKA-ŚWIETLIK Justyna: Zagadnienia XVII-wiecznego warsztatu
malarskiego na przykładzie wybranych obrazów z terenów dawnych Prus: „Epitafium rodziny Hansa Gronau” z Bazyliki Mariackiej
w Gdańsku i obrazu „Koronacja Najświętszej Marii Panny” z kościoła p.w. św. Trójcy
w Jeżewie. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn.
i Konserw. 2012 [z.] 43 s. 101-128, il. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ZiK.2012.007 [dostęp: 11 III 2014]
Pomorze Wschodnie
1046. PURC-STĘPNIAK Beata: Sąd
Ostateczny Hansa Memlinga: między uczoną
teologią a pobożną filozofią. - Kraków: Collegium Columbinum. - (Biblioteka Tradycji;
110). Zsfg.
T. 1: Idea zwierciadła w malarstwie europejskim XV-XVI wieku. - 196, CL s., [38] s.
tabl. Bibliogr. s. XIII-XCII. Zsfg.
T. 2: Świat: odbite oblicze Boga. - S. [5],
202-693, [1]: faks. + 1 CD-ROM
1047. ROJEK Karina: Martin Kiessling
[1879-1944]: gdańskie realizacje architekta
// In: Trwałość? Użyteczność? Piękno?: architektura dwudziestego wieku w Polsce. Wrocław, 2011. - S. 39-43: il.
1048. SKIBIŃSKI Franciszek: Manieryzm a rzeźba niederlandzka w Gdańsku //
In: Maniera - manieryzm - manieryczność:
materiały LX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki [...].
- Warszawa, 2012. - S. 169-184: il. Sum.
1049. STANISZEWSKI Arkadiusz: Gotyckie sklepienia w kościele śś. Piotra i Pawła w Gdańsku: w świetle badań terenowych
i zachowanych reliktów. Stud. Zamkowe 2012
[T.] 4 s. 229-238, il. Sum.
1050. TALBIERSKA Jolanta: Charles de
La Haye [1641 - po 1707]: rytownik francuski
w Gdańsku i Warszawie // In: Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej.
- Warszawa, 2010. - S. 33-47: il. Rés.
1051. WITKOWSKA Dorota: Przekaz
teologiczny Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta [Gdańska]. Gdań. Rocz. Ewang.
2012 Vol. 6 s. 279-287, il.
1052. WOJTCZAK Katarzyna Anna:
Gmach Dyrekcji Kolei w Gdańsku. Porta Aurea 2011 [T.] 10 s. 155-174, il. Sum.
1053. WOZIŃSKI Andrzej: In the service of religion and politics: astrology in the
art of Gdańsk (Danzig) about 1450-1550 // In:
Stadtkultur des späten Mittelalters und der
frühen Neuzeit in Ostmitteleuropa und ihre
Renaissance im 19. Jahrhundert. - Warszawa,
2012. - S. 125-149, [6] s. tabl. Streszcz.
85
1054. DWOJACKI
Piotr:
Budowa
G d y n i i magistrali węglowej Śląsk-Gdynia a budowa COP-u // In: Centralny Okręg
Przemysłowy: wczoraj, dziś, jutro: materiały
z konferencji naukowej w 75. rocznicę rozpoczęcia budowy COP-u. - Stalowa Wola, 2012.
- S. 13-18
1055. NETZEL Jan: Gdyńskie pomniki
ofiar Grudnia ‘70: historia powstania. - Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 2012. - 104 s.: il.,
faks. - (Studia i Materiały Muzeum Miasta
Gdyni. Seria 1: Źródła i Materiały; 3)
OMILANOWSKA M.: Herbert B ö h m : architekt
miejski Gotenhafen... = poz. 1705
1056. TABAK Karolina: Romualda Millera [1882-1945] droga do modernizmu: od
dworca kolejowego w Gdyni po warszawskie
realizacje lat 30. XX wieku // In: Trwałość?
Użyteczność? Piękno?: architektura dwudziestego wieku w Polsce. - Wrocław, 2011. - S.
45-50: il.
1057. SWARYCZEWSKA Magdalena:
Kalwaria Warmińska w G ł o t o w i e [pow.
olszt.]: realizm i ekspresja Męki Chrystusowej w XIX-wiecznej rzeźbie sakralnej /
współpr. A. Karbowska, A. Kraszewska // In:
Kościół potrzebuje sztuki: VI Międzynarodowa Konferencja o Architekturze i Sztuce
Sakralnej z cyklu „Kościoły naszych czasów”
[...]. - Kielce, 2007. - S. 107-123. Sum.
1058. SWARYCZEWSKA Magdalena:
Niewiasta na drodze krzyżowej w Głotowie
[pow. olszt.] // In: Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna
i uniwersalna. - Olsztyn, 2011. - S. 151-165
1059. JOSKOWSKI Zbigniew: Cześć
świątkom i pamiątkom: katalog małej architektury sakralnej terenu parafii g o w i d l i ń s k i e j [pow. kart.]. - Banino: Wydaw. „Rost”,
2012. - 192 s.: il., tab. Bibliogr. s. 173-187.
Sum.
1060. FIJAŁKOWSKA Izabela: Spichlerze g r u d z i ą d z k i e jako część zespołu
dzielnicy Starego Miasta: propozycja wpisu
86
Pomorze Wschodnie
na listę Pomników Historii Prezydenta Rzeczypospolitej. Rocz. Grudz. 2012 T. 20 s. 187202, il.
2012. - VIII, 420 s., [1] k. map skł.: il. - (Materialien zur Kunst, Kultur und Geschichte
Ostmitteleuropas; 1). Bibliogr. s. 386-392
1061. GETKA-PESTA Sylwia: Stan badań nad Ołtarzem Grudziądzkim. Rocz.
Grudz. 2012 T. 20 s. 115-135, il. Sum.
1070. JURKOWLANIEC Tadeusz: Nagrobek biskupa [Kaspara] Linke [ok. 14001463] // In: Ars omnia vincit: studia z dziejów
sztuki i kultury artystycznej. - Lublin, 2012.
- S. 171-186: il.
1062. JÓRGA Anna: Portretowe kafle
płaskie odnalezione w Grudziądzu przy ul.
Rynek 9. Rocz. Grudz. 2012 T. 20 s. 143-150,
il.
1063. SOKOLIŃSKI Adam: Przedstawienia rękawic płytowych na Poliptyku Grudziądzkim. Acta Univ. Lodz., Folia Archaeol.
2012 [z.] 29 s. 251-260, il. Sum.
1064. TYLICKA Teresa: Architektura
komturskiego zamku krzyżackiego w Grudziądzu oraz wyposażenie kaplicy w świetle
źródeł ikonograficznych i pisanych. Rocz.
Grudz. 2012 T. 20 s. 67-98, il. Sum.
1065. PARADISUS Mariae: kultura artystyczna kaszubskiego Raju Marii w K a r t u z a c h = Die künstlerische Kultur des kaschubischen Marienparadieses von Karthaus
/ tekst Krzysztof Maciej Kowalski. - Kartuzy:
Cassubia Felix, 2012. - 174 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
1066. KULAKOV Vladimir I.: Istoriâ zamka Kenigsberg [K r ó l e w i e c ]. - Kaliningrad: Živem, 2008. - 124 s.
1067. LANGE Heinrich: Engagement für
Immanuel Kant und den Wiederaufbau des
Königsberger Schlosses. Preussenland 2011
Jhb. 2 (dr. 2012) s. 182-186, il.
1068. PIOTROWSKA Joanna: Zakonna redakcja Speculum humanae salvationis
w Królewcu: przyczynek do zagadnienia
działalności fundatorskiej Lutra z Brunszwiku. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 143-148, il.
Sum.
1069. PODEHL Markus: Architektura
Kaliningrada: wie aus Königsberg Kaliningrad wurde. - Marburg: Verl. Herder-Inst.,
W Kw i d z y n i e
1071. ŁBIK Lech: Woskowe i srebrne
wota figuralne z dawnego grobu błogosławionej Doroty z Mątowów w katedrze kwidzyńskiej. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 129-133.
Sum.
1072. PAUCH Seweryn: Dołki pokutne
w Ł a s i n i e . Prowincja (Sztum) 2012 nr 1 s.
77-82, tab.
1073. AGEJCZYK Tomasz: Mury M a l b o r k a . Prowincja (Sztum) 2012 nr 1 s. 4650, il.
1074. ALBRECHT Jacek: Wejście na Zamek Wysoki: malborskie rekonstrukcje. Prowincja (Sztum) 2012 nr 1 s. 57-64, il.
1075. JARZEWICZ Jarosław: More geometrico: kompozycja sklepienia Letniego Refektarza w Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 77-89,
il. Sum.
1076. PRZEREMBSKI Zbigniew Jerzy:
Tematyka muzyczna w dekoracjach zamku
malborskiego. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s.
167-188, il. Sum.
1077. RUDY Maria: Problematyka badawcza i restauratorska gotyckich i neogotyckich zworników z zamku w Malborku. Stud.
Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 189-199. Sum.
1078. SKROBISZ Jacek: Spory wokół
kościoła zamkowego w Malborku. Prowincja
(Sztum) 2012 nr 4 s. 71-77, il.
1079. WIŚNIEWSKI Jan: Symbolika
i znaczenie zamku krzyżackiego w Malborku.
Stud. Elbl. 2012 T. 13 s. 7-25
Pomorze Wschodnie
1080. BERENSDORFF Pola, DYCZEWSKI Paweł: Konserwacja gotyckich malowideł
ściennych w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła
w M a r i a n c e k. Pasłęka, w ramach praktyk
studenckich w latach 2009-2010 // In: Studia
i materiały Konferencji Naukowej Studentów
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Kraków, 9 maja 2011 r. T. 1. - Kraków, 2012. - S.
5-12, il. s. 189-191. Sum.
1081. RUMANOWSKI Piotr: W cysterskich dominiach: malarstwo: słowo o malowidle Fons Vitae „Szkoły Hermana Hana”
z kościoła pw. św. Jakuba Apostoła i Mikołaja
Biskupa z M e c h o w e j koło Pucka. Univ. Gedan. 2012 R. 24 T. 43-44 s. 77-99, il. Streszcz.
Sum.
1082. GRAJEWSKI Czesław: Nieznany
instrument organowy z N o w e g o M i a s t a
L u b a w s k i e g o . Seminare 2009 T. 26 s. 319323. Sum.
1083. CHODKOWSKA Wiesława: Badania historyczno-architektoniczne kamienicy
przy Targu Rybnym nr 11 w O l s z t y n i e .
Zesz. Nauk. Muz. Budownictwa Lud. - Park Etnogr. w Olsztynku 2012 R. 3 z. 3 s. 51-70, il.
1084. DOLEŻYŃSKA-SEWERNIAK
Ewa: Kolorystyka klatek schodowych zabytkowych budynków Olsztyna i małych miast
Warmii i Mazur z przełomu XIX i XX wieku.
Kwart. Hist. Kult. Mat. 2012 R. 60 nr 4 s. 597616, il. Sum.
1085. DOLEŻYŃSKA-SEWERNIAK
Ewa: Stolarka okienna zabytkowych budynków z przełomu XIX i XX wieku z Olsztyna
i małych miast Warmii i Mazur: zarys typologii i kolorystyka. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2012
R. 60 nr 1 s. 89-118, il., tab. Sum.
JASIŃSKI J.: Z dziejów [...] na przedmieściu Olsztyna... = poz. 1338
1086. LEWICKA Maria Ludwika: Obwarowania średniowiecznego Olsztyna w świetle
najnowszych badań historyczno-architektonicznych // In: Obwarowania miast: problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji [...]. - Kożuchów, 2010. - S. 176-193
87
1087. LIŻEWSKA Iwona: Wartość zabytku a zrozumienie społeczne i ekonomia: na przykładzie historycznej zabudowy
mieszkalnej Olsztyna // In: Wokół zagadnień
estetyki zabytku po konserwacji i restauracji.
- Warszawa, 2012. - S. 575-582: il. Sum.
1088. MACKIEWICZ Hanna: Fortyfikacje średniowiecznego Olsztyna: wybrane problemy rewaloryzacji i rewitalizacji
w przestrzeni miejskiej // In: Obwarowania
miast: problematyka ochrony, konserwacji,
adaptacji i ekspozycji [...]. - Kożuchów, 2010.
- S. 120-126
1089. WAWRYKIEWICZ Leszek: Loże,
wille, kamienice...: secesja i modernizm
w Olsztynie. Spotk. z Zabyt. 2012 [R.] 36 nr
9/10 s. 4-14, il.
1090. CHODKOWSKA Wiesława: O l s z t y n e k : miejskie mury obronne od odkrycia do rekonstrukcji // In: Obwarowania
miast: problematyka ochrony, konserwacji,
adaptacji i ekspozycji [...]. - Kożuchów, 2010.
- S. 127-136
1091. WOŹNIAK Michał F.: Złoty kielich z Łucka w P e l p l i n i e // In: Ex voto:
studia dedykowane ojcu Janowi Golonce
OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich. - Częstochowa, 2012.
- S. 637-642, il. s. 753-754
1092. KOWALSKI Krzysztof Maciej:
Vocor Augustinus: zabytki dawnej kultury
religijnej w P i a s e c z n i e [pow. tczew.]. Gniew: Pow. i Miejska Bibl. Publ., 2012. - 68
s.: il., faks.
1093. PRZERACKI Jerzy: Artyści i rzemieślnicy działający w R e s z l u w XVI-XVIII
wieku: rzeźbiarze, stolarze, malarze, złotnicy, odlewnicy dzwonów i organmistrzowie.
Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 4 s. 665-716.
Zsfg. Sum.
1094. FUŁEK Wojciech: Wchodzić bez pukania. Rocz. Sopocki 2012 [T.] 23 s. 63-78, il.
Zawiera część wst. do albumu poświęconego s o p o c k i m drzwiom
88
Pomorze Wschodnie
1095. GŁUSZKO Tadeusz T.: Letnie salony kurortu. Spotk. z Zabyt. 2012 [R.] 36 nr
5/6 s. 12-17, il.
Architektura Sopotu
1096. MUSIOŁ Marta: Ochrona zabytków architektury wiejskiej na przykładzie
budownictwa powiatu s t a r o g a r d z k i e g o .
Rydwan 2012 nr 7 s. 299-304
1097. GŁOGOWSKI Paweł: Pozostałości
murów miejskich w S z t u m i e . Prowincja
(Sztum) 2012 nr 1 s. 53-56, il.
1098. WERNEROWSKA-FRĄCKIEWICZ Zofia: Zespół kościoła i klasztoru
bernardyńskiego w Ś w i e c i u , perła sztuki
sarmackiej: architektura i wyposażenie //
In: Z przeszłości w przyszłość: kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej
w Świeciu [...]. - Świecie, 2012. - S. 18-25: il.
1099. JAGLA Jowita: Obraz chorób
w malowidłach z warmińskich sanktuariów
w Ś w i ę t e j L i p c e i Chwalęcinie: refleksje
porównawcze. Medycyna Nowożytna 2012 T.
18 z. 1/2 s. 131-165, il. Sum.
1100. ADAMSKI Jakub: The pseudo-polygonal rib vaults, St. James church in To r u ń
and the question of illusionism in gothic architecture. Artibus et Historiae 2012 no. 65 s.
275-305, il., mapa. Sum. s. 310
1101. BASIUL Elżbieta: The tradition
of research on the works of art in the Toruń
School of Conservation // In: Interdisciplinary research on the works of art. - Toruń,
2012. - S. 27-30
1102. BIRECKI Piotr: Sztuka w Toruniu
w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945.
- Toruń, 2011
cioła Świętych Janów w Toruniu // In: Wokół
zagadnień estetyki zabytku po konserwacji
i restauracji. - Warszawa, 2012. - S. 453-464:
il. Sum.
1104. KONIECZNY Aleksander: Dzieje budowy kościoła św. Jakuba w Toruniu
w XIV wieku w świetle analizy architektonicznej. Biul. Hist. Sztuki 2012 R. 74 nr 1 s.
5-32, il. Sum.
1105. KROPLEWSKA-GAJEWSKA
Anna: Plastyka Torunia 1920-1939: Konfraternia Artystów w Toruniu, Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych: katalog. - Toruń:
Tow. Przyj. Muz. Okr., 2012. - 168 s.: il., faks.
Katalog wystawy 22 VI - 2 IX 2012 r.
1106. ŁYCZAK Bartłomiej: Najstarsze
malarskie przedstawienia Torunia i ich tło
ideowe: wizerunek miasta jako nośnik znaczeń w XVI i XVII w. // In: Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy: zbiór studiów.
- Toruń, 2012. - S. 187-199: il.
1107. ŁYCZAK Bartłomiej: Uwagi na temat siedemnastowiecznych fundacji ołtarzowych w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św.
Jana Ewangelisty w Toruniu. Zap. Hist. 2012
T. 77 z. 1 s. 65-78. Zsfg. Sum.
1108. MASTYKARZ Krzysztof: Ratusz
jako centrum elitarnej kultury miejskiej na
przykładzie Torunia i Elbląga w XIV-XV
wieku. Stud. Zamkowe 2012 [T.] 4 s. 135-141.
Sum.
1109. NARĘBSKI Lech: Zamek krzyżacki w Toruniu: konserwacja historycznej
ruiny // In: Zamki w ruinie: zasady postępowania konserwatorskiego. - Warszawa, 2012.
- S. 209-220: il.
Rec.: TOMASZEWSKI Mikołaj, Rocz. Tor. 2012
[R.] 39 s. 287-289; Wersja elektron.: http://cejsh.icm.
edu.pl:80/cejsh/element/bwmeta1.element.desklightb7531110-b7ca-420b-9398-a90cdba9ff57 [dostęp: 28 VII
2013]
1110. NAWROCKI Zbigniew: Zabytek,
doktryna, efekt: dawniej i dziś na przykładzie
Torunia // In: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji. - Warszawa, 2012. - S. 549-574: il. Sum.
1103. KOŁYSZKO Marek, SUBOCZ
Dariusz: Konserwacja gotyckich drzwi z koś-
1111. SCHAAF Ulrich: Die Rezeption mittelalterlicher und frühneuzeitlicher
Pomorze Wschodnie
Fachwerkarchitektur im 19. Jahrhundert: das
Beispiel Thorn (Toruń) // In: Stadtkultur des
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in
Ostmitteleuropa und ihre Renaissance im 19.
Jahrhundert. - Warszawa, 2012. - S. 213-228,
[8] s. tabl. Streszcz.
1112. SZMELTER-FAUSEK
Bożena,
OLSZEWSKA-ŚWIETLIK Justyna: The study
on technology and technique of the painting
„Last Judgement” from St. James Church in
Toruń // In: Interdisciplinary research on the
works of art. - Toruń, 2012. - S. 209-217: il.
1113. TAJCHMAN Jan: Na czym polega
metoda ochrony, konserwacji i zagospodarowania ruin zamkowych // In: Zamki w ruinie:
zasady postępowania konserwatorskiego. Warszawa, 2012. - S. 9-25: il.
Gł. na przykładzie zamku w Toruniu
1114. ZYZIK-LUBASIŃSKA
Joanna:
Złożoność problemów estetycznych w konserwacji i restauracji złoceń drewnianej rzeźby polichromowanej, snycerki i stolarki
sakralnej: (na podstawie badań grupy zabytków z Torunia i okolic oraz prób wykonania
modelowych uzupełnień ubytków złoceń)
// In: Wokół zagadnień estetyki zabytku po
konserwacji i restauracji. - Warszawa, 2012.
- S. 377-390: il. Sum.
1115. WOROBIEC Krzysztof A.: Historia pewnego obrazu: dzieło włoskiego mistrza w kościele parafialnym w mazurskiej
U k c i e [pow. piski]. Borussia 2012 [nr] 51 s.
62-82, il.
1116. WIEWIÓRA Marcin: Nowe źródła
do dziejów zamku biskupów w Wą b r z e ź n i e . Rocz. Grudz. 2012 T. 20 s. 11-29, il.,
mapa. Sum.
—————
1117. CIECHOWICZ Jan: Dywagacje na
temat t(T)eatru m(M)uzycznego // In: Teatr
i okolice / J. Ciechowicz. - Gdańsk, 2010. - S.
361-377: il.
W Gdyni
89
1118. CIECHOWICZ Jan: Gombrowicz w Teatrze im. Gombrowicza // In: Teatr
i okolice / J. Ciechowicz. - Gdańsk, 2010. - S.
349-360: il.
W Gdyni
1119. CIECHOWICZ Jan: Projekt stałego teatru w Gdyni na zasadach redutowych
(1929-1932) // In: Teatr i okolice / J. Ciechowicz. - Gdańsk, 2010. - S. 337-344: il., faks.
1120. DAMPS Ewelina: Stadttheater (Teatr Miejski) w Gdańsku w okresie pierwszego
Wolnego Miasta // In: Ustanawianie historii.
- Warszawa, 2010. - S. 213-218
1121. DOTKNIĘCI teatrem, czyli pół
wieku Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni 1959/1960-2009/2010 /
red. Marzena Szymik-Mackiewicz. - Gdańsk:
Słowo/Obraz Terytoria, 2010. - 305 s.: il.
1122. GANCARCZYK Paweł: The musical culture of the Teutonic Order in Prussia
reflected in the Marienburger Tresslerbuch
(1399-1409) // In: The musical heritage of the
Jagiellonian era. - Warszawa, 2012. - S. 191200: tab.
1123. GONCIARZ Dawid: Kto dziś chce
grać kaszubskie nuty?: muzyczne refleksje
z ostatnich lat. Nasze Pomorze 2011 nr 13 (dr.
2012) s. 243-247
1124. GÓRSKI Krzysztof: Sopot śpiewa
po rumuńsku: gwiazdy rumuńskiej estrady
na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki
w Sopocie w latach 1961-1985 // In: Polska
i Rumunia: od historycznego sąsiedztwa do
europejskiego partnerstwa: materiały z sympozjum. - Suceava, 2009. - S. 311-318
1125. GROSBART Andrzej: „Eine der
besten Metaphern für die Freiheit”: über
deutsch-polnische Verwicklungen in der
Jazzmusik von Adi Rosner [1910-1976] bis
zum Jazz Festival Sopot 1957 // In: Deutschpolnische Beziehungen in Kultur und Literatur: Materialien der Konferenz [...]. - Warszawa, 2009. - S. 253-260
90
Pomorze Wschodnie
1126. JAN
Trepczyk
[1907-1989]
a współczesny kaszubski ruch śpiewaczy: na
pamiątkę X Zjazdu Kaszubskich Śpiewaków
/ oprac. Eugeniusz Pryczkowski. - Banino:
Zrzesz. Kasz.- Pom., Oddz., 2012. - 48 s.: il.,
faks.
1127. KĄKOL Piotr: O teatrze zawodowym w osiemnastowiecznym Gdańsku: wokół gdańskiego afisza. - Gdańsk, 2009
Rec.: JUDKOWIAK Barbara, Wiek Oświecenia 2010
[T.] 26 s. 182-190
1128. KOCIUMBAS Piotr: „So wird, bey
Polens Schutz, auch Danzigs Wohlergehen
durch dich beglückt...”: die polnischen Elemente in den Texten der Danziger Gelegenheitskantaten des 18. Jh. // In: Deutsch-polnische Beziehungen in Kultur und Literatur:
Materialien der Konferenz [...]. - Warszawa,
2009. - S. 45-60
1129. KOCIUMBAS Piotr: Język religii
a poczucie lokalnej tożsamości w tekstach
gdańskich osiemnastowiecznych kompozycji muzycznych // In: W poszukiwaniu tożsamości. - Gorzów Wielkopolski, 2012. - S.
111-125: faks. Sum.
1130. KOZORYS Michał: Danziger
Passion Georga Phlippa Telemanna [18611767]: przykład śpiewów pasyjnych Kościoła
protestanckiego w Gdańsku w XVIII wieku.
- Gdańsk: Wydaw. Athenae Gedan., 2012. 171 s.: nuty, tab. Bibliogr. s. 163-165
1131. LEITMEIR Christian Thomas: Teodoro Riccio’s [1540-1600] Liber primus missarum 1579: a musical ambassador between
Prussia and Poland // In: The musical heritage of the Jagiellonian era. - Warszawa, 2012.
- S. 123-154: nuty
1132. LESZCZYŃSKA Agnieszka: A
common musical tradition: links between
Upper Hungary and Prussia around 1600 //
In: The musical heritage of the Jagiellonian
era. - Warszawa, 2012. - S. 243-251
LUCYNA Legut: pisarka, aktorka... = poz. 1808
1133. MARCZAK Mariola: Obraz Warmii i Mazur w polskim filmie fabularnym
i serialu: rekonesans. Media, Kultura, Komunikacja Społeczna 2012 nr 8 s. 86-115. Sum.
1134. MATERIALNE ślady kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach / red. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. - Bydgoszcz:
Wydaw. Uczel. Akad. Muz., 2012. - 325 s.: il.,
faks., portr., tab. - (Prace Zbiorowe / Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy; nr 33)
Z treści: LISECKA Małgorzata: Libretta dzieł scenicznych Antoine’a Dauvergne’a w Książnicy Kopernikańskiej
s. 9-18. - LISECKA Małgorzata: Druki muzyczne z księgarni Georga Rhaua w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej: analiza zawartości s. 19-25. - LEWANDOWSKA Ilona: Muzykalia Biblioteki Unwersyteckiej w Toruniu jako
źródło do badań muzycznego dziedzictwa Pomorza s. 2740. - SOBORSKA-ZIELIŃSKA Anna: Muzykalia w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmińskiej s. 41-55. - GRUCZAROGALSKA Aleksandra: Muzykalia w bazylice Świętych
Janów w Toruniu s. 57-69. - RONDOMAŃSKA Zenona:
Sammlung... Jacoba Josepha Behrendta z Grudziądza [w
bibliotece „Hosianum” w Olsztynie] s. 71-93. - SZCZURKO Elżbieta: Problematyka kultury muzycznej Torunia na
łamach czasopisma „Rocznik Toruński” s. 95-108. - GRYSIŃSKA-JARMUŁA Katarzyna: Akta Starostwa Powiatowego w Świeciu jako źródło do badań nad dziejami życia
muzycznego Świecia i okolic w okresie międzywojennym
s. 109-121. - DORAWA Marian: O cenniejszych obiektach
sztuki organmistrzowskiej na terenie Pomorza i Kujaw s.
191-215. - RZEPA Marek: Archiwum Dźwiękowe Polskiego Radia Pomorza i Kujaw s. 313-325
1135. MICHALAK Jerzy Marian: Aufsätze zur Musik- und Theatergeschichte Danzigs
vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. - Berlin:
Frank & Timme, 2012. - 282 s.: il., faks., tab.
- (Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft; Bd. 18). Bibliogr. s. 249-253
1136. PETROŠIENĖ Lina: XX a. Šilutės
apylinkių lietuvininkų dainos: objekto ir konteksto sąveika. (Twentieth century songs of
the Lietuvininkai ethnic group in the Šilutė
region of Lithuania: the interaction between
subject and context). Lituanistica 2012 T. 58
Nr. 4 s. 342-356, tab. Sum.
1137. PODLASIAK Marek: Wiener
Theaterkunst in der Kopernikusstadt Thorn/
Toruń. Jahrb. d. Wiss. Zentrums d. Poln. Akad.
d. Wiss. in Wien 2010-2012 Bd. 3 (dr. 2012) s.
369-388
Pomorze Wschodnie
1138. POLSKI teatr alternatywny po
1989 roku z perspektywy Akademickich/Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra /
red. Artur Duda, Emilia Adamiszyn, Bartłomiej Oleszek. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2012. - 317 s., [22] s. tabl.: il.
Z treści: KALENDARIUM Klamry: 1993-2012 /
oprac. Artur Duda s. 13-34. - DUDA Artur: Narodziny
i rozwój Klamry na tle „nowego otwarcia” teatru alternatywnego w Polsce po 1989 roku s. 35-56. - NOWAK
Anna: „Grunt to bunt”: Teatr Wiczy jako teatr punkowy
s. 201-216. - ADAMISZYN Emilia: Taniec na Klamrze s.
257-276. - KLAMRA: programy festiwalu s. 277-284
1139. POPINIGIS Danuta: Das singende
Uhrwerk zu Füssen von König Zygmunt August: ein Beitrag zur Herkunft des automatischen Glockenspiels im Rechtstädtischen
Rathaus von Danzig // In: The musical heritage of the Jagiellonian era. - Warszawa, 2012.
- S. 227-233: il.
1140. ROSŁOŃSKI Igor: Polityczne
aspekty Toruńskiej Sceny Muzycznej w latach
1980-1985 // In: Sztuka i polityka: muzyka
popularna. - Toruń, 2012. - S. 107-134
1141. STANISZEWSKI Karol: Polskie
życie teatralne w Prusach Zachodnich w latach 1850-1890 w świetle pomorskiej prasy
polskiej. Stud. Gnesnensia 2012 T. 26 s. 291308. Sum.
1142. „TEATR robi takie koło” / [oprac.]
Katarzyna Korczak. Rocz. Sopocki 2012 [T.]
23 s. 80-112, il., faks., portr.
Dot. aktorów Teatru Wybrzeże Joanny Bogackiej
i Krzysztofa Gordona
1143. WALTER-MAZUR Magdalena:
A new perspective on musical culture of the
Polish Benedictine nunneries in the light of
Toruń sources // In: Early music: context and
ideas II: International Conference in Musicology [...]. - Kraków, 2008. - S. 137-159
91
5. Historia książki, prasy
i innych mediów
Zob. też poz.: 40, 221, 222, 226, 231-236, 242, 260, 322,
476, 774, 807, 816, 817, 1133, 1134, 1141, 1206, 1265,
1357, 1445, 1465, 1620, 1708, 1717, 1739, 1745, 1768,
1797, 1824, 1851, 1852, 1856, 1891, 1907, 2036, 2066,
2164, 2493
1144. BIELAWNY Krzysztof: Działalność wydawnicza w diecezji warmińskiej
w latach 1946-1992. Ateneum Kapłańskie
2012 T. 159 z. 2 s. 289-317. Sum.
1145. CISZEWSKA Wanda A.: „Biblioteczka Toruńska” (1980-1984): seria Toruńskiego Towarzystwa Kultury. Folia Toruniensia 2012 T. 12 s. 67-83, faks. Sum. Zsfg.
1146. GZELLA Grażyna: Wydawnictwa
zwarte w dorobku Zakładów Graficznych Wiktora Kulerskiego (1902-1939). Rocz. Bibliolog.Prasoznawczy 2012 T. 4 z. 1 s. 67-77. Sum.
1147. IMAŃSKA Iwona: Sprawy książki
w listach do Józefa Andrzeja Załuskiego od
jego korespondentów z Prus Królewskich //
In: Bracia Załuscy: ich epoka i dzieło. - Warszawa, 2011. - S. 146-162
1148. KLIMKA
Libertas:
Brošiūra
„Prūsai - ketvirtasis Baltijos narys” (1934 m.)
ir jos atgarsiai. (The pamphlet „Prussians the fourth member of the Baltic” (1934) and
it’s consequence). Res Humanitariae 2007 T. 1
s. 31-41, faks., mapa, portr. Sum.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2007_11.pdf [dostęp: 20 V
2014]
1150. TANDECKI Janusz: Deutschsprachige mittelalterliche Handschriften in
Thorner Bibliotheken und Archiven // In:
Manuscripta Germanica: deutschsprachige
Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas. - Stuttgart,
2012. - S. 51-60. Streszcz.
92
Pomorze Wschodnie
1151. TONDEL Janusz: Stare druki
z księgozbioru toruńskiego bibliofila i malarza Eugeniusza Przybyła (1884-1965) //
In: Kultura, historia, książka: zbiór studiów.
- Lublin, 2012. - S. 235-257
WOJTKOWSKI J.: Katalog druków XVI wieku... =
poz. 241
1152. ZWOLSKI Marcin: Działalność
wydawnicza Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze
(1986-1989). Rocz. August.- Suwal. 2012 T. 12
s. 223-232. Sum.
—————
1153. AGEJCZYK Tomasz: Prasa malborska do 1945 roku. Prowincja (Sztum) 2012
nr 4 s. 110-117, il., faks.
1154. EDWARCZYK Joanna: Prasa Tucholi w latach 1920-1939. Cz. 1. Tor. Stud. Bibliolog. 2012 nr 2 s. 47-64, faks. Streszcz. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
TSB.2012.018 [dostęp: 11 V 2013]
1155. GUZEWICZ Wojciech: Prasa diecezjalna w Polsce północno-wschodniej jako
źródło wiedzy o społecznej nauce Kościoła
(1989-2009). - Ełk: Wydaw. Diec., 2012. - 433
s.: il., faks., mapy, tab. Bibliogr. s. 361-406.
Sum.
Rec.: WOJDA Jacek, Cultura Christiana 2012 T. 1 s.
223-226
1158. LINDNER Jacek: Prasa województwa kujawsko-pomorskiego po 1989 r. na tle
kraju // In: Krajobraz społeczno-kulturowy
województwa kujawsko-pomorskiego na tle
innych regionów Polski. - Bydgoszcz, 2012.
- S. 129-138
1159. NAWROCKI Karol: Elbląska prasa
podziemna (1982-1986) // In: Wbrew partii
i cenzurze: media podziemne w PRL: studia
i artykuły. - Warszawa, 2012. - S. 100-109
1160. ROMANOW Andrzej: Wybory na
Kaszubach w świetle lokalnej prasy polskiej
(1871-1914). Rocz. Hist. Prasy Pol. 2012 T. 15
z. 2 s. 5-27, tab. Sum. Streszcz.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.2478/v10272012-0020-z [dostęp: 5 XI 2014]
1161. RYSZKOWSKI Janusz: „Sprawa sztumska” na pierwszych stronach gazet
w końcu XIX w. Prowincja (Sztum) 2012 nr 2
s. 114-120, faks.
1162. WĄSOWICZ Jarosław: Propaganda prasowa wobec zaangażowania młodzieży
w Gdańsku w niezależne inicjatywy po wprowadzeniu stanu wojennego // In: Stan wojenny: analizy, hipotezy, komentarze. - Koszalin,
2012. - S. 165-178
—————
1156. KALINOWSKI Daniel: Obcy
i chciwi: obrazy Żydów w kaszubsko-pomorskiej prasie międzywojennej // In: Żydowski
obraz Polski, polski obraz Żyda. - Poznań,
2012. - S. 157-174. Sum.
1163. KNYŻEWSKI Jakub: Zwischen
Olsztyn und Allenstein: die Konstruktionen
von Regionalgeschichte in der Zeitschrift
„B o r u s s i a”. Historie (Berlin) 2011/2012
Folge 5 s. 129-140
1157. KOLASA Władysław Marek: Kierunki badań nad historią prasy polskiej 19181939. Cz. 2-3. Rocz. Hist. Prasy Pol. 2012 T. 15
z. 1 s. 61-86, tab., wykr.; z. 2 s. 75-98, mapy,
tab. Sum. Streszcz.
1164. CISZEWSKA Wanda A.: Efemeryda wydawnicza toruńskich drukarzy:
„Ć w i e r ć p e t i t ” z roku 1953. Tor. Stud.
Bibliolog. 2012 nr 2 s. 65-79, faks. Streszcz.
Sum.
W cz. 2 pt.: Prasa polska za granicą s. 72-76 dot.
Warmii, Mazur i Wolnego Miasta Gdańska; w cz. 3 pt:
Prasa województw zachodnich s. 88-93 dot. województwa pomorskiego.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.2478/v10272012-0008-8 [dostęp: 5 XI 2014]
http://dx.doi.org/10.2478/v10272-012-0031-9 [dostęp: 5 XI 2014]
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
TSB.2012.019 [dostęp: 11 V 2013]
1165. ADAMKOWICZ Marek: Gazeta
ogłoszeniowa. Pomerania 2012 nr 5 s. 18-20,
il., faks.
Czasopismo „D a n z i g e r E r f a h r u n g e n”
Pomorze Wschodnie
93
1166. SIKORA Jan: Zur Charakteristik
der Sprechhandlungen bei der Darstellung
der italienischen Politik in der Pressepublizistik der „D a n z i g e r N e u e s t e n N a c h r i c h t e n” der 20er und 30er Jahre des 20.
Jahrhunderts aus kontrastiver Sicht. Stud.
Niemcozn. 2009 T. 43 s. 329-342, il., faks.
1174. GIESZCZYŃSKA Renata: „L a r w a . Pismo Federacji Młodzieży Walczącej
Warmii i Mazur”: przyczynek do historii
prasy podziemnej w Regionie WarmińskoMazurskim // In: Wbrew partii i cenzurze:
media podziemne w PRL: studia i artykuły.
- Warszawa, 2012. - S. 215-225
1167. WAROT Paweł P[iotr]: Działania
operacyjne Służby Bezpieczeństwa wobec
lokalnej prasy podziemnej na przykładzie
„E c h a M r ą g o w a” // In: Wbrew partii
i cenzurze: media podziemne w PRL: studia
i artykuły. - Warszawa, 2012. - S. 226-242
1175. ANTONIEWICZ Jacek: Pięćdziesiąt lat działalności tygodnika „D a s O s t p r e u s s e n b l a t t ”. Meritum (Olsztyn) 2010
T. 2 s. 211-218
1168. JARUSZEWSKA Alina, JARUSZEWSKI Kazimierz: „My tu wszyscy jedną bracią”: w stulecie powstania „G a z e t y
C h o j n i c k i e j ”. Zesz. Chojn. 2012 nr 27 s.
191-195, il., faks.
1169. CHŁOSTA Jan: Związki księdza Walentego Barczewskiego [1856-1928]
z „G a z e t ą O l s z t y ń s k ą”. Echa Przeszłości
2012 [T.] 13 s. 225-234. Sum.
1170. JASIŃSKI Janusz: Z dziejów przywłaszczania przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej”. Stud. Warm. 2012 [T.] 49 s. 377-388.
Sum. Zsfg.
1171. MORSKIE skrzydła Kaizera: czyli
historia bazy lotnictwa morskiego w Pucku:
wypisy z „G a z e t y P o w i a t o w e j ” powiatu Puck w Prusach Zachodnich / [oprac.]
Andrzej Olejko. Rocz. Przemyski 2010 T. 46 z.
1 s. 205-238, il.
1172. WOJSŁAW Jacek: „G ł o s Wy b r z e ż a - Dziennik Bałtycki - Wieczór
Wybrzeża” // In: Środki masowego zakłamania: gadzinówki w czasie stanu wojennego.
- Szczecin, 2012. - S. 29-60
1173. KARDELA Piotr: „I n i c j a t y w y
Wa r m i ń s k i e”: bezdebitowe pismo liberalnej opozycji w Olsztynie (1987-1989) // In:
Wbrew partii i cenzurze: media podziemne
w PRL: studia i artykuły. - Warszawa, 2012.
- S. 205-214
1176. CHŁOSTA-ZIELONKA Joanna:
Zawartość literacka „P a n o r a m y P ó ł n o c y ”. Media, Kultura, Komunikacja Społeczna
2009 nr 5 s. 308-316. Sum.
1177. GODLEWSKI
Włodzimierz:
„P e r ł y M a z u r ” żywot krótki, a grzeszny.
Okolice Ostródy 2012 s. 125-136, il., faks.
Ostródzki Magazyn Ilustrowany
1178. ROSŁAN Jan: Charakterystyka
„P o s ł a ń c a Wa r m i ń s k i e g o czyli Kalendarza Maryjnego” 1970-2004 // In: Matka
Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn,
2011. - S. 23-36
1179. KALINOWSKI Daniel: „P r z e g l ą d Z a c h o d n i ”: środowisko, zasięg
i tematyka polskojęzycznego pisma Żydów
z Gdyni // In: Literatura polsko-żydowska:
studia i szkice. - Warszawa, 2010. - S. 57-70
1180. P R Z Y J A C I E L L u d u Ł e c k i
(ełcki): roczniki 1842 i 1844 wraz z „Przydatkiem” / wst. i oprac. Grzegorz Jasiński. - [Dąbrówno], 2010
Rec.: NIEĆ Grzegorz, Tor. Stud. Bibliolog. 2012 nr 1
s. 158-166 [wersja elektron.]: http://dx.doi.org/10.12775/
TSB.2012.010 [dostęp: 19 II 2013]
1181. KRYSIAK Dominik: Olsztyński
„R e z o n a n s ”: przyczynek do historii podziemnego pisma z lat 1982-1989 // In: Wbrew
partii i cenzurze: media podziemne w PRL:
studia i artykuły. - Warszawa, 2012. - S. 191204
94
Pomorze Wschodnie
1182. KAZAŃSKI Arkadiusz: „R o z w a g a i S o l i d a r n o ś ć ”: pismo podziemnej „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej
im. Lenina (1982-1988) // In: Wbrew partii
i cenzurze: media podziemne w PRL: studia
i artykuły. - Warszawa, 2012. - S. 171-180
1187. MAJKOWSKI Dariusz: Religijnô
słowizna w cządnikù „ Z w ó n k K a s z ë b s c z i ”. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2012 s. 97-101
Toż w jęz. pol. pt.: Słownictwo religijne w czasopiśmie „Zwónk Kaszëbsczi” s. 233-237
—————
1183. POLAK Michał: „S t r a j k o w y
Biuletyn Informac yjny Solidarn o ś ć ” Stoczni Gdańskiej: sierpień 1980
// In: Solidarność: ludzie i idee. - Koszalin,
2012. - S. 35-45
1184. CHLEWICKA Katarzyna: Die Rezeption der Danziger Zeitschriften in den
„T h o r n i s c h e n N a c h r i c h t e n v o n
g e l e h r t e n S a c h e n” (1762-1766). Stud.
Germ. Gedan. 2012 Nr. 27 s. 295-310, faks.
Sum. Streszcz.
Wersja elektron.: http://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/14509/files/sgg_27.pdf
[dostęp: 20 XII 2014]
1185. PALUCHOWSKI Piotr: Przyczynek do sytuacji ekonomicznej Gdańska
w latach pierwszego rozbioru w świetle tygodnika „Wö c h e n t l i c h e D a n z i g e r A n zeigen und dienliche Nachricht e n” // In: Miasto jako fenomen społeczny
i kulturowy: zbiór studiów. - Toruń, 2012. - S.
125-137: tab., wykr.
1186. WÓJTOWICZ
Przemysław:
„Wo l n e S ł o w o”: biuletyn toruńskiej „Solidarności” (1980-1981) // In: Wbrew partii
i cenzurze: media podziemne w PRL: studia
i artykuły. - Warszawa, 2012. - S. 181-190
1188. GOŁOTA Andrzej: Społeczny
Komitet Radiofonizacji Kraju w Olsztynie
(1948-1952): bilans dokonań. Echa Przeszłości 2012 [T.] 13 s. 357-376, tab. Sum.
1189. KROPACZ-SZYDŁOWSKA Magdalena: Od Ekspozytury Polskiego Radia do
Radia Olsztyn S.A.: z dziejów olsztyńskiej radiofonii w latach 1952-1993. - Olsztyn: Pol.
Tow. Hist. Oddz., 2012. - 306 s.: il., faks., tab.
- (Olsztyńska Biblioteka Historyczna; nr 7).
Bibliogr. s. 261-290
1190. OGRODZIŃSKI Wojciech, ŻMIJEWSKI Bogusław: Radio Olsztyn od 60 lat:
...naturalnie. - Olsztyn: Prac. Wydaw. ElSet,
2012. - 95, [1] s.: il., faks.
1191. PETER Tadeusz: Spacery z Radiem
Mazury po Ostródzie i okolicach. - Łomianki: PPUH EMIR, 2012. - 207 s.: il.
Wyd. popularne
1192. SARNOWSKI Leszek: „Sztumska
Solidarność”, czyli pionierzy lokalnych mediów. Prowincja (Sztum) 2012 nr 3 s. 100-118,
faks.
Pomorze Wschodnie
95
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz.: 42, 55, 62, 63, 78, 95, 96, 99-101, 107, 114, 117, 159, 190, 231, 241, 243, 262, 335, 337, 357, 372, 393, 403,
448, 486, 490, 493, 519, 530, 531, 536, 538, 545, 548, 551, 556, 565, 581, 587, 610, 614, 618, 658, 685, 718, 786, 804, 811,
819, 837, 848, 851, 852, 856, 886, 908, 927, 940, 942, 946, 949, 959, 961, 964, 976, 979, 980, 988, 991-995, 997, 1009,
1013, 1019, 1022, 1036, 1039, 1042, 1057, 1059, 1065, 1068, 1078, 1081, 1092, 1098, 1112, 1116, 1129, 1144, 1155, 1161,
1178, 1187, 1386, 1429, 1436, 1444, 1454, 1456, 1465, 1486, 1502, 1582, 1630, 1668, 1677, 1678, 1688, 1703, 1709, 1711,
1719, 1722, 1725, 1726, 1735, 1739, 1742, 1747, 1755, 1761, 1767, 1785, 1791, 1806, 1810, 1814, 1829, 1842, 1846, 1850,
1857, 1858, 1863-1865, 1871, 1874-1876, 1880, 1881, 1885-1890, 1892, 1893, 1904, 1912, 1922, 1923, 1936, 1959, 2007,
2047, 2083, 2085, 2091, 2106, 2112, 2125, 2215, 2243, 2248, 2259, 2270, 2292, 2296, 2385, 3030, 3291
1193. ACHREMCZYK Stanisław: Ignacego Krasickiego zadamawianie się na Warmii // In: Sic erat in fatis: studia i szkice historyczne dedykowane profesorowi Bogdanowi
Rokowi. T. 1. - Toruń, 2012. - S. 355-371
1194. ACHREMCZYK Stanisław: Indygena bez indygenatu. Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 3 s. 475-489. Zsfg. Sum.
Dot. bp Marcina Kromera
1195. BAHTIN Anatolij P.: Orden i episkopstva v Prussii XIII veka. Stud. Teutonica
2012 Vyp. 1 s. 27-37. Sum.
1196. BAUBLYS Arūnas: Religijos vaidmuo saugant tautinį tapatumą Klaipėdoje
ir Klaipėdos krašte. (Die Auswirkung der
Religion auf die Bewahrung des nationalen
Selbsstbewusstsein: Stadt Klaipėda und Bezirk Klaipėda). Res Humanitariae 2007 T. 1 s.
7-14, portr. Zsfg.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2007_11.pdf [dostęp: 20 V
2014]
1197. BIELAWNY Krzysztof: Historyczne sanktuaria maryjne na Warmii i Mazurach
// In: Matka Boża w wierze, kulcie, teologii
i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2011. - S. 126-150
1198. BIRECKI Piotr: Losy poewangelickich kościołów i budynków parafialnych
na Pomorzu Nadwiślańskim po 1945 r. // In:
Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych. - Toruń, 2012. - S. 685-709
1199. BIRECKI Piotr: Ratusze świątyniami protestanckimi na ziemi chełmińskiej //
In: Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesu
konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej. - Wschowa, 2012. - S. 153-169: il. Zsfg.
1200. BISKUP Radosław, CZYŻAK
Marta: Biskup sambijski Jan Clare z Torunia
(1319-1344) i jego księgozbiór. Folia Toruniensia 2012 T. 12 s. 15-28. Sum. Zsfg.
1201. BŁAŻEWICZ Paweł: Motyw cudu
Eucharystycznego w tradycji piśmienniczej
i ustnej: „Trzy Święte Hostir” Tomasza Tretera [1547-1610] oraz Sanktuarium Głotowskie
na Warmii - miejsca kultu Bożego Ciała // In:
Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do
końca XVIII wieku na tle powszechnym. - Józefów, 2012. - S. 183-193
1202. BORZYSZKOWSKI Józef: Miejsca
święte i przeklęte w pomorsko-polskiej przestrzeni // In: Miejsca święte, miejsca przeklęte: polskie doświadczenie przestrzeni. - Łomża, 2012. - S. 63-71
1203. BORZYSZKOWSKI Józef: Pierwszy biskup pelpliński, profesor biblistyki, ks.
Jan B. Szlaga (1940-2012). Acta Cassubiana
2012 T. 14 s. 430-436
1204. DORSZEWSKI Przemysław Hubert: Porta Regia a misja pruska Świętego Wojciecha według źródeł hagiograficznych. Meritum (Olsztyn) 2011 T. 3 s. 7-19. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://meritumuwm.files.wordpress.com/2014/01/meritum-t-3-20113.pdf [dostęp: 17
IV 2014]
1205. 20 [DWADZIEŚCIA] lat Diecezji
Toruńskiej: Kościół w służbie Bogu i człowiekowi / red. Dariusz Zagórski, Katarzyna Żaneta Sztylc. - Toruń: Tor. Wydaw. Diec., 2012.
- 239, [3] s.: il., mapy, tab., wykr.
Z treści: SIERADZAN Wiesław: Diecezja toruńska
kontynuatorką wielkiego dziedzictwa s. 33-57. - ADA-
96
Pomorze Wschodnie
MOWICZ Daniel: 20 lat Caritas Diecezji Toruńskiej
1992-2012 s. 59-79. - SOZAŃSKA Elżbieta: Charyzmaty
i apostolat zgromadzeń zakonnych w diecezji toruńskiej
s. 81-104. - ROZYNKOWSKI Waldemar: Ruchy i stowarzyszenia wiernych świeckich w diecezji toruńskiej s.
105-146. - KONOPKA Witold: Uroczystości koronacyjne
obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu s.
147-170. - DOBRSKA Gaudiosa: Dzieje Zgromadzenia
Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej s. 171-180. - ROZYNKOWSKI Waldemar: Ks. Stefan Wincenty Frelichowski: przyczynek do charakterystyki życia wewnętrznego błogosławionego s. 181-218. - KALINOWSKI Jerzy
Karol: Diecezja toruńska w liczbach s. 219-239
1206. DWUDZIESTOLECIE Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej: wierność tradycji - służba współczesności / red. Andrzej
Kopiczko. - Olsztyn: Inst. Hist. i Stosunków
Międzynarod. UWM, 2012. - 400, [1] s.: il.,
mapy, portr., tab.
Z treści: ARCYBISKUP metropolita warmiński dr
Wojciech Ziemba s. 17-20. - ARCYBISKUP senior dr
Edmund Piszcz s. 21-22. - BISKUP senior prof. dr hab.
Julian Andrzej Antoni Wojtkowski s. 23-24. - BISKUP
pomocniczy archidiecezji warmińskiej dr Jacek Jezierski s. 25-26. - GÓRNY Jan Jerzy: Działalność Wydziału Duszpasterskiego Kurii Arcybiskupiej w Olsztynie
w ostatnim dwudziestoleciu s. 47-52. - RABCZYŃSKI
Paweł: Warmińskie Seminarium Duchowne „Hosianum”
w latach 1992-2012 s. 53-70. - ŚWITO Lucjan: Struktura
organizacyjna Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej s. 71-81. - BIELINOWICZ Adam: Nauczanie
religii w archidiecezji warmińskiej 1992-2012 s. 83-96. TRYK Hubert: Caritas w Archidiecezji Warmińskiej w latach 1992-2012 s. 97-123. - WOJTKOWSKI Jacek Maciej:
Ekumenizm na Warmii z perspektywy dwudziestolecia s.
125-164. - JEZIERSKI Jacek: Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszym dwudziestoleciu istnienia Archidiecezji Warmińskiej s. 165-173. - ZAWADZKI Wojciech:
Dwudziestolecie diecezji elbląskiej 1992-2012 s. 175-183.
- GUZEWICZ Wojciech: Rozwój organizacyjny diecezji
ełckiej w latach 1992-2012 s. 185-200. - PAROL Aleksandra: Dzieje archidiecezji warmińskiej w świetle „Warmińskich Wiadomości Achidiecezjalnych” s. 201-399
1207. DYGDAŁA Bogusław: Biskup Andrzej Stanisław Załuski [1695-1758]: człowiek reformy trydenckiej czy przedstawiciel
katolickiego oświecenia. Wiek Oświecenia
2010 [T.] 26 s. 22-38. Sum. Rés.
Dot. m.in. diecezji chełmińskiej
1208. DYGDAŁA Bogusław: Działalność administracyjna i duszpasterska biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego w diecezji
chełmińskiej (1739-1746) // In: Bracia Załuscy: ich epoka i dzieło. - Warszawa, 2011. - S.
67-85
1209. DYGDAŁA Bogusław: Sufragan
chełmiński Seweryn Szczuka [1651-1727]
i jego fundacje edukacyjne. Nasza Przeszłość
2012 [T.] 117 s. 27-48. Zsfg.
1210. GOLON Mirosław: Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego
w „Polsce powiatowej” (1956-1970): wybrane problemy // In: Kościoły chrześcijańskie
w systemach totalitarnych. - Toruń, 2012. - S.
259-288
Na przykładzie pow. golubsko-dobrzyńskiego, lidzbarskiego i nidzickiego
1211. GRYNICZ Mieszko Maksymilian:
Proces beatyfikacyjny błogosławionej matki
Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej
w Jabłonowie Pomorskim. Nasza Przeszłość
2012 [T.] 118 s. 183-194. Sum.
1212. GUZEWICZ Wojciech: Diecezja
ełcka w zarysie (1922-2012). - Ełk: Wydaw.
Diec. Adalbertinum, 2012. - 115 s.: il. Sum.
1213. GUZEWICZ Wojciech: Sanktuaria
diecezji ełckiej. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum, 2011. - 126, [1] s.: il.
1214. HARASIMOWICZ Jan: Lutheran
Churches in Poland // In: Lutheran churches
in early modern Europe. - Farnham, 2012. S. 403-444: il.
W znacznym stopniu dot. Pom. Wsch.
1215. HESS Cordelia: Heilige machen
im spätmittelalterlichen Ostseeraum: die Kanonisationsprozesse von Birgitta von Schweden, Nikolaus von Linköping und Dorothea
von Montau. - Berlin, 2008
Rec.: KWIATKOWSKI Stefan, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s. 138-144
1216. HOCHLEITNER Janusz: Anioł
Pański a rytmika dzwonienia w warmińskich
kapliczkach // In: Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna
i uniwersalna. - Olsztyn, 2011. - S. 97-109
1217. HOCHLEITNER Janusz: Dziedzictwo św. Wojciecha na terytorium dawnych
diecezji pruskich ze szczególnym uwzględ-
Pomorze Wschodnie
nieniem diecezji elbląskiej // In: Teologické
a historické aspekty II.: zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 11. februára 2011. - Prešov, 2011. - S. 5-18
1218. HOCHLEITNER Janusz: Kult religijny na Warmii w dobie potrydenckiej (do
końca XVII w.): próba charakterystyki. Zesz.
Nauk. Muz. Budownictwa Lud. - Park Etnogr.
w Olsztynku 2012 R. 3 z. 3 s. 19-39. Sum. Sod.
1219. HOCHLEITNER Janusz: Tożsamość regionalna a ewangelizacja (inspiracje
do potencjału pielgrzymkowego diecezji elbląskiej). Stud. Elbl. 2012 T. 13 s. 269-281
1220. ICKIEWICZ Kazimierz: Biskup
pelpliński Jan Bernard Szlaga [1940-2012]
nie żyje. Kociew. Mag. Region. 2012 nr 2 s.
17-19
1221. IWO Roweder (1699-1765): życie
dla Boga i dla bliźnich / red. Grzegorz Rafiński. - Pelplin: „Bernardinum”, 2012. - 224, [5]
s.: il., faks., mapy, portr.
Z treści: LUBOMSKI Aleksander: Biogram Iwa
Rowedera s. 27-40. - BABNIS Maria: Lata szkolne Iwa
Rowedera s. 45-49. - BABNIS Maria: Formacja młodego
Rowedera s. 51-56. - JAŻDŻEWSKI Leszek: Posługa Iwa
Rowedera w Matarni s. 57-61. - BABNIS Maria: Studium
w Oliwie (1739-1772?): dzieło Iwa Rowedera i wcześniejsze studia domowe s. 63-71. - BARTON-PIÓRKOWSKA
Jolanta, STYP-REKOWSKA Danuta: Cztery fazy historii
kościoła w Łęgowie: badania architektoniczne elewacji
i wieży kościoła s. 75-79. - KROPIDŁOWSKI Zdzisław:
Iwo Roweder jako budowniczy kościoła i duszpasterz
w Łęgowie s. 80-96. - KWIECIEŃ Maciej: Nekrolog
Iwa Rowedera w księdze zgonów parafii św. Mikołaja
w Łęgowie s. 97-99. - KOBUS Agnieszka: Łęgowo: dzieje
miejscowości, kościoła i duszpasterze s. 103-116. - EBERTOWSKA-DOMAŃSKA Monika: Różyny w XVIII wieku: miejscowość i kościół s. 117-121. - DZIĘGIELEWSKI
Roman: Parafia Łęgowo w rękopisie „Echo sepulchralis”
ks. Jana Gotfryda Borka [1717-1772] s. 122-132. - BABNIS Maria: Zachowana spuścizna rękopiśmienna Iwa Rowedera s. 134-140. - ROWEDER Iwo: Annales Monasterii Olivensis Ordinis Cisterciensis fragment: uroczystość
wprowadzenia kultu św. Oliwii s. 155-173. - PŁÓCIENNIK Tomasz: Wierszowana łacińska inskrypcja-chronostych w kościele pw. św. Mikołaja w Łęgowie s. 174-178.
- BABNIS Maria: O świętej Oliwii w Oliwie s. 180-184.
- RAFIŃSKI Grzegorz: Matka Boża Łęgowska i cysterskie
Madonny z Bledzewa s. 198-205
JAN z KWIDZYNA: Siedmiolilie Doroty z Mątów...
= poz. 563
97
1222. JAN z KWIDZYNA: Żywot Doroty z Mątów / przeł. Julian Wojtkowski. - [Olsztyn: Julian Wojtkowski, 2012]. - 426, [1] s.
1223. JARZEMBOWSKA
Katarzyna,
LEMAŃCZYK Andrzej Maria: Kościoły
Diecezji Pelplińskiej - nasze dziedzictwo. T.
4 = Kirchen der Diözese von Pelplin - unser
Erbe. Bd. 4. - Bydgoszcz: Ikona, [2012]. - 191
s.: il.
Album; tekst równol. w jęz. pol. i niem.
T. 3 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 1064
Rec.: SZULIST Władysław // In: Historyczna Kościerzyna i Polonia kaszubska / W. Szulist - Gdańsk, 2012.
- S. 208-211
1224. JASIŃSKI Grzegorz: Kościół ewangelicki i jego wierni na Mazurach w XIX w. //
In: Kościoły luterańskie na ziemiach polskich
(XVI-XX w.). [T.] 2: Pod zaborami i obcym
panowaniem. - Toruń, 2012. - S. 191-258:
mapa
1225. JASIŃSKI Grzegorz: Kościół ewangelicki na Mazurach w latach 1914-1945 //
In: Kościoły luterańskie na ziemiach polskich
(XVI-XX w.). [T.] 3: W ramach Rzeczpospolitej, państw ościennych i na emigracji. - Toruń, 2012. - S. 72-139: tab.
1226. JÓZEFCZYK Mieczysław: Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku. T.
1: Synteza dziejów. - Malbork: Muz. Zamkowe, 2012. - 403, [1] s. + 1 CD-Rom. Bibliogr.
s. 353-362. Zsfg.
CD-Rom zawiera: T. 2: Źródła do dziejów XVIIwiecznej Pomezanii / [wyd.] M. Józefczyk. - Malbork,
2012. - 501 s.
1227. JÜRGENS Henning P.: Die Beteiligung der beiden Preussen an den nachinterimistischen Streitigkeiten. Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s.
30-63. Streszcz. Sum.
1228. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja:
Korespondencja Stanisława Hozjusza z Marcinem Kromerem (1537-1579). Kom. Maz.Warm. 2012 nr 3 s. 597-614. Zsfg. Sum.
1229. KALLNISCHKIES Hans-Lothar:
Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen
98
Pomorze Wschodnie
Kirche in Polen mit Herkunft aus bzw. Beziehungen zu Altpreussen. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2012 Bd. 42 s. 304-318
1230. KARDAS Mariusz, HERBASZ
Ewelina: Katolicka nauka społeczna w nauczaniu polskiego Kościoła i pismach biskupów pelplińskich. Stud. Pelpl. 2012 T. 45 s.
161-187. Sum.
1231. KARP Hans-Jürgen: „Religion” in
der Geschichtswissenschaft Anmerkungen
zum Desiderat einer Religionsgeschichte
des Preussenlandes. Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s. 3-17.
Streszcz. Sum.
1232. KOCH Krzysztof: Biskup Konstantyn Dominik: nadzwyczajna zwyczajność.
- Pelplin, 2011
Rec.: MIELEWCZYK Łukasz, Acta Cassubiana 2012
T. 14 s. 328-330. - WEISS Anzelm, Rocz. Hist. Kościoła
2012 T. 4 s. 213-216
1233. KOPICZKO Andrzej: Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach
1525-1821. Cz.1-2. - Olsztyn, 2000
Rec.: ZIELIŃSKA Agnieszka, Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 4 s. 627-634
1234. KOPICZKO Andrzej: Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach
1821-1945. Cz. 1-2. - Olsztyn, 2003-2004
Rec.: ZIELIŃSKA Agnieszka, Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 4 s. 627-634
1235. KOPICZKO Andrzej: Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach
1945-1992. Cz. 1-2. - Olsztyn, 2007-2009
Rec.: ZIELIŃSKA Agnieszka, Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 4 s. 627-634
1236. KOPICZKO Andrzej: Duchowieństwo katolickie w diecezji warmińskiej
w okresie rządów biskupa Marcina Kromera. Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 3 s. 441-457.
Zsfg. Sum.
1237. KOPICZKO Andrzej: Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945-1992). - Olsztyn, 2006
Rec.: ZIELIŃSKA Agnieszka, Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 4 s. 627-634
1238. KOPICZKO Andrzej: Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku). - Olsztyn, 2003
Rec.: ZIELIŃSKA Agnieszka, Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 4 s. 627-634
1239. KOPICZKO Andrzej: Władze partyjno-państwowe wobec obchodów milenijnych w diecezji warmińskiej // In: Kościoły
chrześcijańskie w systemach totalitarnych.
- Toruń, 2012. - S. 320-341
KOSZNIK E.: Wspomnienia starego kapłana... =
poz. 599
1240. KOWALKOWSKI Jacek: Testament Andrzeja Batorego z 1599 roku. Kom.
Maz.- Warm. 2012 nr 4 s. 647-664. Zsfg.
Sum.
Administrator diecezji warmińskiej
1241. KREGŽDYS Rolandas: Prūsų
dievybė Curche. (Prussian deity Curche) // In:
Istorinės vietos, atmintys, tapatumai. - Vilnius, 2010. - S. 90-106
1242. KRYSIAK Dominik: Problem niejednoznaczności źródeł dotyczących osób
współpracujących z aparatem bezpieczeństwa PRL na wybranych przykładach księży
Kościoła Augsburskiego w Diecezji Mazurskiej. Meritum (Olsztyn) 2010 T. 2 s. 187-196
1243. KUPRJANIUK Stanisław: Patroni
warmińskich kapliczek: św. Józef // In: Św.
Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn,
2012. - S. 97-114. Sum.
1244. LADEMANN Mirosław: Martyrologium kapłańskie Piaśnicy: eksterminacja polskiego duchowieństwa katolickiego
w Lesie Piaśnickim 1939. - Wejherowo: Wydaw. WR, 2012. - 174, [2] s.: il., mapy, portr.
Bibliogr. s. 159-161. Streszcz. Zsfg. Sum.
Streszcz. w jęz. kasz.
1245. LAUER Wiesław: Archidiecezja
gdańska: historia 1992-2004. [Cz. 6-9]. Mies.
Archidiec. Gdań. 2012 R. 56 [nr] 1-3 s. 123171; [nr] 4-6 s. 266-317; [nr] 7-9 s. 458-511;
[nr] 10-12 s. 583-632
Cz. 5 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 1137
Pomorze Wschodnie
1246. MACIUSZKO Janusz T.: Początki
Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu. Gdań.
Rocz. Ewang. 2012 Vol. 6 s. 258-268
1247. MAKARCZYK Irena: Kromeriana w spuściźnie księdza profesora Alojzego
Szorca (1935-2010). Kom. Maz.- Warm. 2012
nr 3 s. 615-626. Zsfg. Sum.
1248. MAKARCZYK Irena: Quellen
kirchlicher Provenienz aus dem Ermland:
Charakteristik, Bilanz und Perspektiven ihrer
Edition // In: Quellen kirchlicher Provenienz
neue Editionsvorhaben und aktuelle EDVProjekte [...]. - Toruń, 2011. - S. 187-200
1249. MAŁŁEK Janusz: Zarys dziejów
Kościoła Luterańskiego w Prusach Książęcych (1525-1657), Prusach Brandenburskich
(1657-1701) i (Prusach Wschodnich) Królestwa Pruskiego (1701-1817) // In: Kościoły
luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX
w.). [T.] 1: W czasach Rzeczpospolitej Obojga
Narodów. - Toruń, 2012. - S. 151-186
1250. MARIA KARŁOWSKA, bł.: Pisma. T. 4: Św. Marii Magdaleny miłość i pokuta / oprac. Waldemar Rozynkowski, Gaudiosa Dobrska. - Pelplin: „Bernardinum”, 2012.
- 87, [1] s.: il.
Współwyd.: Notatki z rekolekcji s. 35-88.
Zawiera informacje o bł. Marii Karłowskiej, Diecezjalnym Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej oraz o Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie
1251. MASLOV Evgenij A.: Na puti k
religioznomu podpol’û: vlast’ i veruûŝie v
Kaliningradskoj oblasti konca 1940-h godov. - Kaliningrad: Izdat. NET, 2006. - 84 s.
- (Kul’turnyj Sloj ; 6)
Rec.: MANKEVIČ D[mitrij] V., Vestnik Ross. Gosud.
Univ. im. I. Kanta 2008 Vyp. 12 s. 113-114
1252. MAXIMILIAN Kaller [1880-1947]:
Bischof der wandernden Kirche: Flucht und
Vertreibung, Integration, Brückenbau / hrsg.
v. Thomas Flammer, Hans-Jürgen Karp. Münster: Aschendorff Verl., 2012. - 215 s.:
mapy. - (Zeitschrift für die Geschichte und
Altertumskunde Ermlands: Beih.; 20)
Z treści: FLAMMER Thomas: Bischof Maximilian
99
Kaller und der katholische Seelsorgsdienst für die „Wandernde Kirche” s. 5-22. - BENDEL Rainer: Maximilian
Kaller: Grundanliegen des „Vertriebenenbischofs” s.
23-54. - LANG-VÖGE Karolina: Maximilian Kaller als
Deuter der ermländischen Glaubensgemeinschaft nach
Flucht und Vertreibung s. 55-65. - PENKERT Alfred:
Die Alltagssituation der Ermländer 1945-1947 im Spiegel ihrer Korrespondenz mit Bischof Maximilian Kaller
s. 66-76. - FISCHER Gerd: Ostpreussen als Erinnerungslandschaft der deutschen und polnischen Literatur nach
1945: Reflexionen eines Geschichtslehrers s. 188-199
1253. MEIWES Relinde: Von Ostpreussen in die Welt: die Geschichte der ermländischen Katharinenschwestern (1772-1914).
- Paderborn, 2011
Rec.: KIEC Olgierd, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2012
Jg. 61 H. 2 s. 273-274. - ZAWADZKI Wojciech, Kom.
Maz.- Warm. 2012 nr 2 s. 405-411
1254. MILTAKIS
Egidijus:
Prūsų
tikėjimas XVI a. Simono Grunau kronikos
duomenimis. (Prussian faith in the 16th century, based on Simon Grunau’s chronicle’s
data) // In: Tai, kas išlieka. - Vilnius, 2009. - S.
82-100. Sum.
1255. MOŻDŻEŃ Julia: Die Vision der
fortschreitenden Reformation in Preussen aus der Sicht des Dominikaners Simon
Grunau (1455-1465/1470-1529/1530). Biul.
Pol. Misji Hist. 2012 nr 7 s. 361-387. Streszcz.
Sum.
1256. MUSZYŃSKI Wojciech: Ruch
pielgrzymkowy na Warmii na początku XXI
wieku: próba określenia zjawiska społecznego // In: „Cudne manowce?”: kultura czasu
wolnego we współczesnym społeczeństwie.
- Toruń, 2012. - S. 25-55. Sum.
1257. NOVIKOV A. S.: Deâtel’nost’ missionerov v âtvâžskih zemlâh v XIII veke. Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2007 Vyp.
12 s. 82-85
1258. NOWAK Władysław: Biskup
Marcin Kromer jako liturgista. Kom. Maz.Warm. 2012 nr 3 s. 571-584. Zsfg. Sum.
W diec. warmińskiej
1259. NOWICKI Tomasz: Ministri ecclesiae: służba kościelna i witrycy w diecezji
100
Pomorze Wschodnie
włocławskiej w XVIII wieku. - Lublin: Tow.
Nauk. KUL, 2011. - 475 s.: tab., wykr. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II; 374) (Prace z Dziejów Szkolnictwa
i Opieki Społecznej w Polsce; T. 4). Bibliogr.
s. 423-451. Zsfg.
W znacznym stopniu dot. archidiakonatu pomorskiego
1260. OLIŃSKI Piotr: Badania nad
źródłami pokasacyjnymi klasztorów zlikwidowanych w zaborze pruskim w XIX w. oraz
w Polsce północnej po 1945 r. Hereditas Monasteriorum 2012 Vol. 1 s. 407-408
Wersja elektron.: http://issuu.com/hereditas_monasteriorum/docs/kronika_projektu [dostęp: 5 III 2013]
1261. PAJĄKOWSKA-KENSIK Maria:
O udziale księży w kociewskim żniwie. Rydwan 2012 nr 7 s. 284-288
Toż zob.: Język, Szkoła, Religia 2012 R. 7 nr 1 s. 182188. Sum.
Dot. dziedzictwa kulturowego Kociewia
1262. I [PIERWSZY] (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012): misja
Kościoła warmińskiego w dziele nowej ewangelizacji / red. Władysław Nowak, Paweł
Rabczyński, Lucjan Świto. - Olsztyn: Wydz.
Duszp. Kurii Archidiec. Warm., 2012. - 511,
[1] s., XVI s. tabl.
1263. POSCHMANN Brigitte: Maximilian Kaller (1880-1947). Ermlandbuch 2012
Nr. 63 s. 38-52, il.
1264. PRODESSE ausis: warmińscy księża profesorowie / red. Katarzyna ParzychBlakiewicz. - Olsztyn: Studio Poligr. Komput.
„SQL”, 2012. - 103, [5] s.: il., portr. - (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; nr 74)
Treść: WOJTKOWSKI Julian: „Nadaje się na wszystkie stanowiska”: rzecz o księdzu biskupie warmińskim
doktorze Janie Obłąku (1913-1988) s. 9-15. - ŚWITO
Lucjan: Ksiądz infułat Tadeusz Pawluk [1928-1996]: kanonista, kompozytor, nauczyciel s. 16-28. - SZEWCZYK
Roman: Ksiądz Edmund Przekop [1937-1999]: profesor
i przyjaciel s. 30-41. - JEZIERSKI Jacek: Ks. prof. dr hab.
Marian Borzyszkowski [1936-2001]: promotor laikatu
i kultury chrześcijańskiej s. 42-51. - ZIEMBA Wojciech:
Posługa duszapasterska, dydaktyczna i naukowa ks. prof.
Władysława Piwowarskiego [1929-2001] w diecezji warmińskiej s. 52-76. - KOTOWICZ Wojciech: Ksiądz pro-
fesor Józef Turek [1946-2010]: kosmolog szukający komplementarności wiary i nauki s. 78-91. - WIŚNIEWSKI
Jan: Ks. prof. Alojzy Szorc [1935-2011]: badacz historii
Warmii, wykładowca i promotor s. 92-103
PRYCZKOWSKI E.: Kaszëbizna w Kòscele... = poz.
491
1265. „PRZESZŁOŚĆ jest to dziś, tylko
cokolwiek dalej”: 20 rocznica powstania diecezji ełckiej / red. Wojciech Guzewicz. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum, 2012. - 372 s.: tab.
Z treści: SKOWROŃSKI Antoni: Przeszłość i teraźniejszość ełckiej kurii diecezjalnej w kontekście dwudziestolecia istnienia diecezji ełckiej s. 51-80. - JAŚKO Andrzej:
20 lat Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej
s. 81-102. - SZEWCZYK Roman: Powstanie i działalność
Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej s. 103-110. - UCHAN Jacek: Rozwój inicjatyw duszpasterskich diecezji ełckiej w latach 1992-2012 s. 111-124. - CHMIELEWSKI Zbigniew:
Dwadzieścia lat katechezy w diecezji ełckiej s. 147-170. DZIATKOWIAK Joanna: Caritas Diecezji Ełckiej w latach
1992-2012 s. 171-190. - STRĘKOWSKI Stanisław: Zgromadzenia zakonne w diecezji ełckiej w latach 1992-2012
s. 209-225. - SIKORA Jerzy: Kulturalne oblicze diecezji
ełckiej w latach 1992-2012 s. 227-239. - BROZIO Dariusz:
Formacja duchowa w Wyższym Seminarium Duchownym
Diecezji Ełckiej (1992-2012) s. 263-273. - CHMIELEWSKI
Zbigniew: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w diecezji ełckiej s. 275-288. - GROSZCZYK Jolanta: Pallotyński
Dom Sióstr w Ełku w latach 1996-2011 s. 319-339. - GUZEWICZ Wojciech: „Martyria” jako organ prasowy Kościoła ełckiego w latach 1990/1992-2012 s. 341-352
1266. QUÉRET-PODESTA Adrien: Między żartem a nienawiścią: emocje w relacjach
o św. Wojciechu i św. Brunonie z Kwerfurtu
w „Kronice” Ademara z Chabannes // In: Cor
hominis: wielkie namiętności w dziejach,
źródłach i studiach nad przeszłością. - Wrocław, 2007. - S. 143-149
1267. RADZIMIŃSKI Andrzej: Kościół
i duchowieństwo w średniowieczu: Polska
i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach.
- Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2012. - 377 s.,
[10] s. tabl.
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 1626
1268. RIECHMANN Jens Hinrich: Die
Evangelische Kirche Altpreussens in den Abtretungsgebieten des Versailler Vertrags: eine
Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Memellandes zwischen 1919 und
1939. - Nordhausen, 2011
Rec.: BAUBLYS Arūnas // In: Erdvių pasisavinimas
Rytų Prūsijoje XX amžiuje - Klaipėda, 2012. - S. 327-332.
Pomorze Wschodnie
- HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2012 Nr. 20
s. 360-366 [wersja elektron.]: http://annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2012/AA20_19_Rezensionen.pdf [dostęp:
23 IV 2014]
1269. RONDOMAŃSKA Zenona J.: Kult
świętego Józefa w śpiewnikach kościelnych
na Warmii // In: Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2012. - S. 75-88. Sum.
1270. ROZYNKOWSKI Waldemar: Geneza i początki kultu św. Huberta w północnowschodniej Polsce // In: Z dziejów chrześcijaństwa: studia, szkice i materiały. T. 2. - Poznań,
2012. - S. 59-67
1271. ROZYNKOWSKI Waldemar: Studia nad liturgią w zakonie krzyżackim w Prusach: z badań nad religijnością w późnym
średniowieczu. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2012. - 299 s.: tab. Bibliogr. s. 271-293. Zsfg.
1272. SKOLIMOWSKA Anna: Dantiscus and the reformers: preliminary remarks
// In: Corpus epistularum Ioannis Dantisci.
Pt. 5: Respublica litteraria in action. Vol. 2:
Religion and politics. - Warsaw, 2012. - S.
181-207
1273. SZULIST Władysław: Z przeszłości i historiografii diecezji pelplińskiej w latach 1945-2011. - Gdańsk: [s.n.], 2012. - 147
s., [68] s. tabl.
1274. ŚWIĘTY Brunon: patron lokalny
czy symbol jedności Europy i powszechności
Kościoła / red. Andrzej Kopiczko. - Olsztyn,
2009
Rec.: KERSKEN Norbert, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s. 135-137
1275. TRUPINDA Janusz: Protestanckie
tradycje zakonu krzyżackiego. Gdań. Rocz.
Ewang. 2012 Vol. 6 s. 269-278
101
1277. UGOWSKA Bożena: Pòbòżnosc
lëdowô na Kaszëbach. Biul. Rady Jęz. Kasz.
2012 s. 142-159
Toż w jęz. pol. pt.: Religijność ludowa na Kaszubach
s. 281-298
1278. USAČIOVAITĖ Elvyra: Kristupas
Hartknochas apie prūsų religiją. (Christoph
Hartknoch on Prussian religion) // In: Tai,
kas išlieka. - Vilnius, 2009. - S. 39-68. Sum.
1279. WĄS Gabriela: Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji: legniccy i pruscy
ewangelicy wobec wczesnoreformacyjnych
problemów. - Wrocław, 2011
Rec.: MAŁŁEK Janusz, Gdań. Rocz. Ewang. 2012
Vol. 6 s. 293-295
1280. WĘSIERSKI Adam: Wykaz rzymskokatolickich beneficjentów parafialnych
województwa pomorskiego z 1925 roku.
Stud. Pelpl. 2012 T. 45 s. 103-113, faks., tab.
1281. WIŚNIEWSKI Jan: Organizacja
i funkcjonowanie kancelarii biskupiej Marcina Kromera. Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 3 s.
585-595, tab. Zsfg. Sum.
1282. WOJTKOWSKI Jacek Maciej:
Sanktuaria Matki Boskiej Fatimskiej w archidiecezji warmińskiej // In: Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2011. - S.
166-188
1283. WOJTKOWSKI Julian: Maryja
w „Żywocie łacińskim” błogosławionej Doroty z Mątów (+1394) pióra Jana z Kwidzyna
(+1417) // In: Matka Boża w wierze, kulcie,
teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2011. - S. 195-218: tab.
1284. ZAWADZKI Wojciech: Diecezja
elbląska w jej 15-lecie. - Elbląg: [s.n.], 2007.
- 47, [1] s.
1276. UCHWAŁY Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej: prawo partykularne
Kościoła Toruńskiego. - Toruń: Tor. Wydaw.
Diec., 2011. - 531 s. + 1 CD-Rom
1285. ZAWADZKI Wojciech: Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821. T. 1-2. - Elbląg, 2009
Rec.: GÓRALSKI Wojciech, Prawo Kanoniczne 2012
R. 55 nr 3 s. 183-191
Rec.: STACHOWIAK Remigius, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s. 153-154
102
Pomorze Wschodnie
1286. ZIENIUKOWA Jadwiga: Kôzania
w kaszëbsczim jãzëkù i jich rola w bùdowanim
apartnégò ùwôżaniô kaszëbiznë. Biul. Rady
Jęz. Kasz. 2012 s. 160-169
1295. NAMENANIK Janusz: Kościół Zesłania Ducha Świętego w Dzierzgoniu. Prowincja (Sztum) 2012 nr 2 s. 101-107, il.
Toż w jęz. pol. pt.: Kazania w języku kaszubskim i ich
rola w budowaniu prestiżu kaszubszczyzny s. 299-308
1296. EWERTOWSKI Stefan: Jan Paweł
II na lotnisku E l b l ą s k i e g o Aeroklubu 6
czerwca 1999 roku // In: 100 lat lotnictwa
w Elblągu (1912-2012): aspekty historyczne,
prawne i techniczne lotnictwa. - Elbląg, 2012.
- S. 83-97: il. Streszcz. Sum.
1287. ŻEJMO Marek: Krasicki: duszpasterz i administrator. Słup. Pr. Filolog., Seria
Filologia Pol. 2002 nr 1 s. 61-64
—————
1288. STOLTMANN Leon: Legenda
o powstaniu kościoła i parafii B o r z y s z k o w y na Gochach. Zesz. Chojn. 2012 nr 27 s.
132-136
1289. ACHREMCZYK Stanisław: Alumnat Papieski w B r a n i e w i e i jego uczniowie
w XVII wieku // In: Kultura, historia, książka:
zbiór studiów. - Lublin, 2012. - S. 53-64
1290. „EXAMINA novitiorum” (Egzaminy nowicjuszów) jezuitów z Braniewa z lat
1569-1574 / wst. i oprac. Justyna Łukaszewska-Haberkowa. - Kraków: Akad. Ignatianum, 2012. - 236 s. - (Studia i Materiały do
Dziejów Jezuitów Polskich; T. 21). Sum.
KURLENDA P.: Kościół katolicki w B r o d n i c y... =
poz. 364
1297. HOCHLEITNER Janusz: Kaplica
św. Józefa w osadzie Pangritza (1884-1905):
przyczynek do duszpasterstwa robotniczego
Elbląga // In: Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2012. - S. 117-132: il. Sum.
1298. PAPROCKA Elżbieta: Die katholischen Einwohner Elbings im 17. und
18. Jahrhundert: ausgewählte Probleme der
konfessionellen Koexistenz. Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s.
81-109. Streszcz. Sum.
1299. WIŚNIEWSKI Jan: The worship
of Saint Joseph in the modern Diocese of
Elbląg // In: Mary and Joseph at the origins of
christian culture. - Olsztyn, 2012. - S. 35-55.
Streszcz.
Toż w jęz. pol. pt.: Kult św. Józefa na terenie obecnej
diecezji elbląskiej. Stud. Bydg. 2012 T. 6 s. 221-243. Sum.
1291. LEWIŃSKI Damian: Dzieje parafii
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w C h o j n i c a c h w latach 1772-2000. - Chojnice: Europ.
Stow. „Pomerania”, 2012. - 254, [1] s., [8] s.
tabl.: tab. - (Biblioteka Filomaty; T. 23). Bibliogr. s. 227-245. Zsfg.
1300. ZAWADZKI Wojciech: Źródła
archiwalne do dziejów parafii św. Mikołaja
w Elblągu po 1945 roku. Rocz. Elbl. 2012 T.
24 s. 327-335
1292. RIEBAND Brunon: Parafia Ścięcia
św. Jana Chrzciciela w Chojnicach w latach
okupacji niemieckiej w świetle wspomnień
ks. Brunona Riebanda [1911-1979] / [wyd.]
Jan Sziling. Stud. Pelpl. 2012 T. 45 s. 57-80
1301. ETMAŃSKA Maria: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w G d a ń s k u
Chełmie: księga pamiątkowa (1947-2012). Pelplin: „Bernardinum”, 2012. - 219, [5] s.: il,.
faks., wykr. Bibliogr. s. 219-221
1293. NIEMCZYK Roman: C z e r n i n
[pow. sztum.] parafialny. Prowincja (Sztum)
2012 nr 1 s. 83-88, il.
1302. FISCHER Tilman Asmus: Der Mythos Marienkirche zur Zeit der Freien Stadt
Danzig. Westpr.- Jahrb. 2012 Bd. 62 s. 95-109,
il., faks.
1294. NAMENANIK Janusz: Klasztor
reformatów w D z i e r z g o n i u . Prowincja
(Sztum) 2012 nr 3 s. 72-78, il.
1303. FLIS Stanisław: Odbudowa Kościoła św. Brygidy w Gdańsku jako przykład
Pomorze Wschodnie
stosunków między władzą świecką a Kościołem Katolickim. Cz. 1. Teki Gdań. 2011 T. 12
(dr. 2012) s. 25-39
1304. HLEBOWICZ Adam: Kościół
gdański w czasach przełomu: Grudzień 70,
stan wojenny, strajki 1988 r. Teki Gdań. 2011
T. 12 (dr. 2012) s. 41-49
1305. KAZAŃSKI Arkadiusz: Przejawy
oporu społecznego wobec władzy komunistycznej w Polsce na przykładzie parafii św.
Brygidy w Gdańsku w latach 1981-1989 // In:
Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych. - Toruń, 2012. - S. 426-442
1306. KOŚCIELAK Sławomir: Das Ermland in Danzig: Verbindungen der katholischen Kirche in Danzig mit den kirchlichen
Strukturen des Ermlands. Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s.
64-80. Streszcz. Sum.
1307. KOŚCIELAK Sławomir: Instytucje
kościelne w protestanckim Gdańsku w XVIXVIII wieku: struktury wspierania katolickiej diaspory w obcym środowisku wyznaniowym // In: W mazowieckiej przestrzeni
kulturowej: prace ofiarowane w 80. rocznicę
urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza. Warszawa, 2007. - S. 109-126
1308. KOŚCIELAK Sławomir: Katolicy
w protestanckim Gdańsku: od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku. - Gdańsk:
Wydaw. Uniw. Gdań., 2012. - 504 s., [12] s.
tabl.: tab. Bibliogr. s. 443-480. Zsfg.
1309. KOŚCIELAK Sławomir: Sprawozdanie z kwerendy w Geheimes Staatsarchivs
Preussischer Kulturbesitz w Berlinie w dniach
17-21 IX 2012 r. Hereditas Monasteriorum
2012 Vol. 1 s. 409-410
Dot. klasztoru brygidek w Gdańsku
Wersja elektron.: http://issuu.com/hereditas_monasteriorum/docs/kronika_projektu [dostęp: 5 III 2013]
KOZORYS M.: Danziger Passion... = poz. 1130
1310. PERUCKI Roman: Kościoły, parafie ewangelickie w Gdańsku, organiści,
carilloniści, kapelmistrzowie, kantorzy i ich
103
dzieła oraz organmistrzowie związani z kościołem protestanckim od reformy Lutra do
1945 roku. Gdań. Rocz. Ewang. 2012 Vol. 6 s.
105-131. Sum.
1311. WĄSOWICZ Jarosław: Kościół
w Gdańsku wobec niezależnych środowisk
młodzieżowych w latach 80. XX w. Stud.
Gdań. 2012 T. 31 s. 177-194. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/tom31.html [dostęp: 21 II 2014]
WITKOWSKA D.: Przekaz teologiczny [...] Ratusza
Głównego Miasta... = poz. 1051
1312. ŻUKOWSKA Lucyna: Ewangelicki
Kościół Unijny w Gdańsku w okresie rządów
NSDAP (1933-1945) // In: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych. - Toruń,
2012. - S. 26-41
1313. DOMASŁOWSKI Jerzy: Dzieje
Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w G d y n i (1931-1939). Cz. 1. Gdań. Rocz.
Ewang. 2012 Vol. 6 s. 58-82, il., portr. Sum.
1314. MIKOŁAJCZUK Barbara, ZAKROCZYMSKA Monika: Gdyńskie kapliczki, figury i krzyże. - Gdynia, 2011
Rec.: PRZYBYLSKA Lucyna, Rocz. Gdyński 2012 nr
24 s. 216-218
1315. HOCHLEITNER Janusz: Polaków pielgrzymowanie do G i e t r z w a ł d u
w przededniu I wojny światowej. Zesz. Nauk.
/ Ostrołęckie Tow. Nauk. 2012 [T.] 26 s. 81-89
1316. KUPRJANIUK Stanisław: Kapliczki i krzyże parafii Gietrzwałd w perspektywie
objawień maryjnych w 1877 r. // In: Matka
Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce: perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn,
2011. - S. 110-125
1317. PARZYCH-BLAKIEWICZ Katarzyna: The theology of the sanctuary based
on the example of the Sanctuary of the Virgin
Mary in Gietrzwałd // In: Mary and Joseph
at the origins of christian culture. - Olsztyn,
2012. - S. 65-78. Streszcz.
104
Pomorze Wschodnie
SWARYCZEWSKA M.: Niewiasta na drodze krzyżowej w G ł o t o w i e ... poz. 1058
1318. GUZEWICZ Wojciech, SĘK Konrad: Dziedzictwo wiary: parafie i kościoły
dekanatu g o ł d a p s k i e g o pw. Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła. - Ełk: Wydaw.
Diec. Adalbertinum, 2011. - 102 s.: il.
1319. OLESIŃSKA Marzena: Klasztor
Benedyktynek w G r u d z i ą d z u w latach
1631-1836: organizacja konwentu i jego dzieje: podstawy materialne i życie codzienne.
Rocz. Grudz. 2012 T. 20 s. 99-113, tab. Sum.
1320. ROZYNKOWSKI Waldemar: Kult
Matki Bożej w kaplicy krzyżackiego domu
zakonnego w Grudziądzu w świetle średniowiecznych inwentarzy. Rocz. Grudz. 2012 T.
20 s. 151-158
1321. JODKOWSKI Marek: Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w I ł a w i e w XIX i I poł. XX w. Stud.
Gdań. 2012 T. 31 s. 195-207. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/tom31.html [dostęp: 21 II 2014]
1322. LIPPKY Wolfgang: Zu den Stellenbesetzungen an den evangelischen Kirchen
Altpreussens: Quellenvergleiche für das Amt
Preussisch Eylau [I ł a w a P r u s k a ] im 17.
Jahrhundert. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2012 Bd.
42 s. 292-298
1323. JODKOWSKI Marek: Historia budowy kościoła pw. św. Józefa i plebanii w J e d w a b n i e // In: Św. Józef w wierze, kulcie,
teologii i sztuce: perspektywa regionalna
i uniwersalna. - Olsztyn, 2012. - S. 133-141.
Sum.
1324. KILANOWSKI Andrzej: J e g ł o w n i k [pow. elbl.] ekumeniczny. Prowincja
(Sztum) 2012 nr 4 s. 65-70, il.
1325. BIELAWNY Krzysztof: Dzieje parafii rzymskokatolickiej w K l o n i e [pow.
szczyc.] w XIX i XX stuleciu. - Olsztyn:
Warm. Wydaw. Diec., 2012. - 171, [1] s.: il.,
tab.
1326. ŠEMEKLIS Remigijus: Klaipėdos
[K ł a j p e d a ] krašto evangelikų bažnytinių
organizacijų vaidmuo ugdant Lietuvininkų
tautinę savimonę. (The role of Klaipėda region evangelican church organizations in
the building of national self-awareness of the
Lietuvininkai). Res Humanitariae 2007 T. 1 s.
15-29, portr. Sum.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2007_11.pdf [dostęp: 20 V
2014]
1327. KOPICZKO Andrzej: Historia
parafii i kościoła w K o c h a n ó w c e [pow.
lidzb.]. - Olsztyn: Inst. Hist. i Stos. Międz.
UWM, 2012. - 78, [1] s.: il., portr., tab.
1328. GAWRON Mirosław: Z dziejów
parafii w K o l b u d a c h [pow. gdań.] i Pręgowie. - Gdańsk: [S. n.], 2008. - 474 s.: il. Bibliogr. s. 469-474
1329. ETMAŃSKA Maria Jolanta: Historia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich [w
K o ś c i e r z y n i e ] w pamięci jego członków.
Kościerskie Zesz. Muz. 2012 [nr] 6 s. 21-94, il.,
faks., portr., tab.
1330. JAŻDŻEWSKI Leszek: Pielgrzymki kościerskie na Kalwarię Wejherowską. Wejherowo: „Acten”, 2008. - 239 s.: il.
1331. NAJMOWICZ Ignacy: Kościół
konkatedralny w Kw i d z y n i e . Stud. Włocławskie 2012 T. 14 s. 500-508
1332. DZIMIRA Michał: 660-lecie Kościoła Świętego Wojciecha w L i d z b a r k u .
- Lidzbark: Michał Dzimira; Parafia św. Wojciecha, 2010. - 110, [2] s.: il., faks.
1333. AGEJCZYK Tomasz: Początki
zboru baptystów w M a l b o r k u . Prowincja
(Sztum) 2012 nr 2 s. 108-113, il.
1334. BIELAWNY Krzysztof: Kult św.
Józefa na przykładzie parafii N a w i a d y
i Szkotowo w archidiecezji warmińskiej // In:
Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce:
perspektywa regionalna i uniwersalna. - Olsztyn, 2012. - S. 89-95. Sum.
Pomorze Wschodnie
105
1335. BIELAWNY Krzysztof: N i d z i c a
i okolice: katolicy i ewangelicy po 1945 roku.
- Gietrzwałd: Warm. Wydaw. Diec., 2012. 549, [3] s.: il., tab. Bibliogr. s. 531-549
1345. SMOLIŃSKI Marek: Sąsiedztwo
cystersów z Pelplina oraz joannitów z Lubiszewa i Skarszew w świetle „Kroniki pelplińskiej”. Rydwan 2012 nr 7 s. 97-111, faks.
1336. JAŻDŻEWSKI Leszek: Historia
parafii pw. św. Mikołaja w N i e d a m o w i e
[pow. kośc.]. - Gdańsk, 2012. - 211 s.
1346. SZULIST Władysław: Dekanat
pelpliński. Cz. 3-4. Kociew. Mag. Region. 2012
nr 1 s. 4-7; nr 2 s. 4-5
1337. KUBICKI Rafał: Dominikanie
w N o r d e n b o r k u i Gierdawach w XV początkach XVI wieku. Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 2 s. 227-242, il., mapa. Zsfg. Sum.
1338. JASIŃSKI Janusz: Z dziejów nieistniejącego kościoła Świętego Krzyża na przedmieściu O l s z t y n a . Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 1 s. 3-32. Zsfg. Sum.
1339. JODKOWSKI Marek: Przedwojenne dzieje katolickiej parafii w O l s z t y n k u .
Stud. Elbl. 2012 T. 13 s. 55-67
1340. GRUNT Stanisław: Panie, zostań
z nami: Ojciec Święty stanął pod krzyżem
w P e l p l i n i e - 6.06.1999. - Pelplin: „Bernardinum”, 2009. - 127 s.: il., mapa, pl.
1341. KACZMAREK Krzysztof: Studia cystersów pelplińskich w średniowieczu
i w dobie nowożytnej. Rydwan 2012 nr 7 s.
148-167, faks.
1342. KACZOROWSKI Robert: Msze
per annum (VI-X) z pelplińskiego śpiewnika
opublikowanego w 1871 r. Stud. Gdań. 2012
T. 31 s. 277-299. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/tom31.html [dostęp: 21 II 2014]
1343. KOŚCIELAK Sławomir: Cystersi
pelplińscy w kronikach jezuitów gdańskich
w XVI-XVIII wieku. Rydwan 2012 nr 7 s.
168-178, faks.
1344. KOWALKOWSKI Jacek: Jana Karola Dachnowskiego związki z kroniką klasztoru cystersów w Pelplinie. Rydwan 2012 nr 7
s. 112-138, faks.
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 1155
1347. EJANKOWSKI Jan: P i e n i ą ż k o w s k a [pow. tczew.] parafia w latach drugiej wojny światowej. Cz. 1. Kociew. Mag. Region. 2012 nr 4 s. 34-36, il., portr.
1348. FĄS Ludwik: Zaangażowanie kooperacyjno-animacyjne Domu św. Wojciecha w P i e n i ę ż n i e [pow. bran.] w latach
1965-1990. Stud. Theol. Varsav. 2011 R. 49 nr
2 s. 129-160. Sum.
1349. JODKOWSKI Marek: Dzieje placówki duszpasterskiej w P i s z u przed II
wojną światową. Stud. Ełckie 2012 [T.] 14 s.
233-245. Sum.
1350. GAWRON Mirosław: Duszpasterze posługujący w P r ę g o w i e [pow. gdań.]
// In: Politologiae miscellanea w świecie wielu rzeczywistości. - Toruń, 2011. - S. 434-454
1351. HLEBOWICZ Jan: I znowu na
Kościół posypały się kary...: zarys dziejów
parafii Matki Boskiej Nieustąjacej Pomocy
w P r u s z c z u G d a ń s k i m w świetle Kroniki parafialnej 1945-1989. - Gdańsk. - 206,
[1] s.: il. Bibliogr. s. 203-207
1352. NOWIŃSKI Janusz: Świątynia
Podwyższenia Krzyża Świętego w R u m i
[pow. wejh.]. - [Piła]: Tow. Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha, 2011. - 51, [1]
s.: il.
1353. SALANTŲ bažnyčia: istorija,
meno vertybės ir žmonės. [Kościół w S a ł a n t a c h : historia, zabytki sztuki i ludzie] /
sud. Povilas Šverebas. - Vilnius: Viln. Dailės
Akad. l-kla, 2011. - 501, [1] s.: il., faks., portr.
- (Žemaičiu Praeitis; 15). Sum.
106
Pomorze Wschodnie
1354. CZAPLIŃSKI Andrzej: Rodowy
kościół w S t a r y m M i e ś c i e [pow. sztum.].
Prowincja (Sztum) 2012 nr 1 s. 105-115, il.
1355. IWASZCZUK Urszula: Szczątki zwierzęce z kompleksu osadniczego
w S z e s t n i e - „Czarnym Lesie”. Światowit.
Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2006-2008 T. 48 (dr. 2012) s. 51-65.
Sum.
1356. WILKOWSKI Wojciech: Kompleks pobernardyński w Ś w i e c i u na tle
dziejów Zakonu Bernardynów w Polsce //
In: Z przeszłości w przyszłość: kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej
w Świeciu [...]. - Świecie, 2012. - S. 8-17: il.
1357. Ś W I Ę TA L i p k a : perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań / red. Aleksander Jacyniak. - Warszawa, 2008
Rec.: SWĘDROWSKI Jerzy, Saeculum Christianum
2010 R. 17 nr 2 s. 266-269
DIECEZJA To r u ń s k a . Struktura... = poz. 35
1358. EWANGELICY w Toruniu (XVIXX w.): zbiór studiów / red. Jarosław Kłaczkow. - Toruń, 2011
Rec.: JASIŃSKI Grzegorz, Rocz. Tor. 2012 [R.] 39
s. 290-295 [wersja elektron.]: http://cejsh.icm.edu.pl:80/
cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1e10d62a132b-4117-bc89-bf87e82046ec [dostęp: 28 IX 2012]. KIEC Olgierd, Czasy Nowożytne 2012 T. 25 s. 253-256
1359. KONOPKA Witold: Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu:
z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po
II wojnie światowej. - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2012. - 220 s.: il. - (Biblioteka ToMiTo). Bibliogr. s. 199-213
1360. KONOPKA Witold: Przygotowania władz miejskich i wojewódzkich do
pobytów kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Toruniu // In: Kościoły chrześcijańskie
w systemach totalitarnych. - Toruń, 2012. - S.
342-361
MAŁŁEK J.: O Piotrze Artomiuszu, pastorze [...]
w Toruniu... = poz. 1683
1361. ROZYNKOWSKI Waldemar: Św.
Jakub Apostoł: patron kościołów w diecezji
toruńskiej // In: „Akt Europejski” bł. Jana
Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba. - Kraków, 2012. - S. 207-225. Sum. Streszcz. w jęz.
hiszp.
1362. ROZYNKOWSKI Waldemar: Z
dziejów Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu: 60 lat Nieustannej
Nowenny w Toruniu. - Toruń; Kraków: Wydaw. Homo Dei, 2012. - 123, [1] s.: il.
1363. SULKOWSKA-TUSZYŃSKA
Krystyna: Kamienna misa chrzcielna odkryta przy kościele św. Jakuba w Toruniu. Slavia
Antiqua 2012 T. 53 s. 187-206, il. Sum.
1364. SUMOWSKI Marcin: Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu:
studium prozopograficzne. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2012. - 301 s.: mapa, tab.
- (Biblioteka ToMiTo). Bibliogr. s. 262-284.
Zsfg.
1365. SUMOWSKI Marcin: Prepozyci
toruńskiego kościoła i szpitala św. Jerzego
w średniowieczu. Kom. Maz.- Warm. 2012 nr
2 s. 349-361, tab.
1366. SZCZUCZKO Joanna: Dzieje
Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w czasie II wojny światowej (zarys
problematyki) // In: Kościoły chrześcijańskie
w systemach totalitarnych. - Toruń, 2012. - S.
133-147
Dot. gł. Torunia, Topolna (pow. świec.), Pniewitego
(pow. chełm.), Dębowej Łąki i Jabłonowa Pomorskiego
1367. ZIELIŃSKA Agnieszka: Imiona
chrzestne wśród katolików i ewangelików
w Toruniu w XIX i początku XX wieku. Rocz.
Tor. 2012 [R.] 39 s. 161-193, tab.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-4995b8b1-14ae4ea1-8f24-4685461011e0 [dostęp: 27 VII 2013]
1368. WĘSIERSKI Adam: Udział duchowieństwa katolickiego w obchodach święta 3
Maja w okresie międzywojennym na przykładzie powiatu t u c h o l s k i e g o i chojnickiego. Stud. Pelpl. 2012 T. 45 s. 81-101
107
Pomorze Wschodnie
1369. JODKOWSKI Marek: Przyczynek
do dziejów Kościoła katolickiego w W i e l b a r k u [pow. szczyc.] w XIX wieku. Kom.
Maz.- Warm. 2012 nr 4 s. 747-760
1370. OKROY Franciszek Ksawery:
Dzieje klasztorów norbertańskich w Ż u k o w i e [pow. kart.]. - Żukowo, 2010
Rec.: SZULIST Władysław // In: Historyczna Kościerzyna i Polonia kaszubska / W. Szulist - Gdańsk, 2012.
- S. 193-198
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz.: 314, 519, 538, 542, 564, 584, 627, 704, 825, 953, 972, 1221, 1739, 1834, 1862, 2014, 2094, 2169, 2192, 2213,
2224, 2290, 2818
1371. CIEMIŃSKI Antoni: Nad Niechwaszczą i Parzenicą: przeszłość i teraźniejszość wsi Huta, Broda, Rudziny i Chłopowy.
- Brusy: Zaborskie Tow. Nauk., 2012. - 120 s.:
il.
Wersja elektron.: http://www.ztn.com.pl/files_
wyd/54_NAD%20NIECHWASZCZA%20I%20PARZEN
ICA.pdf [dostęp: 23 IV 2014]
MITINA E. S.: Vosstanovitel’nyj period v istorii
gradostroitel’stva... poz. 967
1377. STÄDTELANDSCHAFTEN im
Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen
Neuzeit / hrsg. v. Roman Czaja, Carsten Jahnke. - Toruń, 2009
Rec.: H[ENN] V[olker], Hans. Gesch.- blr 2012 Jg.
130 s. 229-231
1372. CZAJA Roman: Historia i archeologia o początkach dużych miast lokacyjnych
w średniowiecznych Prusach // In: Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze? - Poznań, 2012. - S. 193-201
1378. VITOUX Frédéric: Crises et politiques municipales dans l’Ordensstaat prussien
(1410-1454). Histoire Urbaine 2012 [Vol.] 33
s. 23-39
1373. JEZIORSKI Paweł A.: Margines
społeczny w dużych miastach Prus i Inflant
w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych. - Toruń, 2009
1379. SKRODZKI Kazimierz: Z dziejów
wsi B a j d y [pow. iław.]. Zap. Zalewskie 2012
nr 23 s. 9-19, il., mapy
Rec.: BISKUP Radosław, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s. 144-147
1374. KARGUL Michał: Kociewskie
miasta w „Kronice pelplińskiej”. Rydwan 2012
nr 7 s. 85-96, il., faks.
1375. MASTYKARZ Krzysztof: Charakterystyka materiału źródłowego oraz dotychczasowy stan badań nad miejscami i formami
rozrywki w miastach ziemi chełmińskiej (Toruń, Chełmno, Grudziądz, Brodnica) w okresie od XIV do XVI wieku. Meritum (Olsztyn)
2010 T. 2 s. 27-38
—————
1380. CHŁOSTA Jan: Z przeszłości
B a r t ą ż k a i Bartąga [pow. olszt.]. - Olsztyn:
Agencja WIT, 2005. - 31, [1] s.: il., portr.
1381. WOŹNIAK Marcin: Groby i krąg
kamienny z B ł ę d o w a w pow. wąbrzeskim
(dawne Blandau, Kr. Culm). Światowit. Fasc.
B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol.
Pol. 2011 T. 50 (dr. 2012) s. 169-179, il., mapa.
Sum.
1376. MASTYKARZ Krzysztof: Czas
wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie,
Grudziądzu, Brodnicy w XIV-XVI wieku. Toruń, 2010
1382. MAKOWIECKI Daniel: Dane archeozoologiczne z miejscowości B o c i e ń
(stanowisko 5) do poznania gospodarki ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na
ziemi chełmińskiej. Acta Univ. N. Copern.,
Archeol. 2012 [z.] 32 s. 161-192, il., tab., wykr.
Streszcz. Sum.
Rec.: CZAJA Roman, Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 2 s.
139-146
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ARCH.2012.004 [dostęp: 23 IV 2013]
108
Pomorze Wschodnie
1383. MAŁECKA-KUKAWKA Jolanta:
Traseologia w badaniach krzemieniarstwa
najstarszych społeczności rolniczych na Niżu
Polskim: materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska 5 w Bocieniu, gm. Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie. Acta Univ. N. Copern., Archeol. 2012 [z.]
32 s. 113-160, il., mapa, tab. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ARCH.2012.003 [dostęp: 23 IV 2013]
1384. POMIANOWSKA Halina: Petrograficzne badania neolitycznych narzędzi
kamiennych z okolic Bocienia (Pojezierze
Chełmińskie). Acta Univ. N. Copern., Archeol. 2012 [z.] 32 s. 193-199, mapa, wykr.
Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ARCH.2012.005 [dostęp: 23 IV 2013]
1385. KRÓL Bernard: Przedwojenni
mieszkańcy B o r e c z n a [pow. iław.]. Zap.
Zalewskie 2012 nr 24 s. 33-39, il., pl.
1386. TRWANIE Warmii: 600 lat B u t r y n / red. Izabela Lewandowska. - Purda:
Urząd Gminy; Olsztyn: Agencja Wydaw.
„Remix”, 2012. - 238, [1] s.: il., faks., portr.,
tab. Bibliogr. s. 234-238
Treść: HOFFMANN Mirosław J.: „Wrota Warmii”
w pradziejach i wczesnym średniowieczu s. 9-20. - LEWANDOWSKA Izabela: Dzieje Butryn od średniowiecza
po 1945 rok s. 21-42. - LEWANDOWSKA Izabela: Butryny po II wojnie światowej (1945-1972) s. 43-64. - LASKOWSKI Jerzy: Butryny w gminie Purda (1973-2012) s.
65-78. - WOJCIECHOWSKA Dorota, KWIATKOWSKA
Małgorzata, WRÓBLEWSKA Anna: Oświata powojenna w Butrynach s. 79-90. - CYFUS Edward: Butryny we
wspomnieniach mieszkańców s. 91-114. - KOPICZKO
Andrzej: Dzieje parafii w Butrynach s. 115-208
1387. KRYNICKA Krystyna: Stolëca
Rodny Mòwë C h m i e l n o [pow. kart.]. Gdynia: Region, [2012]. - 59, [1] s., VIII s.
tabl.: il., faks.
1388. GAWROŃSKA Halina: Historia
C h o j n i c k i e g o Domu Kultury. Kwart.
Chojn. 2012 nr 2 s. 5-25, il.
1389. HAMERSKA Małgorzata: Miejsca
pamięci narodowej w powiecie chojnickim.
Zesz. Chojn. 2012 nr 27 s. 58-75, il.
1390. JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Powiat chojnicki w latach II wojny światowej:
okupacyjna rzeczywistość w świetle akt rehabilitacyjnych Sądu Grodzkiego w Chojnicach
z lat 1945-1950. Zesz. Chojn. 2012 nr 27 s. 1122. Sum. Zsfg.
1391. NARLOCH Hanna: Wyroby fajansowe ze Starego Rynku w Chojnicach (XVIIXIX w.). Zesz. Chojn. 2012 nr 27 s. 34-49, il.
Sum.
1392. SZPITAL Specjalistyczny im. J. K.
Łukowicza w Chojnicach: przeszłość i teraźniejszość / oprac. Kazimierz Ostrowski. Chojnice: Szpital Specjalistyczny, 2012. - 148
s.: il.
1393. SZWANKOWSKI Jerzy: Chojnice
w twórczości pisarskiej pastora Johannesa
Mühlradta (1867-1928). Zesz. Chojn. 2012 nr
27 s. 23-33, il., faks. Sum. Zsfg.
1394. Z DZIEJÓW powiatu chojnickiego
w II Rzeczypospolitej / [aut.] Janusz Gierszewski [et al.]. - Chojnice: Przeds. Mark. LOGO,
2008. - 67 s.: il. - (Biblioteka Filomaty / Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich; T. 9)
ZESZYTY Chojnickie ... = poz. 128
1395. KORDOWSKI Marek: Zarys dziejów C z a r l i n a [pow. tczew.]. Teki Kociewskie 2012 z. 6 s. 180-204
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 20 II 2014]
1396. LEWIŃSKI Stefan: C z a r n i ż
[pow. chojn.]: przeszłość i teraźniejszość wsi
i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej /
Urząd Miejski w Brusach; Sołectwo Czarniż;
Ochotnicza Straż Pożarna Czarniż. - Brusy,
2006. - 56 s.: il.
1397. FRENKIEL Patrycja: Pomiędzy
Kociewiem, Borami a Kaszubami: tożsamość
regionalna mieszkańców C z e r s k a [pow.
chojn.] // In: Re-wizje regionalne: studenckie
badania naukowe 2011. - Gdańsk, 2012. - S.
181-232: tab.
Pomorze Wschodnie
1398. SZYMAŃSKI Paweł: C z e r w o n y
D w ó r, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie:
badania w roku 2011. Światowit. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol.
2011 T. 50 (dr. 2012) s. 293-297, il., mapa.
Sum.
1399. TOMKIEWICZ Ryszard: D ą b r ó w n o - rok 1945: początek polskiej administracji. Okolice Ostródy 2012 s. 69-79, il.
1400. DĄBROWSKI Jan, PAWEŁCZYK
Bożena: D ą g [pow. ostr.]: 630-lecie wsi. Ostróda: Wydaw. Drwęca, 2012. - 59 s.: il.,
mapa., pl.
1401. BIAŁUŃSKI Grzegorz: O początkach wsi D ę b o w i e c [pow. bran.] i okolicy
do roku 1525. Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 4
s. 735-746
1402. CZAJA Roman: Urzędnicy miejscy
E l b l ą g a do 1524 roku. - Elbląg, 2010
Rec.: KUBICKI Rafał, Rocz. Elbl. 2012 T. 24 s. 345346
1403. FONFEREK Joanna, MARCINKOWSKI Mirosław, SIEŃKOWSKA Urszula:
Elbląg: życie codzienne w porcie hanzeatyckim = Everyday life in the Hanseatic port.
- Elbląg: Muz. Archeol.- Hist., 2012. - 179, [1]
s.: il. Bibliogr. s. 177-180
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1404. GROTH Andrzej: Powojenni prezydenci Elbląga (1945-1950). Rocz. Elbl. 2012
T. 24 s. 255-266, tab. Zsfg.
HERRMANN P.: Relacja [...] w Elblągu... = poz. 562
HOJA A.: W. Räuber [...] burmistrz Starego Miasta
Elbląga... = poz. 1855
1405. JAREMCZUK Edward Janusz:
100 lat temu w Elblągu: przypadkowe lądowanie samolotu nieopodal miasta impulsem
do rozwoju lotnictwa w Elblągu // In: 100 lat
lotnictwa w Elblągu (1912-2012): aspekty
historyczne, prawne i techniczne lotnictwa.
- Elbląg, 2012. - S. 11-27: il., mapa. Streszcz.
Sum.
109
1406. JAREMCZUK Edward Janusz:
Pokazy lotnicze z 1987 roku główną atrakcją
obchodów jubileuszu 750-lecia istnienia Elbląga // In: 100 lat lotnictwa w Elblągu (19122012): aspekty historyczne, prawne i techniczne lotnictwa. - Elbląg, 2012. - S. 111-120.
Streszcz. Sum.
1407. KLEIN Hans-Jürgen: Die Strassen
Elbings: von der Gründung der Stadt 1237 bis
1945. - Bremenhaven, 2011
Rec.: SŁODOWNIK Lech, Rocz. Elbl. 2012 T. 24 s.
347-349
KUBICKI R.: Mieszkańcy Elbląga... = poz. 648
1408. NAWROCKI Karol: Elbląski Komitet Obywatelski przed, w trakcie i po wyborach z 4 czerwca 1989 r. // In: Tam też była
„Solidarność”: małe ośrodki ruchu związkowego i ich rola w latach 1980-1990. - Białystok, 2012. - S. 219-227
1409. NAWROCKI Karol: Przejawy
działań opozycyjnych w Elblągu w latach
1976-1980 // In: Opozycja demokratyczna
w PRL w latach 1976-1981. - Gdańsk, 2012.
- S. 431-450: tab.
1410. NAWROLSKA Grażyna: Początki
Elbląga w świetle źródeł archeologicznych. Elbląg: Stow. Miłośn. Truso, 2012. - 206, [4]
s.: il. Bibliogr. s. 168-190. Sum.
ROCZNIK Elbląski... = poz. 79
STOLDT P. H.: Als Schweden von Elbing... = poz.
3515
1411. WERNICK Fritz: Elbing um 1850:
ein Führer durch die Stadt und die nähere
Umgebung / [bearb. v.] Günter Mauter. Münster/Westf.: Truso-Verl., 2008. - 200 s.: il.
- (Elbinger Hefte; 47)
1412. ACHREMCZYK Stanisław: E ł k :
dzieje miasta. - Olsztyn: Edytor Wers, 2012.
- 407, [1] s.: il., faks., mapy, portr.
1413. OLSZEWSKI Michał, ŻYTYNIEC
Rafał: Ełk: spacerownik po niezwykłym mieście. - Ełk: Muz. Hist., 2012. - 232 s.: il., pl.,
portr. Bibliogr. s. 222-227
110
Pomorze Wschodnie
1414. ZADANOWSKI Andrzej: Historia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
w Ełku (1989-1990). Rocz. Ełcki 2011 T. 8 (dr.
2012) s. 19-33
1415. KIEŁBIK Jerzy: Uwagi na temat
samorządu miasta F r o m b o r k a w okresie
wczesnonowożytnym // In: „Trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić...”: studia z dziejów nowożytnych (XVIXVIII w.). - Poznań, 2012. - S. 187-192
1416. SEMKÓW [Jadwiga]: Frombork
na dawnych pocztówkach. - Frombork: Muz.
M. Kopernika, 2012. - 207 s.: il.
Na k. tyt. autor Semków Jagoda.
Wst. w jęz. pol. i niem.
1417. SKRODZKI Kazimierz: G a j d y
[pow. iław.]: wieś na Oberladzkiej „Route66”, która zapisała się w historii chrześcijaństwa. Zap. Zalewskie 2012 nr 24 s. 18-28, il.,
mapa
ADAMOWICZ P., DRZYCIMSKI A., KINASZEWSKI A.: G d a ń s k według Lecha Wałęsy... = poz. 1913
1418. BACHÓRZ
Agata,
MICHAŁOWSKI Lesław: Gdańsk i Danzig: ciągłość
i zmiana gdańskiej pamięci // In: Gdańsk
i Sankt Petersburg: społeczne portrety miast
partnerskich. - Gdańsk, 2012. - S. 135-145
Toż współwyd. w kierunku przeciwnym w jęz. ros.:
Gdan’sk i Danzig: postoânstvo i izmenenie gdan’skoj pamâti s. 141-152
1419. BARAŃSKI Marek Z.: Program rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku „Dolne Miasto Otwarte”: tożsamość miejsca // In:
Urban energy. - Gdańsk, 2012. - S. 14-17
1420. BIEGASIEWICZ Piotr: Gdańscy
liberałowie: liberalizm pragmatyczny. Hist.
i Polit. 2011 nr 5(12) s. 71-93. Sum.
1421. BOBOWSKI Bogdan: Plomby
tekstylne z wykopalisk na terenie Dolnego
Miasta w Gdańsku. - Łódź, 2009
Rec.: MAĆKOWSKI Tomasz, Kwart. Hist. Kult. Mat.
2012 R. 60 nr 2 s. 355-361
1422. BRZEZIŃSKI Piotr: Pierwsi sekretarze: próba portretu zbiorowego elity partyjnej na przykładzie Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Gdańsku (1948-1990) // In: Partia
komunistyczna w Polsce: struktury, ludzie,
dokumentacja. - Lublin, 2012. - S. 337-357:
tab. Sum.
BUKAL G.: Fortyfikacje Gdańska... = poz. 1020
1423. BURDA Izabela M.: Dolne Miasto:
wyjątkowa dzielnica Gdańska // In: Urban
energy. - Gdańsk, 2012. - S. 10-13
1424. BYKOWSKA Sylwia: Między communitas a strukturą: początki społeczności
gdańskiej po 1945 r. Pedagogika Społ. 2010 R.
9 nr 3/4 s. 167-170
1425. CEYNOWA Beata: Conservation
and restoration of leatherwork recovered
from excavations in Gdańsk // In: Parchment
and leather heritage: conservation - restoration: international conference [...]. - Toruń,
2012. - S. 311-320: il.
1426. CHEŁSTOWSKA Magdalena: Program rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku „Dolne Miasto Otwarte”: działania społeczne // In: Urban energy. - Gdańsk, 2012.
- S. 18-27: il.
1427. ĆWIKAŁOWSKA Anna: The influence of transformation of degraded areas
on spatial-functional structure of the city
(Downtown Gdańsk) // In: Urban energy. Gdańsk, 2012. - S. 48-51: tab., wykr. Streszcz.
Sum.
1428. DANILUK Jan, WASIELEWSKI
Jarosław: Dolny Wrzeszcz i Zaspa. - Gdańsk:
Wydaw. Oskar, 2012. - 237, [1] s.: il., tab. (Gdańskie Dzielnice)
1429. DŻUMA, ospa, cholera: w trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach
1708-1711 / red. Edmund Kizik. - Gdańsk:
Muz. Hist. Miasta Gdań., 2012. - 275 s.: il.,
mapa, tab., wykr.
Z treści: KIZIK Edmund: Gdańsk na początku XVIII
wieku: próba syntezy s. 27-40. - MOŻEJKO Beata: Zarazy
w średniowiecznym Gdańsku s. 43-61. - KIZIK Edmund:
Pomorze Wschodnie
Zarazy w Gdańsku od XIV do połowy XVIII wieku: epidemie oraz liczba ofiar w świetle przekazów nowożytnych
oraz badaczy współczesnych s. 62-75. - TRZOSKA Jerzy:
Port gdański w czasie wielkiej epidemii w roku 1709 s. 7684. - GÓRSKA Liliana: Rola i działalność kaznodziejów
w czasie epidemii dżumy w Gdańsku s. 85-98. - KIZIK
Edmund: Gdańsk i Elbląg w czasach zarazy 1709-1710
roku s. 99-111. - PĘKACKA-FALKOWSKA Katarzyna:
Dżuma w Toruniu w 1708 roku: wybrane aspekty s. 112123. - ZIELIŃSKI Marek G.: Mór w Chełmnie w latach
1707-1711 s. 124-132. - WIJACZKA Jacek: Epidemia
dżumy w Prusach Brandenburskich w latach 1708-1711
s. 133-143. - PIETKIEWICZ Dominika: Śmierć w klasztorze: epidemie w dziejach oliwskiego opactwa cystersów
od XVI do XVIII wieku s. 144-153. - PALUCHOWSKI
Piotr: Nie tylko dżuma i ospa...: dwa spojrzenia na temat chorób w Rzeczypospolitej i Gdańsku końca XVII
i drugiej połowy XVIII wieku s. 171-180. - KOCIUMBAS Piotr: Przywołując śpiewem czas zarazy: reminiscencje epidemii dżumy w Rzeczypospolitej w tekstach
XVIII-wiecznych gdańskich kompozycji muzycznych
s. 181-192. - SZARSZEWSKI Adam: Epidemie cholery
w Gdańsku w XIX wieku s. 195-211. - PUDŁO Aleksandra: Pochówek zbiorowy jako przykład grobu w czasie
epidemii [m.in. w Gdańsku] s. 237-243. - BUKOWSKI
Marek: Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
s. 244-248. - GDAŃSKI poradnik na czas dżumy z 1708
roku / [wyd.] Edmund Kizik s. 249-272
1430. ECHT Samuel: Dzieje Żydów
gdańskich. - Gdańsk: Maszoperia Literacka,
2012. - 534 s.: il., faks., portr.
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 1972 r. poz. 342
1431. ENCYKLOPEDIA Gdańska / zespół red. Błażej Śliwiński [et al.]. - Gdańsk:
Fund. Gdań., 2012. - 1171, [4] s.: il., portr.
Rec.: ALEKSANDER Tadeusz, Rocz. Andragog. 2012
s. 484-488
1432. FRIEDRICH Jacek: Gdańsk: miasto wolności. - Toruń: Wydaw. VIA, 2008. 126, [2] s.: il.
1433. FRIEDRICH Jacek: Neue Stadt in
altem Gewand: der Wiederaufbau Danzigs
1945-1960. - Köln, 2010
Rec.: SAFRONOVAS Vasilijus // In: Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje - Klaipėda, 2012. - S.
317-320
1434. GDAŃSK = Danzig / oprac. Piotr
Paluchowski, Janusz Trupinda // In: Vielerlei Wiederaufbau: Erfahrungen und Wahrnehmungen in Städten Polens und Frankens
nach 1945. - Würzburg, 2012. - S. 37-46: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
111
1435. GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA
Judyta Julita, MAZUREK Tomasz: A rare
case of forearm hypoplasia from 18th-century Gdańsk, Poland. Intern. J. Osteoarchaeol.
2009 Vol. 19 no. 6 s. 726-734
GOGOL B.: „Fabryka fałszywych tekstów” [...]
w Gdańsku... = poz. 2238
1436. GÓRSKA Liliana: „Die Pest der
Seele”: zur religiösen Pestbewältigung in
Danzig 1709 // In: Seuche und Mensch: Herausforderung in den Jahrhunderten: Ergebnisse der internationalen Tagung [...]. - Berlin, 2012. - S. 121-136
Wersja elektron.: http://repozytorium.umk.pl/handle/item/316 [dostęp: 5 V 2014]
1437. GRABOWSKI Michael T. W. v.:
Ärzte und medizinische Versorgung in Danzig in den Jahren 1920-1945. Westpr.- Jahrb.
2012 Bd. 62 s. 111-134, il., portr.
1438. GRABOWSKI Michael T. W. v.:
Z dziejów chirurgii i ortopedii w Gdańsku do
1945 r. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2011 nr 4 s. 409-419
1439. GRULKOWSKI Marcin: Korespondencja Krakowa i Wrocławia z Głównym
Miastem Gdańskiem w późnym średniowieczu. Klio (Toruń) 2012 [nr] 23 s. 35-71, tab.,
wykr. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
KLIO.2012.056 [dostęp: 3 III 2014]
1440. GRUPA Małgorzata: Wełniane
tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego
(XIV-XVII w.) i ich konserwacja. - Toruń:
Wydaw. Nauk. UMK, 2012. - 346 s.: il., tab.,
wykr. - (Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Bibliogr. s. 291-320.
Streszcz.
1441. HILLEBRAND Almut: Danzig
und die Kaufmannschaft grossbritanischer
Nation: Rahmenbedingungen, Formen und
Medien eines englischen Kulturtransfers im
Ostseeraum des 18. Jahrhunderts. - Frankfurt/M., 2009
Rec.: RIETZ Henryk, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2011 Bd. 57 (dr. 2012) s. 443-446
112
Pomorze Wschodnie
1442. JAŻDŻEWSKI Leszek: Nekropolia
Męczenników II wojny światowej: historia
cmentarza na Zaspie. - Gdańsk: Wydaw. Rost,
2012. - 395, [1] s.: il., tab. Bibliogr. s. 384-392
JENDRZEJEWSKI A.: Niemieckie służby wywiadowcze w [...] Gdańsku... = poz. 2151
1443. KAZAŃSKI Arkadiusz: Gdańska
PZPR wobec strajków na Wybrzeżu Gdańskim w maju i sierpniu 1988 roku // In: Partia
komunistyczna w Polsce: struktury, ludzie, dokumentacja. - Lublin, 2012. - S. 323-335. Sum.
1444. KOCIUMBAS Piotr: Przed używaniem i po używaniu pokarmów: gdańszczanina modlitwa przy stole w świetle lokalnych
siedemnasto- i osiemnastowiecznych kancjonałów // In: Historia naturalna jedzenia:
między antykiem a XIX wiekiem. - Gdańsk,
2012. - S. 236-251: il., nuty. Sum.
1449. KURILO Ol’ga [V.]: Grenzen und
ihre Überschreitung in der Freien Stadt Danzig: kulturelle Vielfalt und Nationalismen in
der Zwischenkriegszeit // In: Granice i ich
pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej. - Toruń, 2012. - S. 61-77: il.,
mapa. Sum. s. 210
1450. LOEW Peter Oliver: Gdańsk i jego
przeszłość: kultura historyczna miasta od
końca XVIII wieku do dzisiaj. - Gdańsk: Wydaw. Słowo/Obraz Terytoria, 2012. - 684, [9]
s.: il. Bibliogr. s. 610-671
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2003 poz. 1137
1451. MACHALIŃSKI Zbigniew, GRABOWSKI Michael T. W. v.: Izba Lekarska
i inne organizacje lekarskie w Gdańsku do
1945 r. Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2012
T. 9 s. 313-319. Sum.
MACIEJEWSKI T.: Umowa o pracę [...] prawie miasta Gdańska... = poz. 798
1445. KOCIUMBAS Piotr: Das Repertoire von Pestliedern in den zu Danzig herausgegebenen deutschsprachigen Gesangbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts // In:
Seuche und Mensch: Herausforderung in den
Jahrhunderten: Ergebnisse der internationalen Tagung [...]. - Berlin, 2012. - S. 137-156
1452. MENDEL Maria, ZBIERZCHOWSKA Alicja: Projekt „Tożsamość i lokalność.
Pohulanka (1946): Gdańszczan budowanie
na (nie)pamięci”. Pedagogika Społ. 2010 R. 9
nr 3/4 s. 151-161
1446. KOSSAKOWSKI Radosław: „Biało-zielona Solidarność” i „Lwy Północy”: fenomen kibiców Lechii Gdańsk // In: Gdańsk
i Sankt Petersburg: społeczne portrety miast
partnerskich. - Gdańsk, 2012. - S. 121-132
1453. MIELNIK Magdalena: Stateczne
matrony i cnotliwe panny, czyli Księga ubiorów gdańskich Antona Möllera w kontekście
europejskiej tradycji „Trachtenbüchern”.
Quart 2008 nr 3 s. 20-41, il. Sum.
Toż współwyd. w kierunku przeciwnym w jęz. ros.:
„Belo-zelenaâ Solidarnost’” i „L’vy Severa”: fenomen
bolel’ščikov komandy „Lechiâ” (Gdan’sk) s. 125-138
1447. KOZIK Agnieszka: „Mieszkańcy”
Stoczni Gdańskiej // In: Humanistyka i dominacja: oddolne doświadczenia społeczne
w perspektywie zewnętrznych rozpoznań. Warszawa, 2012. - S. 229-253
1448. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Patriotyzm gdański, niemiecki czy polski w świetle gdańskiej Księgi bułkarzy i ciastkarzy z lat
1724-1768 // In: Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą. [T.] 3.
- Kielce, 2012. - S. 269-287: il. Sum. Streszcz.
w jęz. ukr.
1454. MOŻDŻEŃ Julia: Miasto pod panowaniem diabelskim: gdański dominikanin
w obliczu następstw rewolty społecznej z lat
1525-1526 // In: Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy: zbiór studiów. - Toruń,
2012. - S. 169-185
1455. MOŻEJKO Beata: Kinder im spätmittelalterlichen Danzig // In: Děti ve velkoměstech od středověku až na práh moderní
doby. - Praha, 2012. - S. 175-190. Sum.
1456. MOŻEJKO Beata: Tło burzliwej
historii zaręczyn Anny Pilemann i Maurycego Ferbera [1471-1537] // In: Kobiety o ko-
Pomorze Wschodnie
bietach: studia i szkice: średniowiecze i czasy
nowożytne. - Rzeszów, 2010. - S. 105-117:
tab. Sum.
Dot. mieszczaństwa gdańskiego
1457. NOWAK Dorota: Konsulat hiszpański w Gdańsku w XVIII wieku: zarys
problematyki // In: Polska-Hiszpania: wczoraj
i dziś: studia poświęcone wybranym zagadnieniom z historii i współczesności. - Lublin,
2012. - S. 81-92. Streszcz. w jęz. hiszp.
1458. PERŁAKOWSKI Adam: Johann
Adolf II von Sachsen-Weissenfels i diariusz
oblężenia Gdańska w 1734 roku // In: „Trzeba
dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić...”: studia z dziejów nowożytnych
(XVI-XVIII w.). - Poznań, 2012. - S. 93-108
1459. POLICJA gdańska na przestrzeni
wieków: wybrane zagadnienia / red. Andrzej
Gąsiorowski. - Gdańsk: Wydaw. Gdań., 2012.
- 238 s.: il., faks., mapy, tab., wykr.
Z treści: CHODUBSKI Andrzej: Granice odrębności
kulturowej Gdańska: przeszłość a teraźniejszość s. 15-28.
- JANUSZAJTIS Andrzej: Z dziejów policji w dawnym
Gdańsku s. 29-38. - SZULC Waldemar: Nowe Ogrody 27:
wczoraj i dzisiaj, zmienne losy i przeznaczenie budynku s.
47-74. - SEMKÓW Piotr: Gdańska policja w dwudziestoleciu międzywojennym s. 75-90. - GĄSIOROWSKI Andrzej: Niemiecka policja w Gdańsku w okresie II wojny
światowej (struktury - zadania - działalność) s. 91-120.
- CHRZANOWSKI Bogdan: Organizacja Aparatu Bezpieczeństwa Okręgowej Delegatury Rządu RP na Kraj na
terenie Gdańska podczas okupacji niemieckiej s. 121-132.
- MARSZALEC Janusz: Początki Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku: rok 1945 s. 133156. - FILIP Krzysztof: Komendanci wojewódzcy Milicji
Obywatelskiej w Gdańsku w latach 1945-1949 s. 157-187.
- SKOSOLAS Janusz: Problematyka organizacyjno-kadrowa Milicji Obywatelskiej w Gdańsku w latach 19561975 s. 189-214. - MICHALEWSKA Magdalena, SZULC
Waldemar: Gdańska policja 1994-2011 s. 215-238
1460. POTYKANOWICZ-SUDA Lidia:
Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PPR w Gdańsku w latach 1945-1948:
struktura, cele, zadania // In: Partia komunistyczna w Polsce: struktury, ludzie, dokumentacja. - Lublin, 2012. - S. 75-87: il., faks.
Sum.
1461. RANCEW-SIKORA Dorota, MICHAŁOWSKI Lesław: Gdańsk: miasto nad
wodą // In: Gdańsk i Sankt Petersburg: spo-
113
łeczne portrety miast partnerskich. - Gdańsk,
2012. - S. 146-164
Toż współwyd. w kierunku przeciwnym w jęz. ros.:
Gdan’sk: gorod na vode s. 153-174
1462. RDESIŃSKA Maria, SZMAGLIŃSKA Paulina, TOMASZEWSKA-SZEWCZYK Alina: Znaki pielgrzymie: przyczynek
z zakresu kultury materialnej i konserwacji.
Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn. i Konserw.
2012 [z.] 43 s. 55-74, il., tab. Sum.
Z Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ZiK.2012.005 [dostęp: 11 III 2014]
1463. 7. [SIÓDMY] Szpital Marynarki
Wojennej [w Gdańsku] 1932-2012: rys historyczny / red. Dariusz Juszczak [et al.]. Gdańsk: Zesp. Red.-Wydaw. MW, 2012. - 161
s.: il., faks., portr.
SKIBIŃSKI F.: Kilka uwag o [...] i architekturze
gdańskiej... = poz. 1872
SKÓRA W.: Wywiad wojskowy [...] w Wolnym Mieście Gdańsku... = poz. 2173
STAN wojenny [...] w województwie gdańskim... =
poz. 580
1464. STRUMSKA-CYLWIK Longina:
Pamięć i niepamięć obrazów „dobrego” i „złego” w kontekście tożsamości zbiorowej mieszkańców powojennego Gdańska. Pedagogika
Społ. 2010 R. 9 nr 3/4 s. 162-166
1465. SZKICE z życia codziennego
w Gdańsku w latach 1945-1989 / red. Grzegorz Berendt, Edmund Kizik; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział
w Gdańsku; Instytut Historii PAN. Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich
Polski. - Gdańsk, 2012. - 198, [2] s.: faks.,
tab., wykr. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T. 27)
Treść: BYKOWSKA Sylwia: Polska ludność rodzima
województwa gdańskiego na łamach „Dziennika Bałtyckiego” w latach 1945-1947 s. 11-30. - KIZIK Edmund:
Obraz powojennego Gdańska w relacjach obcokrajowców: rekonesans badawczy s. 31-44. - SZAGŻDOWICZ
Marta: Obchody Narodowego Święta Odrodzenia Polski
w Trójmieście w latach 1945-1956: szkic zagadnienia s.
45-67. - PERKOWSKI Piotr: Obyczajowość w gdańskich
zakładach pracy w świetle donosów z lat 1950-1970 s.
68-81. - GUTOWSKA Monika: „Z tow. Gomułką i z Bo-
114
Pomorze Wschodnie
giem dojdziemy do celu”: powrót nauczania religii do
szkół w województwie gdańskim w wyniku „odwilży”
1956 roku s. 82-94. - GUCEWICZ Daniel: Na przekór
władzy: zewnętrzne przejawy życia religijnego w województwie gdańskim w dobie Wielkiej Nowenny i Milenium Chrztu Polski (1957-1966) s. 95-105. - BERENDT
Grzegorz: Gdańska oktawa Jana Ptasińskiego: z życia
sekretarza gdańskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR
s. 115-132. - KUCZKOWSKA Maria: Sopockie pensjonaty i hotele w latach 1968-1972: z dziejów wypoczynku
nad morzem s. 133-143. - NAWROCKI Karol: Ostatnia
deska ratunku: skargi i zażalenia kierowane do Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku w latach 1976-1980 s.
144-153. - CODZIENNOŚĆ trójmiejskich hipisów w latach siedemdziesiątych XX wieku w działaniach aparatu bezpieczeństwa / [wyd.] Piotr Perkowski s. 154-169.
- BRZEZIŃSKI Piotr: Na rozdrożu: gdańska PZPR na
początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w świetle
danych statystycznych i w ocenie własnej s. 170-189. - KIZIK Edmund: Projekt kolejnych tomów Historii Gdańska:
dylematy badawcze s. 193-199
1471. WĄSOWICZ Jarosław: Biało-zielona „Solidarność”: o fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981-1989.
- Gdańsk, 2006
Rec.: KOLASA Krzysztof, Kron. Miasta Łodzi 2010
z. 3 s. 224-228
WĄSOWICZ J.: Niezależny ruch młodzieżowy
w Gdańsku... = poz. 2307
WĄSOWICZ J.: Niezależny ruch młodzieżowy
w Gdańsku... = poz. 2308
1472. ZAŁĘSKA-KACZKO Jagoda: Walka z kryzysem mieszkaniowym w Gdańsku
około 1900 r.: urbanizacja Nowych Szkotów
w Gdańsku w świetle idei Miasta-Ogrodu.
Porta Aurea 2012 [T.] 11 s. 163-202, il., pl.
Sum.
1466. SZULC Michał: Rozruchy antyżydowskie w Gdańsku w 1821 roku i ich polityczno-prawny kontekst oraz konsekwencje
// In: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 5. - Kraków, 2010. - S.
213-230. Sum.
1473. ŻUKOWSKI Marcin: Komitet
Wojewódzki PZPR w Gdańsku w pierwszym
roku istnienia (grudzień 1948 - grudzień
1949 r.): struktura organizacyjna i działacze
// In: Partia komunistyczna w Polsce: struktury, ludzie, dokumentacja. - Lublin, 2012.
- S. 139-154: tab. Sum.
1467. SZYBKOWSKI Sobiesław: Listy książąt mazowieckich do gdańskiej rady
miejskiej (do końca wojny trzynastoletniej).
Archeion 2012 T. 113 s. 217-248. Sum. Rés.
Sod.
1474. CHALIMONIUK Krzysztof: Powstanie i funkcjonowanie G d y ń s k i e g o
Domu Marynarza, w latach 20. i 30. XX wieku. Rocz. Gdyński 2012 nr 24 s. 30-57, il., tab.
Regesty s. 236-247
1468. ŚLEDŹ Edward: Wielka Hala Dworu Artusa [w Gdańsku] jako sala myśliwska //
In: Intelektualia myśliwskie: materiały VI sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce [...]. - Kozłówka, 2012.
- S. 79-104: il.
1469. ŚLĘZAK Jarosław: Rzeczywistość
migracyjna w dawnym Gdańsku. Cywilizacja
i Polityka 2012 nr 10 s. 374-393
1470. TOMIAK Marzena Alicja: Udział
Polonii z Wolnego Miasta Gdańska w I
Igrzyskach Sportowych Polaków z Zagranicy i Wolnego Miasta Gdańska // In: Kultura
fizyczna mniejszości polskiej w Niemczech.
- Gorzów Wlkp., 2012. - S. 12-21: tab.
1475. CICHARSKA Aleksandra, JAPCZYŃSKA Agata: Główne funkcje miasta
(na przykładzie Gdyni). Rocz. Gdyński 2012
nr 24 s. 162-171
DOKUMENTY Oksywia... = poz. 559
1476. GAWRON Mirosław: Karty z dziejów Gdyni Cisowa. - Gdynia: [S. n.], 2012. 230 s.: il., tab.
1477. GRABAN Michał: Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI
wieku: ewolucja czynników rozwoju miasta.
- Gdynia: Wyż. Szk. Komunik. Społ., 2012. 300 s.: il., tab. Bibliogr. s. 273-300
1478. JAKIMOWICZ-OSTROWSKA
Iwona: Gdynia: historia, charakter, tożsamość.
Prz. Zach. 2012 R. 68 nr 1 s. 143-156. Sum.
Pomorze Wschodnie
1479. KARDAS Mariusz: Gdynia i jej
mieszkańcy w przestrzeni publicznej dwudziestolecia międzywojennego w Polsce // In:
Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku.
- Toruń, 2011. - S. 155-175: il., wykr.
1480. KLEIN Adam: Gdynia w okresie
okupacji niemieckiej (1939-1945): wybrane
zagadnienia // In: Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu
1939 roku: studia historyczne [...]. - Gorzów
Wielkopolski, 2010. - S. 133-146
1481. MAŁKOWSKI Kazimierz: Gdynianie a trzecia grupa DVL. Rocz. Gdyński
2012 nr 24 s. 16-25
1482. MAŁSZYCKI Dariusz: Wychowanie wodne w harcerstwie gdyńskim w latach
1959-1989. Rocz. Gdyński 2012 nr 24 s. 105119, il.
ROCZNIK Gdyński...= poz. 82
ROCZNIK Statystyczny Gdyni... = poz. 87
1483. SŁOBODZIAN Beata: Non-governmental organisations in the modern cultural order of Gdynia: a problem outline. Stud.
Gdań. 2012 T. 31 s. 359-367. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/tom31.html [dostęp: 21 II 2014]
1484. SOKOŁOWSKA Małgorzata: Grabówek. - Gdynia: Ofic. Verbi Causa, 2012. 143 s.: il.
Dzielnica Gdyni
1485. STREHLAU Elżbieta: Wizyta Ojca
Świętego Jana Pawła II w Gdyni w czerwcu
1987 roku w świetle materiałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Rocz. Gdyński
2012 nr 24 s. 120-132, il., wykr.
1486. TOŻSAMOŚĆ kulturowo-cywilizacyjna Gdyni / red. Mirosław Gawron, Helena Głogowska; Wyższa Szkoła Komunikacji
Społecznej w Gdyni. - Gdynia, 2012. - 275 s.:
il., tab., wykr. - (Zeszyty Gdyńskie; nr 7)
Z treści: CHODUBSKI Andrzej: Tradycja a wyzwania przyszłości w życiu kulturowym Gdyni s. 17-27.
- GŁOGOWSKA Helena: Komitet Białoruski w Gdyni w czasie II wojny światowej i zainteresowanie nim
115
w okresie powojennym s. 29-42. - GAWRON Mirosław:
Budowa pierwszej szkoły w Gdyni Cisowie w 1868 r. s.
43-57. - HYBIAK Mariusz: Gdynia w międzywojennej
twórczości filmowej s. 59-65. – WĄSOWICZ Jarosław:
Kazanie biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego
[1870-1944] podczas obchodów Święta Morza w Gdyni
s. 69-79. - KARDAS Mariusz: Rada Interesantów Portu Gdyni w świetle Roczników Rady z lat 1931-1938 s.
81-106. - POŹNIAK Bronisław: Morski Urząd Celny
w przedwojennej Gdyni s. 107-115. - MAŁKOWSKI
Kazimierz: Wpływ idei harcerstwa na wychowanie młodzieży po II wojnie światowej: na przykładzie 4 Gdyńskiej
Drużyny Harcerzy s. 117-122. - KLEIN Adam: Organizacje pożytku publicznego a sprawy narodowościowe
i etniczne na Wybrzeżu Gdańskim s. 133-143. - KLICH
Daria: Z dziejów gdyńskiej szkoły urszulanek s. 155-193.
- GAWRON Mirosław: Z dziejów parafii rzymskokatolickich w Gdyni Cisowej: proces osadniczy i przynależność
do struktury parafialnej s. 205-210. - SADOWSKA Danuta: Rola i znaczenie strajków sierpniowych w Gdyni s.
211-214. - GRABAN Michał: Od miasta pracy do miasta
zabawy: przeobrażenia tożsamości obywatelskiej Gdyni s.
215-231. - SZAFRAŃSKI Michał: Schrony przeciwlotnicze w Gdyni s. 241-251
1487. DARSKI Wojciech Marek: Przemalowany krajobraz kulturowy, czyli smętna
historia mazurskiego cmentarza [w G i ż y c k u ]. Borussia 2012 [nr] 52 s. 141-149, il.
1488. GIŻYCKO: miasto i ludzie / red.
Grzegorz Białuński. - Giżycko: Urząd Miejski, 2012. - 561 s.: il., mapy, portr., pl., tab.
Bibliogr. s. 547-557
Treść: ŁAPO Jerzy M.: Pradzieje okolic Giżycka s.
13-40. - BIAŁUŃSKI Grzegorz: Trudny początek: dzieje
do 1612 roku s. 41-102. - BIAŁUŃSKI Grzegorz: Giżycko
miastem: czasy kataklizmów i powolnego rozwoju 16121806 s. 103-174. - FAFIŃSKI Łukasz P.: Skok cywilizacyjny 1806-1914 s. 175-234. - KEMPA Robert: W cieniu
dwóch światowych wojen 1914-1945 s. 235-324. - TOMKIEWICZ Ryszard: W czasach Polski Ludowej 1945-1989
s. 325-422. - ŁUKOWSKI Wojciech: Giżycko współcześnie 1989-2012 s. 423-499. - BIAŁUŃSKI Grzegorz, SEKTA Jan: Giżyckie biografie s. 503-512. - BIAŁUŃSKI
Grzegorz, SEKTA Jan: Wykaz ważniejszych urzędników
i honorowych obywateli miasta s. 513-520. - BIAŁUŃSKI
Grzegorz, SEKTA Jan: Wykaz historycznych ulic, parków,
pomników i tablic s. 521-524. - OBIEKTY wpisane do
rejestru zabytków i ewidencja zabytów miasta Giżycka s.
525-532. - SEKTA Jan: Kalendarium s. 533-545
1489. GIŻYCKO na starych pocztówkach
1896-1945 = Lötzen auf alten Ansichtskarten
/ tekst Jan Sekta. - Żuromin: Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kowalczyk, 2012. - 192
s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
116
Pomorze Wschodnie
1490. KEMPA Robert: Twierdza Boyen
w Giżycku. - Giżycko: Wydaw. Mazurskie,
[2012]. - 68 s.: il., faks., mapy, portr.
1499. WAŁASZEWSKA Magdalena:
Materiały kultury pomorskiej z G r a b o w a
B o b o w s k i e g o . Rydwan 2012 nr 7 s. 31-38
1491. WOJCIECHOWICZ Antoni: 35
lat sportu w Łuczanach-Giżycku 1945-1980.
- Giżycko: Drukarnia Apla Walerian Żynel,
2006. - 210, [5] s.: il.
1500. BONCZKOWSKI Janusz: Plan
ogrodów miasta G r u d z i ą d z a z drugiej
połowy XVII wieku. Rocz. Grudz. 2012 T. 20
s. 159-170, il., faks.
1492. ZWOLSKI Marcin: „Solidarność”
suwalska i giżycka: rywalizacja i współdziałanie // In: Tam też była „Solidarność”: małe
ośrodki ruchu związkowego i ich rola w latach 1980-1990. - Białystok, 2012. - S. 49-56
1501. GRUDZIĄDZANIE w „Specjalnej
księdze gończej III Rzeszy” / [oprac.] Dawid
Schoenwald. Rocz. Grudz. 2012 T. 20 s. 179185 faks.
1494. HISTORIA G o l u b i a - D o b r z y n i a . T. 3: Historia Golubia-Dobrzynia
w latach 1945-1962 / red. Krzysztof Mikulski;
współpr. Maria Starosta. - Toruń, 2008
Rec.: KARDELA Piotr, Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 3 s.
153-159
1495. G O Ł D A P I A N I E po 1945 roku
/ red. Romulus Germaniuk, Mirosław Słapik,
Jarosław Słoma. - Gołdap: Urząd Miejski,
2009. - 444 s.: il., portr.
Album
1496. KURPIEWSKI Artur, OLSZTABLOCH Magdalena: Excavation of a Wielbark culture cemetery at G o s t k o w o -Folsung. Spraw. Archeol. 2012 [T.] 64 s. 311-330,
[1] k. tabl., il., mapa. Sum.
Toż w jęz. pol. pt.: Wyniki badań cmentarzyska kultury wielbarskiej w miejscowości Gostkowo-Folsung s.
330-341
1497. PRARAT Maciej: Rozwój wiejskich
miejsc rozrywki na przełomie XIX i XX w. na
przykładzie wyników badań historyczno-architektonicznych „Karczmy Rossa” w G ó r s k u , powiat toruński. Acta Univ. N. Copern.,
Zabytkozn. i Konserw. 2012 [z.] 43 s. 419-449,
il. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ZiK.2012.020 [dostęp: 11 III 2014]
1498. SCHUCH Hans-Jürgen: G o r z n o
[pow. brod.] - wo bist Du?: ein kleines Städtchen im Kreis Strasburg. Westpr.- Jahrb. 2012
Bd. 62 s. 21-32, mapa, tab.
1502. HISTORIA Grudziądza 1920-1945.
T. 1 / red. nauk. Ryszard Sudziński. - Grudziądz: Urząd Miejski, 2012. - 385 s.: il., tab.,
wykr.
Treść: SUDZIŃSKI Ryszard: Powrót Grudziądza do
Macierzy s. 17-34. - SUDZIŃSKI Ryszard, WASZKIEWICZ Zofia: Ustrój miasta s. 35-73. - ŁAUKAJTYS Barbara, WASZKIEWICZ Zofia: Społeczeństwo Grudziądza
w okresie międzywojennym s. 75-105. - SUDZIŃSKI Ryszard, WASZKIEWICZ Zofia: Życie gospodarcze s. 107169. - SUDZIŃSKI Ryszard: Infrastruktura i gospodarka
komunalna s. 171-212. - WASZKIEWICZ Zofia: Życie
polityczne s. 213-320. - WASZKIEWICZ Zofia: Stosunki
wyznaniowe i życie religijne s. 321-385
1503. HISTORIA Grudziądza 19201945. T. 2 / red. nauk. Ryszard Sudziński. Grudziądz: Urząd Miejski, 2012. - 386 s.: il.,
faks., portr., tab., wykr. Zsfg.
Treść: ŁAUKAJTYS Barbara, WASZKIEWICZ Zofia:
Życie kulturalno-oświatowe i sportowe międzywojennego Grudziądza s. 9-90. - REZMER Waldemar: Garnizon
grudziądzki s. 91-153. - REZMER Waldemar: Grudziądz
w kampanii polskiej 1939 roku s. 155-196. - SZILING Jan:
Niemieckie władze okupacyjne (1939-1945) s. 197-212. SZILING Jan: Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej s. 213-223. - SZILING Jan: Germanizacja s. 225-253.
- SZILING Jan: Sytuacja gospodarcza i społeczna okupowanego Grudziądza s. 255-270. - SZILING Jan: Konspiracja s. 271-283. - REZMER Waldemar: Walki o Grudziądz
w 1945 roku s. 285-324. - ŁAUKAJTYS Barbara: Wskazówki bibliograficzne s. 351-386
1504. OTREMBA Zbigniew: 40 lat Grudziądzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego 1970-2010. - Gdańsk: Regnum, 2011. - 95, [1] s., 40 s. tabl.: il.
ROCZNIK Grudziądzki... = poz. 83
1505. SCHOENWALD Dawid: Ulice
i zaułki Grudziądza: Aleja 23 Stycznia i okoli-
Pomorze Wschodnie
ce. - Grudziądz: Muz. im. ks. dr. Władysława
Łęgi, 2012. - [2], 133, [5] s.: il., faks.
1506. SKIWSKA Maria: Mennonici na
terenie Basenu Grudziądzkiego w XVI-XVIII
wieku. - Grudziądz: Koło Miłośn. Dziejów
Grudz., 2012. - 96, [8] s.: il., mapy, tab. - (Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza; T. 66). Bibliogr. s. 78-82
1507. TWIERDZA Grudziądz: ochrona,
zarządzanie, zagospodarowanie: materiały
pokonferencyjne / red. Anna Wajler; Wydawnictwo Muzeum im. ks. dr. Władysława
Łęgi. - Grudziądz, 2012. - 79, [1] s.: il., tab.
Z treści: ŻEBROWSKI Mariusz: Stan zachowania
Twierdzy Grudziądz s. 11-15. - GRABOWSKI Włodzimierz: Historia Twierdzy Grudziądz s. 17-25. - IWASZKIEWICZ Tomasz: Rewitalizacja Baterii Doświadczalnej
AB IV a możliwości ochrony szerszego pasa fortecznego
Twierdzy Toruń s. 27-33. - PIERNICKI Sławomir: Rozwój przez tradycję Lokalnej Grupy Działania VistulaTerra Culmensis s. 35-42. - FRANCZAK Jakub: Baterie
półpancerne: ślepa uliczka w rozwoju fortyfikacji s. 4348. - GÓRSKI Marcin, NARĘBSKI Lech: Program rewitalizacji Fortu VIII w Toruniu s. 57-64. - DANILUK Jan:
Centrum Hewelianum w Forcie Góry Gradowej w Gdańsku: próba bilansu pierwszego okresu działalności (lipiec
2008 - grudzień 2009) s. 65-70. - FIJAŁKOWSKA Izabela:
Problematyka konserwatorska Twierdzy Grudziądz i jej
zaplecza militarno-gospodarczego s. 75-80
1508. WÓJTOWICZ Przemysław: „Trudna koegzystencja”: relacje pomiędzy strukturami NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu
i Toruniu w okresie 1980-1981 // In: Tam
też była „Solidarność”: małe ośrodki ruchu
związkowego i ich rola w latach 1980-1990.
- Białystok, 2012. - S. 102-111
1509. ZAMEK w Grudziądzu w świetle
badań archeologiczno-architektonicznych:
studia i materiały / red. Marcin Wiewióra;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut
Archeologii. - Toruń, 2012. - 410 s.: il., mapy,
tab., wykr. + 1 CD-Rom. Bibliogr. s. 395-408.
Sum.
CD-Rom zawiera wirtualną rekonstrucję zamku
1510. SOLARZ-TACIAK Sonia, TACIAK
Piotr W.: „Narienwasser mit Maränenschuppen” G u l b i t y (Golbitten): przyczynek do
początków turystyki w dawnym powiecie
morąskim. Okolice Ostródy 2012 s. 81-86, il.
117
1511. KOCIĘDA Rafał: I ł a w a wczoraj
i dziś = Deutsch Eylau gestern und heute. Iława: Stow. Badaczy Hist. Dt. Eylau „Ylavia”,
2012. - 193, [1] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
1512. TESKA Milena: Celtycka bransoleta z Pojezierza Iławskiego // In: Z najdawniejszych czasów: Grzegorzowi Domańskiemu na
pięćdziesięciolecie pracy naukowej. - Zielona
Góra, 2012. - S. 167-179: il., mapa. Zsfg.
1513. SPACERKIEM po J a b ł o n o w i e
i okolicy / red. Ewa Rzepka, Elżbieta Zielaskowska, Ryszard Maciejewski. - Brodnica:
Multi, 2012. - 132 s.: il., mapy, tab.
1514. STACHULSKI Janusz: J a b ł o w o
[pow. starog.] jakiego nie znacie. - Starogard
Gdański: Drukarnia Mirotki, 2012. - 189, [2]
s.: il., faks., mapa, portr., tab.
1515. SOLARZ-TACIAK Sonia, TACIAK Piotr W.: J a n i k i W i e l k i e [pow.
iław.]: zarys dziejów wsi. Zap. Zalewskie 2012
nr 22 s. 35-39, il.
1516. BRATHER Sebastian, JAGODZIŃSKI Marek Franciszek: Der wikingerzeitliche Seehandelsplatz von J a n ó w (Truso): geophysikalische, archäopedologische
und archäologische Untersuchungen 20042008 = Nadmorska osada handlowa z okresu
Wikingów z Janowa (Truso): badania geofizyczne, archeo-pedologiczne i archeologiczne w latach 2004-2008 / mit. Beitr. v. Mateusz
Bogucki [et al.]. - Bonn: Habelt, 2012. - 418
s., [67] s. tabl., [5] k. tabl. skł.: il., mapy, wykr.
- (Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters.
Beih.; 24). Bibliogr. s. 341-357. Sum.
Tekst równol. w jęz. niem. i pol.
1517. JANÓW Pomorski, stan. 1: wyniki
ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. T. 1: Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów / red. Mateusz
Bogucki, Beata Jurkiewicz. - Elbląg: Muz. Archeol.- Hist., 2012. - 271, [1] s.: il., mapy, tab.,
wykr. + [2] k. tabl. skł., 1 CD-Rom. - (Studia
nad Truso; T. 1). Bibliogr. Sum.
Treść: BOGUCKI Mateusz, JAGODZIŃSKI Marek
118
Pomorze Wschodnie
F[ranciszek], JURKIEWICZ Beata: Inwestycyjne badania
wykopaliskowe w Janowie Pomorskim, stan. 1, w 2007
i 2008 roku: zagadnienia wstępne s. 15-26. - MATUSZEWSKA Agnieszka: Ślady osadnictwa z okresu neolitu, interstadium epok neolitu i brązu oraz subneolitu na
stanowisku Janów Pomorski 1 s. 27-38. - WĄS Marcin:
Materiały krzemienne ze stanowiska Janów Pomorski 1
s. 39-50. - IGNACZAK Marcin, AFFELSKI Jakub: Osadnictwo z wczesnego okresu epoki żelaza na stanowisku
Janów Pomorski 1 s. 51-158. - BUGAJ Michał: Sztylet ze
stanowiska Janów Pomorski 1 s. 159-173. - PIETRZAK
Sławomir, LANGER Jerzy J.: Badania archeometryczne
substancji organicznej z fragmentu naczynia ceramicznego z osady w Janowie Pomorskim 1 s. 175-184. - JURKIEWICZ Beata, MACHAJEWSKI Henryk: Osadnictwo
z młodszego okresu przedrzymskiego oraz późnego okresu rzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów na
stanowisku Janów Pomorski 1 s. 185-271
1518. JANÓW Pomorski, stan. 1: wyniki
ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. T. 2: Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności / red. Mateusz
Bogucki, Beata Jurkiewicz. - Elbląg: Muz. Archeol.- Hist., 2012. - 295, [1] s.: il., tab., wykr.
- (Studia nad Truso; T. 1). Bibliogr. Sum.
Treść: ŚLAD osadniczy z późnego okresu wędrówek
ludów na stanowisku Janów Pomorski 1 / [aut.] Michał
Auch [et al.] s. 9-22. - AUCH Michał, BOGUCKI Mateusz, TRZECIECKI Maciej: Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku Janów Pomorski 1 s. 23-232.
- AUCH Michał, BOGUCKI Mateusz, TRZECIECKI
Maciej: Osadnictwo średniowieczne i nowożytne na stanowisku Janów Pomorski 1 s. 233-295
Rec.: WADYL Sławomir, Pruthenia 2012 T. 7 s. 285292 [rec. dot. art.: Auch M., Bogucki M., Trzeciecki M.:
Osadnictwo wczesnośredniowieczne...]
1519. JANÓW Pomorski, stan. 1: wyniki
ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. T. 3: Analizy / red. Mateusz
Bogucki, Beata Jurkiewicz. - Elbląg: Muz.
Archeol.- Hist., 2012. - 343, [1] s.: il., mapy,
tab., wykr. - (Studia nad Truso; T. 1). Bibliogr.
Sum.
Treść: NITYCHORUK Jerzy: Tło geomorfologiczno-geologiczne okolic osady w Janowie Pomorskim s.
9-26. - BOGUCKI Mateusz: Monety starożytne, średniowieczne i nowożytne z osady w Janowie Pomorskim
znalezione w 2007 i 2008 roku s. 27-63. - DEKÓWNA
Maria, PUROWSKI Tomasz: Znaleziska związane ze
szklarstwem oraz okazy z kwarcu ze stanowiska Janów
Pomorski 1 s. 65-260. - SZYDŁOWSKI Marcin: Zabytki
kamienne ze stanowiska Janów Pomorski 1 s. 261-274.
- MAKOWIECKI Daniel, MAKOWIECKA Marzena:
Wyniki badań archeozoologicznych ze stanowiska Janów
Pomorski 1 s. 275-312. - MAKOWIECKI Daniel: Badania
archeoichtiologiczne szczątków ze stanowiska Janów Pomorski 1 s. 313-335. - KRĄPIEC Marek: Wyniki datowań
radiowęglowych próbek z osady w Janowie Pomorskim
s. 337-343
1520. KONKEL Antoni: Stacja ratownictwa brzegowego w J a s t a r n i 1870-1945.
- Gdańsk: Centr. Muz. Morskie, 2012. - 143
s.: il., faks., tab., portr. - (Prace Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Seria A; T.
14). Bibliogr. s. 138-140. Sum. Zsfg.
1521. STEFAŃSKI Paweł: Wspomnienia
z Jastarni 1917-1939. - Wyd. 3 popr. - Gdynia:
Region, 2011. - 249 s.: il.
1522. DĄBROWSKI Zbigniew: J e ż e w s k a [pow. świec.] gehenna. Kociew. Mag. Region. 2012 nr 2 s. 43-46, il.
W czasie II wojny światowej
1523. CHUDZIAK Wojciech: Raz jeszcze
w kwestii grobów komorowych z K a ł d u s a
na Pomorzu Nadwiślańskim // In: Obcy: Funeralia Lednickie - spotkanie 14. - Poznań,
2012. - S. 313-320
1524. KOROWAJ Tadeusz: Rastenburg/
K ę t r z y n : dzieje miasta. - Kętrzyn: [s.n.],
2012. - 312 s.: il., faks., pl. Bibliogr. s. 290292
1525. BALSAS Darius: Senojo malūno
vieta Joniškės gatvėje 3 Klaipėdoje.
[K ł a j p e d a ]. (The old mill site at Joniškės
St. 3 in Klaipėda). Archaeol. Tyrinėjimai Liet.
2011 (dr. 2012) s. 555-557, il., pl. Sum.
1526. BALSAS Darius, KRANIAUSKAS Rokas: Pilies, Žvejų ir Danės gatvės.
(Pilies, Žvejų and Danės Streets). Archaeol.
Tyrinėjimai Liet. 2011 (dr. 2012) s. 392-394,
pl. Sum.
W Kłajpedzie
1527. BAUBLYS Arūnas: Europinis
Klaipėdos miesto paveldas: britiški aspektai. (Die europäische Kulturerbe der Stadt
Klaipėda (Memel)). Res Humanitariae 2008
T. 1 s. 9-24, portr. Zsfg.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2008_13.pdf [dostęp: 3 XII
2014]
Pomorze Wschodnie
1528. BUKANTAITĖ Vita: Bangų gatvė
5A. (Bangų St. 5A). Archaeol. Tyrinėjimai
Liet. 2011 (dr. 2012) s. 394-397, il. Sum.
W Kłajpedzie
1529. GENYS Jonas: Žardė: a medieval
Curonian trade and craft centre // In: Archaeological investigations in independent
Lithuania 1990-2010. - Vilnius, 2012. - S. 4449: il., mapy
Žardė - dawna wieś, obecnie należąca do m. Kłajpedy
1530. IVANAUSKAS Tomas: Puodžių
gatvė 11/Bokštų gatvė 6. (Puodžių St./Bokštų
St. 6). Archaeol. Tyrinėjimai Liet. 2011 (dr.
2012) s. 397-399, il., pl. Sum.
W Kłajpedzie
1531. JUZEFOVIČIUS Romualdas: Akademinė Klaipėdos bendruomenė 1934-1939
metais: kultūrinės socializacijos prielaidos.
(Academic Community in Klaipėda in 19341939: cultural socialization premises) // In:
Istorinės vietos, atmintys, tapatumai. - Vilnius, 2010. - S. 223-241
1532. KANČAS Raimondas: Klaipėdos
radiofonas Lietuvos radijo istorijos kontekste. (Klaipėdos radiofonas in the context of
the history Lithuanian radio). Res Humanitariae 2007 T. 1 s. 57-74, portr. Sum.
Wersja elektron.: http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/
09/Visas_tekstas_2007_11.pdf [dostęp: 20 V 2014]
1533. KAREIVINĖS, tapusios Klaipėdos
universitetu: studija, skirta Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 20-mečiui, Klaipėdos universiteto 20-mečiui ir Klaipėdos miesto 760-mečiui.
(The barracks that became Klaipėda University: the study is dedicated to the 20th anniversary of the Institute of Baltic Sea Region
History and Archaeology, Klaipėda University, the 20th anniversary of Klaipėda University, and the 760th anniversary of the City
of Klaipėda) / sud. ir moksl. red. Vasilijus
Safronovas; Klaipėdos Universiteto. Baltijos
Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas.
- Klaipėda, 2012. - 258, [2] s.: il. Sum. Zsfg.
Sod.
119
1534. KLAIPĖDOS krašto konfesinis
paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių
tyrimai. (Confessional heritage of Klaipeda
region: interdisciplinary research into the
old cemeteries) / sud. Silva Počytė; Klaipėdos
Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas. - Klaipėda, 2012. - 301,
[2] s.: il., faks., pl., tab., wykr. - (Acta Historica
Universitatis Klaipedensis; 25). Sum.
Z treści: BARASA Darius: „Niekas neturi būti palaidotas kaip gyvulys”: laidotuvių teisinis reglamentavimas
Prūsijoje XVI-XVIII a. („No one should be buried like
an animal”: legal reglamentation of funerals in Prussia in
the 16th to 18th c.) s. 13-33. - POCYTĖ Silva: Klaipėdos
krašto istorijos daugiakalbiškumas ir konfesinio paveldo
senosiose kapinėse specifika Lietuvos kontekste. (Multilingualism of the history of Klaipėda region and specificity of the confessional heritage in the old cemeteries in
the context of Lithuania) s. 34-61. - BALČIŪNIENĖ Asta:
Klaipėdos krašto liuteroniškų kapinių paminkliniai įrašai
lingvistiniu aspektu. (Tombstone inscriptions in Klaipėda
Region Lutheran cemeteries: a linguistic viewpoint) s. 6276. - BUKANTYTĖ Eglė: Vokiškosios senųjų Klaipėdos
krašto kapinių epitafijos: kalbinis aspektas. (German epitaphs in the old cemeteries of Klaipėda region: a linguistic aspect) s. 77-88. - ARBUŠAUSKAITĖ Arūnė Liucija:
Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kapinių epigrafų
metrikos duomenų analizė. (The epigraphes of Klaipėda
Region evangelico-lutheran cemeteries: analysis of metrical data) s. 89-122. - BAUBLYS Arūnas: Klaipėdos
krašto senųjų kapinių būklė ir vieta lokalinės kultūros
paveldo sistemoje. (The state on the place of old cemeteries in Klaipėda Region in the context of the local cultural heritage) s. 123-136. - SLIUŽINSKAS Rimantas:
Senųjų kapinių istorijos: vietinių gyventojų ir pokarinių
persikėlėlių požiūriai į Klaipėdos krašto liuteronų konfesinio paveldo reliktus. (Stories of old cemeteries: attitudes
of the local population and post-war new-comers to the
relicts of the Lutheran confessional heritage in Klaipėda
Region) s. 137-161. - NEKROŠIENĖ Rita: Dekoratyvieji
augalai senosiose Klaipėdos krašto kapinėse. (Decorative
plants in the old cemeteries of Klaipėda Region) s. 162177. - ŠTUOPYS Arminas, VARKALIS Dionyzas: Atsitiktiniai artefaktai iš nekropolių: medžiagotyros galimybės
ir moralinės dilemos. (Accidental artefacts from necropoles: materials science test feasibility and moral dilemmas)
s. 178-195. - BARASA Darius: Kuncų parapija 1569 m.
bažnytinės vizitacijos duomenimis. (Kuncai parish: the
data of church visitation of 1569) s. 212-221. - BARASA
Darius: XIX a. Rusnės kapinių kronika. [Kronika cmentarza w Rusi z XIX w.] s. 222-232. - AIDAI iš praeities,
kuri neleidžia jos pamiršti: NKVD Šilutės operatyvinės
apklausos protokolas, 1944 m. lapkritis / [par.] Arūnė
Liucija Arbušauskaitė s. 233-244. - ŠTUOPYS Arminas:
Senosios Klaipėdos apylinkių kapiaitės kraštotyrininko
Ferdinando Tamošiūno [1932-1980] albumuose s. 245254. - ŠTUOPYS Arminas: Žardės kaimo kapinių būklė
nuo XX a. vidurio iki dabarties s. 255-270. - BAHTIN
Anatolij [P.]: Trumpa Kenigsbergo/Karaliaučiaus kapinių
istorijos apžvalga. [Krótki zarys historyczny cmentarza
120
Pomorze Wschodnie
w Królewcu] s. 271-274. - ELERTAS Dainius: Tarptautinė
mokslinė konferencija „Klaipėdos miesto herbas Baltijos
regiono kontekste XIII-XX a.” s. 291-294. - ŠČAVINSKAS
Marius: Apie kultūrines slinktis nuo Prūsijos iki Žemaitijos: mokslinė konferencija „Krikščioniškos raidos kontekstai: inkultūracinių ir akultūracinių procesų poveikiai
vakarinės LDK dalies bei Prūsijos krikščioniškam gyvenimui” s. 295-298
Wersja elektron.: http://briai.ipage.lt/leidiniai/actahistorica-universitatis-klaipedensis/serijos-tomai/25-2/
[dostęp: 23 V 2014]
1535. LIEKIS Šarūnas: „Laivyno paradas” ir neįvykusi Klaipėdos okupacija 1938
m.: nežinomi Lietuvos ir Vokietijos santykių
puslapiai. Genocidas ir Rezistencija 2004 Nr.
2 s. 162-171
Dot. próby opanowania Kłajpedy przez Niemcy
w 1938 r.
1536. MASIULIENĖ Ieva: The excavations in Kurpių Street in Klaipėda // In: Archaeological investigations in independent
Lithuania 1990-2010. - Vilnius, 2012. - S.
298-303: il., pl.
1537. MASIULIENĖ Ieva: The ŽardėBandužiai archaeological complex // In: Archaeological investigations in independent
Lithuania 1990-2010. - Vilnius, 2012. - S. 5056: il., mapa
Žardė - dawna wieś, obecnie należąca do m. Kłajpedy
1538. MITINA E[katerina] S.: Ot nemeckogo Memelâ k sovetskoj Klajpede (vosstanovlenie goroda v pervoe poslevoennoe
desâtiletie). Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I.
Kanta 2011 Vyp. 12 s. 88-92
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/8bd/jxguhaqqkuga_88-92.pdf [dostęp: 23 XII
2014]
1539. MOCKUS Marius: Liepų gatvė 46. (Liepų St. 4-6). Archaeol. Tyrinėjimai Liet.
2011 (dr. 2012) s. 400-403, il. Sum.
W Kłajpedzie
1540. SAFRONOVAS Vasilijus: Atminties orientavimas ir mentalinis Klaipėdos integravimas Lietuvoje XX amžiuje // In: Nuo
Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo
kultūrų transformacijos XX-XXI amžiuje.
- Vilnius, 2011. - S. 65-112. Sum.
Dot. procesu integracji Kłajpedy z Litwą w XX w.
1541. SAFRONOVAS Vasilijus: Praeitis
kaip konflikto šaltinis: tapatybės ideologijų
konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje / Lietuvos Istorijos Institutas; Klaipėdos Universiteto. Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos
Institutas. - Vilnius, 2011. - 446, [2] s.: il.,
faks., tab. Bibliogr. s. 399-430. Sum.
Toż w jęz. pol. pt.: Przeszłość jako źródło konfliktu:
konkurencja ideologii tożsamości w Kłajpedzie XX wieku. - Olsztyn: PTH, 2012. - 431 s.: il., faks., tab. Bibliogr. s.
403-431. - (Olsztyńska Biblioteka Historyczna; 10)
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2012
Nr. 20 s. 374-380 [wersja elektron.]: http://annabergerannalen.de/jahrbuch/2012/AA20_19_Rezensionen.pdf
[dostęp: 15 IX 2014]
1542. SONGAILAITĖ Roma: Didžioji
Vandens gatvė 2. (Didžioji Vandens St. 2).
Archaeol. Tyrinėjimai Liet. 2011 (dr. 2012) s.
403-405, il. Sum.
W Kłajpedzie
1543. ŠUTINIENĖ Irena: Daugiakultūrio
miesto istorija komunikacinėje tautinių
grupių atmintyje: Klaipedos ir Vilniaus atvejai // In: Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo
iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX-XXI
amžiuje. - Vilnius, 2011. - S. 225-284. Sum.
Wielokulturowość Kłajpedy i Wilna w ujęciu historycznym
1544. VAITKEVIČIUS Vykintas, ZABIELA Gintautas, BUKANTAITĖ Vita: Archeologijos vertybės projektuojamo dujotiekio
trasoje Klaipėdos ir Kretingos rajonuose.
(Archaeological properties in the planned gas
line route in Klaipėda and Kretinga districts).
Archaeol. Tyrinėjimai Liet. 2011 (dr. 2012) s.
588-594, il. Sum.
1545. ZUBRICKAS Donatas: Didžioji
Vandens gatvė 24 ir 26. (Didžioji Vandens St.
24-26). Archaeol. Tyrinėjimai Liet. 2011 (dr.
2012) s. 405-408, il. Sum.
W Kłajpedzie
1546. ŽUKAS Julius, SAFRONOVAS
Vasilijus,
LUKOŠEVIČIENĖ
Rolanda:
Klaipėdos pramonės ir verslo istorija. Klaipėda: Klaip. Pramonininkų Asociacija,
2012. - 295, [1] s.: il., faks., tab.
Dot. historii gospodarczej Kłajpedy
Pomorze Wschodnie
121
1547. KNITTER Rajmund: Sztandar
K o ś c i e r s k i e g o Bractwa Strzeleckiego
w świetle zachowanych materiałów. Kościerskie Zesz. Muz. 2012 [nr] 6 s. 107-116, il.
1556. KÖNIGSBERG 1724-1804: Materialien zum politischen, sozialen und geistesgeschichtlichen Hintergrund von Leben
und Werk Immanuel Kants / hrsg. v. Bernd
Dörflinger. - Hildesheim, 2009
1548. SZULIST Władysław: Historyczna
Kościerzyna i Polonia kaszubska. - Gdańsk:
[S.n.], 2012. - 212, [3] s., [76] s. tabl.
Rec.: MARTI Hanspeter, Preussenland 2011 Jhb. 2
(dr. 2012) s. 202-205
Zawiera art.: PIĄTEK Krzysztof: Ks. Władysław Szulist jako badacz Polonii Kaszubskiej s. 77-155
1549. SZYMAŃSKI Paweł: K o ś m i d r y
[pow. gołd.], st. I, woj. warmińsko-mazurskie: badania w roku 2011. Światowit. Fasc.
B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol.
Pol. 2011 T. 50 (dr. 2012) s. 305-308, il., mapa.
Sum.
1550. KOWALKOWSKI
Krzysztof:
K r ę p k i [pow. starog.]: wieś o 400-letniej
historii. Kociew. Mag. Region. 2012 nr 2 s. 2731, il.
1551. RUDEL Klaus: Brandunglück im
Gut Cronau [K r o n o w o ], Landkreis Allenstein, 1844. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2012 Bd.
42 s. 253-254
1552. BRODERSEN Per: Die Stadt
im Westen: wie Königsberg Kaliningrad
[K r ó l e w i e c ] wurde. - Göttingen, 2008
Rec.: MATTES E., KARPENKO A[nna] M., Vestnik
Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2008 Vyp. 12 s. 109-111
1553. DEMENT’EV Il’â [O.]: Kaliningrad
v zerkale orientalizma: mental’nye granicy
i perspektivy ich preodoleniâ // In: Granice
i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej. - Toruń, 2012. - S. 53-60.
Sum. s. 208
1554. HORST Gerfril: General’naâ repeticiâ „ada”: pravda o razrušenii Kenigsberga.
- Kaliningrad: RGU im. I. Kanta, 2010. - 99,
[5] s.: il., mapy
1555. KËNIGSBERG - Kaliningrad: illûstrirovannyj enciklopedičeskij spravočnik /
red. Andrej S. Pržezdomskij. - Kaliningrad:
Jantarnyj Skaz, 2006. - 792, [2] s.: il., mapy
1557. KULAKOV Vladimir I., BAHTIN
Anatolij P., ČEBURKIN N. I.: Kaliningradskaâ oblast’: pamâtniki istorii i kul’tury. Moskva: Leto-press, 2005. - 349 s.: il., mapy.
- (Nasledie)
1558. MICH Szymon: Obraz Kenigsberga v russkoj kul’ture na osnove vospominanij
vybrannyh avtorov (XVIII-XIX veka). Meritum (Olsztyn) 2011 T. 3 s. 113-127. Sum.
Streszcz.
Wersja elektron.: http://meritumuwm.files.wordpress.com/2014/01/meritum-t-3-20113.pdf [dostęp: 17
IV 2014]
1559. WEMHOFF Matthias, HOHLOV
Alexander: Königsberg/Kaliningrad und
Berlin: Bodendenkmalpflege als Schlüssel
zur Stadtgeschichte // In: Russen und Deutsche: 1000 Jahre Kunst, Geschichte und Kultur. [Bd.] 2: Essays. - Petersberg, 2012. - S.
516-527
1560. KOSACZ Jerzy: Plac wielu zwycięstw i klęsk. Prowincja (Sztum) 2012 nr 4
s. 56-64, il.
Plac Plebiscytowy w Kw i d z y n i e
1561. JAREMEK Agnieszka, NOWAKOWSKA Magdalena: L e g i n y, st. IX, woj.
warmińsko-mazurskie: wyniki badań sondażowych w roku 2011. Światowit. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol.
2011 T. 50 (dr. 2012) s. 309-312, il., mapa.
Sum.
1562. WÓJCIK Zbigniew: 25 lat sportu
zapaśniczego w L i d z b a r k u Wa r m i ń s k i m (1985-2010) // In: Kultura fizyczna
w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej. - Gorzów Wlkp., 2012. - S. 401-416: tab.
Sum.
122
Pomorze Wschodnie
1563. DZIMIRA Michał: Historia L i d z b a r k a [ We l s k i e g o ] 1301-2011: tajemnice i ciekawostki. - Lidzbark: Michał Dzimira,
2012. - 127 s.: il., tab.
1564. IWANICKI Piotr: Cmentarzysko
w L i s a c h pow. gołdapski w świetle źródeł
archiwalnych i współczesnych badań archeologicznych. Pruthenia 2012 T. 7 s. 69-84, il.,
pl.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 2 IX
2014]
1565. WŁODARCZYK Bożena, TOMKIEWICZ Monika: Twierdza M a l b o r k :
losy mieszkańców w 1945 roku. Prowincja
(Sztum) 2012 nr 2 s. 138-150, il.
1566. MATERIALS of linear band pottery culture from site 17 in M a ł e R a d o w i s k a , Wąbrzeźno comm., Kujawsko-pomorskie voivodeship / [aut.] Grzegorz Osipowicz
[et al.]. Spraw. Archeol. 2012 [T.] 64 s. 215250, [4] s. tabl., il., mapa, tab. Sum.
Toż w jęz. pol. pt.: Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska nr 17 w Małych Radowiskach,
gm. Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie s. 250-267
1567. ZARZECKI Jarosław: Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych
w M a m e r k a c h pod Węgorzewem: zarys
historyczny. Rocz. Mazur. 2012 T. 16 s. 45-68,
il., mapa
1568. RADOCH Marek: Krzyżackie
przywileje dla mieszkańców Świętego Mikołaja (Sanct Niclas): kilka uwag o początkach
M i k o ł a j e k . Echa Przeszłości 2012 [T.] 13
s. 57-71. Sum.
Aneks źródłowy s. 66-71
1569. PRUSIŃSKI Tadeusz: Historia
kina w M o r ą g u . Okolice Ostródy 2012 s.
87-100, il.
HASSEL G. J.: [...] symboliki herbu miasta M r ą g o wa... = poz. 406
1570. GRENZ-SZUTA Katarzyna, KLASA Andrzej: M ś c i s z e w i c e [pow. kart.]
dawniej i dziś. - Mściszewice, 2011
Rec.: SZULIST Władysław // In: Z przeszłości i hi-
storiografii diecezji pelplińskiej w latach 1945-2011 / W.
Szulist - Gdańsk, 2012. - S. 122-126
1571. BOJARSKI Jacek: Badania nad
morfologią i stylistyką wczesnośredniowieczych badań ceramicznych z N a p o l a na
ziemi chełmińskiej. Acta Univ. N. Copern.,
Archeol. 2012 [z.] 32 s. 291-364, il., tab., wykr.
Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ARCH.2012.009 [dostęp: 23 IV 2013]
1572. BOJARSKI Jacek: Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu
na ziemi chełmińskiej: wytwórczość garncarska jako źródło poznania lokalnych procesów
osadniczych. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2012. - 361 s.: il., tab., wykr. Bibliogr. s. 345358. Sum.
1573. MARCINIAK-KAJZER Anna: System grzewczy zamku w N a r z y m i u [pow.
działd.]: wstępna próba rekonstrukcji. Acta
Univ. Lodz., Folia Archaeol 2010 [z.] 27 s. 7787, il., pl. Sum.
1574. HISTORIA N i d z i c y i okolic /
red. Waldemar Rezmer; Starostwo Powiatowe w Nidzicy. - Nidzica, 2012. - 634 s., [20] s.
tabl.: il., mapy, tab. Bibliogr. s. 571-583
Treść: POLIŃSKI Dariusz: Nidzica i okolice w pradziejach s. 11-31. - JÓŹWIAK Sławomir: Dzieje miasta
i okolic w średniowieczu s. 33-72. - WIJACZKA Jacek:
Dzieje Nidzicy w latach 1466-1807 s. 73-164. - WIJACZKA Jacek: Dzieje wsi do końca XVIII wieku s. 165-202.
- ZIELIŃSKA Agnieszka: Dzieje miasta i okolic w latach
1807-1914 s. 203-267. - CENTEK Jarosław: Nidzickie
w latach 1914-1945 s. 269-304. - GOLON Mirosław: Nidzica i okolice w czasach PRL s. 305-515. - KOZŁOWSKI
Patryk: Nidzica w latach 1990-2010 (gmina, powiat) s.
517-570
Rec.: PATEJUK Piotr, Rocz. Mazur. 2012 T. 16 s. 296300
1575. PIOTRKOWSKA Joanna: Powojenna adaptacja i integracja ludności na Mazurach na przykładzie miasta Nidzica // In:
Re-wizje regionalne: studenckie badania naukowe 2011. - Gdańsk, 2012. - S. 233-272
1576. JANIAK Radosław: Kamienna
konstrukcja w kształcie łodzi na cmentarzysku w N o w e j S i k o r s k i e j H u c i e , stan.
2, pow. Kartuzy // In: Peregrinationes archa-
Pomorze Wschodnie
eologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae. - Kraków, 2012. - S. 65-70:
il., mapa. Streszcz. Sum.
1577. KOŚCIŃSKI Wojciech: Stoczterdziestolecie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nowem: przyczynek do historii ruchu strażackiego w N o w e m [pow. świec.]. - Gdynia:
Wydaw. Region, [2012]. - 37, [3] s.: il.
123
„złote czasy”: kortowskie emocje z perspektywy kibica s.
187-206
Dzielnica Olsztyna
1583. SZYMANOWICZ Adam, STRZYŻEWSKI Sylwester: History of O r z y s z
[pow. piski] conspiracy. Zesz. Nauk. / Wyż.
Szk. Ofic. Wojsk Ląd. 2011 nr 2 s. 101-118,
tab. Streszcz.
KSIĘGA ławnicza miasta Nowego... = poz. 569
Wersja elektron.: http://www.zeszyty-naukowe.wso.
wroc.pl/images/2011/zn_2/08_szymanowicz.pdf
[dostęp: 12 V 2014].
W l. 1951-1952
1578. WAŁASZEWSKA Magdalena,
WOŹNIAK Piotr: Badania kamiennych kręgów na przykładzie stanowiska w O d r a c h
[pow. chojn.]. Rydwan 2012 nr 7 s. 39-51, il.
GŁOWIŃSKA A.: Powiat o s t r ó d z k i : bibliografia... = poz. 3
1579. WOŹNIAK Piotr: Astronomiczne
przeznaczenie kręgów na przykładzie nekropoli odrzańskiej. Rydwan 2012 nr 7 s. 52-57,
il.
1580. KARKOWSKA Marta: Pamięć
kulturowa a zmiany w krajobrazie miasta:
analiza obchodów rocznicowych lokacji O l s z t y n a w świetle koncepcji Aleidy i Jana
Assmannów. Kult. i Społ. 2010 T. 54 nr 4 s.
77-98. Sum.
1581. ŁAZOWSKA Lucyna, MURAWSKA Janina: Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie 1991-2011. - Olsztyn: Olszt. Okręg.
Izba Aptek., 2011. - 127 s.: il.
1582. MIKROHISTORIA Kortowa: konteksty - refleksje - narracje / red. nauk. Joanna Maria Garbula. - Olsztyn: Wydaw. Uniw.
Warm.-Maz., 2012. - 212 s.: il., tab. Sum.
Z treści: OLUBIŃSKI Andrzej: Kortowo jako „świat
życia” i „mała ojczyzna” w edukacyjnej przestrzeni s. 3256. - ACHREMCZYK Stanisław: Kortowo: od folwarku
do uniwersyteckiego miasteczka s. 59-75. - CHŁOSTA
Jan: Trzy osobliwe tajemnice dawnego Kortowa s. 76-88.
- DĄBKOWSKA Barbara: Cieszyńskie korzenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie s. 89-106.
- ZAKRZEWSKA Aldona: Olsztyńskie Duszpasterstwo
Akademickie w Kortowie s. 107-130. - RADZISZEWSKA
Maria: Związek Nauczycielstwa Polskiego w kortowskim
środowisku akademickim s. 131-157. - MALEWSKA
Eugenia: Codzienność życia kulturalnego w Kortowie s.
158-163. - BARTNIKOWSKA Urszula: Krótka historia
kortowskiego humoru s. 164-173. - SAWCZUK Wiktor:
Kulturotwórcza rola kortowskiego kampusu uczelnianego s. 174-186. - ANTONOW Agnieszka: Siatkarskie
1584. KOŁODZIEJ Wiesław: Ostróda:
miasto garnizonowe. - Ostróda, 2011
Rec.: MACIUSZCZAK Wiesław, Okolice Ostródy
2012 s. 149-158
1585. WIŚNIEWSKI Bogdan: P e l p l i n :
miasto ks. Janusza St. Pasierba [1929-1993].
Teki Kociewskie 2012 z. 6 s. 110-114
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 19 II 2014]
1586. LAU Nina: Pilgramsdorf/P i e l g r z y m o w o [pow. nidz.]: ein Fundplatz
der römischen Kaiserzeit in Nordmasowien.
- Neumünster: Wachholtz Verl., 2012. - 219
s.: il., faks., mapy. - ( Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete; Bd. 11). Bibliogr. s. 133-145. Zsfg. Sum.
Streszcz.
1587. HISTORIA P r u s z c z a G d a ń s k i e g o do 1989 roku / red. Błażej Śliwiński.
- Pruszcz Gdański, 2008
Polem.: MOŻEJKO Beata, ŚLIWIŃSKI Błażej: O
dziedzicach Pruszcza Gdańskiego w XIII i początkach
XIV wieku: w odpowiedzi Wiesławowi Długokęckiemu,
Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 2 s. 93-109 [dot. rozdz.: Możejko
B., Śliwiński B.: W czasach średniowiecza]. - repl.: DŁUGOKĘCKI Wiesław: O początkach Pruszcza i kanału
Raduni: odpowiedź Beacie Możejko i Błażejowi Śliwińskiemu, Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 2 s. 131-138 [zob. też poz.
756]
1588. HOFFMANN Wilhelm: Kronika
wsi Pruszcz w powiecie Gdańskie Wyżyny:
zbiór artykułów publikowanych pod tytułem
„Z dni minionych” w „Wiadomościach dla
Pruszcza, Oruni i okolic”, opracowanych na
124
Pomorze Wschodnie
podstawie źródeł urzędowych przez wójta
gminy w Pruszczu Wilhelma Hoffmanna /
red. nauk. Radosław Biskup. - Pruszcz Gdański: Maszoperia Literacka, 2012. - 142, [1] s:
il.
1589. DOLATOWSKI Dariusz: Zarys
dziejów gminy P r z y w i d z [pow. gdań.]
od czasów najdawniejszych do 1939 roku. Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2012. - 133,
[2] s.: il., faks. Bibliogr. s. 130-133
1590. DOLATOWSKI Dariusz: Zarys
dziejów gminy P s z c z ó ł k i [pow. gdań.]
od czasów najdawniejszych do 1945 roku. Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2012. - 150,
[1] s.: il., faks., pl., portr. Bibliogr. s. 146-150
1591. BLUSIEWICZ Karolina: P u c k
(działka nr 123), woj. pomorskie: badania
w latach 2010-2011. Światowit. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol.
2011 T. 50 (dr. 2012) s. 337-342, il., mapa.
Sum.
1592. NAZARUK Ireneusz, STARSKI
Michał: Puck (skarpa nadmorska), woj. pomorskie: badania w roku 2011. Światowit.
Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2011 T. 50 (dr. 2012) s. 343-348, il.,
mapa. Sum.
1593. TALAGA Maciej: I po szpilkę warto
się schylić: znaleziska późnośredniowiecznych
i wczesnonowożytnych szpilek z wykopalisk
na zamku w Pucku. Kwart. Hist. Kult. Mat.
2012 R. 60 nr 1 s. 3-20, il., tab., wykr. Sum.
1594. ZIEMIA Pucka: przewodnik /
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku. Gdańsk, 2012. - 235 s.: il., mapy, pl.
Z treści: KUKLIK Mirosław: Tradycja i dziedzictwo
kulturowe Powiatu Puckiego s. 11-40. - KRÓL Danuta:
Osada łowców fok w Rzucewie s. 41-55. - SKÓRA Krzysztof E., SELIN Monika: Morski skarbiec Ziemi Puckiej s.
56-78. - POMIAN Iwona: Podwodne atrakcje turystyczne
Zatoki Gdańskiej s. 80-101. - MATZKEN Jan: Porty i przystanie Ziemi Puckiej s. 102-116. - GROCHOWSKA Joanna: Zaślubiny Polski z morzem 10 lutego 1920 r. s. 117143. - KAMIŃSKI Radosław: Szlakiem dworów i pałaców
Powiatu Puckiego s. 144-164. - DETTLAFF Jan P.: Szlak
Cysterski na Ziemi Puckiej s. 165-184. - WOŹNIAKOWSKI Arkadiusz: Fortyfikacje Ziemi Puckiej s. 185-207
1595. KORZENIAK Wojciech: R a d z y ń
C h e ł m i ń s k i : czas jubileuszu. - Pelplin:
„Bernardinum”, 2010. - 94, [2] s., [12] s. tabl.
1596. Das GRÄBERFELD des 13. bis. 15.
Jahrhunderts von Stangenwalde bei Rossitten
[R o s i t y ] auf der Kurischen Nehrung: Auswertung der Materiellen im Berliner Bestand
des Prussia-Sammlung (ehemals Königsberg/Ostpreussen) / [aut.] Felix Biermann [et
al.]. Acta Praehist. et Archaeol. 2011 Bd. 43 s.
215-352
1597. NOWOTKA Marek: Funkcjonowanie Gromadzkiej Rady Narodowej w R o z o g a c h [pow. szczyc.]: zarys problematyki.
Rocz. Mazur. 2012 T. 16 s. 255-274
1598. GOGAN Wiesław: Majątek R u l e w o [pow. świec.] i jego właściciele. Rydwan
2012 nr 7 s. 289-298, il.
1599. HISTORIA R u m i od pradziejów
do 1945 roku. [T. 1] / [red. Błażej Śliwiński].
- Gdynia: Wydaw. Region, 2012. - 339, [5] s.,
VIII s. tabl.: il. Bibliogr. s. 323-331
1600. FIŜHAUZEN [R y b a k i ], Pillau
i ih sosedi glazami Oskara Ŝlihta: glavy iz
knigi O. Schlicht „Das westliche Samland”
s dopolneniâmi / predisl., per. s. nem. i dop.
B. I. Volučevskij, L. V. Gorûnova. - Kaliningrad: Biznes-Kontakt. - 280 s.: il.
Na podstawie pracy O. Schlichta: Dresden, 1922
1601. 20 [DWADZIEŚCIA] lat samorządu w gminie S i e r a k o w i c e 1990-2010
/ red. Maria Kolka. - Sierakowice: Gm. Sierakowice, 2011. - 226, [1] s.: il. - (Biblioteka
Miesięcznika „Wiadomości Sierakowickie”;
3)
1602. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Życie polityczne, sądowe, religijne, gospodarcze i kulturalne w S k a r s z e w a c h w stolicy
województwa pomorskiego za I Rzeczypospolitej. Z. 2. - Sopot: Wydaw. POMORSSAP,
2012. - 28 s.: il., faks., mapa
Z. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 1385
Pomorze Wschodnie
1603. BADOWSKA Anna, STAROŚCIAK Dorota: Historia Państwowego Domu
Dziecka nr 5 na Stawowiu przy ulicy Stalina
618 w S o p o c i e . Rocz. Sopocki 2012 [T.] 23
s. 17-32, il.
1604. BUCHHOLZ-TODOROSKA Małgorzata: Wolne miasto Zoppot. Karta 2012
[nr] 71 s. 2-29, il.
ROCZNIK Sopocki... = poz. 86
1605. KOCHANOWSKI Marian: S t a r a
J a n i a [pow. starog.], czyli w jaki sposób archeolodzy pozyskiwali znaleziska z reliktów
cmentarzyska sprzed 2500 lat. Rydwan 2012
nr 7 s. 14-21, il.
1606. PAPROT Aleksandra: S t a r a
K o ś c i e l n i c a [pow. malb.]: dzieje żuławskiej wsi. - Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar,
2012. - 150, [1] s.: il., mapa, tab., wykr. Bibliogr. s. 141-146
1607. KUKAWKA Stanisław: Ceramika
naczyniowa kultury pucharów lejkowatych
ze stanowiska 4 w S t a r y c h M a r z a c h ,
gm. Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie. Acta
Univ. N. Copern., Archeol. 2012 [z.] 32 s. 201228, il., mapa, tab. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ARCH.2012.006 [dostęp: 23 IV 2013]
1608. KAZAŃSKI Arkadiusz: „Solidarność” w S t a r o g a r d z i e G d a ń s k i m
1980-1981: MKZ Kociewie - samodzielny region czy podregion Regionu Gdańskiego? //
In: Tam też była „Solidarność”: małe ośrodki
ruchu związkowego i ich rola w latach 19801990. - Białystok, 2012. - S. 57-64
1609. LINSENBARTH Adam: Powiązania Starogardu z Oddziałem II Sztabu Generalnego/Głównego oraz Sztabem Naczelnego Wodza. Rydwan 2012 nr 7 s. 222-242, il.,
faks., portr.
1610. PAPROT Aleksandra: Nekropolia
mennonicka w S t o g a c h M a l b o r s k i c h
jako źródło tradycji i informacji o byłych
mieszkańcach Żuław // In: Re-wizje regio-
125
nalne: studenckie badania naukowe 2011. Gdańsk, 2012. - S. 67-98
1611. JANUSZEK Katarzyna: Krzemienne groty strzał jako przykład wyznacznika
początków epoki brązu na stanowisku 1
w S u c h a c z u , gm. Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie. Światowit. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2011
T. 50 (dr. 2012) s. 145-150, il., tab. Sum.
1612. JANUSZEK Katarzyna: Materiały
krzemienne nawiązujące do wyrobów późnego paleolitu z Suchacza, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie. Światowit. Fasc. B: Archeol.
Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 20062008 T. 48 (dr. 2012) s. 67-71, [3] s. tabl., tab.
Sum.
1613. MANASTERSKI Dariusz: Typ
Juodkrantė: iwieński i trzcinecki komponent
stylistyczny w ceramice z rzucewskiej osady
w Suchaczu. Światowit. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2011 T. 50
(dr. 2012) s. 151-168, il. Sum.
1614. GUMIŃSKI Witold: Nowe wyjątkowe siedlisko osadnicze paraneolitycznej
kultury Zedmar na wschodnim cyplu wyspy
S z c z e p a n k i [pow. giż.] (sektor „A”) na
Mazurach. Światowit. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2011 T. 50
(dr. 2012) s. 87-144, il., mapy, tab., wykr. Sum.
1615. KOCHANOWSKI Marian: Pradziejowy skarb z Lasu S z p ę g a w s k i e g o .
Rydwan 2012 nr 7 s. 22-30, il.
GARBA B.: Położenie ludności rodzimej powiatu
s z t u m s k i e g o ... = poz. 2236
1616. SZRAMOWSKI Wojciech: Dzieje
miasta Sztumu w latach 1416-1772. - Toruń,
2011
Rec.: LUBIŃSKI Andrzej, Prowincja (Sztum) 2012
nr 2 s. 168-170
1617. S Z T U T O W O czy Stutthof?:
oswajanie krajobrazu kulturowego / red. Łukasz Banaszek, Małgorzata Wosińska. - Poznań, 2011
Rec.: LEOCIAK Jacek, Zagłada Żydów 2012 nr 8 s.
568-570
126
Pomorze Wschodnie
1618. KOŁYSZKO Marek: Cmentarz
parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Ś l i w i c a c h [pow. tuch.] w latach 18671920. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2012.
- 208 s.: il., mapa
1619. WĘSIERSKI Adam: Przeszłość
śliwickich wsi w faktach i fotografii. T. 1-2. Tuchola: Przeds. Mark. LOGO, 2012. - 136 s.:
il., portr., tab.; 139 s.: il., portr., tab.
ATLAS historyczny miast polskich [...] Ś w i e c i e . . .
= poz. 430
1620. HALICKI Krzysztof: Szkice z dziejów Świecia nad Wisłą i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym. - Wyd. 2. - Toruń:
Cycero.pl, 2012. - 212 s.: il., portr., tab., wykr.
1621. LIS Violetta, PUROWSKI Tomasz:
Zagadkowe narzędzie z poroża jelenia, znalezione na osadzie obronnej ludności kultury
kurhanów zachodniobałtyjskich w Ta r ł a w k a c h [pow. węgorz.], woj. warmińsko-mazurskie. Światowit. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2006-2008 T.
48 (dr. 2012) s. 83-87, [4] s. tabl. Sum.
1622. GLINKOWSKI Czesław: Związki
ziemi t c z e w s k i e j z Wisłą. - Tczew: Kociew. Kantor Edyt., 2012. - 240 s.: il., portr.,
tab.
1623. KŁODZIŃSKI Marcin: Pierwsze
powojenne seanse, czyli w tczewskim kinie.
Teki Kociewskie 2012 z. 6 s. 151-158
1626. BRODA Michalina: Instrukcje lekarskie dla wielkiego marszałka zakonu krzyżackiego z pierwszej połowy XV wieku. Rocz.
Tor. 2012 [R.] 39 s. 125-136
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-739dfdf0-6f4c41df-bc36-017eaa166dea [dostęp: 27 VII 2013]
CHRULSKA E.: Tres turres sunt tres arces = poz. 842
1627. DRZEWIECKI Bartosz, PĘKACKA-FALKOWSKA Katarzyna: Historia Parku Miejskiego w Toruniu (1817/1818-1939).
- Toruń: ToMiTo, 2012. - 260 s.: il., pl. Bibliogr. s. 252-260
1628. DYGDAŁA Jerzy: Koszty podróży
i pobytu w Warszawie toruńskich deputowanych na sejm 1767 roku. Kwart. Hist. Kult.
Mat. 2012 R. 60 nr 3 s. 443-456. Sum.
1629. DYGDAŁA Jerzy: Listy Rady Miasta Torunia w XVIII wieku: adresaci, częstotliwość, zasięg terytorialny. Klio (Toruń) 2012
[nr] 23 s. 129-142. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
KLIO.2012.060 [dostęp: 3 III 2014]
1630. FEINAUER Samuel: Mehr als zwei
Lesearten?: der Jesuitenorden in den Historiographien zum „Thorner Blutgericht” von
1724. Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml.
2011 Bd. 55 (dr. 2012) s. 110-122. Streszcz.
Sum.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 20 II 2014]
1631. GIĘTKOWSKI Mirosław: Twierdza pierścieniowa w Toruniu w latach 18151914 // In: Militaria pomorskie: zbiór studiów. T. 3. - Bydgoszcz, 2012. - S. 8-29: tab.
1624. RÓŻAŃSKI Jarosław: Zmiany
w przestrzeni miejskiej Tczewa w okresie
transformacji systemowej. Teki Kociewskie
2012 z. 6 s. 103-109
1632. GIĘTKOWSKI Mirosław: Twierdza Toruń i jej garnizon do 1815 roku // In:
Militaria pomorskie: zbiór studiów. T. 4. Bydgoszcz, 2012. - S. 8-28
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 19 II 2014]
1625. ANTONOWICZ Michał: Mniejszość niemiecka w To r u n i u : przeszłość
- teraźniejszość - przyszłość. Okolice 2012 T.
10 s. 103-120
1633. GROTEK Edyta: Soziolinguistische Situation im Thorn des 19. Jahrhunderts: ausgewählte Aspekte // In: Deutsche
und Polen im Kontakt: Sprache als Indikator
gegenseitiger Beziehungen. - Frankfurt/M.,
2012. - S. 83-100: il. Streszcz.
Pomorze Wschodnie
1634. ŁYCZAK Bartłomiej: Łyżki, morselki i kantaty: osiemnastowieczne upominki
na kierę i Nowy Rok w Toruniu i innych miastach Prus Królewskich. Kwart. Hist. Kult.
Mat. 2012 R. 60 nr 1 s. 33-48, tab. Sum.
1635. MARESZ Teresa: Toruń i wybitni
torunianie: o tym, jak miasto szanuje pamięć
o swoich mieszkańcach // In: Z Żywca do
Opola: góral z urodzenia, opolanin z wyboru: księga jubileuszowa [...]. - Opole, 2011.
- S. 315-322
1636. MICHALSKI Krzysztof: Komitet
Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Toruniu wobec najważniejszych wydarzeń 1956 roku. Rocz. Tor. 2012 [R.] 39 s.
43-73, tab. Sum. Zsfg.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-4a75135f-2b504ac6-9da4-f247103ad821 [dostęp: 27 VII 2013]
PANCIERZYŃSKA M.: Obóz „Szmalcówka”... =
poz. 609
127
Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej. - Zielona Góra,
2012. - S. 137-142: il. Zsfg.
1640. SIKORSKI Jerzy: Od Schonefeld
do U n i e s z e w a [pow. olszt.] (1347-1945). Unieszewo: Wydaw. MG, 2007. - 23, [1] s.: il.
1641. SPERSKI Marek: Dwór polski
w Wa p l e w i e [pow. sztum.]. Rocz. Sopocki
2012 [T.] 23 s. 34-61, il.
1642. BREZA Bogusław: Rok 1939
w We j h e r o w i e . Pomerania 2012 nr 9 s. 811, il., faks.
1643. KURPIEWSKA Lucyna, KURPIEWSKI Maciej: Zatrzymane w kadrze:
Wejherowo i powiat morski na starych fotografiach. - Gdynia: Wydaw. Region, 2012.
- 159, [1] s.: il.
SZCZUCZKO W.: List królewski ... = poz. 218
1644. OSOWICKA-GDANIEC
Regina: Wejherowski kalejdoskop. - Wejherowo:
Wydaw. „MS” Maciej Skok, 2012. - 262 s.: il.,
portr.
ZABORSKA U., BIEDRZYCKI A.: Bibliografia miasta Torunia... = poz. 15
SZKOŁA-PENKOWSKA R.: Bibliografia powiatu
wejherowskiego... = poz. 11
ZIELIŃSKA A.: Przemiany struktur demograficznych w Toruniu... = poz. 661
1645. ANGERBURG: [Wę g o r z e w o ]
Beschreibung der Stadt und ihrer Einwohner
/ Kreisgemeinschaft Angerburg e.V. - 3. ergän. u. aktual. Aufl. - Rotenburg, 2011. - 467
s.: il.
ROCZNIK Toruński... = poz. 92
1637. ZIELIŃSKA Agnieszka: Żydzi
w Toruniu w latach 1847-1914: elementy
analizy demograficznej. Klio (Toruń) 2012
[nr] 22 s. 133-153, tab.
Wersja elektron.: http://www.apcz.pl/czasopisma/
index.php/KLIO/article/view/KLIO.2012.044/1182 [dostęp: 3 III 2014]
1638. WĘSIERSKI Adam: Obchody
świąt i rocznic narodowych w powiecie t u c h o l s k i m w latach 1920-1939. - Tuchola:
Przeds. Mark. LOGO, 2012. - 155, [1] s.: il.,
tab., portr.
1639. FUDZIŃSKI Mirosław, FUDZIŃSKI Piotr: Znalezisko zdobionej pokrywy
czapkowatej w grobie szkieletowym z okresu rzymskiego w U l k o w y c h , gm. Pruszcz
Gdański // In: Z najdawniejszych czasów:
1646. WADYL Sławomir: Nietypowe naczynko wczesnośredniowieczne z poziomymi uszkami z grodziska w Wę g r a c h , gm.
Sztum, stanowisko 1. Nasze Pomorze 2011 nr
13 (dr. 2012) s. 113-119, il., mapa
1647. BRZOSKOWSKI Wiesław: Dzieje
trójwsi (W i ę c k o w y, Malary, Junkrowy). Skarszewy: Drukarnia Mirotki, 2012. - 205,
[1] s.: il., mapy
1648. SCHULTZ Fritz: Chronik von
Woedtke/W i t k ó w [pow. wejh.] und Saulin/
Salino: das Majorats- und Rittergut Woedtke
und seine Besitzer von Rexin, von Krause und
128
Pomorze Wschodnie
Rechberg: ein Beitrag zur Regionalgeschichte
Pommerns im heutigen Polen. - München:
Rechberg, 2012. - 365, XXXV s.: il., mapy
1649. JAGIELSKI Tomasz: Wr ó b l e w o
[pow. gdań.]: 700 lat wsi żuławskiej: moja
mała ojczyzna. - Gdańsk: Maszoperia Literacka, 2012. - 62, [2] s., [16] s. tabl.
1650. STROBIN Anna: Grób wojownika
kultury oksywskiej odkryty na stanowisku 13
w Wy c z e c h o w i e , gm. Somonino, pow.
kartuski // In: Z najdawniejszych czasów:
Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej. - Zielona Góra,
2012. - S. 203-212: il. Zsfg.
1651. TEUL Iwona: Analiza antropologiczna szczątków kostnych z grobu ciałopalnego kultury oksywskiej w Wyczechowie,
pow. kartuski // In: Z najdawniejszych czasów: Grzegorzowi Domańskiemu na pięć-
dziesięciolecie pracy naukowej. - Zielona
Góra, 2012. - S. 213-216. Zsfg.
1652. KACPRZAK Krystyna: Towarzystwo Miłośników Ziemi Z a l e w s k i e j
w świetle pytań skierowanych do regionalistów // In: Kim jesteś regionalisto?: sylwetki,
opinie, diagnozy. - Łódź, 2012. - S. 264-266
1653. PATEJUK Piotr Łukasz: Pomnik
w Z a w a d a c h M a ł y c h koło Ostródy jako
leśne miejsce upamiętnienia ofiar zbrodni
hitlerowskiej // In: VIII [Ósma] Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”:
materiały z konferencji [...]. - Poznań, 2012.
- S. 125-13: il.
1654. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Leksykon Ziemi Ż u k o w s k i e j . - Banino:
Zrzesz. Kasz.-Pom. Oddz., 2012. - 136 s.: il.,
portr. Bibliogr. s. 130-133
VIII. OSOBY
Zob. też poz.: 20, 217, 222, 235, 236, 243, 317, 321, 358, 401, 458, 523, 527, 536, 544, 547, 560, 568, 593, 594, 614, 621,
683, 688, 690, 700, 736, 738, 774, 816, 826, 829, 844, 850, 859, 864, 903, 916, 962, 974, 992, 1022, 1028, 1029, 1036,
1047, 1050, 1093, 1125, 1126, 1131, 1134, 1142, 1151, 1169, 1200, 1203, 1205-1208, 1209, 1211, 1215, 1220, 1229, 1232,
1234, 1235, 1237, 1238, 1240, 1244, 1247, 1250, 1252, 1258, 1264, 1272, 1278, 1287, 1310, 1350, 1353, 1364, 1365, 1393,
1404, 1422, 1488, 1501, 1556, 1598, 1610, 1618, 1635, 1641, 1644, 1840, 1936, 2022, 2126, 2127, 2128, 2129, 2136, 2165,
2167, 2170, 2219, 2229, 2248, 2259, 2268, 2270, 2282, 2287, 2291, 2296, 2299, 2304-2306, 2318, 2698, 2796, 2837, 2851,
2979, 3022
1655. BORZYSZKOWSKI Józef, OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Młodokaszubi: szkice biograficzne. - Gdańsk: Inst.
Kasz.; Zrzesz. Kasz.-Pom., 2012. - 343, [1] s.:
il., faks., portr. Bibliogr. s. 337-342
1656. CASPER Birgit: Ost- und Westpreussen in den Kirchenbüchern von St. Petri
in Kopenhagen 1892-1924. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2012 Bd. 42 s. 382-390
1657. CASPER Birgit: Ost- und Westpreussen in Kirchenbüchern 1878-1918: der
Kirchspiele des Amtes Tondern in Dänemark. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2012 Bd. 42 s.
373-381
1658. CISEWSKI Tomasz Marcin: Sylwetki badaczy rodowych dziejów w Pomorskiem na wybranych przykładach z uwzględ-
nieniem ziemi chojnickiej. Zesz. Chojn. 2012
nr 27 s. 180-187, faks.
1659. GÓRNIKIEWICZ-KUROWSKA
Stanisława: Westerplatczycy: losy obrońców
Wojskowej Sładnicy Tranzytowej. - Wyd. 2,
poszerz. i popr. - Gdańsk: Wydaw. Marpress,
2012. - 295, [2] s.: il.
1660. IWICKI Zygmunt: Konwent oliwski (1186-1831): leksykon biograficzny i nie
tylko... / współpr. Maria Babnis. - Gdańsk,
2010
Rec.: KROPIDŁOWSKI Zdzisław, Arch., Bibl. i Muz.
Kośc. 2011 T. 95 s. 389-392. - SZULIST Władysław // In:
Z przeszłości i historiografii diecezji pelplińskiej w latach
1945-2011 / W. Szulist - Gdańsk, 2012. - S. 127-136
1661. JASKULSKI Waldemar: Komendanci Obozu Szkolnego Artylerii/Centrum
Pomorze Wschodnie
Wyszkolenia Artylerii (1922-1927-1939): zarys biografii. - Toruń: Muz. Wojsk Lądowych;
CSAiU, 2012. - 368 s.: il., faks., portr., tab. Bibliogr. s. 331-360
1662. JAŻDŻEWSKI Leszek: Kościerskie
ślady na gdańskim cmentarzu Zaspa. Kościerskie Zesz. Muz. 2012 [nr] 6 s. 9-19, il., portr.
1663. KOTARSKI Edmund: Siedemnastowieczne biografie gdańskiej elity władzy //
In: Proza staropolska. - Łódź, 2011. - S. 147167
1664. KOTARSKI Edmund: Siedemnastowieczne biografie uczonych gdańskich
// In: Miscellanea literackie i teatralne (od
Kochanowskiego do Mrożka): profesorowi
Janowi Okoniowi [...]. Cz. 1. - Łódź, 2010. - S.
310-331
1665. KOZŁOWSKI Edwin Franciszek:
Biografie członków Stowarzyszenia Autorów
Polskich [Oddziału Gdańskiego]: na wieczną
wartę odeszli od nas. Z. 1. - Sopot: Wydaw.
POMORSSAP przy Oddz. Gdań. SAP, 2011.
- 44 s.: portr.
1666. ŁUKASZEWICZ Bohdan: Życiorysy: Ukraińcy z operacji „Wisła” represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 19471956: materiały biograficzne. - Olsztyn, 2009
Rec.: DOMAGAŁA Bożena, Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 1 s. 155-159. - Polem.: ŁUKASZEWICZ Bohdan,
Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 4 s. 813-816
1667. MAŁKOWSKI Kazimierz: Dorobek naukowy i zawodowy mieszkańców
Gdyni. Rocz. Gdyński 2012 nr 24 s. 205-209,
portr.
1668. MIESZKAŃCY parafii Pręgowo
w drugiej połowie XVII wieku. Cz. 1: Źródła
/ [wyd.] Tadeusz Wilczewski. - Gdańsk: Galan, 2012. - 314 s.: il., faks., wykr.
Wersja
elektron.:
http://pbc.gda.pl/publication/24394 [dostęp: 18 V 2013]
1669. MORAWSKI Andrzej: Zajazd pod
złotym liściem. Rocz. Sopocki 2012 [T.] 23 s.
188-193, il.
Biogramy osób pochowanych na sopockich cmentarzach
129
1670. NASZA rodzina: studia i materiały. [Cz.] 2 / red. Zygmunt Szultka. - Słupsk:
[s.n.], 2012. - 122 s.: il., portr.
Z treści: SZULTKA Zygmunt: Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego I. Zjazdu Rodzinnego Szultków-Zinków z działalności za okres od I. do II. Zjazdu
(22 czerwca 2002-23.6.2007) s. 36-51. - GAJDA Janina:
Ojciec Benedykt [Barkowski] s. 55-61. - POZOSTANĄ
w naszej pamięci s. 72-119
1671. O TYCH, którzy już odeszli / red.
Agnieszka Kowalska; Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju Gminy Bobrowo „Aktywna
Gmina”. - Brodnica: Multi, 2012. - 141, [2] s.:
il., portr.
Biogramy osób z gm. Bobrowo, pow. brod.
1672. ORACKI
Tadeusz:
Biografie
Ostródzkie: (wykaz nazwisk od XIV do XX
wieku włącznie). Okolice Ostródy 2012 s. 527
1673. PIERÓG Ireneusz: Szkolni koledzy
Floriana Ceynowy i ich dalsze losy. Kościerskie Zesz. Muz. 2012 [nr] 6 s. 127-144, il.
1674. SŁOWNIK biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Supl. 3 / red. Zbigniew
Nowak; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Gdańsk, 2012. - 335, [1] s.
1675. SŁOWNIK biograficzny powiatu
toruńskiego. T. 1 / red. Jan Krajewski; Starostwo Powiatowe w Toruniu. - Lubicz, 2010.
- 91, [1] s.: il., portr.
1676. SOKOŁOWSKA Małgorzata: Nowi
patroni gdyńskich ulic: zmiany z lat 20022012. Rocz. Gdyński 2012 nr 24 s. 133-161
1677. SZAMBORA Tadeusz: Bohaterowie działdowskiego pogranicza: materiały do
dziejów parafii Narzym. - Narzym: Edmund
Kozłowski, 2010. - 48 s.: il., faks.
1678. SZWOCH Ryszard: Kronika pelplińska jako źródło informacji biograficznych: (komunikat). Rydwan 2012 nr 7 s. 7684, faks.
1679. ŚMIECH Romuald: Pokolenia
stoczniowe: przebieg i bilans życia zawo-
130
Pomorze Wschodnie
dowego grupy inżynierów zatrudnionych
w Stoczni Gdańskiej w latach 1952-1997. Gdańsk: Public Relations Studio Lechosław
Stefaniak, 2011. - 167 s.: il.
1687. BADOWSKA Anna, STAROŚCIAK Dorota: O rodzinie B e h r e n d ó w [w
Gdańsku]. Rocz. Sopocki 2012 [T.] 23 s. 7-16,
il., portr.
1680. VOGELSANG Ernst: Personenkundliche Auszüge zu 45 Häusern mit den
Nummern 1 bis 45 aus den Grundakten
Mohrungen. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2012 Bd.
42 s. 239-248
1688. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Jerzy
B e n k o w s k i [1948-2012]. Mies. Diec. Pelpl.
2012 R. 21 z. 5 s. 239-240, portr.
1681. ZENDEROWSKI Wojciech: Ludzie Ziemi Barczewskiej: słownik biograficzny. - Barczewo: Na zlec. Stow. „Każdemu Dać
Szansę”, 2003. - 175, [3] s.
—————
1682. KŁODZIŃSKI Marcin: Pan i władca powiatu tczewskiego: Jan A n d r y s i a k
(legionista, działacz, powstaniec, I sekretarz).
Kociew. Mag. Region. 2012 nr 2 s. 9-12
1683. MAŁŁEK Janusz: O Piotrze A r t o m i u s z u , pastorze kościoła NMP w Toruniu i jego twórczości. Linguistica Copernicana 2012 nr 2 s. 37-50. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.003 [dostęp: 3 II 2014]
1684. KŠANIENĖ Daiva: Valteris Kristupas B a n a i t i s [1918-1999]: Mažosios
Lietuvos muzikos veikėjas išeivijoje. (Valteris
Kristupas Banaitis: musical agent of Lithuania Minor in emigration). Res Humanitariae
2008 T. 1 s. 155-172, il., portr. Sum.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2008_13.pdf [dostęp: 20 V
2014]
1685. IZYDORCZYK Ignacy: Paweł B ą c z y ń s k i [1901-1973]: patriota, społecznik,
nauczyciel. - Wąbrzeźno: Wąbrz. Zakł. Graf.,
2012. - 112 s.: il., faks., portr.
1686. BORZYSZKOWSKI Józef: O Lechu
B ą d k o w s k i m [1920-1984] - rzeczniku
Rzeczypospolitej i Klubie Myśli Politycznej
im. Konstytucji 3 Maja z siedzibą w Gdańsku
// In: W mazowieckiej przestrzeni kulturowej: prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin
profesora Ryszarda Juszkiewicza. - Warszawa,
2007. - S. 417-430
1689. CHRZANOWSKI Bogdan: Tragiczne losy Leszka B i a ł e g o w 1945 roku
- szefa Wydziału V (Łączności) Komendy
Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej. Biul.
Fund. Gen. E. Zawackiej 2012 R. 24 nr 62 s.
79-82
1690. SMOCZYŃSKI Marian: Włodzimierz B i e l a w s k i (1923-2011): prof. dr
hab., kierownik Kliniki Gastroenterologii
AMG w latach 1981-1988. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2012 T. 42 s. 127, portr.
1691. BIELIŃSKI Bogdan K.: Album
zdjęć rodziny B i e l i ń s k i c h z Rzeżęcina. Gdańsk: Stow. Aut. Pol., 2011. - 85, [1] s.: il.
1692. KONIECZNA Seweryna: Profesor
Tadeusz B i l i k i e w i c z [1901-1980], psychiatra, filozof, historyk medycyny: życie,
działalność, dokonania // In: Szkice z historii
medycyny. - Łódź, 2010. - S. 267-273
M.in. w Gdań. Akad. Med.
1693. BACZKOWSKI Krzysztof: Marian
B i s k u p (19 XII 1922 - 16 IV 2012). Rocz.
Pol. Akad. Umiejętn. 2011/2012 (dr. 2012) s.
300-305
1694. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Marian Biskup (1922-2012). Kom. Maz.- Warm. 2012 nr
2 s. 421-426, il.
CZAJA R.: Marian Biskup... = poz. 343
1695. CZARCIŃSKI Ireneusz: Bibliografia publikacji Mariana Biskupa za lata
1949-2010. Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 4 s. 7-51
DYBAŚ B.: Profesor Marian Biskup... = poz. 347
1696. DYBAŚ Bogusław, MÜLLER Michael G.: Marian Biskup (1922-2012). Historie (Berlin) 2011/2012 Folge 5 s. 289-294
Pomorze Wschodnie
HACKMANN J.: Marian Biskup... = poz. 352
HECKMANN D.: Marian Biskup... = poz. 353
1697. DYGDAŁA Jerzy: Profesor Marian
Biskup (19 XII 1922 - 16 IV 2012). Klio (Toruń) 2012 [nr] 20 s. 315-318
Wersja elektron.: http://www.apcz.pl/czasopisma/
index.php/KLIO/article/view/KLIO.2012.017/1261 [dostęp: 24 II 2014]
1698. KOSMAN Marceli: Profesor Marian Biskup (1922-2012). Prz. Zach. 2012 R.
68 nr 3 s. 321-329
1699. MAŁŁEK Janusz: Marian Biskup
(19 grudnia 1922 - 16 kwietnia 2012). Czasy
Nowożytne 2012 T. 25 s. 275-278
1700. OLIŃSKI Piotr: Marian Biskup
(1922-2012), historyk Torunia. Rocz. Tor.
2012 [R.] 39 s. 7-14, il.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-292980e0-440142b5-9444-a28d8a364398 [dostęp: 27 VII 2013]
1701. SAMSONOWICZ Henryk: Marian
Biskup (19 XII 1922 - 16 IV 2012). Kwart.
Hist. 2012 R. 119 nr 2 s. 413-416
TANDECKI J.: Marian Biskup (1922-2012): historyk... = poz. 389
1702. WRÓBLEWSKA Iwona: Kazimierz
B i s k u p s k i (1906-1967) // In: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011: sylwetki uczonych.
- Warszawa, 2012. - S. 30-36: portr.
Prof., pracownik UMK w Toruniu w l. 1948-1952,
1958-1975
1703. KOBE Rainer: Wie mennonitisch war die Danziger Künstlerfamilie von
B l o c k ? Mennonitische Gesch.- blr 2009 Jg.
66 s. 71-84
1704. MOTYLIŃSKA Monika: Twórczość Willema [ok. 1550-1628] i Abrahama
[1572-1628] van der Blocke: z problematyki
dekoracyjności i tektoniczności // In: Maniera - manieryzm - manieryczność: materiały
LX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki [...]. - Warszawa,
2012. - S. 185-200: il. Sum.
Gdańscy rzeźbiarze i architekci
131
1705. OMILANOWSKA
Małgorzata:
Herbert B ö h m [1894-1954]: architekt miejski Gotenhafen i jego działalność w Gdyni
w latach 1941-1945. Porta Aurea 2012 [T.] 11
s. 320-335, il. Sum.
1706. HERMANN von B o y e n und die
polnische Frage: Denkschriften von 1794 bis
1846 / bearb. v. Hans Rothe. - Köln, 2010
Rec.: KRAUS Hans-Christof, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2011 Bd. 57 (dr. 2012) s. 360-362
1707. JANCA-BRZOZOWSKA
Róża:
Dawid B r u s k i (1897-1980). Rydwan 2012
nr 7 s. 243-247, portr.
Nauczyciel, senator, dyr. gimnazjum w Starogardzie
Gdańskim
1708. CHOLCHA Sławomir: „Wiek Andrzeja B u k o w s k i e g o” [1911-1997]. Pomerania 2012 nr 2 s. 19-21, il.
1709. BORZYSZKOWSKI Józef: Ks.
prof. Jerzy B u x a k o w s k i (1926-2011):
długoletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i gospodarz Spotkań
Pelplińskich. Acta Cassubiana 2012 T. 14 s.
437-441
1710. ŻYCIE i dzieła Floriana C e y n o w y (1817-1881) / red. Józef Borzyszkowski.
- Gdańsk: Inst. Kasz., 2012. - 343 s.: il., faks.,
portr.
Treść: SZULTKA Zygmunt: Ceynowy droga ze Sławoszyna do Bukowca s. 25-100. - ŘEZNÍK Miloš: Czeskie
kontakty Floriana Ceynowy s. 101-130. - KWAŚNIEWSKA Anna: Florian Ceynowa jako prekursor kaszubskiego ludoznawstwa s. 131-162. - KALINOWSKI Daniel:
Materiały etnograficzne Floriana Ceynowy jako formy
dramaturgiczne s. 163-188. - TREDER Jerzy: Florian
Ceynowa a badania i rozwój języka kaszubskiego s. 189230. - BORZYSZKOWSKI Józef: Portret Floriana Ceynowy w pracach jego biografów i następców s. 231-297.
- OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Co z Ceynowy
na dziś i jutro? s. 299-322
1711. JARUSZEWSKI Kazimierz: Ks. Ignacy C y r a [1856-1914]: prezes Towarzystwa
Młodokaszubów. Kluka 2012 [nr] 5 s. 6-10, il.
1712. BOGŁOWSKA Anna: Stefan
C z a j a (1943-2003) // In: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. - Warszawa,
2012. - S. 38-47: portr.
Dyr. Bibl. Uniw. w Toruniu
132
Pomorze Wschodnie
1713. SZWOCH Ryszard: Erazm C z a r n e c k i (1892-1949): działacz patriotyczny
w WM Gdańsku. Kociew. Mag. Region. 2012
nr 4 s. 37-39, il.
1714. LINKNER Tadeusz: Podróże księdza Konstantego D a m r o t a . Prowincja
(Sztum) 2012 nr 4 s. 91-97
Fragment książki: LINKNER T.: Śląski poeta na Kaszubach...; zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 1532
1715. SKOLIMOWSKA Anna, TURSKA
Magdalena: Corpus of Ioannes D a n t i s c u s ’
[1485-1548] texts and correspondence: digital
edition of renaissance sources // In: Quellen
kirchlicher Provenienz neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte [...]. - Toruń,
2011. - S. 229-250: il., tab., wykr.
1716. PAJKA Stanisław: Henryk D ą b r o w s k i [1934-2012] zasłużony dla Mazur.
Rocz. Mazur. 2012 T. 16 s. 288-291, il.
Nauczyciel, historyk, poeta, muzealnik w Rozogach
1717. KUIK-KALINOWSKA
Adela:
„Łgarz z Wiela” i „redaktor z Winony”: Hieronim D e r d o w s k i [1852-1902] i jego kontynuatorzy: zarys problemu. Słup. Pr. Filolog.,
Seria Filologia Pol. 2004 nr 2 s. 37-44
1718. MURAWSKI Zbigniew: Wspomnienie: dr n. tech. Hanna Teresa D o m a ń s k a -Lifsches (23 listopada 1932 - 10
września 2009). Rocz. Sopocki 2012 [T.] 23 s.
183-187, portr.
GARCZYŃSKI T.: D o r p o w s c y... = poz. 398
1719. D R Ą C Z K O W S K I Franciszek:
Autobiografia. - Pelplin: „Bernardinum”,
2010. - 225 s.
Dot. m.in. posługi kapłańskiej na Kaszubach i pełnienia funkcji rektora Wyż. Semin. Duchow. w Toruniu
1720. LANGOWSKI Adam: Strzały
w hufcu pracy: historia Ireneusza D r o g o s z a . Prowincja (Sztum) 2012 nr 4 s. 137-142,
portr., faks.
Grudzień 1970 r. w Gdyni
1721. PALMOWSKI Tadeusz: Pro memoria profesor Jan D r w a l (1943-2012).
Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 457-458
Geograf, pracownik Uniw. Gdań.
1722. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Jerzy
D u d a [1960-2012]. Mies. Diec. Pelpl. 2012
R. 21 z. 11/12 s. 413-415, portr.
1723. GAWIN Łukasz, STASIAK Jolanta: Materiały Mikołaja D z i k o w s k i e g o
(1883-1957) (III-80). Biul. Arch. PAN 2012
nr 53 s. 97-104
W Archiwum PAN w Warszawie
1724. POPŁAWSKA Lucyna: Mikołaja
Dzikowskiego Katalog atlasów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie ze szczególnym
uwzględnieniem zbiorów Joachima Lelewela
oraz map Polski: Wilno, Nakładem Biblioteki
USB, 1935-1939. Biul. Arch. PAN 2012 nr 53
s. 145-173, il., portr., tab.
1725. JEZIERSKI Jacek: Śp. ks. dr Marian E j s m o n t (1938-2012). Warm. Wiad.
Archidiec. 2012 R. 67 nr 117 s. 81-83
1726. MARSCHLER Thomas: Karl
E s c h w e i l e r (1886-1936): theologische
Erkenntnislehre und nationalsozialistische
Ideologie. - Regensburg: Pustet, 2011. - XI,
428 s.: il. - (Quellen und Studien zur neueren
Theologiegeschichte; 9). Bibliogr. s. 381-418
Od 1928 r. prof. teologii w Braniewie
1727. BORZYSZKOWSKI Józef: Kaszubska droga Franciszka F e n i k o w s k i e g o [1922-1982]. Cz. 1-2. Pomerania 2012 nr
5 s. 16-17, il., portr.; nr 6 s. 23-26, il.
1728. FRANCISZEK Fenikowski [19221982]: Kaszuby na nowo opisane / red. Daniel
Kalinowski. - Słupsk: Akad. Pom.; Gdańsk:
Inst. Kasz., 2012. - 256 s.: il., faks., portr.
Treść: BORZYSZKOWSKI Józef: Między Poznaniem
a Warszawą i... Wejherowem: droga kaszubska Franciszka
Fenikowskiego s. 11-36. - LINKNER Tadeusz: Mitologia
i demonologia w Pigułkach ze Starej Apteki s. 37-52. PRUSZYŃSKI Artur: Franciszek Fenikowski o folklorze
ludzi morza s. 53-64. - KĘCIŃSKA-KACZMAREK Jowita: „Kaszubą jestem, Kaszubą zostanę”, czyli Walentego
Onasza przypadki s. 65-74. - BOBKOWSKA Magdalena:
Kaszubski świat w prozie Franciszka Fenikowskiego skierowanej do dzieci i młodzieży s. 75-90. - FOLTYN Edyta:
Brzeg jutra a współczesne Inferno: realizm socjalistyczny
Pomorze Wschodnie
a wczesna twórczość Franciszka Fenikowskiego s. 91-108.
- SZWEDEK Zuzanna: Fenikowskiego liryki do żony s.
109-120. - KALINOWSKI Daniel: Historia i zabawa na
pomorskim brzegu: o dramaturgii Franciszka Fenikowskiego s. 121-170. - TREDER Jerzy: Kaszubszczyzna
w twórczości Franciszka Fenikowskiego s. 171-230. - KĘSIKOWA Urszula: Nazwy statków i okrętów w powieściach historycznych Franciszka Fenikowskiego s. 231-242.
- KĘSIKOWA Urszula: Obelgi, wyzwiska i przekleństwa
w powieściach Franciszka Fenikowskiego s. 243-255
1729. ADAMOWICZ Renata: Twórczość Marii i Pawła F i e t k i e w i c z ó w // In:
O biżuterii w Polsce. - Toruń, 2012. - S. 8184. Sum.
Gdańscy bursztynnicy
1730. JASIŃSKI Janusz: Odszedł warmiński profesor Ulrich F o x (1937-2012).
Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 2 s. 427-434, il.
1731. KAMPER-WAREJKO
Joanna:
Profesor Teresa F r i e d e l (1934-2011). Litteraria Copernicana 2011 [nr] 2 (dr. 2012) s.
15-21, portr.
Filolog, językoznawca, pracownik UMK w Toruniu
w l. 1957-2004
1732. ŁAPICZ Czesław: Nauka, dydaktyka, organizacja: profesor Teresa Friedelówna jako nauczyciel akademicki. Linguistica
Copernicana 2012 nr 2 s. 27-34
Wersja elektron.: http://www.apcz.pl/czasopisma/
index.php/LinCop/article/view/LinCop.2012.002/2242
[dostęp: 3 II 2014]
1733. ŁAPICZ Czesław: Profesor Teresa
Friedelówna (1934-2011). Acta Balt.- Slav.
2012 [T.] 36 s. 9-11, portr.
1734. SMUŁKOWA Elżbieta: Wspomnienie o przyjacielu: profesor Teresa Friedel (1934-2011). Linguistica Copernicana
2012 nr 2 s. 15-25, portr.
Wersja elektron.: http://www.apcz.pl/czasopisma/
index.php/LinCop/article/view/LinCop.2012.001/2241
[dostęp: 3 II 2014]
1735. ZAWADZKI Wojciech: Sztumski
męczennik o. Gottfried F u c h s [1892-1945].
Prowincja (Sztum) 2012 nr 1 s. 125-133, il.
1736. JĘDRZYŃSKI Zefiryn:
G a r d z i e l e w s k a (1926-2012),
Janina
wielka
133
dama kultury i światowej fotografii. Rocz.
Tor. 2012 [R.] 39 s. 279-286, il.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-58ceaa2c-fde443c7-8fe6-c1a20df4364c [dostęp: 27 VII 2013]
1737. WARDZYŃSKA Katarzyna: Ephraim G e r l a c h : rzeźbiarz chełmiński doby
późnego baroku i rokoka // In: Splendor i fantazja: studia nad rzeźbą rokokową w dawnej
Rzeczypospolitej i na Śląsku. - Warszawa,
2012. - S. 139-194: il., mapa. Sum.
1738. PIETRUSZKIEWICZ Eugeniusz:
Edward G i z e w i u s z [1798-1880]: mazurski przyjaciel małego narodu. Almanach Sejneński 2006-2008 [nr] 6 (dr. 2012) s. 313-319,
il. Streszcz. w jęz. lit.
1739. GUSTAW G i z e w i u s z 18101848: kaznodzieja, folklorysta, publicysta:
materiały z konferencji naukowej, Ostróda
14 maja 2010 / red. Stanisław Achremczyk,
Marek Jankowski. - Ostróda: Muz., 2012. 103, [1] s.: il, faks., tab.
Treść: ACHREMCZYK Stanisław: Gustaw Gizewiusz i jego czasy s. 7-16. - CHRZANOWSKI Tomasz:
Lata gimnazjalne Gustawa Gizewiusza w Ełku (18221828) s. 17-27. - JASIŃSKI Janusz: Królewiec w życiu
Gizewiusza s. 29-35. - WACŁAWIK Beata: Działalność
duszpasterska Gustawa Gizewiusza (1835-1848) s. 3745. - RONDOMAŃSKA Zenona: O miejsce Gustawa
Gizewiusza w folklorystyce polskiej s. 47-59. - JASIŃSKI
Grzegorz: Krąg czytelników „Przyjaciela Ludu Łeckiego”
(1842-1844) s. 61-75. - ORACKI Tadeusz: Kontakty Gustawa Gizewiusza z warszawskim środowiskiem naukowym i literackim s. 77-82. - KOWALSKI Ryszard: Ostróda w czasach Gizewiusza s. 83-92. - JANKOWSKI Marek:
Wystawa „Gustaw Gizewiusz 1810-1848” s. 93-103
1740. JASIŃSKI Janusz: Ostatnie lata
Gustawa Gizewiusza w Ostródzie // In:
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej: prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza. - Warszawa,
2007. - S. 205-215
1741. ROMULEWICZ Anita: Halina
G i ż y ń s k a - B u r a k o w s k a (1931-2012):
życie i praca. Bibl. Warm.- Maz. 2012 nr 3/4:
[dok. elektron.] http://www.wbp.olsztyn.
pl/bwm/bwm_2012_3-4.pdf [dostęp: 22 XII
2014] s. 32-35, il.
Acc.: WYSOCKA Anna: Halina Giżyńska-Burakowska: (bibliografia podmiotowo-przedmiotowa) s. 36-53
134
Pomorze Wschodnie
1742. GOLIŃSKI Edward: Farsa mediów i sądów wobec księdza Edwarda G o l i ń s k i e g o , 1985-1986 r. - [S.l.: s.n.], 2011.
- 128 s.: il., faks.
1749. KOZŁOWSKI Piotr: Uczony
z Samborska: rzecz o Michale Krzysztofie
H a n o w i e [1695-1773]. Zesz. Wałeckie 2012
nr 8 s. 36-46, il., faks., portr.
Dot. wydarzeń w Srokowie, pow. kętrz.
1743. MAJKA Roman: Materiały Karola
G ó r s k i e g o dotyczące bł. Bronisława Markiewicza i wychowanków w zasobie Archiwum
Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała
Archanioła w Markach. Archiwa - Kancelarie
- Zbiory 2012 nr 3 s. 201-214. Sum.
1744. JĘDRZYŃSKI Zefiryn: Moje
wspomnienia ostatnich dziesięciu lat życia
prof. Konrada G ó r s k i e g o [1895-1990].
Rocz. Tor. 2012 [R.] 39 s. 245-272, il.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-cd8b9fe3-c9bb4fbc-b3fb-8352900b7af2 [dostęp: 27 VII 2013]
1745. OSSOWSKI Mirosław: Günter
G r a s s im Danziger Rundfunk 1979-2003
// In: Kultura, literatura, język - pogranicza
komparatystyki: prace ofiarowane profesorowi Lechowi Kolago [...]. [T. 1]. - Warszawa,
2012. - S. 593-605
1746. BRZĘCZEK Edward, ŻERKO
Józef: Wspomnienie o profesorze dr hab.
Marianie G r o c h o c i ń s k i m (10.12.1922 11.09.1995). Stud. i Badania Nauk. 2010 R. 4
nr 2 s. 151-155, portr. Streszcz. Sum.
Pedagog, pracownik Uniw. Gdań.
1747. KSIĄDZ infułat Alfons G r o s z k o w s k i 1915-1993: portret wspomnieniami malowany / red. Barbara Kuna, Ryszard
Muzioł. - Chełmża: Pow. i Miejska Bibl. Publ.,
2012. - 175, [1] s.: il., faks., portr.
Z treści: MUZIOŁ Ryszard: Ksiądz infułat Alfons
Groszkowski (1915-1993) s. 9-38. - KS. INF. Alfons
Groszkowski we wspomnieniach parafian / [aut.] Henryk
Bagiński [et al.] s. 39-88
1748. PRZYBYSZEWSKI Kazimierz: Zofia G u z o w s k a (1877-1972), pisarka, publicystka, działaczka kulturalna i społeczna.
Rocz. Tor. 2012 [R.] 39 s. 195-199, portr.
W l. 1921-1926 w Toruniu
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-b90299c8-5ed54fd4-995d-cf49bffa5536 [dostęp: 27 VII 2013].
NILSSON B.: Från Skara till Danzig: biskop Magnus
H a r a l d s s o n ... = poz. 3502
1750. KRANZ Wilhelm: Die Ahnenliste
des Reinhold Alfred H e l i n g . Altpr. Geschl.kde. Familienarchiv 2012 Bd. 34 s. 71-126
1751. CZERNIAKOWSKA Małgorzata:
Jan H e w e l i u s z : miłośnik ksiąg. - Gdańsk:
Wydaw. Jasne, 2012. - 51, [1] s.: il., faks. Sum.
Zsfg.
TARGOSZ K.: Francuscy goście [...] Heweliusza... =
poz. 834
1752. MIKULSKI Krzysztof: Toruńska
rodzina H i t f e l d ó w // In: Narodziny Rzeczypospolitej: studia z dziejów średniowiecza
i czasów wczesnonowożytnych. T. 1. - Kraków, 2012. - S. 89-138
1753. DOMŻALSKI Tadeusz: Alfons
H o f f m a n n 1885-1963 // In: Polacy zasłużeni dla elektryki: początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki. - Warszawa, 2010. - S. 193-204
1754. WĘGLIŃSKI Marcin: Edmund
H u l s z : „przywódca Grudnia ‘70 w Gdyni”:
TW „Tangens”. Arcana 2011 nr 102 s. 86-92,
il.
1755. WOJTKOWSKI Julian: Ś. p. ksiądz
prałat mgr lic. Piotr I l w i c k i [1924-2012].
Warm. Wiad. Archidiec. 2012 R. 67 nr 120 s.
45-50
1756. RACZYŃSKA Krystyna, GLASNER Leopold: Barbara I w a s z k i e w i c z B i l i k i e w i c z (1935-2011): profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Oczu AMG w latach 1980-2005. Ann. Acad.
Medicae Gedan. 2012 T. 42 s. 135-136, portr.
1757. KONOPKA Witold: Magdalena
J a c o b i - P a w ł o w i c z (1881-1954), profesor Instytutu Muzycznego i Państwowej
Pomorze Wschodnie
Średniej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Rocz. Tor. 2012 [R.]
39 s. 201-206, portr.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-b4bbe65c-74584be2-8203-42bd1701930a [dostęp: 27 VII 2013]
1758. TANDECKI Janusz: Irena J a n o s z - B i s k u p o w a (1925-2011). Zap.
Hist. 2012 T. 77 z. 1 s. 183-185
Archiwista, historyk w Toruniu
1759. TANDECKI Janusz: Irena JanoszBiskupowa (1925-2011). Archeion 2012 T.
113 s. 399-401
1760. SOKOŁOWSKA Małgorzata: Józef
Gabriel J ę c z k o w i a k (1898-1966): radny
miejski [Gdyni], prezes Koła Związku Oficerów Rezerwy. Rocz. Gdyński 2012 nr 24 s.
61-68, il., portr.
1761. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
kanonik Jerzy J u r k i e w i c z [1942-2011].
Tor. Wiad. Kośc. 2012 R. 21 nr 1/2 s. 160-164,
portr.
1762. CHOJNOWSKI Zbigniew: Odkrywania Michała K a j k i ciąg dalszy // In: W
mazowieckiej przestrzeni kulturowej: prace
ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora
Ryszarda Juszkiewicza. - Warszawa, 2007. - S.
479-492
1763. JASIŃSKI Janusz: O Michale Kajce
częściowo autopoprawka. Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 4 s. 769-771
1764. KUK Leszek: Profesor Sławomir
K a l e m b k a (1936-2009). Zap. Hist. 2012 T.
77 z. 1 s. 119-139. Zsfg. Sum.
POSCHMANN B.: Maximilian K a l l e r... = poz.
1263
1765. K A N T meždu zapadom i vostokom: k 200-letiû so dnâ smerti i 280-letiû so
dnâ roždeniâ Immanuila Kanta. Č. 1-2 / red.
Vladimir N. Brûšinkin. - Kaliningrad: Izdat.
RGU im I Kanta, 2005. - 293 s.; 321 s.
Rec.: LEMEŠEVSKIJ K. V., Vestnik Ross. Gosud. Univ.
im. I. Kanta 2006 Vyp. 12 s. 96-99
135
1766. BEREZNOWSKI Zdzisław: Zygmunt K i c z k a (1925-2011): dr n. med., p.o.
kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii AMG w latach
1974-1977. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2012
T. 42 s. 145-146, portr.
1767. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Witold
K i e d r o w s k i [1912-2012]. Mies. Diec. Pelpl. 2012 R. 21 z. 1 s. 25-26, portr.
1768. BORZYSZKOWSKI Józef: Wojciech Lew-K i e d r o w s k i (1937-2011): działacz kaszubsko-pomorski i wydawca. Acta
Cassubiana 2012 T. 14 s. 419-423
1769. WOJCIECH Kiedrowski (19372011): w hołdzie Wielkiemu Kaszubie: wydano z okazji 75. rocznicy urodzin Wojciecha Kiedrowskiego / red. Andrzej Busler;
współpr. red. Edmund Szczesiak. - Gdynia:
Gdyń. Oddz. Zrzesz. Kasz.-Pom., 2012. - 118
s.: il., faks.
1770. LUDZIE Akademii Medycznej
w Gdańsku / red. Seweryna Konieczna;
Gdański Uniwersytet Medyczny. - Gdańsk,
2012. - 285 s.: il., faks. - (Prace Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych. Seria Biograficzna; T. 10). Bibliogr. s. 261-275
Zawiera: HALASZ Jacek: Tadeusz K i e l a n o w s k i
[1905-1992] - lekarz, humanista i społecznik: szkic do
biografii
1771. JUSTA Jolanta: Szkic do portretu
Macieja K i l a r s k i e g o [1922-2003]. Cz. 1.
Pomerania 2012 nr 12 s. 30-32, il., portr.
1772. BOGDAN Jadwiga: Kościerzyna
ścięła go z nóg. Pomerania 2012 nr 5 s. 5557, il.
Historyk, działacz społeczny Jerzy K n y b a (19322010)
1773. KOLANKOWSKI Ludwik: Ludwik
K o l a n k o w s k i 1882-1956: zapiski pamiętnikarskie / do dr. przyg., wst. i przyp. opatrz.
Sylwia Grochowina; Uniwersytet Mikołaja
Kopernika. - Toruń, 2012. - 279, [1] s.: il.,
faks. - (Homines et Historia; 10)
136
Pomorze Wschodnie
1774. PIASEK Wojciech: Nieostra „fotografia” historiograficzno-metodologiczna
Ludwika Kolankowskiego // In: Silva rerum:
opera historica, diplomatica et archivistica
continens, Andreae Tomczak dedicata. - Toruń, 2012. - S. 29-51
1782. TAJEMNICA grobu Mikołaja Kopernika: dialog ekspertów: Kraków, 22-23 II
2010 / red. Michał Kokowski; Polska Akademia Umiejętności. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. - Kraków, 2012.
- 319, [1] s.: il., faks., mapy, portr., tab., wykr.
Streszcz.
1775. KOWALKOWSKI Krzysztof: Józef
K o n d e r a k [1903-1984]: wachmistrz 2 Pułku Szwoleżerów Rokitańskich. Rydwan 2012
nr 7 s. 211-222, il., portr.
Z treści: SIKORSKI Jerzy: Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika: mity i rzeczywistość s. 15-24. - MIKULSKI
Krzysztof, JENDRZEJEWSKA Joanna, STACHOWSKA
Anna: Przodkowie i najbliżsi krewni Mikołaja Kopernika oraz ich żeńskie potomstwo: (skrót referatu) s. 2526. - BRANICKI Wojciech, KUPIEC Tomasz: Analiza
markerów DNA jądrowego w szczątkach z grobu 13/05:
(skrót referatu) s. 27-28. - KUPIEC Tomasz, BRANICKI
Wojciech: Zastosowanie analizy mitochondrialnego
DNA do identyfikacji szczątków ludzkich z grobu 13/05:
(skrót referatu) s. 29-30. - SOŁTYSIAK Arkadiusz:
Wskaźnik interpretacyjny w archeologii na przykładzie
cranium 13/05 z Fromborka s. 31-44. - BEDNAREK
Jarosław: Typologia antropologiczna a domniemana
czaszka Mikołaja Kopernika s. 45-51. - KOZŁOWSKI
Tomasz: Refleksje antropologa nad identyfikacją szczątków kostnych znalezionych w katedrze we Fromborku
jako należących do Mikołaja Kopernika: próba krytycznej oceny s. 53-71. - FLIK Józef: Szesnastowieczne wizerunki Mikołaja Kopernika s. 75-104. - STATYSTYCZNA i filogenetyczna interpretacja wyników badań
mitochondrialnego DNA domniemanych szczątków
Mikołaja Kopernika z archikatedry fromborskiej / [aut.]
Tomasz Grzybowski [et al.] s. 105-120. - GWOZDZ Peter S.: Y-DNA domniemanych szczątków Kopernika należy do haplogrupy R1b1b2a1 s. 121-155. - WALANUS
Adam, KOKOWSKI Michał: Możliwość wykorzystania
radiowęglowej metody datowania w badaniach grobu
Mikołaja Kopernika s. 157-166. - SMENTEK Lidia:
Zagubione czy znalezione? s. 167-176. - KOKOWSKI
Michał: O wadliwości argumentacji za ostatecznym odkryciem szczątków Mikołaja Kopernika. Cz. 1: Wyniki
i interpretacja badań historycznych, archeologicznych,
antropologicznych oraz antroposkopijnych s. 177-215.
- KOKOWSKI Michał: O wadliwości argumentacji za
ostatecznym odkryciem szczątków Mikołaja Kopernika.
Cz. 2: Wyniki i interpretacja badań genealogicznych, historycznych oraz genetycznych s. 217-309. - KOKOWSKI Michał: Postscriptum: czy dialog jest zawsze możliwy? s. 311-314
1776. RENKIELSKA Alicja, CIEŚLEWICZ Nicholas: Wanda K o n d r a t (19192011): profesor nadzwyczajny, kierownik
Kliniki Chirurgii Plastycznej AMG w latach
1977-1989. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2012
T. 42 s. 149-150, portr.
1777. BOCHENEK Mirosław: Czy Mikołaj K o p e r n i k odkrył prawo gorszego
pieniądza? Spraw. Tow. Nauk. Tor. 2011 [nr]
65 (dr. 2012) s. 12-19
1778. GÓRSKI Karol: Mikołaj Kopernik:
środowisko społeczne i samotność. - Wyd. 2
popr. i uzup. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2012. - 289, [2] s.: il., portr. Bibliogr. s. 267271
Wyd. 1: Wrocław, 1973
1779. JEZIERSKI Jacek: Spór wokół grobu i drugiego pochówku Mikołaja Kopernika
// In: Człowiek i Wszechświat: materiały z Interdyscyplinarnej Sesji Naukowej „Człowiek
i Wszechświat” [..]. - Kraków, 2012. - S. 4955. Sum.
KOKOWSKI M.: Co dalej z Mikołajem Kopernikiem?... = poz. 359
1780. POPŁAWSKI Błażej: Obchody
rocznic historycznych: Rok Kopernika i Rok
Odrodzenia (1953). Prz. Hist. 2010 T. 101 z. 3
s. 387-413. Sum.
1781. SCHMIDT Jürgen W.: Zwei Jubiläen in Thorn im Banne nationaler und politischer Leidenschaften: der 400. bzw. 450.
Geburtstag von Nicolaus Copernicus. Westpr.- Jahrb. 2012 Bd. 62 s. 75-85
1783. WASIUTYŃSKI Jeremi: The solar
mystery: an inquiry into the temporal and
the eternal background of the rise of modern
civilization. - Oslo: Solum, 2003. - 478 s., [76]
s. tabl.: faks., fot., portr.
W znacznym stopniu dot. Mikołaja Kopernika
1784. BIEŃ-KACAŁA Agnieszka, KUSTRA Aleksandra: Wiktor K o r n a t o w s k i
(1911-1975) // In: Konstytucjonaliści polscy
Pomorze Wschodnie
1918-2011: sylwetki uczonych. - Warszawa,
2012. - S. 210-215: portr.
Prof., pracownik UMK w Toruniu w l. 1948-1952,
1958-1975
1785. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Józef
K o r n a u s [1930-2012]. Mies. Diec. Pelpl.
2012 R. 21 z. 5 s. 237-239, portr.
1786. KOSTRO Ludwik: Losy wojenne jednej z wielu rodzin: Verdun, Stutthof,
Matzkau, Auschwitz, Katyń, Buchenwald,
Dachau // In: Miejsca święte, miejsca przeklęte: polskie doświadczenie przestrzeni. Łomża, 2012. - S. 315-335: il., faks.
Dot. rodziny K o s t r o
1787. KOSTRO Uwe: Jacob(us) K o s t r o
(1785-1850), Bürger und Sattlermeister zu
Thorn. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2012 Bd. 42 s.
275-284
1788. KŁODZIŃSKI Marcin: Jadwiga
K o ś ć : zapomniany sekretarz. Cz. 1. Kociew.
Mag. Region. 2012 nr 4 s. 7-9
I sekretarz Komitetu Pow. PPR w Tczewie
1789. KURPIEWSKI Maciej: Jan Konrad
K o t ł o w s k i (1912-1972): nieznany fotograf
przedwojennej Gdyni. Rocz. Gdyński 2012 nr
24 s. 69-75, il.
1790. MALISZEWSKI Tomasz: Narcyz
K o z ł o w s k i (1913-2000): pomorski społecznik i oświatowiec. Rocz. Andragog. 2012
s. 245-263, tab. Sum.
1791. GOLIŃSKI Zbigniew: Kalendarz
życia i twórczości Ignacego K r a s i c k i e g o .
[T.] 1-2 / do dr. przyg. i wst. opatrz. Magdalena Górska. - Poznań, 2011
Rec.: DOKTÓR Roman, Wiek Oświecenia 2012 [T.]
28 s. 131-141
1792. ICKIEWICZ Kazimierz: Pionier
polskich kółek rolniczych. Kociew. Mag. Region. 2012 nr 3 s. 18-22, portr.
Juliusz K r a z i e w i c z (1829-1895)
1793. DORSZEWSKI Przemysław [Hubert]: Pomnik dla poćwiartowanego burmistrza: geneza i powstanie pomnika Bar-
137
tłomieja Blumego w Malborku. Prowincja
(Sztum) 2012 nr 3 s. 60-64, il.
Bartholomäus K r e c z m e r - B l u m e
1794. SŁAWIŃSKI Tomasz: K r e t k o w s c y i ich dzieje od połowy XIV wieku. Włocławek: Ofic. Wydaw. „Lega” Włocł. Tow.
Nauk., 2007. - 653 s.: il., portr., tab. Bibliogr.
s. 571-590
Wyd. 2 zm. i popr.: Warszawa, 2011.
Działali także w Prusach Królewskich
Rec.: DMOCHOWSKI Piotr Andrzej, SIKORSKI
Andrzej, Prz. Hist. 2012 T. 103 z. 4 s. 920-924
1795. DUDA Daniel: Mgr inż. Juliusz
K r u s z e w s k i , żołnierz Armii Krajowej,
inżynier okrętowiec, ceniony konstruktor
o dużym autorytecie, społecznik (19252011). Nautologia 2012 R. 47 nr 149 s. 117118, portr.
1796. ŻERKO Józef: Profesor Kazimierz
K u b i k : organizator środowiska naukowego
historyków oświaty i wychowania w Gdańsku. Stud. i Badania Nauk. 2008 R. 2 nr 2 s.
287-307
1797. KRZEMIŃSKI Tomasz: Polityk
dwóch epok: Wiktor K u l e r s k i (18651935). - Toruń, 2008
Rec.: NIEWĘGŁOWSKA Aneta, Czasy Nowożytne
2012 T. 25 s. 231-234
1798. SOKOŁOWSKA Małgorzata: Wiesława Kw i a t k o w s k a [1936-2006]: gdynianka. - Gdynia: Ofic. Wydaw. Verbi Causa,
2011. - 298, [1] s.: il.
1799. LABUDDA Jaromira: Twórcze życie Aleksandra L a b u d y [1902-1981]: zarys
monograficzny. - Bolszewo: Bibl. Publ. Gm.
Wejherowo, 2012. - 167 s.: il., portr., tab. (Biblioteczka Gminy Wejherowo; T. 21). Bibliogr. s. 165-167
1800. JASIŃSKI Tomasz: Życie i dzieło
profesora Gerarda L a b u d y [1916-2010].
Stud. Źródłoznawcze 2010 T. 48 s. 1-5
1801. JUJECZKA Stanisław: Prof. dr
hab. Gerard Labuda (28 grudnia 1916 - 1
października 2010): honorowy członek TPN
138
Pomorze Wschodnie
w Legnicy. Szkice Legnickie 2011 T. 32 s. 292294, portr.
1802. KULA Marcin: Mistrzowie odchodzą. Stud. Migrac. - Prz. Polon. 2011 R. 37 z.
3 s. 5-7
Wspomnienie o Gerardzie Labudzie (1916-2010)
1803. MALINOWSKA Joanna: „Okręt
flagowy” UAM: (na marginesie scenariusza
do filmu o profesorze Gerardzie Labudzie) //
In: Przeszłość odległa i bliska: studia z zakresu politologii i historii. - Poznań, 2012. - S.
599-607
1804. ZIÓŁKOWSKI Józef M.: Roman
L a n d o w s k i [1937-2007] dla Tczewa, Kociewia i Pomorza. - Tczew: Fabryka Sztuk,
2012. - 268 s.: il., faks., portr.
1805. ŁYCZAK Bartłomiej: Johann Anton L a n g e n h a n młodszy [1737-1795]:
toruński rzeźbiarz rokokowy // In: Splendor
i fantazja: studia nad rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku. - Warszawa,
2012. - S. 195-212: il. Sum.
1806. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
proboszcz Piotr L a s k o w s k i [1962-2010].
Tor. Wiad. Kośc. 2012 R. 21 nr 1/2 s. 156-159,
portr.
1807. LUBIŃSKA Jolanta: „Zacznijmy od pomidorów...”: życie Lucyny L e g u t
[1926-2011]. Rocz. Sopocki 2012 [T.] 23 s.
114-131, il., faks., portr.
Aktorka Teatru Wybrzeże, malarka, pisarka
1808. LUCYNA Legut: pisarka, aktorka,
malarka: bibliografia oraz trzy szkice o twórczości / oprac. Małgorzata Smyl, Leszek Rybicki; aut. szkiców Monika Graban-Pomirska,
Hanna Dyktyńska, Małgorzata Abramowicz.
- Gdańsk: Woj. i Miejska Bibl. Publ., 2012. 406, [1] s.: il., portr. + 1 CD-Rom. - (Pomorskie Bibliografie WMBP)
Aktorka Teatru „Wybrzeże” w Gdańsku
1809. ŻERWE Małgorzata: Dla przyjaciół - Lucha [Lucyna Legut 1926-2011]. Rocz.
Sopocki 2012 [T.] 23 s. 132-142, il.
1810. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Roman
L e w a n d o w s k i [1932-2012]. Mies. Diec.
Pelpl. 2012 R. 21 z. 1 s. 27-28, portr.
1811. BORZYSZKOWSKI Józef: Helena
z Byczkowskich L e w n o w a (1916-2011).
Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 424-429
1812. LILIENTHAL Holger: Die Familie
L i l i e n t h a l aus dem Oberland und ihre
Nachkommen. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2012
Bd. 42 s. 125-172, il., faks.
1813. SURKAU Hans-Christoph: Magister Michael L i l i e n t h a l (1686-1750): ein
preussischer Gelehrter in Königsberg zur
Zeit des Umbruchs zwischen Orthodoxie,
Pietismus und Aufklärung. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2012 Bd. 42 s. 45-124, il., faks., mapa
1814. KRAJNIAK Radosław: Martin von
L i n o w : kariera duchownego krzyżackiego
z przełomu XIV i XV wieku. Kom. Maz.Warm. 2012 nr 4 s. 719-733, tab.
1815. PRZYBYSZEWSKI Kazimierz: Roman L u t m a n (Krystian Lutwiński) (18971973), dziennikarz, publicysta, wicedyrektor
Instytutu Bałtyckiego. Rocz. Tor. 2012 [R.] 39
s. 273-277, portr.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-8e2f3717-aba64a29-a7a6-739d4eb678ae [dostęp: 27 VII 2013]
1816. SKRYCKI Radosław: Dr Jarosław
Ł u c z y ń s k i 20 IV 1975 - 2 X 2012. Pol. Prz.
Kartogr. 2012 T. 44 nr 4 s. 381-382, portr.
Acc.: OSTROWSKI J[erzy]: Publikacje doktora Jarosława Łuczyńskiego z zakresu historii kartografii i kartografii historycznej s. 382-384
1817. LUDZIE Akademii Medycznej
w Gdańsku / red. Seweryna Konieczna;
Gdański Uniwersytet Medyczny. - Gdańsk,
2012. - 209 s.: il., faks. - (Prace Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych. Seria Biograficzna; T. 11). Bibliogr. s. 186-188
Zawiera: KONIECZNA Seweryna: Prof. dr Zofia
M a j e w s k a (1907-1997) życie, działalność, dokonania
1818. KARNOWSKI Jan: Aleksander
M a j k o w s k i [1876-1938]: wspomnienia,
Pomorze Wschodnie
listy, uwagi / oprac. i wst. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst. Kasz.; Zrzesz. Kasz.-Pom.,
2012. - 320 s.: il., faks.
1819. OTREMBA Zbigniew: Bronisław
M a l i n o w s k i [1951-1981]: mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza. Gdańsk: Wydaw. Regnum, 2012. - 151, [1] s.,
[104] s. tabl.: il., tab.
1820. GAWRON Mirosław: Pożegnanie
śp. Kazimierza Feliksa M a ł k o w s k i e g o
[1933-2012]: (wygłoszone w dniu pogrzebu
26.09.2012 r. w czasie Mszy Świętej Żałobnej
w Świątyni NMP w Gdyni). Rocz. Gdyński
2012 nr 24 s. 12-15, portr.
Acc.: PISIAK Hanna, CHUDY Alina: Spis publikacji dotyczących Gdyni, Trójmiasta i Wybrzeża autorstwa
Kazimierza Małkowskiego s. 26-28. - DELIŃSKA Liwia:
Artykuły w „Roczniku Gdyńskim” s. 28-29
1821. CHŁOSTA Jan: Edwarda M a r t u s z e w s k i e g o [1921-1982] dzieła pracowitego życia. Okolice Ostródy 2012 s. 107-124,
il.
Historyk Warmii i Mazur
1822. BORCHERS Roland: Eitelfriedrich
M a y [1897-1957]: historyk lokalny Kościerzyny i Sopotu: próba szkicu biograficznego.
Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 156-177. Sum.
Zsfg.
1823. OBARA Katarzyna, SUMIŃSKA
Marta: Jacek M e r k e l // In: Solidarność: ludzie i idee. - Koszalin, 2012. - S. 167-176
Działacz NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
1824. CZERNIAKOWSKA Ewa: Bernard
Zygmunt M i l s k i [1856-1926] jako miłośnik
Mickiewicza. - Gdańsk: Wydaw. Jasne, 2012.
- 52 s.: il., faks., portr. Sum. Zsfg.
1825. BIEŃ-KACAŁA Agnieszka, TARNOWSKA Anna: Edmund M i z e r s k i
(1921-1999) // In: Konstytucjonaliści polscy
1918-2011: sylwetki uczonych. - Warszawa,
2012. - S. 244-248: portr.
139
badacz historii nauki, kultury i oświaty // In:
Wychowanie w zreformowanej szkole: kierunki rozwoju. - Szczecinek, 2007. - S. 241250
BŁAWAT R. T.: [...] życie i twórczość Mariana M o k w y... = poz. 943
1827. JACHALSKY Brigitte, JACHALSKY Wolfgang: Die Ahnenliste von Walther
M ü l l e r - D u l t z / ergänzt v. Peter v. Groddeck, Klaus Roemer; zsgst. u. bearb. v. Ute
[S.] Drechsler. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2012 Bd. 34 s. 1-70
1828. CHŁOSTA Jan: Szczycieńskie biografie: Franciszek M y ś l i ń s k i (1894-1963).
Rocz. Mazur. 2012 T. 16 s. 275-283
1829. SKOWROŃSKI Antoni: Ksiądz
kanonik mgr Jan Wiktor N a d o l n y [19372012]. Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej 2012 nr
1/2 s. 102-103, portr.
1830. BORZYSZKOWSKI Józef: Zygmunt N a r s k i (1920-2009): harcerz,
uczestnik ruchu oporu i więzień obozów
hitlerowskich, dziennikarz, człowiek nauki,
ekonomista, pisarz i poeta. Acta Cassubiana
2012 T. 14 s. 415-418
1831. BUURMAN Rainer: Der Elbinger
Literaturhistoriker Heinrich N i t s c h m a n n
(1826-1905) als Vermittler im deutsch-polnischen Kulturtransfer. Rocz. Elbl. 2012 T. 24 s.
175-200. Streszcz. Zsfg.
1832. CHŁOSTA Jan: Warmia w życiu
Feliksa N o w o w i e j s k i e g o [1877-1946]
// In: Grunwald, „Rota”, Nowowiejski: konferencja naukowa, Olsztyn, 14 czerwca 2010.
- Olsztyn, 2010. - S. 85-98
Docent, pracownik UMK w Toruniu w l. 1951-1992
1833. RONDOMAŃSKA Zenona: Nowowiejski w warmińskich publikacjach
naukowych // In: Grunwald, „Rota”, Nowowiejski: konferencja naukowa, Olsztyn, 14
czerwca 2010. - Olsztyn, 2010. - S. 201-214
1826. PUCHOWSKI Kazimierz, ŻERKO
Józef: Profesor Lech Marian M o k r z e c k i:
1834. BARTETZKY Arnold: Anthonis
van O b b e r g h e n [1543-1611] // In: Bau-
140
Pomorze Wschodnie
meister der „Deutschen Renaissance”: ein
Mythos der Kunstgeschichte? - Beucha, 2004.
- S. 143-168
lista, antropolog, religioznawca. Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 467-470
Projektant i budowniczy gdańskich fortyfikacji
1844. KRASNOWOLSKA Ewa: P a s z k o w s k a Anna (1902-1997), „Marta”, harcmistrzyni, żołnierz Okręgu Pomorskiego
ZWZ-AK // In: Sylwetki kobiet-żołnierzy.
[T.] 3. - Toruń, 2012. - S. 229-233
1835. WŁODARSKI Józef: Profesor Wacław O d y n i e c (1922-1999): uczony - wychowawca - człowiek // In: Badania w historii
oświaty: historia oświaty i wychowania w życiu badacza: księga jubileuszowa z okazji 70lecia prof. Józefa Żerko. - Gdańsk, 2012. - S.
233-243
1836. ACHREMCZYK Stanisław: Władysław O g r o d z i ń s k i 1918-2012. Kom.
Maz.- Warm. 2012 nr 1 s. 161-178
Działacz społeczny i kulturalny, prozaik i naukowiec
w Olsztynie
1837. LEWANDOWSKA Izabela: Władysław Ogrodziński: przyczynek do biografii.
Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 1 s. 179-220
1838. KONTNY Bartosz: Profesor Jerzy
O k u l i c z - K o z a r y n (1931-2012). Kom.
Maz.- Warm. 2012 nr 4 s. 817-820
Archeolog
1839. SKVORCOV Konstantin N.: In
memory of the great scientist Jerzy OkuliczKozaryn. Archaeol. Baltica 2012 [T.] 18 s. 1011, portr.
1840. KOTLEWSKI Aleksander: Ojciec
i syn: pastor Salomon O p i t z [1650-1716]
i kupiec Samuel Opitz [?-1780]. - Toruń: Tow.
Bibliofilów, 2012. - 13, [3] s.: il., faks.
Dot. Torunia
1841. DUDA Daniel: Profesor Wojciech
O r s z u l o k współtwórca polskiej szkoły kapitanów, ekspert The Food and Agriculture
Organization (FAO) (1917-2011). Nautologia
2012 R. 47 nr 149 s. 118-120, il., portr.
1842. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Zdzisław O s i ń s k i [1953-2012]. Mies. Diec.
Pelpl. 2012 R. 21 z. 7/8 s. 325-326, portr.
1843. OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary: Profesor Władysław P a ł u b i c k i
(1933-2012): Kaszëba z Sulęczyna, orienta-
1845. FRIEDELÓWNA Teresa: Prof. dr
hab. Franciszek P e p ł o w s k i (10.12.192120.03.2009). Litteraria Copernicana 2012 [nr]
1 s. 214-218, portr.
Polonista, pracownik PAN i UMK w Toruniu
1846. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
kanonik Henryk Józef P i o t r o w s k i [19372011]. Tor. Wiad. Kośc. 2012 R. 21 nr 3/4 s.
122-128, portr.
1847. KASIETCZUK Bernard: P l a t t
Czesław (1925-1995) // In: Statystycy polscy.
- Warszawa, 2012. - S. 283-286: portr.
W Olsztynie
1848. ŻERKO Józef: Wspomnienie
o profesorze dr. hab. Kazimierzu P o d o s k i m (15.07.1923 - 22.07.1995). Stud. i Badania Nauk. 2010 R. 4 nr 1 s. 153-160
Politolog, dyr. Inst. Nauk. Polit. Uniw. Gdań.
1849. DUDA Daniel: Józef P o z n a ń s k i
[1878-1956]: pierwszy dyrektor Urzędu Morskiego: przyczynek do dziejów polskiej administracji morskiej. - Wyd. 2 rozsz. i popr.
- Gdynia: Akad. Morska, 2012. - 66, [2], [19]
s. tabl.: il., faks., portr.
Wyd. 1: Gdynia, 1994
1850. SKOWROŃSKI Antoni: Ksiądz
mgr Piotr P r z e m i e l e w s k i (1976-2012).
Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej 2012 nr 3/4 s.
94-95, portr.
1851. TONDEL Janusz: Księgozbiór uczniowski przyszłego toruńskiego bibliofila Eugeniusza P r z y b y ł a (1884-1965). Tor. Stud.
Bibliolog. 2012 nr 1 s. 9-35. Streszcz. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
TSB.2012.001 [dostęp: 19 II 2013]
Pomorze Wschodnie
1852. TONDEL Janusz: Literatura piękna w młodopolskim księgozbiorze toruńskiego malarza i bibliofila Eugeniusza Przybyła
(1884-1965). Folia Toruniensia 2012 T. 12 s.
43-66. Sum. Zsfg.
1853. ŁAKOMSKA Krystyna: Janina
Maria z Fitowskich P r z y b y ł o w a (18921975), polonistka i bibliotekarka. Rocz. Tor.
2012 [R.] 39 s. 223-243. Sum.
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-a0a7d722-be884806-9199-f571da9fce8d [dostęp: 27 VII 2013]
1854. ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof: Bohater obrony Helu: kmdr por. Zbigniew P r z y b y s z e w s k i 1907-1952. - Warszawa, 2011
Rec.: KONDRACKI Tadeusz, Dzieje Najn. 2012 R.
44 nr 2 s. 213-217
1855. HOJA Andrzej: Werner R ä u b e r :
rajca i burmistrz Starego Miasta Elbląga oraz
jego najbliższa rodzina: przyczynek do badań
nad elbląskimi elitami w XV w. Rocz. Elbl.
2012 T. 24 s. 15-23, tab. Zsfg.
1856. IMAŃSKA Iwona: Z badań nad
księgozbiorem prywatnym toruńskiego
burmistrza Jana Gotfryda R ö s n e r a . Folia
Toruniensia 2012 T. 12 s. 29-41, faks. Sum.
Zsfg.
141
1861. SARNOWSKI Leszek: Żelazny
wizjoner i filantrop Ferdynand S c h i c h a u
[1814-1896]. Prowincja (Sztum) 2012 nr 1 s.
116-124, il.
1862. SIERADZAN Wiesław: Związki
ostatniego konserwatora zabytków Prus Zachodnich Bernharda S c h m i d a (1872-1947)
i jego rodziny z Grudziądzem. Rocz. Grudz.
2012 T. 20 s. 203-222, il., faks., portr., tab.
1863. HOFFMANN Rolf-Rüdiger: Die
Pfarrer Christian und Wilhelm S k r o d z k i in Sommerau und Herzogswalde: Eintragungen im Kirchenbuch von Sommerau,
Kirchenkreis Rosenberg/Wpr., im 18. Jahrhundert. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2012 Bd. 42
s. 285-291
1864. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp.
ks. prałat-jubilat Jan Augustyn S k w i e r c z
[1912-2011]. Tor. Wiad. Kośc. 2012 R. 21 nr
3/4 s. 129-138, portr.
1865. SKOWROŃSKI Antoni: Ksiądz
prał. kpt mgr Aleksander S m ę d z i k (19302012). Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej 2012 nr
3/4 s. 92-94, portr.
WRÓBLEWSKI K.: S o b i e s ł a w i c e ... = poz. 403
IWO R o w e d e r (1699-1765)... = poz. 1221
1857. PAWLICKI Ryszard Wojciech:
Sylwetki: ks. Bertold Artur R ü c k e r t [18911954]. Rocz. Mazur. 2012 T. 16 s. 284-287
W Piszu
1858. PLESSA Marc Patrik: Dr. Andreas
S a m u e l , 1547-1549 Pfarrer in Passenheim.
Altpr. Geschl.- kde N.F. 2012 Bd. 42 s. 299-303
1859. STARĘGA Magdalena: Architekt
gdański Ernst S c h a d e [1865-1929]. Porta
Aurea 2012 [T.] 11 s. 203-236, il. Sum.
1860. POESCHEL Hans-Claus: Generallandschaftsdirektor Dr. h.c. Hugo S c h e u
(01.04.1845-25.08.1937). Annaberger Annalen 2012 Nr. 20 s. 264-289, il., portr.
Wersja elektron.: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2012/AA20_15_Poeschel.pdf [dostęp: 17 XI 2014]
1866. ŻERKO Józef: Prof. dr hab. A. W.
S o b o c i ń s k i [1939-1996] - niepokorny
syn lewicy: w 70 rocznicę urodzin. Stud. i Badania Nauk. 2009 R. 3 nr 2 s. 169-181, portr.
Streszcz.
Historyk, politolog, pracownik Uniw. Gdań.
1867. TOMKIEWICZ Monika, SEMKÓW Piotr: Profesor Rudolf S p a n n e r
1895-1960: naukowiec w III Rzeszy. - Gdynia, 2010
Rec.: GROCHOWINA Sylwia, Zap. Hist. 2012 T. 77
z. 1 s. 170-178
1868. BORZYSZKOWSKI Józef: Władysława S p i c z a k - B r z e z i ń s k a (19262012): niewieści spiritus movens społeczności zrzeszonej na Gochach. Acta Cassubiana
2012 T. 14 s. 446-450
142
Pomorze Wschodnie
1869. BIBIK Barbara: O profesorze Stefanie S r e b r n y m [1890-1962] - tłumaczu
i inscenizatorze słów kilka. Rocz. Tor. 2012
[R.] 39 s. 207-221
1876. CHŁOSTA Jan: Warmińscy duchowni: ksiądz Augustyn S z a r n o w s k i .
Stud. Elbl. 2012 T. 13 s. 69-76
Wersja elektron.: http://cejsh.icm.edu.pl:80/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-3ddcf8b2-b3bc4cbf-8cb3-52a4d1f08170 [dostęp: 27 VII 2013]
1877. BORZYSZKOWSKI Józef: Bernard
S z c z e b l e w s k i (1922-2012): farmaceuta,
pracownik i oficer Marynarki Wojennej, b.
więzień Stutthofu, piastun tradycji I Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych jego ojca Wacława. Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 471-474
1870. ZAGOŻDŻON Paweł: Genowefa
S t a c h o w s k a (1921-2011): profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Higieny i Epidemiologii AMG w latach 1977-1991. Ann.
Acad. Medicae Gedan. 2012 T. 42 s. 155-156,
portr.
1871. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
kanonik Krzysztof Zygmunt S t a n o w i c z
[1943-2011]. Tor. Wiad. Kośc. 2012 R. 21 nr
1/2 s. 152-156, portr.
ADAMSKA M.: Stan badań [...] rodziny S t o l b e r g We r n i g e r o d e ... = poz. 331
1872. SKIBIŃSKI Franciszek: Kilka uwag
o Hansie S t r a k o w s k i m [ok. 1567-1642],
Simonie Herle i architekturze gdańskiej przełomu XVI i XVII w. Porta Aurea 2012 [T.] 11
s. 123-135. Sum.
1873. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Uwagi o życiu i działalności politycznej burmistrza gdańskiego Henryka S u c h t e n a (zm.
1501). Kwart. Hist. 2012 R. 119 nr 4 s. 649664. Sum.
1874. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Józef
S w o b o d z i ń s k i [1921-2012]. Mies. Diec.
Pelpl. 2012 R. 21 z. 5 s. 236-237, portr.
1875. KS. dr Bernard S y c h t a (19071982): wdzięczność i pamięć / oprac. Ryszard
Szwoch. - Starogard Gdański: Stow. Inst. Kociew., 2012. - 70, [1] s.: il., faks., portr.
Treść: SZWOCH Ryszard: Tworzył sercem s. 5-18.
- NADOLNY Anastazy: Ks. Bernard Sychta: duszpasterz,
pisarz, uczony s. 21-28. - MUSZYŃSKI Henryk J[ózef]:
Ksiądz prałat Bernard Sychta: człowiek wielkiego serca
i umysłu (z karty wspomnień) s. 29-38. - PISZCZ Edmund: Wspomnienie o księdzu Bernardzie Sychcie s.
39-46. - WELTROWSKI Alojzy: „Chmury przychodzą
i odchodzą, ale niebo pozostaje” s. 47-50. - MERING
Wiesław Alojzy: Kilka refleksji o księdzu prałacie Bernardzie Sychcie s. 51-56. - FRYDRYCHOWSKI Marek: Z
osobistych i rodzinnych wspomnień s. 57-60. - SZWOCH
Ryszard: Jego dzieło trwa s. 61-70
1878. ŚLIWA Anna: Wacław S z c z e b l e w s k i [1888-1965]: artysta z Pomorza.
Rocz. Gdyński 2012 nr 24 s. 76-92, il.
1879. JARZĘBSKI Jerzy: S z e l i ń s k a
Józefina (1905-1991), nauczycielka, bibliotekarka, tłumaczka // In: Pol. słownik biogr. T.
48. - Warszawa, 2012. - S. 15-16
Od 1945 r. w Gdańsku
1880. KURAS Katarzyna: S z e m b e k
Krzysztof Andrzej (1680-1740), biskup warmiński // In: Pol. słownik biogr. T. 48. - Warszawa, 2012. - S. 89-93
1881. DYGDAŁA Bogusław: S z e m b o r o w s k i (Zambrowski?) Przecław (Przecisław) (ok. 1586-1664), dziekan kapituły
warmińskiej // In: Pol. słownik biogr. T. 48.
- Warszawa, 2012. - S. 134-136
1882. SROKA Stanisław Tadeusz: S z e w a l s k i Robert Tadeusz Seweryn (19031993), inżynier mechanik, profesor Politechniki Gdańskiej // In: Pol. słownik biogr. T. 48.
- Warszawa, 2012. - S. 292-295
1883. S Z E W I Ń S K I Augustyn (ok.
1400-1454 lub 1455), członek Związku Pruskiego, wojewoda chełmiński, starosta grudziądzki // In: Pol. słownik biogr. T. 48. Warszawa, 2012. - S. 314-316
1884. JASIŃSKI Janusz: S z n a r b a c h
Sylwester Antoni (1854-1924), malarz, publicysta, działacz warmiński // In: Pol. słownik
biogr. T. 48. - Warszawa, 2012. - S. 460-461
1885. JEZIERSKI Jacek: Ks. prof. Alojzy
S z o r c : kanonik warmiński (+ 2010): wspo-
Pomorze Wschodnie
mnienie. Warm. Wiad. Archidiec. 2012 R. 67
nr 117 s. 92-93
1886. MAKARCZYK Irena: Ksiądz profesor Alojzy Szorc (6 X 1935 - 27 XII 2010).
Echa Przeszłości 2012 [T.] 13 s. 487-492,
portr.
Acc.: Bibliografia prac księdza profesora Alojzego
Szorca s. 492-498
1887. MAKARCZYK Irena: Spuścizna
archiwalna i biblioteczna ks. prof. dr. hab.
Alojzego Szorca. Echa Przeszłości 2012 [T.]
13 s. 498-502
1888. NOWAK Władysław: In memoriam ks. prof. dr. hab. Alojzego Szorca. Echa
Przeszłości 2012 [T.] 13 s. 508-516
1889. PAWLAK Marian: Wspomnienie
o księdzu prof. dr. hab. Alojzym Szorcu. Echa
Przeszłości 2012 [T.] 13 s. 506-508
1890. STASIEWICZ Krystyna: Był wśród
nas historyk ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc (6
X 1935 - 27 XII 2010). Echa Przeszłości 2012
[T.] 13 s. 503-506
1891. BORZYSZKOWSKI Józef: Profesor Jerzy S z u k a l s k i (1927-2012): geograf,
krajoznawca, redaktor „Jantarowych Szlaków” i znawca nie tylko pięknych zakątków
kaszubsko-pomorskiej ziemi. Acta Cassubiana 2012 T. 14 s. 463-466
PIĄTEK K.: Ks. Władysław S z u l i s t ... = poz. 1548
1892. OSSOWSKI Krzysztof: Wierny
Chrystusowi i Ojczyźnie: Sługa Boży ksiądz
Antoni Henryk S z u m a n [1882-1939].
- Pelplin: „Bernardinum”, 2012. - 135, [5] s.
Bibliogr. s. 123-136
1893. THEISS Wiesław: Troska i nadzieja: działalność społeczno-wychowawcza ks.
Henryka Szumana [1882-1939] na Pomorzu
w latach 1908-1939. - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2012. - 428 s., [1] k. tabl. Bibliogr.
s. 385-412. Sum.
143
1894. WITKOWSKI Zbigniew: Wacław
S z y s z k o w s k i (1904-1996) // In: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011: sylwetki uczonych. - Warszawa, 2012. - S. 368-377: portr.
Prof., pracownik UMK w Toruniu w l. 1963-1974
1895. BREZA Bogusław: Kaszubski renegat? Pomerania 2012 nr 5 s. 21-23, faks.
Antoni Ta t u l i ń s k i (1869-?)
1896. MIKULSKI Krzysztof: Zwodnicze
losy pewnej kupieckiej fortuny: historia rodziny Te s c h n e r ó w z Torunia w XV wieku.
Rocz. Hist. 2012 R. 78 s. 153-170. Zsfg. Sum.
1897. MAŁŁEK Janusz: Andrzej To m c z a k : historyk dziejów Polski epoki nowożytnej // In: Silva rerum: opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae
Tomczak dedicata. - Toruń, 2012. - S. 53-62
1898. NIEDŹWIEDZKA
Magdalena:
Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 90.
rocznicy urodzin profesora Andrzeja Tomczaka. Archiwa - Kancelarie - Zbiory 2012 nr
3 s. 249-253, il., portr.
1899. TANDECKI Janusz: Profesor Andrzej Tomczak: koleje życia i działalność //
In: Silva rerum: opera historica, diplomatica
et archivistica continens, Andreae Tomczak
dedicata. - Toruń, 2012. - S. 17-28
1900. TANDECKI Janusz: Profesor Andrzej Tomczak: sylwetka uczonego. Archeion
2012 T. 113 s. 13-23. Sum. Rés. Sod.
1901. FLIK Józef: Mój mistrz: profesor
Leonard To r w i r t [1912-1967]. Acta Univ.
N. Copern., Zabytkozn. i Konserw. 2012 [z.]
43 s. 13-19, portr.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ZiK.2012.001 [dostęp: 11 III 2014]
1902. LEONARD Torwirt (1912-1967):
artysta malarz, konserwator zabytków / red.
nauk. Emanuel Okoń; oprac. Agata Rissmann. - Toruń: Muz. Okr., 2012. - 99, [1] s.:
il., portr. Sum.
Z treści: RISSMANN Agata: Leonard Torwirt: działalność artystyczna, konserwatorska i naukowa s. 6-10. FLIK Józef: Mój mistrz profesor Leonard Torwirt: artysta
144
Pomorze Wschodnie
malarz, konserwator, technolog, twórca toruńskiej szkoły
konserwacji dzieł sztuki s. 11-20. - KALENDARIUM /
oprac. Agata Rissmann s. 21-28. - DOROBEK Leonarda
Torwirta / oprac. Agata Rissmann s. 37-45. - BIBLIOGRAFIA / oprac. Agata Rissmann s. 46-51
1903. T R Z E B I AT O W S C Y:
XIII
Zjazd Rodzin Trzebiatowskich, 14-16 września 2012, Miastko - Świeszyno - Brzeźno
Szlacheckie. Cz. 12 / red. Zdzisław Zmuda
Trzebiatowski. - [S.l.]: Rada Rodzin Trzebiatowskich, 2012. - 215 s.: il., faks.
1910. CENCKIEWICZ Sławomir: Anna
Solidarność: życie i działalność Anny Wa l e n t y n o w i c z na tle epoki (1929-2010).
- Poznań: Zysk i S-ka Wydaw., 2010. - 758 s.,
[128] s. tabl.: il. + CD-Rom. Bibliogr. s. 711733
1911. MATERKA Dorota, PILAK Estera: Anna Walentynowicz // In: Solidarność:
ludzie i idee. - Koszalin, 2012. - S. 177-187
Z treści: MIASTKO i okolice s. 5-38. - TRZEBIATOWSCY w Miastku i Brzeźnie Szlacheckim s. 39-43. GŁÓWNA linia Zmuda Trzebiatowskich z Brzeźna Szlacheckiego: potomkowie Krzysztofa „Knypc” i Zuzanny
„Ocisk” s. 43-91
Cz. 11 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 1725
1912. ŻUKOWSKA Lucyna: Kurt Wa l t e r [1892-1961]: przywódca Kościoła Wyznającego w Wolnym Mieście Gdańsku
w 1934-1942. Gdań. Rocz. Ewang. 2012 Vol.
6 s. 132-147. Sum.
1904. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Marian
Tu r z y ń s k i [1934-2012]. Mies. Diec. Pelpl.
2012 R. 21 z. 9/10 s. 372-373, portr.
1913. ADAMOWICZ Piotr, DRZYCIMSKI Andrzej, KINASZEWSKI Adam: Gdańsk
według Lecha Wa ł ę s y. - Gdańsk: Urząd
Miejski, 2008. - 127, [1] s.: il.
1905. PENTEK Zdzisław: Teodor Ty c
(1896-1927): biografia. - Poznań: Wydaw.
PTPN, 2012. - 154, [1] s.: il., faks. portr. +
1 CD-Rom. - (Prace Komisji Historycznej /
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; T.
69). Sum.
1906. PRZYBYLSKA Lucyna: Wspomnienia o dziadku Januszu U k l e j e w s k i m
[1925-2011]. Rocz. Gdyński 2012 nr 24 s. 172179, il.
Trójmiejski artysta fotografik
1907. CZERNIAKOWSKA Małgorzata:
Jan U p h a g e n (1731-1802): bibliofil i miłośnik nauk przyrodniczych. Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2002 R. 47 nr 2 s. 111-122. Sum.
1908. SYRWID Robert: „Ambasadorka
Watykanu”, czyli Cecylii Ve t u l a n i [19081980] potyczki z władzą ludową: nieznany
list do Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Olsztynie z 1955 roku. Kom.
Maz.- Warm. 2012 nr 2 s. 375-399, tab.
Konserwator zabytków, muzealnik
1909. LUKS Krzysztof: Dr hab. Dariusz
Wa l d z i ń s k i : profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (1959-2011). Rocz.
Elbl. 2012 T. 24 s. 11-14
1914. KAPUŚCIAK Bartosz: Czy Lech
Wałęsa był agentem Wojskowej Służby Wewnętrznej?: glosa w sprawie pewnego zeznania, czyli kilka uwag o karcie osobowej tajnego współpracownika WSW. Aparat Represji
w Pol. Lud. 1944-1989 2012 [nr] 1(10) s. 413432, faks., tab.
1915. SOKALA Andrzej: Toruński romanista: Witold Wa r k a ł ł o [1909-1983]:
przyczynek do biografii. Stud. Iuridica Toruniensia 2012 T. 11 s. 173-184. Sum.
1916. BIEŃ-KACAŁA Agnieszka, TARNOWSKA Anna: Zofia Wa s i k (1934-1996)
// In: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011:
sylwetki uczonych. - Warszawa, 2012. - S.
387-391: portr.
Docent, pracownik UMK w Toruniu w l. 1966-1996
1917. MIKULSKI Krzysztof: Dzieje toruńskiej rodziny Wa t z e n r o d e w XIV-XVI
w. Klio (Toruń) 2012 [nr] 20 s. 69-109. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
KLIO.2012.003 [dostęp: 24 II 2014]
1918. SUPADY Grzegorz: W i c h e r t
[1831-1902] nieznany: między romansem
a prawdą historyczną: powieść Ernsta Wi-
Pomorze Wschodnie
cherta „Der grosse Kurfürst in Preussen”.
- Olsztyn: Olszt. Stow. Mniejszości Niem.,
2011. - 426 s.: il. Bibliogr. s. 261-265
Tekst w jęz. pol. i niem.
1919. WIERZBICKI Zbigniew Tadeusz:
Profesor Włodzimierz W i n c ł a w s k i // In:
Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika: socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej. - Toruń,
2012. - S. 25-30
Socjolog, prac UMK w Toruniu
1920. NA ZJAZD rodzinny rodu W i ś n i e w s k i c h , Tczew, 2 maja 2012 / red.
Jacek Wiśniewski; aut. Maryla Bąk [et al.].
- Szczecin: Nakł. rodzinnym, 2012. - 217 s.:
il., portr.
1921. KARPUS Zbigniew, RADOMSKI
Grzegorz, STRZELECKI Michał: O profesorze Witoldzie Wo j d y l e : człowieku, uczonym i mistrzu słów kilka // In: W kręgu historii, politologii i edukacji: studia i szkice
dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle. - Toruń, 2012. - S. 17-22
Acc.: LEWANDOWSKI Arkadiusz: Publikacje prac
prof. dr. hab. Witolda Wojdyły s. 23-41
1922. WOŁOS Ryszard: Mój brat ks.
Wojciech Feliks Wo ł o s (1912-1997): pierwszy proboszcz w Gdańsku-Chełmie (19471987). - Pelplin: „Bernardinum”, 2012. - 188,
125 s.: il., portr.
Dodatek zawiera wypowiedzi konkursowe, wspomnienia i refleksje ks. Wojciecha Feliksa Wołosa
1923. STEYER Krzysztof: Ks. ppłk Józef
Wr y c z a [1884-1961], działacz niepodległościowy, polityczny, społeczny // In: W
kręgu historii, politologii i edukacji: studia
i szkice dedykowane profesorowi Witoldowi
Wojdyle. - Toruń, 2012. - S. 309-333
1924. BORKOWICZ Jakub: Redaktor,
polityk, więzień Berezy Kartuskiej. Kociew.
Mag. Region. 2012 nr 3 s. 12-14
Alfons Wy c z y ń s k i (ok. 1909-1943)
145
1925. LUCJA Wy d r o w s k a - B i e d u n k i e w i c z : pół wieku pracy i służby dla
Tczewa / red. Jan Kulas, Kazimierz Ickiewicz.
- Tczew: Kociew. Kantor Edyt., 2012. - 190,
[2] s.: il., faks.
Zbiór wspomnień dot. L. Wydrowskiej-Biedunkiewicz
BIAŁUŃSKI G.: Ród Wy s z c z e l i c ó w... = poz.
395
1926. ANUSIK Zbigniew: Życiorys naukowy profesora Władysława Z a j e w s k i e g o . Prz. Nauk Hist. 2011 R. 10 nr 1 s. 256261
Historyk, pracownik Uniw. Gdań.
1927. BREZA Bogusław: Opowieść
o zapomnianym Kaszubie. Cz. 1-2. Pomerania 2012 nr 10 s. 28-30, faks., portr.; nr 11 s.
19-21, faks., portr.
Wiktor Z a r a c h (1906-1974)
1928. MINCZYKOWSKA
Katarzyna:
Elżbieta Z a w a c k a : „Zelma”, „Sulica”, „Zo”.
- Wyd. 2 popr. - Toruń: Fund. Gen. E. Zawackiej; Gdańsk: IPN, 2012. - 50, [1] s.: il., portr.
- (Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie
AK” w Toruniu; T. 50). Sum. Zsfg.
1929. MOLENDOWSKI Leszek: Teofil
Z e g a r s k i [1884-1936]: w kręgu Młodokaszubów. Pomerania 2012 nr 6 s. 29-31, il.,
faks.
1930. BURZYŃSKA-WENTLAND Lidia: Biogram jubilata [prof. Józefa Ż e r k o ]
// In: Badania w historii oświaty: historia
oświaty i wychowania w życiu badacza: księga jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. Józefa
Żerko. - Gdańsk, 2012. - S. 13-18
Acc.: MALISZEWSKI Tomasz: Bibliografia prac jubilata s. 19-38
1931. BOCHACZEK-TRĄBSKA Joanna:
W tajnej służbie: z działalności majora Jana
Henryka Ż y c h o n i a [1902-1944]. - Częstochowa: PTH, Oddz., 2011. - 278, [1] s.: il.,
faks. Bibliogr. s. 267-276
Dot. m.in. Pomorza Gdańskiego
146
Pomorze Wschodnie
IX. OKRES DO 1815 R.
1. Okres do końca XIII w.
Zob. też poz.: 74, 166, 179, 269, 294, 332, 361, 378, 393,
396, 414, 518, 519, 525, 527, 536, 538, 576, 644, 647, 705,
718, 792, 802, 817, 1195, 1204, 1257, 1267, 1278, 1383,
1496, 1516-1519, 1523, 1564, 1572, 1576, 1594, 2049,
2082, 2097, 2722, 2795, 3082, 3083, 3106, 3118
1932. ARNOLD Udo: Die Narratio de
primordiis Ordinis Theutonici: der offizielle
Blick des Deutschen Ordens auf seine Anfänge // In: La mémoire des origines dans les ordres religieux-militaires au Moyen Âge: actes
des journées d’études de Göttingen. - Berlin,
2012. - S. 95-120
1933. BALSYS Rimantas: Dėl 1249 metų
Kristburgo sutartyje minimų „tilussones vel
ligaschones”. (On Tillussones and Ligashones
named in the treaty of Christburg, 1249). Logos 2010 [T.] 65 s. 117-124, tab. Sum. Streszcz.
w jęz. lit.
Wersja elektron.: http://litlogos.eu/L65.html [dostęp:
14 XI 2014]
1934. BALSYS Rimantas: Lietuvių ir
prūsų dievų atvaizdai rašytinių šaltinių duomenimis. (Images of Lithuanian and Prussian
Gods in accordance with the data of written
sources). Lituanistica 2012 T. 58 Nr. 1 s. 7588. Sum.
1935. BANYTĖ-ROWELL Rasa, BITNER-WRÓBLEWSKA Anna, REICH Christine: Did they exist?: the question of elites in
western Lithuania in the Roman and early
migration periods, and their interregional
contacts. Archaeol. Baltica 2012 [T.] 18 s.
192-220, il., mapa, tab. Streszcz. w jęz. lit.
Dot. gł. regionu Kłajpedy
1936. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu.
- Olsztyn, 2010
Rec.: KWIATKOWSKI Stefan, Zap. Hist. 2012 T. 77
z. 4 s. 175-178
1937. BOCHNAK Tomasz, HARASIM
Przemysław: Interregional and multidirectional contacts of local elites: a case of scab-
bards with crossbars decorated with three or
more S-figures in nothern Poland. Archaeol.
Baltica 2012 [T.] 18 s. 59-82, il., mapy, tab.
Streszcz. w jęz. lit.
1938. BOGUCKI Mateusz: Two Northumbrian stycas of Eanred and Æthelred II
from early medieval Truso in Poland. British
Numism. J. 2009 Vol. 79 s. 34-42
1939. DORNA Maciej: Die Brüder des
Deutschen Ordens in Preussen 1228-1309:
eine prosopographische Studie. - Wien: Böhlau Verl., 2012. - 473 s.: tab. Bibliogr. s. 445462
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 1468
1940. EFREMOV L. A.: Svâzi drevnih
Prussov (po keramičeskim materialam).
Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2007
Vyp. 12 s. 79-82
1941. ERËMIN Evgenij M.: Prâmye i kosovennye harakteristiki âzyčnikov v ordenskih hronikah XIII-XIX vekov. Stud. Teutonica 2012 Vyp. 1 s. 16-26. Sum.
1942. ERËMIN Evgenij M.: Ženŝiny v
predstavleniâh nemeckih ordenskih rycarej
XIII-XIV vv. (po materialam hronik). Istoriâ
i Istoriografiâ Zarubežnogo Mira 2007 Vyp. 8
s. 50-66
1943. GACKOWSKI Andrzej: Fragment
wczesnoneolitycznego narzędzia makrolitycznego z Gruczna, gm. Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 39. Rocz. Grudz. 2012 T.
20 s. 137-142, il., mapa
1944. GACKOWSKI Jacek: Przełom
epok brązu i żelaza w międzyrzeczu Wisły,
Drwęcy i Osy w świetle nowszych odkryć
i refleksji interpretacyjnych // In: Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae. - Kraków, 2012.
- S. 77-85: il. Streszcz. Sum.
GACKOWSKI J.: Przestrzeń osadnicza Pojezierza
Chełmińskiego... = poz. 643
Pomorze Wschodnie
1945. GDANIEC Tomasz: Między stosem a baptysterium: o pozycji kobiety w społeczeństwie Prusów słów parę // In: Jednostka w czasach przełomu, człowiek wobec
zmiany...: społeczeństwo, kultura, religia,
gospodarka, polityka, życie codzienne [...].
- Kraków, 2012. - S. 13-22
1946. GOUGUENHEIM Sylvain: La
bulle Etsi neque d’Honorius III (15 décembre
1220) au coeur du processus de constitution
de l’Ordre Teutonique: historie et mémoire
aléatoire d’un texte fondateur // In: La mémoire des origines dans les ordres religieuxmilitaires au Moyen Âge: actes des journées
d’études de Göttingen. - Berlin, 2012. - S.
199-225: il.
1947. GRALA Tomasz: Organizacja administracji państwa zakonnego w Prusach
do końca XIII wieku. Arch., Bibl. i Muz. Kośc.
2012 T. 97 s. 73-94. Sum.
1948. GRĄŻAWSKI Kazimierz: Kulturtransformationen im slawisch-prussischen
Grenzland im 12./13. Jahrhundert // In:
Transformationen und Umbrüche des 12./13.
Jahrhunderts: Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte der 19. Jahrestagung
des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für
Altertumsforschung in Görlitz, 1. bis 3. März
2010. - Langenweissbach, 2012. - S. 109-114
1949. HOMÂKOVA Ol’ga [A.]: Kompleks ukrašenij iz mogil’nika Bol’šoe IsakovoLauth. Ross. Arh’eol. 2007 No 3 s. 69-75
1950. HOMÂKOVA Ol’ga A.: Plastinčatye
braslety sambijsko-natangijskoj kul’tury // In:
Germaniâ - Sarmatiâ. [T.] 2. - Kaliningrad,
2010. - S. 277-291: il., mapa. Zsfg.
1951. HOMÂKOVA Ol’ga [A.]: Sambian-Natangian culture ring decoration style as
an example of communication between local
elites in the Baltic region in the late Roman
period. Archaeol. Baltica 2012 [T.] 18 s. 147166, il., mapy, wykr. Streszcz. w jęz. lit.
1952. HOMÂKOVA Ol’ga [A.]: Stil’
kol’cevogo dekora v materialah Sambijsko-
147
natangijskoj kul’tury Pozdnerimskogo perioda // In: Slavâno-russkoe juvelirnoe delo
i ego istoki: materialy Meždunarodnoj Naučnoj Konferencii [...]. - Sankt-Peterburg, 2010.
- S. 128-141. Sum. s. 592
1953. JAGODZIŃSKI Marek F[ranciszek]: Amulet z Truso: przyczynek do badań
nad wierzeniami ludów skandynawskich.
Pruthenia 2012 T. 7 s. 85-94, il., pl.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 2 IX
2014]
1954. JAGODZIŃSKI Marek F[ranciszek]: Kompas słoneczny z Truso // In: 100
lat lotnictwa w Elblągu (1912-2012): aspekty
historyczne, prawne i techniczne lotnictwa. Elbląg, 2012. - S. 325-334: il. Sum.
1955. JANOWSKI Andrzej: Trzewiki
pochew mieczy pochodzenia bałtyjskiego
znalezione na współczesnych ziemiach polskich. Pruthenia 2012 T. 7 s. 7-35, il., mapy,
tab. Zsfg. Sum.
Dot. gł. Pom. Wsch.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 2 IX
2014].
1956. JAREMEK Agnieszka, NOWAKOWSKA Magdalena: Zapinka typu mazurskiego z wyspy na Jeziorze Legińskim, pow.
kętrzyński. Wiad. Archeol. 2012 T. 63 s. 232234, il., mapa. Sum.
1957. JAROCKIS Romas: Structure,
chronology and interregional relations: an
analysis of the archaeological material from
Opstainis, Vilkyškai Iron Age hill-fort and
settlement. Archaeol. Baltica 2012 [T.] 17 s.
136-151, il., mapa. Streszcz. w jęz. lit.
1958. JURZYSTA Ewa: Granice nakreślone krzemiennym narzędziem: problematyka pogranicza kulturowego w badaniach
schyłkowego paleolitu północno-wschodniej
Polski // In: „Granice” i „pogranicza” w badaniach historycznych i antropologicznych:
materiały z III Międzynarodowej Sesji Humanistycznej [...]. - Warszawa, 2012. - S. 916
148
Pomorze Wschodnie
1959. KAJKOWSKI Kamil: Czy bogowie
Pomorzan łaknęli krwi obcych? // In: Obcy:
Funeralia Lednickie - spotkanie 14. - Poznań,
2012. - S. 55-77: il.
1960. KALAŠNIKOV Evgenij A.: Vnov’
vyâvlennye pogrebal’nye pamâtniki v Nadrovii i Sambii (Kaliningradskaâ oblast’) // In:
Germaniâ - Sarmatiâ. [T.] 2. - Kaliningrad,
2010. - S. 293-306: il., mapa. Zsfg.
KAŁA D.: Obraz ostatniej wyprawy misyjnej... =
poz. 357
1961. KARCZEWSKI Maciej: On the
road to the other world: plants in the burial
rites of Bogaczewo culture (Roman Period,
northeast Poland). Archaeol. Baltica 2012 [T.]
18 s. 126-146, il., tab. Streszcz. w jęz. lit.
1962. KATALOG arheologičeskih obektov i predmetov, raspoložennyh na territorii
Kaliningradskoj oblasti, prilegaûŝej k Kuršskomu i Vislinskomu zalivam / sost. Elena A.
Kostyk, Vladimir I. Kulakov. - Kaliningrad:
Terra Baltica, 2009. - 61 s.: il., mapy
Toż w jęz. ang.: Catalogue of the archaeological objects located in the area of the Kaliningrad Region adjacent to the Curonian and Vistula Lagoons. - Kalinigrad,
2009.
Wersja elektron. w jęz. ros.: http://kaup.ru/files/lib/
archaeological_catalogue_bay_2009_rus.pdf [dostęp: 30
IX 2014];w jęz. ang.: http://www.academia.edu/1243095/
Catalogue_of_the_Archaeological_Objects_Located_
in_the_Area_of_the_Kaliningrad_Region_Adjacent_
to_the_Curonian_and_Vistula_Lagoons [dostęp: 30 IX
2014]
1963. KLEEMANN Jörg: Bemerkungen
zur Endphase des Gräberfeldes von Malbork-Wielbark, Polen // In: Ostrogothica:
Archäologie des Zentral- und Osteuropas in
der späten römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit [...]. - Harkov, 2009. - S.
152-164: il. Sum.
1964. KLEEMANN Jörg: Mehr als ein
Mythos: Bemerkungen zum Gräberfeld von
Malbork-Wielbark // In: Zwischen Fjorden
und Steppe: Festschrift für Johan Callmer
zum 65. Geburtstag. - Rahden/Westf., 2010.
- S. 355-374
1965. KLIMEK Robert: Gdzie położone
były zamki Wiesenburg (Wallewona) i Weistotepila?: przegląd grodzisk nad Gubrem
w kontekście próby ustalenia ich lokalizacji.
Pruthenia 2012 T. 7 s. 159-190, il., mapy
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 2 IX
2014]
1966. KLIMEK Robert: Die Spuren der
Prussen in der Kulturlandschaft von Ermland
und Masuren // In: Kulturlandschaften: auf
Herders Spuren zwischen Mohrungen und
Königsberg. - Olsztyn, 2012. - S. 209-234: il.
Zsfg. Streszcz.
1967. KNEISEL Jutta: Gesichtsurnen
und ihre Kopfbedeckung: neue Erkenntnisse
zum Phänomen der Gesichtsurnen im nordeuropäischen Kontext // In: Peregrinationes
archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae. - Kraków, 2012. - S. 3956: il., tab., mapy, wykr. Zsfg. Sum.
1968. KONOPLENKO Andrej A.: K voprosu o pričinah sliâniâ Tevtonskogo ordena
i ordena mečenoscev. Voenno-Istor. Issled. v
Povolž’e 2006 Vyp. 7 s. 143-156
1969. KONOPLENKO Andrej A.: O faktah sovmestnyh boevyh dejstvij livonskih
i prusskih ordenskih vojsk (po dannym
„Hroniki zemli Prusskoj” Petra iz Dusburga).
Stud. Teutonica 2012 Vyp. 1 s. 54-69. Sum.
1970. KONTNY Bartosz: Trade, salt and
amber: the formation of late migration period elites in the „Balti-culti” area of northern
Poland (the Elbląg group). Archaeol. Baltica
2012 [T.] 17 s. 60-76, il. Bibliogr. s. 72-76.
Streszcz. w jęz. lit.
1971. KORŠAK M. A., STRALEC M.
V.: Central’naeurapejski napramak dzejnasci
Teǔtonskaga ordena: klûčavyâ aspekty sučasnaga asensavannâ // In: Dzieje - filozofia - życie: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Iwanowi Akinczycowi w 70. rocznicę
urodzin. - Siedlce, 2011. - S. 319-334. Sum.
Pomorze Wschodnie
1972. KOTOV Anton S.: Transformaciâ psihosocial’nyh ustanovok bratii
Tevtonskogo Ordena v Prussii XIII-XV
vv. i processy modernizacii evropejskogo
obŝestva v rannee Novoe vremâ // In: Polidisciplinarnye tehnologii issledovaniâ modernizacionnyh processov. - Tomsk, 2005.
- S. 164-187
1973. KRÄMER Thomas: Der Weg zur
Exemtion des Deutschen Ordens im Kontext der Erinnerung an seine Ursprünge //
In: La mémoire des origines dans les ordres
religieux-militaires au Moyen Âge: actes des
journées d’études de Göttingen. - Berlin,
2012. - S. 179-197
1974. KREGŽDYS Rolandas: Baltų
mitologemų etimologijos žodynas. [T.] 1:
Kristburgo sutartis. (Etymological dictionary
of Baltic mythologemes. [Vol.] 1: Christburg
treaty) / Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas.
- Vilnius, 2012. - 623, [1] s. Bibliogr. s. 527579. Sum.
1975. KULAKOV V[ladimir] I.: Arheologičeskie kriterii social’noj istorii Ântarnogo berega v I-XI vv. n.e. Stratum Plus 20032004 No 4 (dr. 2005) s. 278-382
1976. KULAKOV Vladimir I.: Issledovaniâ pamâtnikov arheologii pervoj poloviny
I tysjačletiâ n.e. v Kaliningradskoj Oblasti v
1946-2010 gg. Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 1 s.
95-114, il., mapy. Streszcz. Zsfg. Sum.
1977. KULAKOV Vladimir I.: Kaup
i Doll’kajm: depasportizovannye sokroviŝa
vikingov // In: II Gorodcovskie Čteniâ: materialy naučnoj konferencii, posvâŝennoj 100letiû deâtel’nosti V. A. Gorodcova v GIM:
aprel’ 2003 g. - Moskva, 2005. - S. 333-337:
il.
1978. KULAKOV Vladimir I.: Klad 1892
g. iz okrestnostej Kranca/Zelenogradska (Kaliningradskaâ oblast’). Ross. Arheol. 2011 No
2 s. 133-141, mapy, il. Sum.
1979. KULAKOV Vladimir I.: Korallenberge: stratigraphy and chronology of the
149
settlement. Pruthenia 2012 T. 7 s. 95-115, il.,
mapa
Osada niedaleko wsi Rosity.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 2 IX
2014]
1980. KULAKOV Vladimir I.: Memorativnyj kompleks na mogil’nike Kaup (raskop
2005 g.) // In: Arheologiâ Verhnego Povolž’â:
(k 80-letiû K. I. Komarova). - Moskva, 2006.
- S. 211-224
Cmentarzysko niedaleko Kranca
1981. KULAKOV Vladimir I.: Nemanskij ântarnyj put’ v epohu vikingov / Ministerstvo Kul’tury Kaliningradskoj Oblasti;
Kaliningradskij Oblastnoj Muzej Ântarâ;
Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Arheologii. - Kaliningrad, 2012. - S. 222, [2] s.: il.,
mapy. Bibliogr. s. 112-120
1982. KULAKOV Vladimir I.: Pervye
dannye o fortifikacii poseleniâ Kaup. Gistaryčna-Arhealagičny Zbornik 2006 no 22 s.
124-129
1983. KULAKOV V[ladimir] I.: Raboty
Baltijskoj ekspedicii IA RAN v Kaliningradskoj oblasti. Arheologičeskie Otkrytiâ 2005
(dr. 2007) s. 36-38, il.
1984. KULAKOV Vladimir I.: Raskopki
na Kaupe v 2007 g.: kurgan K140A. Acta Archaeol. Albaruthenica 2008 Vol. 4 s. 61-84
1985. KULAKOV Vladimir I.: Železnoe
knutoviŝe iz mogil’nika Kleine Kaup i rol’ statusnyh bičej v vostočnoevropejskih drevnostâh X-XI vv. Archaeol. Lituana 2012 [T.] 13
s. 117-128, il. Streszcz. w jęz. lit.
1986. KULAKOV Vladimir I., ŽINDAREV L. A., VOLKOVA I. I.: Korallen-Berg
(Süd): opyt paleogeografičeskoj rekonstrukcii
poseleniâ vikingov // In: Problemy izučeniâ
i ohrany prirodnogo i kulturnogo naslediâ. Moskva, 2003. - S. 95-107
1987. MALINOWSKI Tadeusz, KRZYSIAK Agnieszka: Remarks on some symbolic
graves of the Pomeranian culture. Spraw.
150
Pomorze Wschodnie
Archeol. 2012 [T.] 64 s. 431-435, [2] s. tabl.
Sum.
Toż w jęz. pol. pt.: Uwagi o niektórych grobach symbolicznych kultury pomorskiej s. 436-439
1988. MANASTERSKI Dariusz: Iwieńsko-trzciniecki komponent stylistyczny we
wczesnobrązowej ceramice Pojezierza Mazurskiego. Światowit. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2006-2008
T. 48 (dr. 2012) s. 89-94, [8] s. tabl. Sum.
1989. Das MITTELALTERLICHE Gräberfeld von Stangenwalde auf der Kurischen
Nehrung / [aut.] Felix Biermann [et al.] // In:
Transformationen und Umbrüche des 12./13.
Jahrhunderts: Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte der 19. Jahrestagung
des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für
Altertumsforschung in Görlitz, 1. bis 3. März
2010. - Langenweissbach, 2012. - S. 357-367
Cmentarzysko koło Rosit
1990. NOWAK Dorota, OSIPOWICZ
Grzegorz: Krzemienne zbrojniki broni miotanej z ziemi chełmińskiej w świetle analiz
traseologicznych i badań eksperymentalnych.
Acta Univ. N. Copern., Archeol. 2012 [z.] 32 s.
57-112, il., tab. Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ARCH.2012.002 [dostęp: 23 IV 2013]
1991. NOWAKIEWICZ Tomasz, RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ Aleksandra:
Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej
starożytności = Lake Nidajno near Czaszkowo in Masuria: a unique sacrificial site from
Late Antiquity / Polska Akademia Nauk.
Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych;
Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii
i Etnologii; Uniwersytet Warszawski. Instytut
Archeologii. - Warszawa, 2012. - 142, [4] s.:
il., mapy. Bibliogr. s. 139-142
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1992. NOWAKOWSKI Wojciech: Auf
der Suche nach dem „Gold des Nordens”:
Rom, die Barbaren und die Bernsteinstrasse. Światowit. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa
i Średniow., Archeol. Pol. 2006-2008 T. 48 (dr.
2012) s. 95-106, [1] s. tabl. Streszcz.
1993. NOWAKOWSKI Wojciech: „Kurhany Jaćwięgów”: kilkadziesiąt lat naukowego mitu. Światowit. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2011 T. 50 (dr.
2012) s. 181-192. Sum.
1994. OHRANNYE raskopki v zone
stroitel’stva podzemnogo hraniliŝa gaza v Zelenogradskom Rajone Kaliningradskoj oblasti
/ [aut.] M. E. Smirnova [et al.]. Arheologičeskie
Otkrytiâ 2005 (dr. 2007) s. 57-73
1995. REICH Christine: Schmuck- und
Münzbeigabe in Männerbestattungen des
Gräberfelds von Oberhof (Aukštkiemiai). Acta
Praehist. et Archaeol. 2012 Bd. 44 s. 131-147
1996. SARNOWSKY Jürgen: Die Entwicklung des historischen Selbstverständnisses in den geistlichen Ritterorden // In:
La mémoire des origines dans les ordres religieux-militaires au Moyen Âge: actes des
journées d’études de Göttingen. - Berlin,
2012. - S. 43-58
1997. SIEMIANOWSKA Ewelina: O drogach, szlakach, babach, Prusach i metodzie,
czyli na marginesie polemiki między Mateuszem Boguckim a Robertem Klimkiem. Pruthenia 2012 T. 7 s. 221-231
Dot. prac: KLIMEK R.: Występowanie dirhamów
oraz próba rekonstrukcji [...], zob. bibliogr. za 2008 r.
poz. 424; BOGUCKI M.: Występowanie dirhemów na
ziemiach polskich [...], zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 440;
KLIMEK R.: Baba na drodze [...], zob. bibliogr. za 2007
r. poz. 566
1998. SIKORSKI Dariusz Adam: Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na
tle struktury społecznej i terytorialnej). - Olsztyn, 2010
Rec.: DOBROSIELSKA Alicja: Prusy pogańskie:
w drodze ku państwowości, Pruthenia 2012 T. 7 s. 247256. - DŁUGOKĘCKI Wiesław: Uwagi o strukturach
władzy u Prusów we wczesnym średniowieczu, Pruthenia 2012 T. 7 s. 257-265. - RADZICKI Bogdan: Instytucje
władzy a teoria społeczna: przyczynek do historii społecznej Prusów, Pruthenia 2012 T. 7 s. 267-281
1999. ŠIROUHOV Roman: Prussian
graves in the Sambian Peninsula, with imports, weapons and horse harnesses, from the
tenth to the 13th century: the question of the
Pomorze Wschodnie
warrior elite. Archaeol. Baltica 2012 [T.] 18 s.
224-255, il., mapy, wykr. Streszcz. w jęz. lit.
2000. SKÓRA Kalina: Groby dziecięce
w kulturze wielbarskiej. Światowit. Fasc. B:
Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol.
Pol. 2006-2008 T. 48 (dr. 2012) s. 139-164, [5]
s. tabl., tab., wykr. Sum.
Częściowo na podstawie stanowisk archeol. na Pomorzu
2001. SKVORCOV Konstantin N.: The
formation of a Sambian-Natangian culture
patrimonial elite in the Roman period in the
context of the amber trade. Archaeol. Baltica 2012 [T.] 18 s. 167-191, il., mapa, wykr.
Streszcz. w jęz. lit.
2002. SKVORCOV K[onstantin] N.: Pogrebeniâ s konâmi I tys. n.e. na Sambijskom
poluostrove (mogil’nik Alejka 3). Ross. Arheol. 2012 No 3 s. 36-49, il., mapa. Sum.
151
ten der Prussen besonders auf dem Gebiet
der Komturei Königsberg vor und während
der frühen Deutschordensherrschaft. Preussenland 2011 Jhb. 2 (dr. 2012) s. 7-76, il.,
mapy, tab.
2008. VOLLMANN-PROFE Gisela: Ein
Glücksfall in der Geschichte der preussischen
Ordenschronistik: Nikolaus von Jeroschin
übersetzt Peter von Dusburg // In: Forschungen zur deutschen Literatur des Spätmittelalters [..]. - Tübingen, 2003. - S. 125-140
2009. WADYL Sławomir: Grodzisko
w Ornowie-Lesiaku w świetle wyników ostatnich badań archeologicznych. Pruthenia 2012
T. 7 s. 117-135, il., mapa, wykr.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 2 IX
2014]
2003. SKVORCOV Konstantin N., IBSEN Timo: Podkurgannoe zahoronenie vsadnika konca II v.n.e. iz mogil’nika Berezovka/
Gross Ottenhagen // In: Germaniâ - Sarmatiâ. [T.] 2. - Kaliningrad, 2010. - S. 253-274:
il., mapa. Zsfg.
2010. WENTA Jarosław: Die Berichte
über die Gründung des Deutschen Ordens
und seiner preussischen Provinz // In: La mémoire des origines dans les ordres religieuxmilitaires au Moyen Âge: actes des journées
d’études de Göttingen. - Berlin, 2012. - S. 8394
2004. SZCZEPAN Marcin: Okoliczności nadania Santyru biskupowi pruskiemu
Chrystianowi: nowe ujęcie badawcze // In:
Społeczeństwo Polski średniowiecznej: zbiór
studiów. T. 12. - Warszawa, 2012. - S. 69-89
2011. WERRA Dagmara: Długie domy
społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej: technika podwójnych słupów. Archeol. Pol. 2012 T. 57 z. 1/2 s.
113-132, il., mapy, tab. Sum.
2005. SZCZEPANIK Paweł, WADYL
Sławomir: Uwagi o przestrzeni sakralnej północno-zachodniej słowiańszczyzny i Prus we
wczesnym średniowieczu. Pruthenia 2012 T.
7 s. 37-65. Zsfg. Sum.
2012. WERRA Dagmara: Longhouses
and long-distance contacts in the Linearbandkeramik communities on the north-east
border of the oecumene: „a parois doubles”
in Chemno Land (Poland). Anthropologica et
Praehistorica 2010 Vol. 121 s. 121-142
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 2 IX
2014]
2006. TOOMASPOEG Kristjan: Diplomatiâ Tevtonskogo ordena v Italii. Stud. Teutonica 2012 Vyp. 1 s. 38-53. Sum.
2007. VERCAMER Grischa: Verwaltungs-, Siedlungs- und Landwirtschaftsweise
sowie Gesellschaftsaufbau und Begräbnissit-
2013. WERRA Dagmara: Z badań nad
tzw. mątewskim komponentem kulturowym
w kulturze pucharów lejkowatych na ziemi
chełmińskiej. Acta Univ. N. Copern., Archeol. 2012 [z.] 32 s. 229-252, il., mapa, tab.
Streszcz. Sum.
Wersja elektron.: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_
ARCH.2012.007 [dostęp: 23 IV 2013]
152
Pomorze Wschodnie
2014. ZE STUDIÓW nad wczesnośredniowiecznym Pomorzem / red. Witold Świętosławski; Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
- Łodź, 2012. - 191 s.: il., mapy, tab. - (Acta
Archaeologica Lodziensia; nr 58). Sum.
Z treści: ŚWIĄTKIEWICZ Piotr: Średniowieczne
militaria z gdańskiego zespołu grodowego (stanowiska
1, 2 i 4) s. 5-73. - GARAS Monika: Lokalizacja cmentarzysk wczesnośredniowiecznych na terenie Pomorza
Zachodniego: analiza topograficzna s. 75-88. - JANCZYŃSKI Mateusz: Grody Wysoczyzny Żarnowieckiej
na tle przeobrażeń historycznych Pomorza Gdańskiego s.
89-125. - KUJAWSKA Alicja: Pozamilitarne funkcje grodów wczesnośredniowiecznych na przykładzie Pomorza:
aspekt użytkowy i sfera symboliki s. 127-161. - STARCZEWSKA Ewa: Grodzisko w Sopocie: przyczynek do
rozważań nad problematyką rekonstrukcji dziedzictwa
archeologicznego s. 163-191
2015. ŽVALGOMIEJI tyrimai Kuršių
nerijoje. (The field evaluation on the Curonian Spit) / [aut.] Gytis Piličiauskas [et al.].
Archaeol. Tyrinėjimai Liet. 2011 (dr. 2012) s.
26-30, mapy. Sum.
2. Od XIV w. do poł. XV w.
Zob. też poz.: 168, 170, 182, 292, 320, 329, 361, 362, 378,
425, 431, 432, 519, 524, 527, 531, 533, 534, 538, 545, 555,
557, 558, 576, 588, 641, 654, 696, 729, 750, 802, 817, 869,
871, 872, 910, 948, 978, 981, 1122, 1267, 1275, 1364,
1373, 1375, 1376, 1468, 1518, 1814, 1939, 1941, 1942,
1969, 1971-1973, 1996, 2006, 2007, 2230, 2816, 2948,
2998, 3077
2016. ARGUMENTS and counter-arguments: the political thought of the 14th-and
15th centuries during the Polish-Teutonic
order trials and disputes / ed. by Wiesław Sieradzan. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2012.
- 200, [1] s., [9] s. tabl.
Treść: ANIKOWSKI Aleksander: The Teutonic Order arguments during trials and peace negotiations in
the 14th and the beginning of the 15th century s. 19-34.
- GETKA-PESTA Sylwia: Duke Konrad of Masovia in the
light of materials from the trials of the Teutonic Order
against Poland and Masovia in the 14th and 15th century
s. 35-54. - GÜTTNER-SPORZYŃSKI Darius v.: Memorialisation and historical awareness: witness testimonies
in trials between Poland and the Teutonic Order in the
fourteenth and fifteenth centuries s. 55-67. - KOTECKI
Radosław: The desecration of holy places according
to witnesses’ testimonies in the Polish-Teutonic Order
trials of the 14th century s. 69-110. - LENARTOWICZ
Aleksandra: Paweł Włodkowic and Andreas Laskary as
the authors of the Polish revindication programme against the state of the Teutonic Order in 1412-1418 s. 111-
122. - MILLIMAN Paul: Melius ius ad terram Pomeranie:
ethnicity and historical consciousness in the 1339 trial
between Poland and the Teutonic Knights s. 123-156.
- SIERADZAN Wiesław: Benedek (Benedict) Makrai as
a subarbiter in the conflict between the Teutonic Order
and its neighbour countries in 1412-1413 s. 157-168.
- WRÓBEL Dariusz: The ideological foundations of the
Polish repossession programme towards the state of the
Teutonic Order in Prussia in the first half of the 15th century (1412-1422) s. 169-200
2017. ARNOLD Udo: Der Hochmeister
und seine Residenz: Überlegungen zu Amt
und Struktur der Ordensleitung. Echa Przeszłości 2012 [T.] 13 s. 41-55. Sum.
2018. ARNOLD Udo: Tanènberg/Grunvald âk palityčny sìmval u XIX-XX st. Belaruski Gistaryčny Aglâd 2010 [Vyp.] 17 no. 1/2
s. 43-64. Zsfg.
2019. ARNOLD Udo: Von Venedig nach
Marienburg: Hochmeister und Deutscher
Orden am Ende des 13. / Beginn des 14. Jahrhunderts // In: Kirche und Gesellschaft im
Wandel der Zeiten: Festschrift für Gabriel
Adriányi zum 75. Geburtstag. - Nordhausen,
2012. - S. 75-90
2020. BELINA Karolina: Słaba silna władza i silne słabe społeczeństwo?: miasta Nowej
Marchii w relacjach z Zakonem Krzyżackim
// In: Prestiż i władza w średniowieczu. - Kraków, 2012. - S. 97-110
2021. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Bitwa pod
Grunwaldem (1410): potrzeba nowego spojrzenia: marsz armii polsko-litewskiej i uszykowanie wojsk na polu bitwy. Regiony i Pogranicza 2011 [nr] 4 s. 34-46
BIAŁUŃSKI G.: Studia z dziejów [...] rodów pruskich... = poz. 396
2022. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Surwiłłowie: przykład kariery Litwinów w Prusach. Ist.
Šaltinių Tyrimai 2012 [T.] 4 s. 13-44. Sum.
2023. BITWA grunwaldzka w historii,
tradycji i kulturze 1410-2010 / red. Tomasz
Ossowski. - Kielce, 2010
Rec.: GUCA Witold, Między Wisłą a Pilicą 2012 T.
13 s. 267-271
Pomorze Wschodnie
2024. BÖHM Marcin: Udział Konrada
VII Białego księcia oleśnickiego w bitwie pod
Grunwaldem. Stud. Hist.- Wojsk. 2009 T. 3 s.
23-32
2025. BÖMELBURG Hans-Jürgen: Vergessen neben Erinnern: die brüchige Erinnerung an die Schlacht bei Tannenberg/
Grunwald in der deutschen und polnischen
Öffentlichkeit // In: Polen: Jubiläen und
Debatten: Beiträge zur Erinnerungskultur. Wiesbaden, 2012. - S. 37-55
2026. BORCHARDT Karl: The hospitallers in Pomerania: between the priories of
Bohemia and Alamania // In: The military
orders. Vol. 2: Welfare and warfare. - Aldershot, 2012. - S. 295-306: mapa
Wyd. 1: Aldershot, 1998; zob. bibliogr. za 2004 r. poz.
1487
2027. BRODA Michalina: Żydowscy
lekarze w państwie zakonu krzyżackiego
w Prusach w późnym średniowieczu. Kwart.
Hist. Żydów 2011 nr 4 s. 435-443. Sum.
2028. DEMEL Bernhard: Welfare and
warefare in the Teutonic Order: a survey //
In: The military orders. Vol. 2: Welfare and
warfare. - Aldershot, 2012. - S. 61-73
Wyd. 1: Aldershot, 1998; zob. bibliogr. za 2004 r. poz.
1489
2029. EHLERS Axel: Indulgentia und
Historia: die Bedeutung des Ablasses für die
spätmittelalterliche Erinnerung an die Ursprünge des Deutschen Ordens und anderer
Gemeinschaften // In: La mémoire des origines dans les ordres religieux-militaires au
Moyen Âge: actes des journées d’études de
Göttingen. - Berlin, 2012. - S. 227-236
2030. EKDAHL Sven: Horses of crossbows: two important warefare advantages
of the Teutonic Order in Prussia // In: The
military orders. Vol. 2: Welfare and warfare.
- Aldershot, 2012. - S. 119-151: il.
153
the battle Tannenberg-Grunwald-Žalgiris in
1410 // In: The military orders. Vol. 5: Politics
and power. - Aldershot, 2012. - S. 329-336
2032. EKDAHL Sven: Prologue: the
battle of Tannenberg and its political circumstances. J. Monastic Military Orders 2012 No.
4 s. 11-28, il., mapy
2033. FEISTNER Edith: Selbstbild,
Feindbild, Metabild: Spiegelungen von
Identität in präskriptiven und narrativen
Deutschordenstexten des Mittelalters // In:
Forschungen zur deutschen Literatur des
Spätmittelalters [...]. - Tübingen, 2003. - S.
141-158
2034. FLEMMIG Stephan: Die Beziehungen des Deutschen Ordens zum Reich
vom Thorner Frieden bis zum Tag von Breslau. Miscellanea Hist.- Arch. 2012 T. 19 s. 742. Sum. Streszcz.
2035. FLEMMIG Stephan: Von Tannenberg nach Krakau: der Niedergang des
Deutschen Ordensstaates und der Aufstieg
Polens // In: Europa im 15. Jahrhundert:
Herbst des Mittelalters - Frühling der Neuzeit? - Regensburg, 2012. - S. 161-182
2036. FRIEDRICH Jacek: Grunwald
i Krzyżacy w ilustracjach polskich czasopism dla dzieci i młodzieży w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Porta Aurea 2011 [T.] 10 s. 198-223, il.
Sum.
GOUGUENHEIM S.: Krzyżacy... = poz. 526
2037. GOUGUENHEIM Sylvain: Tannenberg 15 juillet 1410. - Paris: Tallandier,
2012. - 262, [3] s.: mapa. - (L’histoire en Batailles). Bibliogr. s. 251-256
Wyd. 1: Aldershot, 1998; zob. bibliogr. za 2004 r. poz.
1490
2038. GÓRSKI Tadeusz: Tatarzy pod
Gdańskiem. Teki Gdań. 2011 T. 12 (dr. 2012)
s. 7-24
2031. EKDAHL Sven: Politics, diplomacy and the recruitment of mercenaries before
GRABOWSKI J.: Źródła dotyczące Wielkiej Wojny...
= poz. 219
154
Pomorze Wschodnie
2039. GRZEGORZ Maksymilian: Pogranicze kujawsko-wielkopolsko-pomorskie
(krzyżackie) w okresie traktatu kaliskiego
z 1343 roku. Stud. z Dziejów Pogranicza Kuj.Wielkop. 2012 T. 2 s. 17-22
2044. JÄHNIG Bernhart: Eine Korporation in Personalnöten: die Bedeutung des
Schlachtentods von 203 Deutschordensbrüdern am 15. Juli 1410. Miscellanea Hist.- Arch.
2012 T. 19 s. 119-132. Sum. Streszcz.
2040. HERRSCHAFT, Netzwerke, Brüder des Deutschen Ordens in Mittelalter und
Neuzeit: Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Marburg
2010 / hrsg. v. Klaus Militzer. - Weimar: Verl.
u. Datenbank f. Geisteswiss., 2012. - IX, [1],
260 s.: mapy, tab. - (Quellen und Studien zur
Geschichte des Deutschen Ordens; Bd. 72)
(Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des
Deutschen Ordens; Bd. 12)
2045. JAROSZYŃSKI Piotr: Grunwald:
zderzenie dwóch cywilizacji // In: Kultura, literatura, język - pogranicza komparatystyki:
prace ofiarowane profesorowi Lechowi Kolago [...]. [T. 1]. - Warszawa, 2012. - S. 311-320
Z treści: MILITZER Klaus: Unterschiede in der
Herrschaftsauffassung und Herrschaft und Verwaltung
in den Zweigen des Deutschen Ordens s. 1-23. - WITTMANN Helge: Netzwerke und Karrieren von Thüringern
im frühen Deutschen Orden s. 39-65. - JÄHNIG Bernhart: Herrschaftsverständnis und Herrschaftsverwirklichung beim Deutschen Orden in Preussen s. 67-92.
- CZAJA Roman: Die Ritterbrüder des Deutschen Ordens und die städtische Gesellschaft in Preussen bis zur
Mitte des 15. Jahrhunderts s. 119-132. - KREEM Juhan:
Wie landfremd war der Deutsche Orden in Livland?: regionale und interregionale Beziehungen des Deutschen
Ordens im 16. Jahrhundert s. 149-158. - ARNOLD Udo:
Deutschmeister, Administrator des Hochmeistertums in
Preussen, Hoch- und Deutschmeister s. 159-175
2041. IGOŠINA Tatiana Û.: Atributy
knâžeskoj povsednosti pri dvore verhovnogo magistra Nemeckogo ordena v Prussii po
Marienburgskoj knige glavnogo kaznačeâ
1399-1409 godov // In: Dvor monarha v
srednevekovoj Evrope: âvlenie, model’, sreda.
Vyp. 1. - Moskva, 2001. - S. 181-195
2042. IGOŠINA Tatiana Û.: Gosudar
vopreki ideologii: verhovnyj magistr Nemeckogo ordena // In: Korolevskij dvor v
političeskoj kul’ture srednevekovoj Evropy:
teoriâ, simbolika, ceremonal. - Moskva, 2004.
- S. 133-156
2043. IWAŃCZAK Wojciech: Bitwa pod
Grunwaldem z perspektywy czeskiej // In:
Historia Narrat: studia mediewistyczne ofiarowane profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi. - Lublin, 2012. - S. 177-188
2046. JASIŃSKI Janusz: Grünfelde:
Grunwald i Tannenberg: z tradycji nazwy
i bitwy w wiekach XV-XIX // In: Grunwald,
„Rota”, Nowowiejski: konferencja naukowa,
Olsztyn, 14 czerwca 2010. - Olsztyn, 2010.
- S. 45-58
2047. JOGAILOS ir Vytauto laikai:
mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms / red.
kol. Zigmantas Kiaupa. - Kaunas: Vytauto
Didžiojo Univ., 2011. - 223, [1] s.: il., tab.
Sum. Streszcz. w jęz. lit.
Z treści: PETRAUSKAS Rimvydas: Iki ir po Didžiojo
mūšio: politiniai pokyčiai rytų pabaltijyje Žalgirio mūšio
epochoje. (Before and after the Great battle: political
changes in eastern Baltic region during the era of the
battle of Grunwald) s. 8-20. - OŻÓG Krzysztof: Vokiečių
ordino politika Lietuvos atžvilgiu Vladislovo Jogailos
laikų lenkų mokslininkų akimis. (The policy of the Teutonic Order towards the Grand Duchy of Lithuania in the
reflections of Polish scholars at the reign of Władysław
Jagiełło) s. 21-34. - TĘGOWSKI Jan: Udział przedstawicieli dynastii Giedyminowiczów w „Wielkiej Wojnie”
z zakonem krzyżackim s. 35-57. - KORCZAK Lidia:
Bendri Jogailos ir Vytauto diplomatiniai veiksmai. (Jagiello and Witold: their joint diplomatic representation)
s. 58-65. - RADZIMIŃSKI Andrzej: Kościół katolicki
w Polsce, na Litwie i w państwie Zakonu Krzyżackiego
w Prusach w czasach panowania Jagiełły i Witolda s. 6681. - RIMŠA Edmundas: Vytauto Didysis antspaudas:
pirmoji valdžios ir valstybės herbinė manifestacija. (The
great seal of Witold: the first heraldic manifestation of the
government and the state) s. 82-96. - FEDORUK Andrej:
Vliânie Velikoj vojny 1409-1411 gg. na meždunarodnoe
položenie Moldavskogo voevodstva s. 126-143. - KIAUPA Zigmantas: Vytauto palikimas Kaune. (The legacy of
Witold (Vytautas) in Kaunas) s. 187-197. - NORKUS Zenonas: Gintaro Beresnevičiaus ar Antano Smetonos tezė?:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštija kaip imperija tarpukario
ir šiuolaikinės Lietuvos istorijos kultūroje. (Is this thesis
of Gintaras Beresnevičius or of Antanas Smetona?: Grand
Duchy of Lithuania as the empire in the historical culture
of the interwar and contemporary Lithuania) s. 198-220
Pomorze Wschodnie
JÓŹWIAK S.: Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego... = poz. 792
2048. JÓŹWIAK Sławomir: Vaennapalonnyâ Nâmeckaga ordèna paslâ bitvy pad
Karanovam 1410 g. Belaruski Gistaryčny
Aglâd 2010 [Vyp.] 17 no. 1/2 s. 65-88. Sum.
2049. JÓŹWIAK Sławomir, TRUPINDA
Janusz: Krzyżackie zamki komturskie w Prusach: topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych.
- Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2012. - 460 s.:
il. Bibliogr. s. 441-460
2050. JÓŹWIAK Sławomir, TRUPINDA Janusz: Miejsca wystawiania instrumentów notarialnych w przestrzeni zamku malborskiego w XIV i w pierwszej połowie XV
wieku. Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 2 s. 7-34. Zsfg.
Sum.
2051. KAŹMIERCZAK Mariusz: Krzyżacki punkt widzenia bitwy pod Grunwaldem
na podstawie Kontynuacji Kroniki Ziemi Pruskiej Piotra z Dusburga // In: Prestiż i władza
w średniowieczu. - Kraków, 2012. - S. 25-30
2052. KLEIN Manfred: Litauer aus
deutsch-völkischer Perspektive: Analyse populärer Erzähltexte über die Kriege des Deutschen Ordens. Annaberger Annalen 2012 Nr.
20 s. 27-42
Wersja elektron.: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2012/AA20_05_Klein.pdf [dostęp: 17 XI 2014]
2053. KOSMAN Marceli: Grunwald
w historycznej pamięci: w sześćsetną rocznicę historycznej bitwy // In: Pamięć, historia,
polityka. - Kraków, 2012. - S. 279-297
2054. KOWALCZYK-HEYMAN Elżbieta: W sprawie lokalizacji prokuratorii krzyżackiej w Przewłokach (głos w dyskusji). Pruthenia 2012 T. 7 s. 233-245
Przewłoki - dawna miejscowość na terenie dzisiejszego pow. ełckiego.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_7/Pruthenia_7_2012_int_full.pdf [dostęp: 2 IX
2014]
155
2055. KOZUBOVS’KIJ Georgìj: O pewnej płatności przed bitwą grunwaldzką. Wiad.
Numizm. 2010 R. 54 nr 2 s. 241-243
Toż w jęz. ang. pt.: On a certain payment before the
battle of Grunwald/Tannenberg s. 243-245
2056. KREGŽDYS Rolandas: Pr. Romow
pagal Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės
kroniką” ir kitos istorinės interpretacijos iki
mūsų laikų (toponimo etimologinė analizė,
lokalizacija). (Ethymological analysis and localization of the Prussian Romow according
to Peter of Dusburg „Chronicon Terrae Prussiae” (The Chronicle of the Prussian land and
other historical interpretations up to nowadays) // In: Tai, kas išlieka. - Vilnius, 2009. - S.
120-184. Sum.
2057. KRYGIER Anna: Wpływ papiestwa na rokowania pokojowe podczas wojny
trzynastoletniej (1454-1466) // In: Prestiż
i władza w średniowieczu. - Kraków, 2012.
- S. 111-123
2058. KSIĘGA pamiątkowa wydana
w 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 100.
rocznicę odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego i 600. rocznicę powstania Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej / red. Magdalena
Skrejko. - Kraków: Muz. Hist. Fot., 2010. 122, [1] s., [42] s. tabl.: il.
KUBICKI R.: Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego... = poz. 716
2059. KWIATKOWSKA Teresa: Pomnik
Grunwaldzki w Krakowie i jego dzieje w zbiorach fotograficznych Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa. Krzysztofory 2009 [T.] 27 s.
227-242, il. Sum.
2060. KWIATKOWSKI Krzysztof: Zakon niemiecki jako „corporatio militaris”. Cz.
1: Korporacja i krąg przynależących do niej:
kulturowe i społeczne podstawy działalności
militarnej zakonu w Prusach (do początku
XV wieku). - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2012. - 602 s. - (Dzieje Zakonu Niemieckiego;
T. 1). Bibliogr. s. 465-547. Sum.
2061. KWIATKOWSKI Stefan: Słuszna
intencja króla Władysława Jagiełły w jego
156
Pomorze Wschodnie
relacjach z poddanymi zakonu krzyżackiego
w Prusach podczas wojen w latach 1409-1411
i 1414 // In: Tantum possumus, quantum scimus: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu [...].
- Szczecin, 2012. - S. 233-249
2068. MILITZER Klaus: The role of hospitals in the Teutonic Order // In: The military orders. Vol. 2: Welfare and warfare. - Aldershot, 2012. - S. 51-59
Wyd. 1: Aldershot, 1998; zob. bibliogr. za 2004 r. poz.
1500
2062. MAŁŁEK Janusz: Prusy Polskie
w XV-XVIII w.: dążenia unifikacyjne a partykularyzm pruski. Stud. Iuridica Toruniensia
2012 T. 11 s. 167-183. Sum.
2069. MOŻEJKO Beata: Morskie podróże poźnośredniowiecznych gdańszczan do
Zachodniej Europy: wstępne rozeznanie materiału // In: Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem?: społeczne aspekty podróżowania
w średniowieczu i w czasach nowożytnych.
- Warszawa, 2012. - S. 217-228. Sum.
2063. MAROŃ Jerzy: Grunwaldzkie tezy
Wiesława Majewskiego // In: Od Grunwaldu
do Bzury: bitwy i boje polskie na przestrzeni
dziejów. - Wrocław, 2012. - S. 13-26
2070. MUTRYNOWSKA Alicja: Władza
terytorialna wobec rycerstwa w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach // In: Prestiż
i władza w średniowieczu. - Kraków, 2012.
- S. 45-23
MAČIULIS D., PETRAUSKAS R., STALIŪNAS D.:
Kas laimėjo Žalgirio mūšį?... = poz. 367
2064. MATUSAK Piotr: Rota jako ważny element idei grunwaldzkiej w 1910 r. // In:
Rota w panoramie dziejów Polski. - Warszawa, 2011. - S. 87-96: il.
Obchody 500 rocznicy bitwy
2065. MAZUREK Jerzy: Powstanie Roty
i jej prawykonanie na obchodach grunwaldzkich // In: Rota w panoramie dziejów Polski. - Warszawa, 2011. - S. 121-138: il., faks.
W 1910 r.
2066. MENTZEL-REUTERS
Arno:
Apotheosestrategien des Deutschen Ordens?:
zwei Monographien zu Heinrich von Hesler.
Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2011 Bd.
55 (dr. 2012) s. 123-134
Dot.: JAGODZINSKI Sabine: Die illustrierte Apokalypse Heinrichs von Hesler im Deutschen Orden: Studien
zu Bild, Text und Kontext. - Stuttgart, 2009. - EHRICH
Susanne: Die „Apokalypse” Heinrichs von Hesler in Text
und Bild: Traditionen und Themen volkssprachlicher
Bibeldichtung und ihre Rezeption im Deutschen Orden.
- Berlin, 2010
2067. MERGNER Anna: „Eyn sere grosse sterbunge der pestilencye”: die Pest im
Deutschordensstaat von 1349-1550 // In:
Seuche und Mensch: Herausforderung in den
Jahrhunderten: Ergebnisse der internationalen Tagung [...]. - Berlin, 2012. - S. 51-76
2071. NIKODEM Jarosław: Wróg Królestwa Polskiego: Zygmunt Luksemburski
w opinii Jana Długosza // In: Cor hominis:
wielkie namiętności w dziejach, źródłach
i studiach nad przeszłością. - Wrocław, 2007.
- S. 183-199
Dot. m.in. stanowiska Zygmunta Luksemburskiego
w sporach polsko-krzyżackich
2072. NOVOSEL’SKIJ V[alerij] V.: Velikaâ vojna 1409-1411 godov: grunval’dskaâ
bitva. - Minsk: Elajda, 2010. - 287, [2] s. Bibliogr. s. 275-281
2073. OLEJNIK Karol: „Wielka Wojna”
lat 1409-1410 i bitwa pod Grunwaldem //
In: Historia militaris Polonica. - Warszawa,
2012. - S. 27-48: mapy
2074. PAPAJÍK David: Udział wojsk
husyckich pod dowództwem Jana Čapka
w wyprawie przeciw zakonowi krzyżackiemu
w 1433 roku. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr.
Hist. 2012 [T.] 139 s. 29-43. Sum.
Uzup. i zrewidowana wersja czeskiego tekstu, zob.
bibliogr. za 2011 r. poz. 1862
2075. PASTUSZKA Stefan Józef: Tradycja grunwaldzka na ziemiach polskich w XIX
i XX wieku // In: Rota w panoramie dziejów
Polski. - Warszawa, 2011. - S. 55-86
Pomorze Wschodnie
2076. PODOLAK Łukasz: Obchody 500.
rocznicy bitwy pod Grunwaldem na Podhalu. Almanach Nowotarski 2010 Nr 14 s. 17-24
POLIŃSKI D.: Stan badań archeologicznych nad
późnym średniowieczem... = poz. 379
2077. SADOWSKI Leszek: Bitwa pod
Grunwaldem w sztuce medalierskiej. Lubel.
Wiad. Numizm. 2010 [T.] 16 s. 166-175
2078. SAŁAŃSKI Marcin: Lantrunculi
- rycerze czy rabusie?: przyczynek do charakterystyki pewnej grupy społecznej w krzyżackich Prusach (w świetle kroniki Piotra
z Dusburga). Teka Historyka 2012 z. 43 s.
90-107
2079. SANTOK i Drzeń w konflikcie
polsko-krzyżackim: w 600 rocznicę bitwy
pod Grunwaldem: wydawnictwo pokonferencyjne 22 czerwca 2010 roku / red. nacz.
Wojciech Popek. - Gorzów Wielkopolski:
Muz. Lubuskie, 2012. - 128 s.: il., mapa, tab.
Z treści: CZAJA Roman: Santok i Drezdenko w sporze między zakonem krzyżackim w Prusach a Królestwem Polskim w XV wieku s. 7-16. - ŚWIĘTOSŁAWSKI
Witold: Broń walczących pod Grunwaldem: próba porównania s. 17-30. - KWIATKOWSKI Krzysztof: Nowa
Marchia w działaniach militarnych 1410-1411 roku s.
31-88
157
// In: La mémoire des origines dans les ordres religieux-militaires au Moyen Âge: actes
des journées d’études de Göttingen. - Berlin,
2012. - S. 237-268
2083. STACHOWIAK Remigius: Johann
Abezier [1375-1424] und Arnold Datteln
[ok. 1365-1459]: zwei Thorner Kleriker zwischen der Kurie und dem Deutschen Orden.
Miscellanea Hist.- Arch. 2012 T. 19 s. 93-107.
Sum. Streszcz.
2084. STASZCZYK Dominika: Tradycja grunwaldzka w Chełmie. Rocz. Chełmski
2011 T. 15 s. 185-192
2085. SUMOWSKI Marcin: Wir wellen
bei ewch vnd ewirm orden bleiben...: biskupi
pruscy wobec konfliktów Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w XV wieku // In: Prestiż
i władza w średniowieczu. - Kraków, 2012.
- S. 31-48
2086. 600-LECIE [sześćsetlecie] bitwy
pod Grunwaldem i jej tradycje: materiały
z sesji naukowej zorganizowanej w 600. rocznicę bitwy / kol. red. Grażyna Jakimińska,
Zygmunt Nasalski, Ryszard Szczygieł. - Lublin: Muz. Lubel., 2012. - 144 s.
2081. SOCHACKA Anna: Powody lokalizacji w Lublinie grunwaldzkiego wotum
Władysława Jagiełły. Res Historica 2011 nr 31
s. 20-36. Sum.
Treść: SOCHACKA Anna: Państwo krzyżackie i jego
stosunki z sąsiadami w XIV i na początku XV wieku s. 918. - SZCZYGIEŁ Ryszard: Państwo polsko-litewskie na
przełomie XIV-XV wieku i jego pozycja w Europie s. 1928. - WRÓBEL Dariusz: Przyczyny konfliktu monarchii
jagiellońskiej z Zakonem Krzyżackim i następstwa zwycięstwa grunwaldzkiego s. 29-44. - NOWAK Bożena: Król
Władysław Jagiełło i wielki książę Witold: ludzie i politycy
s. 45-55. - JUSIAK Paweł: Charakterystyka wojsk uczestniczących w bitwie pod Grunwaldem: liczebność, organizacja, wyposażenie i uzbrojenie s. 57-74. - BARTNICKI Mariusz: Kwestia dowodzenia w bitwie grunwaldzkiej s. 75-86.
- KASPEREK Bogusław: Tradycje grunwaldzkie w czasach
zaborów 1795-1918 s. 87-100. - OSADCZY Włodzimierz:
Echa grunwaldzkie w tradycji Rusinów galicyjskich na
przełomie XIX i XX wieku s. 101-104. - STĘPNIK Andrzej: Tradycje grunwaldzkie w XX wieku s. 105-115. - JAKIMIŃSKA Grażyna: Pamiątki związane z Grunwaldem
w Lublinie s. 117-128. - ADAMEK Tadeusz: Władysław
Jagiełło i bitwa pod Grunwaldem w sztuce s. 129-142
2082. SOUHR Annika: „Von jeher fredeschilt der Christenheit”: Rückgriffe auf die eigenen Ursprünge im auswärtigen Schriftverkehr des Deutschen Ordens in Krisenzeiten
2087. SZWEDA Adam: Królestwo Polskie a zakon krzyżacki 1348-1350: między
konfliktem a współdziałaniem. Zap. Hist.
2012 T. 77 z. 1 s. 9-24. Zsfg. Sum.
2080. SIERADZAN Wiesław: Misja
Benedykta Makraia w latach 1412-1413:
z dziejów pokojowych metod rozwiązywania
konfliktów międzypaństwowych w Europie
Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu. - Malbork, 2009
Polem.: SIERADZAN Wiesław: W odpowiedzi na
artykuł polemiczny Sobiesława Szybkowskiego, Zap.
Hist. 2012 T. 77 z. 1 s. 141-146. - Repl.: SZYBKOWSKI
Sobiesław: Benedykt Makrai, Mazowsze, Eryk Pomorski
i heurystyka: replika na odpowiedź Wiesława Sieradzana,
Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 3 s. 125-130
158
Pomorze Wschodnie
2088. SZWEDA Adam: Organizacja
i technika dyplomacji polskiej w stosunkach
z zakonem krzyżackim w Prusach w latach
1386-1454. - Toruń, 2009
Rec.: SACH Maike, Sehepunkte 2012 [Bd.]
12 Nr. 1 [dok. elektron.] http://www.sehepunkte.
de/2012/01/21126.html [dostęp: 31 I 2012]
2089. SZWEDA Adam: Pierwszy pokój
toruński w stosunkach polsko-krzyżackich
do 1423 r. Miscellanea Hist.- Arch. 2012 T. 19
s. 69-77. Sum.
2090. SZWEDA Adam: Sąd arbitrażowy
w bilateralnych stosunkach polsko-krzyżackich w pierwszej połowie XV wieku // In:
Narodziny Rzeczypospolitej: studia z dziejów
średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. T. 2. - Kraków, 2012. - S. 945-960
2091. SZYBKOWSKI Sobiesław: Duchowni panowie chorągiewni podczas letniej
wyprawy na Prusy w 1410 r // In: Kościół
i społeczeństwo: studia nad obiegiem informacji i konfliktami zbrojnymi w dawnych
i nowych wiekach. - Warszawa, 2012. - S.
209-225
2092. SZYBKOWSKI Sobiesław: Otoczenie króla Władysława Jagiełły w końcowym
etapie wielkiej wojny (listopad 1410 - styczeń
1411). Miscellanea Hist.- Arch. 2012 T. 19 s.
43-68. Sum.
2093. SZYMLA Przemysław: Poszukiwania przebiegu granicy krzyżacko-słupskiej na
ziemi lęborskiej. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku
2012 nr 35 s. 88-104, il., mapy, tab.
2094. TANDECKI Janusz: Miasta pruskie przed i po pierwszym pokoju toruńskim
z 1 II 1411 r. Miscellanea Hist.- Arch. 2012 T.
19 s. 109-117. Sum.
Osteuropa im Spätmittelalter s. 13-26. - WÜNSCH Thomas: Paulus Wladimiri und die Genese des „realistischen
Denkens” in der Lehre von den internationalen Beziehungen: der Krieg zwischen Polen und dem Deutschen
Orden als Stimulus für ein neues politiktheoretisches
Paradigma s. 27-42. - ROWELL Stephen C.: The Grand
Duchy of Lithuania and the beginning of the union with
Poland: the background of Grunwald s. 43-51. - DUBONIS Artūras: Das Grenzgebiet zwischen Litauen und dem
Deutschen Orden: soziale, wirtschaftliche, administrative, ethnische und kulturelle Kommunikation in den
Jahren 1290-1422 s. 53-65. - KORTÜM Hans-Henning:
Die Tannenbergschlacht im Kontext der spätmittelalterlichen Kriegs- bzw. Schlachtgeschichte s. 89-101. - SARNOWSKY Jürgen: Wirtschftliche Aspekte der Geschichte
der Kriege am Beginn des 15. Jahrhunderts s. 123-134.
- TRESP Uwe: Söldner aus den Ländern der Böhmischen
Krone in den Kriegen zwischen dem Deutschen Orden
und Polen-Litauen zu Beginn des 15. Jahrhunderts s. 135158. - BARONAS Darius: Der Kontext der litauischen
Kriegskunst des 13. Jahrhunderts und die militärischen
Innovationen von der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts s. 159-173. VERCAMER Grischa: Die Freien im Deutschordensland
Preussen als militärischer Rückhalt Ende des 14. - Anfang
des 15. Jahrhunderts s. 175-189. - JÓŹWIAK Sławomir:
Spionage zur Zeit des polnisch-litauischen Krieges gegen den Deutschen Orden 1409-1411 s. 191-197. - NEITMANN Klaus: Vom „ewigen Frieden”: die Kunst des
Friedensschlusses zwischen dem Deutschen Orden und
Polen-Litauen 1398-1435 s. 201-209. - SZWEDA Adam:
Polen und der Deutsche Orden: Botenwesen und friedliche Verhandlungen s. 223-236. - PETRAUSKAS Rimvydas: Litauen und der Deutsche Orden: vom Feind zum
Verbündeten s. 237-251. - WERNER Paravicini: Litauer:
vom heidnischen Gegner zum adligen Standesgenossen s.
253-282. - EKDAHL Sven: Quellenaussagen über die Taktik in der Tannenbergschlacht s. 285-300. - MILITZER
Klaus: Kommunikations- und Verständigungsprobleme
vor und nach der Schlacht bei Tannenberg s. 301-305. SAGANOVIČ Genadz’: Tannenberg und die ostslawische
orthodoxe Welt s. 309-320. - NIKŽENTAITIS Alvydas:
Internationales Gedenken an die Schlacht bei Tannenberg s. 321-328
Rec.: JUREK Tomasz, Rocz. Hist. 2012 R. 78 s. 304308. - KWIATKOWSKI Krzysztof, Ordines Militares 2012
Vol. 17 s. 222-226
2096. TOMKIEWICZ Ryszard: Rocznice
bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej. Olsztyn, 2011
2095. TANNENBERG - Grunwald - Žalgiris 1410: Krieg und Frieden im späten Mittelalter / hrsg. v. Werner Paravicini, Rimvydas
Petrauskas, Grischa Vercamer. - Wiesbaden:
Harrassowitz Verl., 2012. - 356 s.: mapy, tab.
- (Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau; Bd. 26)
2097. VERCAMER Grischa: Siedlungs-,
Sozial- und Verwaltungsgeschichte der Komturei Königsberg in Preussen (13.-16. Jahrhundert). - Marburg, 2010
Z treści: KINTZINGER Martin: Perspektivenwechsel: internationale Beziehungen zwischen West- und
Rec.: BIAŁUŃSKI Grzegorz, Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 1 s. 145-151. - DŁUGOKĘCKI Wiesław, KU-
Rec.: RADZIWIŁŁOWICZ Dariusz, Kom. Maz.Warm. 2012 nr 4 s. 803-807
Pomorze Wschodnie
BICKI Rafał: Nowa praca na temat struktury społecznej
i osadniczej na terenach komturstwa królewieckiego
w XIII-XVI wieku, Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 4 s. 160-173.
- GRULKOWSKI Marcin, Acta Pol. Hist. 2012 [Vol.] 105
s. 189-199
2098. VOLLMANN-PROFE
Gisela:
Kriegsberichterstattungen und fromme Wundergeschichten in der „Kronike von Pruzinlant” des Nikolaus von Jeroschin. Zs. f. Dt.
Altertum u. Dt. Literatur 2003 Bd. 132 s. 295306
2099. WĘCOWSKI Piotr: Początki Polski w świetle zeznań świadków w procesie
polsko-krzyżackim w 1422-1423 roku // In:
Historia Narrat: studia mediewistyczne ofiarowane profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi. - Lublin, 2012. - S. 241-249
2100. WOJNA, pamięć, tożsamość: o bitwach i mitach bitewnych / red. Jan M. Piskorski. - Warszawa: Bellona, 2012. - 478, [2]
s., [20] s. tabl.: mapy. Sum.
Z treści: CZAJA Roman: Bitwa pod Grunwaldem
i jej wpływ na sytuację polityczną w Europie na początku XV w. s. 70-79, 165-169. - EKDAHL Sven: W przededniu bitwy grunwaldzkiej: dyplomacja i werbowanie
żołnierzy zaciężnych w czerwcu 1410 r. s. 80-89, 169-175.
- KWIATKOWSKI Stefan: Pamięć, żałoba, pojednanie:
bitwa grunwaldzka jako wstrząs w mentalności jej uczestników i ludności Prus zakonnych s. 90-107, 175-179. ŻMUDZKI Paweł: Jak opisać bitwę pod Grunwaldem?:
Bellum Prutenum Jana z Wiślicy na tle historiografii
średniowiecznej s. 108-129, 180-187. - DYROFF Stefan:
Grunwald w historiografii i tradycji polskiej oraz niemieckiej s. 130-146, 188-193. - PETRAUSKAS Rimvydas:
Grunwaldu życie pośmiertne od XV do XX w. w historiografii i tradycji litewskiej, białoruskiej i sowieckiej s.
147-164, 193-197. - MORAWIEC Jakub, URBAŃCZYK
Przemysław: Legendarny wymiar bitwy pod Svoldr
z 1000 r. s. 201-211, 391-392. - MIGDALSKI Paweł: Bitwa
pod Lyrskov w 1043 r.: jak bitwa ze Słowianami stała się
antyniemieckim miejscem pamięci dla Duńczyków? s.
212-222, 392-396
2101. WRÓBEL Dariusz: Aktywność dyplomatyczna Zawiszy Czarnego na tle polityki zagranicznej Polski i Litwy XV wieku // In:
Zawisza Czarny: rycerz najsławniejszy i najdzielniejszy. - Warszawa, 2012. - S. 57-81
2102. WYSOCKI Jacek: Badania stanowisk archeologicznych z późnego średniowiecza i nowożytności w regionie warmiń-
159
sko-mazurskim w latach 1989-2009 // In:
Regiony, rzemiosła, kategorie: archeologia
późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju. Toruń, 2012. - S. 43-68: il., tab. Sum. s. 55-56
2103. ZALASIŃSKA Katarzyna: Pole bitwy pod Grunwaldem pomnikiem historii.
Spotk. z Zabyt. 2011 [R.] 35 nr 3/4 s. 47-49, il.
2104. ZDRADA Jerzy: Kraków - Grunwald 1910 // In: Grunwald, „Rota”, Nowowiejski: konferencja naukowa, Olsztyn, 14
czerwca 2010. - Olsztyn, 2010. - S. 9-43
2105. ŻABIŃSKI Grzegorz: The Grose
Bochse: a Teutonic supergun from 1408. Fasc.
Archaeol. Hist. 2012 Fasc. 25 s. 31-40, il., tab.,
mapa. Streszcz.
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w.
Zob. też poz.: 336, 396, 527, 530, 531, 548, 550, 573, 586,
641, 702, 708, 800, 802, 804, 902, 910, 1194, 1246, 1255,
1271, 1279, 1285, 1358, 1364, 1373, 1375, 1455, 1456,
1506, 1518, 1873, 1971, 2035, 2040, 2062, 2067, 2097,
2102, 2213, 2818, 3515
GANCEWSKI J.: Folwarki państwa zakonu krzyżackiego... = poz. 701
2106. HOCHLEITNER Janusz: Geneza
pierwszego państwa luterańskiego [w Prusach]. Ateneum Kapłańskie 2012 T. 159 z. 2 s.
318-327. Sum.
2107. JUSTYNIARSKA-CHOJAK Katarzyna: Kolasami i wozami: wrażenia Karola
Ogiera [1595-1654] z pobytu w siedemnastowiecznej Polsce // In: Samotrzeć, w kompanii
czy z orszakiem?: społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych. - Warszawa, 2012. - S. 425-436. Sum.
Dot. Prus Królewskich
MIKOŁAJEWSKA A.: Der Kindliche Raum zwischen Glauben und Schule... = poz. 927
2108. MAŁŁEK Janusz: Inne szkice pruskie: szkice z dziejów Prus Polskich i Książęcych. - Dąbrówno: Ofic. Retman, 2012. - 254,
[1] s.
160
Pomorze Wschodnie
2109. MAŁŁEK Janusz: Polen und Preussen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert: Bestandsaufnahme und Perspektiven. - Toruń,
2011
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2012 Jg. 61 H. 3 s. 478-480
MOŻDŻEŃ J.: Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach... = poz. 678
2110. NOWACZYK Bernard: Chojnice
1454, Świecino 1462. - Warszawa: Bellona,
2012. - 222, [1] s., [16] s. tabl.: mapy. - (Historyczne Bitwy)
2111. OPITZ Eckhardt: Wojna i pokój
w stosunkach między Polską a Brandenburgią w 17. wieku do zawarcia pokoju w Oliwie
w 1660 r. // In: Historia Polski hymnem pisana. - Gryfino, 2012. - S. 7-19
POLIŃSKI D.: Stan badań archeologicznych [...] ziemi chełmińskiej... = poz. 379
2112. PRUSY Królewskie: społeczeństwo, kultura, gospodarka, 1454-1772: szkice z dziejów / red. Edmund Kizik. - Gdańsk:
Muz. Narod., 2012. - 602 s., [1] k. map skł.:
il., tab., wykr.
Treść: KIZIK Edmund: Uwagi wstępne: Prusy Królewskie: środowisko geograficzne, administracja, demografia s. 12-32. - WIJACZKA Jacek: Prusy Królewskie:
dzieje polityczne do 1660 r. s. 34-70. - DYGDAŁA Jerzy:
Dzieje polityczne Prus Królewskich do rozbiorów Rzeczypospolitej (1772-1793) s. 72-94. - KIZIK Edmund: Prawo
w Prusach Królewskich s. 96-129. - WIJACZKA Jacek:
Gospodarka Prus Królewskich s. 131-202. - KOŚCIELAK
Sławomir: Dzieje wyznaniowe Prus Królewskich w XVIXVIII w. s. 204-263. - KIZIK Edmund: Oświata, literatura, nauka i kolekcjonerstwo w Prusach Królewskich s.
265-307. - TYLICKI Jacek: Sztuka Prus Królewskich: malarstwo i rysunek s. 309-370, 529-547. - KRIEGSEISEN
Jacek: Rzemiosło artystyczne w Prusach Królewskich s.
372-395, 548-563. - BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA Ewa,
MACIAKOWSKA Zofia: Urbanistyka i architektura miast
Prus Królewskich s. 398-430, 564-579. - BUKAL Grzegorz: Fortyfikacje na obszarze Prus Królewskich i Warmii (1454-1772) s. 432-464, 580-590. - KIZIK Edmund:
Życie codzienne w miastach i na wsi Prus Królewskich
(wybrane problemy) s. 466-510. - BIBLIOGRAFIA Prus
Królewskich (wybór) s. 512-526
4. Od poł. XVII w. do 1815 r.
Zob. też poz.: 336, 422, 525, 530, 551, 552, 587, 722, 754,
782, 795, 798, 804, 957, 1193, 1285, 1298, 1308, 1358,
1429, 1441, 1448, 1457, 1458, 1630, 1880, 2062, 2102,
2108, 2109, 2112, 2796, 2818, 2979, 3022, 3023
2113. AUGUSIEWICZ
Sławomir:
Ochrona ludności cywilnej w Prusach Książęcych i na Warmii w świetle brandenburskich rozporządzeń i artykułów wojennych
z lat 1655-1660. Stud. Hist.- Wojsk. 2009 T. 3
s. 121-129
2114. FRANDSEN Karl-Erik: The last
plague in the Baltic region 1709-1713. - Copenhagen, 2010
Rec.: RAUDKIVI Priit, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011
Bd. 6 s. 287-291
2115. GOLOVANOV M. V.: Fridrih II
o položenii Vostočnoj Prussii. Vestnik Ross.
Gosud. Univ. im. I. Kanta 2005 Vyp. 3 s. 71-74
2116. PACZUSKI Adam: „Dywizja
gdańska”: jej formacja, organizacja i walki
(1808-1812) // In: Apogeum polskich nadziei: 200-lecie kampanii rosyjskiej 1812
roku. - Warszawa, 2012. - S. 83-100: il.
POLIŃSKI D.: Stan badań archeologicznych [...] ziemi chełmińskiej... = poz. 379
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1848 r.
Zob. też poz.: 552, 789, 890, 957, 1358, 1466, 1637, 2283
2117. DAUGIAREIKŠMĖS
tapatybės
tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX-XX
amžiais. (Ambiguous identities in the interspaces: the case of East Prussia in the 19th
and 20th centuries) / sud. Vasilijus Safro-
novas, Nijolė Strakauskaitė, Lina Motuzienė;
Klaipėdos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas. - Klaipėda,
2011. - 355, [1] s.: il., faks., tab. - (Acta Historica Universitatis Klaipedensis; 23). Streszcz.
w jęz. lit. Sum. Zsfg.
Z treści: TRABA Robert: Interdisziplinäre Regionalforschung am Beispiel Ostpreussens = Tarpdalykinis
regiono tyrimas Rytų Prūsijos pavyzdžiu s. 16-29. - SAF-
Pomorze Wschodnie
RONOVAS Vasilijus: Borusianistinio didžiojo istorinio
pasakojimo aktualizavimas Rytų Prūsijos provincijoje
XIX-XX amžių sandūroje: atvejo analizė provincijos
kontekste. (Actualization of the borussianistic historical
master narrative in the East Prussia province at the turn
of the 20th c.: case study in a province context) s. 31-68.
- SAFRONOVAS Vasilijus: Bandymas formuoti alternatyvą: lietuviškojo didžiojo istorinio pasakojimo aktualizavimas Prūsijos Lietuvoje XIX-XX amžių sandūroje.
(An attempt to form an alternative: actualization of the
Lithuanian historical master narrative in Prussian Lithuania at the turn of the 20th c.) s. 69-103. - NIEDZIELSKA
Magdalena: Rytų Prūsijos politinio elito tapatybė XIX
amžiaus pirmojoje pusėje. (The identity of East Prussian
political elites in the first half of the 19th century) s. 104127. - PLETZING Christian: Die Konstruktion deutscher
Identität in Preussisch-Litauen 1848-1871 s. 128-135. LEISEROWITZ Ruth: Jüdischer Identitätswandel in Ostpreussen: Paradigmen s. 136-144. - STRAKAUSKAITĖ
Nijolė: Etnofilologiniai Prūsijos Lietuvių identifikavimo
kontekstai (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia). (The
Prussian Lithuanians in the ethnophilological identification contexts (late 19th - early 20th c.)) s. 145-157. ARBUŠAUSKAITĖ Arūnė Liucija: Tapatumo sūpuoklėse
tarp pilietybės ir tautybės: Klaipėdos krašto gyventojai
XX amžiuje. (In the swings of identity between citizensship and nationality: population of Klaipeda region in
the 20th c.) s. 158-178. - MEINDL Ralf: Vorposten und
Grenzland: ostpreussische Identitäten 1933-1945 s. 179187. - ŻYTYNIEC Rafał: Das Land der Elche und Dünen:
Kurische Nehrung als ostpreussische Landschaftsikone
am Beispiel ausgewählter Texte aus den „Ostdeutsche
Monatsheften” (1920-1939) s. 188-202. - VITKUS Hektoras: Mažoji Lietuva kaip lietuvių Atminties vieta: teorinis
modelis. (Lithuania Minor as a Lihuanian memory site:
a theoreticaal model) s. 203-233. - KARPENKO Anna
[M.]: „Mesto pamâti” v sisteme političeskih koordinat:
slučaj Kaliningradskoj oblasti s. 234-252. - APRASSIMAS
Isswalnijimo Kowos nů 1812 ikki 1815: ant Atsiminnimo
Karžygiems ir Tēwisskes Prieteliems / [par.] Ruth Leiserowitz s. 253-271. - BUDRYS-POLOVINSKAS Jonas: Nauji
duomenys apie padėtį Klaipėdos krašte 1925 metais: Jono
Budrio [1889-1964] dienoraštis / [par.] Vygantas Vareikis, Arūnė [Liucija] Arbušauskaitė s. 272-322. - SAFRONOVAS Vasilijus: Tarptautinis seminaras „Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje” s. 335-336. - BARASA Darius:
Kristijono Donelaičio [1714-1780] 300-osioms metinėms
artėjant: tarptautinė konferencija „Kristijono Donelaičio
epochos kultūrinės inovacijos” Klaipėdoje s. 341-344
Wersja elektron.: http://briai.ku.lt/leidiniai/actahistorica-universitatis-klaipedensis/serijos-tomai/23-2/
[dostęp: 21 V 2014].
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 2011 r. poz. 1900
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2012
Nr. 20 s. 381-383 [wersja elektron.]: http://annabergerannalen.de/jahrbuch/2012/AA20_19_Rezensionen.pdf
[dostęp: 21 V 2014]
2118. KASPAREK Norbert: Polnische
Aufständische in Ost- und Westpreussen
(1831-1833). - Dąbrówno: Ofic. Retman,
161
2012. - 165, [3] s.: tab. - (Militaria Prussica;
Nr 2). Bibliogr. s. 156-164
2119. KRZEMIŃSKI Tomasz: W cieniu
kordonu: społeczne aspekty funkcjonowania
granicy prusko-rosyjskiej w XIX i na początku XX wieku w rejonie Kujaw, ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej (rekonesans badawczy). Czasy Nowożytne 2012 T. 25 s. 165-190.
Sum.
2120. WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan:
Orzeł czarny i orzeł biały: problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji
Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX
stulecia. - Olsztyn, 2011
Rec.: SALMONOWICZ Stanisław: Ruch narodowy
na Pomorzu wobec zaborcy w XIX wieku, Zap. Hist. 2012
T. 77 z. 1 s. 146-156. - WAJDA Kazimierz, Czasy Nowożytne 2012 T. 25 s. 264-266
2. Od 1849 r. do 1918 r.
Zob. też poz.: 516, 570, 937, 1160, 1161, 1171, 1637,
1655, 1781, 2117, 2119, 2120, 2154, 2283, 2318, 2839
2121. BYKOWSKA Sylwia: Elementy
polskiej tożsamości narodowej na Pomorzu
od połowy XIX w. do powstania Drugiej Rzeczypospolitej. Słup. Stud. Hist. 2012 nr 18 s.
119-138. Sum.
2122. CZEREP Stanisław: Końcowy etap
operacji mazursko-augustowskiej: bitwa zimowa w Puszczy Augustowskiej 14-21 lutego
1915 roku. Stud. Podlaskie 2009/2010 T. 18 s.
131-146. Sum. Sod.
2123. CZEREP Stanisław: Z działań
militarnych na północnym odcinku frontu
wschodniego, zima 1914/1915 r.: rosyjski
plan operacyjny ze stycznia 1915 r. // In: Wybrane problemy badawcze polskiej historii
wojskowej. - Toruń, 2012. - S. 41-57
W Prusach Wsch.
2124. JEZIERSKI Krzysztof Winicjusz:
Rota Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego - jeden z najpiękniejszych hymnów
naszych narodowych obowiązków // In: Rota
w panoramie dziejów Polski. - Warszawa,
2011. - S. 139-185: il., faks.
Art. w znacznym stopniu dot. Warmii i Mazur
162
Pomorze Wschodnie
2125. JURKOWSKI Roman: Duchowieństwo ziemi lubawskiej w walce o naukę religii
w języku polskim podczas strajku szkolnego
w latach 1906-1907. Nasza Przeszłość 2012
[T.] 118 s. 5-35. Sum.
2126. KORDA Krzysztof: Gdańscy Młodokaszubi. Pomerania 2012 nr 3 s. 19-21, il.,
portr.
2127. KORDA Krzysztof: Młodokaszëbi
z Westrzódka i Nordë. Pomerania 2012 nr 5
s. 11-12, il., portr.
2128. KORDA Krzysztof: Młodokaszubi
z Kociewia. [Cz. 1-2]. Pomerania 2012 nr 2 s.
16-18, il., portr.; nr 3 s. 19-1, il.
2134. PAUCH Seweryn: Zagrożenia bezpieczeństwa na terenie byłej diecezji chełmińskiej w latach 1867-1877. Teki Kociewskie
2012 z. 6 s. 208-234
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 20 II 2014]
2135. REMBALSKI Tomasz: Walka
o polskie litery. Pomerania 2012 nr 3 s. 2325, faks.
Dot. sporu z 1900 r. o urzędową formę zapisu nazwisk
2136. RUDEL Klaus: Die Tätigkeit des
Gesinde-Prämien-Vereins im Kreis Allenstein in den Jahren 1864-1871. Altpr. Geschl.kde N.F. 2012 Bd. 42 s. 249-252
2129. KORDA Krzysztof: Młodokaszubi
z Zaborów, Gochów i ziemi bytowskiej. Pomerania 2012 nr 4 s. 12-14, il., portr.
2137. TRABA Robert: Ostpreussen: die
Konstruktion einer deutschen Provinz: eine
Studie zur regionalen und nationalen Identität 1914-1933. - Osnabrück, 2010
2130. LEISEROWITZ Ruth: Sabbatleuchter und Kriegerverein: Juden in der
ostpreussisch-litauischen Grenzregion 18121942. - Osnabrück, 2010
Rec.: PLETZING Christian, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2011 Bd. 55 (dr. 2012) s. 158-161
Rec.: BÖMELBURG Hans-Jürgen, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2012 Jg. 61 H. 2 s. 288-290. - VITKUS
Hektoras // In: Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX
amžiuje - Klaipėda, 2012. - S. 321-326
2131. MALINOWSKA Elżbieta: „Przenieść w obcy kraj ojczyznę i przechować ją...”:
Stanisław Tarnowski [1837-1917] o swoich
spotkaniach z polskimi rodzinami na Pomorzu // In: Rodzina w czasach przełomów:
literackie diagnozy od XIX do XXI wieku.
- Katowice, 2011. - S. 63-72. Sum. Streszcz.
w jęz. wł.
2132. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Wytyczyli nowe drogi. Cz. 1-3. Pomerania 2012 nr 2 s. 13-15, portr.; nr 3 s. 17-18,
il.; nr 4 s. 14-15
Dot. ruchu młodokaszubskiego
2133. OPRETZKA Bernhard, PLESSA
Marc Patrik: Die Kinderlandverschickung
von Berlin nach Ostpreussen im Ersten Weltkrieg am Beispiel von Lipowitz und Passenheim, Kr. Ortelsburg. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2012 Bd. 42 s. 227-238
2138. ZAWADZKI Bolesław: Kampanja
jesienna w Prusach Wschodnich: sierpień wrzesień 1914 r. - Chełm: Wydaw. Tradytor,
2012. - 283 s., [22] s. tabl. skł. - (Studja z Wojny Światowej 1914-1918; T. 1)
Reprint wyd.: Warszawa, 1924
2139. ZAWADZKI Wojciech: Działania
powstańcze na Pomorzu. Rocz. Kasprowiczowski 2012 [T.] 12/13 s. 42-55, il., portr.
W l. 1918-1919
3. Od 1919 r. do 1939 r.
Zob. też poz.: 7, 518, 589, 590, 593, 610, 657, 692, 715,
733, 762, 797, 1120, 1156, 1312, 1313, 1358, 1368, 1394,
1449, 1470, 1502, 1503, 1521, 1594, 1602, 1604, 1609,
1620, 1661, 1775, 1781, 1797, 1923, 1931, 2117, 2130,
2132, 2135, 2137, 2139, 2164, 2210, 2213, 2283, 2311,
2736, 2833, 2844, 2852, 2856
2140. ADAMCZYK Zdzisław Jerzy: Stefana Żeromskiego i Jana Kasprowicza wyprawa na Powiśle, Warmię i Mazury w maju 1920
roku // In: „Jak się z wami zrosło moje życie”:
prace dedykowane profesorowi Romanowi
Lothowi. - Warszawa, 2011. - S. 98-111
Pomorze Wschodnie
2141. BARTOSZEWICZ Henryk: Niemcy, Wolne Miasto Gdańsk i Związek Sowiecki
w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych z 1932 r. Dzieje Najn. 2012 R. 44 nr
2 s. 165-180
Dot. pracy: POLSKIE dokumenty dyplomatyczne
1932 / red. Krzysztof Kania. - Warszawa, 2011. - XLVIII,
767 s.
2142. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Próby
zabezpieczenia granicy morskiej II RP: uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe.
Prz. Hist.- Wojsk. 2012 R. 13 nr 1 s. 187-197
2143. BOCHACZEK-TRĄBSKA Joanna: Ekspozytura Nr 3 w Bydgoszczy w obliczu zagrożenia wojennego ze strony Trzeciej
Rzeszy // In: Polska wobec zagrożenia ze strony Trzeciej Rzeszy. - Częstochowa, 2012. - S.
143-152. Streszcz. Sum.
2144. BOCHACZEK-TRĄBSKA Joanna:
Z działalności ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy w latach trzydziestych: akcja „Wózek”.
Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Ofic. Wojsk Ląd. 2011
nr 4 s. 200-208. Sum.
Wersja elektron.: http://www.zeszyty-naukowe.wso.
wroc.pl/images/2011/zn_4/15_bochaczek-trabska.pdf
[dostęp: 12 V 2014].
Dot. akcji sprawdzania niemieckich przesyłek przewożonych tranzytem do Prus Wsch. i Wolnego Miasta
Gdańska
2145. DRZYCIMSKI Andrzej: Przygotowania wojenne gdańskiego Związku Strzeleckiego. Prz. Hist.- Wojsk. 2012 R. 13 nr 4 s.
29-62. Sum. Sod.
2146. FRYDA Marian: Początki polskiej
administracji samorządowej na Gochach po
roku 1920. Szkice Człuch. 2012 T. 7 z. 14/15
s. 71-84, tab.
2147. GORYŃSKI Grzegorz: Powstanie,
organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w latach 1928-1939. Słup. Stud. Hist.
2012 nr 18 s. 225-242, tab. Sum.
Dot. m.in. Pomorza
2148. HALICKI Krzysztof: Działalność
policji politycznej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939. Policja 2011 [nr] 4
s. 59-71
163
2149. HALICKI Krzysztof: Działalność
policji politycznej w zwalczaniu organizacji antypaństwowych na Pomorzu w latach
1920-1929: wybrane zagadnienia // In: Dwa
dwudziestolecia Rzeczypospolitej: polityka
- prawo i administracja - gospodarka: próba
bilansu. - Katowice, 2010. - S. 241-252
2150. JENDRZEJEWSKI Artur: Niemieckie organizacje cywilno-wojskowe w Prusach Wschodnich w latach dwudziestych
XX wieku w świetle dokumentów gdańskiej
ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego. Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 2 s. 269-287.
Zsfg. Sum.
2151. JENDRZEJEWSKI Artur: Niemieckie służby wywiadowcze w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1933 (w świetle
polskich informacji) // In: Służby specjalne
w systemie bezpieczeństwa państwa: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość: materiały
i studia. T. 1. - Szczecin, 2012. - S. 207-218.
Streszcz. Sum.
2152. KARDAS Mariusz: Rozważania na
temat daty zaślubin Polski z morzem w 1920
roku w Gdyni. Prz. Hist.- Wojsk. 2011 R. 12
nr 4 s. 183-192, il.
2153. KORDA Krzysztof: Republika
g n i e w s k a 1919-1920. Teki Kociewskie 2012
z. 6 s. 159-179, il., faks., mapa, tab.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 20 II 2014]
Toż w wersji skr. pt.: Republika gniewska 1919-1920:
najmniejsze państwo ówczesnego świata. Pomerania 2012
nr 11 s. 24-26, il., mapa, portr.
2154. KOSSERT Andreas: Damals in
Ostpreussen: der Untergang einer deutschen
Provinz. - München, 2010
Rec.: DEMENT’EV I[‘lâ] O., Vestnik Balt. Feder.
Univ. im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s. 157-159 [wersja elektron.] http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/8fe/attknr2.pdf [dostęp: 23 XII 2014]
2155. KOTECKI Andrzej: Zaślubiny
Polski z Morzem: Puck 10 luty 1920 roku.
Niepodległość i Pamięć 2010 R. 17 nr 1 s. 7076, il.
164
Pomorze Wschodnie
2156. KUDRZYCKI Zbigniew: Wyniki
plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu
11 lipca 1920 roku w powiatach ostródzkim
i reszelskim. Rocz. Mazur. 2012 T. 16 s. 3-25,
tab.
2164. POLSKA nad Bałtykiem: konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad
morzem 1918-1939 / red. Dariusz Konstantynów, Małgorzata Omilanowska. - Gdańsk:
Słowo/Obraz Terytoria, 2012. - 407, [1] s.: il.,
faks., portr., tab. Bibliogr. s. 375-379. Sum.
2157. ŁACH Wiesław B[olesław]: Metodyka opracowywania środków symbolicznych (mapy, szkice, schematy) przy analizie
systemu obronnego Polski północnej okresu
międzywojennego // In: Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych: studia i szkice. - Poznań, 2012. - S. 203-221: il.,
mapy
2162. OLSTOWSKI Przemysław: Uwagi
o roli urzędników administracji państwowej
w regionalnej elicie politycznej i w rozwoju
wpływów obozu pomajowego w województwie pomorskim w latach 1926-1939 // In:
Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej. - Białystok, 2012. - S. 233-249. Sum.
Z treść: OMILANOWSKA Małgorzata: Propaganda
wizualna „Polski morskiej” s. 8-17. - FARYNA-PASZKIEWICZ Hanna: Co każdy Polak o morzu wiedzieć powinien?: o różnych środkach propagandy morza w dwudziestoleciu międzywojennym s. 18-29. - SOSNOWSKA
Joanna M.: Nad jakim morzem leży Polska? s. 30-37.
- MYSZOR Oskar: Frontem do morza: kształtowanie
świadomości morskiej społeczeństwa II Rzeczypospolitej
na łamach miesięcznika „Morze” oraz „Morze i Kolonie”
(1924-1939) s. 38-55. - CHMIELEWSKA Agnieszka:
Wizualne aspekty działalności Ligi Morskiej i Rzecznej
(1924-1928) s. 56-69. - KOSTRZYŃSKA-MIŁOSZ Anna:
Transatlantyki narzędziem propagandy Polski na morzu
s. 70-81. - JANKIEWICZ-BRZOSTOWSKA Monika: Polskie morze w twórczości Włodzimierza Nałęcza [18651946] s. 92-109. - GIEŁDON Liliana: Gdynia i morze
w malarstwie Michaliny Krzyżanowskiej [1833-1962] s.
110-119. - FRIEDRICH Jacek: „Białość jego czerń pruska
pokryła”: wizualne konstrukcje polskości Gdańska w publikacjach okresu międzywojennego s. 120-145. - BABICZ
Karolina: „Omijajcie Sopoty”: bojkot kurortu s. 146-149.
- SZCZERSKI Andrzej: Gdynia: brama na świat Europy
Środkowo-Wschodniej s. 150-159. - KEMPIŃSKA Maria:
Gdynia i morze na plakacie turystycznym i politycznospołecznym dwudziestolecia międzywojennego s. 160183. - GROMNICKA Aleksandra: Wokół projektu Bazyliki Morskiej w Gdyni: dyskusje i polemiki s. 184-197.
- SOŁTYSIK Maria Jolanta: Nieznane projekty Dzielnicy
Reprezentacyjnej Gdyni (1938-1960) s. 198-209. - LUBA
Iwona: Pomnik Zjednoczenia Ziem Polskich w Gdyni
s. 210-229. - GRĄCZEWSKA Małgorzata: Mauzoleum
generała Gustawa Orlicz-Dreszera [1898-1936] na Oksywiu s. 230-241. - TABAK Karolina: Rola dworca kolejowego w Gdyni w kreowaniu wizerunku nowoczesnego
miasta s. 242-251. - KOZINA Irma: Funkcjonalistyczny
modernizm w architekturze Gdyni i Katowic jako styl
propagandy władzy s. 252-261. - JUSZCZYK Aleksandra: O Zygmuncie Cywińskim [1902-1939] „Wieczorach
Czwartkowych” i propagandzie sztuki w międzywojennej
Gdyni s. 262-273. - KONSTANTYNÓW Dariusz: „I słowo
uklękło przed czynem”: obraz Gdyni w poezji dwudziestolecia międzywojennego s. 274-293. - PERLIŃSKA Ewa:
Inwestycje budowlane w Wejherowie w dwudziestoleciu
międzywojennym s. 294-304. - MARSZAŁŁ Małgorzata:
Architektura Jastarni w dwudziestoleciu międzywojennym s. 306-319. - JOCEK Szymon: Architektura Juraty
w dwudziestoleciu międzywojennym s. 320-333. - BARON Olga: Urbanistyka i architektura Jastrzębiej Góry s.
334-349
2163. PATER Walter: Uzbrojenie okrętowe Marynarki Wojennej w latach 1918-1947.
Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2012 nr 27
s. 27-52, tab.
2165. POMORSKI Okręg Wojskowy
w latach 1919-2009. T. 1: Szkice i materiały
z okazji 90. rocznicy powstania / red. Albert
S. Kotowski, Sławomir Sadowski; Wyższa
2158. MELLER Arkadiusz: Za północnym kordonem: Prusy Wschodnie w myśli
politycznej obozu narodowego w latach 19181939. Actum 2011/2012 nr 3/4 s. 95-117
2159. OLEJKO Andrzej: Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej. - Warszawa: ZP Wydaw., 2010. - 511, [1] s.: il. Bibliogr. s. 505-511
2160. OLEJKO Andrzej: Stan badań nad
historią polskiego lotnictwa morskiego II RP:
metodologia, historiografia i perspektywy
badawcze // In: Wybrane problemy badawcze
polskiej historii wojskowej. - Toruń, 2012. - S.
124-167
2161. OLSTOWSKI Przemysław: Obóz
pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939. - Warszawa, 2008
Rec.: DZIUDA Karol, Muzealny Rocz. Hist. 2011 R.
1 s. 182-186
Pomorze Wschodnie
Szkoła Gospodarki. Centrum Europejskie
im. Roberta Schumana. - Bydgoszcz, 2009.
- 244 s.: il., mapy, tab., wykr.
Z treści: DULEBA Zygmunt: 90 lat Pomorskiego
Okręgu Wojskowego s. 7-11. - SADOWSKI Sławomir:
Powstanie i organizacja Okręgu Generalnego „Pomorze”
w 1920 r. s. 13-24. - SADOWSKI Sławomir: W obronie
przed bolszewicką agresją s. 25-50. - PAŁGAN Jan: Terenowe organy administracji wojskowej na Pomorzu
Zachodnim (1945-2009) s. 51-68. - SKUZA Cezariusz:
Współpraca Pomorskiego Okręgu Wojskowego z jednostkami Bundeswehry: (na tle stosunków polsko-niemieckich) s. 69-86. - WALENCZYKOWSKI Sławomir:
Sojusznicze wsparcie przez państwo - gospodarza w Pomorskim Okręgu Wojskowym s. 131-135. - SADOWSKI
Sławomir: Biogramy dowódców Okręgu z lat 1919-2007
s. 137-177. - SADOWSKI Sławomir: Struktury organizacyjne Okręgu w latach 1919-2009 s. 205-239
2166. RADZISZEWSKA Maria: Działalność patriotyczna nauczycielek na Warmii
i Mazurach w okresie międzywojennym // In:
Kobieta a patriotyzm: konteksty historycznopedagogiczne XVI-XX wieku. - Białystok,
2012. - S. 137-155. Sum.
2167. REGULSKI Jan: O Żeromskim,
Mazurach i Działdowie. - Działdowo: Starost.
Pow., 2012. - 142 s.: il., portr.
2168. SAJA Piotr: Komitety wychowania
fizycznego i przysposobienia wojskowego
w województwie pomorskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. - Toruń: [S.n.], 2012.
- 442 s.: tab. Bibliogr. s. 355-376
2169. SKÓRA Wojciech: Działalność
gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu
wojskowego w latach 1920-1930: (Pomorze
Zachodnie, Prusy Wschodnie i Wolne Miasto Gdańsk). - Poznań, 2011
Rec.: OLSTOWSKI Przemysław, Zap. Hist. 2012 T.
77 z. 1 s. 163-169
2170. SKÓRA Wojciech: Jeniec niewypowiedzianej wojny: casus Adama Biedrzyńskiego, oficera polskiego wywiadu porwanego na Pomorzu w 1930 roku // In: Od armii
komputowej do narodowej. [T.] 4. - Toruń,
2012. - S. 365-396
2171. SKÓRA Wojciech: Placówki wywiadu polskiego w Chojnicach: przyczynek
do dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwi-
165
ślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Chojnice:
Przeds. Mark. LOGO, 2012. - 420, [1] s.: il.,
tab., portr. - (Biblioteka Chojnicka; T. 24). Bibliogr. s. 387-399. Zsfg.
2172. SKÓRA Wojciech: Porwania jako
element konfrontacji wywiadów Polski i Niemiec na odcinku pomorskim w dwudziestoleciu międzywojennym // In: Studia nad
wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX
wieku. T. 1. - Szczecin, 2012. - S. 141-166
2173. SKÓRA Wojciech: Wywiad wojskowy a cywilne instytucje polskie w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939:
inwigilacja, kontrola czy harmonijna współpraca? // In: Służby specjalne w systemie
bezpieczeństwa państwa: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość: materiały i studia. T.
1. - Szczecin, 2012. - S. 187-206. Streszcz.
Sum.
2174. SOBCZAK Łukasz: „Polska kradnie ci konia i krowę”: o propagandzie plebiscytowej. Prowincja (Sztum) 2012 nr 2 s. 121130, il., faks.
2175. SZYMANOWICZ Adam, GOŁĘBIOWSKI Artur: Activities of Branch no. 2
of Division II of Chief of Staff HR of Polish
Army against Masurian population in the
1930s. Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Ofic. Wojsk
Ląd. 2010 nr 1 s. 48-66. Streszcz.
Wersja elektron.: http://www.wso.wroc.pl/images/
pliki/wpikbn/zn_2010/zn_1_2010/szymanowicz.pdf
[dostęp: 12 V 2014]
2176. SZYMANOWICZ Adam, GOŁĘBIOWSKI Artur: The beginnings of the Second Polish Republic’s military intelligence
activity in the East Prussia (until 1920). Zesz.
Nauk. / Wyż. Szk. Ofic. Wojsk Ląd. 2009 nr 2
s. 74-86. Streszcz.
Wersja elektron.: http://www.wso.wroc.pl/images/
pliki/wpikbn/zn_2009/zn_2_2009/szymanowicz.pdf
[dostęp: 12 V 2014]
2177. SZYMANOWICZ Adam, OLEJNIK Artur: Activity of German military intelligence and other info-intelligence services
in East Prussia in the years of 1919-1939.
166
Pomorze Wschodnie
Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Ofic. Wojsk Ląd. 2009
nr 3 s. 51-59. Streszcz.
4. Od 1939 r. do 1945 r.
Wersja elektron.: http://www.wso.wroc.pl/images/
pliki/wpikbn/zn_2009/zn_3_2009/szymanowicz_olejnik_pop.pdf [dostęp: 12 V 2014]
Zob. też poz.: 191, 192, 308, 518, 562, 582, 598, 609, 611,
613, 763, 1312, 1358, 1390, 1480, 1481, 1486, 1501, 1503,
1522, 1565, 1567, 1617, 1642, 1653, 1659, 1689, 1844,
1854, 1867, 2283, 2744, 2748, 2796, 2844, 2845, 3302
2178. SZYMANOWICZ Adam, OLEJNIK Artur: Znaczenie militarne Prus
Wschodnich w latach 1918-1939. Zesz. Nauk.
/ Wyż. Szk. Ofic. Wojsk Ląd. 2008 nr 4 s. 8190
2184. ANDUŁA Kamil: Udział 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów
Westerplatte w walkach o Kępę Oksywską (30
marca - 5 kwietnia 1945 r.). Prz. Hist.- Wojsk.
2012 R. 13 nr 3 s. 43-62, mapa. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://www.wso.wroc.pl/images/
pliki/wpikbn/zn_2008/zn_4_2008/szymanowicz.pdf
[dostęp: 12 V 2014]
2179. TOMASZEWSKI Patryk: Organizacja Monarchistów w województwie pomorskim w latach 1925-1927: próby tworzenia struktur i działalności // In: W kręgu
historii, politologii i edukacji: studia i szkice
dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle. - Toruń, 2012. - S. 145-154: tab.
2180. TULISZKA Jarosław: Przygotowanie kadr do dowodzenia na najwyższych stanowiskach dowódczych Marynarki Wojennej
II Rzeczypospolitej. Biul. Hist. / Muz. Maryn.
Wojen. 2012 nr 27 s. 7-26, tab.
2181. WAŁĘGA Agnieszka: Działność
opiekuńcza Pomorskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi (1918-1948) // In: Virginibus
puerisque. T. 2: Z zagadnień wychowania
i opieki nad dzieckiem w XVIII-XX wieku.
- Kielce, 2012. - S. 131-144. Sum.
2182. WENZEL Reinhard: Polnische
Optanten nach dem Ersten Weltkrieg in der
Provinz Ostpreussen. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2012 Bd. 42 s. 357-364
2183. WIŁUN Andrzej: O poczcie
i znaczkach podczas plebiscytu w 1920 r. Prowincja (Sztum) 2012 nr 2 s. 131-137, faks.
Dot. gł. Powiśla
2185. ARBUŠAUSKAITĖ Arūnė Liucija: Anšliusas ir Klaipėdos krašto gyventojai
(1939-1944): monografija. - Klaipėda, 2010
Rec.: KOSTŠOV Û[rij] V., Vestnik Balt. Feder. Univ.
im. I. Kanta 2011 Vyp. 12 s. 155-158 [wersja elektron.]
http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/1be/vrguvljachccujae1_155-158.pdf [dostęp: 23 XII 2014]
2186. BOROWIAK Mariusz: Westerplatte w obronie prawdy. - Wyd. 4 zm. - Warszawa: Ofic. Wydaw. Alma-Press, 2012. - 262, [1]
s., [104] s. tabl.: il., faks. - (Nieznane Oblicza
Historii). Bibliogr. s. 247-256
2187. BRZEZIŃSKA Anna Weronika,
WOSIŃSKA Małgorzata: Projekt „Sztutowo
czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”, Poznań-Sztutowo, maj-czerwiec 2010.
Lud 2010 T. 94 s. 507-509
2188. CHMIELIŃSKA Marta: Walczyli
i umierali za wolną Polskę, dziś wciąż nazywa
się ich bandytami... Prowincja (Sztum) 2012
nr 1 s. 134-139, il.
Dot. ruchu oporu na ziemi sztumskiej
2189. CHRZANOWSKI Bogdan: Delegatura Rządu RP na Kraj na Pomorzu: nieznane karty z frontu walki cywilnej podczas
okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu.
- Toruń, 2011
Rec.: OLSTOWSKI Przemysław, Zap. Hist. 2012 T.
77 z. 2 s. 165-170
Pomorze Wschodnie
2190. CHRZANOWSKI Bogdan: Działacze narodowi w strukturach Pomorskiej
Okręgowej Delegatury Rządu 1939-1945 //
In: Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów. - Warszawa, 2010. - S. 67-85
2191. CHRZANOWSKI Bogdan: Pomorska konspiracja w walce z bronią V
w latach 1943-1944 // In: Tajemnice Blizny:
wywiad Armii Krajowej w walce z rakietami
V-2. - Gdańsk, 2012. - S. 10-33
2192. CHWIETKIEWICZ Tomasz: Niemiecki XXXVI Korpus Armijny w walkach
o Frombork w lutym 1945 roku // In: Od armii komputowej do narodowej. [T.] 4. - Toruń, 2012. - S. 537-563
2193. DANILUK Jan: Osadnictwo Niemców etnicznych w Okręgu Rzeszy Gdańsk
- Prusy Zachodnie (wybrane zagadnienia) //
In: Inżynieria społeczna: między totalitarną
utopią a cząstkowym pragmatyzmem. - Warszawa, 2012. - S. 157-177
2194. DANILUK Jan: Wykorzystanie siły
roboczej jeńców wojennych w XX Okręgu
Wojskowym w latach II wojny światowej (zarys problemu). Łambin. Rocz. Muz. 2012 [T.]
35 s. 17-35, tab. Sum. Zsfg.
Na Pom. Nadwiślańskim
2195. DRYWA Danuta: Die Ermordung
der Juden im Konzentrationslager Sutthof
und in seinen Unterlagern // In: Der Judenmord in den eingegliederten polnischen Gebieten 1939 - 1945. - Osnabrück, 2010. - S.
277-300
2196. GĄSIOROWSKI Andrzej: Komenda Obrońców Polski: Okręg Pomorze. - Toruń: Fund. Gen. E. Zawackiej, 2012. - 235 s.:
il., faks., portr. - (Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” w Toruniu;
T. 64). Bibliogr. s. 203-210. Sum. Zsfg.
2197. GŁODOWSKA Katarzyna B.,
GŁODOWSKI Jan: Das Krankenpflegesystem
am Beispiel des KZ Stutthof, KZ Sachsenhausen, KZ Mittelbaum-Dora, KZ AuschwitzBirkenau // In: Pflege im Schatten des Natio-
167
nalsozialismus: ausgewählte Probleme und
Fälle. - Poznań, 2011. - S. 31-48
GÓRNIKIEWICZ-KUROWSKA S.: Westerplatczycy... = poz. 1659
2198. JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Relacja funkcjonariusza bydgoskiego Gestapo
z lat 1939-1945. Kron. Bydg. 2011 [T.] 33 (dr.
2012) s. 393-400. Sum.
2199. KALINOWSKI Daniel: Żydówka
wśród Kaszubów: „Moje prawdziwe przeżycia”
Else Pintus // In: Żydowski obraz Polski, polski
obraz Żyda. - Poznań, 2012. - S. 29-45. Sum.
Dot.: PINTUS E.: Moje prawdziwe przeżycia. Gdańsk, 2005; zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 582
2200. KARDAS Mariusz: Okupacja hitlerowska Helu: wybrane aspekty. Zesz. Nauk.
/ Akad. Maryn. Woj. 2011 R. 52 nr 2 s. 165186. Streszcz. Sum.
2201. KARGUL Michał: Zapomniany
oddział tczewskiego września 1939 roku: 2.
kompania 82. batalionu piechoty. Teki Kociewskie 2012 z. 6 s. 134-150, mapy
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 20 II 2014]
2202. KONARSKI Mariusz: Mat pilot
Stefan Czerwiński [1915-1939] - lotnik pułkownika Stanisława Dąbka [1892-1939].
Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2012 nr 27 s.
53-60, il., portr.
2203. KOWALSKI Paweł: Wojskowy Sąd
Specjalny Komendy Okręgu Pomorze Armii
Krajowej. Biul. Fund. Gen. E. Zawackiej 2012
R. 24 nr 62 s. 37-77. Streszcz. Sum.
2204. KRETININ Gennadij [V.]: Eŝe raz
o voennyh komendanturah Kënigsbergskogo
osobogo voennogo okruga v 1945-1946 godah. Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta
2007 Vyp. 12 s. 88-92
2205. KRETININ G[ennadij] V.: Voennye komendatury 3-go Belorusskogo fronta
v Vostočnoj Prussii (oktâbp’ 1944 - maj 1945
goda). Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta
2011 Vyp. 12 s. 67-75, tab.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/uplo-
168
Pomorze Wschodnie
ad/iblock/904/jfhwopwkkuwijdqq_67-75.pdf [dostęp: 23
XII 2014]
2206. KRETININ Gennadij [V.]: Voennye komendatury Kënigsbergskogo osobogo
voennogo okruga v 1945-1946 godah. Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2006 Vyp.
12 s. 55-62
LADEMANN M.: Martyrologium kapłańskie Piaśnicy... = poz. 1244
2207. ORSKI Marek: Internowanie i status jeńców wojennych osadzonych w obozie
Sutthof w latach 1939-1945 // In: Między
Wehrmachtem a SS: jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyjnych. - Opole,
2010. - S. 123-149
2208. PIĘTKA Bohdan: Członkowie polskich lokalnych organizacji konspiracyjnych
z Kraju Warty i Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie w KL Auschwitz. Rocz. Łódzki 2012
T. 59 s. 111-132. Sum.
2209. POMORZANIE w Wehrmachcie:
materiały z XXI sesji naukowej w Toruniu
w dniu 3 listopada 2011 roku / red. Jan Sziling. - Toruń: Fund. Gen. E. Zawackiej, 2012.
- 164 s.: il., tab. - ( Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” w Toruniu; T. 62)
Z treści: SZILING Jan: Pomorzanie w Wehrmachcie s. 39-68. - DRYWA Danuta: Polacy z III grupy DVL
w obozie koncentracyjnym Stutthof z powodu odmowy
służby wojskowej w Wehrmachcie s. 69-82. - GROCHOWINA Sylwia: Pomorzanie - żołnierze Wehrmachtu
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie s. 83-97. - ŁOPUSZAŃSKI Janusz, MATUSZEWICZ Hanna: Ucieczki
Polaków z Wehrmachtu i Organizacji Todta w Norwegii w latach drugiej wojny światowej s. 99-109. - JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Przyczynek do losów Polaków
z Pomorza w Wehrmachcie: straty imienne i okoliczności
śmierci s. 111-119. - BYKOWSKA Sylwia: Problem niemieckiej listy narodowościowej na Pomorzu w raportach
Delegatury Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj ze szczególnym uwzględnieniem poboru Polaków do Wehrmachtu
s. 121-138. - SALMONOWICZ Stanisław: Zapomniany
„Projekt Apelu Radiowego do Polaków Ziemi Pomorskiej” z 1942 roku s. 139-142
2210. SAJA Piotr: Przygotowania wojenne i walki toruńskiej 4 Dywizji Piechoty nad
Osą we wrześniu 1939 roku w świetle relacji
uczestników // In: Od armii komputowej do
narodowej. [T.] 4. - Toruń, 2012. - S. 495-518
2211. SZILING Jan: Pomorzanie w Wehrmachcie. Biul. Fund. Gen. E. Zawackiej 2012
R. 24 nr 62 s. 3-36. Streszcz. Sum.
2212. SZKUDLIŃSKI Jan: Spór w sprawie białej flagi nad Westerplatte. Prz. Hist.Wojsk. 2012 R. 13 nr 4 s. 153-163
2213. VORPOSTEN des Reichs?: Ostpreussen 1933-1945 / hrsg. v. Christian Pletzing. - München, 2006
Rec.: STICKLER Matthias, Jahrb. f. d. Gesch. Mittelu. Ostdeutschl. 2011 Bd. 57 (dr. 2012) s. 448-450
2214. WYSIEDLENIA Polaków z Gdyni
w latach 1939-1945 przez okupanta niemieckiego: materiały z VI sesji popularnonaukowej 24 kwietnia 2012 r. / Stowarzyszenie
Gdynian Wysiedlonych. - Gdynia, 2012. 136 s.: il., faks., tab.
Z treści: GROT Elżbieta: Zapomniane ofiary podobozu KL Stutthof w Gdyni s. 12-34. - BERENDT Grzegorz: Wysiedlenia Polaków i Żydów oraz zmiany struktury
narodowościowej ludności na terenie powiatu morskiego
w latach II wojny światowej s. 35-57. - GĄSIOROWSKI
Andrzej: Mieszkańcy Gdyni i miast północnego Pomorza
w Sonderfahnungsbuch Polen s. 58-106. - CHRZANOWSKI Bogdan: Gdynia w pracach Delegatury Rządu RP na
Kraj s. 107-124. - CHINCIŃSKI Tomasz, RABANT Tomasz: Zagadka pewnej fotografii: przyczynek do poszukiwania zdjęć wysiedlonych gdynian s. 125-127
2215. ZADURA Robert: Księża przetrzymywani w toruńskim Forcie VII w 1939
i na początku 1940 roku // In: Z dziejów
chrześcijaństwa: studia, szkice i materiały. T.
2. - Poznań, 2012. - S. 113-139: tab.
2216. ZEIDLER Manfred: Flucht und
Vertreibung der Deutschen aus Ostpreussen, Westpreussen, Danzig, dem Warthegau
und Hinterpommern // In: Flucht und Vertreibung: Europa zwischen 1939 und 1948.
- Hamburg, 2012. - S. 66-99: il., mapy
2217. ZIELIŃSKI Mateusz: Ponieśli najwyższą ofiarę: uzupełnienie. Teki Kociewskie
2012 z. 6 s. 115-122, tab.
Uzup. art. dot. nauczycieli pelplińskich, zob. bibliogr.
za 2011 r. poz. 1988.
Wersja elektron.: www.zkp.tczew.pl/czasopisma [dostęp: 20 II 2014]
Pomorze Wschodnie
169
XI. POMORZE WSCHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz.: 338, 380, 419, 523, 527, 530, 554, 561, 562, 567, 568, 571, 578, 585, 591, 597, 598, 602, 603, 606, 608, 612,
613, 615, 617, 619, 642, 655, 732, 752, 758, 763, 788, 796, 799, 803, 821, 861, 883, 884, 919, 1026, 1055, 1152, 1159, 1162,
1167, 1172-1174, 1181-1183, 1186, 1188, 1192, 1198, 1242, 1251, 1304, 1305, 1311, 1335, 1358-1360, 1399, 1404, 1408,
1409, 1414, 1420, 1422, 1432-1434, 1443, 1459, 1460, 1465, 1471, 1473, 1477, 1482, 1485, 1486, 1491, 1492, 1494, 1508,
1522, 1552, 1583, 1597, 1603, 1608, 1617, 1659, 1666, 1677, 1682, 1686, 1720, 1754, 1788, 1849, 1910, 1911, 1913, 1914,
2025, 2096, 2163, 2165, 2167, 2204, 2206, 2216, 2367, 2644, 2752, 2755, 2756, 2778, 2838, 2848, 2849, 2857, 3283, 3302
AKCJA represyjna wobec ludności niemieckiej... =
poz. 549
2218. ANISIEWICZ Renata: Polska
- Obwód Kaliningradzki: powiązania transgraniczne przed 1990 rokiem / Uniwersytet
Gdański. Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego. - Gdańsk: „Bernardinum”, 2012.
- 239 s.: il., mapy, tab., wykr. - (Regiony Nadmorskie; 20). Bibliogr. s. 208-228
2219. APARAT bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945-1990:
obsada stanowisk kierowniczych: informator
/ wst. i oprac. Marcin Węgliński. - Gdańsk,
2010
Rec.: CZERWIŃSKI Daniel, Zap. Hist. 2012 T. 77 z.
2 s. 171-175
BIENIECKI I.: Obserwacja i radiolokacyjny dozór...
= poz. 2753
2220. BIENIECKI Ireneusz: Operacyjno-rozpoznawcza działalność Zwiadu Wojsk
Ochrony Pogranicza na polskim wybrzeżu
morskim w latach 1960-1961 // In: Służby
specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość:
materiały i studia. T. 1. - Szczecin, 2012. - S.
457-482. Streszcz. Sum.
2223. BRZEZIŃSKI Piotr: Gdański
Czerwiec ‘76 w świetle dokumentów partii
i bezpieki. Pamięć i Sprawiedliwość 2012 [nr]
1 s. 199-220. Sum.
2224. BRZEZIŃSKI Piotr: W cieniu
Grudnia: gdańska PZPR na przełomie 1970
i 1971 r. Glaukopis 2011/2012 nr 23/24 s. 158181
BURCZYK D.: Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku... = poz. 787
2225. BURCZYK Dariusz: Żołnierzegórnicy z powiatów elbląskiego i braniewskiego (1949-1959). Pamięć i Sprawiedliwość
2012 [nr] 1 s. 269-283, tab., wykr. Sum.
2226. BYKOWSKA Sylwia: Rehabilitacja
i weryfikacja narodowościowa ludności polskiej w województwie gdańskim po II wojnie
światowej. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2012. - 534
s.: il., faks., tab. Bibliogr. s. 497-517
2227. CHEŁMINIAK Marcin: Obwód
Kaliningradzki FR w polityce wybranych
państw regionu Morza Bałtyckiego // In: Klęska demokracji?: obszar byłego ZSRR. - Toruń, 2012. - S. 114-133: tab.
2221. BIENIECKI Ireneusz: Przestępczość graniczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX wieku: wybrane problemy
/ Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk,
2012. - 173, [1] s.: il., tab. Bibliogr. s. 169-172
2228. DRZEWIECKI Andrzej: Wywiad,
jako próba weryfikacji źródeł do historii Marynarki Wojennej w latach 1945-1989 // In:
Metodologia i metodyka badań historycznowojskowych: studia i szkice. - Poznań, 2012.
- S. 173-191
2222. BRENDA
Waldemar:
Zarys
dziejów Okręgu „Bałtyk” NZW w woj. olsztyńskim (1945-1947) // In: Żołnierzowi
Niepodległej: księga dedykowana śp. gen.
Mieczysławowi Huchli. - Rzeszów, 2012. - S.
96-124
2229. DZIADZIUSZKO Krzysztof: Kazimierz Jankowski (1921-1975), generał brygady, sędzia WSR w Gdańsku i Koszalinie,
prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego.
Aparat Represji w Pol. Lud. 1944-1989 2012
[nr] 1(10) s. 505-510, portr.
170
Pomorze Wschodnie
2230. ECHA victorii grunwaldzkiej
w wychowaniu harcerzy Warmii i Mazur:
materiały z konferencji naukowej, Olsztyn, 24
kwietnia 2010 / red. Halina Płocha; Związek
Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Warmińsko-Mazurska im. Grunwaldu; Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski. Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania UWM. - Olsztyn,
2010. - 147, [1] s.: il.
2231. EISLER Jerzy: Grudzień 1970: geneza, przebieg, konsekwencje / Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Wyd. 2 uzup.
- Warszawa, 2012. - 522, [1] s.: il., portr. - (Monografie; T. 85). Bibliogr. s. 486-507. Sum.
2232. EMEL’ÂNOVA Larisa [L.]: Postsovetskij period perepisej naseleniâ i izmenenie
nacional’nogo naseleniâ Kaliningradskoj oblasti Rossii // In: Kwestie spisowe a tożsamość
etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach. - Białystok, 2012. - S.
219-227: tab. Sum.
2233. FËDOROVA O[l’ga] G., KRETININ G[ennadij] V.: O poslevoennom vosstanovlenii Kaliningradskoj oblasti: k voprosu
o konflikte vlastej. Vestnik Balt. Feder. Univ.
im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s. 64-70
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/0f4/kpfnflavyrofdxox, ts. rl. lulttewamurxjwko.
pdf [dostęp: 23 XII 2014]
2234. FILIP Krzysztof: Październik 1956
r. w Gdańsku. Teki Gdań. 2011 T. 12 (dr.
2012) s. 63-86
2235. FILIP Krzysztof: Powstanie i początki działalności Milicji Obywatelskiej w powiecie starogardzkim. Rydwan 2012 nr 7 s.
248-283, il., tab., portr.
2236. GARBA Bartłomiej: Położenie
ludności rodzimej powiatu sztumskiego
w świetle statystyk powstałych w wyniku
uchwały Biura Politycznego KC PZPR z lipca
1950 roku dotyczącej polityki wobec ludności autochtonicznej. Pamięć i Sprawiedliwość
2012 [nr] 1 s. 221-267, tab. Sum.
2237. GIESZCZYŃSKI Witold: Od narodzin „Solidarności” do Trzeciej Rzeczypospolitej: przemiany społeczno-polityczne
w województwie olsztyńskim (1980-1989).
- Olsztyn, 2011
Rec.: KARDELA Piotr, Dzieje Najn. 2012 R. 44 nr 2
s. 276-282. - TOMKIEWICZ Ryszard, Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 4 s. 807
2238. GOGOL Bogusław: „Fabryka
fałszywych tekstów”: z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk w Gdańsku w latach 1945-1958. Warszawa: IPN, 2012. - 443, [1] s., [8] s. tabl.
Bibliogr. s. 424-433. Sum.
GOLON M.: Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła
katolickiego... = poz. 1210
2239. GOŁASZEWSKA Dominika: Co
się stało z Mazurami? Rocz. Mazur. 2012 T.
16 s. 26-34, tab.
2240. GOŁĄB Bogusław: Idź, bądź wierny.
- Gdańsk: Kom. Międzyzakł. NSZZ Solidarność
Stoczni Północ., 2010. - 356, [1] s.: il., faks.
NSZZ „Solidarność” Stoczni Północnej w Gdańsku
2241. GROSS Radosław: Powszechna
organizacja „Służba Polsce” w województwie
olsztyńskim w latach 1948-1955. - Olsztyn,
2011
Rec.: WILK Hubert, Dzieje Najn. 2012 R. 44 nr 4 s.
174-177
2242. GRZYB Andrzej, KALKOWSKA
Magda: W poszukiwaniu nowej tożsamości
pomorskiej. Rydwan 2012 nr 7 s. 322-335, il.
2243. HEBEL Artur: Karol Wojtyła na
Warmii i Mazurach w świetle archiwaliów
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Wydziału do
Spraw Wyznań Wojewódzkiej Rady Narodowej. Meritum (Olsztyn) 2011 T. 3 s. 129-142.
Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://meritumuwm.files.wordpress.com/2014/01/meritum-t-3-20113.pdf [dostęp: 17
IV 2014]
2244. HINC Michał: Październik 1956
r. w powiecie puckim jako retrospekcja „błędów i wypaczeń”: (zagadnienia wybrane).
Teki Gdań. 2011 T. 12 (dr. 2012) s. 51-62
Pomorze Wschodnie
2245. HOCHLEITNER Janusz: Elblążanie wobec udziału wojska w tłumieniu wystąpień robotniczych w grudniu 1970 roku.
Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 1 s. 131-144
2246. JANISZEWSKI Piotr: Mniejszość
niemiecka na Warmii i Mazurach po 1990
r. // In: Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego: separacja, adaptacja, integracja, asymiliacja. - Gorzów Wielkopolski,
2012. - S. 237-245
2247. JANOWSKI Andrzej: Wędrowanie
po terenie i wędrowanie po zagadnieniach:
Harcerska Akcja „Warmia i Mazury” 19581963. Zesz. Nauk. / Uczel. Warszaw. im. M.
Skłodowskiej-Curie 2012 nr 38 s. 99-122. Sum.
2248. JASIŃSKI Grzegorz: Kryptonim
„Rezydent”: działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec księdza Edmunda
Friszke w latach 1946-1951 // In: Kościoły
chrześcijańskie w systemach totalitarnych. Toruń, 2012. - S. 189-227
171
Pom. Inicjatywa Hist., 2012. - 407 s.: il. - (Biblioteka Solidarności Walczącej). Bibliogr. s.
393-396
2253. „KONTYNUOWALI działalność
związkową...”: sądzeni z powodów politycznych w województwie gdańskim (1981-1983)
/ wst. i oprac. Arkadiusz Kazański; biogramy
A. Kazański, Marcin Węgliński; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział
w Gdańsku. - Gdańsk, 2012. - 192, [3] s., [44]
s. tabl. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału
IPN; T. 26)
KOPICZKO A.: Władze partyjno-państwowe wobec
obchodów milenijnych... = poz. 1239
2254. KOSTŠOV Û[rij] V.: Sekretnaâ
istorija Kaliningradskoj oblasti: očerki 19451956 gg. - Kaliningrad, 2009
Rec.: ÂRCEV A. A., Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I.
Kanta 2011 Vyp. 12 s. 160-163 [wersja elektron.] http://
journals.kantiana.ru/upload/iblock/f5f/upcedyvktrvcryjt3_160-163.pdf [dostęp: 23 XII 2014]
Na Mazurach
2249. KŁODZIŃSKI Marcin: Ochrona granicy państwowej przed nielegalnymi
ucieczkami przez Wydział II Kaszubskiej
Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w latach
1980-1983: procedury i metody działania.
Pamięć i Sprawiedliwość 2012 [nr] 1 s. 351375. Sum.
2250. KNIGA pamjati: žertv političeskich repressij: Kaliningradskaja oblast’ /
sost. E. I. Smirnova, Vitalij N. Maslov. - Kaliningrad, 2007
Rec.: DEMENT’EV I[‘lâ] O., Vestnik Ross. Gosud.
Univ. im. I. Kanta 2009 Vyp. 12 s. 116-118 [wersja elektron.]
http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/19e/
fqpnziuhbgkmlwtlxk_qndvbrwxjchbpnsf5_118-122.pdf
[dostęp: 23 XII 2014]
2251. KOŁODZIEJ Andrzej: Wolne
Związki Zawodowe Wybrzeża. - Gdynia:
Fund. Pom. Inicjatywa Hist., 2012. - 264 s.: il.
Bibliogr. s. 245-250
2252. KOŁODZIEJ Andrzej, ZWIERCAN Roman: Solidarność Walcząca: Oddział
Trójmiasto 1982-1990. - Kościerzyna: Fund.
2255. KOSTŠOV Ûrij [V.]: Zapretnaâ zona No 2: o formirovanii oboronnogo
soznaniâ u žitelej Kaliningradskoj oblasti v
poslevoennye gody (1945-1956 gg.) // In:
Granice i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej. - Toruń, 2012. - S.
155-163: il. Sum. s. 209
2256. KOT Anna: Obwód kaliningradzki w polskiej polityce zagranicznej 2004-2009
// In: Polityka zagraniczna III RP: 20 lat po
przełomie. T. 2: Stosunki polityczne i gospodarcze. - Toruń, 2011. - S. 79-94. Sum.
2257. KOTOWICZ Wojciech: Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji
Rosyjskiej: stymulatory endogeniczne i egzogeniczne. - Toruń: Wydaw. Nauk. Grado,
2012. - 391 s.: tab. Bibliogr. s. 332-389
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka
2012 nr 10 s. 446-450
2258. KRETININ Gennadij [V.]: O metodologičeskih i mirovozrenčeskih podhodah
formirovaniâ istoričeskoj pamâti i identičnosti kaliningradcev // In: Granice i ich poko-
172
Pomorze Wschodnie
nywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej. - Toruń, 2012. - S. 164-169. Sum. s.
209
2259. KRUK Marzena: Księdza Sylwestra
Kończala [1915-1991] potyczki z bezpieką:
przyczynek do badań nad zagadnieniem stosunku ludności pomorskiej do „władzy ludowej” // In: Żołnierzowi Niepodległej: księga
dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli.
- Rzeszów, 2012. - S. 351-370
2260. KUKOWSKI Tomasz: Struktura
i działalność Batalionu Polityczno-Obronnego na terenie województwa elbląskiego
w latach 1981-1986. Rocz. Elbl. 2012 T. 24 s.
305-326, tab. Zsfg.
2261. KULCZYK Sylwia: Gdzie leżą
Mazury?: o znaczeniu symboliki krajobrazu
dla regionalizacji na potrzeby turystyki // In:
Krajobrazy zdefiniowane: znaki i symbole
w krajobrazie. - Wrocław, 2012. - S. 159-171:
il.
2262. LETOPIS’ Kaliningradskoj oblasti
/ sost. Svetlana P. Gal’cova [et al.]; Administraciâ Kaliningradskoj Oblasti. Komitet po
Delam Arhivov. - Kaliningrad. - (Pobedoj
Roždennaâ: Kaliningradskaâ Oblast’; kn. 2)
T. 1: 1945-1976. - 2005. - 590, [2] s.: il.
T. 2: 1977-2005. - 2005. - 702, [2] s.: il.
LEWANDOWSKA I.: [...] Warmia i Mazury... = poz.
811
2263. ŁACH Wiesław Bolesław: Problem
bezpieczeństwa Polski północnej po II wojnie
światowej. Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Ofic. Wojsk
Ląd. 2011 nr 3 s. 258-274. Sum.
Dot. Warmii i Mazur
Wersja elektron.: http://www.zeszyty-naukowe.wso.
wroc.pl/images/2011/zn_3/20_lach.pdf [dostęp: 12 V
2014].
2264. ŁACH Wiesław Bolesław: Wojsko
Polskie w województwie olsztyńskim po II
wojnie światowej: wybrane problemy bezpieczeństwa regionu // In: Bezpieczeństwo
Polski w XX i XXI wieku: wybrane założenia
teoretyczne i sposoby realizacji. - Olsztyn,
2012. - S. 187-216
2265. MAJER Tomasz Tadeusz: Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Mazurski: budowa aparatu państwowego. Stud. Prawnoustrojowe 2012 [T.] 18 s. 103-119. Sum.
2266. MAJER Tomasz [Tadeusz]: Stan
bezpieczeństwa w okręgu mazurskim w latach 1945-1946 // In: Bezpieczeństwo społeczności lokalnej. - Olsztyn, 2012. - S. 75-92
2267. MAZUREK Wojciech: Szkolenie
bojowe piechoty morskiej Marynarki Wojennej w latach 1951-1962. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2012 nr 27 s. 110-136, tab.
MICHALSKI K.: Komitet Miejski PZPR w Toruniu...
= poz. 1636
2268. MILEWSKI Edward, SZCZEPAŃSKI Kajetan: Radziecki komendant Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza
w Kętrzynie. Probl. Ochr. Granic 2012 nr 50 s.
177-185, il., portr.
Aleksiej M. Romanov
2269. MIROSZEWSKI
Kazimierz:
Wpływ konferencji poczdamskiej na migracje ludności z tzw. Ziem Odzyskanych // In:
Podróże i migracje w Europie Środkowej. Katowice, 2012. - S. 174-190. Zsfg.
2270. MOCARSKI Andrzej: Ełccy internowani i ich kapelani. - Ełk: Gryfix Kondrat,
2010. - 176 s.: il.
2271. NAWROCKI Karol: „Krwawa sobota” w Kwidzynie. Prowincja (Sztum) 2012
nr 3 s. 119-124, il.
Protest internowanych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie
2272. NAWROCKI Karol: Sprawa kwidzyńska 1982: internowanie, pobicie, proces
/ wyb. i oprac. mater. ikonogr. Karol Lisiecki; współpr. Tomasz Żuroch-Piechowski. Gdańsk: IPN; Kwidzyn: Kwidz. Stow. Wspierania Samorządności, 2012. - 280 s.: il., faks.,
portr.
2273. NIWIŃSKI Piotr: Komunistyczny
aparat represji na terenie Pomorza Gdańskiego w latach 1944-1956 // In: Służby specjalne
Pomorze Wschodnie
w systemie bezpieczeństwa państwa: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość: materiały
i studia. T. 1. - Szczecin, 2012. - S. 439-455.
Streszcz. Sum.
2274. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Konserwowanie czy kreowanie?: ruch
regionalny na Pomorzu // In: Oblicza lokalności: ku nowym formom życia lokalnego.
- Warszawa, 2008. - S. 181-202
2275. OLSZEWSKI Wiesław: Linawa, 16
grudnia 1981 roku. Prowincja (Sztum) 2012
nr 4 s. 143-150, il.
2276. PACZOSKA-HAUKE Alicja: Amnestie z 1945 i 1947 r. jako środek w walce
z podziemiem niepodległościowym w województwie pomorskim // In: Komunistyczne
amnestie lat 1945-1947: drogi do „legalizacji”
czy zagłady? - Warszawa, 2012. - S. 257-280:
tab.
2277. PIEPKA Mirosław, PRUSKI Michał: Czarny czwartek: Gdynia ‘70. - Warszawa: Świat Książki, 2011. - 205, [1] s., [24] s.
tabl.
2278. PŁOTEK Marcin: Trudne początki: Okręg Mazurski w latach 1945-1946. - Dąbrówno, 2011
Rec.: TOMKIEWICZ Ryszard, Kom. Maz.- Warm.
2012 nr 1 s. 151-155
2279. POTYKANOWICZ-SUDA Lidia:
Państwo a Kościół katolicki w województwie
gdańskim w latach 1945-1970. - Warszawa,
2011
Rec.: CZWOŁEK Arkadiusz, Klio (Toruń) 2012
[nr] 22 s. 192-197 [wersja elektron.]: http://www.
apcz.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/
KLIO.2012.050/1188 [dostęp: 30 I 2014]. - GUCEWICZ
Daniel, Dzieje Najn. 2012 R. 44 nr 4 s. 161-168
173
2281. RYBARCZYK Piotr: Struktura
organizacyjna i zarys działalności Komitetu Zakładowego PZPR przy Komendzie
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bydgoszczy w pierwszym roku stanu wojennego
(grudzień 1981 - grudzień 1982) // In: Partia
komunistyczna w Polsce: struktury, ludzie,
dokumentacja. - Lublin, 2012. - S. 211-271.
Sum.
2282. RZESZUTKO Ewa: Partyzanci
znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy, czyli opowieść o „Sowie”, „Zjawie” i „Cichym”:
(zbrojne podziemie 1945-1947). - Lidzbark,
2012. - 191 s., [1] k. map skł.: il.
2283. SAKSON Andrzej: Od Kłajpedy
do Olsztyna: współcześni mieszkańcy byłych
Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód
Kaliningradzki, Warmia i Mazury. - Poznań,
2011
Rec.: CZESLA Alfred, Rocz. Mazur. 2012 T. 16 s.
292-295. - ŚLIWIŃSKA Katarzyna, Prz. Zach. 2012 R. 68
nr 1 s. 279-282
2284. SAKSON Andrzej: Przemiany
społeczne w Kłajpedzie (1945-2010) // In:
Przeszłość odległa i bliska: studia z zakresu
politologii i historii. - Poznań, 2012. - S. 495512: tab.
2285. SAKSON Andrzej: Przymusowe
migracje Niemców i Ukraińców na Warmii
i Mazurach po II wojnie światowej // In:
Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: migracje przymusowe w Europie. Zielona Góra, 2012. - S. 115-137: tab. Zsfg.
2286. SKRODZKI Kazimierz: Zasadzka
bezpieki przy moście w Dobrzykach [pow.
iław.]. Zap. Zalewskie 2012 nr 24 s. 40-45, il.,
mapa
19-20 V 1950 r.
2280. ROMANOVSKIJ Viktor, ROMANOVSKAÂ Ol’ga: Dvojstvennaâ priroda
povedenčeskih ustanovok žitelej Kaliningradskoj oblasti: popytka teoretičeskogo osmysleniâ // In: Granice i ich pokonywanie
w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej.
- Toruń, 2012. - S. 170-177. Sum. s. 211
2287. SŁABIG Arkadiusz: „Skoroszyt” u
„Krawca”: sprawa Leona Horaka, działacza
Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na tle sytuacji ludności ukraińskiej
w powiecie elbląskim w latach 1960-1975.
Rocz. Elbl. 2012 T. 24 s. 267-304, tab. Zsfg.
174
Pomorze Wschodnie
2288. SOKOŁOWSKI Dominik, ŻYDONIK Radosław: Historia jednej pomyłki:
kulisy rejestracji tajnego współpracownika
ps. „Majewski”. Pamięć i Sprawiedliwość 2012
[nr] 2 s. 411-419. Sum.
Dot. działalności Janusza Molka w Gdańsku
2289. SOLOGUBOV A[leksandr] M.:
Formirovanie obraza Vostočnoj Prussii sovetskoj voennoj propagandoj i ego ispol’zovanie v
poslevoennoe vremâ. Vestnik Balt. Feder. Univ.
im. I. Kanta 2011 Vyp. 12 s. 76-82. Sum.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/321/zadunsviieisdpanuh_76-82.pdf [dostęp:
23 XII 2014]
2290. STAN wojenny na Pomorzu Nadwiślańskim (1981-1983): szkice historyczne /
red. Piotr Brzeziński; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku.
- Gdańsk, 2012. - 184 s.: il., faks. - (Publikacje
Gdańskiego Oddziału IPN; T. 25)
Treść: CHRZANOWSKI Robert: Antoni Browarczyk
(1961-1981): pierwsza ofiara stanu wojennego w Gdańsku
s. 11-37. - WĄSOWICZ Jarosław: Niezależne inicjatywy
młodzieży Trójmiasta w pierwszych miesiącach stanu wojennego s. 39-64. - ANDRZEJEWSKI Marek: Strajk okupacyjny na Uniwersytecie Gdańskim s. 65-72. - BRZEZIŃSKI Piotr: Partia w mundurze: Komitet Wojewódzki PZPR
w Gdańsku w okresie stanu wojennego s. 73-85. - WÓJTOWICZ Przemysław: Akcja „Jodła” i losy internowanych
z województwa toruńskiego s. 87-98. - NAWROCKI Karol:
Uciec, ale dokąd?: przypadek Bogusława Szybalskiego s.
99-106. - KAZAŃSKI Arkadiusz: „Solidarność” podziemna w Gdańskiej Stoczni Remontowej w okresie stanu wojennego s. 107-114. - SZUBARCZYK Piotr: „Weryfikacje”
trójmiejskich dziennikarzy na początku stanu wojennego
1981-1982 s. 115-129. - NIEZNALSKI Bogusław: Prezentacja fotografii wykonanych w okresie stanu wojennego s.
131-134. - STAN wojenny w obiektywie / fot. Bogusław
Nieznalski; koment. Piotr Brzeziński s. 135-174
STAN wojenny: [...] w województwie gdańskim... =
poz. 580
2291. SZARSZEWSKI Adam: Z Wilna do Gdańska: emigracja lekarzy polskich
w 1945 roku // In: Szkoły Lwowska i Wileńska: ich wpływ na rozwój medycyny polskiej.
- Częstochowa, 2012. - S. 213-222
2292. SZKICE z dziejów NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach (1980-1990) / red. Igor Hałagida; In-
stytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Oddział w Gdańsku. - Bydgoszcz; Gdańsk,
2012. - 239, [1] s. - (Publikacje Gdańskiego
Oddziału IPN; T. 18)
Z treści: POLAK Wojciech: „Solidarność” na Wybrzeżu Gdańskim na tle struktur związku w kraju (19801989) s. 10-27. - KAZAŃSKI Arkadiusz: Zapomniane
karty Sierpnia ‘80 w Trójmieście s. 28-35. - KUFEL Jakub: Służba Bezpieczeństwa i Milicja Obywatelska wobec
strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej s. 36-61. - NAWROCKI Karol: Wbrew trudnościom: tworzenie struktur organizacyjnych NSZZ „Solidarność” w regionie elbląskim s. 62-72. - WÓJTOWICZ Przemysław: Powstanie
i działalność NSZZ „Solidarność” w województwie toruńskim w okresie 1980-1981 s. 73-84. - OSIŃSKI Krzysztof:
Działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”
w województwie bydgoskim w latach 1981-1989 s. 8594. - WĄSOWICZ Jarosław: Podziemne struktury NSZZ
„Solidarność” Oświaty i Wychowania w Gdańsku wobec
niezależnych organizacji młodzieżowych (13 XII 1981-17
VI 1989) s. 104-114. - GOLON Mirosław: Nieoczekiwana porażka: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej w Elblągu wobec NSZZ „Solidarność”
i przemian politycznych w 1989 s. 144-181. - KAKAREKO
Antoni: NSZZ „Solidarność”na Uniwersytecie Gdańskim
1980-2010 (próba zarysu) s. 182-201. - SZMYTKOWSKA
Beata: Źródła do dziejów związku zawodowego i ruchu
społecznego „Solidarność” w Archiwum Państwowym
w Gdańsku s. 202-212
SZKICE z życia codziennego w Gdańsku... = poz.
1465
2293. SZUBA Ludwik Stanisław: Komisja
Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954). - Toruń, 2009
Rec.: SEKŚCIŃSKI Bogdan, Saeculum Christianum
2012 R. 19 nr 1 s. 275-292
2294. ŚLADAMI zbrodni: przewodnik
po miejscach represji komunistycznych lat
1944-1956 / red. nauk. Tomasz Łabuszewski. - Warszawa: IPN, 2012. - 631 s.: il., faks.,
mapy, portr.
Z treści: PACZOSKA-HAUKE Alicja, RABANT Tomasz, SZYMANIAK Marek: Województwo kujawsko-pomorskie s. 37-73. - WOJEWÓDZTWO pomorskie / [aut.]
Piotr Niwiński [et al.] s. 377-401. - WAROT Paweł Piotr,
ZWOLSKI Marcin: Województwo warmińsko-mazurskie
s. 479-515. - WOJEWÓDZTWO zachodniopomorskie /
[aut.] Paweł Skubisz [et al.] s. 549-579
2295. ŚPICA Paweł: Społeczeństwo województwa gdańskiego wobec obowiązku
przynależności młodzieży do Powszechnej
Organizacji „Służba Polsce” // In: Badania
Pomorze Wschodnie
175
w historii oświaty: historia oświaty i wychowania w życiu badacza: księga jubileuszowa
z okazji 70-lecia prof. Józefa Żerko. - Gdańsk,
2012. - S. 219-232: il.
2302. WALBURG Urszula: Refleksje
nad tożsamością kaszubską // In: Kim jesteś
regionalisto?: sylwetki, opinie, diagnozy. Łódź, 2012. - S. 149-156
2296. TETKOWSKI Michał: Działania
administracji wyznaniowej województwa olsztyńskiego wobec ks. Jana Jestadta: w świetle
materiałów źródłowych Archiwum Państwowego w Olsztynie. Kom. Maz.- Warm. 2012
nr 4 s. 761-767
2303. WARMIŃSKA Katarzyna: Jak Kaszubi myślą o sobie, tożsamości i narodzie?:
analiza wypowiedzi uczestników forum naszekaszuby.pl // In: Tożsamość, nowoczesność, stereotypy. - Kraków, 2012. - S. 299312
2297. „TRZYNASTEGO grudnia roku
pamiętnego...”: internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw
bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego / oprac.
Piotr Brzeziński [et al.]; red. Igor Hałagida.
- Bydgoszcz, 2011
2304. WAROT Paweł Piotr: Kazimierz
Wajda „człowiek odnowy”. Debata (Olsztyn)
2012 nr 12 s. 27-29, faks.
Rec.: LUBIŃSKI Andrzej, Prowincja (Sztum) 2012
nr 1 s. 170-172
2298. TUREK Wojciech: Społeczeństwo
Trójmiasta po „wypadkach grudniowych”
w 1970 roku. Saeculum Christianum 2012 R.
19 nr 1 s. 187-205. Sum.
2299. TWARZE bezpieki 1945-1990:
obsada stanowisk kierowniczych Urzędu
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa
w województwach pomorskim/bydgoskim,
toruńskim i włocławskim: informator personalny / oprac. Kamila Churska [et al.]; red.
Marek Szymaniak, współpr. Alicja PaczoskaHauke, Tomasz Rabant. - Bydgoszcz, 2010
Rec.: CZERWIŃSKI Daniel, Zap. Hist. 2012 T. 77 z.
2 s. 171-175
2300. URNIAŻ Jerzy: Organizacje młodzieżowe na Warmii i Mazurach w latach
1945-1948 i ich wpływ na rozwój sportu // In:
Kultura fizyczna w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej. - Gorzów Wlkp., 2012.
- S. 209-218. Sum.
2301. URNIAŻ Jerzy: Współpraca sportowa w regionach warmińsko-mazurskim
i kaliningradzkim w latach 1956-2006. - Olsztyn, 2008
Rec.: KĘSIK Jan, Dzieje Najn. 2012 R. 44 nr 4 s. 192198
Wersja elektron.: http://www.debata.olsztyn.pl/images/stories/archiwum/debata%2064.pdf [dostęp: 22 I
2013].
Zob. też poz. 2305, 2306
2305. WAROT Paweł Piotr: Kazimierz
Wajda, ubecki rezydent na uniwersytecie. Debata (Olsztyn) 2012 nr 10 s. 25-25, faks.
Wersja elektron.: http://www.debata.olsztyn.pl/images/stories/archiwum/debata%2062.pdf [dostęp: 22 I
2013].
Zob. też poz. 2304, 2306
2306. WAROT Paweł Piotr: Związki profesora Kazimierza Wajdy z SB. Debata (Olsztyn) 2012 nr 11 s. 30-32, faks.
Wersja elektron.: http://www.debata.olsztyn.pl/images/stories/archiwum/debata%2063.pdf [dostęp: 22 I
2013].
Zob. też poz. 2304, 2305
2307. WĄSOWICZ Jarosław: Niezależny
ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 19811989. - Gdańsk, 2012. - 657 s. - (Biblioteka /
Europejskie Centrum Solidarności). Bibliogr.
s. 601-638. Sum.
2308. WĄSOWICZ Jarosław: Niezależny
ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 19811989. Dzieje Najn. 2012 R. 44 nr 2 s. 157-164
WEŁNIAK A.: Weryfikacja [...] tak zwanej polskiej
ludności rodzimej... = poz. 660
2309. WISZKA Emilian: Osiedlenie
Ukraińców w województwie olsztyńskim
(1947) // In: Przed i po akcji „Wisła”. - Gorzów Wielkopolski, 2012. - S. 125-138
176
Pomorze Wschodnie
2310. WISZKA Emilian: Przesiedlenie Ukraińców do powiatu węgorzewskiego
(1947-1948). Litopys 2012 nr 1 s. 37-51, faks.
Streszcz. Sum. Streszcz. w jęz. ukr.
2311. Z KART historii i działalności
kręgów harcerstwa dorosłych / red. Irena Pawletko, Kazimiera Rosińska, Adam Smoliński; Związek Harcerstwa Polskiego. Kwatera
Główna. Wydział Seniorów i Starszyzny Harcerskiej. - Warszawa, 2012. - 432 s.: il.
Z treści: Chorągiew Gdańska s. 81-100. - Chorągiew
Zachodniopomorska s. 391-416
2312. ŻĘGOTA Krzysztof: Z problematyki elit diaspory polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej // In: Lide-
rzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej.
- Koszalin, 2011. - S. 129-140
2313. ŻUKOWSKI Marcin: Metody tworzenia i etapy powstawania Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej w Gdańsku w latach 1945-1949
(działacze, struktury, finanse). Pamięć i Sprawiedliwość 2012 [nr] 2 s. 197-228, tab. Sum.
2314. ŻUKOWSKI Marcin: „Skrywana
potęga”: gospodarka finansowa Komitetu
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej w Gdańsku: od zorganizowania
komitetu do reformy finansów partyjnych
w październiku 1950 roku. Zap. Hist. 2012 T.
77 z. 2 s. 57-78, tab. Zsfg. Sum.
C. POMORZE ZACHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 10, 69, 75, 98, 103, 126, 136, 319, 388, 518, 520, 541, 544, 1377, 2690, 2794
2315. BAJOR Agnieszka: Polskie Ziemie
Odzyskane w pracach bibliograficznych Herberta Ristera (1908-1993) // In: Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe: z zagadnień
recepcji. - Katowice, 2012. - S. 55-67. Sum.
Zsfg.
2316. Die DEMMINER Kolloquien zur
Geschichte Vorpommerns: ausgewählte Beiträge 1995-2011 / hrsg. v. red. Henning Rischer, Dirk Schleinert. - Greifswald: Sardellus, 2012. - 272 s.: il., mapy
Z treści: SCHLEINERT Dirk: Zur Geschichte des Rittergutes Trissow s. 19-38. - BIEWER Ludwig: Pommern
in der preussischen Zeit (1815-1945) s. 39-55. - GUDDEN-LÜDDEKE Ilse: Stettin zwischen 1871 und 1918:
Stadtentwicklung vom Reichsentfestigungsgesetz bis zum
Ende des ersten Weltkrieges s. 57-70. - SCHLEINERT
Dirk: Epochen der vorpommerschen Agrargeschichte vom 13. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts s. 71-86.
- ERIKSSON Magnus: Die Bedeutung der Gewalt in der
ländlichen Kultur am Beispiel der Insel Ummanz im 18.
Jahrhundert s. 87-95. - KOELLER Hans Wolf v.: Entwicklung und Leistung der pommerschen Landwirtschaftskammer: ein Überblick s. 97-104. - BRUNNER Detlev:
Von Grund auf das Neue schaffen!?: zum Neubeginn der
Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern ab Mai 1945 s.
115-127. - BEHNKE Günter: Neuanfänge des Postwesens
in Vorpommern nach 1945 s. 129-138. - BIERMANN
Felix, FREY Katrin: Dörfer der Ostsiedlungszeit des Mittelalters in Vorpommern s. 139-152. - KRÜGER Joachim:
Ein Abris über die Dänenzeit Vorpommerns zwischen
1715 und 1721 s. 153-166. - SCHLEINERT Dirk: Zur Geschichte von Passow, Alt Jargenow und Klein Zastrow s.
167-184. - SCHLEINERT Dirk: Altvorpommern im Siebenjährigen Krieg: aus dem Tagebuch des schwedischen
Regimentspfarrers Olof Langelius s. 199-204. - PETRICK
Fritz: Thomas Heinrich Gadebusch und die Geschichte
Schwedisch-Pommerns s. 205-212. - MELLIES Dirk:
Martin Wehrmann und die Geschichtsschreibung in
Pommern s. 213-222. - MAIER Elke: Alfred Haas als Vertreter eines volkskundlichen Ansatzes in der pommerschen Geschichtsschreibung s. 223-227. - HACKMANN
Jörg: Gerard Labuda und die Geschichtsschreibung über
Pommern in Polen s. 229-249. - OLESEN Jens E.: Pommern und Schweden: Aspekte der pommerschen Geschichtsforschung in Schweden s. 251-270
2317. DZIEJE wsi pomorskiej: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kłopotowo, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski,
15-17 maja 2009: materiały / red. Andrzej
Chludziński, Radosław Gaziński. - Dygowo,
2009
Rec.: PORADA Haik Thomas, Balt. Stud. N.F. 2011
Bd. 97 (dr. 2012) s. 211-215
2318. KASZUBI w Szczecinie: działalność szczecińskiego oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w latach 2011-2012
/ oprac. Ryszard Stoltmann; Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział w Szczecinie.
- Szczecin, 2012. - 146, [6] s.: il., faks.
Z treści: GUT Paweł: Z kaszubsko-słowiańskich
i polskich losów Pomorza Zachodniego: wystawa archiwalno-historyczna s. 47-66. - KOZŁOWSKI Kazimierz:
O potrzebie obecności tradycji i myśli kaszubskiej na
Pomorzu Zachodnim s. 69-71. - BORZYSZKOWSKI
Józef: Kaszubsko-pomorska droga badań naukowych
profesora Gerarda Labudy (1914-2010) s. 73-96. - BORZYSZKOWSKI Józef: Uniwersytet Gdański a Uniwersytet Szczeciński: ich misja i nasze miejsce w regionie
i świecie s. 97-103. - WŁODARCZYK Edward: Gerard Labuda - wielki autorytet - przyjaciel Szczecina
s. 105-113. - ROMANOW Andrzej: „Młodokaszubi”:
przypomnienie fenomenu kaszubskiego regionalizmu
s. 115-120. - PAWLIK Radosław: Źródła do dziejów
kaszubskiego Pomorza w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie s. 121-131. - KOWALSKA Anna
B[ogumiła], KOWALSKI Krzysztof: Źródła archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza w zbiorach
Muzeum Narodowego w Szczecinie s. 133-140. - WESOŁOWSKA Sylwia: Informacja o zbiorach Książnicy
Pomorskiej w Szczecinie dotyczących słowiańskich losów Pomorza Zachodniego s. 141-144
2319. OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary: Kaszubi na ziemi bytowskiej, czyli
o trudnym trwaniu na pomorskim pograniczu // In: Losy różne, miejsce wspólne:
w krainie wielu: kultur, języków i... smaków.
- Gdańsk, 2012. - S. 19-30: il.
2320. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Regionalizm kaszubsko-pomorski: per-
178
Pomorze Zachodnie
spektywa osobista i refleksja nieco ogólniejsza // In: Kim jesteś regionalisto?: sylwetki,
opinie, diagnozy. - Łódź, 2012. - S. 22-30
2321. STAŃCZYK Jerzy: Zachodniopomorska tożsamość? Zesz. Wałeckie 2012 nr 8
s. 47-61, mapy, tab., wykr.
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz.: 189, 202, 351, 383, 2392, 2423, 2542, 2621, 2652, 2675, 2699, 2855
BENNO J. E.: Róg strażniczy z Koszalina... = poz.
2415
BRÜGGEMANN L. W.: Ausführliche Beschreibung
des gegenwärtigen Zustandes... = poz. 2707
2322. DONOSY agenta Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wałczu o pseudonimie „Henryk” z 1947 roku /
[wyd.] Przemysław Bartosik. Stud. i Mat. do
Dziejów Ziemi Wałeckiej 2012 nr 3 s. 164-166
2323. DUSZPASTERSTWO wśród polskich robotników rolnych na terenie pruskiej
prowincji Pomorze (w świetle dokumentów
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Drugiej
Rzeczypospolitej) / [wyd.] Wojciech Skóra // In:
Z dziejów chrześcijaństwa: studia, szkice i materiały. T. 2. - Poznań, 2012. - S. 207-234: tab.
2324. EBBO BAMBERGENSIS: Der
Pommernapostel Otto von Bamberg: das
Leben des Bischofs und Bekenners / hrsg. u.
übers. v. Lorenz Weinrich. - Schwerin: Helms,
2012. - 178 s.
2325. Das HAFENBUCH von Treptow
an der Rega 1536-1569 / hrsg. v. Horst Wernicke; bearb. v. Sonja Birli. - Köln: Böhlau,
2011. - 192 s. - (Quellen und Darstellungen
zur hansischen Geschichte. N.F.; 62)
2326. INWIGILACJA środowiska wałeckiej kultury przez aparat służby bezpieczeństwa PRL / [wyd.] Wojciech Kulesza. Stud.
i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2012 nr 3
s. 82-124, faks.
2327. Die KÄMMEREIDÖRFER der
Stadt Stolp (Słupsk) in Hinterpommern (Pomorza Tylnego) im Jahre 1685: die Bewohner,
die „Ackerwerke”, die Höfe und Häuser: eine
erschütternde Bilanz / [hrsg. v.] Hermann
Seils. - Richtenberg: [S.n.], 2011. - 132 s.
2328. KREPLIN Klaus-Dieter: Pommern
digital: Adressbücher. Sedina-Archiv N.F.
2011 Bd. 13 Jg. 57 [H.] 1 s. 136-144
2329. PRZESILENIE: szczecińskie społeczeństwo i władza w styczniu i lutym 1971
r.: obraz źródłowy / [wyd.] Eryk Krasucki. Szczecin, 2010
Rec.: WĘGIELNIK Tomasz, Glaukopis 2012 nr 25/26
s. 436-442
2330. ROZPRACOWANIE kryptonim
„Podregion”: wewnątrzresortowe omówienie
działań Służby Bezpieczeństwa przeciwko
podziemnym strukturom NSZZ „Solidarność” w Lęborku (1982-1983) / [wyd.] Igor
Hałagida. Słup. Stud. Hist. 2012 nr 18 s. 267293, il., faks., portr. Sum.
2331. ROŻEŃSKI Jan: Sprawozdanie
starosty wałeckiego Jana Rożeńskiego [19041968] za I kwartał 1949 roku / [wyd.] Przemysław Bartosik. Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2012 nr 3 s. 177-196, faks.
2332. SYSKA Ewa: Dokument Zulisa
von Wedel dla komtura joannitów z Suchania
z 1371 roku. Rocz. Hist. 2012 R. 78 s. 213-221.
Zsfg. Sum.
2333. WALASZEK Antoni: Walaszek
marcowy: szczecińskie wydarzenia 1968
roku z perspektywy I sekretarza KW PZPR /
[wyd.] Eryk Krasucki. Szczec. Inf. Arch. 2012
nr 21 s. 105-119
2334. WIZYTACJE w Państwowym
Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego
w Wałczu z 1947 roku / [wyd.] Przemysław
Bartosik. Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2012 nr 3 s. 167-171
—————
Pomorze Zachodnie
2335. BĘDKOWSKA Helena: Z pionierskich dni w Złotowie / do dr. przyg. Lesław
Będkowski. - Warszawa: Bel Studio, 2007. 238 s.: il.
Wspomnienia
2336. BIAŁECKI Tadeusz: Szczecin:
przystanek na całe życie. Cz. 1: Wspomnienia
z lat 1958-1975. - Szczecin: Książnica Pom.,
2012. - 323 s.: il., portr.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 2194
2337. KOCIUBA Jan: Losy rodziny Kociubów 1905-1974. Prz. Zach.- pom. 2012 R.
27 z. 3 s. 167-204, il., faks., mapa
Wspomnienia częściowo dot. Pom. Zach. od 1945 r.
2338. KOWALSKI Bohdan: Obrazy pamięci. - Stargard Szczeciński: Wydaw. Lukka,
2010. - 212 s.: il.
Wspomnienia nauczyciela i działacza kulturalnego
w Stargardzie Szczecińskim po 1945 r.
179
2339. STROŃSKI Ryszard: Obrączka
z tombaku. - Warszawa: Muz. Hist. Ruchu
Lud., 2009. - 367, [1] s.: il.
Dot. m.in. osiedlenia się w Miastku i pracy w Mzdowie, pow. słup.
2340. TĘ HISTORIĘ warto zachować:
wspomnienia mieszkańców gminy Będzino
/ red. Tomasz Skonieczny. - Mścice; Pruszcz
Gdański: Wydaw. Jasne, 2012. - 143, [3] s.: il.,
faks., mapy
2341. U PROGU demokracji: Komitety
Obywatelskie „Solidarność” Regionu Słupskiego w wyborach 4(18) czerwca 1989 roku:
materiały z konferencji, Słupsk, 5 VI 2009 r. /
red. Maciej Hejger. - Słupsk: Starostwo Pow.,
2010. - 102, [1] s.: il.
Wspomnienia
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNOGOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
Zob. też poz.: 16, 440, 2414, 2546, 2569, 2607
2342. KUNZ Mieczysław: Zmiany lesistości Pomorza Zachodniego w ostatnich 400
latach. Rocz. Geomatyki 2012 T. 10 z. 4 s. 145155, mapy, tab., wykr. Sum.
2343. LIEL Uwe: „Die angerichteten
Verwüstungen sind ganz grauenhaft...”: die
Sturmflut vom November 1872 in Greifswald
und Wieck. Pommern 2012 Jg. 50 H. 3 s. 1621, il., portr.
2344. SZULC Paweł: Odra w życiu Szczecina i regionu bezpośrednio po 1945 r. Pamięć
i Przyszłość 2012 nr 2 s. 11-16, il., mapy
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz.: 639, 649, 2316, 2319, 2327, 2388, 2408,
2411, 2416, 2504, 2547, 2598, 2621, 2633, 2709, 2773,
2776, 2777
2345. ADAMOWICZ Marek: Osadnictwo przedlokacyjne Lęborka. Biul. Hist. /
Muz. w Lęborku 2012 nr 35 s. 4-11, il., mapy
2346. ADLOJADA: szczecińskie pasaże
/ red. Jaromir Brejdak, Dariusz Kacprzak,
Beata Małgorzata Wolska. - Szczecin: Muz.
Narod., 2012. - 249, [1] s.: il.
Z treści: GRZELAK Jerzy: Na początku drogi ku
równouprawnieniu: naturalizacja Żydów na Pomorzu Zachodnim w początkach XIX w. (na przykładzie Stargardu
i Szczecina) s. 23-37. - KOZIŃSKA Bogdana: Z przedwojennych dziejów gminy żydowskiej: dwie publikacje
z 1935 r. na temat szczecińskich Żydów s. 39-57. - STĘPIŃSKI Włodzimierz: Żydzi w prowincji Pomorze i na
Pomorzu Zachodnim w XIX i XX w. w pomorzoznawstwie s. 59-69. - BARTCZAK Anna: Szkolnictwo żydowskie w Szczecinie w latach 1946-1969 s. 71-85. - MIECZKOWSKI Janusz: Fotografie szczecińskich Żydów: szkic
o przemianach społeczności s. 87-99. - GWIAZDOWSKA Ewa: Artyści żydowscy w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie: stan badań, perspektywy badawcze
s. 103-123. - KRUPIŃSKI Piotr: W poszukiwaniu Alfreda
Döblina [1878-1957] w Szczecinie: fragment gawędy s.
173-178. - WOLSKI Paweł: (Nie)żydowski (nie)Szczecin
w pisarstwie Anny Frajlich s. 179-186
2347. BABICKI Mateusz: Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku jako
lokalna, regionalna, ogólnokrajowa oraz
działająca na arenie międzynarodowej organizacja romska // In: Mobilizacja i etniczność:
procesy mobilizacji mniejszości narodowych
i etnicznych w województwie zachodniopo-
180
Pomorze Zachodnie
morskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach. - Szczecin,
2012. - S. 273-280
2348. BERG Jan: Eine Statistik des Jahres
1816: vergleichende Betrachtungen der Städte Barth, Damgarten, Franzburg, Grimmen,
Richtenberg und Tribsees. Pommern 2012 Jg.
50 H. 1 s. 26-30, il.
2349. BLUM Ottilie: Eine spätslawische
Siedlung bei Anklam in Ostvorpommern
// In: Transformationen und Umbrüche des
12./13. Jahrhunderts: Beiträge der Sektion
zur Slawischen Frühgeschichte der 19. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Görlitz, 1.
bis 3. März 2010. - Langenweissbach, 2012.
- S. 97-102
2350. B ORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK Miłosława: Okruchy pamięci: społeczność żydowska ziemi bytowskiej // In: Losy
różne, miejsce wspólne: w krainie wielu: kultur, języków i... smaków. - Gdańsk, 2012. - S.
53-69: il., faks., tab.
2351. B ORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK Miłosława: Pamięć o społeczności
żydowskiej ziemi bytowskiej. Nasze Pomorze
2011 nr 13 (dr. 2012) s. 203-219, tab.
2352. CYBA Witold: W cieniu Akcji
„Wisła”: Ukraińcy na ziemi bytowskiej // In:
Losy różne, miejsce wspólne: w krainie wielu:
kultur, języków i... smaków. - Gdańsk, 2012.
- S. 39-52: il.
2355. GIEDROJĆ Marzenna: Kwestie finansowania mniejszości w Polsce: realizacja
Programu na rzecz społeczności romskiej
w województwie zachodniopomorskim // In:
Mobilizacja i etniczność: procesy mobilizacji
mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych
regionach. - Szczecin, 2012. - S. 105-122: tab.
2356. HEJGER Maciej: Niemcy w Bytowie i okolicy na przestrzeni dziejów // In:
Losy różne, miejsce wspólne: w krainie wielu:
kultur, języków i... smaków. - Gdańsk, 2012.
- S. 31-38: il.
2357. JAROSZ Adam: Życie codzienne
w obszarze przygranicznym: Polacy w powiecie Uecker-Randow // In: Granice i ich
pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej. - Toruń, 2012. - S. 103-112.
Sum. s. 208
2358. KAJKOWSKI Kamil: Wyspy jako
symboliczne centra wczesnośredniowiecznych mikroregionów osadniczych Pomorza
Środkowego. Nasze Pomorze 2011 nr 13 (dr.
2012) s. 23-42, il., mapa
2359. KOPYDŁOWSKI Janusz: W cieniu
akcji „Wisła”: Ukraińcy na ziemi bytowskiej.
Nasze Pomorze 2011 nr 13 (dr. 2012) s. 193202, il., tab.
2353. DROZD Roman: Ludność ukraińska w powiecie słupskim w latach 1947-1952.
Litopys 2012 nr 1 s. 28-36, tab. Streszcz. Sum.
Streszcz. w jęz. ukr.
2360. KOWALEWSKA Dorota: Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych
przez organy władzy publicznej w województwie zachodniopomorskim: próba oceny //
In: Mobilizacja i etniczność: procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych
w województwie zachodniopomorskim na
tle doświadczeń grup narodowościowych
w innych regionach. - Szczecin, 2012. - S.
135-142: tab.
2354. FILIP Mariusz: Od Kaszubów do
Niemców: tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii. - Poznań: Wydaw.
Nauka i Innowacje, 2012. - 236, [1] s.: il.,
mapy, tab. - (Poznańskie Studia Etnologiczne; nr 13). Bibliogr. s. 210-231
2361. KRÓL Róża: Obraz ostatniego
dwudziestolecia działalności szczecińskiego
oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów // In: Mobilizacja i etniczność:
procesy mobilizacji mniejszości narodowych
i etnicznych w województwie zachodniopo-
181
Pomorze Zachodnie
morskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach. - Szczecin,
2012. - S. 281-285: il.
2362. MACHAJEWSKI Henryk: Ze studiów nad formami osad z okresu rzymskiego w dorzeczu dolnej Odry: przykład osady
z Czarnowa, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie // In: Z najdawniejszych czasów: Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej. - Zielona
Góra, 2012. - S. 403-426: il., mapy. Zsfg.
2363. MIECZKOWSKI Janusz: Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność
z językiem regionalnym a publiczne radio
w województwie zachodniopomorskim: szkic
do portretu // In: Mobilizacja i etniczność:
procesy mobilizacji mniejszości narodowych
i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach. - Szczecin,
2012. - S. 123-133: il.
2364. MNIEJSZOŚĆ ukraińska w trosce o swoją identyczność: jubileusz 50-lecia
wspólnoty greckokatolickiej w Wałczu / red.
Jarosław Moskałyk. - Wałcz: Greckokatolicka
Parafia, 2010. - 180, [4] s., [32] s. tabl.: il.
Z treści: HALCZAK Bohdan: Geneza akcji „Wisła”
na ziemi wałeckiej s. 13-35. - SYRNYK Marek: Ukraińcy w powiecie wałeckim 1947-2000 s. 37-65. - KOMAR
Helena: Życie kulturalne wspólnoty ukraińskiej w powiecie wałeckim s. 67-77. - TROCHANOWSKI Arkadiusz:
Dzieje grekokatolików na ziemi wałeckiej (1947-2009)
s. 79-119. - ROMANOW Zenon: Osadnictwo ludności
polskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1959 s.
123-141. - SŁABIG Arkadiusz: Ludność niemiecka i autochtoniczna na ziemi wałeckiej po II wojnie światowej
s. 163-181
PRZEMIANY demograficzne Pomorza... = poz. 656
2365. RAUZIŃSKI Robert, PISZ Zdzisław, KUROPKA Ireneusz: Ludność Nadodrza 1946-2035: uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego. - Opole: Ofic.
Wydaw. Polit. Opol., 2012. - 270 s.: mapy,
tab., wykr. - (Studia i Monografie; z. 324).
Streszcz. Sum.
2366. SŁABIG Arkadiusz: Obrona zagrożonej tożsamości czy „wroga nacjonalistyczna
działalność”?: aktywność społeczno-kulturalna Ukraińców na Pomorzu Zachodnim w latach 1975-1989 // In: Mobilizacja i etniczność:
procesy mobilizacji mniejszości narodowych
i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach. - Szczecin,
2012. - S. 167-186
2367. SOBCZAK Izydor: Zmiany w liczbie i strukturze demograficznej ludności Ziem
Zachodnich i Północnych Polski w świetle
spisów z 1946 i 1988 r. // In: Czynnik demograficzny w rozwoju społeczno-gospodarczym
Polski [...]. - Gdańsk, 2007. - S. 59-79: mapa,
tab.
2368. SURMA Mariusz: Główne problemy polityki etnicznej na terenie Pomorza
Środkowego po 1945 roku. Rocz. Koszal. 2012
nr 40 s. 43-52, tab.
2369. SZULC Paweł: Tatarzy na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Pamięć
i Przyszłość 2010 nr 3 s. 19-23, il.
2370. ZDROJEWSKI Eugeniusz Z.:
Migracje ludności w wieku produkcyjnym
w województwach Polski Północnej // In:
Czynnik demograficzny w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski [...]. - Gdańsk,
2007. - S. 105-112: tab.
3. Etnografia
Zob. też poz.: 268, 544, 668, 2354, 2409, 2411, 2455,
2648, 2854
2371. DRIESNER Jörg: Bürgerliche
Wohnkultur im Ostseeraum: Stralsund, Kopenhagen und Riga in der Frühen Neuzeit. Köln: Böhlau, 2012. - 213 s.: il., wykr. - (Wirtschafts- und Sozialhistorische Studien; Bd.
18). Bibliogr. s. 172-212
182
Pomorze Zachodnie
4. Historia społeczno-gospodarcza
Zob. też poz.: 89, 91, 119, 121, 268, 373, 405, 440, 442,
623, 705, 720, 799, 2316, 2317, 2325, 2327, 2342, 2344,
2407, 2408, 2554, 2562, 2568, 2614, 2625, 2637, 2641,
2657, 2692, 2693, 2714, 2733, 2761, 2768, 2774, 2798,
2829, 2854
2379. FOTOGRAFIA chłopów pomorskich / red. Danuta M. Sroka. - Słupsk:
Miejska Bibl. Publ., 2012. - 303 s.: il. + 1 CDRom
Tekst w jęz. pol. i niem.
2372. BOENKE Karl-Christian: Wie die
Maränen in den Madüsee und auf einen Notgeldschein kamen. Pommern 2012 Jg. 50 H. 1
s. 31-35, il., faks., mapy
2380. KAMOLA-CIEŚLIK Małgorzata:
Transformations in the ownership of the
Szczecin and Świnoujście seaports authority
between 1991 and 2000. Pol. Polit. Science
2011 Vol. 40 s. 274-286, tab.
2373. BULACH Doris: Kontinuität von
Werkstätten und Arbeitsplätzen?: das Gerberhandwerk in ausgewählten Städten der
südwestlichen Ostseeküste. Mitt. Dt. Gesell.
Archäol. Mittelalters u. Neuzeit 2006 Bd. 17
s. 94-102
2381. LOECK Gottfried: Auf Schienen
Richtung Zukunft: Anfänge pommersche Eisenbahngeschichte. Pommern 2012 Jg. 50 H.
4 s. 11-17, il., mapy
2374. CHLEBOWSKA Agnieszka: Państwo pruskie wobec samotnych kobiet z elity
szlachecko-mieszczańskiej: uwarunkowania
i kierunki polityki opiekuńczej (od drugiej
połowy XVIII do początku XX wieku). Prz.
Hist. 2012 T. 103 z. 4 s. 733-748. Sum.
2382. MACHAŁEK Małgorzata: Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach
1945-1956 / Muzeum Narodowe w Szczecinie. - Szczecin, 2012. - 427 s.: il., faks., tab.,
wykr. - (Biblioteka Naukowa Muzeum Narodowego w Szczecinie. Historia i Kultura Materialna). Bibliogr. s. 396-411. Zsfg.
Dot. Pomorza
2375. CZAPIEWSKA Gabriela: Ekonomiczno-społeczne skutki restrukturyzacji
państwowych gospodarstw rolnych na Pomorzu Środkowym / Akademia Pomorska
w Słupsku. - Słupsk, 2012. - 140, [1] s.: mapy.,
tab., wykr. Bibliogr. s. 119-132. Sum.
2376. DREWNOWSKI Arkadiusz, DĄBROSZ-DREWNOWSKA Paulina: Dzieje
kolei normalnotorowych na obszarze byłej
Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych // In: Dzieje kolei w Polsce. - Rybnik, 2012. - S. 213-234: il., tab.
2377. DREWNOWSKI Arkadiusz, DĄBROSZ-DREWNOWSKA Paulina: Dzieje
kolei wąskotorowych na obszarze byłej Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych // In: Dzieje kolei w Polsce. - Rybnik,
2012. - S. 235-244: il.
2378. FELDBUSCH Karen: Müller in
den Kirchenbüchern von Rappin auf Rügen.
Tl. 1-2. Sedina-Archiv N.F. 2011 Bd. 13 Jg. 57
[H.] 2 s. 168-176; [H.] 3 s. 194-195
Rec.: BENKEN Przemysław, Myśl Ludowa 2012 nr 4
s. 217-229
MAIK J.: Włókiennictwo kultury wielbarskiej... =
poz. 723
2383. MATULEWICZ Dorota: Współpraca gospodarcza Pomorza Zachodniego
z niemieckim Pomorzem Przednim w pierwszych dwóch dekadach III RP. Prz. Zach.pom. 2012 R. 27 z. 4 s. 89-108. Sum.
2384. MYSZCZYSZYN Janusz: Protekcjonizm agrarny jako czynnik utrudniający
rozwój przemysłu w Prusach w końcu XIX w.
i na początku XX w. na przykładzie prowincji Pomorze // In: Z dziejów przemysłu przed
1945 rokiem. - Wrocław, 2012. - S. 51-64: il.,
wykr. Sum.
2385. OLSCHOWSKI Manja: Das grenzüberschreitende wirtschaftliche Handeln der
Zisterzienserklöster Løgumkloster, Doberan
und Pelplin: Skizze eines Forschungsprojektes. Stud. Marit. 2012 Vol. 25 s. 155-170.
Streszcz.
Pomorze Zachodnie
183
2386. PARZYCH Krzysztof: Ocena zróżnicowania atrakcyjności turystycznej gmin
województwa zachodniopomorskiego. Prz.
Zach.- pom. 2012 R. 27 z. 1 s. 73-86, mapy,
wykr. Sum.
poczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych (1989-2009) // In: Turystyka polska
w latach 1989-2009. - Łódź, 2011. - S. 115126
2387. PAWŁOWSKA Agnieszka: Ikonographie der Zunftzeichen in Pommern (1718. Jh.). Stud. Marit. 2012 Vol. 25 s. 81-89.
Streszcz.
2394. WYWROT-WYSZKOWSKA Beata: Relikty późnośredniowiecznych i nowożytnych systemów wodociągowych oraz
urządzeń kanalizacyjnych odkryte w ulicy
Armii Krajowej w Kołobrzegu. Kwart. Hist.
Kult. Mat. 2012 R. 60 nr 3 s. 405-418. Sum.
2388. STRAUCHOLD Grzegorz: Fenomen Atlasu Ziem Odzyskanych z 1947 r.: bilans otwarcia ziem zachodnich i północnych
// In: Z dziejów przemysłu po 1945 roku. Wrocław, 2012. - S. 9-19: mapy. Sum.
Dot. ATLASU Ziem Odzyskanych / oprac. pod kier.
Józefa Zaremby. - Warszawa, 1947
2389. TOPOGRAPHISCH-STATISTISCHES Handbuch von Neu-Vorpommern
und der Insel Rügen: oder Alphabestisches
Verzeichnis sämmtlicher Städte [...]. Tl. 1-2 /
[bearb.] Klaus-Dieter Kreplin. Sedina-Archiv
N.F. 2012 Bd. 13 Jg. 58 [H.] 1 s. 250-256; [H.]
2 s. 283-286
Oprac. na podst.: TOPOGRAPHISCHSTATISTI
SCHES Handbuch von Neu-Vorpommern [...]. Tl. 1-2 /
zsgest. v. Friedrich Grasso. - Stralsund, 1859
—————
2390. BAŁTRUSZEWICZ
Zygmunt:
C z ł u c h o w s k i e Przedsiębiorstwo Budowlane: zarys historyczny. Szkice Człuch. 2012 T.
7 z. 14/15 s. 141-151, il.
2391. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Kontrola aptek k o ł o b r z e s k i c h w XVII w. // In:
Pamiętnik: XIV Sympozjum Historii Farmacji Słowacja’2005: sympozjum wyjazdowe 30
kwietnia - 4 maja 2005 r. - Poznań, 2005. - S.
29-32: il.
2392. FRĄCKOWIAK Piotr: Tabela Kredytowa Miasta Kołobrzeg z 1718 roku jako
źródło do badań nad finansami nowożytnego
miasta. Prz. Zach.- pom. 2012 R. 27 z. 1 s. 510. Sum.
2393. MIEDZIŃSKI Mariusz: Kołobrzeg
jako centrum turystyki uzdrowiskowo-wy-
2395. JUSZCZAK-MARASZKIEWICZ
Elżbieta: Z dziejów najnowszych K o s z a l i n a : zakłady komunalne 1945-1989 / Politechnika Koszalińska. - Koszalin, 2012. - 260
s. - (Monografia Instytutu Neofilologii i Europeistyki; nr 230). Bibliogr. s. 231-244
2396. SOBIETZKY Gerd: Die pommerschen Glashütten Stuthof und Kantreck
[Ł o ź n i c a ]. - Stralsund: G. Sobietzky, 2011.
- 58 s.: il., mapy. - (Beiträge zur Glashüttenforschung; H. 6)
2397. MACHAŁEK Małgorzata: Przebudowa ustroju rolnego w powiecie n o w o g a r d z k i m 1945-1956. Zesz. Kulickie 2012
nr 9 s. 122-138. Zsfg.
2398. FELDBUSCH Karen: Die Weinberge von Gotzlow und Frauendorf. SedinaArchiv N.F. 2012 Bd. 13 Jg. 58 [H.] 2 s. 298301, il., mapa
Dzielnice S z c z e c i n a
2399. ILNICKA-MĄDRY Maria, KOZŁOWSKA Urszula: Wokół genezy Samodzielnego Publicznego Szpitala nr 1
w Szczecinie: okoliczności powstania Szpitala
Wojewódzkiego PCK w Szczecinie. Kronika
Szczec. 2011 Nr 30 (dr. 2012) s. 141-152, il.,
tab.
2400. KNITTER Michał: Verifizierung
von Schifffahrtsstatistiken des Stettiner Hafens in der zweiten Hälfte des 18. und Anfang
des 19. Jahrhunderts. Stud. Marit. 2012 Vol.
25 s. 23-50, tab., wykr. Streszcz.
184
Pomorze Zachodnie
2401. KOWALSKA Anna Bogumiła:
From a homemade produckt to guild production: the development of leather production in early medieval Szczecin // In: Transformationen und Umbrüche des 12./13.
Jahrhunderts: Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte der 19. Jahrestagung
des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für
Altertumsforschung in Görlitz, 1. bis 3. März
2010. - Langenweissbach, 2012. - S. 139-144
2402. ZAREMBA Agnieszka: Idee Polski
morskiej w latach 1945-1948 i początki rewitalizacji Stoczni Szczecińskiej. Prz. Zach.pom. 2012 R. 27 z. 4 s. 5-15. Sum.
2403. PROBLEMY w a ł e c k i e g o rolnictwa w okresie bierutowskim na podstawie
„Wiadomości Wałeckich” / [wyd.] Przemysław Bartosik. Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi
Wałeckiej 2012 nr 3 s. 203-210, faks.
2404. STANISŁAWSKI Błażej M.: Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Wo l i n a
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Ośrodek Badań nad Kulturą
Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza.
- Wrocław, 2012. - 254 s.: il., tab. Bibliogr. s.
133-146. Sum.
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz.: 2267, 2316, 2391, 2397, 2462, 2551, 2570, 2579, 2587, 2731, 2754, 2855, 2870
2405. GUT Paweł: Sąd Nadworny w Greifswaldzie w czasach szwedzkich i pruskich
1642-1849. Szczec. Inf. Arch. 2012 nr 21 s.
45-70
INWENTARZ zespołu archiwalnego Wojsk. Prokuratury Rejonowej... = poz. 205
2406. PTASZYŃSKI Radosław: Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura
Rejonowa w Szczecinie w latach 1946-1955.
- Szczecin, 2010
Rec.: PASZEK Marta, Z Dziejów Prawa 2012 T. 5 s.
397-400
2407. SŁOWIŃSKI Przemysław: Czynniki gospodarcze jako determinanty tworzenia administracji po drugiej wojnie świato-
wej na przykładzie Pomorza Zachodniego //
In: Demokracja - centrum i peryferie: procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli
politycznej XX-XXI wieku. - Szczecin, 2008.
- S. 480-503: tab. Sum.
2408. WŁODARCZYK Tamara: Regulacja spraw majątkowych gmin wyznaniowych
żydowskich i żydowskich wyznaniowych
osób prawnych na Ziemiach Zachodnich
i Północnych // In: Mobilizacja i etniczność:
procesy mobilizacji mniejszości narodowych
i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach. - Szczecin,
2012. - S. 87-103
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz.: 201, 544, 807, 814, 2582, 2629, 2630, 2732,
2733, 2768
2409. OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary: Kaszubi a wielokulturowość ziemi
bytowskiej. Nasze Pomorze 2011 nr 13 (dr.
2012) s. 161-192, tab.
2410. POLSKO-NIEMIECKIE
dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce: doświadczenia,
trendy, szanse: dokumentacja konferencji
w Collegium Polonicum w Słubicach, 10-12
marca 2011 / red. Paul Zalewski, Joanna Drejer. - Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, 2012.
- 351 s.: il., tab. - (Seria Wydawnicza Katedry
185
Pomorze Zachodnie
Ochrony Zabytków Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą;
T. 1). Zsfg. Sum.
Z treści: STANECKA Ewa: Konferencja naukowa
Antikon: inicjatywa realizowana od 11 lat we współpracy urzędów konserwatorskich w Szczecinie i Szwerinie
s. 74-82. - LIŻEWSKA Ewa: Od Drwęcka do Sowirogu:
o ratowaniu krajobrazu kulturowego i konstruowaniu
regionalnej tożsamości s. 83-94. - TROSIAK Cezary: Niemieckie dziedzictwo kulturowe elementem tworzenia się
tożsamości regionalnej Ziem Zachodnich i Północnych s.
105-117. - KACZMAREK Łukasz, ŁADYKOWSKI Paweł:
Recepcja niemieckiego dziedzictwa kulturowego: wybrane aspekty polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego s. 118-129. - SKROBOT Wiesław: Swoje, obce, inne:
dziedzictwo kulturowe wschodniopruskiego Oberlandu
w kontekście kategorii „tutejszość / Hiesigkeit” s. 130-141.
- WADLE Hannah C.: Von Fragmenten der Ortsintimität
zu einem Konzept des performativen deutsch-polnischen Kulturerbes: Ethnographische Nahaufnahmen von
Schloss Sztynort / Steinort s. 142-159. - KARCZEWSKA
Małgorzata: Pomniki (nie)pamięci w krajobrazie kulturowym Mazur s. 160-171. - ROZWANDOWICZ Jana,
RÓŻALSKA-BALCERZAK Dagmara: Freiwilliges Jahr in
der Denkmalpflege: deutsch-polnische Jugendbauhütte
Stralsund / Szczecin s. 283-297
2411. REGIONALIZM w kulturze Pomorza Zachodniego od XIX do XXI wieku:
rekonesans / red. Barbara OchendowskaGrzelak. - Szczecin: „Zapol”, 2008. - 103, [7]
s.: il. Zsfg.
Treść: MAKAŁA Rafał: Pomorski styl regionalny?:
o problemie nawiązywania do tradycji pomorskiego gotyku w architekturze Szczecina końca XIX i początków
XX wieku s. 9-20. - OCHENDOWSKA-GRZELAK Barbara: Odkrywanie sztuki Pomorza Zachodniego w XIX
i w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku s. 21-35. - KOSMAN Janina: Z historii upowszechniania literatury regionalnej w prowincji pomorskiej na przełomie XIX i XX
wieku: przyczynek do dziejów małych ojczyzn s. 37-45.
- KOZŁOWSKA Mirosława: Teatry szkolne w Szczecinie
XVII-XX wieku: rekonesans s. 47-66. - KARWOWSKA
Iwona: Kształtowanie się Pomorza Zachodniego jako polskiego regionu etnograficznego s. 67-84. - CICIAK Anna:
Ziemia Szczecińska: problemy edukacji regionalnej (na
przykładzie wybranych projektów) s. 85-92. - GALANT
Arleta: Zdobywanie miasta: kilka uwag o przestrzeni
i tożsamości s. 93-103
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 2011 r.
2412. SZARGUT Bolesław: Kultura i polityka w Polsce lat 1945-2011 z perspektywy Pomorza Zachodniego. - Szczecin: Inst.
Rozw. Region., 2012. - 383 s.: tab. + 1 CDRom. Bibliogr. s. 374-382. Sum. Zsfg.
2413. SZERNIEWICZ-KULESZA Ewa:
Ochrona krajobrazu kulturowego w planach
zagospodarowania przestrzennego: wybrane zagadnienia. Zach.- pom. Wiad. Konserw.
2012 R. 5 s. 73-79
Na Pom. Zach.
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz.: 144, 544, 1728, 2317, 2346, 2411, 2659,
2674, 2686, 2700, 2774
2414. ZIARNEK Magdalena: Badacze
szaty roślinnej Pomorza sprzed 1945 roku.
- Szczecin: Zach.- pom. Uniw. Technolog.,
2012. - 176 s. Bibliogr. s. 160-173
—————
2415. JAN Ernest Benno [1777-1848]:
pomorski romantyk / red. Andrzej Chludziński. - Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2012.
- 254, [2] s.: il., faks. Zsfg.
Z treści: CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nasi Pomorzanie
znani i nieznani = Unsere bekannten und unbekannten
Pommeraner s. 7-12. - ROMANIK Henryk: Jan Ernest
Benno: pomorski kronikarz, pisarz, poeta s. 13-35. BENNO Johann Ernst: Róg strażniczy z Koszalina albo
historia ze starych czasów słowiańskich / przeł. Barbara
Sztark s. 37-205. - BENNO Johann Ernst: Wiersze pomorskie s. 217-241. - LAM Andrzej: Jan Ernest Benno,
poeta Pomorza s. 242-251
2416. WOLSKI Paweł: Po(st)graniczne
narracje miejskie: literackie re-konstrukcje
żydowskiego Szczecina. Porównania 2012 T.
11 s. 291-300. Streszcz. Sum.
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz.: 211, 252, 253, 2318, 2334, 2346, 2411,
2508, 2629, 2630, 2636, 2671, 2673, 2677, 2692, 2698,
2724, 2751, 2841
2417. MACHAŁEK Małgorzata: Pionierskie lata szkoły na Pomorzu Zachodnim. Pamięć i Przyszłość 2011 nr 3 s. 20-27, il., faks.
2418. SYRNYK Marek: Nauczanie języka
ukraińskiego w województwie zachodniopomorskim: stan, osiągnięcia, problemy // In:
Mobilizacja i etniczność: procesy mobilizacji
mniejszości narodowych i etnicznych w wo-
186
Pomorze Zachodnie
jewództwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych
regionach. - Szczecin, 2012. - S. 219-231: tab.,
wykr.
2419. WÜRKERT Reinhardt: Ordnungen und Problemlagen von Schulen in Vorpommerschen Kleinstädten im 16. Jahrhundert. Balt. Stud. N.F. 2011 Bd. 97 (dr. 2012)
s. 49-64. Zsfg.
—————
2420. SZEWS Jerzy: B i a ł o g a r d z c y
filomaci 1898-1900 // In: Badania w historii
oświaty: historia oświaty i wychowania w życiu badacza: księga jubileuszowa z okazji 70lecia prof. Józefa Żerko. - Gdańsk, 2012. - S.
77-83
2421. ZYBAJŁO Maciej: Początki oświaty w powiecie c z ł u c h o w s k i m : rok szkolny 1945/46. Szkice Człuch. 2012 T. 7 z. 14/15
s. 121-128
2422. KUNA Hannelore: Kleine Universitätsgeschichte G r e i f s w a l d . - Grambin:
Haff-Verl., 2011. - 112 s.
2423. QUELLEN zur Verfassungsgeschichte der Universität Greifswald / hrsg. v.
Dirk Alvermann, Karl-Heinz Spiess. - Stuttgart: Steiner
Bd. 2: Die schwedische Grossmachtzeit bis zum Ende des Grossen Nordischen
Krieges / bearb. v. Marco Pohlmann-Linke,
Sabine-Maria Weitzel. - 2012. - LXXIX, 412
s. - (Beiträge zur Geschichte der Universität
Greifswald; Bd. 10/2)
Bd. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 2176
Rec.: IRRGANG Stephanie, Balt. Stud. N.F. 2011 Bd.
97 (dr. 2012) s. 218-220 [rec. dot. Bd. 2]
2424. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w K a m i e n i u P o m o r s k i m / red.
Ewa Milczarska. - Szczecin: Przeds. Prod.Handl. Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2012.
- 130 s.: il., portr.
2425. APANEL Danuta: Organizacja
i funkcjonowanie Wyższego Seminarium
Duchownego w K o s z a l i n i e w latach
1981-2011. Biul. Hist. Wychow. 2012 [T.] 28
s. 173-184, tab. Sum.
2426. KASPRZAK Zenon: II Liceum
Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie: historia i wspomnienia
nie tylko sentymentalne. Rocz. Koszal. 2012
nr 40 s. 103-112
2427. SKONIECZNY Tomasz: Możliwości realizacji obowiązku szkolnego w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej w północno-zachodniej części powiatu
koszalińskiego // In: Rzeczywistość dziecka.
- Tarnów, 2012. - S. 281-297: tab. Streszcz.
Sum.
2428. SKONIECZNY Tomasz: Rola Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w inspirowaniu nauczycieli do samokształcenia
i samodoskonalenia (w latach 1994-2011) //
In: Być nauczycielem - opiekunem - wychowawcą: perspektywa historyczna. - Toruń,
2012. - S. 251-270. Streszcz. Sum.
2429. WIRSKI Adam: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Koszalinie: przegląd
form kształcenia w latach 1945-2005. Zesz.
Nauk. Koszal. Wyż. Szk. Nauk Human. 2012
nr 9 s. 99-124, tab. Streszcz. Sum.
2430. BECELA Leszek: Zarys zmian
w n o w o g a r d z k i e j oświacie w latach
1990-2010. Zesz. Kulickie 2012 nr 9 s. 155165, tab. Zsfg.
2431. GAJEWSKI Wojciech: Od „Kolejówki” do V Liceum Ogólnokształcącego im.
Z. Herberta w S ł u p s k u : zarys monografii
szkoły 1959-2010. - Słupsk: Wojciech Gajewski, 2010. - 479 s.: il.
2432. 65 [SZEŚĆDZIESIĄT pięć] lat
Szkoły Policji w Słupsku / tekst Jarosław
Tuliszka; [oprac.] Waldemar Baranowski. Słupsk: Szkoła Polcji, 2010. - 141, [2] s.: il.
Pomorze Zachodnie
2433. BARTCZAK Anna: Blaski i cienie
działalności s z c z e c i ń s k i c h szkół z narodowymi językami nauczania // In: Mobilizacja i etniczność: procesy mobilizacji
mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych
regionach. - Szczecin, 2012. - S. 145-158
2434. 20 [DWADZIEŚCIA] lat Wydziału
Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie / oprac. Maciej Taczała.
- Szczecin: Wydaw. Uczel. Zach.- pom. Uniw.
Technolog., 2012. - 140 s.: il., portr., tab.
2435. JARMOSZEWICZ Paweł: Specjalność archiwistyczna w Instytucie Historii
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego: historia i stan obecny
// In: Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu
Studentów Archiwistyki w Katowicach. - Katowice, 2012. - S. 241-248
2436. ROLEWICZ Grzegorz: Jubileusz
dziesięciolecia istnienia Koła Naukowego
Archiwistów Uniwersytetu Szczecińskiego
// In: Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś:
pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki [...]. - Warszawa, 2012.
- S. 299-302
2437. ODYNIEC Maria Jolanta: Dwójka
dawniej i dziś: jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Ś w i d w i n i e . - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2011. - 157, [2] s.: il.
2438. LIPIEC Tadeusz: 50-lecie Zespołu
Szkół w Ś w i n o u j ś c i u . - Świnoujście: Hogben, 2011. - 392 s.: il.
4. Historia sztuki
Zob. też poz.: 122, 146, 207, 268, 270, 273, 275, 285, 287,
300, 302, 306, 307, 323, 404, 668, 982, 2317, 2346, 2379,
2411, 2527, 2529, 2537, 2538, 2546, 2550, 2553, 2564,
2578, 2583, 2584, 2589, 2594, 2600, 2606, 2607, 2612,
2617, 2620, 2621, 2626, 2628, 2629, 2631, 2656, 2668,
2675, 2689, 2695, 2774
2439. ANISZEWSKA Jolanta: Między
Iną a Krąpielą - miasteczka i wsie na dawnych
187
pocztówkach: ze zbiorów Muzeum w Stargardzie. - Stargard Szczeciński: Muzeum, 2012.
- 62 s.: il.
2440. BECKER-CARUS Brigitte: Taufengel in Pommern. - Schwerin: Helms, 2012.
- 215 s.: il. - (Beiträge zur pommerschen Landes-, Kirchen- und Kunstgeschichte; 15)
2441. BULACH Doris: Biddet Gott vor
de schomakers...: Handwerksaltäre und ihre
Retabel in Pfarrkirchen der südwestlichen
Ostseeküste. Mitt. Dt. Gesell. Archäol. Mittelalters u. Neuzeit 2011 Bd. 23 s. 161-168
2442. DĘBOWSKI Michał: Miasta zdegradowane - wsie nobilitowane: problemy
ochronne układów przestrzennych miejscowości pozbawionych praw miejskich na przykładzie dawnych miast Pomorza Zachodniego. Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5 s.
81-96, il.
2443. GUTSCHE Edda: Malarze, miejscowości i widoki Pomorza Zachodniego
w pierwszej połowie XX wieku. Cz. 2 = Maler,
Orte und Landschaften in Hinterpommern
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Tl.
2. - Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2012. 199, [1] s.: il. Bibliogr. s. 198-199
Tekst równol. w jęz. pol. niem.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 2500
2444. HAMBERG-FED OROWICZ
Aleksandra: Dobra kultury współczesnej
w zaktualizowanym planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego. Zach.- pom. Wiad. Konserw.
2012 R. 5 s. 119-130, il.
KARWOWSKA I.: Pomorskie meble malowane... =
poz. 325
2445. KOZŁOWSKA Izabela: Ochrona
i konserwacja zamków w ruinie na Pomorzu
Zachodnim // In: Zamki w ruinie: zasady postępowania konserwatorskiego. - Warszawa,
2012. - S. 185-192: il.
2446. KUBUS Marcin: Aleje przydrożne
w krajobrazie otwartym Pomorza Zachodniego. Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5
s. 35-47, il., mapa, tab.
188
Pomorze Zachodnie
2447. LOECK Gottfried: Der unterschätzte Charme pommerscher Handwerkskunst: „Stettiner gods”: eine bodenständige
Keramik des 18. bis 20. Jahrhunderts. Pommern 2012 Jg. 50 H. 1 s. 4-8, il., mapa, tab.
2448. ŁUCZAK Marek: Policja w walce
o zabytki: zbiór zagadnień z przeciwdziałania
przestępczości przeciwko zabytkom: katalog
zabytków i dzieł sztuki utraconych z województwa zachodniopomorskiego. - Wyd. 2
porzesz. - Szczecin: Zapol, 2012. - 576 s.: il.
Rec.: TRZCIŃSKI Maciej, Ochr. Zabyt. 2012 [R.] 65
nr 3/4 s. 179-181 [rec. dot. wyd. 1]
2449. MAŁECKI Arkadiusz: Średniowieczne zabytki w zamierzeniach władz wojewódzkich na Pomorzu Zachodnim w latach
1945-1949. Prz. Zach.- pom. 2012 R. 27 z. 4 s.
17-48. Zsfg.
2450. MATYSIAK Paulina: Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: nasze
dziedzictwo. T. 2 = Kirchen der Erzdiözese
Stettin-Cammin: unser Erbe. Bd. 2. - Bydgoszcz: Ikona, [2012]. - 300 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., niem. i ang.
T. 1 ukazał się w 2014 r.
2451. MÜLLER Matthias: Baroque sights
of Western Pomerania // In: Polish baroque,
European contexts: proceedings of an international seminar held at the Institute for Interdisciplinary Studies „Artes Liberales” [...].
- Warszawa, 2012. - S. 202-218: il.
2452. PILCH Józef, KOWALSKI Stanisław: Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej. - Warszawa: Wydaw. „Arkady”, 2012. - 387, [1] s.: il.
2453. WISŁOCKI Marcin: Swą starą skórę zrzuć i stań się znowu młody: idea „ponownego narodzenia” w programach ideowych
protestanckich konfesjonałów na Pomorzu u
schyłku XVII i w XVIII w. Quart 2007 nr 4
s. 20-39
ro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Szczecin, 2012. - 119 s.: il., mapa
2455. WITEK Maria, WITEK Waldemar: Zespoły folwarczne w województwie
zachodniopomorskim: kłopotliwe dziedzictwo. Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5
s. 23-34, il.
—————
2456. FAUSEK Marcin: Conservation
and technology issues of the nineteenthcentury organ cases of Barnim Grüneberg’s
[1828-1907] organs in Western Pomerania on the example of the instruments in
C z a p l i n e k and Bobolice // In: Interdisciplinary research on the works of art. - Toruń,
2012. - S. 297-305: il.
2457. TROJANOWSKA Marta: „Z dawna Polski Tyś Królową...”: szkic historycznoikonograficzny o kresowych wizerunkach
Matki Bożej Królowej Korony Polskiej i o
obrazie w G r y f i n i e // In: Historia Polski
hymnem pisana. - Gryfino, 2012. - S. 34-50
2458. ZALEWSKI Jan: Próba interpretacji obrazu NMP w Gryfinie // In: Historia
Polski hymnem pisana. - Gryfino, 2012. - S.
60-74: il.
2459. KOCHANOWSKA Janina: Kielich
mszalny z kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w I w i ę c i n i e : świadek
skomplikowanej historii Pomorza. Zach.pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5 s. 57-63, il.
2460. STANECKA Ewa: K a m i e ń P o m o r s k i , kontrkatedra pw. św. Jana Chrzciciela, prace konserwatorskie prowadzone
w latach 2008-2010. Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5 s. 131-138, il.
2461. BÖRSCH-SUPAN Eva: Der erste Entwurf zum Denkmal auf dem Gollen.
Pommern 2012 Jg. 50 H. 1 s. 9-12, il.
Dot. K o s z a l i n a
2454. WITEK Maria, NOWAKOWSKI
Cezary: Między słupem i ryglem: swojskie
dziedzictwo Pomorza Zachodniego / Biu-
2462. KOWALSKA Ewa: Sprawozdanie z działalności Delegatury w Koszalinie
Pomorze Zachodnie
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Szczecinie za lata 2010-2011. Zach.- pom.
Wiad. Konserw. 2012 R. 5 s. 191-195
2463. NEUBAUER Łukasz: Kamienna
chrzcielnica z koszalińskiej katedry. Spotk.
z Zabyt. 2011 [R.] 35 nr 7/8 s. 28-29, il.
2464. WNUK Edyta: „Wolność sztuki
była dla nas wartością nadrzędną”: koszalińscy plastycy a tzw. drugi obieg kultury (19821990): zarys problemu. Rocz. Koszal. 2012 nr
40 s. 69-86
2465. REINFELDT Ulrike: Die Dorfkirche zu L a n d o w : die Entdeckung eines
Kleinods im Westen Rügens. Pommern 2012
Jg. 50 H. 1 s. 16-19, il.
2466. MUSIAŁ-GĄSIOROWSKA Anna:
Problemy związane z ochroną konserwatorską małych miast Pomorza Zachodniego na
przykładzie R e s k a . Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5 s. 97-104, il., pl.
2467. SROKA Jan: S ł a w n o w malarstwie i grafice. - Sławno: Fund. „Dziedzictwo”,
2012. - 96 s.: il.
2468. TYLICKI Jacek: Epitafium Anny
von Croÿ w S ł u p s k u i jego nieznany projekt autorstwa Johanna Caspara Gockhellera
[?-1695] // In: Maniera - manieryzm - manieryczność: materiały LX Ogólnopolskiej Sesji
Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki
[...]. - Warszawa, 2012. - S. 221-238: il. Sum.
2469. RUTYNA Halina: Kościół Ducha
Świętego w S t a r g a r d z i e S z c z e c i ń s k i m . Cz. 2-3. Przestrzeń i Forma 2012 nr
17 s. 485-496, il; nr 18 s. 275-283. Streszcz.
Sum.
189
strzeń i Forma 2012 nr 17 s. 502-512, il.; nr 18
s. 255-266, il. Streszcz. Sum.
Cz. 1 pt.: Architektura i stan zachowania. - cz. 2: Projekt konserwatorski.
Toż w jęz. ang. pt.: Neo-gothic orthodox church of
Holy Apostol st Peter and st Paul in Stargard Szczeciński.
P. 1: Architecture and state of preservation s. 513-515. P. 2: Conservation project s. 266-274
2471. HOFFMANN Claudia: Überlegungen zur Porträtdarstellungen auf Ofenkacheln des Spätmittelalters und der frühen
Neuzeit aus S t r a l s u n d // In: Zwischen
Tradition und Wandel: Archäologie des 15.
und 16. Jahrhunderts. - Büchenbach, 2009.
- S. 305-315
2472. MÖLLER Gunnar: St. Peter und
Paul: die verschollene vierte Stadtkirche von
Stralsund // In: Zwischen Fjorden und Steppe: Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag. - Rahden/Westf., 2010. - S. 497-508
2473. WEITZEL Sabine-Maria: Die Ausstattung von St. Nikolai in Stralsund: Funktion, Bedeutung und Nutzung einer hansestädtischen Pfarrkirche. - Kiel: Ludwig, 2011.
- 400 s.: il. - (Bau + Kunst; 18). Bibliogr. s.
335-356
2474. BIELECKA-ŁAŃCZAK Oksana:
Znaczenie miejsc symbolicznych w historycznym krajobrazie miasta na przykładzie
lokalizacji wieży Bismarcka w S z c z e c i n i e .
Teka Komisji Archit., Urban. i Stud. Krajobr.
2012 T. 8/1 s. 19-34, il. Streszcz. Sum.
2475. GWIAZDOWSKA
Małgorzata:
Konzepte des Wiederaufbaus der Stettiner
Baudenkmäler nach 1945 und Möglichkeiten ihrer Durchführung. Biul. Pol. Misji Hist.
2012 nr 7 s. 149-179. Streszcz.
Cz. 2 pt.: Konstrukcja i stan zachowania. - cz. 3: Zabytek i wartości.
Toż w jęz. ang. pt.: Church of the Holy Spirit in Stargard Szczeciński. P. 2: Construction and condition of building s. 496-502. - P. 3: Monument and values s. 283-290.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 2217
2476. GWIAZDOWSKA
Małgorzata:
Sprawozdanie z działalności Zespołu Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
za lata 2010-2011. Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5 s. 197-199
2470. RUTYNA Halina: Neogotycka
cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 1-2. Prze-
2477. KAŁAGATE Sławomir: Siedemnastowieczny talerz półmajolikowy z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie // In:
190
Pomorze Zachodnie
Z najdawniejszych czasów: Grzegorzowi
Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy
naukowej. - Zielona Góra, 2012. - S. 353-356:
il. Zsfg.
2478. KOŚCIŃSKA Marta: Mała architektura: element spajający strukturę miejską
Szczecina // In: Tożsamość krajobrazu miasta. - Szczecin, 2012. - S. 329-335: il. Sum. s.
360. Streszcz. s. 360
2479. ŁUCZAK Marek: Osów - dawna
wieś - obecnie dzielnica Szczecina. Zach.pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5 s. 9-22, il.
2480. MAKAŁA Rafał: Der Mythos der
deutschen Renaissance: das Gebäude der
Stadtverwaltung in Stettin (Szczecin) (18991902) als neu gebautes Baudenkmal // In:
Stadtkultur des späten Mittelalters und der
frühen Neuzeit in Ostmitteleuropa und ihre
Renaissance im 19. Jahrhundert. - Warszawa,
2012. - S. 171-180, [6] s. tabl. Streszcz.
2481. MAKOWSKA Beata: Dawna wieś
Krzekowo: przestrzeń wykorzystana. Zach.pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5 s. 105-118, pl.
Obecnie dzielnica Szczecina
2482. NOWAKOWSKI Cezary: Sprawozdanie z działalności Biura Dokumentacji
Zabytków [w Szczecinie] za lata 2010-2011.
Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5 s. 209216
2483. POMNIKI, akcenty rzeźbiarskie,
tablice pamiątkowe Szczecina / red. Joanna
Kozakowska. - Szczecin: Muz. Narod., 2012.
- 416 s.: il., pl.
2484. ROOS Julia: Denkmalpflege und
Wiederaufbau im Nachkriegspolen: die Beispiele Stettin und Lublin. - Hamburg: Diplomica-Verl., 2010. - VI, 131 s.: il., mapy.
Bibliogr. s. 114-131
2485. STANECKA Ewa: Sprawozdanie
z działalności Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie za lata 2010-2011. Zach.- pom. Wiad.
Konserw. 2012 R. 5 s. 175-190, il., tab.
2486. WENDT Eckhard: Die Statue
Friedrichs II. in Stettin. Pommern 2012 Jg. 50
H. 4 s. 37-41, il.
2487. WENDT Eckhard: Was schuf Gerhard Cornelius von Walrave (1692-1773) in
Stettin? Pommern 2012 Jg. 50 H. 2 s. 17-21,
il., faks.
2488. POŁOM Paweł: Sprawozdanie
z działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w S z c z e c i n k u za lata 2010-2011.
Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2012 R. 5 s. 201202
—————
2489. NARLOCH Bogdan: Organy i muzyka organowa na Pomorzu: do problematyki. - Poznań: Akad. Muz., 2012. - 173, [1] s.:
il., nuty. Bibliogr. s. 142-145. Sum.
2490. SOBIECKA Anna: Teatr w Słupsku: instytucja artystyczna / Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk, 2012. - 352, [1]
s.: il., tab. Bibliogr. s. 326-333. Sum.
2491. SZCZYGIEŁ Wiesława: Teatr
w mieście średniej wielkości: życie teatralne
Piły. Kron. Wielkopolski 2008 nr 1 s. 74-90, il.
5. Historia książki, prasy
i innych mediów
Zob. też poz.: 54, 221, 469, 807, 2317, 2363, 2403, 2499,
2749, 2750, 2774, 2783
2492. BARTOSIK Przemysław: Drukarstwo niemieckie na ziemi wałeckiej do 1945
roku. Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej
2012 nr 3 s. 29-39, il., faks.
—————
2493. RUDZIK Jerzy: Prasa polska
w Niemczech w dwudziestoleciu międzywojennym (1920-1939): broniła - uczyła - wychowywała. Rocz. Koszal. 2012 nr 40 s. 13-21
Dot. gł. Pom. Zach. i Gdań.
191
Pomorze Zachodnie
2494. SZULC Paweł: Szczecińska prasa
drugoobiegowa: narracje rzeczywistości roku
1989 // In: Wbrew partii i cenzurze: media
podziemne w PRL: studia i artykuły. - Warszawa, 2012. - S. 156-170: tab.
2497. SZULC Paweł: „W i a d o m o ś c i
S z c z e c i ń s k i e” // In: Środki masowego
zakłamania: gadzinówki w czasie stanu wojennego. - Szczecin, 2012. - S. 101-127
2495. ... „Z PODZIEMIA” „Feniks”,
„Nadodrze”, „BIS”, „KOS”...: szczecińskie czasopisma niezależne 1981-1989 / red. Artur
Kubaj [et al]. - Szczecin: IPN, 2012. - 50 s.: il.
2498. BOGUSZEWSKA Irena: Radio
Koszalin kończy 60 lat! Rocz. Koszal. 2012 nr
40 s. 135-141, il.
—————
2496. LIGARSKI Sebastian: Los dzieci
na Ziemiach Zachodnich w świetle ogłoszeń drobnych „Pioniera”, „Słowa Polskiego”
i „K u r i e r a S z c z e c i ń s k i e g o” w latach
1945-1949 // In: Dzieci, młodzież i studenci
na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej. - Wrocław, 2012. - S. 23-32: tab.
—————
2499. SZULC Paweł: „Radiowe słupy
graniczne”: początki powojennej radiofonii
w Szczecinie i we Wrocławiu. Pamięć i Przyszłość 2010 nr 1 s. 35-40, il.
2500. SZULC Paweł: Zniewolony eter:
Polskie Radio Szczecin w latach 1945-1989.
- Szczecin: IPN, 2012. - 536 s.: tab., wykr. (Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy). Bibliogr.
s. 494-519
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz.: 52, 72, 448, 1259, 1266, 1959, 2332, 2385, 2419, 2425, 2441, 2450, 2453, 2457, 2458, 2465, 2469, 2470,
2472, 2473, 2489, 2591, 2629, 2649, 2661-2663, 2670, 2685, 2691, 2774
2501. BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech:
Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińskokołobrzeskiej (X-XX/XXI wiek). - Koszalin:
Wydaw. Lech Bończa-Bystrzycki, 2014. - 728
s.: il.
2502. BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech:
Powstanie i rozwój diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w latach 1972-2011 // In: Historia, religia, kultura: z problematyki przemian
tożsamości europejskiej: księga pamiątkowa
[...]. - Koszalin, 2012. - S. 31-36
2503. DUDA Tomasz: Tradycje pielgrzymowania jako element kulturotwórczy: przykład Pomorza Zachodniego // In: Kultura
i turystyka: wspólne korzenie. - Łódź, 2012.
- S. 213-225
2504. DUDRA Stefan: Kwestia narodowościowa w kościele prawosławnym na tere-
nie diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Athenaeum 2012 vol. 33 s. 80-93. Sum.
2505. DUDRA Stefan: Nieistniejące parafie prawosławne w dekanacie szczecińskim
i koszalińskim. Cz. 1. Rocz. Prawosł. Diec.
Wrocł.- Szczec. 2011 (dr. 2012) s. 137-142
EBBO BAMBERGENSIS: Der Pommernapostel
Otto von Bamberg... = poz. 2324
2506. GRZYWACZ Małgorzata: Vicaria
Verbi Divini: Annemarie Winter (1912-1945)
i jej posługa w Pomorskiej Prowincji Kościelnej. Stud. Niemcozn. 2012 T. 50 s. 161-174,
portr.
2507. KOZŁOWSKI Kazimierz: Miejsce
abp. prof. Kazimierza Majdańskiego w najnowszych dziejach Pomorza Zachodniego //
In: XII Zachodniopomorski Festiwal Nauki:
spotkania z nauką w Kamieniu Pomorskim
i w Dziwnowie. - Szczecin, 2012. - S. 97-102
192
Pomorze Zachodnie
2508. KRONIKA Wyższego Seminarium
Duchownego w Koszalinie 1980-2011 / nadzór wydaw. i meryt. Dariusz Jastrząb. - Koszalin: Wyż. Semin. Duchow., 2011. - 365, [1]
s., [8] s. tabl.: il.
2509. KRZYSTEK Andrzej: Tytuły kościołów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej: świadectwo wiary i pobożności ludu
Bożego. Colloquia Theol. Ottoniana 2011 [nr]
2 s. 81-103, tab. Sum.
2510. LASKOWSKI Leszek: Służba Bezpieczeństwa wobec obchodów X-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: operacja
kryptonim „Jubileusz” // In: Stan wojenny:
analizy, hipotezy, komentarze. - Koszalin,
2012. - S. 249-258
2511. LEC Zdzisław: Troska (arcy)biskupa profesora Kazimierza Majdańskiego
o rozwój (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Colloquia Theol. Ottoniana 2011 [nr] 1
s. 129-143. Sum.
2512. OKOŃ Marek: Via Baltica: (od
Szczecina/Świnoujścia do Lubeki) // In: „Akt
Europejski” bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba. - Kraków, 2012. - S. 191-206:
mapa. Sum. Streszcz. w jęz. hiszp.
2513. PETERSOHN Jürgen: Die Römische Kurie und die Anfänge von Reformation
und Säkularisation in Pommern: zwei unbekannte Breven Papst Clemens’ VII. vom Jahre
1524. Balt. Stud. N.F. 2011 Bd. 97 (dr. 2012)
s. 29-47
2514. PIĘTKOWSKI Piotr: Adalbert:
pierwszy biskup pomorski // In: Jednostka
w czasach przełomu, człowiek wobec zmiany...: społeczeństwo, kultura, religia, gospodarka, polityka, życie codzienne [...]. - Kraków, 2012. - S. 85-106
2515. RĘBKOWSKI Marian: Die Christianisierung Pommerns: eine archäologische
Studie. - Bonn, 2011
Rec.: BIERMANN Felix, Balt. Stud. N.F. 2011 Bd. 97
(dr. 2012) s. 190-192
2516. RĘBKOWSKI Marian: Chrystianizacja Pomorza Zachodniego: studium archeologiczne. - Szczecin, 2007
Rec.: ROSIK Stanisław: Historia służebnicą archeologii?: dwie uwagi na marginesie syntezy [...] // In: Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam
czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze? - Poznań,
2012. - S. 213-215
ROSIK S.: [...] bamberskiego biskupa Ottona... =
poz. 383
2517. RUSAKIEWICZ Monika: Matrona
nobilissima et christianissima?: żona Warcisława I a problem chrystianizacji Pomorza //
In: Jednostka w czasach przełomu, człowiek
wobec zmiany...: społeczeństwo, kultura, religia, gospodarka, polityka, życie codzienne
[...]. - Kraków, 2012. - S. 73-84
2518. SCHEMATYZM diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: stan na dzień 22 października 2012 r. / red. Kazimierz Klawczyński.
- Koszalin: Kuria Biskupia Koszal.-Kołob.
2012. - 696 s.: il., portr. + [2] s. map skł.
2519. 487 [VIERHUNDERTSIEBENUNDACHTZIG] Jahre Rechtsprechung,
Organisation, Leitung und Verwaltung der
Pommerschen Evangelischen Kirche: zur Geschichte der Konsistorien / hrsg. v. Christoph
Ehricht [et al.]. - Schwerin: Helms, 2012. 171 s.: il., mapy. - (Beiträge zur pommerschen
Landes-, Kirchen- und Kunstgeschichte; 16).
Bibliogr. s. 163-171
Treść: BUSKE Norbert: Das alte Greifswalder Konsistorium: 300 Jahre kirchliche Rechtsprechung s. 11-54. HARDER Hans-Martin: Das pommersche Konsistorium
im Wandel der Zeiten und Systeme s. 55-94. - LISSOK
Michael: Die Gebäude des evangelischen Konsistoriums
der Provinz Pommern in Stettin: eine architekturgeschichtliche Betrachtung s. 95-120. - BUSKE Norbert:
Wege zur europäischen Kulturlandschaft Pommern s.
121-156
2520. WEJMAN Grzegorz: Biskupi kamieńscy w Golczewie [pow. kamień.]. Colloquia Theol. Ottoniana 2011 [nr] 1 s. 145-163.
Sum.
2521. WIĄZOWSKI Eugeniusz Grzegorz: Kardynał August Hlond jako twórca
podstaw administracji kościelnej na Pomorzu Środkowym po II wojnie światowej. Stud.
Pomorze Zachodnie
Koszal.- Kołobrz. 2012 Nr 18 z. 1 s. 145-164.
Sum.
—————
2522. FRĄCEK Zachariasz: Zarys historii parafii w B i a ł o g a r d z i e . Biul. Hist. /
Muz. w Lęborku 2012 nr 35 s. 12-55, il., tab.
2523. SYRNYK Jarosław: Parafia greckokatolicka pw. Trójcy Św. w B o b o l i c a c h
(pow. koszaliński). Litopys 2012 nr 1 s. 71-84,
il., faks. Streszcz. Sum. Streszcz. w jęz. ukr.
2524. GUSS Jan: C z e r n i c e : kościół,
który zmartwychwstał. - Pelplin, 2008
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2012 T. 14 s. 315-318
2525. ROMANIK Henryk: I w i ę c i ń s k i e peregrynacje do duchowego domu
w małej ojczyźnie na Pomorzu // In: Rzeczpospolita domów. [T.] 3: Domy Boże. - Słupsk,
2012. - S. 129-145. Sum.
2526. WERLICH Ralf-Gunnar: Verschollene Quellen zur Camminer [K a m i e ń
P o m o r s k i ] Bistumsgeschichte aus Bast
und Cammin in alten Fotografien: Anmerkungen zu bischöflichen Wappen und Zeugnissen der Greifenherrschaft. Pommern 2012
Jg. 50 H. 2 s. 4-7, il.
2527. ZAWADA Piotr: Rany Zbawiciela: historia, teologia i kult łaskami słynącego
obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki
Bożej Bolesnej z Brzozdowiec w Kamieniu
Pomorskim. - Ząbki: Apostolicum, 2011. 139, [3] s., [72] s. tabl.: il., pl. Bibliogr. s. 125131. Sum.
2528. CNOTLIWY Eugeniusz: Klasztor
cystersów w K o ł b a c z u : badania archeologiczne w latach 1960-1964 i 1978-1982. Mat.
Zach.- pom. Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr.
2012) s. 221-239, il., mapy. Sum.
2529. BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech:
Symbolika świątyni chrześcijańskiej // In:
Rzeczpospolita domów. [T.] 3: Domy Boże.
- Słupsk, 2012. - S. 28-40: tab. Sum.
Na przykładzie katedry w K o ł o b r z e g u
193
2530. POPIELAS-SZULTKA Barbara:
Biskupi kamieńscy a klasztor cysterek k o s z a l i ń s k i c h w latach 1277-1410. Cz. 1 //
In: Z dziejów chrześcijaństwa: studia, szkice
i materiały. T. 2. - Poznań, 2012. - S. 45-58
2531. POPIELAS-SZULTKA Barbara:
Organizacja życia religijnego w Koszalinie
od XII wieku do początków czasów nowożytnych // In: Rzeczpospolita domów. [T.]
3: Domy Boże. - Słupsk, 2012. - S. 41-63: il.,
mapa. Sum.
2532. RAJEWSKI Bartosz: Moja parafia:
powojenne dzieje parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Ł o b z i e . - Gniezno:
Gaudentium, 2011. - 172 s.: il.
2533. BORKOWSKI Jacek, KUCZKOWSKI Andrzej, KULESZA Michał: Kościół p.w.
Przemienienia Pańskiego w M i e l n i e (gm.
loco) w świetle badań archeologicznych. Mat.
Zach.- pom. Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr.
2012) s. 317-356, il., mapa
2534. ŁUKJANIUK Kazimierz: Z historii
parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Rafała Kalinowskiego w N o w o g a r d z i e . Zesz. Kulickie 2012 nr 9 s. 166-173, il. Zsfg.
2535. SZKIELETY z ruin klasztoru
Franciszkanów w P y r z y c a c h , woj. zachodniopomorskie: analiza antropologiczno-paleopatologiczna / [aut.] Judyta Julita
Gładykowska-Rzeczycka [et al.]. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s.
251-277, il., tab., wykr. Sum.
2536. BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech:
Zarys dziejów parafii ewangelickiej S a r b i n o w o w XIX wieku. - Koszalin: Wydaw.
Lech Bończa-Bystrzycki, 2012. - 289 s.: il. Bibliogr. s. 259-276
2537. MACHURA Zdzisław: Zabytkowe
kościoły S ł u p s k a // In: Rzeczpospolita domów. [T.] 3: Domy Boże. - Słupsk, 2012. - S.
64-79. Sum.
2538. SOBIECKA Anna: Teatr domem
Bożym?: wokół słupskiej prapremiery Wizerunku śmierci przeświętego Jana Chrzciciela
194
Pomorze Zachodnie
Jakuba Gawatowica // In: Rzeczpospolita domów. [T.] 3: Domy Boże. - Słupsk, 2012. - S.
146-155: il. Sum.
2539. SYNAK Mariusz: Losy słupskiej
cerkwi prawosławnej na przestrzeni wieków
// In: Rzeczpospolita domów. [T.] 3: Domy
Boże. - Słupsk, 2012. - S. 80-107. Sum.
2540. SYNAK Mariusz: Losy słupskiej
cerkwi prawosławnej na przestrzeni wieków.
Cz. 2. Rocz. Prawosł. Diec. Wrocł.- Szczec.
2011 (dr. 2012) s. 158-170
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 2308.
Por. z poz. 2539
2541. ROSIK Stanisław: W lesie gaj, ale
święty: uwagi o urządzeniu i funkcjonowaniu
głównego sanktuarium w ziemi s t a r g a r d z k i e j (na podstawie przekazu Helmolda
z Bzowa, XII w.) / współpr. Krzysztof Wachowiak // In: Studia z historii społecznej. Wrocław, 2012. - S. 153-158. Zsfg. s. 165-166
2542. GWIAZDOWSKA
Małgorzata:
Odnalezione w kuli: dokumenty kościoła p.w.
św. Wojciecha (d. Bugenhagena) w S z c z e c i n i e . Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2012 R.
5 s. 49-56, il., faks.
2543. PAWLIK Radosław: Prałaci kapituły kolegiackiej przy kościele Najświętszej
Marii Panny w Szczecinie w późnym średniowieczu. Szczec. Inf. Arch. 2012 nr 21 s. 29-44
2544. PATRZEK Beata: Peregrynacja kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
w parafii pw. św. Mikołaja w Wa ł c z u (1962
r.). Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej
2012 nr 3 s. 73-81, il.
2545. BORKOWSKI Jacek, KUCZKOWSKI Andrzej: Nieznane krypty w kościele p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Ż y d o w i e
(gm. Polanów). Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s. 357-372, il.
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz.: 167, 323, 441, 451, 542, 1377, 2316, 2389, 2439, 2442, 2706, 2715, 2818
2546. FIGLUS Tomasz, KACZYŃSKA
Dorota: Dawne miasta o genezie wiejskiej
z nierozwiniętym układem urbanistycznym
na przykładzie Polski Środkowej i Pomorza
Zachodniego // In: Przestrzeń w badaniach
geograficznych. - Łódź, 2012. - S. 199-208: il.
—————
2547. WÖHNER Gerhard: Zur Geschichte des Landkreises A n k l a m . SedinaArchiv N.F. 2011 Bd. 13 Jg. 57 [H.] 2 s. 161167, mapa, tab.
2548. PORZEZIŃSKI Antoni: Wczesnośredniowieczne groby ciałopalne na cmentarzysku w C e d y n i , stanowisko 2. Mat.
Zach.- pom. Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr.
2012) s. 123-163, il., tab. Sum.
2549. DZIEWANOWSKI Marcin: Najnowsze odkrycia z epoki kamienia na stano-
wisku nr 3 w C h w a r s t n i c y, woj. zachodniopomorskie. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s. 279-287, il., mapa
2550. DUDZIŃSKA Anna, SZPAKOWSKA Barbara, RACHWAŁ Bartłomiej: Historyczne i przyrodnicze dziedzictwo jako podstawowy element kształtowania przestrzeni
miejskiej C z a p l i n k a // In: Tożsamość krajobrazu miasta. - Szczecin, 2012. - S. 269-273:
il. Sum. s. 355. Streszcz. s. 355
2551. KAMIŃSKI Arkadiusz: Starostowie c z ł u c h o w s c y (1454-1772). Szkice
Człuch. 2012 T. 7 z. 14/15 s. 7-19, il., mapa
2552. KURDWANOWSKI Maciej, STARSKI Michał: Człuchów (Zamek), woj. pomorskie: badania w roku 2011. Światowit. Fasc.
B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol.
Pol. 2011 T. 50 (dr. 2012) s. 299-304, il., mapa.
Sum.
Pomorze Zachodnie
2553. BUZIAŁKOWSKI Jerzy: Pozdrowienia z D a r ł o w a i Darłówka: pocztówki
z widokami Darłowa i Darłówka 1892-1918,
z kolekcji Marii i Jerzego Buziałkowskich
oraz Muzeum Zamek Książąt Pomorskich
w Darłowie = Gruss aus Rügenwalde und
Rügenwaldermünde: Ansichtskarten aus
Rügenwalde und Rügenwaldermünde 18921918, aus der Sammlung von Maria und Jerzy
Buziałkowski, und des Museums im Schloss
der Pommerschen Herzöge in Darłowo. Darłowo: DAR-MED Buziałkowska Maria,
2012. - 238 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2554. JAŻEWICZ Iwona: D ą b k i : nowe
uzdrowisko nadmorskie // In: Ekonomiczne
i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. - Słupsk, 2012. - S. 109-118:
il., mapa, tab. Streszcz. Sum.
2555. KOTULA Andreas: Stratigraphie
und Struktur der Ufer- und Abfallzone des
steinzeitlichen Seeuferfundplatzes Dąbki 9,
Westpommern. Spraw. Archeol. 2012 [T.] 64
s. 63-75, il., wykr. Sum.
2556. ANKLEWICZ Marian: Castrum
Doberen [D o b r a , pow. łob.]: zamek i jego
mieszkańcy. Zesz. Kulickie 2012 nr 9 s. 213229, il. Zsfg.
2557. MILER Zbigniew: Słowiańskie
osadnictwo grodowe i osada „palowa” w Dobrej Nowogardzkiej. Zesz. Kulickie 2012 nr 9
s. 189-212, il. Zsfg.
2558. DOLL Eberhard: Ehm Welk und
das vorpommersche Dorf Neuenkirchen
[D o ł u j e , pow. polic.] im Kreis Randow von
1940 bis 1945. Sedina-Archiv N.F. 2011 Bd. 13
Jg. 57 [H.] 3 s. 196-200, il.
2559. KUCZKOWSKI Andrzej: Średniowieczne źródła archeologiczne z wielokulturowego stanowiska w G o s t k o w i e , pow.
bytowski, stanowisko 1. Nasze Pomorze 2011
nr 13 (dr. 2012) s. 43-111, il., tab.
2560. REDDEMANN Hans: Der denkmalgeschützte Alte Friedhof in der Univer-
195
sitäts- und Hansestadt G r e i f s w a l d : eine
kulturhistorische Stätte mit zahlreichen
Grabmalen bedeutender Persönlichkeiten
der Hansestadt und der Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald. Tl. 3: Ausführliche
Biographien von ausgewählten Persönlichkeiten und Greifswalder Familien, die auf
dem Alten Friedhof beigesetzt wurden. Greifswald: Univ.- u. Hansestadt Greifswald,
2012. - 381 s.: il.
Tl. 2 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 2655
2561. THÜMMEL Hans Georg: Greifswald: Geschichte und Geschichten: die Stadt,
ihre Kirchen und ihre Universität. - Padernborn, 2011
Rec.: RIEMER Robert, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2012 Jg. 61 H. 2 s. 266-268
2562. MAZURSKI Ireneusz: G r y f i c k a
służba zdrowia 1945-2012. Prz. Zach.- pom.
2012 R. 27 z. 3 s. 63-109, il., portr., tab. Sum.
2563. KUCHTO Marcin: Dzieje polskiego K a l i s z a P o m o r s k i e g o w latach
1945-2010. - [Piła]: Przeds. Poligr.-Rekl.
„Tongraf ”, [2012]. - 309 s.: il., tab. Bibliogr. s.
304-308
2564. KAMIŃSKI Roman: Kafel Hansa
Bermana z rynku Starego Miasta w K a m i e n i u P o m o r s k i m . Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s. 309-315, il.
2565. WALLSCHLÄGER Hans-Dieter:
Der Kreis Cammin: Quellen und Einwohner
/ Pommerscher Greif e.V. - 2., ber. u. erg. Aufl.
- Falkenberg, 2011. - 1 CD-ROM. - (Materialien zur pommerschen Familien- und Ortsgeschichte. Sedina-Archiv N.F., Sonderh.; 3)
2566. TYBULEWICZ Rozalia: Skarb
z K a r l i n a w świetle archiwaliów: historia
odkrycia i losy zabytków. Światowit. Fasc. B:
Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol.
2006-2008 T. 48 (dr. 2012) s. 165-192, [22] s.
tabl., tab. Sum.
2567. KÄMPER Herbert: Liste aller
Schulzen, Gerichtsleute und Müller im Amt
Kolbatz [K o ł b a c z , pow. gryfiń.] 1780. Se-
196
Pomorze Zachodnie
dina-Archiv N.F. 2011 Bd. 13 Jg. 57 [H.] 2 s.
177-179
2568. MIEDZIŃSKI Mariusz: K o ł o b r z e g głównym uzdrowiskiem Polski
i jednym z centrów turystycznych kraju // In:
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. - Słupsk,
2012. - S. 139-150: il., mapa, tab. Streszcz.
Sum.
2569. MIEDZIŃSKI Mariusz: Możliwości zmiany granic administracyjnych miasta
Kołobrzeg w kontekście jego rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego. Słup. Pr. Geogr.
2012 [nr] 9 s. 99-108, mapa, tab. Streszcz.
Sum.
2570. OGIEWA Monika: Początki kancelarii miejskiej Kołobrzegu w XIII-XIV wieku
// In: Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś:
pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki [...]. - Warszawa, 2012.
- S. 19-26
2571. CENTRALNY Ośrodek Szkolenia
Straży Granicznej [w K o s z a l i n i e ] w dwudziestoleciu istnienia 1992-2012. T. 1-2 / red.
Wojciech Grobelski [et al.]; Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie. - Koszalin, 2012. - 340 s.: il., portr., tab.; 355 s.: il.,
portr., tab.
KOWAL A.: Bibliografia regionu koszalińskiego... =
poz. 4
2572. PODLASZEWSKI Gall: Urban
heritage as design factor in post-German
towns: the case study of Koszalin // In: Urban energy. - Gdańsk, 2012. - S. 81-85: il.
Streszcz.
2573. WALASEK Grzegorz: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddziału w Koszalinie: sprawozdanie z działalności w roku
2011. Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2012 T. 32 s. 141-151, il.
2574. WOŁKANOWSKA Magdalena:
Przywództwo w kontekście regionalnym na
przykładzie działaczy NSZZ „Solidarność”
z miasta Koszalin // In: Solidarność: ludzie
i idee. - Koszalin, 2012. - S. 135-149
2575. KOKOWSKI Andrzej: W sprawie cmentarzyska z kręgami kamiennymi
w K r ę p s k u w powiecie człuchowskim //
In: Z najdawniejszych czasów: Grzegorzowi
Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy
naukowej. - Zielona Góra, 2012. - S. 77-83.
Zsfg.
2576. KOWALSKA Anna B[ogumiła],
KOWALSKI Krzysztof: Wczesnośredniowieczna osada w K u n o w i e , gm. Kobylanka. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2011 T. 8 z.
1 (dr. 2012) s. 293-308, il.
2577. STARSKI Michał: L ę b o r k (rynek), woj. pomorskie: badania w roku 2011.
Światowit. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa
i Średniow., Archeol. Pol. 2011 T. 50 (dr. 2012)
s. 313-318, il., mapa. Sum.
2578. SCHLEINERT Dirk: Zur Geschichte der L o i t z e r Peenebrücke. Pommern 2012 Jg. 50 H. 2 s. 4-10, il., faks., pl.
2579. LIBICH Bogdan: Poczet burmistrzów Ł e b y po 1945 roku. Biul. Hist. / Muz.
w Lęborku 2012 nr 35 s. 56-61
2580. KRZYSIAK Agnieszka: Dwa miecze brązowe z M a c h o w i n k a , pow. Słupsk
// In: Peregrinationes archaeologicae in Asia
et Europa Joanni Chochorowski dedicatae. Kraków, 2012. - S. 57-63: il., mapa. Streszcz.
Sum.
2581. KROLL
Ulrich:
Moritzfelde
[M o r z y c z y n , pow. starg.] am Madüsee:
zur Geschichte eines friderizianischen Dorfes
in Pommern / bearb. u. hrsg. v. Franz Waldmann. - Senden, Westf.: Waldmann, 2012. 84 s.: il., mapy
2582. SKONIECZNY Tomasz: Działania
na rzecz kultury realizowane w gromadzie
M ś c i c e [pow. koszal.] (1954-1972). Nasze
Pomorze 2011 nr 13 (dr. 2012) s. 123-146, il.,
mapa, tab.
Pomorze Zachodnie
2583. OWCZAREK Zenon: N o w e
Wa r p n o i okolice na starych pocztówkach:
ze zbiorów Zenona Owczarka = Neuwarp
und seine Umgebung auf alten Ansichtskarten: aus der Sammlung von Zenon Owczarek.
- Szczecin: P.P.H. Zapol Dmochowski, Sobczyk, [2012]. - 143, [1] s.: il.
Tekst równol w jęz. pol. i niem.
2584. GWIAZDOWSKA Ewa: Dzieje
N o w o g a r d u odzwierciedlone na dawnych
widokach. Zesz. Kulickie 2012 nr 9 s. 41-63,
il. Zsfg.
2585. KOPYCIŃSKI Jan: Od miasta
Naugard do miasta Nowogród: historia Nowogardu od marca do lipca 1945 roku. Zesz.
Kulickie 2012 nr 9 s. 64-98, tab. Zsfg.
2586. RYMAR Edward: Pierwsze stulecie
zachodniopomorskiego miasta Nowogard:
(do końca XIV w.). Zesz. Kulickie 2012 nr 9
s. 19-40. Zsfg.
2587. SŁOMSKI Marek: Początki samorządu terytorialnego w Nowogardzie po 1989
roku. Zesz. Kulickie 2012 nr 9 s. 139-154. Zsfg.
2588. CIEŚLIŃSKI Adam, KASPRZAK
Andrzej, STASIAK Zbigniew: N o w y Ł o w i c z , st. 2, woj. zachodniopomorskie: badania w roku 2011. Światowit. Fasc. B: Archeol.
Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2011 T.
50 (dr. 2012) s. 323-330, il. Zsfg.
2589. FIJAŁKOWSKI Marek: P i l s k i e
pomniki i tablice pamiątkowe przed 1945 r.
Kron. Wielkopolski 2011 nr 1 s. 33-47, il.
2590. KOLASA Robert: Między rzeczywistością a fikcją demokracji: wybory parlamentarne 1947 roku na przykładzie Piły //
In: Demokracja - centrum i peryferie: procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli
politycznej XX-XXI wieku. - Szczecin, 2008.
- S. 460-479: tab. Sum.
2591. WĄSOWICZ Jarosław: Lokalne
konflikty między kościołem a władzami w latach osiemdziesiątych na przykładzie Piły //
In: Władze wobec kościołów i związków wy-
197
znaniowych w Wielkopolsce w latach 19801989. - Poznań, 2011. - S. 169-192. Sum.
2592. SITARZ Mateusz: Konspiracyjne
struktury NSZZ „Solidarność” w P o l i c a c h
i działania SB przeciwko jej członkom // In:
Tam też była „Solidarność”: małe ośrodki
ruchu związkowego i ich rola w latach 19801990. - Białystok, 2012. - S. 159-166
2593. OGORZAŁEK Bogusław: P o ł c z y ń s k i e nekropolie // In: Konstanty Symonolewicz: orientalista, dyplomata, opiekun Polonii Mandżurskiej. - Szczecin, 2012.
- S. 94-101: il.
2594. DAUNICHT Hans-Jürgen: Pyritz
[P y r z y c e ] in Pommern in 33 Stadtansichten. - Mildstedt: Eigenverl. d. Weizackerkreises Pyritz e.V., 2011. - [76] s.: il., mapy
2595. RATAJCZAK Iwona, DRZEWOWSKI Marek: S a s i n o i okolice: przewodnik historyczno-krajoznawczy. - Sasino:
Wydaw. Regionalne „Sasino”, 2012. - 120 s.:
il., mapa, tab.
2596. ŁACH Stanisław: Grudzień 1970
roku w S ł u p s k u . - Słupsk: [S.n.], 2003. - 34
s.: il.
2597. SEILS Hermann: Beiträge zur Geschichte der Stadt Stolp. Tl. 1-3. - Negast,
2008-2011
Rec.: KURITZ Henry, Balt. Stud. N.F. 2011 Bd. 97
(dr. 2012) s. 215-216
2598. SEILS Hermann: Die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt und der Altstadt Stolp (Słupsk) sowie in Stolpmünde
(Ustka) im 17. Jahrhundert. Tl. 1-2. SedinaArchiv N.F. 2012 Bd. 13 Jg. 58 [H.] 3 s. 329337, tab., wykr; [H.] 4 s. 359-362, tab., wykr.
2599. BADANIA zachodniej części
kwartału V / red. Karol Kwiatkowski; Muzeum w Stargardzie. - Stargard, 2012. - 298 s.:
il., mapy, tab., wykr. - (Archeologia Stargardu; T. 1). Zsfg.
Treść: KWIATKOWSKI Karol: Źródła archeologiczne s. 23-30. - KWIATKOWSKI Karol, MAJEWSKI Marcin: Struktura przestrzenna i społeczna s. 33-86. - ROMANOWICZ Paulina, ZYŚKO Andrzej: Średniowieczna
198
Pomorze Zachodnie
ceramika naczyniowa s. 89-109. - KWIATKOWSKI Karol, MAJEWSKI Marcin: Wyroby ceramiczne okresu nowożytnego s. 113-145. - MAJEWSKI Marcin: Przedmioty
szklane s. 149-158. - JANOWSKI Andrzej: Przedmioty
metalowe s. 161-167. - STAŃ Karolina: Wyroby skórzane
s. 171-182. - BOBIK Izabela: Zabytki drewniane z późnośredniowiecznej latryny s. 185-195. - DEMKOWICZ
Karol, MICHALAK Arkadiusz: Militaria z siedziby grupy terenowej NSDAP - Ortsgruppe Neustadt s. 199-241.
- KOSZAŁKA Joanna: Znaleziska roślinne z wypełniska
późnośredniowiecznej latryny s. 245-255. - MAKOWIECKI Daniel: Badania archeozoologiczne szczątków kostnych s. 259-280
Dot. S t a r g a r d u S z c z e c i ń s k i e g o
2600. BIRANOWSKA-KURTZ Alicja:
Fortyfikacje Stargardu Szczecińskiego. Prz.
Zach.- pom. 2010 R. 25 z. 3 s. 53-79, il.
Rec.: MAJEWSKI Marcin, Prz. Zach.- pom. 2012 R.
27 z. 1 s. 185-190
2601. JANOWSKI Andrzej: Wyniki
przedwojennych badań na grodzisku w S t a r o g a r d z i e Ł o b e s k i m . Mat. Zach.- pom.
Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s. 179194, il., mapa, tab. Sum.
2602. MÖLLER Gunnar: Archäologie
der Neuzeit in S t r a l s u n d aus der Sicht der
kommunalen Denkmalpflege // In: Neue Zeiten: Stand und Perspektiven der Neuzeitarchäologie in Norddeutschland. - Bonn, 2012.
- S. 215-234
2603. MÖLLER Gunnar: Ein gulden
Lowe und vergüldete Fonteine: die Gesandtschaft des stralsunder Rats und ihre Ehrengeschenke zur Krönung der schwedischen
Königin Christina im Jahr 1650. Balt. Stud.
N.F. 2011 Bd. 97 (dr. 2012) s. 65-80, il. Zsfg.
2604. ZAPNIK Jörg: Pest und Krieg im
Ostseeraum: der „Schwarze Tod” in Stralsund während des Grossen Nordischen Krieges (1700-1721). - Hamburg, 2007
Rec.: STURM Patrick, Hessisches Jahrb. f. Landesgesch. 2012 Bd. 62 s. 246-248
2605. SIRKER-WICKLAUS Gerlinde:
Gross Strellin [S t r z e l i n o , pow. słup.]: ein
ehemaliges Stolper Kämmereidorf als Privatgut. Tl. 2. Sedina-Archiv N.F. 2011 Bd. 13 Jg.
57 [H.] 1 s. 145-146
Tl. 1 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 2701
2606. GÓRSKA-MACIAŁOWICZ Aleksandra: Starożytne zabytki z doliny rzeki Iny
w S u c h a n i u , pow. stargardzki. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s.
31-121, il., mapy. Sum.
2607. BACIECZKO Wanda, KOCHANEK-FELUSIAK Agnieszka: Gatunki obcego
pochodzenia (kenofity) i ich wpływ na krajobraz i estetykę S z c z e c i n a // In: Tożsamość
krajobrazu miasta. - Szczecin, 2012. - S. 285290: il. Sum. s. 356. Streszcz. s. 356
2608. CIECHANOWSKI Grzegorz, CIECHANOWSKI Jakub, POTTER Earl: RAF,
USA AF, WWS...: bombardowania Szczecina w okresie II wojny światowej. - Szczecin:
„Ziółko”, 2010. - 30 s.: il. - (Zeszyty Szczecińskie; z. 18)
2609. FELDBUSCH Karen: Während der
Blockade Stettins im Jahre 1813 aus der Stadt
und den Vorstädten Geflüchtete im Kirchenbuch von Frauendorf. Tl. 1-2. Sedina-Archiv
N.F. 2012 Bd. 13 Jg. 58 [H.] 1 s. 260-265; [H.]
2 s. 301-304
2610. GRODECKI Wojciech: Szczecińskie katastrofy: wypadki, pożary i inne wydarzenia 1907-1940. - Szczecin: Teresa Pawlak,
2012. - 95, [1] s.: il., faks., pl.
2611. JANOWSKI Andrzej, SŁOWIŃSKI Sławomir: Średniowieczne żarno rotacyjne w drewnianej obudowie ze szczecińskiego
Podzamcza // In: Z najdawniejszych czasów:
Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej. - Zielona Góra,
2012. - S. 329-338: il. Zsfg.
2612. KNAP Paweł: Szczecin w obiektywie Anatola Weczera. - Szczecin: Walkowska
Wydaw./JEŻ, 2011. - 204 s.: il.
2613. KOWALSKA Anna B[ogumiła]:
Uwagi na temat haftów na wczesnośredniowiecznym obuwiu skórzanym ze Szczecina //
In: Z najdawniejszych czasów: Grzegorzowi
Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy
naukowej. - Zielona Góra, 2012. - S. 313-319:
il. Zsfg.
Pomorze Zachodnie
2614. KOZŁOWSKA Urszula: Trudny
1945 rok: choroby zakaźne na terenie Szczecina na podstawie źródeł archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym
w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 2012 nr 21 s.
95-103
KOZŁOWSKI K.: Stan wojenny w Szczecinie... =
poz. 2769
KRONIKA Szczecina... = poz. 54
2615. KUBAJ Artur: Szczecin 1988. Wolność i Solidarność 2012 nr 3 s. 101-117
2616. KUBAJ Artur, MIEDZIŃSKI Paweł: Stan wojenny w Szczecinie. - Szczecin:
IPN, 2012. - 280 s.: il.
2617. LARSSON Bo: Current urban
planning in a theoretical and historical perspective: connections with Szczecin // In:
Tożsamość krajobrazu miasta. - Szczecin,
2012. - S. 77-82: il. Sum. s. 341. Streszcz. s.
341
2618. LUBLOW Wolfgang: Luftschiffhafen Seddin. Pommern 2012 Jg. 50 H. 1 s.
20-25, il., faks., tab.
W Szczecinie
2619. ŁOPUCH Maria: Szczecin-Pogodno: von Westend bis Schönau. - Szczecin:
Stow. Czas Przestrzeń Tożsamość, 2010. - 503
s.: il., pl. - (Czas, Przestrzeń, Tożsamość; 11).
Bibliogr. s. 476-482
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2620. ŁOPUCH Maria: Wały Chrobrego
[w Szczecinie]. - Szczecin, 2008
Rec.: BADSTÜBNER Ernst, Balt. Stud. N.F. 2011 Bd.
97 (dr. 2012) s. 233-234
2621. MIECZKOWSKI Janusz: Fotografie szczecińskich Żydów w procesach komunikacji społecznej // In: Mniejszości regionu
pogranicza polsko-niemieckiego: separacja,
adaptacja, integracja, asymiliacja. - Gorzów
Wielkopolski, 2012. - S. 25-33: il.
2622. MUSEKAMP Jan: Zwischen Stettin und Szczecin: Metamorphosen einer Stadt
199
von 1945 bis 2005. - Wiesbaden, 2010
Rec.: KOZIŃSKA-WITT Hanna, Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2012 Jg. 61 H. 1 s. 137-139
2623. PILARCZYK Aleksandra, PILARCZYK Katarzyna: Historyczne cmentarze
w świadomości mieszkańców Szczecina //
In: Tożsamość krajobrazu miasta. - Szczecin,
2012. - S. 251-259. Sum. s. 354. Streszcz. s.
354
2624. PŁOSZCZYŃSKA
Małgorzata:
Książki o Szczecinie wydane w latach 20072012. Kronika Szczec. 2011 Nr 30 (dr. 2012)
s. 303-311
2625. SEMCZYSZYN Magdalena: Skąd
ma pan benzynę?: szczecińska codzienność
w okresie stanu wojennego. Pamięć i Przyszłość 2011 nr 4 s. 14-18
2626. SOCHACKA-SUTKOWSKA Eliza: Budowa tożsamości miasta w oparciu na
wartościach kulturowych publicznej zieleni
miejskiej: koncepcja budowy sieci zielonej
przestrzeni publicznej dla Szczecina // In:
Tożsamość krajobrazu miasta. - Szczecin,
2012. - S. 89-96: il. Sum. s. 342. Streszcz. s.
342
2627. SZAFKOWSKI Zbigniew: Kronika sportowa Szczecina. Cz. 16: Rok 2011. Prz.
Zach.- pom. 2012 R. 27 z. 4 s. 109-151
Cz. 15 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 2397
2628. SZCZECIN: codzienność miasta
i jego mieszkańców: Czwarta Konferencja
Edukacyjna, 9.XII.2011 r. / red. Katarzyna
Rembacka; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. Oddział w Szczecinie; Urząd
Miasta Szczecin. - Szczecin, 2012. - 366 s.: il.,
faks., mapa, tab.
Treść: GUZIKOWSKI Krzysztof: Gryfici i ich rycerze w Szczecinie s. 13-24. - KOCHANOWSKA Janina:
Artysty nadwornego dzień powszedni na szczecińskim
zamku s. 27-46. - OGIEWA Monika: Obowiązki i wynagrodzenia urzędników książęcych w świetle ordynku
dworskiego z 1575 roku s. 49-62. - GWIAZDOWSKA
Ewa: Życie codzienne w Szczecinie w świetle dawnej ikonografii z XVI-XIX wieku s. 65-110. - CHLEBOWSKA
Agnieszka: Stowarzyszenia kobiece w Szczecinie w XIX
i na początku XX wieku s. 113-135. - WŁODARCZYK
200
Pomorze Zachodnie
Edward: Kilka uwag warsztatowych o badaniach nad życiem codziennym w pruskich miastach w XIX wieku s.
137-145. - TUREK-KWIATKOWSKA Lucyna: Przemiany w świadomości społeczeństwa szczecińskiego w latach
1918-1939: kilka uwag s. 147-156. - ŚLEPOWROŃSKI
Tomasz: Życie codzienne w Szczecinie w okresie II wojny
światowej s. 159-196. - KOZŁOWSKA Urszula: „Miłuj
bliźniego, bliźniemu służ”: działalność sanitarno-oświatowa Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w latach 1945-1950 s. 199-215. - FENRYCH Zofia: W „cymbergaja”, „zośkę” i „chińczyka”, czyli o grach i zabawach
w Szczecinie w okresie PRL s. 217-251. - SIEDZIAKO
Michał: Strajkowa codzienność sierpnia ‘80 w Szczecinie s. 253-280. - KRASUCKI Eryk: Szczecińskie życie
codzienne i nastroje społeczne w pierwszych tygodniach
stanu wojennego s. 283-316. - MILEWSKA Krystyna:
Codzienność zatrzymana w przedmiotach na przykładzie
zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie s. 319-343. MIEDZIŃSKI Paweł: „Codzienne - niecodzienne” w kilku odsłonach szczecińskich fotoreporterów (1945-1989)
s. 345-350
2629. SZCZECIN: historię tworzą ludzie: Druga Konferencja Edukacyjna, 11 XII
2009 r. / red. Katarzyna Rembacka. - Szczecin, 2010
Rec.: ŁUCZYŃSKI Jarosław, Klio (Toruń) 2012
[nr] 21 s. 213-219 [wersja elektron.]: http://dx.doi.
org/10.12775/KLIO.2012.030 [dostęp: 22 I 2014]
2630. SZCZECIN: źródła wiedzy o historii miasta: od archeologii do czasów najnowszych: Pierwsza Konferencja Edukacyjna, 9 XII 2008 r. / red. Katarzyna Rembacka.
- Szczecin, 2009
Rec.: ŁUCZYŃSKI Jarosław, Klio (Toruń) 2012
[nr] 21 s. 213-219 [wersja elektron.]: http://dx.doi.
org/10.12775/KLIO.2012.030 [dostęp: 22 I 2014]
2631. SZYMSKI Adam Maria: Szczecin:
miasto w pułapce tożsamości (próba diagnozy) // In: Tożsamość krajobrazu miasta.
- Szczecin, 2012. - S. 17-26: il. Sum. s. 337.
Streszcz. s. 337
TECHMAN R.: I. S. Borisow [...] konsul radziecki
w powojennym Szczecinie... = poz. 2785
2632. TECHMAN Ryszard: Konsulat radziecki w Szczecinie w latach 1948-1960. Prz.
Zach.- pom. 2012 R. 27 z. 3 s. 111-154, portr.,
tab. Sum.
2633. TECHMAN Ryszard: Szwedzi
w Szczecinie w latach 1945-1950: od „nieoficialnego” konsula Nilsa Anctrantza do wice-
konsula Arne Lellkiego. Kronika Szczec. 2011
Nr 30 (dr. 2012) s. 93-104
2634. TUREK-KWIATKOWSKA Lucyna: Życie codzienne w Szczecinie w latach
1800-1939. - Wyd. 3 zm. - Szczecin: Wydaw.
Nauk. Uniw. Szczec., 2012. - 186 s.: il., faks.,
portr. - (Szczecin - Historia i Współczesność). Bibliogr. s. 179-182. Zsfg.
WESOŁOWSKA S.: Bibliografia Szczecina... = poz.
13
2635. GRZEBYKOWE narzędzie kościane do zdobienia powierzchni naczyń z późnego okresu przedrzymskiego ze stanowiska
nr 10 w Ś w i ę t e m , gm. Stargard Szczeciński
/ [aut.] Piotr Wolanin [et al.] // In: Z najdawniejszych czasów: Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej.
- Zielona Góra, 2012. - S. 189-201: il., mapa.
Zsfg.
2636. KAESELITZ Rudi: Kaseburg: ein
Dorf auf der Insel Usedom: zur Kirchen-,
Schul- und Dorfgeschichte von den Anfängen bis 1945. - Ostklüne: Störr, 2012. - 167 s.:
il., mapy. - ( Usedom-Wolliner Blätter; 15)
Dzielnica Ś w i n o u j ś c i a
2637. RYDZ Eugeniusz: Świnoujście
jako centrum lecznictwa uzdrowiskowego
w regionie zachodniopomorskim // In: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. - Słupsk, 2012.
- S. 83-108: il., tab., wykr. Streszcz. Sum.
2638. GALIŃSKI Tadeusz: Kultura protoneolityczna na Pomorzu w świetle najnowszych badań w Ta n o w i e [pow. polic.].
Archeol. Pol. 2012 T. 57 z. 1/2 s. 79-112, il.,
mapy, tab. Sum.
2639. JANOWSKI Andrzej: Co odkrył Alfred Rowe na „Diabelskiej Grobli”
w Tr z e b a w i u [pow. łob.]? Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s.
195-220, mapa, tab. Sum.
2640. THADDEN Rudolf v.: Trieglaff
[Tr z y g ł ó w, pow. gryfic.]: eine pommer-
Pomorze Zachodnie
sche Lebenswelt zwischen Kirche und Politik
1807-1948. - Göttingen, 2010
Rec.: SCHLEINERT Dirk, Balt. Stud. N.F. 2011 Bd.
97 (dr. 2012) s. 207-209
2641. SZYMAŃSKA Wioletta: Miasto
U s t k a jako uzdrowisko: rozwój przestrzenny i funkcjonalny // In: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich
uzdrowisk. - Słupsk, 2012. - S. 209-236: il.,
tab. Streszcz. Sum.
2642. BARTOSIK Przemysław: Uroczystości 1 Maja na terenie powiatu w a ł e c k i e g o w 1948 roku. Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2012 nr 3 s. 172-176
2643. JÓŹWIK Leszek: Spory i napady
graniczne, rozboje, waśnie, konflikty społeczne
i religijne w Wałczu oraz w innych miejscowościach Ziemi Wałeckiej (XIV-XVIII w.). Zesz.
Wałeckie 2012 nr 8 s. 5-35, il., mapy, portr.
2644. KLONOWSKI Sławomir: Niezależne Samorządne Związki Zawodowe „Solidarność” w Wałczu w latach 1980-1989.
- Wałcz, 2009
Rec.: GAŁKA Bogusław, Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2012 nr 3 s. 212-215
201
2645. GUZIKOWSKI Krzysztof: Wo l l i n als Bischofs- und Kastellanssitz: Ende
von der Glanzperiode des mächtigen Handelsemporiums and der Ostsee. Stud. Marit.
2012 Vol. 25 s. 9-22. Streszcz.
2646. PETRULEVIČ Aleksandra: On the
etymology of at „Jómi, Jumne and Jómsborg”.
Namn och Bygd 2009 Årg. 97 s. 65-97
Wersja
elektron.:
http://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:403702/FULLTEXT01.pdf [dostęp: 25
III 2014]
2647. ROSIK Stanisław: Greeks and Romans in pagan Wolin: integrating the Barbarians into the collective memory of the Latin
West at the time of the conversion of the Slavs
// In: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: archaeological and historical
evidence. Vol. 1. - Kraków, 2012. - S. 195-201.
Sum. Sod.
2648. WOJTKOWIAK Joanna: Skandynawskie wpływy kulturowe w Wolinie (IX-XI
wiek) / Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historyczny. - Wrocław, 2012. - 162 s.: il., mapa.
Bibliogr. s. 135-146. Sum.
VIII. OSOBY
Zob. też poz.: 97, 247, 400-402, 411, 1728, 2229, 2318, 2336-2378, 2415, 2443, 2468, 2506, 2514, 2517, 2543, 2551, 2560,
2565, 2567, 2629, 2708, 2711, 2724, 2736, 2737, 2745-2747, 2774, 2841
2649. BERGMEIER Jürgen: Die Trauungen im Kirchspiel Neuenkirchen bei Greifswald. Tl. 1-3. Sedina-Archiv N.F. 2012 Bd. 13
Jg. 58 [H.] 2 s. 287-293, mapa; [H.] 3 s. 316322; [H.] 4 s. 352-356
2650. GREWOLLS Grete: Wer war wer
in Mecklenburg-Vorpommern?: ein Personenlexikon [Dokument elektroniczny]. - Rostock: Hinstorff, 2011. - 1 DVD
2651. KÄMPER Herbert: Auszüge aus
dem Sterberegister der Gemeinde Neumark,
Kreis Greifenhagen. Tl. 1-3. Sedina-Archiv
N.F. 2012 Bd. 13 Jg. 58 [H.] 2 s. 294-297; [H.]
3 s. 323-328; [H.] 4 s. 357-358
2652. KÄMPER Herbert: Familiengeschichtliche Quellen der Kreisstadt Greifenhagen. Sedina-Archiv N.F. 2011 Bd. 13 Jg. 57
[H.] 1 s. 126-133
2653. KOSMAN Janina, PAWLIK Radosław: Nekrologia 2011. Kronika Szczec.
2011 Nr 30 (dr. 2012) s. 285-301
2654. KRAJEWSKA Katarzyna: Sylwetki szczecińskich bibliotekarzy-archeologów.
Bibl. Zach.- pom. 2012 R. 53 nr 2 s. 81-86, il.,
portr.
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/30836 [dostęp: 16 V 2014]
202
Pomorze Zachodnie
2655. MAKOCHONIK Anna, MAJ Małgorzata, KROCZYŃSKI Hieronim: Twarze
Kołobrzegu. - Koszalin: PerMedia, 2012. 136 s.: il., portr.
2663. RUDNIK Julia: Jan Borzyszkowski:
kapelan Solidarności w wymiarze lokalnym
// In: Solidarność: ludzie i idee. - Koszalin,
2012. - S. 189-193
2656. SCHLEINERT Dirk: Pommerns
Herzöge: die Greifen im Porträt. - Rostock:
Hinstorff, 2012. - 125, [3] s.: il., mapy, portr.
Bibliogr. s. 101-110
2664. KURITZ Henry: Ludwig Wilhelm
B r ü g g e m a n n (1743-1817). Sedina-Archiv
N.F. 2012 Bd. 13 Jg. 58 [H.] 4 s. 348-351, il.
2657. VANDRÉ Rudolf: Müller in Pommern: Mühlenmeister, Mühlenbesitzer und
ihre Gehilfen in Pommern und angrenzenden Gebieten. [Tl.] 1-2. - Falkenberg: Pommerscher Greif e.V., 2004-2012. - 332 s.: il.;
397 s.: il. - (Materialien zur pommerschen
Familien- und Ortsgeschichte: N.F.; H. 2, 12)
2665. FRANKEL Maria, MACHOLAK
Jan: Zdzisław C h m i e l e w s k i w Archiwum
Państwowym w Szczecinie // In: Tantum
possumus, quantum scimus: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi
Chmielewskiemu [...]. - Szczecin, 2012. - S.
95-98
Miejsce wyd. Tl. 2: Senden/Westf.
Powyższy opis anuluje poz. 2052 w bibliogr. za 2004 r
—————
2658. ADAMKIEWICZ Marek: „Bez
wątpienia było warto!”: z Markiem A d a m k i e w i c z e m [...] / rozm. Michał Siedziako.
- Szczecin: IPN, 2012. - 247 s., [46] s. tabl.
Dot. działalności opozycyjnej w Szczecinie w l. 70
i 80-tych
2659. LASKOWSKI Leszek: Johann
Ernst B e n n o [1777-1848]: pisarz przywrócony? Rocz. Koszal. 2012 nr 40 s. 145-150
2660. SCHODZIŃSKA Joanna: Edward
B i e s z k a [1911-1984]. Biul. Hist. / Muz.
w Lęborku 2012 nr 35 s. 77-87, il., faks.,
portr.
Lekarz w Lęborku
2661. CEYNOWA Tadeusz: Duszpasterz
i naukowiec: 50-lecie kapłaństwa ks. prof. zw.
dr. hab. Lecha B o ń c z y - B y s t r z y c k i e g o
// In: Historia, religia, kultura: z problematyki przemian tożsamości europejskiej: księga
pamiątkowa [...]. - Koszalin, 2012. - S. 11-30
2662. MIELCZARSKI Zbigniew: Ksiądz
Jan B o r z y s z k o w s k i : duchowny i opozycjonista // In: Stan wojenny: analizy, hipotezy, komentarze. - Koszalin, 2012. - S. 207228: portr.
Wikary na Pom. Zach.
Pastor, autor oprac. dot. Pom. Zach.
2666. GAZIŃSKI Radosław: O profesorze Zdzisławie Chmielewskim z okazji 70.
rocznicy urodzin słów kilka // In: Tantum
possumus, quantum scimus: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi
Chmielewskiemu [...]. - Szczecin, 2012. - S.
11-17
Acc.: GUT Agnieszka: Bibliografia prac prof. dr. hab.
Zdzisława Chmielewskiego s. 19-30
2667. BIEREJSZYK Joanna: W poszukiwaniu tożsamości: Anna F r a j l i c h w Szczecinie (1946-1960). Pogranicza 2012 nr 1 s.
22-29
2668. JENSEN Jens Christian: Replik
oder Kopie: die Frage der Eigenhädigkeit
im Werk Caspar David F r i e d r i c h [17741840] am Beispiel des „Kreuz an der Ostsee”.
Artibus et Historiae 2007 no. 56 s. 141-154, il.
Sum. s. 259
2669. RÓŻYCKA Mirosława: Jolanta
G o c (1954-2004) // In: Teoretycy i praktycy
polskiego bibliotekarstwa. - Warszawa, 2012.
- S. 75-81: portr.
Dyr. Bibl. Gł. Uniw. Szczec.
2670. KÄMPER Herbert: Gottfried Ludolf G r a s s m a n n [1738-1798]: Pastor in
Kortenhagen und Sinzlow, Kr. Greifenhagen.
Sedina-Archiv N.F. 2011 Bd. 13 Jg. 57 [H.] 3
s. 204-207
Pomorze Zachodnie
2671. HOZER Józef: H e l i ń s k i Zbigniew Benedykt (1907-1976) // In: Statystycy
polscy. - Warszawa, 2012. - S. 134-135: portr.
W Szczecinie
2672. TECHMAN Ryszard: Ludzie morskiego Szczecina. Cz. 21: [Andrzej H u z a
(1925-2010)]. Kronika Szczec. 2011 Nr 30 (dr.
2012) s. 219-227, portr.
2673. JABŁOŃSKA Halina, FALKIEWICZ Iwona, RYCHŁOWSKA-HIMMEL
Izabella: J a b ł o ń s k i Zygfryd Roman (19261999), doc. inż. chemik, dyrektor Instytutu
Chemii Podstawowej Politechniki Szczecińskiej // In: Słownik biograficzny techników
polskich. T. 23. - Warszawa, 2012. - S. 38-41:
portr.
2674. SKRZYPEK Ignacy: Friedrich
(Fryderyk) Wilhelm K a s i s k i [1805-1881]:
Pomorzanin, XIX-wieczny badacz - amator
stanowisk archeologicznych. Szkice Człuch.
2012 T. 7 z. 14/15 s. 43-70, il., faks., mapy
2675. K O S T Y N O W I C Z Roman: W
blasku katedr: ostatnie artykuły, dziennik. Szczecin: Stow. Konserw Zabyt., Oddz., 2010.
- 114, [1] s., [44] s. tabl.: il., faks.
Zawiera: MAZUR Jan Marcin: Poszukując epifanii
piękna s. 9-23 [wspomnienia o R. Kostynowiczu]. - KO
STYNOWICZ R.: Katedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim s. 29-44. - KOSTYNOWICZ R.: Katedra
św. Jakuba Apostoła w Szczecinie s. 45-52. - KOSTYNO
WICZ R.: Dziennik s. 53-110
2676. BORZYSZKOWSKI Józef: Profesor Kazimierz K o z ł o w s k i - Honorowy Członek Instytutu Kaszubskiego, prezes
jego nieformalnej filii zachodniopomorskiej
w Szczecinie. Acta Cassubiana 2012 T. 14 s.
191-194
2677. MONGIAŁO Zbigniew: K r a w i e c Bogdan (1944-2003) // In: Statystycy
polscy. - Warszawa, 2012. - S. 159-165: portr.
W Szczecinie
2678. FRANKEL Maria: Sylwetka społecznika [ze Szczecina]: na 75. urodziny Bogumiła K u b i k a . Kronika Szczec. 2011 Nr 30
(dr. 2012) s. 185-188, il., portr.
203
2679. KOPACKI Krzysztof: In memoriam: Aleksandra Kw i e c i ń s k a (19412011). Bibl. Zach.- pom. 2012 R. 53 nr 1 s.
47-50, il.
Dyr. Miejskiej Bibl. Publ. w Stargardzie Szczecińskim w l. 1978-2001
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/30403 [dostęp: 16 V 2014].
2680. KURNATOWSKA Zofia: Odejście
Lecha L e c i e j e w i c z a [1931-2011]. Slavia
Antiqua 2011 T. 52 s. 11-15
Prof., historyk, archeolog, badacz dziejów Pom.
Zach.
2681. MODZELEWSKI Karol: Lech Leciejewicz (26 I 1931-23 III 2011). Kwart. Hist.
2011 R. 118 z. 3 s. 597-600
2682. RĘBKOWSKI Marian: Profesor dr hab. Lech Leciejewicz (26.01.1931 23.03.2011). Archeol. Pol. 2012 T. 57 z. 1/2 s.
37-50, il.
Toż w jęz. ang. s. 50-55
2683. ROSIK Stanisław: Prof. dr hab.
Lech Leciejewicz (1931-2011). Śląski Kwart.
Hist. Sobótka 2011 R. 66 nr 2 s. 167-170, portr.
2684. KALHORN Arntraut, KALHORN
Leberecht: Alexander N e r o s l o w (18911971): ein Petersburger in Pommern. Pommern 2012 Jg. 50 H. 4 s. 32-36, il.
2685. GOŁĘBIOWSKI Robert: Wspomnienie o ks. kan. Zygmuncie N o d z e ,
(1932-2012). Prezbiterium 2012 R. 40 nr 3 s.
182-185, portr.
2686. LISKOWACKI Artur D.: Jerzy
P a c h l o w s k i (1930-2012). Kronika Szczec.
2011 Nr 30 (dr. 2012) s. 195-198, il.
Pisarz marynista w Szczecinie
2687. RYMAR Edward: Z żałobnej karty: całe dorosłe życie z książką - wspomnienie
Lucjana P a c i e j e w s k i e g o [1931-2012].
Bibl. Zach.- pom. 2012 R. 53 nr 3/4 s. 95-98
Bibliotekarz Miejskiej i Pow. Bibl. Publ. w Pyrzycach
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31064 [dostęp: 16 V 2014].
204
Pomorze Zachodnie
2688. SEVERIN Lars A.: Drei erloschene
polnische Linien der Familie v. P o d e w i l s .
Tl. 1-3. Sedina-Archiv N.F. 2011 Bd. 13 Jg. 57
[H.] 3 s. 200-203, il.; [H.] 4 s. 226-233; 2012
Bd. 13. Jg. 58 [H.] 1 s. 257-259
2689. ANDRZEJEWSKA Teresa Joanna:
Profesor Maria R a d o m s k a - To m c z u k :
współtwórczyni Akademii Sztuki w Szczecinie. Kronika Szczec. 2011 Nr 30 (dr. 2012) s.
167-172, il.
2690. BIEWER Ludwig: In memoriam
Roderich S c h m i d t [1925-2011]. Balt. Stud.
N.F. 2011 Bd. 97 (dr. 2012) s. 7-11
2691. GOŁĘBIOWSKI Robert: Odszedł
Kapłan cichości i pracowitości: śp. ks. Jerzy
S o s n a [1937-2012]. Prezbiterium 2012 R.
40 nr 3 s. 697-699
2692. NEUMANN Zbigniew, NEUMANN Maciej Zbigniew: Prof. mgr inż.
mechanik Henryk S o s n o w s k i 1895-1988:
pierwszy zarządca stoczni szczecińskich po
1945 roku: III Dziekan (1948-1952) Wydziału Mechanicznego Szkoły Inżynierskiej
w Szczecinie [...]. - Szczecin: Ośr. Rzeczoznaw. SIMP Z. Neumann, 2012. - 177 s.: il.,
faks., pl., portr., tab. - (Zasłużeni Mechanicy
dla Szczecina, Członkowie SIMP; z. 1)
2693. SZYMAŃSKI Jan, SZAFRAŃSKA
Krystyna: S z a f r a ń s k i Janusz (1943-2008),
mgr inż. rolnik, pieczarkarz, producent
grzybni pieczarki, popularyzator pieczarkarstwa // In: Słownik biograficzny techników
polskich. T. 23. - Warszawa, 2012. - S. 149151: portr.
W Szczecinie
2694. KRZYWICKI Stanisław: Magdalena Ś l i w k a (1942-2000) // In: Teoretycy
i praktycy polskiego bibliotekarstwa. - Warszawa, 2012. - S. 205-210: portr.
Wicedyr. Książnicy Pom. w Szczecinie
2695. KOZŁOWSKI Kazimierz: Na 70.
urodziny profesora Andrzeja To m c z a k a .
Kronika Szczec. 2011 Nr 30 (dr. 2012) s. 173177, il.
Artysta plastyk w Szczecinie
2696. SZYLLER Małgorzata: Martin
We h r m a n n [1861-1937]: wybitny badacz
dziejów Pomorza // In: Tantum possumus,
quantum scimus: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu [...]. - Szczecin, 2012. - S. 125-134
2697. ZAREMBA Paweł: Skąd pochodził, w jakim środowisku się wychował, skąd
czerpał wzorce pierwszy prezydent Szczecina Piotr Z a r e m b a [1910-1993]? Kronika
Szczec. 2011 Nr 30 (dr. 2012) s. 203-210, il.
2698. PIŁATOWSKA Mariola: Z i e l i ń s k i Zygmunt (1929-2009) // In: Statystycy
polscy. - Warszawa, 2012. - S. 421-425: portr.
W Szczecinie i Toruniu
2699. Z W I L N I A N - G R A B O W S K A Leokadia: Wspomnienia. Bibl. Zach.pom. 2012 R. 53 nr 3/4 s. 116-138, il., portr.
W l. 1960-1981 pracownik Bibl. Gł. Woj. i Miejskiej
Bibl. Publ. w Szczecinie
Wersja elektron.: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
publication/31064 [dostęp: 16 V 2014].
2700. LISKOWACKI Artur D.: Tadeusz
Zw i lni an-Grab owsk i
(1926-2012).
Kronika Szczec. 2011 Nr 30 (dr. 2012) s. 199202, il.
Pisarz
Pomorze Zachodnie
205
IX. OKRES DO 1815 R.
Zob. też poz.: 6, 189, 267, 272, 324, 341, 351, 400, 518, 538, 705, 816, 1959, 1967, 2000, 2005, 2014, 2093, 2318, 2349,
2358, 2362, 2374, 2404, 2405, 2514, 2515-2517, 2541, 2559, 2580, 2598, 2604, 2609, 2628, 2629, 2638, 2643, 2645-2648,
2795, 2799, 2870, 3082, 3400
2701. ARMBRUSTER Barbara, EILBRACHT Heidemarie: Wikingergold auf
Hiddensee. - Rostock, 2010
Rec.: BIERMANN Felix, Balt. Stud. N.F. 2011 Bd. 97
(dr. 2012) s. 186-188
2702. AUGE Oliver: Handlungsspielräume fürstlicher Politik im Mittelalter: der
südliche Ostseeraum von der Mitte des 12.
Jahrhunderts bis in die frühe Reformationszeit. - Ostfildern, 2009
Rec.: WEFERS Sabine, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2011 Bd. 57 (dr. 2012) s. 332-335
2703. AUGE Oliver: Zur Geschichte der
Herzöge von Pommern-Stettin (1295-1464).
Balt. Stud. N.F. 2011 Bd. 97 (dr. 2012) s. 1327
2704. BIERMANN Felix: Usedom: an
early and high medieval political and economic centre in the Oder estuary // In:
Across the western Baltic: proceeding from
an archaeological conference in Vordingborg.
- Vordingborg, 2006. - S. 293-304
2705. BOBOWSKI Bogdan: Metody wytyczania granicy dóbr w świetle dokumentów
książąt i rycerstwa księstwa rugijskiego // In:
Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki. - Rzeszów, 2012. - S. 125-130. Sum.
2706. BORKOWSKI Jacek, KUCZKOWSKI Andrzej: Poza szlakiem: źródła archeologiczne do dziejów małych miast Pomorza
Środkowego. Cz. 1: B[yłe] woj. koszalińskie
/ Muzeum w Koszalinie. - Koszalin, 2012. 532 s.: il., pl. - (Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B - VIII: Archeologia; T. 2) (Źródła
Archeologiczne do Dziejów Miast Pomorza
Środkowego; T. 2). Bibliogr s. 517-532
2707. BRÜGGEMANN Ludwig Wilhelm: Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen
Herzogthums Vor- und Hinterpommern.
Tl. 1. - Greifswald: Pommerscher Greif e.V.,
2012. - [16], CCCXIIII, 276, [12] s.: il. + [1]
k. tabl. skł. - (Materialien zur pommerschen
Familien- und Ortsgeschichte; H. 13)
Reprint wyd.: Stettin, 1779
2708. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek: „W połowie szczecińskie, a w połowie
marchijskie”: zależność lenna rycerstwa pogranicza Nowej Marchii i Księstwa Pomorskiego w XV i XVI wieku na przykładzie
rodów mieszkających w Granowie na ziemi
choszczeńskiej. Rocz. Chojeński 2012 T. 4 s.
113-138. Zsfg.
2709. FREY Katrin: Der Fundplatz von
Wodarg und die Siedlungsstrukturen vom 7.
bis 14. Jahrhundert auf dem Treptower Werder in Vorpommern // In: Transformationen
und Umbrüche des 12./13. Jahrhunderts:
Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte der 19. Jahrestagung des Mittel- und
Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Görlitz, 1. bis 3. März 2010. - Langenweissbach, 2012. - S. 103-108
2710. HERFURTH Stefan: Die unterschiedlichen Konzepte von Freiheit in
Schwedisch-Pommern: Forschungsansätze
zur Entstehung, Rezeption und Verbreitung
der Schwedischen Freiheit im südlichen Ostseeraum der Frühen Neuzeit. Stud. Marit.
2012 Vol. 25 s. 193-204. Streszcz.
2711. Die HERZÖGE von Pommern:
Zeugnisse der Herrschaft des Greifenhauses:
zum 100-jährigen Jubiläum der Historischen
Kommission für Pommern / hrsg. v. Norbert
Buske, Joachim Krüger, Ralf-Gunnar Werlich. - Köln: Böhlau, 2012. - 456 s.: il., faks.,
mapy, portr., tab. - (Veröffentlichungen der
Historischen Kommission für Pommern.
Reihe 5: Forschungen zur Pommerschen Geschichte; Bd. 45)
Treść: HANNES Hellmut: Bildnisse der pommerschen Herzöge s. 11-28, 407-417. - HANNES Hellmut:
Bildnisse der pommerschen Herzoginnen s. 29-48, 418424. - KRÜGER Joachim: Die Münzprägung der pom-
206
Pomorze Zachodnie
merschen Herzöge s. 49-106, 425-426. - WERLICH RalfGunnar: Die Siegel der pommerschen Greifenherzöge s.
107-161. - WERLICH Ralf-Gunnar: „... welches den Greifen führt...”: das Geschlecht der Herzöge von Pommern
und sein heraldischen Herrschaftssymbole s. 163-254,
427-450. - WERLICH Ralf-Gunnar: Herrschaftszentren
und Residenzen der Greifen s. 255-310, 451. - ZDRENKA Joachim: Inschriften der pommerschen Herzöge s.
311-320. - BEHM Arthur: Grablegen der Greifenherzöge
s. 321-342, 452-454. - STRÖBL Regina: Die Bestattungen
der pommerschen Herzöge in der Wolgaster Petrikirche:
Grabinhalte und Rekonstruktion s. 343-361, 455-456. WINANDS Klaus: Die Neugastaltung der Grablege der
pommerschen Herzöge in der Wolgaster Petrikirche s.
363-372
2712. JÓZEFOWSKA Marlena: Wykopaliska kontra badania nieinwazyjne: rozważania w świetle badań archeologicznych prowadzonych w 2011 roku. Zach.- pom. Wiad.
Konserw. 2012 R. 5 s. 65-72, il.
Na terenie Pom. Zach.
2713. KAJKOWSKI Kamil, KUCZKOWSKI Andrzej: Nourishment for the soul
- nourishment for the body: animal remains
in early medieval Pomeranian cemeteries //
In: The ritual killing and burial of animals:
European perspectives. - Oxford, 2012. - S.
34-50
2714. KRÜGER Elisabeth Anna: Wolin:
ein slawisch-wikingischer Seehandelsplatz an
der polnischen Osstsee // In: Transformationen und Umbrüche des 12./13. Jahrhunderts:
Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte der 19. Jahrestagung des Mittel- und
Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Görlitz, 1. bis 3. März 2010. - Langenweissbach, 2012. - S. 131-138
2715. KUHN Walter: German town
foundations in Western Pomerania // In: The
expansion of Central Europe in the middle
ages. - Farnham, 2012. - S. 113-148
Matuszewska, Marcin Szydłowski. - Szczecin:
Przedsięb. Produk.- Handl. ZAPOL, [2012].
- 92 s.: il., mapy
Tekst w jęz. pol. i ang.
MAJEWSKI M.: Eine Bewertung der archäologischen Forschung... = poz. 368
MAJEWSKI M.: Ocena stanu badań archeologicznych... = poz. 369
2718. MESSAL Sebastian, ROGALSKI
Bartłomiej: Early Slavs in the southwest Baltic region: initial investigations in Dobropole
Pyrzyckie (Poland). Archaeol. Baltica 2012
[T.] 17 s. 80-90, il., mapy. Streszcz. w jęz. lit.
2719. MIGDALSKI Paweł, MELLIES
Dirk: Bitwa w Lesie Teutoburskim & bitwa
pod Cedynią: bitwy w służbie narodowych
mitów fundacyjnych // In: Polsko-niemieckie
miejsca pamięci. T. 3: Paralele. - Warszawa,
2012. - S. 107-124
Toż w jęz. niem. pt.: Schlacht in Teutoburger Wald
und Schlacht bei Cedynia: Schlachten als nationälen
Gründungsmythen // In: Deutsch-Polnische Erinnerugsorte. Bd. 3: Parallelen. - Paderborn, 2012. - S. 108-127: il.
2720. MORAWIEC Jakub: Jeszcze raz
o Styrbjörnie Olafssonie i jego związkach
z Jomsborgiem. Prz. Hist. 2008 T. 99 z. 1 s.
17-37. Sum.
2721. OLDACH Robert: Die Beteiligung
des schwedisch-pommerschen Kreiskontingents am Reichskrieg gegen Frankreich 17351736: Aufstellung, Feldzug und Auswirkung.
Balt. Stud. N.F. 2011 Bd. 97 (dr. 2012) s. 95130, il., tab.
2722. PISKORSKI Jan M.: Pomorze plemienne: historia, archeologia, językoznawstwo. - Poznań, 2002
Rec.: MAŃCZAK Witold, Acta Cassubiana 2012 T.
14 s. 300-305
2716. LOECK Gottfried: Friedrich der
Grosse und Pommern: sein Wirken sucht
Vergleichbares. Pommern 2012 Jg. 50 H. 2 s.
8-13, il.
2723. PUST Alexander: Rethra im Neuwarper See? Pommern 2012 Jg. 50 H. 3 s. 4-8,
il., mapy, pl.
2717. MEGALITY Pomorza Zachodniego: na tropie budowniczych tajemniczych
grobowców z epoki kamienia / red. Agnieszka
2724. RECHTSPRECHUNG zur Bewältigung von Kriegsfolgen: Festgabe zum 85.
Geburtstag von Herbert Langer / hrsg. v. Nils
Pomorze Zachodnie
207
Jörn. - Hamburg: Verl. Dr. Kovač, 2012. - [2],
296, [3] s.: il., mapa, tab., wykr. - (Schriftenreihe der David-Mevius-Gesellschaft; Bd. 7)
[1] s.: il., mapy, tab. - (Bitwy / Taktyka; 46).
Bibliogr. s. 212-215
Z treści: LANGER Herbert: Pommern nach dem
Dreissigjährigen Krieg s. 23-49. - JÖRN Nils: Kriegsfolgenbewältigung am Wismarer Tribunal s. 51-75.
- SCHLEINERT Dirk: So kan Ich doch bey dieser hochbeschwerlichen undt Geldt klemmenden Zeit kein einig Mittel
finden: Krieg und Kredit im Leben des vorpommerschen
Adels im 17. Jahrhundert am Beispiel der Familie von
Wackenitz auf Trissow s. 111-157. - BACKHAUS Helmut: Die Briefe und Schriften des Reichskanzlers Axel
Oxenstierna: eine aktuelle schwedische Quellenedition
s. 159-166. - AURE Andreas Harald: Konrad Friedlieb
(1633-1713): ein streitbarer Jurist in Greifswald und seine
Theorie des Gewohnheitsrechts s. 179-203. - KÜNG Enn:
Das Gerichtswesen in den schwedischen Ostseeprovinzen
Est- und Livland im 16. und 17. Jahrhundert s. 225-238.
- WAHRMANN Carl Christian: Das Wismarer Tribunal
und die Pestgefahr im Grossen Nordischen Krieg: Strategien zur Bewältigung einer Krise (1708-1713) s. 239263. - OTT Sascha: Die Rechtsprechung des Greifswalder
Oberappellationsgerichts in Strafsachen (1815-1849): zur
Entwicklung des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts in Neu-Vorpommern s. 265-283
2727. SINDBÆK Søren M[ichael]: Viking age Wolin and Baltic sea trade proposals, refusals, and engagements // In: Across
the western Baltic: proceeding from an archaeological conference in Vordingborg. Vordingborg, 2006. - S. 267-282
RĘBKOWSKI M.: Ciągle młoda: archeologia późnego średniowiecza na Pom. Zach. ... = poz. 382
2730. VOLKMANN Armin: Indizien
einer ökologischen Krise?: geoarchäologische Untersuchungen zur Völkerwanderungenszeit (4.-8. Jh.) an der unteren Oder // In:
Zwischen Fjorden und Steppe: Festschrift für
Johan Callmer zum 65. Geburtstag. - Rahden/Westf., 2010. - S. 147-158
2725. ROSIK Stanisław: Pomerania and
Poland in the tenth to twelfth centuries: the
expansion of the Piasts and shaping political,
social and state relations in the seaside Slav
communities // In: The expansion of Central
Europe in the middle ages. - Farnham, 2012.
- S. 451-489
2726. RYMAR Edward: Wojny i spory
pomorsko-brandenburskie w XV-XVI wieku.
- Zabrze: Wydaw. inforteditions, 2012. - 215,
2728. SZCZEPANIK Paweł: Rola wysp
w kontekście kultury wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej. Nasze Pomorze 2011 nr 13 (dr. 2012) s. 11-21
2729. SZULTKA Zygmunt: Stosunek
prezydenta Zarządu Pomorza i pruskiego
ministra sprawiedliwości Juliusa Eberharda
W.E. von Massowa [1750-1816] wobec języka kaszubskiego. Acta Cassubiana 2012 T. 14
s. 125-137. Sum. Zsfg.
2731. WALACHOWICZ Jerzy: Dokumenty świadectwo dają // In: Regnare, gubernare, administrare: prawo i władza na
przestrzeni wieków [...]. - Kraków, 2012. - S.
25-32
Dot. Pom. Zach.
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1918 r.
Zob. też poz.: 516, 2343, 2346, 2374
2732. CHLEBOWSKA Agnieszka: „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione: samotne
szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914
na przykładzie prowincji Pomorze. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2012. - 405,
[3] s.: il., tab. - (Pomorze Zachodnie. Historia
i Współczesność). Bibliogr. s. 361-393. Zsfg.
2733. CHLEBOWSKA Agnieszka: Życie w pomorskiej fundacji dla szlachcianek:
gospodarstwo domowe panien kanoniczek
w połowie XIX wieku (w świetle pośmiertnych spisów majątku) // In: Kobieta w gospodarstwie domowym: ziemie polskie na
tle porównawczym. - Zielona Góra, 2012. - S.
87-97. Sum.
2734. MASTALERZ-KRYSTJAŃCZUK
Małgorzata: Pomorze Zachodnie w polskiej
208
Pomorze Zachodnie
myśli politycznej w drugiej połowie XIX i na
początku XX wieku (do 1918 roku). Słup.
Stud. Hist. 2012 nr 18 s. 139-161. Sum.
2741. CIECHANOWSKI Jakub: Target
Stettin: the allied air forces over Stettin 19401945. Stud. Marit. 2012 Vol. 25 s. 125-139,
tab. Streszcz.
2. Od 1919 r. do 1939 r.
GŁADYSIAK Ł.: Stan badań i wybrane problemy...
= poz. 348
Zob. też poz.: 2169, 2170, 2311, 2374, 2506, 2774
2735. BERG Jan: „Blutige Zusammenstösse in Pasewalk” am 23./24. April
1927.: die NSDAP marschiert: Gewalt und
deren Folgen. Pommern 2012 Jg. 50 H. 3 s.
9-15, il., pl.
2736. BORZYSZKOWSKI Józef: Związek Polaków w Niemczech wczoraj a dziś:
w 90. rocznicę powstania. Acta Cassubiana
2012 T. 14 s. 138-155. Sum. Zsfg.
W znacznym stopniu dot. działalności ks. Bolesława
Domańskiego (1872-1939)
DUSZPASTERSTWO wśród polskich robotników
rolnych... = poz. 2323
2737. ZDRENKA Joachim: Mieszkańcy
Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914-1918. - Złotów, 2011
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2012 T. 14 s. 319-322
3. Od 1939 r. do 1945 r.
2742. Der GOLM und die Tragödie von
Swinemünde: Kriegsgräber als Wegweiser
zwischen Vergangenheit und Zukunft / Red.
Nils Köhler; Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. - Kamminke: NordlichtVerl., 2011. - 501 s.: il., mapy
2743. LEMAŃSKI Jarosław: Walki
o Wałcz w 1945 roku. Stud. i Mat. do Dziejów
Ziemi Wałeckiej 2012 nr 3 s. 40-72, il., mapa,
portr.
2744. TOMKIEWICZ Monika: Lebensborn w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie na przykładzie zakładu w Połczynie
Zdroju. Prz. Hist. 2012 T. 103 z. 4 s. 899-912
2745. ZDRENKA Joachim: Mieszkańcy
Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939-1945. - Złotów, 2011
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2012 T. 14 s. 319-322
Zob. też poz.: 154, 2191, 2216, 2506, 2608, 2628, 2762
2738. ADAMCZEWSKI Leszek: Burza
nad Provinz Pommern: upadek prowincji
pomorskiej Trzeciej Rzeszy. - Zakrzewo: Wydaw. Replika, 2012. - 389, [1] s., XII s. tabl.: il.
Bibliogr. s. 385-390
Praca popularna
2739. ALBRECHT Martin, RADAU
Helga: Stalag Luft I in Barth: britische und
amerikanische Kriegsgefangene in Pommern
1940 bis 1945. - Schwerin: Helms, 2011. - 175
s.: il. Sum.
2740. BUKOWSKI Krzysztof: Obóz jeniecki Stalag Luft IV Podborsk 1944-1945
w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Szczecinie. Rocz. Koszal. 2012 nr 40 s. 23-42
2746. ZDRENKA Joachim: Ofiary obozów koncentracyjnych z powiatu złotowskiego. - Złotów: Wydaw. AEternum, 2012. - 102
s.: il., portr. - (Biblioteka Muzeum Ziemi Złotowskiej; T. 9)
Tekst w jęz. pol. i niem.
2747. ZWYKŁY żołnierski los: jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939-1945)
/ red. Jolanta Aniszewska, Renata KobylarzBuła, Piotr Stanek. - Opole, 2011
Rec.: KISIELEWICZ Danuta, Łambin. Rocz. Muz.
2012 [T.] 35 s. 115-118
2748. ZYBAJŁO Wiktor: Biało-czerwone
szachownice nad Człuchowem i regionem,
styczeń - luty 1945. Szkice Człuch. 2012 T. 7
z. 14/15 s. 85-119, il., mapy
Pomorze Zachodnie
209
XI. POMORZE ZACHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz.: 200, 204, 205, 210, 380, 419, 799, 2165, 2216, 2220, 2221, 2228, 2231, 2251, 2269, 2297, 2302, 2303, 2311,
2317, 2322, 2326, 2329, 2330, 2331, 2333, 2334, 2337, 2338, 2341, 2346, 2347, 2352, 2353, 2355, 2357, 2359, 2360, 2364,
2366, 2367, 2369, 2375, 2382, 2397, 2402, 2406, 2408, 2412, 2417, 2418, 2421, 2433, 2449, 2462, 2475, 2495-2497, 2499,
2500, 2510, 2523, 2524, 2571, 2574, 2585, 2590, 2591, 2592, 2596, 2615, 2616, 2627, 2628, 2630, 2632, 2633, 2642, 2658,
2660, 2663, 2671, 2677, 2678, 2743, 2791, 2838, 2848, 2849
2749. AISCHMANN Bernd: Mecklenburg-Vorpommern, die Stadt Stettin ausgenommen: eine zeitgeschichtliche Betrachtung. - Schwerin, 2008
Rec.: GRZĘDA-KEMPIŃSKI Marian,
Szczec. 2011 (dr. 2012) Nr 30 s. 119-121
Kronika
2750. AISCHMANN Bernd: Der Nachbar aus Papier: Mecklenburg-Vorpommern/
Pomorze Zachodnie: eine Nachbarschaft im
Spiegel der regionalen Presse. Tl. 1: 19451980. - Szczecin: Książnica Pomorska, 2012.
- 248 s.: il., faks., mapy
2751. APANEL Danuta: Opieka nad
dzieckiem niepełnosprawnym na Pomorzu
Środkowym w latach 1945-1975 // In: Virginibus puerisque. T. 2: Z zagadnień wychowania i opieki nad dzieckiem w XVIII-XX wieku. - Kielce, 2012. - S. 195-215. Sum.
2752. BIENIECKI Ireneusz: Charakterystyka wybranych prób nielegalnych przekroczeń polskiej granicy morskiej w latach 19651991. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2012
nr 27 s. 137-160, tab.
2753. BIENIECKI Ireneusz: Obserwacja i radiolokacyjny dozór Wojsk Ochrony
Pogranicza na polskim wybrzeżu morskim
w latach 1960-1991 (powstanie - rozwój organizacja). Cz. 1-3. Biul. Centr. Ośr. Szkol.
Straży Granicz. 2011 nr 3 s. 73-90, tab.; nr 4 s.
71-87, il.; 2012 nr 1/2 s. 99-118, tab.
Cz. 1: Lata 60. - Cz. 2: Lata 70. - Cz. 3: Lata 80
państwa polskiego wobec ludności rodzimej
na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1989 // In: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce: księga dedykowana profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu.
- Lublin, 2012. - S. 619-638
2756. DOMKE Radosław: Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie
lat 1945-1948. - Zielona Góra, 2010
Rec.: BUJKO Anna, Kom. Maz.- Warm. 2012 nr 2
s. 411-416. - NIEĆ Grzegorz, Rocz. Hist. Prasy Pol. 2012
T. 15 z. 2 s. 129-136. - TURECZEK Marceli, Stud. Zach.
2012 [T.] 14 s. 329-335
2757. DRZONEK Maciej: Demokracja
lokalna w praktyce: casus zachodniopomorski // In: Demokracja - centrum i peryferie:
procesy modernizacyjne państwa w polskiej
myśli politycznej XX-XXI wieku. - Szczecin,
2008. - S. 504-517: tab. Sum.
DZIADZIUSZKO K.: Kazimierz Jankowski... = poz.
2229
2758. DŹWIGAŁ Tomasz: W drugim
szeregu: rola i znaczenie kobiet w działalności szczecińskiej opozycji. Prz. Zach.- pom.
2012 R. 27 z. 2 s. 189-204. Sum.
2759. FRITZ Juergen, ANDERS Edward:
Mord dokonany na polskich jeńcach wojennych we wsi Podgaje (Flederborn) w lutym
1945 r. Europa Orientalis 2012 [T.] 3 s. 157186, mapa. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
EO.2012.009 [dostęp: 7 VII 2014]
2754. B O GUCKA-SKOWROŃSKA
Anna: Instrumentalizacja prawa: procesy polityczne lat osiemdziesiątych na terenie Pomorza Środkowego // In: Stan wojenny: analizy, hipotezy, komentarze. - Koszalin, 2012.
- S. 115-125
2760. FRYDRYSIAK Adam, PARTACZ
Czesław: Janusz Adam a powstanie NSZZ
„Solidarność” w województwie koszalińskim
// In: Solidarność: ludzie i idee. - Koszalin,
2012. - S. 67-93
2755. CHAŁUPCZAK Henryk, BROWAREK Tomasz: Wybrane elementy polityki
2761. GAŁKA Bogusław: Wkład Starostwa Powiatowego w Wałczu w rozwój
210
Pomorze Zachodnie
i zarządzanie turystyką w powiecie wałeckim
w latach 1998-2010. Stud. i Mat. do Dziejów
Ziemi Wałeckiej 2012 nr 3 s. 138-162
2762. GRZĘDA-KEMPIŃSKI Marian:
Kształtowanie się państwa polskiego na Pomorzu Zachodnim i w Szczecinie w czasie II
wojny światowej i po jej zakończeniu: przyczynek do powstania nowych wewnętrznych
i międzynarodowych stosunków polskoradziecko(rosyjsko)-niemieckich // In: Polska - Europa - świat: prace politologiczne
i historyczne: księga jubileuszowa ofiarowana
profesorowi Edwardowi Olszewskiemu [...]. Lublin, 2012. - S. 737-758
2763. HAŁAGIDA Igor: Przebieg akcji
„Jodła” i „Klon” w województwie słupskim
(1981-1983) // In: Stan wojenny: analizy,
hipotezy, komentarze. - Koszalin, 2012. - S.
137-152
2764. KACHNICZ Zenon: Młodzieżowa
konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim w pierwszych powojennych
latach i działalność Batalionu Pomorskiego
Armii Krajowej - Grupa Młodzieżowa. Rocz.
Koszal. 2012 nr 40 s. 53-68
2765. KACZMAREK Krzysztof: NSZZ
„Solidarność” w wymiarze lokalnym: casus
Koszalina // In: Solidarność: ludzie i idee. Koszalin, 2012. - S. 95-109
2766. KOŚCIELNY Robert: Grudzień
‘70: „Nie docieczony wątek”. Arcana 2011 nr
98 s. 190-207
Dot. Szczecina
2767. KOZŁOWSKI Kazimierz: Kamień Pomorski i region zachodniopomorski
w powojennej historii // In: XII Zachodniopomorski Festiwal Nauki: spotkania z nauką
w Kamieniu Pomorskim i w Dziwnowie. Szczecin, 2012. - S. 35-39
2768. KOZŁOWSKI Kazimierz: Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010: społeczeństwo - władza - gospodarka - kultura. T.
1-2. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec.,
2012. - 460 s.: il., mapy, portr., tab., wykr.;
[5], 464-964 s.: il., mapa, portr. - (Rozprawy
i Studia / Uniwersytet Szczeciński; T. 825).
Bibliogr. s. 896-913
T. 2 zawiera: WESOŁOWSKA Sylwia: Pomorze
Zachodnie w latach 1945-2010: bibliografia za lata 19892010: wybór s. 841-896
2769. KOZŁOWSKI Kazimierz: Stan
wojenny w Szczecinie z perspektywy 30 lat //
In: „Na ostrzu miecza stoją nasze sprawy...”:
studia o służbach specjalnych, wojnie i bezpieczeństwie Polski, Europy i świata [...]. Szczecin, 2012. - S. 417-436: tab.
2770. KRASUCKI Eryk: „W świetle
uchwał XX Zjazdu...”: szczecińskie echa moskiewskich wydarzeń z lutego 1956 roku. Cz.
1. Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 4 s. 139-160. Zsfg.
Sum.
2771. KUBAJ Artur: Nie wyrośli z marzeń: szczecińska podziemna Solidarność.
- Warszawa, 2011
Rec.: SCHABIEŃSKI Jarosław, Dzieje Najn. 2012 R.
44 nr 4 s. 201-205
2772. MAKOWSKI Adam: Polityczne
problemy integracji społeczeństwa powiatu
nowogardzkiego po II wojnie światowej na
przykładzie kampanii przed referendum 30
czerwca 1946 r. Zesz. Kulickie 2012 nr 9 s. 99121, tab., wykr. Zsfg.
2773. MAKOWSKI Adam: Swoi czy
obcy?: Polacy na Pomorzu Zachodnim po
drugiej wojnie światowej // In: Tantum possumus, quantum scimus: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi
Chmielewskiemu [...]. - Szczecin, 2012. - S.
429-445
2774. OD POLONIZACJI do europeizacji Pomorza Zachodniego: prace ofiarowane
prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu z okazji
siedemdziesiątej rocznicy urodzin / red. Małgorzata Machałek, Jan Macholak, Edward
Włodarczyk; Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych; Uniwersytet Szczeciński; Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Warszawa; Szczecin, 2012. - 624 s., [16] s. tabl.: tab.
Z treści: KOZŁOWSKI Kazimierz: Siedem pytań
do profesora / [rozm.] Małgorzata Machałek s. 15-20. -
Pomorze Zachodnie
ZDULSKA Danuta: Publikacje profesora Kazimierza Kozłowskiego s. 21-41. - BORZYSZKOWSKI Józef: Profesor
Kazimierz Kozłowski: honorowy członek Instytutu Kaszubskiego, prezes jego nieformalnej filii zachodniopomorskiej w Szczecinie s. 43-46. - SIERPOWSKI Stanisław:
Spory o Wysokich Komisarzy Ligi Narodów w Gdańsku
(1919-1939) s. 59-72. - KRAWCZAK Tadeusz: Pomorze
Zachodnie i Szczecin w polskich celach wojny s. 73-91.
- WŁODARCZYK Edward: Znaczenie dziedzictwa gospodarki niemieckiej w rozwoju gospodarczym Szczecina
po 1945 roku s. 93-102. - BIAŁECKI Tadeusz: Problemy
demograficzne Szczecina w latach 1945-2010 s. 103-135.
- JANKOWIAK Stanisław: Migracje ludności niemieckiej
z Pomorza Zachodniego w latach 1945-1960 s. 137-161.
- MACHOLAK Jan: Władze lokalne wobec kwestii polonizacji Pomorza Zachodniego w latach 1945-1950: (zarys
problemu) s. 163-182. - PTASZYŃSKI Radosław: Czas
szpiegów na Pomorzu Zachodnim 1945-1953 s. 183199. - KRASUCKI Eryk: Cenzurując „odwilż”: urzędowe
skreślenia i ingerencje w tekstach pisanych dla tygodnika
„Ziemia i Morze” (1956-1957) s. 201-230. - PLEWKA Czesław: Rola oświaty w polonizacji regionu w okresie Polski
Ludowej s. 231-244. - KOJDER Ireneusz: Od polonizacji
do europeizacji ziemi medycznej na Pomorzu Zachodnim
z mózgiem w tle s. 245-259. - MAZUR Jan M[arcin]: Życie religijne jako forma aktywności obywatelskiej w czasach PRL s. 261-270. - ZBUDNIEWEK Janusz: Rola kultu
Matki Bożej Częstochowskiej w dziejach integracji narodowej na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
s. 271-287. - MACHAŁEK Małgorzata: Wokół genezy
społecznych konsekwencji obecności Państwowych Gospodarstw Rolnych na wsi zachodniopomorskiej s. 289302. - BARTNIK Paweł: Zachodniopomorscy sportowcy
w lekkoatletycznej drużynie marzeń - Wunderteamie
1956-1966 s. 303-307. - STĘPIŃSKI Włodzimierz: Ewolucja percepcji historii Pomorza Zachodniego w XIX i XX
wieku w kręgu szczecińskich historyków (1956-2010) s.
309-357. - SULEJA Włodzimierz: Pomorze Zachodnie po
1945 roku w naukowym dorobku szczecińskigo oddziału Instytutu Pamięci Narodowej s. 359-367. - SZULTKA
Zygmunt: Spostrzeżenia do polskiej historiografii zachodniopomorskiej czasów nowożytnych ostatnich lat s.
369-387. - BUSKE Norbert: Drogi do europejskiej krainy
kulturowej Pomorze s. 413-443. - FRANKEL Maria, GUT
Paweł: Doświadczenia archiwistów szczecińskich we
współpracy międzynarodowej s. 451-461. - SCHOEBEL
Martin: Polsko-niemiecka współpraca przy utrzymaniu,
konserwacji, opracowaniu i wykorzystywaniu wspólnego
dziedzictwa kulturowego z perspektywy Landesarchiv
Greifswald s. 463-475. - WEJMAN Grzegorz: Rola diecezji szczecińsko-kamieńskiej w pojednaniu polsko-niemieckim i akcesji Polski do Unii Europejskiej s. 477-499.
- CHROBAK Piotr: Preferencje polityczne mieszkańców
Pomorza Zachodniego w referendum akcesyjnym do
Unii Europejskiej w 2003 roku oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku na tle kraju s. 52352. - JASNOWSKA Janina, GAZIŃSKI Radosław: Rola
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w procesach
polonizacji oraz europeizacji Pomorza Zachodniego s.
581-590. - GWIAZDOWSKA Małgorzata: Rozważania
dotyczące wpływu uwarunkowań gospodarczych i politycznych na odbudowę zabytków w powojennym Szczeci-
211
nie s. 591-601. - KOZIŃSKA Bogdana: Muzeum Historii
Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie:
upowszechnienie wiedzy o pomorskich, niemieckich
i polskich losach miasta i regionu s. 603-614
2775. REMBACKA Katarzyna: „Trzymamy Straż nad Odrą” bis. Pamięć i Przyszłość
2011 nr 2 s. 19-24, il.
Zlot młodzieży w Szczecinie w 1983 r.
2776. SŁABIG Arkadiusz: Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych
na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989.
- Szczecin, 2008
Rec.: SZCZEPAŃSKI Tomasz, Białorus. Zesz. Hist.
2011 [nr] 35 s. 259-262
2777. SŁABIG Arkadiusz: Działalność
społeczno-kulturalna Ukraińców, Litwinów
i Białorusinów na Pomorzu Zachodnim
i Ziemi Lubuskiej w latach 1956-1989 na
tle polityki władz // In: Mniejszości regionu
pogranicza polsko-niemieckiego: separacja,
adaptacja, integracja, asymiliacja. - Gorzów
Wielkopolski, 2012. - S. 35-58
2778. SŁABIG Arkadiusz: „Potencjalnie
wrogi element...”: obraz Ukraińców w dokumentach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Polsce po II wojnie światowej //
In: Polska - Ukraina: dziedzictwo i współczesność. - Słupsk, 2012. - S. 91-110. Sum.
Dot. Polski północnej
2779. SŁOBODZIAN Beata: The Pomeranian region: parties and the party structure
of the Voivodeship Sejmik after 1998. Pol. Polit. Science 2011 Vol. 40 s. 253-273, tab.
2780. STEFANIK Ryszard: Imprezy
sportowe na Pomorzu Zachodnim w polityce
integracyjnej władz państwowych w latach
1945-1948 // In: Kultura fizyczna w Polsce
Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej. - Gorzów Wlkp., 2012. - S. 197-208: il., tab. Sum.
SURMA M.: Główne problemy polityki etnicznej...
= poz. 2368
2781. SZTARK Barbara: Haus Stettin:
szczeciński dom odległy od centrum 340 km.
Kronika Szczec. 2011 Nr 30 (dr. 2012) s. 123132, il.
Losy ludności Szczecina wysiedlonej po 1945 r.
212
Pomorze Zachodnie
2782. SZULC Paweł: Jak „stugębna plotka” wyprowadziła ZOMO na ulice. Pamięć
i Przyszłość 2011 nr 3 s. 69-72
Dot. wydarzeń w Szczecinie w 1958 r.
2783. SZULC Paweł: Weryfikacja dziennikarzy szczecińskich w stanie wojennym.
Pamięć i Przyszłość 2011 nr 4 s. 26-29
ŚLADAMI zbrodni: przewodnik po miejscach represji... = poz. 2294
2784. TARKA Wawrzyniec: Przejęcie
majątku PZPR po 1989 roku na terenie powiatu wałeckiego. Stud. i Mat. do Dziejów
Ziemi Wałeckiej 2012 nr 3 s. 125-137, faks.
2785. TECHMAN Ryszard: Iwan Siergiejewicz Borisow: pierwszy konsul radziecki
w powojennym Szczecinie (1948-1952) // In:
Tantum possumus, quantum scimus: księga
pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu [...]. - Szczecin,
2012. - S. 307-326: portr.
2786. WĄSOWICZ Jarosław: Śladami
Sierpnia ‘80 w Pile: NSZZ „Solidarność” Region Województwo Pilskie 1980-1981. - Piła:
Zakł. Poligr. H. Górowski, 2010. - 104 s.: il.,
faks., tab.
2787. WIĄZOWSKI Eugeniusz Grzegorz: Z dziejów środowiska 27 Dywizji Wołyńskiej Piechoty Armii Krajowej w Słupsku.
Saeculum Christianum 2012 R. 19 nr 1 s. 107127, tab. Zsfg.
2788. ZAPŁATYŃSKI Jan, SZUTOWICZ Andrzej: Patrole saperskie na Pomorzu
Zachodnim // In: Bezpieczeństwo wewnętrzne w województwie zachodniopomorskim.
- Szczecin, 2012. - S. 128-149: il.
2789. ŻUKOWSKI Marek: Sytuacja
w województwie słupskim przed wprowadzeniem stanu wojennego // In: Stan wojenny: analizy, hipotezy, komentarze. - Koszalin,
2012. - S. 179-206
D. I N N E K R A J E BA ŁT YC K I E
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 41, 46, 126, 349, 518, 2227, 2794, 3374, 3507
2790. ARLET Piotr: Architektura wernakularna obszaru Morza Bałtyckiego: analogie,
różnice, obraz ogólny / Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
- Szczecin, 2012. - 258, [3] s.: il., mapy, tab.
Bibliogr. s. 245-250. Sum. Zsfg.
2791. The BALTIC Sea region and the
Cold War / eds. Olaf Mertelsmann, Kaarel
Piirimäe. - Frankfurt/M.: Lang, 2012. - 291 s.
- (Tartu Historical Studies; Vol. 3)
Z treści: ALENIUS Kari: A Baltic prelude to the Cold
War: the United States and the Soviet annexation of the
Baltic states, 1939-1941 s. 13-30. - MEDIJAINEN Eero:
On the razor’s edge: the US foreign policy and the Baltic
issue in 1940-45 s. 31-62. - PIIRIMÄE Kaarel: „A really
dead issue”: the Baltic question in the European „nonsettlement” at the start of the Cold War s. 63-88. - HEIKKILÄ Pauli: Baltic Council of the European Movement
(1948-1950): regional exception in early European unification s. 89-102. - STÖCKER Lars Fredrik: Bridging the
Baltic sea in the Cold War era: the political struggle of
Estonian émigrés in Sweden as a case study s. 103-124.
- MADE Vahur: Finland and the Baltic question during
the Cold War: a non-declaration policy s. 125-140. MERTELSMANN Olaf: The social costs of the early Cold
War: an example from a Soviet Republic s. 141-161. MADE Vahur: To be anti-communist or anti-soviet?: the
People’s Republic of China as a dilemma for the Estonian
exiled diplomats during the Cold War period s. 163-179.
- FREDERICHSEN Kim: Soviet cultural diplomacy in
Denmark during the cold War: the case of tge society for
cooperation between Denmark and the Soviet Union s.
181-203. - KAISTO Virpi: An actor’s perspective to the
Cold War Finnish-Soviet trade s. 205-222. - HESS Sigurd:
Intelligence clash in the Baltic Sea during the Cold War s.
223-237. - WEBER Pierre-Frédéric: The Szczecin Lagoon
in the Cold War: Germans, Poles, Czechoslovakians and
the Soviets s. 239-259
2792. BRORSSON Torbjörn: Ceramics and interaction: contacts between different groups in the Baltic region during the
early Viking age // In: Zwischen Fjorden und
Steppe: Festschrift für Johan Callmer zum 65.
Geburtstag. - Rahden/Westf., 2010. - S. 217224
2793. CHRISTIANSEN Eric: Krucjaty
północne. - Poznań, 2009
Rec.: ALBRECHT Jacek, Prowincja (Sztum) 2012 nr
4 s. 190-192
2794. FROESE Wolfgang: Geschichte
der Ostsee: Völker und Staaten am Baltischen
Meer. - 2., durchges. u. aktual. Aufl. - Gernsbach: Katz, 2008. - 501 s.: il., mapy
Rec.: ANUSIK Zbigniew, Prz. Nauk Hist. 2008 R. 7
nr 2 s. 169-187 [rec. dot. wyd. w jęz. pol.]
2795. The IMAGE of the Baltic: a Festschrift for Nils Blomkvist / eds. Michael F.
Scholz, Robert Bohn, Carina Johansson. Visby: Gotland Univ. Press, 2012. - 279 s.: il.
- (Gotland University Press; 10)
Z treści: MELNIKOVA Elena: The Baltic on the
mental map of the Old Russian annalist s. 11-22. - EIHMANE Eva: Livonia and the Holy See in 13th - early 15th
centuries: centre and periphery of Christendom s. 23-40.
- GROSMANE Elita: Architektonische und künstlerische
Verbindungen zwischen Visby und Riga im 13. Jahrhundert s. 41-51. - BUKO Andrzej: Between Wolin and Truso:
the southern part of the Baltic Rim at the time of rise of
the Polish State (an archaeological perspective) s. 53-70.
- BOHN Robert: Störtebeker [1360-1401]: die Karriere
eines Geschichtsbildes s. 85-99. - BRÜGGEMANN Karsten: Auf den Spuren der Ritter und Zaren: Reval im Blick
russischer Touristen unter Nikolaj I s. 101-110. - KĻAVA
Valda: Der Beginn der Neuzeit in der Geschichte Lettlands: zu Problemen des Dialogs mit der Vergangenheit
in der lettischen Historiographie s. 111-123. - OLESEN
Jens E.: Von Schweden über die Ostsee in das Heilige Römische Reich Deutscher Nation: „Der Löwe aus Mitternacht” als Retter des evangelischen Glaubens in Deutschland s. 165-181. - SILTBERG Tryggve: The conception of
an egalitarian Gotlandic peasant society s. 203-227. - REBAS Hain: Frustration and revenge?: Gotland strikes back
- during the long 15th century, 1390’s-1525 s. 229-246.
- SCHOLZ Michael F.: Das deutsche Konsulat in Visby im
zweiten Weltkrieg: ein Archivbericht s. 255-269
Wersja elektron.: http://uu.diva-portal.org/smash/
get/diva2:507221/INSIDE02.pdf [dostęp: 28 I 2014]
2796. NATION und Sprache in Nordosteuropa im 19. Jahrhundert / hrsg. v. Konrad
Maier. - Wiesbaden: Harrassowitz Verl., 2012.
214
Inne kraje bałtyckie
- 386 s.: il., mapa, tab. - (Veröffentlichungen
des Nordost-Instituts; Bd. 9)
Z treści: BRÜGGEMANN Karsten: Fremde im eigenen Imperium: russische ethnografische Beschreibungen finnischer und baltischer Völker an der Ostsee im
späten Zarenreich s. 49-73. - UNGERN-STERNBERG
Armin v.: Beschreibung einer Wirklichkeit: zu einigen
Denkfiguren „deutschbaltischer” Identitätsbildung s.
74-97. - KĻAVIŅŠ Kaspars: Die Rezeption der lettischen
Volkskultur im 18. und 19. Jahrhundert bei den Deutsch
schreibenden Intellektuellen s. 98-106. - PLATH Ulrike:
Plurilingualismus in den baltischen Provinzen Russlands
1770-1850 s. 107-128. - JOACHIMSTHALER Jürgen:
Die deutschen Litauer: zur Funktion einer ethnischen
Minderheit in der deutschen National-Textur bis 1918 s.
129-148. - HARTMANN Regina: Deutschsprachige Litauer und Kuren?: Preussisch-Litauen am Ende des 19.
Jahrhunderts in Erzählungen und Reiseberichten s. 149164. - KALA Tiina: The position of Estonian language in
religious life from the middle ages to the first half of the
eighteenth century: pastor Heinrich Christopher Wrede’s
(1691-1764) texts s. 167-182. - GAJDIS Anna: Im „masurischen Geist”: Michał Kajka (1858-1940) als Identifikationsfigur der polnischsprachigen Masuren im preussischen Staat s. 183-195. - VANAGS Pēteris: Problems of
standard Latvian in the 19th century: changes in language
planning and changes in planners, from Baltic Germans
to Latvians s. 199-207. - KESSLER Stephan H. I.: Lettgallisch und Schemaitisch: eine Misserfolgsgeschichte:
sprachliche Standardisierungsprozesse im Spannungsfeld
von Privatheit, Identität und Nation in Lettland und Litauen s. 208-230. - SUBAČIUS Giedrius: The influence
of clandestine Standard Lithuanian in the Latin alphabet
on the official Lithuanian in Cyrillic letters (1864-1904)
s. 231-240. - KOURI Erkki: Das Nationale und die Stellung der Sprache im Grossfürstentum Finnland s. 275293. - NIENDORF Mathias: Zwischen historischer und
ethnischer Nation: die litauische Nationalbewegung und
die Rolle der Sprache s. 294-312. - BÖMELBURG HansJürgen: Sprache und Nation im Preussenland (1772/931870/78) s. 313-333. - HASSELBLATT Cornelius: Die
Nationslosigkeit der Sprache: einige Überlegungen zum
Begriffspaar Nation/Sprache am Beispiel Estlands im 19.
Jahrhundert s. 360-365
2797. PULLAT Risto, PULLAT Raimo:
Przemyt alkoholu w rejonie Morza Bałtyckiego w okresie międzywojennym. Prz. Policyjny
2011 R. 21 nr 1 s. 77-86. Streszcz. Sum.
2798. VEREINSKULTUR und Zivilgesellschaft in Nordosteuropa: regionale Spezifik und europäische Zusammenhänge / hrsg.
v. Jörg Hackmann. - Wien: Böhlau, 2012.
- 778 s.: il., faks., mapy, tab. - (Quellen und
Studien zur Baltischen Geschichte; Bd. 20)
(Veröffentlichungen der Stiftung zur Förderung Deutscher Kultur; Bd. 26) (Veröffentlichungen der Academia Baltica; Bd. 2). Sum.
Zsfg.
Z treści: HACKMANN Jörg: Vereinskultur und Zivilgesellschaft in Nordosteuropa: lokal, national, regional,
europäisch oder global? s. 11-36. - MÄND Anu: Geselligkeit und soziale Karriere in den Revaler Gilden und der
Schwarzhäupterbruderschaft s. 39-76. - BISGAARD Lars:
The transformation of St. Canute guilds in the late middle
ages [w Danii] s. 77-92. - HACKMANN Jörg: Die Vereinstopographie Dorpats 1780-1940: gesellschaftlicher
Wandel im Prisma der Vereinskultur s. 95-128. - JÜRJO
Indrek: Die Estländische Literärische Gesellschaft 18421918 s. 129-178. - KÜNG Enn: Die Narvasche Altertumsgesellschaft 1856-1869 s. 179-202. - ROMANG Margit:
Die Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der
russischen Ostseeprovinzen zu Riga s. 203-223. - JANSEN Ea: Eesti Kirjameeste Selts - The Society of Estonian
Literati, 1871-1893 s. 227-235. - BOGOÂVLENSKA Svetlana: Der jüdische Bildungsverein in Riga 1896-1914 s.
237-250. - TUCHTENHAGEN Ralph: „... wo das Gute ist
so nah”: Ansätze einer Heimatbewegung auf Ösel im 19.
Jahrhundert s. 251-266. - ROSENBERG Tiit: Tartu Eesti
Põllumeste Selts - Der Dorpater Estnische Landwirtschaftliche Verein s. 267-292. - BRÜGGEMANN Karsten:
Sport und Sportvereine in Estland: eine Skizze s. 293-306.
- WOODWORTH Bradley D.: Music associations and
national identity in Russia’s Baltic provinces: the case of
Tallinn, 1850-1914 s. 307-327. - JANICKI Arkadiusz: Polish students’ organisations in Riga and Tartu before 1918:
their contribution to the cultural life of Poland and the
Baltic countries s. 329-346. - HANOVS Deniss: „Verein
aller Letten”: ideologische Diskrepanzen und symbolische Praxis des Rigaer Lettischen Vereins 1868-1906 s.
347-386. - HACKMANN Jörg: Nachholende Nationalisierung: das kurze Leben der Deutschen Vereine in den
russländischen Ostseeprovinzen 1905-1914 s. 387-418.
- ŠOR Tat’âna: Das kulturelle Potential der russischen
Minderheit in der Republik Estland, 1918-1940 s. 421442. - ŠČERBINSKIS Valters: Latvian student societies
and the general public in the 1920s and 1930s s. 443-450.
- MÄKINEN Riitta: Finnish voluntary associations’ contacts with Scandinavian and Baltic counterparts during
the interwar period s. 451-467. - FORSÉN Annette: Politische Dimensionen des deutschen Vereinswesens in
Finnland und Schweden 1910-1950 s. 469-481. - AARELAID-TART Aili: Homeland and émigré civil initiatives
after World War II: the Estonian experience s. 483-505.
- ALEKSANDRAVIČIUS Egidijus: Associational culture
and civil society in Lithuania under Tsarist rule s. 603616. - PLETZING Christian: Handwerkervereine in Ostund Westpreussen zwischen Vormärz und Neuer Ära s.
637-651. - JANSSON Torkel: Ein Dreiecksverhältnis: einheimische, kontinentale und britische Züge im Verhältnis
zwischen Staat, Gemeinden und freiwilligen Vereinen:
Balto-Skandinavien im 19. Jahrhundert s. 693-705
Inne kraje bałtyckie
215
II. BAŁTYK SŁOWIAŃSKI
Zob. też poz.: 65, 2645, 2702, 2727, 3398
2799. HEEBØLL-HOLM Thomas K.: Between pagan pirates and glorious sea-warriors:
the portrayal of the Viking pirate in Danish
twelfth-century Latin historiography. Viking a.
Medieval Scandinavia 2012 [Vol.] 8 s. 141-170
Dot. m.in. Pomorza Przedniego
2800. MELAUSO Tumo: The Mediterraneam connection to the Baltic Sea world
= Związki między światem śródziemnomorskim i bałtyckim // In: Czy Polska leży nad
Morzem Śródziemnym? - Kraków, 2012. - S.
158-191: mapy
PUHLE M.: Die Vitalienbrüder... = poz. 2820
2801. RINGWÄLLE und verwandte
Strukturen des ersten Jahrtausends n. Chr. an
Nord- und Ostsee: Internationales Symposium, Utersum auf Föhr 29. September - 1.
Oktober 2005 / hrsg. v. Martin Segschneider.
- Neumünster: Wachholtz, 2009. - 285 s.: il.
- (Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe; 5)
Rec.: SZYMAŃSKI Wojciech, Archeol. Pol. 2012 T.
57 z. 1/2 s. 322-330
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
III. HANZA
Zob. też poz.: 44, 169, 470, 700, 704, 1019, 1403, 2702, 2941, 3059, 3086, 3119, 3398
Das HAFENBUCH von Treptow an der Rega... =
poz. 2325
2802. SMOĻENSKAS-RĪGAS aktis 13.
gs.-14. gs. primā puse: kompleksa „Moskovitica-Ruthenica” dokumenti par Smoļenskas
un Rīgas attiecībām / [izd.] Aleksandrs Ivanovs, Anatolijs Kuzņecovs. - Rīgā, 2009
Tekst równol. w jęz. łot. i ros.
Rec.: LEVĀNS Andris, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011
Bd. 6 s. 264-269
—————
2803. ANGERMANN Norbert: Nowgorod und die Hanse // In: Russen und
Deutsche: 1000 Jahre Kunst, Geschichte und
Kultur. [Bd.] 2: Essays. - Petersberg, 2012. - S.
56-63
2804. BESSUDNOVA Marina B.: Deutsche und Moskauer: von Angst und Misstrauen zu Verständnis und Zusammenarbeit //
In: Russen und Deutsche: 1000 Jahre Kunst,
Geschichte und Kultur. [Bd.] 2: Essays. - Petersberg, 2012. - S. 82-87
2805. BIERMANN Felix: Nowgorod:
das Zentrum russisch-deutscher Kontakte im späten Mittelalter // In: Russen und
Deutsche: 1000 Jahre Kunst, Geschichte und
Kultur. [Bd.] 2: Essays. - Petersberg, 2012. - S.
64-73
2806. CZAJA Roman: The changes of the
navigation and the maritime trade in the Baltic Sea in the late medieval period // In: Gentes de mar en la ciudad Atlántica Medieval.
- Logrono, 2012. - S. 235-248: il.
2807. CZAJA Roman: Przenoszenie listów między miastami hanzeatyckimi w strefie bałtyckiej w XIV-XV wieku. Klio (Toruń)
2012 [nr] 23 s. 7-24. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
KLIO.2012.054 [dostęp: 3 III 2014]
2808. GIMON Timofej V.: Sobytiâ XI načala XII v. v novgorodskih letopisâh i perečnâh // In: Predposylki i puti obrazovaniâ
Drevnerusskogo gosudarstva. - Moskva,
2012. - S. 584-703
2809. HAJDAROV Timur F.: Torgovye
otnošeniâ Ganzejskogo soûza i Zolotoj Ordy
(1262-1357 gg.). Zolotoordynskaâ Civilizaciâ
2012 [Vyp.] 5 s. 335-339
216
Inne kraje bałtyckie
2810. HAMMEL-KIESOW Rolf: Ritter
und Kaufleute, Netzwerke und Proto-Globalisierung: das Bild vom Lübecker Mittelalter
im frühen 21. Jahrhundert. Thomas Mann
Jhrb. 2012 Bd. 25 s. 11-25
2811. HANSISCHE Umschau / in Verb.
mit Norbert Angermann [et al.]; bearb. v.
Volker Henn. Hans. Gesch.- blr 2012 Jg. 130
s. 225-309
2812. HILL Thomas: Im Schatten der
Hanse und des Welthandels: Schleswig-Holstein als Transitland in Mittelalter und früher
Neuzeit // In: Am Rande der Hanse. - Trier,
2012. - S. 71-87
2813. HOLBACH Rudolf: Die Hanse und
der deutsche Nordwesten im 15. Jahrhundert.
Oldenburger Jhrb. 2012 Bd. 112 s. 33-52
2814. HOLBACH Thomas: „Naardensche Laken nehme ich lieber als den aalborgischen Hering”: Hansiche Kaufleute und
ihr Warenhandel im späten Mittelalter // In:
Dortmund und die Hanse: Fernhandel und
Kulturtransfer. - Bielefeld, 2012. - S. 33-56
2815. IWANOV Iwan: Die Hanse um
1600: Kommunikative Bündnispolitik im
Wandel. - Köln: Böhlau, 2011. - 440 s. (Quellen und Darstellungen zur hansischen
Geschichte. N.F.; 61)
2816. KRÜGER Klaus: Gold des Meeres,
Gold der Felder: die Sonderstellung Dithmarschens und des Deutschen Ordens im
Verhältnis zur Hanse // In: Am Rande der
Hanse. - Trier, 2012. - S. 153-163
2817. LOKERS Jan: „Men bedervet erer
ok nicht?”: Juden in Hansestädten: Probleme
und Perspektiven der Forschung // In: Am
Rande der Hanse. - Trier, 2012. - S. 105-133
2818. LÜBECKER Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum. [Bd.] 8: Kindheit
und Jugend: Ausbildung und Freizeit / hrsg.
v. Manfred Gläser. - Lübeck: Verl. SchmidtRömhild, 2012. - 614 s.: il., mapy
Z treści: MÖLLER Gunnar: Bricken, Scholre, Moly-
enkinder: Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit
in der einstigen Hansestadt Stralsund vom Spätmittelalter bis zur frühen Neuzeit s. 197-218. - MÜHRENBERG
Doris: Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit
im mittelalterlichen Lübeck s. 219-242. - KOWALSKA
Anna B[ogumiła]: The child in the medieval Szczecin
in the light of archaeological sources s. 299-304. - NAWROLSKA Grażyna: Children and their childhood in
medieval Elbląg s. 305-320. - PANER Henryk: Infancy
and adolescence, education and recreation [Gdańsk] s.
321-334. - RĘBKOWSKI Marian, ROMANOWICZ Paulina: Childhood in medieval Kolobrzeg: reflections on
the archaeological evidence s. 349-362. - GIRLEVIČIUS
Linas: Keramische Erzeugnisse als Hinweise auf Kinder
und Jugendliche im mittelalterlichen Vilnius s. 371-380.
- MASIULIENĖ Ieva: Aspects of children’s lifestyles in
Klaipėda (Memel) from between the 15th and the 18th
centuries s. 381-396. - OSE Ieva: Zeugnisse vom Leben der
Kinder und Jugendlichen in Riga im 13.-17. Jahrhundert
s. 397-410. - MÄESALU Ain: Kindheit und Jugend in der
Hansestadt Dorpat (Tartu) s. 411-418. - RUSSOW Erki:
Baden im kalten Wasser im Sommer und Schneeballwerfen im Winter streng verboten: Kindheit und Jugend in
Reval (Tallinn) nach mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen s. 419-432. - LUOTO Kirsi, HIEKKANEN
Markus: Material culture related to children and juveniles
from the town of Turku from 13th to the 17th century
s. 433-446. - MAGNUSSON STAAF Björn: Playing and
learning in medieval Lund s. 447-456. - REISNERT Anders: Childhood, education and free time in medieval
Malmö s. 457-466. - RODHE Tina: Childhood and youth,
education and recreation in medieval Stockholm s. 467476. - ØYE Ingvild, MYGLAND Sigrid Samset: Infancy
and adolescence: recreation and socialisation in medieval
Bergen s. 493-510. - JENSEN Lars Meldgaard Sass: Auf
der Suche nach den Kindern in Stege und Vordingborg
s. 511-524. - HANSEN Palle Birk: Nestveds Kinder, Jugendliche und Schulen im Zeitraum von ca. 1400-1600 s.
539-550. - HJERMIND Jepser: Children’s lives in Viborg
1000-1550 s. 551-565. - SKOV Hans: Infancy and adolescence, education and recreation in Aarhus from 800 to
1700 s. 591-604
2819. LUKIN Pavel V.: Novgorodskoe veče v XIII-XV vv.: istoriografičeskie
postroeniâ i dannye ganzejskih dokumentov // In: Spory o novgorodskom veče:
meždisciplinarnyj dialog: materialy „kruglogo stola”, Evropejskij universitet v Sankt-Peterburge, 20 sentâbrâ 2010 g. - Sankt-Peterburg, 2012. - S. 10-60
2820. PUHLE Matthias: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber
der Hansezeit. - 3., erw. Aufl. - Frankfurt/M.:
Campus-Verl., 2012. - 199 s.: il.
Wyd. 1: Frankfurt/M., 1992
Inne kraje bałtyckie
2821. RESSEL Magnus: Von der Hanse
zur Hanseatischen Gemeinschaft: die Entstehung der Konsulatsgemeinschaft von Bremen, Hamburg und Lübeck. Hans. Gesch.- blr
2012 Jg. 130 s. 127-174, faks., wykr. Sum.
2822. ROGAČEVSKIJ Aleksandr [L.]:
Deutsche mittelalterliche Handschriften in
den St. Petersburger Handschriftensammlungen (bis zur Mitte des 16. Jh.s // In: Manuscripta Germanica: deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und
Archiven Osteuropas. - Stuttgart, 2012. - S.
107-122
Dot. m.in. hanzeatyckich rękopisów pochodzących
z Lubeki
2823. SCHLÖZER Kurd v.: Die Hansa
und der deutsche Ritter-Orden in den Ostseeländern. - Paderborn: Europ. Geschichtsverl., 2012. - [4], VIII, 192 s.
Reprint wyd.: Berlin, 1851
2824. SEIER Maria: Die Hanse auf dem
Weg zum Städtebund: hansische Reorganisationsbestrebungen an der Wende vom 15.
zum 16. Jahrhundert. Hans. Gesch.- blr 2012
Jg. 130 s. 93-125, faks. Sum.
2825. SQUIRES Catherine: Ganzejskie
gramoty kak âzykovoe svidetel’stvo po istorii Novgoroda Velikogo // In: Spory o novgorodskom veče: meždisciplinarnyj dialog:
materialy „kruglogo stola”, Evropejskij universitet v Sankt-Peterburge, 20 sentâbrâ 2010
g. - Sankt-Peterburg, 2012. - S. 61-91
2826. SQUIRES Catherine: Die Hanse
in Novgorod: Sprachkontakte des Mittelniederdeutschen mit dem Russischen mit einer
Vergleichsstudie über die Hanse in England.
- Köln, 2009
Rec.: BIEBERSTEDT Andreas, Balt. Stud. N.F. 2011
Bd. 97 (dr. 2012) s. 192-194
217
2827. VALEROV Aleksej V.: Kredit v
russko-nemeckoj torgovle XIII-XV vv. Vestnik Sankt-Peterb. Univ. Ser. 5: Ekonomika
2011 Vyp. 3 s. 100-114
2828. VERTRAUTE Ferne: Kommunikation und Mobilität im Hanseraum / hrsg. v.
Joachim Mähnert, Stephan Selzer. - Husum:
Husum-Verl., 2012. - 120 s.: il. Bibliogr. s.
107-110
Z treści: SELZER Stephan: Menschen mobil,
Menschen im Gespräch: neue Facetten einer Geschichte
des Hanseraums s. 9-30. - ORŁOWSKA Anna Paulina:
Handel in einem Kaufmannsnetz: der Danziger Johann
Pyre s. 32-39. - RING Edgar: Keramikhandel im Ostseeraum zur Hansezeit: ein Beleg für eine Hensekultur? s.
41-44. - KRÜGER Klaus: Von Brügge nach Preussen: flämische Messinggrabplatten als Handelsware und Kulturgut s. 45-51. - BARFOD Jörn: Zum Bernsteinhandel im
Ostseeraum s. 53-58. - BISCHOP Dieter: Tuchplomben:
Zeugnisse des hansischen Tuchhandels s. 59-62. - RING
Edgar: Pilger aus dem Ostseeraum s. 79-83. - MEYER
Gunnar: Die Klosterlandschaft des Hanseraums im Spiegel Lübecker Testamente s. 84-92. - MÄHNERT Joachim:
Von Lüneburg in die Welt: transnationale Kulturarbeit im
Ostpreussischen Landesmuseum s. 100-105
WECZERKA H.: Paul Johansen (1901-1965) .... =
poz. 391
WESTSTRATE J.: Die niederländische Geschichtsschreibung über die Hanse... = poz. 392
2829. WIDNER Matthias: Die Kommunikation zwischen den wendischen und
preussischen Hansestädten in der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderts. Stud. Marit.
2012 Vol. 25 s. 171-179. Streszcz.
2830. WUBS-MROZIEWICZ Justyna:
The medieval Hanse: groups and networks of
traders: the case of Bergen Kontor (Norway)
// In: Gentes de mar en la ciudad Atlántica
Medieval. - Logrono, 2012. - S. 213-234
2831. ZAHAROV Viktor N.: Kupcy iz
Vostočnoj Pribaltiki v Moskve v XVIII veke.
Vestnik Moskov. Gosud. Oblastnogo Univ., Ist.
i Politič. Nauki 2012 No. 5 s. 87-92
218
Inne kraje bałtyckie
IV. BAŁTYK W XVXX W.
Zob. też poz.: 65, 193, 268, 281, 380, 434, 435, 881, 909, 1171, 1520, 1795, 1849, 1854, 2159, 2160, 2163, 2180, 2202,
2221, 2228, 2267, 2672, 2752, 2753, 2794, 2800, 2806, 2991, 3119
2832. BEŁDOWSKI Jacek: Działania w sprawie broni chemicznej zatopionej
w Bałtyku // In: Polska dla Bałtyku. - Warszawa, 2012. - S. 19-26: il., mapa, wykr.
2833. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Marynarka Wojenna w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1947. - Gdańsk: Wydaw. Athenae Gedan., 2012. - 310 s.: il., tab.
Bibliogr. 257-279. Sum.
2834. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Polskofrancuska współpraca polityczno-militarna
a Polska Marynarka Wojenna: od traktatu
wersalskiego do Locarno. Zesz. Nauk. / Akad.
Maryn. Woj. 2011 R. 52 nr 3 s. 125-146.
Streszcz. Sum.
2835. BUKOWIECKA Halina: Polityka
Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2012. - 336 s.: mapy, tab., wykr. Bibliogr. s.
307-336
2836. DUDA Daniel: Okręt Rzeczypospolitej Polskiej „Wilja”. Nautologia 2012 R.
47 nr 149 s. 80-85, il., faks., portr.
2837. DUDA Daniel: Pierwsze wojenne
kadry morskie Rzeczypospolitej. Nautologia
2012 R. 47 nr 149 s. 3-7, il., portr.
2838. GORYŃSKI Grzegorz: „Drewnowce”: pierwsze okręty zbudowane przez Stocznię Marynarki Wojennej. Biul. Hist. / Muz.
Maryn. Wojen. 2012 nr 27 s. 161-195, tab.
2841. KADRY morskie Rzeczypospolitej. T. 6: Polska Marynarka Handlowa: kadra,
absolwenci i słuchacze Akademii Morskiej
w Szczecinie: studia i dokumentacja / red. Jan
Kazimierz Sawicki. - Gdynia: Pol. Tow. Naut.,
2012. - XXI, 694, [6] s.: il., portr., tab.
T. 5 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 2625
2842. KROKOSZ Paweł: Bałtycka polityka Rosji Piotra I // In: Stan badań nad
wielokulturowym dziedzictwem dawnej
Rzeczypospolitej: streszczenia wystąpień [..].
- Białystok, 2012. - S. 141-150
2843. KULIŃSKI Bohdan Andrzej:
Okręt Jego Królewskiej Mości Zygmunta II
Augusta: historia galeonu, który nie był galeonem. - Warszawa: Warsz. Firma Wydaw.,
2012. - 263 s.: il., tab. Bibliogr. s. 243-250
Dot. m.in. Pomorza Gdańskiego
2844. KUŹMICKI Sławomir, SOŁKIEWICZ Henryk, SUTOWSKI Sławomir: Tryptyk podwodny: osiemdziesięciolecie polskich
sił podwodnych (1932-2012). - Gdynia: Zesp.
Red.-Wydaw. Maryn. Woj., 2012. - 165, [1] s.:
il., mapy, portr., tab., wykr.
2845. MAKOWSKI Adam: Dywizjon
okrętów podwodnych Polskiej Marynarki
Wojennej w kampanii wrześniowej: ocena
operacyjno-taktycznego użycia. Stud. z Dziejów Pol. Historiografii Wojsk. 2012 T. 13 s. 5583, mapy. Sum.
Rec.: NAŁĘCZ Cezary, Echa Przeszłości 2012 [T.] 13
s. 402-423
2846. MARYNARKI wojenne akwenu
Morza Bałtyckiego w świetle analizy Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego
z 1931 r. / [wyd.] Maksymilian Awadziun //
In: „Na ostrzu miecza stoją nasze sprawy...”:
studia o służbach specjalnych, wojnie i bezpieczeństwie Polski, Europy i świata [...]. Szczecin, 2012. - S. 131-170: il., tab.
2840. HERMA Marek: Zbrojenia morskie Rosji na Bałtyku w latach 1905-1914. Pr.
Kom. Hist. Wojen i Wojsk. PAU 2012 T. 8 s.
103-116, tab.
2847. NAWROT Dariusz: Akademia
Marynarki Wojennej: zarys dziejów 19222012. - Gdynia: „Bernardinum”, 2012. - 249
s.: il., faks., portr. Bibliogr. s. 245-249. Sum.
2839. HERMA Marek: Rosyjska flota
wojenna na Bałtyku w latach 1905-1917. Kraków, 2010
219
Inne kraje bałtyckie
2848. NAWROT Dariusz: Polska Marynarka Wojenna po drugiej wojnie światowej
w koncepcjach admirała Jerzego Świrskiego.
Zesz. Nauk. / Akad. Maryn. Woj. 2011 R. 52
nr 2 s. 203-224, il., faks. Streszcz. Sum.
OBRAZY kaszubskiego morza... = poz. 816
2849. PIWNICKI Grzegorz: Polska Marynarka Wojenna: tradycje i rzeczywistość
polityczna w XX wieku // In: Polska - Europa
- świat: prace politologiczne i historyczne:
księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Olszewskiemu [...]. - Lublin,
2012. - S. 949-978
Drugiej Rzeczypospolitej (ze szczególnym
uwzględnieniem działalności wychowawczej
duszpasterstwa) // In: Z dziejów chrześcijaństwa: studia, szkice i materiały. T. 2. - Poznań,
2012. - S. 287-292
2853. SIEMIANOWSKI Jordan: Norweskie plany współpracy żeglugowej z Polską
w 1919 r. Nautologia 2012 R. 47 nr 149 s. 3442. Sum.
2854. STÜTZ Timm: Zeesboote: brązowe żagle pomorskich łodzi. - Szczecin: Walkowska Wydaw. / Jeż, 2011. - 2011 s.: il. + 2
dok. tow. 32, 32 s.
Dok. tow. zawierają tekst w jęz. ang. i niem.
2850. PIWNICKI Grzegorz, KLEIN
Adam: Polska polityka morska za panowania
ostatnich dwóch Jagiellonów i jej pokłosie.
Stud. Gdań. 2012 T. 31 s. 225-244. Streszcz.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/tom31.html [dostęp: 21 II 2014]
POLSKA nad Bałtykiem... = poz. 2164
2851. POTYKANOWICZ-SUDA Lidia,
WESTPHAL Marcin: Śladami ludzi morza:
Jan Stankiewicz - kapitan żeglugi wielkiej. Gdańsk, 2008
Rec.: JEDNACZ Jędrzej, Meritum (Olsztyn) 2010 T.
2 s. 291-295 [wersja elektron.]: http://meritumuwm.files.
wordpress.com/2014/01/meritum-t-3-20113.pdf [dostęp:
17 IV 2014]
2852. ROMANOWICZ Jerzy: Wychowanie personelu Marynarki Wojennej w latach
2855. W SŁUŻBIE morza i wybrzeża: 90lecie administracji morskiej / red. Lechosław
Stefaniak. - Gdynia: Public Relations Studio
Lechosław Stefaniak, 2010. - 167, [1] s.: il.
2856. WAWRZYNKOWSKI Marcin:
Minowce wz. 1933 typ Jaskółka. - Hel: Muz.
Obrony Wybrzeża Stow. „Przyjaciele Helu”,
2012. - 68 s.: il. - (Zeszyt Helski; 15)
ZAREMBA A.: Idee Polski morskiej... = poz. 2402
2857. ZEMAN Katarzyna: Organizacja czasu wolnego w Marynarce Wojennej
w latach 1939-1974 (na podstawie wspomnień Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej) // In: Paradygmaty jutra: wyzwania
dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń
współczesnego świata. - Poznań, 2012. - S.
65-81
V. DZIEJE INFLANT ORAZ LITWY, ŁOTWY I ESTONII
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 12, 23, 45, 56, 59, 60, 77, 113, 173, 174,
215, 223, 299, 330, 332, 375, 376, 378, 409, 624, 671, 672,
676, 685, 737, 820, 859, 1353, 1533, 1534, 1546, 1724,
1974, 2794, 3532
2858. ANTANAVIČIUS Darius: Originalių Lietuvos Metrikos XVI a. knygų sąrašas. (The list of the original Lithuanian Metrica books of the 16th century). Ist. Šaltinių
Tyrimai 2012 [T.] 4 s. 157-186. Sum.
—————
2859. ALTTOA Kaur: Tartu Jaani kirik.
(St. John’s Church in Tartu). - Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2011. - 135 s.: il. - (Eesti Kirikud; 3). Sum.
2860. Die ARCHIVE Estlands im europäischen Kontext: Vorträge der Konferenz
im Tallinner Stadtarchiv vom 15. bis zum
16. September 2005 / hrsg. v. Lea Kõiv, Peep
220
Inne kraje bałtyckie
Pillak; Verein Estnischer Archivare. - Tallinn,
2012. - 378 s.: il., mapy
2861. AUFKLÄRER im Baltikum: europäischer Kontext und regionale Besonderheiten / hrsg. v. Ulrich Kronauer. - Heidelberg:
Winter, 2011. - 263 s.: il. - (Akademie-Konferenzen / Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Akademie der Wissenschaften des
Landes Baden-Württemberg; 12)
Z treści: TATERKA Thomas: Aufgeklärte Volksaufklärung: Aufklärung und Volksaufklärung im Baltikum
oder Garlieb Merkel und die Entstehung des deutschlettischen Lesebuchs Das Goldmacherdorf / Zeems, kur
seltu taisa nach Heinrich Zschokke [1771-1848] s. 1756. - VUNK Aldur: Modernisierung der Pernauer Bürgerschaft durch Intellektuelle im 18. Jahrhundert und die
Familie Jochmann s. 85-98. - KÜHLMANN Wilhelm:
Cagliostro in Mitau, Elisa von der Recke [1754-1833]
und Friedrich Nicolai [1733-1811]: Motive und Kontexte
einer rationalistischen „Selbstaufklärung” (1779-1787) s.
115-132. - JAPP Uwe: Aufklärung über Ehen: bei August
Wilhelm Hupel [1737-1819] und Jakob Michael Reinhold
Lenz [1751-1792] s. 133-142. - TISCHER Anuschka: Der
Sammler als Aufklärer: das Leben und Wirken Heinrich
Baumanns (1716-1790) s. 143-164. - GARBER Klaus: Die
deutsch-baltische Literatur der Frühen Neuzeit im Spiegel
von Gelehrten und Sammeln, Archiven und Bibliotheken
des 18. Jahrhunderts s. 165-186. - WILLOWEIT Dietmar:
Zur Grundlegung der Jurisprudenz an der Universität
Dorpat durch Christoph Christian Dabelow [1768-1830] s.
187-202. - BALODE Ineta: Rechtslexik in den deutschbaltischen Wortschatzsammlungen des 18. Jahrhunderts: Johann Gotthelf Linder (1762) und Gustav Bergmann (1785)
s. 203-228. - LAUR Mati: Das Baltikum in der Politik des
aufklärten Absolutismus der Kaiserin Katharinas II s. 229240. - TUCHTENHAGEN Ralph: Zwischen Aufklärung
und Absolutismus: staatliche Reformen in den Ostseeprovinzen unter Katharina II s. 241-264
2862. BALTIÂ v kontekste Severnogo
prostranstva: ot Srednevekov’â do 40-h godov XX veka / red. Evgeniâ L. Nazarova. Moskva, 2009
Rec.: KRETININ G[ennadij] V., Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s. 155-157 [wersja
elektron.] http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/a01/
mnxlre1.pdf [dostęp: 23 XII 2014]
2863. BLIUJIENĖ Audronė: Northern
gold: amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200).
- Leiden: Brill, 2011. - XLI, 423 s.: il., mapy.
- (East Central and Eastern Europe in the
Middle Ages, 450-1450; 18)
2864. BLOMBERG Maria Magdalena:
Badania archeologiczne Polaków na terenach
Wielkiego Księstwa Litewskiego (XIX - początek XX wieku) // In: Regiony, rzemiosła,
kategorie: archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju. - Toruń, 2012. - S. 741. Sum.
2865. BRÜGGEMANN Karsten, TUCHTENHAGEN Ralph: Tallinn: kleine Geschichte der Stadt. - Köln, 2011
Rec.: KÕIV Lea, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011 Bd. 6
s. 256-264
2866. BUMBLAUSKAS Alfredas: Dar
kartą apie Lietuvos ir Lenkijos užmarštis.
(Once again about the Lithuanian and Polish
oblivion). Liet. Ist. Stud. 2012 T. 30 s. 41-67.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo30.pdf [dostęp: 8 V
2014]
2867. BUŠA Irina: Egill Skallagrimsson
[ok. 904-990] in der lettischen Geschichtsschreibung. Forsch. z. Balt. Gesch. 2012 Bd. 7
s. 120-140. Sum.
2868. DUBINGIŲ istorinė žemė: Rytų
Lietuvos pilkapių kultūros ar lietuvių pilkapių
teritorija? (Historical land of Dubingiai: territory of the East Lithuanian Barrow Culture
or the Lithuanian Barrow Culture?) / [aut.]
Albinas Kuncevičius [et al.]. Lituanistica 2012
T. 58 Nr. 1 s. 12-35, il., mapy. Sum.
2869. DZIURAWIEC Tomasz: Prace
konserwatorskie przy barokowej polichromii ściennej w kościele parafialnym p.w. św.
Ludwika w Krasławiu na Łotwie // In: Stan
badań nad wielokulturowym dziedzictwem
dawnej Rzeczypospolitej: streszczenia wystąpień [..]. - Białystok, 2012. - S. 51-54
2870. EINHEIT und Vielfalt in der
Rechtsgeschichte im Ostseeraum: sechster
Rechtshistorikertag im Ostseeraum, 3.-5.
Juni 2010 Tartu (Estland) / Riga (Lettland)
/ hrsg. v. Marju Luts-Sootak, Sanita Ospova,
Frank L. Schäfer. - Frankfurt/M.: Peter Lang,
2012. - X, [7], 296 s. - (Rechtshistorische Reihe; Bd. 428)
Z treści: ANDRESEN Andres: Unifying the peri-
Inne kraje bałtyckie
phery of a conglomerate state: ecclesiastical legislation in
Estland and Livland (1686-1832) s. 7-14. - BEYER Jürgen:
Estin aus Kielkond auf Oesel und dänischer Ratsherr in
Visby auf Gotland: eine Mesalliance um die Mitte des 16.
Jahrhunderts? s. 39-51. - BJÖRNE Lars: „Der lange Abschied”: schwedisches und finnisches Recht nach 1809 s.
53-59. - HOFFMANN Thomas: Livonian law under late
Polish rule s. 87-94. - JÖRN Nils: Lübisches, Magdeburger, Hamburger, Stader, Bremer, Römisches oder Schwedisches Recht: nach welchem Recht wurde am Wismarer
Tribunal geurteilt? s. 95-107. - KARABOWICZ Anna:
The legal activities of king Stephen Bathory in Livonia
(1576-1586) s. 109-122. - ROGAČEVSKIJ Aleksandr [L.]:
Baltische Rechtsdenkmäler des 13. bis 18. Jahrhunderts
im Archiv des St. Petersburger Instituts für Geschichte
der Russischen Akademie der Wissenschaften s. 201-217.
- SCHUBERT Werner: Die Geschichte des Notariats in
Schleswig-Holstein, Lübeck, Mecklenburg und Neuvorpommern s. 235-252. - SIIMETS-GROSS Hesi: Das Liv-,
Esth- und Curlaendisches Privatrecht (1864/1865): die
einzige Quelle des Privatrechts? s. 275-286
2871. FAZAN Jarosław: Pejzaże litewskie
oraz bałtyckie stolice w liryce Teodora Bujnickiego [1907-1944] // In: Teodor Bujnicki:
ostatni bard Wielkiego Księstwa Litewskiego.
- Białystok, 2012. - S. 93-105
2872. FELDMANIS Roberts: Latvijas
baznīcas vēsture. [Historia Kościoła na Łotwie]. - Rīga: Luterisma Mantojuma Fonds,
2010. - XXXVII, 423 s.
Wyd. 2: Rīga, 2011
2873. JAKUBAUSKAS Adas, SITDYKOV Galim, DUMIN Stanislav: Lietuvos totorai istorijoje ir kultūroje = Litovskie tatary
v istorii i kul’ture. - Kaunas: Lietuvos totorių
bendr. sąjunga, 2009. - 307, [1] s.: il., faks. Bibliogr. s. 291-297. Streszcz. Sum.
Tekst równol. w jęz. lit. i ros.
2874. JĒKABSONS Ēriks: Ziemie Łotwy
między Wschodem a Zachodem Europy. Lublin: Europ. Koleg. Pol. i Ukraiń. Uniw.,
2007. - 242 s.
2875. JĖZUITAI Lietuvoje (1608-2008):
gyvenimas, veikla, paveldas. (Jesuits in Lithuania (1608-2008): life, work, heritage) /
sud. Neringa Markauskaitė; Lietuvos Jėzuitu
Provincija ; Lietuvos Nacionalinis Muziejus.
- Vilnius, 2012. - 306, [1] s.: il., faks., portr.
Sum. Streszcz. w jęz. lit.
221
2876. JĘZYKOWE i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego: księga
jubileuszowa na 1000-lecie Litwy / red. nauk.
Jolanta Mędelska, Zofia Sawaniewska-Mochowa. - Bydgoszcz, 2010
Rec.: GREK-PABISOWA Iryda, Acta Balt.- Slav.
2012 [T.] 36 s. 287-289
2877. KALCZYŃSKA Maria: Z historii
i współczesności obecności Polaków w wielokulturowym Dyneburgu, krainie Łatgalii //
In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: streszczenia
wystąpień [..]. - Białystok, 2012. - S. 99-101
2878. KALNAČS Jānis: Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā. - Rīga: Neputns, 2010. - 255 s.: il., mapy.
- (Mākslas Pieminekļi Latvijā)
Toż w jęz. ang. pt.: The heritage of religious architecture and art in Valimera district. - Rīga, 2010
2879. KAMINSKA Rūta: Filippo Castaldi [1734-1814] and his paintings in Polish
Livonia // In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej:
streszczenia wystąpień [..]. - Białystok, 2012.
- S. 105-106
2880. KASEKAMP Andres: The history
of the Baltic states. - New York, 2010
Rec.: ROSENBERG Tiit, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011
Bd. 6 s. 239-243
2881. KÕIGE taga oli hirm: kuidas Eesti
oma ajaloost ilma jäi. [Podszyta strachem:
jaka była Estonia w swojej historii] / koost.
Sofi Oksanen, Imbi Paju. - [Tallinn]: Eesti
Päevaleht, 2010. - 579 s.: il., mapy
2882. KONSTANTYNÓW Dariusz: Polsko-łotewskie kontakty artystyczne w latach
30. XX w.: wystawy sztuki polskiej w Rydze
(1934) i łotewskiej w Warszawie (1936). Porta
Aurea 2012 [T.] 11 s. 265-300, il., faks. Sum.
2883. KOSMAN Marceli: Z polsko-litewskiej przeszłości: studia i szkice / Towarzystwo Miłośników Historii. - Warszawa: Wydaw. DiG, 2012. - 271 s. - (Opera Necessaria)
222
Inne kraje bałtyckie
2884. KÜHN Detlef: Nochmals: die Weidenbaums: Vorfahren und Nachkommen einer Familie in Livland. Zs. f. Ostdt. Familiengesch. 2012 Jg. 60 H. 1 s. 289-296
2885. LAUŽIKAS Rimvydas: Some cosmological aspects of Catholic churches in
Lithuania. Archaeol. Baltica 2008 [T.] 10 s.
200-206, il., pl., wykr. Streszcz. w jęz. lit.
2886. LEIMUS Ivar: Tallinna Suurgild
ja gildimaja. (The Great Guild of Tallinn and
the Guild Hall). - Tallinn, 2011
Rec.: SELART Anti, Forsch. z. Balt. Gesch. 2012 Bd.
7 s. 212-214
2887. LIETUVOS sakralinės dailės katalogas. T. 2: Šiaulių vyskupija. Kn. 1: Joniškio
dekanatas. [Sztuka sakralna na Litwie. T. 2.:
Biskupstwo szawelskie. Cz. 1: Dekanat Janiszki] / Kultūros, Filosofijos ir Meno Institutas.
- Vilnius
D. 1: Balkaičiai - Joniškis / sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė.
- 2011. - 511, [1] s.: il., faks., mapy. Sum.
D. 2: Juodeikiai - Rudiškiai / sud. Dalia
Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. - 2012. - 543, [1] s.: il., faks., mapy. Sum.
T. 1 zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 2741
Rec.: URBONIENĖ Skaidrė, Liet. Ist. Metraštis 2011
[nr] 2 (dr. 2012) s. 165-168
2888. LUCIUS Robert v.: Drei baltische
Wege: Litauen, Lettland, Estland - zerrieben
und auferstanden. - Halle/Saale: Mitteldt.
Verl., 2011. - 206 s.: il.
2889. MAISTE Juhan: Eesti kunsti lugu.
[Historia sztuki Estonii]. - Tallinn: Varrak,
2007. - 519 s.: il.
2890. MEDINĖ architektūra Lietuvoje.
(Wooden architecture in Lithuania) / [sud.]
Alfredas Jomantas; Kultūros Vertybių Apsaugos Departamentas; Kultūros Paveldo Centras.
- Vilnius, 2002. - 142, [2] s., [72] s. tabl. Sum.
2891. MINAKOWSKI Marek Jerzy: Elita litewska: rodziny senatorów-ministrów
Wielkiego Księstwa Litewskiego. - Kraków:
Dr Minakowski, 2012. - 959 s., [1] k. tabl. skł.
- (Elita Rzeczypospolitej; T. 9)
2892. MINAUDIER Jean-Pierre: Histoire de l’Estonie et de la nation estonienne. - Paris: Harmattan, 2007. - 402 s.: mapy.
- (Bibliothècque finno-ougrienne; 17). Bibliogr. s. 385-394
2893. MULEVIČIŪTĖ Jolita: Besotis
žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra
1865-1914. (An insatiable look: Lithuanian
art and visual culture from 1865 to 1914). Vilnius: Liet. Kult. Tyrimų Inst., 2012. - 303,
[1] s.: il. Bibliogr. s. 282-291. Sum.
2894. NORTH Michael: Geschichte der
Ostsee: Handel und Kulturen. - München, 2011
Rec.: SEPPEL Marten, Forsch. z. Balt. Gesch. 2012
Bd. 7 s. 197-200
2895. OGLE Kristīne: Saints of catholic
spiritual orders in the artistic heritage of Polish Livonia // In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: streszczenia wystąpień [..]. - Białystok,
2012. - S. 177-179
2896. OMILANOWSKA
Małgorzata:
Nadbałtyckie Zakopane: Połąga w czasach
Tyszkiewiczów. - Warszawa, 2011
Rec.: ILKOSZ Jerzy, Borussia 2012 [nr] 52 s. 253-256
2897. PAČKAUSKIENĖ Aušra: Garsūs
Lietuvos žydai. [Znani litewscy Żydzi]. Vilnius: Europos Namai, 2008. - 122, [1] s.:
portr.
PETRAUSKAS R.: Mediewistyka polska a historiografia litewska... = poz. 377
2898. PIWOWAR Jolanta: O stereotypach Litwina w Polsce i Polaka na Litwie //
In: W mazowieckiej przestrzeni kulturowej:
prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza. - Warszawa,
2007. - S. 521-529
2899. PLAAT Jaanus, MAASIK Arne:
Õigeusu kirikud, kloostrid ja kabelid Eestis
= Pravoslavnye cerkvi, monastyri i časovin
v Estonii. - Tallinn: Eesti Kunstiakad., 2011.
- 1002 s.: il., mapy
Tekst równol. w jęz. est., ros. i ang.
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, Forsch. z. Balt.
Gesch. 2012 Bd. 7 s. 244-247
Inne kraje bałtyckie
223
2900. PLAKANS Andrejs: A concise history of Baltic states. - Cambridge, 2011
423 s.: il., mapy, tab., wykr. - (Quellen und
Studien zur baltischen Geschichte; Bd. 22)
Rec.: KASEKAMP Andres, J. Balt. Stud. 2012 Vol.
43 nr 1 s. 135-137. - PAUKSENS Kristina, Forsch. z. Balt.
Gesch. 2012 Bd. 7 s. 200-206
Treść: BRÜGGEMANN Karsten, WOODWORTH
Bradley D.: Entangled pasts: Russia and the Baltic region
s. 3-26. - SELART Anti: Livland: ein russisches Erbland?
s. 29-65. - FILÛŠKIN Aleksandr I.: Der Livländische
Krieg ist der „Heilige Krieg”: die europäische und die
russische Perspektive s. 67-88. - TUCHTENHAGEN
Ralph: Russische Herrschsftslegitimation und Bilder von
den Beherrschten in den russländischen Ostseeprovinzen (Generalgouvernements St. Petersburg, Estland, Livland) im 18. Jahrhundert s. 89-110. - BRÜGGEMANN
Karsten: The Baltic provinces and Russian perceptions
in late imperial Russia s. 111-141. - PRIVITELLI Tobias:
Reopening the window to the West: the Soviet perception
of the Baltic states in the interwar period s. 143-165. - PETRUHNICEV Nikolaj N.: The Baltic strategy of Peter the
Great s. 169-189. - KOVAL’ČUK Svetlana: Der baltische
Generalgouverneur Fürst Aleksandr A. Suvorov [18041882] und die Verfolgung der Altgläubingen in Riga s.
191-214. - WEEKS Theodore R.: Lithuanians and russification in the late imperial period s. 215-224. - SCHWEITZER Robert: Quasikonstitutionelle Herrschaft ohne
„Regierungspartei”: das Dilemma der angemessenen
Vertretung gesamtstaatlicher Interessen Russlands in der
autonomen „Grenzmarken” des Russischen Reichs s. 225242. - ANDREEVA Natalia S.: Die „baltische Frage” und
die Reformpolitik der Regierung in den Ostseeprovinzen
zu Beginn des 20. Jahrhunderts s. 243-285. - WIEBE Katja: Die Perspektive der russischen Literatur des späten
Zarenreichs auf den „Norden” (Estland und Finnland)
s. 289-305. - NÕMM Jelena, GUZAIROV Timur: Soviet
propaganda and the formation of the image of Estonia in
Soviet printed media, 1920-1940 s. 307-318. - GUZAIROV Timur: The image of Estonians in early Soviet printed media s. 319-327. - NAZAROVA Evgeniâ L.: Latvians
in the service class of the Russian Empire s. 332-343. TARKIAINEN Ülle: Estland and Livland as test areas for
agricultural innovation in the Russian Empire in the 19th
century s. 345-364. - KURILO Ol’ga [V.]: Deutschbalten
und ihr Blick auf Russland und das Baltikum (Ende des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts) s. 365-399
2901. POLANOWSKA Jolanta: Ogród
w Warklanach: dzieło właściciela Michała
Jana Borcha i architekta Vincenza de Mazottiego. Biul. Hist. Sztuki 2012 R. 74 nr 3/4 s.
551-599, il., faks. Sum.
2902. POĻU kultūras zīmes Latvijā = Śladami kultury polskiej na Łotwie / teksti Irēna
Bākule [et al.]. - [Riga]: Latv. Poļu Savieniba,
2007. - 139, [1] s.: il.
2903. PUODŽIUKIENĖ Dalė: Research
of the evolution of wooden manor architecture in Lithuania: historical sources and their
interpretation // In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: streszczenia wystąpień [..]. - Białystok, 2012. - S. 207-209
2904. PURVINAS Martynas: Rytų Lietuvos kaimų istorinė raida: mokslo monografija. Kn. 1. [Historyczny rozwój wsi we
wschodniej części Litwy] / Kauno Technologijos Universitetas. Architektūros ir Statybos Institutas. - Kaunas: Technologija, 2010.
- 707, [1] s.: il., mapy. - (Lietuvos Kaimų
Istorinė Raida). Bibliogr. s. 645-678. Sum.
2905. RĄCZKA Teresa: Księgozbiory
polskich Inflantczyków w świetle nieznanych
archiwaliów (koniec XVIII-XIX w.) // In:
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: streszczenia
wystąpień [..]. - Białystok, 2012. - S. 211-212
2906. RUSSKIE v istorii i kul’ture Litvy:
russkoe kul’turno-istoričeskoe nasledie Litvy:
istoriko-biografičeskie očerki / sost. Inessa
Makovskaâ, Andrej Fomin. - Vil’njus: Vaga,
2008. - 518, [2] s.: il., faks. Bibliogr. s. 507-509
2907. RUSSLAND an der Ostsee: imperiale Strategien der Macht und kulturelle
Wahrnehmungsmuster (16. bis 20. Jahrhundert) / hrsg. v. Karsten Brüggemann, Bradley
D. Woodworth. - Wien: Böhlau, 2012. - XIV,
2908. RYŽAKOVA Svetlana I.: Historica Lettica: nacional’naâ istoriâ i etničeskaâ
identičnost’: o konstruirovanii i kul’turnom
referirovanii prošlogo latyšej. - Moskva: Inst.
Etnologii i Antropologii RAN, 2010. - 597 s.:
il. Bibliogr. s. 500-566
Rec.: MINTAURS Mārtiņš, Forsch. z. Balt. Gesch.
2012 Bd. 7 s. 234-240
2909. SAKRĀLĀS arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā / sastād. Marina Levina. - Rīga: Neputns, 2010. - 471 s.: il., mapy.
- (Mākslas Pieminekļi Latvijā). Bibliogr. s.
436-445
Toż w jęz. ang. pt.: The heritage of religious architecture and art in Riga. - Rīga, 2010
224
Inne kraje bałtyckie
2910. ŠALIS ta Lietuva...: 1000 svarbiausių šalies istorijos akimirkų. (Kraj Litwa ...:
1000 najważniejszych momentów z historii kraju) / [sud.] Ona Pečiulienė. - Vilnius:
Mokslo ir Encikl. Leid. Inst., 2009. - 703, [1]
s.: il., faks., mapy
2911. SIERŻĘGA Paweł: U podstaw Naruszewiczowskiej wizji Litwy i stosunków
polsko-litewskich // In: Historia - mentalność - tożsamość: studia z historii, historii historiografii i metodologii historii. - Poznań,
2010. - S. 81-93
skiej; T. 10) (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B; nr 77)
2918. WITTRAM Heinrich: Einblicke
in die baltische Kirchengeschichte: Bewährungsproben in einer Ostseeregion. - Rheinbach: CMZ, 2011. - 544 s.: il. - (Dokumente
aus Theologie und Kirche; Bd. 9)
2919. WÖRSTER Peter: Einige Gedanken zur Kulturgeschichte Mitaus: „Rekonstruktionen” - auch anhand von Archivbeständen. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2012 Bd. 59
s. 197-209
2912. STEINKE Dimitri: Die Zivilrechtsordnungen des Baltikums unter dem Einfluss ausländischer, insbesondere deutscher
Rechtsquellen. - Göttingen: V&R unipress,
2009. - 243 s. - ( Osnabrücker Schriften zur
Rechtsgeschichte; 16)
2920. YČAS Jonas: Biržai: tvirtovė, miestas ir kunigaikštystė: istorijos eskizas. (Birże:
twierdza, miasto i księstwo: szkic historyczny). - Kaunas: Candela, 2009. - XV, 191, [2]
s.: il., mapa
2913. UKMERGĖS žydų bendruomenės
istorija: (datos, dokumentai, faktai) / sud.
J[ulius] Zareckas. - Ukmergė: Valdo l-kla,
2008. - 136 s.
2921. ZALKIN Mordechai: Naujos Lietuvos žydų istorijos perspektyvos. (New
perspectives of Jewish history in Lithuania).
- Vilnius: Žara, 2009. - 203, [1] s. Sum.
2914. ULANOWSKA Stefania: Pūļu Inflantejis Latvīši, i seviški Rēzeknis apriņka
Viļānu pogosta: etnografiskys tāluojums. [Łotysze Inflant Polskich, a w szczególności gminy wielońskiej powiatu rzeżyckiego: obraz etnograficzny] / atb. red. Aleksej V. Andronov,
Lidija Leikuma. - Reiga: Latv. Univ., 2011. - V,
[1], 501, [1] s. - (Latgalistikys Biblioteka; 2)
2922. ZILGALVIS Jānis: Neogotika Latvijas arhitektūrā. [Łotewska architektura
neogotycka]. - Rīga: Zinātne, 2005. - 359 s.:
il., mapy. - (Latvijas arhitektūras un mākslas
pieminekļi)
Reprint wyd.: Kraków, 1891
2915. VAŠKEVIČIŪTĖ Ilona: Žiemgalos etninės ribos. (On ethnic boundaries of
Semigallia). Lituanistica 2012 T. 58 Nr. 1 s.
36-50, il., mapy. Sum.
2916. VILNIUS: Geschichte und Gedächtnis einer Stadt zwischen den Kulturen
/ hrsg. v. Martin Schulze Wessel [et al.]. Frankfurt/M., 2010
Rec.: LAINVOO Linda, Forsch. z. Balt. Gesch. 2012
Bd. 7 s. 295-298
2917. WILEŃSKI słownik biograficzny:
suplement / oprac. Mieczysław Jackiewicz. Bydgoszcz: Tow. Miłośn. Wilna i Ziemi Wil.,
2012. - 331 s. - (Encyklopedia Ziemi Wileń-
2. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 156, 178, 197, 199, 213, 216, 240, 333, 334,
340, 342, 357, 360, 366, 370, 429, 518, 524, 536, 641, 654,
698, 817, 1266, 1274, 1377, 1934-1936, 1957, 1969, 1981,
2015, 2047, 2086, 2095, 2371, 2724, 2793, 2795, 2796,
2798, 2802, 2818, 2870, 2876, 2907, 3043, 3157, 3302,
3345, 3410, 3534
2923. ABRAOMAS Kulvietis: pirmasis
Lietuvos reformacijos paminklas: Abraomo
Kulviečio „Confessio fidei” ir Johanno Hopijaus „Oratorio funebris”: studija, faksimilė, komentuotas leidimas, vertimas i lietuvių
kalbą. (Abraomas Kulvietis: the first recorded
text of the Lithuanian reformation) / par.
Dainora Pociūtė; Vilniaus Universitetas. Vilnius: Liet. Literaturos ir Tautosakos Inst.,
2011. - 205, [2] s.: il. - (Monumenta Reformationis Lithuanicae; T. 1)
Inne kraje bałtyckie
2924. AJALOOARHIIVI
varasalvest:
dokumente Eesti ajaloost Rootsi ja Vene ajal
(17.-20. sajandi algul). (Aus der Schatzkammer des Historischen Archivs: Dokumente
aus der Geschichte Estlands zur Zeit Schwedens und Russlands (17. - Beginn des 20.
Jahrhunderts)) / koost. Kersti Lust [et al.].
- Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2011. - 605 s.: il.,
mapy
Rec.: RANNAST-KASK Liisi, Forsch. z. Balt. Gesch.
2012 Bd. 7 s. 218-220
2925. AKTA synodów prowincjonalnych
Jednoty Litewskiej 1626-1637 / wst. i oprac.
Marzena Liedke, Piotr Guzowski. - Warszawa, 2011
Rec.: BAGIŃSKA Elżbieta, Stud. Podlaskie 2012 T.
20 s. 287-292. - PTASZYŃSKI Maciej, Liet. Ist. Metraštis
2011 [nr] 2 (dr. 2012) s. 156-158
2926. AKTA ugody kiejdańskiej / przekł.
i oprac. Wojciech Gąsowski [et al.]. Teka Historyka 2012 z. 43 s. 183-192
225
s.: il., faks. - (Fontes et Studia Historiae Universitatis Vilnensis)
Źródła do dziejów Akademii Wileńskiej.
Tekst równol. w jęz. łac. i lit.
2931. LIETUVOS Metrika = Lithuanian
Metrica = Litovs’ka Metrika / Lietuvos Istorijos Institutas; National Academy of Sciences
of Ukraine. Institute of History of Ukraine.
- Vilnius
Kn. Nr. 32: (1548-1549): užrašymų knyga 32 / par. Andrii Blanutsa [et al.]. - 2012.
- XIX, 143, [1] s.
2932. METRYKA litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego:
Księstwo Żmudzkie 1690 r. / oprac. Grzegorz
Błaszczyk. - Warszawa, 2009
Rec.: KOSMAN Marceli, Stud. Źródłoznawcze 2012
[T.] 50 s. 180-181
Rec.: BŁASZCZYK Grzegorz, Kwart. Hist. 2012 R.
119 nr 1 s. 150-154
2933. PABAISKO dekanato vizitacija
1782-1784 m. atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokubo Masalskio parėdymu. [Wizytacja
dekanatu pobojskiego 1782-1784 r. odbyta
z polecenia biskupa wileńskiego Ignacego
Jakuba Massalskiego] / par. Algirdas Antanas
Baliulis; Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. - Vilnius, 2010. - X, 366, [1] s.: il., mapy.
- (Lietuvos Istorijos Šaltiniai; T. 9)
HORMUTH D.: Livonia est omnis divisa in partes
tres... = poz. 355
Rec.: ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ Ramunė, Ist.
Šaltinių Tyrimai 2011 [T.] 3 s. 207-211. - JODCZYK
Krzysztof, Prz. Hist. 2012 T. 103 z. 1 s. 215-223
2927. AKTA zjazdów stanów Wielkiego
Księstwa Litewskiego. T. 2: Okresy panowań
królów elekcyjnych XVI-XVII wiek / oprac.
Henryk Lulewicz. - Warszawa, 2009
2928. K PREDYSTORII Livonskoj vojny:
prodoloženie dnevnika livonskogo posol’stva
1557 g. v Moskvu v Švedskom gosudarstvennom arhive / [sost.] Marina B. Bessudnova.
Stud. Slavica et Balcanica Petropolitana 2012
no 1 s. 153-172
2929. KELCH Christian: Liivimaa ajaloo
järg. [Historia Inflant, ciąg dalszy] / tõlk. Ivar
Leimus. - Tartu: Kirjastus Eesti Ajalooarhiiv,
2009. - 436 s.
2930. LIBER extraordinarius provincialis = Ypatingoji provinijolo knyga / par.,
translit. ir iš lot. kalbos verte Irena Katilienė;
Vilniaus Universitetas; Vilniaus Universiteto
Biblioteka; Mokslinių Tyrimų ir Paveldo
Rinkinių Centras. - Vilnius, 2012. - 581, [4]
2934. PIRMASIS Lietuvos Statutas
Žemaitijoje. (The First Statute of Lithuanian in Žemaitija) / [par.] Irena Valikonytė.
Ist. Šaltinių Tyrimai 2011 [T.] 3 s. 179-194.
Sum.
2935. TRAKTAT z Kuronią z 28 grudnia
1229 roku / oprac. i tłum. Joanna Wyżlic. Meritum (Olsztyn) 2011 T. 3 s. 163-167
Wersja elektron.: http://meritumuwm.files.wordpress.com/2014/01/meritum-t-3-20113.pdf [dostęp: 17
IV 2014].
Tekst równol. w jęz. łac. i pol.
2936. 1812 [TŪKSTANTIS aštuoni dvyliktas] metų Lietuvos laikinosios vyriausybės
komisijos posėdžių protokolai. (Dziennik
czyn[n]ości Tymczasowego Rządu Litewskiego) / par. Virgilijus Pugačiauskas. - Vilnius:
226
Inne kraje bałtyckie
Liet. Ist. Inst. L-kla, 2012. - 357, [1] s.: faks.
Sum. Streszcz.
2937. ŽEMAIČIŲ vyskupijos vizitacijų
aktai (1611-1651 m.) / par. Liudas Jovaiša. Vilnius, 2011
Rec.: BARONAS Darius, Ist. Šaltinių Tyrimai 2012
[T.] 4 s. 330-331
2938. ŽEMAIČIŲ vyskupo Kazimiero
Paco 1675-1677 m. sudaryti vizitacijų aktai /
par. Mindaugas Paknys. - Vilnius, 2011
Rec.: BARONAS Darius, Ist. Šaltinių Tyrimai 2012
[T.] 4 s. 328-329
—————
2939. AGLONIETIS Pēteris: Owoce
misyjnej działalności św. Jacka Odrowąża
w krajach bałtyckich // In: Św. Jacek Odrowąż
- Apostoł Północnej Europy: międzynarodowe sympozjum [...]. - Roma, 2012. - S. 43-49.
Streszcz. w jęz. wł.
2940. ALMA Mater Vilnensis: Vilniaus
Universiteto istorijos bruožai / red. kol. Alfredas Bumblauskas [et al.]. - Vilnius: Viln.
Univ. L-kla, 2009. - 1030, [1] s.: il., faks.,
mapy. - (Fontes et Studia Historiae Universitatis Vilnensis). Sum. Streszcz.
Wyd. 2: Vilnius, 2012
2941. ALTTOA Kaur, KRIISKA Aivar:
Über die Bürgerhäuser des mittelalterlichen
Narwas. Balt. J. Art Hist. 2011 Vol. 3 (dr.
2012) s. 441-463, il. Zsfg. Streszcz. w jęz. łot.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/bjah/
article/view/825/803 [dostęp: 20 XI 2013]
2942. ANDRESEN Andres: Eestimaa kirikukorraldus 1710.-1832.: riigivõimu mõju
institutsioonidele ja õigusele. [Estońska konstytucja kościelna 1710-1832: wpływ państwa
na instytucje oraz prawo]. - Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. - 215 s.
2943. BAGIŃSKA Elżbieta: Edukacja
kaznodziejów ewangelicko-reformowanych
na Litwie w XVII wieku. Stud. Podlaskie 2012
T. 20 s. 55-74. Sum. Sod.
2944. BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara: Mykolas Juozapas Römeris (1778-1853): bajo-
ro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje
pusėje. - Vilnius, 2011
Rec.: WISNER Henryk, Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 3 s.
145-147
2945. BĀKULE Irēna, SIKSNA Arnis:
Rīga ārpus nocietinājumiem: pilsētas plānotā
izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz Pirmajam pasaules karam. (Riga beyond the
walls: the city’s planned growth and transformation from the 17th century to the First
World War). - Rīga: Neputns, 2009. - 247 s.:
il., mapy, pl.
2946. BALCEREK Mariusz: Hercogs Vilhelms un Kurzeme Zviedrijas plānos 1616.1617. gadā. Ventspils Muzeja Raksti 2009
[sēj.] 6 s. 23-30
2947. BALCEREK Mariusz: Księstwo
Kurlandii i Semigalii w wojnie Rzeczypospolitej ze Szwecją w latach 1600-1629. - Poznań:
Wydaw. Pozn., 2012. - 448 s.: il., mapy, tab.
Bibliogr. s. 412-434. Sum.
2948. BALTIJSKIJ vopros v konce XVXVI v.: sbornik naučnych statej / red. Aleksandr I. Filûškin Aleksandr I. - Moskva,
2010
Rec.: ADAMSON Andres, Forsch. z. Balt. Gesch.
2011 Bd. 6 s. 269-274
2949. Die BALTISCHEN Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung: Livland, Estland, Ösel, Ingermanland,
Kurland und Lettgallen: Stadt, Land und
Konfession 1500-1721. Tl. 4 / hrsg. v. Matthias Asche, Werner Buchholz, Anton Schindling. - Münster: Aschendorff, 2012. - 215 s.: il.
- (Katholisches Leben und Kirchenreform im
Zeitalter der Glaubensspaltung; 72)
Treść: GERSTMEIER Markus, KODRES Krista: Der
Hauptaltar des Revaler/Tallinner Doms (Tallinna toomkirik) s. 15-25. - HIRSCHHEYDT Magnus v.: Regentenlisten und Übersichten zu den höchsten geistlichen und
weltlichen Amtsträgern in den baltischen Landen 15001721 s. 27-38. - GERSTMEIER Markus, SPĀRĪTIS Ojārs,
OLESEN Jens E.: Livländische Herrscherikonographie:
die letzten Fürstbischöfe / unter Mitarb. v. Wolf v. Buchholtz s. 37-66. - TRINKERT Julia, GERSTMEIER Markus,
SPĀRĪTIS Ojārs: Kurländische Herrscherikonographie:
die Herzöge zu Livland, von Kurland und Semgallen aus
dem Hause Kettler / unter Mitarb. v. Wolf v. Buchholtz
s. 67-97. - KREEM Juhan: Die livländische Reformation
Inne kraje bałtyckie
im Spiegel der estnischen Geschichtswissenschaft s. 99121. - KĻAVA Valda: Die livländische Reformation im
Spiegel der lettischen Geschichtswissenschaft s. 123-146.
- MICHALSKI Sergiusz: „Hölzer wurden zu Menschen”:
die reformatorischen Bilderstürme in den baltischen
Landen zwischen 1524 und 1526 s. 147-162. - GERSTMEIER Markus, SPĀRĪTIS Ojārs: Der deutschbaltische
Blick auf die Reformation: Glasfenster der Eckeschen Kapelle am nördlichen Seitenschiff des Rigaer Doms (1884)
s. 163-170
Tl. 3 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 2726
Rec.: SELART Anti, Forsch. z. Balt. Gesch. 2012 Bd. 7
s. 215-218 [rec. dot. cz. 2-3]
2950. BARONAS Darius: Žemaičių
krikštas Jono Dlugošo „Kronikos” šviesoje.
(The conversion of Žemaitija to the Roman
Catholic faith as seen through the chronicle
of Jan Długosz). Ist. Šaltinių Tyrimai 2011
[T.] 3 s. 23-30. Sum.
2951. BARONAS Darius, DUBONIS
Artūras, PETRAUSKAS Rimvydas: Lietuvos istorija. T. 3: XIII a. - 1385 m.: valstybes
iškilimas tarp Rytu ir Vakaru. - Kaunas, 2011
Rec.: LIEPUONIUS Vladas, Liet. Ist. Stud. 2012 T. 30
s. 197-199
2952. BARZDEVIČA Margarita: Rīga
zviedru laika kartēs un plānos 1621-1710.
(Riga in the maps and plans from the Swedish time 1621-1710). - Rīga: Latv. Vēst. Inst.
Apgāds, 2011. - 279 s.: il., mapy, pl. Sum.
2953. BAUBLYS Arūnas: Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sionodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės
inteligentijos formavimas 1795-1830 metais
/ Klaipėdos Universitetas. Humanitarinių
Mokslų Fakultetas. Teologijos Katedra ir Evangeliškosios Teologijos Centras. - Vilnius, 2006
Rec.: BALSYS Rimantas, Res Humanitariae 2007 T.
1 s. 160-164 [wersja elektron.]: http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2007_11.pdf [dostęp: 3
XII 2014]
2954. BEAUVOIS Daniel: Wilno: polska
stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 18031832. - Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocł.,
2010. - 824, [1] s., [1] k. tabl. skł., [27] s. tabl.:
il., mapy, tab., wykr. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis; No 3203). Bibliogr. s. 768783. Sum.
Dodr.: Wrocław 2012
227
2955. BEDNARSKI Łukasz: Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prz. Wschodnioeurop. 2012 [T.] 3 s. 29-40. Sum.
2956. BERESNEVIČIUS Gintaras: Palemono mazgas: Palemono legendos periferinis turinys: religine istorine studija. - Vilnius:
Sapnų sala, 2003. - 110, [1] s.: il., mapa
Analiza legendy o księciu lit. Palemonie
2957. BERĶIS Aleksandrs V.: Kurzemes
hercoga Jēkaba drošibas politika no 1638.
līdz 1658. gadam. (The active foreign policy
of duke James from 1638 to 1658). Militārais
Apskats 2009 Nr. 3/4 s. 61-77, il., mapy. Sum.
Wersja elektron.: http://doc.mod.gov.lv/lv/ma/2009/
3/files/ma_2009_3__4_%28132_133%29_internets.pdf
[dostęp: 19 II 2014]
2958. BESSUDNOVA Marina B.: Zamki
Livonskogo ordena na rubeže XV-XVI vekov.
Stud. Teutonica 2012 Vyp. 1 s. 70-78. Sum.
2959. BORUKS Arturs: Zemes lustrācija
un valaku reforma Latgalē (16. gs. otrā puse
- 18. gs.). Acta Latgalica 2004 [sēj.] 13 s. 119131
Dot. reformy rolnictwa w Inflantach
2960. BRUŽAITĖ Reda: Klebonų rezidavimo problema Vilniaus ir Žemaičių vyskupijose XV amžiuje-XVI amžiaus trečiajame
ketvirtyje. (Vilnius and Samogitian dioceses
parsons’ (non)residence in the 15th - third
quarter of the 16th century). Liet. Ist. Stud.
2012 T. 29 s. 54-70. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo29.pdf [dostęp: 7 V
2014]
2961. BRZOZECKI Sławomir: Dominikanie prowincji litewskiej w 1818 roku:
studium prozopograficzne // In: Między Rzymem a Nowosybirskiem: księga jubileuszowa
dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ.
- Lublin, 2012. - S. 49-65: tab.
2962. BUMBLAUSKAS Mangirdas: Dėl
christianizacijos proceso Žemaitijoje. (On
christianization process in Samogitia) // In:
Tai, kas išlieka. - Vilnius, 2009. - S. 185-208.
Sum.
228
Inne kraje bałtyckie
BUŠA I.: Istoriografiâ kontaktov žitelej territorii
Latvii... = poz. 339
2963. CAKULS Jānis: Livonijas Romas
katoļu baznīcas valsts XIII-XVI gs. - Rīga:
Rīgas Metropolijas Kūrija, 2007. - 240 s.: il.,
mapy
2964. ČAPAITĖ Rūta: List jako narzędzie komunikacji wielkiego księcia litewskiego Witolda. Stud. Źródłoznawcze 2012 [T.] 50
s. 41-56. Sum.
2965. ČAPAITĖ Rūta: Štodzënnae žyccë Vitaǔta, vâlikaga knâzâ litoǔskaga, u
perapìscy âgo sučasnìkaǔ. Arche 2009 No. 9
s. 20-38. Sum.
2966. ČAPAITĖ Rūta: Ślązacy na dworze wielkiego księcia litewskiego w pierwszej
połowie XV wieku // In: Podróże i migracje
w Europie Środkowej. - Katowice, 2012. - S.
45-73. Zsfg.
2967. ČERPINSKA Anita: Krievijas
impērijas Baltijas guberņu aizsardzības
plānošana 1810.-1812. gadā. (Planning defence of the Baltic Provinces of the Russian Empire in 1810-1812) // In: Vēsture:
avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XIX
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli.
- Daugavpils, 2010. - S. 65-70. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/954/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIII_2010.pdf?1358357547 [dostęp: 16 X 2014]
2968. ČIVILYTĖ Agnė: In search of at
theoretical assessment of bronze age society
in the Baltic countries. Archaeol. Baltica 2012
[T.] 18 s. 14-27. Streszcz. w jęz. lit.
2969. CZYŻ Anna Sylwia: Kalwaria
Żmudzka: zapomniana fundacja biskupa Jerzego Tyszkiewicza [1596-1656] // In: Pielgrzymowanie i sztuka: Góra Świętej Anny
i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Wrocław, 2005. - S. 485-498: il. Sum.
2970. DETTLAFF
Marek
Adam:
Pranciskonų pradžia Lietuvoje XIII-XV
amžiuje. (The beginning of the Franciscan
Order in Lithuania in the 13th-15th centuries). Liet. Katalikų Mokslo Akad. Metraštis
2012 T. 36 s. 15-24. Sum.
2971. DONECKER Stefan: Arbeiten und
Projekte des Dorpater Professors Friedrich
Menius [1593/1594?-1659] in den 1630er
Jahren. Forsch. z. Balt. Gesch. 2011 Bd. 6 s.
31-60. Sum.
2972. DONECKER Stefan: An itinerant sheep, and the origins of the Livonians:
Friedrich Menius’s [1593/94-1659] Syntagma
de origine Livonorum (1635). J. Balt. Stud.
2012 Vol. 43 nr 1 s. 1-20
2973. DRUNGILIENĖ Gita: Kauno ir
Kražių benediktinių įžadų aktai (XVII a.XIX a. 2 pusė). (Acts of solemn profession of
Kaunas and Kražiai Benedictine Nuns (XVII
c.-XIX c. 2nd half)) // In: Benediktiniškoji
tradicija Lietuvoje. - Vilnius, 2008. - S. 95114: il., wykr. Sum. s. 313
2974. DUBONIS Artūras: Karaleǔstva
Mindoǔga. Arche 2009 No. 9 s. 9-19. Sum.
2975. DUBONIS Artūras: Kelios Lietuvos istorinės geografijos XIII-XIV a. problemos: tarp teorijos ir šaltinių tyrimų praktikos. (On some problems of 13-14 th c.
Lithuanian historical geography: between
a theory and a practical investigation of the
sources). Ist. Šaltinių Tyrimai 2011 [T.] 3 s.
11-22. Sum.
2976. DUBONIS Artūras: Traidenis:
monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje
(1268-1282). - Vilnius, 2009
Rec.: DĄBROWSKI Dariusz, Zap. Hist. 2012 T. 77 z.
1 s. 159-163
2977. DYBAŚ Bogusław: Kurzeme un
Kurzemes tematika Polijas-Lietuvos Seimos
16. - 18. gs. Ventspils Muzeja Raksti 2009
[sēj.] 6 s. 249-262
2978. DYBAŚ Bogusław: Livonijos unijos: pastabos dėl Lenkijos ir Lietuvos Respublikos struktūros // In: Liublino unija: idėja ir
jos tęstinumas: tarptautinės mokslinės konfe-
Inne kraje bałtyckie
rencijos [...]. - Vilnius, 2011. - S. 315-320
Toż w jęz. pol. pt.: Unie inflanckie: uwagi o strukturze polsko-litewskiej Rzeczypospolitej s. 321-325
2979. DYGDAŁA Jerzy: Szembek Franciszek Jakub (ok. 1700-1765), wojewoda inflancki // In: Pol. słownik biogr. T. 48. - Warszawa, 2012. - S. 52-54
2980. EESTI ajalugu. [K.] 2: Eesti keskaeg. [Historia Estonii. T. 2: Estońskie średniowiecze] / Tiina Kala [et al.]; koostanud ja
toim. Anti Selart; Tartu Ülikooli Ajaloo ja Arheoloogia Instituut. - Tartu, 2012. - 456 s.: il.
T. 1 ukazał się w 1937 r.
2981. EIHMANE Eva: Rīgas arhibīskapa
un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku
Livonijā. [Walki o władzę w średniowiecznych Inflantach między arcybiskupem ryskim i zakonem krzyżackim]. - Rīga: LU
Akad. Apgāds, 2012. - 123 s.: mapy. - (Latvijas Vēstures Mazā Bibliotēka). Bibliogr. s.
119-123
Rec.: MUGURĒVIČS Ēvalds, Latv. Vēstures Inst.
Žurn. 2012 Nr. 4 s. 175-177
2982. FILÛŠKIN Aleksandr I.: Livonskaâ vojna v „Sarmatiae Europeae descriptio”
Aleksandra Gvan’ini // In: Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės
istorijos
kraštovaizdis:
mokslinių straipsnių rinkinys [...]. - Vilnius,
2012. - S. 221-238. Streszcz. w jęz. lit. Sum.
2983. FILÛŠKIN Aleksandr I.: Osobennosti rasskaza o Livonskoj vojne hroniki Ioganna Rennera [1525-1583/1584]. Stud. Slavica et Balcanica Petropolitana 2011 no 1 s.
93-100. Sum.
2984. GARGŽDŲ istorija LDK laikotarpiu / sud. Egidijus Miltakis; Gargždų Krašto
Muziejus. - Klaipėda, 2009. - 239, [1] s.: il.,
faks., mapy
Historia miasta Gorżdy w okr. kłajpedzkim
2985. GĄSSOWSKA Maja: Echa wielkiej
polityki europejskiej w przekazach inflanckich w XIV-XV wieku // In: Kościół i społeczeństwo: studia nad obiegiem informacji
i konfliktami zbrojnymi w dawnych i nowych
wiekach. - Warszawa, 2012. - S. 31-41
229
2986. GĄSSOWSKA Maja: Ostatnia misja Gottschalka Remmelingrode w służbie
civitatis Revaliensis (1494 rok) // In: Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem?: społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu
i w czasach nowożytnych. - Warszawa, 2012.
- S. 229-241. Sum.
2987. GIRININKAS Algirdas: Baltų
kultūros ištakos. [D.] 1. (Origins of the culture of the Balts) / Klaipėdos universitetas.
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
institutas. - Klaipėda, 2011. - 284, [1] s.: il.,
mapy. Bibliogr. s. 222-253. Sum.
2988. GIRININKAS Algirdas: Lietuvos
archeologija. [T.] 1: Akmens amžius. [Epoka
kamienia] / ats. red. Vladas Žulkus; Klaipėdos
universitetas. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. - Vilnius, 2009. - 327,
[1] s.: il., mapy. Bibliogr. s. 274-297. Sum.
2989. GIRININKAS Algirdas: The structure of the economy and society in the early
bronze age in Lithuania. Archaeol. Baltica
2012 [T.] 18 s. 28-42, il., mapy, tab. Streszcz.
w jęz. lit.
2990. GODEK Sławomir: III Statut Litewski w dobie porozbiorowej. - Warszawa:
Wydaw. Uniw. Kard. S. Wyszyńskiego, 2012.
- 810 s. Bibliogr. s. 718-792. Sum.
2991. GOETZE Dorothée: Ein Abenteuer des Dreissigjährigen Krieges: Christian
Dietrich von Czernichow und seine Diversionspläne gegen die Insel Ösel 1645 und
1648. Forsch. z. Balt. Gesch. 2012 Bd. 7 s. 3560. Sum.
Dot. konfliktu szwedzko-duńskiego
2992. GRALA Marcin: Wizerunek Jagiełły i Litwy w utworach tzw. cyklu kulikowego
// In: Regiones euxinum spectantes: stosunki
kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni
dziejów. - Kraków, 2012. - S. 109-132
2993. GRANICY Litvy: tysâčletnââ istoriâ / red. Loreta Daukšytė. - Vilnius, 2010
Rec.: JAKOVĻEVA Mārīte, Forsch. z. Balt. Gesch.
2011 Bd. 6 s. 252-256
230
Inne kraje bałtyckie
2994. GUDAVIČIUS Edvardas: Palemono sumanymo klausimas. (Die Vorhabenssfrage Palemons). Liet. Ist. Stud. 2012 T.
30 s. 9-24. Zsfg.
Dot. mitycznego przodka Litwinów
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo30.pdf [dostęp: 20 V
2014].
2995. GUSTAFSON Sture: Den goda
svensktiden?: historia och upplevelser i Baltikum. [Szwedzkie dobre czasy?: historia i doświadczenia w krajach bałtyckich]. - Stockholm: Carlssons, 2012. - 376 s.: il.
2996. HRUSTALEV Denis G.: Severnye
krestonoscy: Rus’ v borbe za sfery vliâniâ v
Vostočnoj Pribaltike XII-XIII vv. T. 1-2. Sankt-Peterburg, 2009
Rec.: ŠNĒ Andris, Forsch. z. Balt. Gesch. 2012 Bd. 7
s. 206-212
2997. IBNEEVA Guzel’ V.: Liflândskij
landtag 1765 g. Izvestia Samarskogo Centra
RAN 2006 Spec. Vyp. s. 61-71
2998. JÄHNIG Bernhart: Verfassung
und Verwaltung des Deutschen Ordens und
seiner Herrschaft in Livland. - Berlin, 2011
Rec.: MILITZER Klaus, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2011 Bd. 57 (dr. 2012) s. 469-473. - MISĀNS
Ilgvars, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2012 Nr. 2 s. 173-176.
- OLIŃSKI Piotr, Ordines Militares 2012 Vol. 17 s. 206207. - VERCAMER Grischa, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2012 Jg. 61 H. 3 s. 476-478. - VORONOV Oleg V., Stud.
Teutonica 2012 Vyp. 1 s. 179-181
2999. JAKOVĻEVA Mārīte: Meždu
Šveciej i Pol’šej: tamožennaâ politika v
otnošenii kurlândskich portov vo vtoroj treti 17 veka // In: Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės
istorijos
kraštovaizdis:
mokslinių straipsnių rinkinys [...]. - Vilnius,
2012. - S. 255-276. Streszcz. w jęz. lit. Sum.
3000. JAMSKI Piotr: Antokolski ogród
Sapiehów w Wilnie // In: Studia nad sztuką
renesansu i baroku. T. 10: Programy ideowe
w przedsięwzięciach artystycznych w XVIXVIII wieku. - Lublin, 2010. - S. 403-424.
Sum.
3001. JANICKI Arkadiusz: Kurlandia
i Kurlandczycy w powstaniu listopadowym
w latach 1830-1831 // In: Stan badań nad
wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: streszczenia wystąpień [..]. Białystok, 2012. - S. 83-87
3002. JANICKI Arkadiusz: Kurlandia
w latach 1795-1915: z dziejów guberni i jej
polskiej mniejszości. - Gdańsk, 2011
Rec.: SZWARC Andrzej, Prz. Wsch. 2012 T. 12 z. 1
s. 209-215
3003. JANUŠKEVIČ Andrej: Liublino
unija ir Livonijos karas // In: Liublino unija:
idėja ir jos tęstinumas: tarptautinės mokslinės
konferencijos [...]. - Vilnius, 2011. - S. 51-56
Toż w jęz. pol. pt.: Unia lubelska a wojna inflancka
s. 57-61
3004. JĒKABSONS Ēriks: Rīgas pilsētas
un Žečpospolitas attiecības 1561. gadā - 17.
gs. sākumā: konflikti ar Daugavgrīvas pils
garnizonu. (Beziehungen zwischen der Stadt
Riga und dem Gesamstaat Polen-Litauen
(Rzeczpospolita) 1561-1600: Konflikte mit
der Garnison in der Festung Dünamünde/
Daugavgrīva). Latv. Arhīvi 2012 Nr. 1/2 s. 2760, faks. Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/Eriks_Jekabsons.pdf [dostęp:
19 II 2014]
3005. JĒKABSONS Ēriks: Žečpospoļitas
(Polijas-Lietuvas valsts) varas posms Latvijas
teritorijā 1561.-1795. gadā: stāvoklis latviešu
historiografijā. (The rule of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the territory of the
present-day Latvia (1561-1795): the state of
Latvian historiography). Latv. Vēstures Inst.
Žurn. 2012 [nr] 4 s. 32-56. Sum.
Dot. terminu „czasy polskie” w historiografii łotewskiej
3006. JEZIORSKI Paweł A.: Tragiczna
biografia Idziego Hylzena [1772-1800]: karta z dziejów Inflant polskich u schyłku XVIII
wieku // In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej:
streszczenia wystąpień [..]. - Białystok, 2012.
- S. 97-98
JURKIEWICZ J.: Od Palemona do Giedymina... =
poz. 185
Inne kraje bałtyckie
3007. KALA Tiina: Deutschsprachige
Handschriften des Mittelalters in Estland //
In: Manuscripta Germanica: deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas. - Stuttgart, 2012. - S. 13-27
3008. KALA Tiina: Gab es eine „nationale Frage” im mittelalterlichen Reval? Forsch.
z. Balt. Gesch. 2012 Bd. 7 s. 11-34. Sum.
3009. KANIOR Marian: Dzieje opactwa
benedyktyńskiego w Starych Trokach (14051844) // In: Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje. - Vilnius, 2008. - S. 17-44. Streszcz.
w jęz. lit. s. 309-310
3010. KENIŅŠ Indulis: Latvija gadsimtu
lokos. - Rīga: RaKa
D. 1: Aizvēsture un senvēsture. - 2003. 233 s.: il., mapy
D. 2: Viduslaiki: 13.-15. gadsimts. - 2005.
- 247 s.: il., mapy
231
KONOPLENKO A. A.: K voprosu o pričinach sliâniâ
Ternouskogo ordena... = poz. 1968
3015. KOSMAN Marceli: „Pompa funebris” u Vil’ni da času padzelaǔ Rèčy Paspalitaj (Karona i Vâlikae Knâstva Litoǔskae)
// In: Z gistoryi i kul’tury Vâlikaga Knâstva
Litoǔskaga / M. Kosman. - Minsk, 2010. - S.
303-359
3016. KOSMAN Marceli: Jogailaičių ir
Vazų Lietuvos paveikslas Henryko Senkevičiaus kūryboje // In: Liublino unija: idėja ir
jos tęstinumas: tarptautinės mokslinės konferencijos [...]. - Vilnius, 2011. - S. 413-421
Toż w jęz. pol. pt.: Obraz Litwy Jagiellonów i Wazów
w twórczości Henryka Sienkiewicza s. 422-430
3017. KOSMAN Marceli: Pamiž Nâmeckim ordènam, Russû i Pol’ŝaj: pačatki hrysciânizacyi VKL // In: Z gistoryi i kul’tury
Vâlikaga Knâstva Litoǔskaga / M. Kosman.
- Minsk, 2010. - S. 9-47
Dot. Łotwy do XV w.
3011. KESKAJA sild Padise ja Vantaa vahel = Keskiajan silta Padisen ja Vantaan. [Padise i Vantaa: średniowieczne mosty między
Padise i Vantaa] / toim. Erki Russow. - Padise:
Padise Vallavalitsus, 2012. - 351 s.: il., mapy
Tekst równol. w jęz. est. i fiń.
3012. KIAUPA Zigmantas: Lietuvos
istorija. T. 7 d. 1: Trumpas Lietuvos istorijos
XVIII amžius. [Historia Litwy. T. 7 cz. 1: Krótki wiek XVIII w historii Litwy]. - Vilnius: Petro Ofsetas, 2012. - 484, [1] s.: il., faks., mapy.
Bibliogr. s. 453-462
3013. KODRES Krista: Das „Geistliche
Gebäwde” der Kirche: the Lutheran Church
in early modern Estonia as a meeting place
of theological, social and artistic ideas // In:
Lutheran churches in early modern Europe.
- Farnham, 2012. - S. 333-375: il.
3014. KOLENDO Ireneusz T.: Stosunki
agrarne na ziemiach łotewskich na przestrzeni dziejów (zarys). Zesz. Wiejskie 2009 Z. 14
s. 83-110
Wersja elektron.: http://www.zw.uni.lodz.pl/tom/
zeszyt%20wiejski%2014.pdf [dostęp: 21 VII 2014]
3018. KOSMAN Marceli: Prablema staličnyh funkcyj Vil’ni da sârǔdziny XVII st. s.
// In: Z gistoryi i kul’tury Vâlikaga Knâstva
Litoǔskaga / M. Kosman. - Minsk, 2010. - S.
135-191
3019. KRAWCZUK Wojciech: The
sources on the early modern Livonia in the
Polish crown chancery books: the first years
of Sigismund III Vasa’s reign. Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2012 [nr] 2 s. 89-97. Streszcz.
w jęz. łot.
3020. KREEM Juhan: Federzeichnungen
in Revaler Kämmereibüchern: eine Quelle
für die Wahrnehmung der Stadt // In: Bild
und Wahrnehmung der Stadt. - Wien, 2012.
- S. 51-70
3021. KÜNG Enn: Die Börse in Narva
als Symbol ihrer Zeit. Forsch. z. Balt. Gesch.
2012 Bd. 7 s. 61-75, tab. Sum.
3022. KURAS Katarzyna: Szembek
Krzysztof Antoni (1667-1748), biskup inflancki // In: Pol. słownik biogr. T. 48. - Warszawa, 2012. - S. 81-89
232
Inne kraje bałtyckie
3023. KURAS Katarzyna: W drodze do
Mitawy w 1727 roku: podróże i ceremoniał
związany z obradami komisji kurlandzkiej //
In: Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem?:
społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych. - Warszawa, 2012. - S. 481-498: mapa. Sum.
3024. KUŚ Agnieszka: Między nienawiścią a miłością: namiętności w życiu pokolenia
braci rodzonych i stryjecznych Władysława
Jagiełły w ujęciu Jana Długosza // In: Cor hominis: wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością. - Wrocław,
2007. - S. 177-182
3025. LÄÄNEMERE provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16./17. sajandil. [K.] 3 / koost. Enn Küng. - Tartu, 2009
Rec.: LAUR Mati, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011 Bd. 6
s. 279-283
3026. DAS Leben auf dem Lande im
Baltikum: elf Beiträge zum 18. Baltischen
Seminar 2006 / hrsg. v. Jürgen Heyde; CarlSchirren-Gesellschaft e.V. - Lüneburg, 2012.
- 324 s.: il., mapy. - (Schriftenreihe Baltische
Seminare; Bd. 16)
Z treści: JAKOVĻEVA Mārīte: Deutsche und Undeutsche im Herzogtum Kurland im 17. und 18. Jahrhundert
zwischen rechtlichen Normen und alltäglicher Kommunikation s. 21-42. - DYBAŚ Bogusław: Der Piltener Adel
im 16. und 17. Jahrhundert: die Entstehung einer Adelsnation (Skizze über die Piltener Privilegien) s. 43-66. KÜNG Enn: Die Einrichtung des Postwesens in Est- und
Livland in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert s. 67-105.
- PĒTERSONE Pārsla: Der Ausbau der Postorganisation
in Livland im 18. und 19. Jahrhundert s. 105-128. - BARZDEVIČA Margarita: Einblicke in das Alltagsleben der
Einwohner des Rigaer Umlands (17./Anfang 18. Jahrhundert) s. 129-152. - PÕLTSAM-JÜRJO Inna: Neu-Pernau
und sein ländliches Hinterland am Anfang der Frühen
Neuzeit s. 153-172. - KVASKOVA Valda: Alltag in einem
Landstädtchen: Windau im 18. Jahrhundert s. 173-212. TARKIAINEN Ülle: Gut, Dorf und Bauernhof in Estland
und Livland im 17. Jahrhundert s. 213-232. - PÕLDVEE
Aivar: Zwischen Pflug und Fibel: Bauernschulmeister
und Leibeigenschaft in Est- und Livland im 17. Jahrhundert am Beispiel von Ignatsi Jaak [1670-1741] und Bengt
Adamson s. 233-272. - PLATH Ulrike: Kommunikation
als Drahtseilakt: Verwalter auf dem baltischen Gutshof in
der Frühen Neuzeit s. 273-314
3027. LEVĀNS Andris: Cum litterarum
testimonio: dokumentu producēšanas prakse
Rīgas bīskapijā 13. gadsimta sākumā: piezīmes par medievistikas un diplomātikas
attiecībām. (Cum litterarum testimonio: practice of document production in the bishopric
of Riga during the early 13th century: a sketch
of the relation between studies of medieval
history and diplomatics). Latv. Vēstures Inst.
Žurn. 2012 [nr] 1 s. 5-40. Sum.
3028. LIETUVOS katalikų dvasininkai
XIV-XVI a. / [aut.] Vytautas Ališauskas [et
al.]. - Vilnius, 2009
Rec.: ANTANAVIČIUS Darius, Ist. Šaltinių Tyrimai
2011 [T.] 3 s. 195-198
3029. LOTMAN Piret: Heinrich Stahli
[ok. 1599-1657] pastoraalne tegevus Rootsi
Läänemere provintsides 17. sajandi esimesel
poolel. [Działalność pastora Heinricha Stahla
w szwedzkiej prowincji bałtyckiej w pierwszej połowie XVII w.]. - Tartu: Tartu Ülikooli
Kirjastus, 2010. - 180 s.
Rec.: TARKIAINEN Kari, Forsch. z. Balt. Gesch.
2011 Bd. 6 s. 274-278
3030. LUKŠAITĖ Ingė: Iš Kauno ir Karaliaučiaus liuteronų ryšių XVII a. pirmoje pusėje istorijos: Kasparo Movijaus atvejis. (From
the history of the relationhips of Kaunas and
Königsberg Lutherans in the early 17th century: the case of Kasparas Movijus) // In:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos
kraštovaizdis: mokslinių straipsnių rinkinys
[...]. - Vilnius, 2012. - S. 369-388. Sum.
3031. LULEWICZ Henryk: Szemiot (Szemeth) Malcher (zm. 1616 lub 1617), działacz
protestancki [na Żmudzi] // In: Pol. słownik
biogr. T. 48. - Warszawa, 2012. - S. 150-152
3032. LULEWICZ Henryk: Szemiot (Szemetowicz, Szemet) Malcher (Melchior) (zm.
1570), kasztelan żmudzki // In: Pol. słownik
biogr. T. 48. - Warszawa, 2012. - S. 146-149
3033. LULEWICZ Henryk: Szemiot
(Szemetowicz, Szemet) Stanisław (zm. 1590),
ciwun pojurski, koniuszy litewski // In: Pol.
słownik biogr. T. 48. - Warszawa, 2012. - S.
158-160
Inne kraje bałtyckie
3034. LULEWICZ Henryk: Szemiot
Wacław (zm. 1599), podkomorzy żmudzki
// In: Pol. słownik biogr. T. 48. - Warszawa,
2012. - S. 161-163
3035. LULEWICZ Henryk: Szemiot Wojciech (zm. 1581), ciwun Małych Dyrwian,
wojski żmudzki // In: Pol. słownik biogr. T.
48. - Warszawa, 2012. - S. 163-164
3036. ŁABĘDŹ Piotr: Konflikt Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” z Zygmuntem III
Wazą a działania wojenne w Inflantach w latach 1600-1602. Klio (Toruń) 2012 [nr] 20 s.
111-140. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
KLIO.2012.004 [dostęp: 24 II 2014]
3037. MÄESALU Mihkel: Päpstliche Gewalt im Kreuzzugsgebiet: gründete Wilhelm
von Modena [ok. 1184-1251] in Estland einen „Pufferstaat”? Forsch. z. Balt. Gesch. 2011
Bd. 6 s. 11-30, mapa. Sum.
3038. MÄND Anu: Naised, memoria
ja sakraalruum hiliskeskaegsel Liivimaal.
(Women, Memoria and sacred space in late
medieval Livonia). Tuna 2012 nr 3 s. 6-29, il.
Sum. s. 157
Wersja elektron.: http://www.arhiiv.ee/public/TUNA/
Artiklid/2012/Tuna_2012-3.pdf [dostęp: 20 X 2014]
3039. MANYŚ Bernadetta: „Przezacny
wodzu Litwy Palemonie, Twoja stolica często
w ogniu płonie”: obraz Wilna po pożarach
z 1748 i 1749 roku na podstawie relacji Bazylego Bonifacego Jachimowicza // In: „Trzeba
dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić...”: studia z dziejów nowożytnych
(XVI-XVIII w.). - Poznań, 2012. - S. 287-303
3040. MARIANI Andrea: Jezuici w Inflantach i w Kurlandii (1700-1773): między
wielką polityką a elitą lokalną. Zap. Hist. 2012
T. 77 z. 4 s. 113-138. Zsfg. Sum.
3041. MARKUS Kersti: Kes ikka asutas
Pirita kloostri? (Who actually built the Convent of St. Birgitta?). Tuna 2012 nr 2 s. 13-18,
il., mapa. Sum. s. 157
Dot. klasztoru w Tallinnie.
Wersja elektron.: http://www.arhiiv.ee/public/TUNA/
Artiklid/2012/Tuna_2012-2.pdf [dostęp: 20 X 2014]
233
3042. MASLAUSKAITĖ Sigita: Quod
vel lapidis virtutem, vel floris pulchritudinem
designat: ikonografia św. Jacka w sztuce religijnej na Litwie // In: Św. Jacek Odrowąż
- Apostoł Północnej Europy: międzynarodowe sympozjum [...]. - Roma, 2012. - S. 50-61.
Streszcz. w jęz. wł.
3043. MASTIANICA Olga: Pravėrus
namų duris: moterų švietimas Lietuvoje
XVIII a. pabaigoje - XX a. pradžioje. (Przez
uchylone drzwi: edukacja kobiet na Litwie,
koniec XVIII - początek XX w.). - Vilnius:
Liet. Ist. Inst. L-kla, 2012. - 341 s. Streszcz.
Sum.
Rec.: KATILIUS Algimantas, Biul. Hist. Pogranicza
2012 nr 12 s. 112-113
3044. MELIUS Elmantas: Apie pirmą
Kauno paminėjimą ir su tuo susijusias aplinkybes. (On the first mention of Kaunas and
circumstances surrounding it) // In: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos
kraštovaizdis: mokslinių straipsnių rinkinys
[...]. - Vilnius, 2012. - S. 277-294. Sum.
MONETARY history of the Baltics... = poz. 423
3045. MRÓZ Janusz: Historia XVI-wiecznego świecznika Hansa Meyera z kościoła św.
Piotra w Rydze: przyczynek do kwestii restytucji dzieł sztuki w czasach współczesnych //
In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: streszczenia wystąpień [..]. - Białystok, 2012. - S.
161-164: il.
3046. MUIŽNIEKS Vitolds: Archaeological evidence of 14th-18th century burial
practices on the territory of Latvia // In:
Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: archaeological and historical evidence. Vol. 1. - Kraków, 2012. - S. 713-735: il.,
mapa, wykr. Sum. Sod.
3047. NAWROT Dariusz: Działalność
Aleksandra Potockiego jako przewodniczącego Komitetu Spraw Wewnętrznych na Litwie w 1812 r. // In: Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.). - Katowice, 2010.
- S. 151-178
234
Inne kraje bałtyckie
3048. NAWROT Dariusz: Stosunek
mieszkańców Litwy do wojny 1812 roku.
Czasop. Zakł. Narod. im. Ossolińskich 2012 z.
23 s. 55-79. Sum.
3049. NAWROT Dariusz: Wojsko litewskie w 1812 roku // In: Od armii komputowej
do narodowej. [T.] 4. - Toruń, 2012. - S. 87124: tab.
3050. NIEDŹWIEDŹ Jakub, RACHUBA Andrzej: Szemiot Stanisław Samuel (zm.
1648), starosta nowomiejski, poeta // In: Pol.
słownik biogr. T. 48. - Warszawa, 2012. - S.
160-161
3051. NIEMSCH Tatjana: Die livländische Reformation als städtischer Konflikt:
ein Beitrag zur Raumerfahrung am Beispiel
Revals. Czasy Nowożytne 2012 T. 25 s. 11-28.
Streszcz.
3052. NIENDORF Mathias: Das Grossfürstentum Litauen: Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569-1795).
- Wiesbaden, 2006
Rec.: FILÛŠKIN Aleksandr I., Stud. Slavica et Balcanica Petropolitana 2011 no 1 s. 236-240
3053. NIKŽENTAITIS Alvydas: Zapomniany drugi: Litwini w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów // In: Pod wspólnym niebem: Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań,
kultur (XVI-XVIII w.). - Warszawa, 2012. - S.
63-74. Sum.
3054. OBERLÄNDER Erwin: Agro jauno laiku koncepts un Igaunijas, Vidzemes un
Kurzemes vēsture (1561-1795). (Concept of
the early modern era and the history of Estonia, Vidzeme and Kurzeme (1561-1795)).
Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2012 [nr] 3 s. 22-49.
Sum.
3055. ODNOROŽENKO Oleg: Do pitannâ pro čas pol’sko-litovs’kogo „gerbogo
rozbratannâ” // In: Średniowiecze polskie
i powszechne. T. 4 (8). - Katowice, 2012. - S.
238-250, [2] s. tabl. Streszcz. Sum.
3056. OGLE Kristīne: Research traditions of the Jesuit artistic heritage in Latvia
and their sources // In: History of art history
in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 1. - Toruń, 2012. - S. 173-182
3057. OGURCOV N. A.: Kratkij ekskurs
v istoriû ugolovnogo prava Latvii, XI - načalo
XIX v. Vestnik Moskov. Univ. Seriâ 11: Pravo
2005 Nr. 5 s. 85-94
3058. OTS Mirja: The significance of deposits of natural amber in Estonia in the context of early metal age society. Archaeol. Baltica 2012 [T.] 17 s. 46-59, il., mapy. Streszcz.
w jęz. lit.
3059. PALGINÕMM Kerttu: Die Luxusartikel auf dem Revaler Retabel des Meisters
der Lucialegende als eine Einladung in die
Stadt Brügge. Balt. J. Art Hist. 2011 Vol. 3 (dr.
2012) s. 89-114, il. Zsfg. Streszcz. w jęz. łot.
Wersja elektron.: http://ojs.utlib.ee/index.php/bjah/
article/view/812/790 [dostęp: 20 XI 2013]
3060. PALIUŠYTĖ Aistė: XVII-XVIII
amžiaus Kauno miestiečių paveikslų rinkiniai: temos ir funkcijos. (Picture collections of Kaunas burghers in the 17th-18th
centuries: themes and functions) // In:
Socialinių tapatumų reprezentacijos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje. Vilnius, 2010. - S. 492-506. Sum.
3061. PAWLIKOWSKA Wioletta: Prokuratorzy wileńskiej kapituły katedralnej
w drugiej połowie XVI wieku. Wschodni
Rocz. Hum. 2009 T. 6 s. 51-64. Sod. Sum.
3062. PAWLIKOWSKA-BUTTERWICK
Wioletta: Księgozbiór biblioteki katedralnej
w Wilnie z końca XVI w. Odrodz. i Reform.
w Pol. 2012 T. 56 s. 162-190. Sum.
3063. PETRAUSKAS Rimvydas: Pravâŝij
rod i znat’: k voprosu o predposylkah formirovaniâ Litovskogo gosudarstva. Stud. Slavica et Balcanica Petropolitana 2012 no 1 s.
95-116. Sum.
Inne kraje bałtyckie
3064. PETRAUSKAS Rimvydas: Tarp kivirčų ir sutarimų: socialinės ir politinės Liublino unijos prielaidos // In: Liublino unija:
idėja ir jos tęstinumas: tarptautinės mokslinės konferencijos [...]. - Vilnius, 2011. - S.
35-42
Toż w jęz. pol. pt.: Między konfrontacją a porozumieniem: społeczne i polityczne przesłanki unii lubelskiej s. 43-49
3065. PETRAUSKAS Rimvydas: Związki
personalne między możnowładztwem Polski
i Litwy od końca XIV do połowy XVI wieku // In: Narodziny Rzeczypospolitej: studia
z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. T. 1. - Kraków, 2012. - S. 479-496
3066. PIRAMIDOWICZ Dorota: Litewskie realizacje Wilhelma Richtera [ok. 16001667], gdańskiego rzeźbiarza epoki baroku //
In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: streszczenia
wystąpień [..]. - Białystok, 2012. - S. 199-200
3067. POELCHAU Lore: Die Geschichte des Zisterzienserklosters Dünamünde bei
Riga (1205-1305). Stud. u. Mitteil. z. Gesch. d.
Benediktinerordens u. seiner Zweige 2004 Bd.
115 s. 65-199
3068. PÕLTSAM-JÜRJO Inna: „Hääleib”, „saajaleib”, „isseleib”: Eesti leivakultuurist 13.-16. sajandil. (About Estonian bread
culture in the 13th-16th century). Tuna 2012
nr 4 s. 14-27, il., faks. Sum. s. 154-155
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Artiklid/2012/Tuna_2012-4.pdf [dostęp: 21 X
2014]
3069. POTAŠENKO G[rigorijus] V.: Staroverie v Estonii, Latvii, Litve i Pol’še: vtoraâ polovina XVII-načalo XIX veka. Vestnik
Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2008 Vyp. 12
s. 47-53
3070. PUGAČIAUSKAS Virgilijus: Lietuva ir Napoleonas / Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2012. - 243, [2] s.: il., faks.
Bibliogr. s. 241-244
3071. PUHLÂK Oleg N.: 1812-j god v
Latvii: legendarnye imena i pamâtnye mesta.
235
- Riga: Avtor, 2012. - 165 s.: il. - (Seriâ „200 let
Otečestvennoj vojny 1812 goda”)
Rec.: ČERPINSKA Anita, Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2012 Nr. 4 s. 180-184
3072. PUHLÂK Oleg N.: Dinaburgskaâ
krepost’ v vihre 1812 goda. - Riga: Fond „Irini”, 2012. - 114 s.: il., mapy. - (Seriâ „200 let
Otečestvennoj vojny 1812 goda”)
3073. PULLAT Raimo: Środki transportu w Tallinie w XVIII wieku. Kwart. Hist.
Kult. Mat. 2012 R. 60 nr 1 s. 49-54, tab. Sum.
3074. RACHUBA Andrzej: Lietuviai ir
integracija į bendrą Respubliką: tapatybės
gynimas // In: Liublino unija: idėja ir jos
tęstinumas: tarptautinės mokslinės konferencijos [...]. - Vilnius, 2011. - S. 301-307
Toż w jęz. pol. pt.: Litwini wobec integracji we wspólnej Rzeczypospolitej: obrona tożsamości s. 308-313
3075. RACHUBA Andrzej: Szemiot
Mikołaj Kazimierz (zm. 1682), sędzia ziemski żmudzki // In: Pol. słownik biogr. T. 48.
- Warszawa, 2012. - S. 153-156
3076. RACHUBA Andrzej: Szlichtyng
Jan Szymon (zm. 1681), wojski wendeński
// In: Pol. słownik biogr. T. 48. - Warszawa,
2012. - S. 395-396
3077. RADOCH Marek: Walki Zakonu
Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku. - Olsztyn, 2011
Rec.: KOWALCZYK-HEYMAN Elżbieta: Rzecz
o szczegółach: uwagi na marginesie pracy Marka Radocha, Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 3 s. 89-94. - KWIATKOWSKI
Krzysztof, SZWEDA Adam: Nieco uwag o książce Marka
Radocha, Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 3 s. 95-124
3078. RIMANTAS Jasas [1929-2002]:
bibliografijos rodyklė / sud. Jadvyga Kulikauskienė. - Vilnius: Liet. Mokslų Akad. Vrublevskių Bibl., 2012. - 114, [2] s., [16] s. tabl.
Litewski historyk, tłumacz i encyklopedysta
3079. ROWELL Stephen C.: Kaip šaukė,
taip ir atsiliepė: XV a. lietuvių katalikų gyvenimas ir pagonybės liekanų mitas. (Give a dog
a bad name: fifteenth-century Lithuanian
catholic life and the myth of pagan remnants)
236
Inne kraje bałtyckie
// In: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis: mokslinių straipsnių
rinkinys [...]. - Vilnius, 2012. - S. 295-320.
Sum.
3080. ŠALANDA Alâksej: Da pytannja
idealahičnaha abhruntavannâ pravoǔ VKL
na Inflânty ǔ XVI st. // In: Vâlikae Knâstva
Litouskae i susedzi: prava, vajna, dyplamatyâ:
zbornik navukovych prac. - Minsk, 2012. - S.
313-320
3081. ŠČAVINSKAS Marius: Dėl krikščioniškųjų misijų ir užkariavimo pobūdžio
Baltijos regiono rytinėje pakrantėje XII amžiaus antroje pusėje - XIII amžiaus pirmoje
pusėje. (About the character of christian missions and the conquest of the eastern coast
of the Baltic region in the second half of the
12th century and the beginning of the 13th
century). Liet. Ist. Stud. 2012 T. 29 s. 37-53.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo29.pdf [dostęp: 7 V
2014]
3082. ŠČAVINSKAS Marius: Forms of
coercion in peaceful Christian missions. Lithuanian Hist. Stud. 2011 Vol. 16 (dr. 2012) s.
119-141. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
Dot. gł. krajów bałtyckich oraz Pom. Wsch. i Zach.
3083. ŠČAVINSKAS Marius: Kryžius
ir kalavijas: krikščioniškųjų misijų sklaida
Baltijos jūros regione X-XIII amžiais. [Krzyż
i miecz: rozpowszechnienie misji chrześcijańskich w regionie Morza Bałtyckiego w XXIII w.] / Klaipedos Universitetas; Lietuvos
Istorijos Institutas. - Vilnius, 2012. - 279, [1]
s.: il., mapy. Bibliogr. s. 243-265. Sum.
3084. SELART Anti: Iogann Blankenfeld’
[ok. 1471-1527] i Misûr’ Mynehin: k istorii
livonsko-russkih otnošenii v 1520-e gody.
Stud. Slavica et Balcanica Petropolitana 2011
no 1 s. 157-170
3085. SELART Anti: Livland und die
Rus’ im 13. Jahrhundert. - Köln, 2007
Rec.: PICKOVÁ Dana, Slovanský Přehled 2010 R. 96
Č. 1/2 s. 169-173
3086. SELART Anti: Ein westfälisch-russischer Krieg 1443-1448?: Bemerkungen zum
Krieg des livländischen Deutschen Ordens
gegen Novgorod. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2012 Jg. 61 H. 2 s. 247-262
3087. SENĀ Rīga. [Stara Ryga] / atb. red.
Andris Caune; Latvijas Universitāte. Latvijas
Vēstures Institūts. - Rīga
[Sēj.] 6: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un
vēsturē. - 2009. - 360 s.: il., mapy. Zsfg. Sum.
[Sēj.] 7: Veltījums rakstu krājumu sērijas
„Senā Rīga” nodibinātājam Latvijas ZA akadēmiķim profesoram Dr. habil. hist. Andrim
Caunem 75 gadu jubilejā. - 2012. - 534 s.: il.,
mapy. Zsfg. Sum.
T. 5 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 2742
3088. SIDABRAITĖ Žavinta: Kristijono
Gotlybo Milkaus [1733-1807] poema „Pilkainis”: tarp istorijos ir metaforos. (Christian
Gottlieb Mielcke’s litauische Dichtung „Pilkainis” geschichtlicher Diskurs oder Metapher?). Res Humanitariae 2008 T. 1 s. 75-83,
portr. Zsfg.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2008_13.pdf [dostęp: 20 V
2014]
3089. SIERŻĘGA Paweł: Litwa i stosunki
polsko-litewskie w myśli historycznej pijarów
drugiej połowy XVIII wieku // In: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej. T. 1.
- Kraków, 2010. - S. 153-165
3090. SIIMETS-GROSS Hesi: Das „liv-,
est- und curlaendische Privatrecht” (1864/65)
und das römische Recht im Baltikum. - Tartu, 2011
Rec.: JUREWICZ Aldona Rita, Stud. Warm. 2012
[T.] 49 s. 416-422
3091. SIKORSKA-KULESZA
Jolanta:
Szemioth Franciszek Stanisław Justyn (18021882), powstaniec listopadowy [na Litwie]
// In: Pol. słownik biogr. T. 48. - Warszawa,
2012. - S. 164-166
3092. SOWIŃSKA Danuta: Gucewicz
Wawrzyniec (1753-1798), architekt, budowniczy pałaców, budynków użyteczności pub-
Inne kraje bałtyckie
licznej i kościołów w Wilnie i okolicach // In:
Słownik biograficzny techników polskich. T.
23. - Warszawa, 2012. - S. 29-31: portr.
3093. SPIRĢIS Roberts: Archaeological
evidence on the spread of christianity to the
lower Daugawa area (10th-13th century) //
In: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: archaeological and historical
evidence. Vol. 1. - Kraków, 2012. - S. 689-712:
il., mapa, tab. Sum. Sod.
3094. STAN badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej.
T. 3: Inflanty Polskie / red. Wojciech Walczak,
Karol Łopatecki. - Białystok: Inst. Badań nad
Dziedzic. Kultur. Europy, 2012. - 488 s.: il.,
mapy, tab., portr. - (Zachowanie Polskiego
Dziedzictwa Narodowego; 6)
Z treści: MANTEUFFEL SZOEGE Henryk: Ostatki
życia ziemiańskiego w dawnych Inflantach Polskich w fotografii rodzinnej s. 19-50. - JEZIORSKI Paweł A.: Właściciele majątków ziemskich na terenie Inflant Polskich
u schyłku XVI wieku s. 51-79. - ZIEMLEWSKA Anna:
Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621):
stan badań s. 81-89. - SAWICKI Mariusz: Artyleria litewska na przełomie XVI i XVII wieku: koszty transportu
na wojnę inflancką w latach 1601-1602 s. 91-107. - MONIUSZKO Adam: Sejmiki mazowieckie wobec Inflant
w latach 1622-1677 s. 109-123. - BALCEREK Mariusz:
Narodziny Polskich Inflant: walki o Dyneburg w latach
1625-1627 s. 125-138. - KROKOSZ Paweł: „Mała wojna”: działania wojsk rosyjskich w Inflantach, Estonii oraz
Ingermanlandii w latach 1700-1704 s. 139-226. - CIESIELSKI Tomasz: Irlandczyk na służbie carskiej: Piotr
Lacy [1678-1751] - feldmarszałek i generał-gubernator
Inflant s. 227-265. - JANICKI Arkadiusz: Marzec 1795
w dziejach Księstwa Kurlandii i Semigalii: przyczynek
do chronologii ostatniego landtagu kurlandzkiego s. 267298. - LASZCZKOWSKI Michał: Powieści Mariana Manteuffla [1871-1941] „Statyści”, Wojciecha Baranowskiego
[1873-1957] „Gaudeamus” oraz Ferdynanda Hoesicka
[1867-1941] „Dwaj przyjaciele” jako źródła do dziejów
studenterii polskiej w Rydze s. 299-321. - SAMBORSKA-KUKUĆ Dorota: Działalność literacka Platerów
kombulskich: rekonesans s. 325-339. - ZAJAS Krzysztof:
Gustaw Manteuffel [1832-1916] i kolonializm bałtycki s.
341-350. - DUREJKO Agnieszka: Nieznana twórczość
poetycka i prozatorska kobiety z byłych Inflant Polskich
- Olgi Daukszty [1893-1956] s. 351-366. - REMBISZEWSKA Dorota Krystyna: Elementy polskie w toponimach
wschodniej Łotwy s. 377-386. - BARKOWSKA Krystyna:
Cały mój pejzaż jest stamtąd, z moich stron rodzinnych,
czyli naddźwińska kraina [Kazimiera] Iłłakiewiczówny
[1892-1983] i [Michał] Borcha [1806-1881] s. 387-395. JANISZEWSKA-JAKUBIAK Dorota: Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego Łotwy i Polski: działania Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie
237
Kultury i Dziedzictwa Narodowego s. 399-418. - KAMINSKA Rūta: Stoļerova parish church in the context of the
18th century artistic and architectural heritage of Polish
Livonia s. 419-435. - OGLE Kristīne: The evidences of the
activity of the Jesuits in the architectural heritage of Polish Livonia s. 437-450. - ŁOPATECKI Karol, WALCZAK
Wojciech: Drewniana architektura Inflant Polskich: przykład kościoła pw. Opatrzności Bożej w Bērzgales s. 451468. - STECIŃSKI Józef: Konserwacja obrazu olejnego
na płótnie Św. Ludwik wyruszający na wyprawę krzyżową
z pracowni J. Matejki w ołtarzu głównym kościoła w Krasławiu (Łotwa) s. 469-485
3095. STARZYŃSKI Marcin: Litwa i Litwini w księgach rachunkowych średniowiecznego Krakowa (czasy Jagiełły i Witolda) // In:
Średniowiecze polskie i powszechne. T. 4 (8).
- Katowice, 2012. - S. 220-229. Sum. Zsfg.
3096. STRIEGLER Stefan: Die „littauischen Wegeberichte”: kognitive Karten und
die Kommunikation geografischen Wissens
im Mittelalter. Stud. Marit. 2012 Vol. 25 s.
205-217. Streszcz.
3097. SVETIKAS Eugenijus: Latin christianisation in the Orthodox Christian Grand
Duchy of Lithunia in late 14th and 15th
centuries: a puzzle of historical facts and archeological data // In: Rome, Constantinople
and Newly-Converted Europe: archaeological and historical evidence. Vol. 1. - Kraków,
2012. - S. 677-688: mapy. Sum. Sod.
3098. ŠVIESA ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje. (Light and shadows in
the history of Lithuania’s evangelisation) /
sud. Jonas Boruta, Vacys Vaivada. - Vilnius:
Viln. Dailės Akad. l-kla, 2011. - 238, [1] s.:
il. Sum.
3099. TANNBERG Tõnu: Eesti mees
Vene kroonus: uurimusi Baltikumi ja Venemaa sõjaloost impeeriumi perioodil 17211917. [Estończycy w rosyjskiej armii: badania
nad historią wojskowości krajów bałtyckich
i Rosji w okresie Imperium Carskiego 17211917]. - Tartu: Ilmamaa, 2011. - 391 s.
Rec.: KARJAHÄRM Toomas, Forsch. z. Balt. Gesch.
2012 Bd. 7 s. 224-230
3100. TATERKA Thomas: Das Volk und
die Völker: Grundzüge deutscher Volksauf-
238
Inne kraje bałtyckie
klärung unter Letten und Esten in den russischen Ostseeprovinzen Livland, Kurland
und Estland (1760-1840) // In: Volksbildung
durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert:
Voraussetzungen - Medien - Topographie. Bremen, 2012. - S. 323-358. Sum.
3101. TERING Arvo: Zur akademischen
Ausbildung der Mediziner Est-, Liv- und
Kurlands im 18. Jahrhundert. Forsch. z. Balt.
Gesch. 2011 Bd. 6 s. 215-224
3108. VARSACKYTĖ
Rasa:
XVIIXVIII a. Kauno benediktinių vienuolyno
kasdienybės etiudai. (The sketches of Benedictine nuns everyday life in Kaunas in the 17th
and 18th centuries) // In: Benediktiniškoji
tradicija Lietuvoje. - Vilnius, 2008. - S. 83-94.
Sum. s. 312-313
3109. VEBER Dmitry I.: Ezel’skaâ rasprâ
kak političeskij i religioznyj konflikt. Stud.
Teutonica 2012 Vyp. 1 s. 79-86. Sum.
3102. TITOV Viktor: Wilno i ziemia
wileńska w XIII-XVI w.: sytuacja etnolingwistyczna i wyznaniowa // In: Sic erat in fatis:
studia i szkice historyczne dedykowane profesorowi Bogdanowi Rokowi. T. 2. - Toruń,
2012. - S. 263-278
3110. VIRSE Ingrīda Līga, RITUMS Ritvars: The Grobiņa complex of dwelling locations and burial sites, and related questions.
Archaeol. Baltica 2012 [T.] 17 s. 34-42, il.,
mapy. Streszcz. w jęz. lit.
3103. TOMSONS Artūrs: Symbolism of
medieval swords from the territory of Latvia
during the 11th-13th centuries. Acta Univ.
Lodz., Folia Archaeol. 2012 [z.] 29 s. 145-161,
il., mapa. Streszcz.
3111. VOLUNGEVIČIUS Vytautas: Pilis
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istoriografijos tendencijos ir naujos definicijos
paieškos. (The castle in the Grand Duchy
of Lithuania: trends of historiography and
search for new definition). Liet. Ist. Metraštis
2011 [nr] 1 (dr. 2012) s. 5-18. Sum.
3104. TORKLUS Christina v.: Die Formierung der mittelalterlichen Kirche Livlands: Strukturen, Träger und Inhalte der
kirchlichen Nacharbeit (13.-16. Jahrhundert).
Bd. 1-3. - Bonn: Verl. f. Kultur u. Wiss, 2012.
- (Geschichte - Kirchengeschichte - Reformation; Bd. 25/1-3). Bibliogr. s. 698-772
3105. UBER Kord-Henning: Die Religionspolitik Herzog Jakobs von Kurland [16101682] unter besonderer berücksichtigung
ihrer Bedeutung für die herzoglichen Kolonialunternehmungen. Stud. Marit. 2012 Vol.
25 s. 181-192. Streszcz.
3106. USAČIOVAITĖ Elvyra: Arhaičeskij obrâd: libaciâ u drevnih baltov v sopostavlenii s dannymi slavânskoj religii. Stud.
Mythologica Slavica 2009 no 12 s. 353-360, il.
Sum. Streszcz. w jęz. lit.
Wersja elektron.: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/12/
SMS_12_Usaciovaite.pdf [dostęp: 1 IV 2014]
3107. VANAMÖLDER Kaarel: Was für
eine Zeitung wurde in Reval am Ende der
schwedischen Zeit gelesen? Forsch. z. Balt.
Gesch. 2011 Bd. 6 s. 61-83, tab. Sum.
3112. VOVSI Eman M.: An unsuitable
job for a historian: Antoine-Henri Baron de
Jomini [1779-1869], and his governorship of
Vilna, July-August 1812. J. Balt. Stud. 2012
Vol. 43 nr 4 s. 479-494, wykr.
3113. WISNER Henryk: Kircholm 1605.
- Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa: Bellona,
2011. - 170, [4] s., [24] s. tabl.: il., mapy, tab.
- (Historyczne Bitwy)
3114. WÜST Marcus: Westliche Einflüsse auf den Verlauf der Christianisierung
in Livland // In: Christianisierung Europas:
Entstehung, Entwicklung und Konsolidierung im archäologischen Befund. - Regensburg, 2012. - S. 483-496
3115. WYŻLIC Joanna: Recepcja dokumentu na Litwie. Meritum (Olsztyn) 2011 T.
3 s. 59-69. Sum. Sod.
Wersja elektron.: http://meritumuwm.files.wordpress.com/2014/01/meritum-t-3-20113.pdf [dostęp: 17
IV 2014]
Inne kraje bałtyckie
3116. ZAJAS Krzysztof: Inflanty Polskie:
zapomniana historia. Prz. Wsch. 2007 (dr.
2008) T. 10 z. 3 s. 597-640. Sum.
Fragment książki: ZAJAS K.: Nieobecna kultura:
przypadek Inflant Polskich. - Kraków, 2008; zob. bibliogr.
za 2008 r. poz. 2761
3117. ZAKRZEWSKI
Andrzej
B.:
Valstybė ar provincija?: Lietuva Abiejų Tautų
Respublikoje nuo Liublino unijos iki Didžiojo seimo // In: Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas: tarptautinės mokslinės konferencijos
[...]. - Vilnius, 2011. - S. 327-338
Toż w jęz. pol. pt.: Państwo czy prowincja?: Litwa
w Rzeczypospolitej od unii lubelskiej po Sejm Wielki s.
339-349
3118. ZAL’CMAN Edvin B.: Problemy
hronologii pamâtnikov kul’tury šnurovoj keramiki ûgo-vostočnoj Pribaltiki. Vestnik Ross.
Gosud. Univ. im. I. Kanta 2009 Vyp. 12 s. 5256, tab. Sum.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/dd0/pwcolcfwmrimdrtm_52-56.pdf [dostęp:
23 XII 2014]
3119. ZEME, vara un reliģija viduslaikos
un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā / galv.
red. Andris Šnē [et al.]. - Rīga, 2009
Rec.: GOLUBEVA Mariâ, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011
Bd. 6 s. 246-252
3120. ZUJIENĖ Gitana: Pastangos išsaugoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą ir
pekėlimo ceremonialą // In: Liublino unija:
idėja ir jos tęstinumas: tarptautinės mokslinės konferencijos [...]. - Vilnius, 2011. - S.
63-71
Toż w jęz. pol. pt.: Starania o zachowanie tytułu księcia litewskiego i ceremoniału podniesienia na tron wielkoksiążęcy litewski s. 72-80
3. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 180, 291, 350, 363, 371, 381, 523, 542, 608,
845, 846, 850, 1148, 1196, 1532, 1535, 1540, 1684, 1860,
2117, 2185, 2791, 2795-2798, 2846, 2876, 2907, 2924,
2939, 2944, 2945, 2953, 2954, 2973, 2990, 3002, 3009,
3014, 3026, 3069, 3099, 3100, 3291, 3414, 3541, 3558
3121. APVĒRSUMS: 1934. gada 15. maija notikumi: avotos un pētījumos. (The coup:
events of 15 May 1934: sources and research)
/ sost. Valters Ščerbinskis, Ēriks Jēkabsons. -
239
Rīga: Latv. Nacionāl. Arhīvs, 2012. - 575 s.: il.
- (Vēstures Avoti; 7). Sum.
Rec.: ZELLIS Kaspars, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2012
Nr. 3 s. 192-195
3122. BALIUKEVIČIUS Lionginas: Dziennik partyzanta „Dzūkasa” 23 czerwca 1948 6 czerwca 1949 / wst. i oprac. Piotr Niwiński;
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa, 2012. - 223, [1] s.: il., portr. - (Relacje i Wspomnienia; T. 18)
Toż w jęz. lit. i ang. zob. bibliogr. za 2011 r. poz.
2911
3123. DONASS Felikss: Konsulat Łotwy
w Wilnie i sprawozdanie konsula Felikssa
Donassa napisane jesienią 1939 r. / [wyd.]
Ēriks Jēkabsons. Europa Orientalis 2012 [T.]
3 s. 101-131. Streszcz. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
EO.2012.007 [dostęp: 28 IV 2014]
3124. EESTI iseseisvuse taastamise küsimusest Soome ja Saksamaa suhetes 19421943. (On the question of the restoration of
Estonia’s independence in relations between
Finland and Germany in 1942-1943) / [wyd.]
Arti Hilpus. Tuna 2012 nr 2 s. 103-110, il.
Sum. s. 159
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Artiklid/2012/Tuna_2012-2.pdf [dostęp: 20 X
2014]
3125. FEDOROWICZ Zygmunt: Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1944.
- Bydgoszcz: Tow. Miłośn. Wilna i Ziemi Wil.,
2010. - 280 s.: il., portr. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B; nr 71)
3126. GEIST Edwin: „Stündlich zähle ich die Tage ...”: Tagebuch für Lyda: März
- August 1942 / vorgest. v. Reinhard Kaiser.
- Berlin: AB - Die Andere Bibliothek, 2012.
- 282 s.: il. + 1 CD-Rom. - (Die andere Bibliothek; 325)
Gł. dot. getta w Kownie
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2012
Nr. 20 s. 383-385 [wersja elektron.]: http://annabergerannalen.de/jahrbuch/2012/AA20_19_Rezensionen.pdf
[dostęp: 17 XI 2014]
240
Inne kraje bałtyckie
3127. KAZLAUSKAS Jonas: Die Zeugenaussage des Memeler Chefs der Litauischen
Staatssicherheitspolizei im Neumann-SassProzess. Tl. 1: mit Ergänzungen / Vorb. v.
Klaus Fuchs; Landsmannschaft der Deutschen
aus Litauen. - Remchingen, 2010. - 180 s.
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2012
Nr. 20 s. 366-368 [wersja elektron.]: http://annabergerannalen.de/jahrbuch/2012/AA20_19_Rezensionen.pdf
[dostęp: 17 XI 2014]
3128. KUNIGAS Mackevičius [18281863] kaip istorinė asmenybė: biografijos
kontūrai. (Rękopis „Ksiądz Mackiewicz jako
postać historyczna. Rys biograficzny” i jego
identyfikacja) / par. Ieva Šenavičienė; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2012. - 244,
[2] s.: il., faks. - (Historiae Lituaniae Fontes
Minores). Streszcz. Sum.
3129. LATVIJOS užsienio reikalų ministro V. Muntero [1898-1967] bandymas
tarpininkauti Lenkijai ir Lietuvai sprendžiant
1938 m. kovo mėnesį plykstelėjusį konfliktą.
(The attempts of Latvian Minister of Foreign
Affairs Vilhelms Munters to mediate between
Poland and Lithuania resolving the conflict
which sprang up in March 1938) / [par.] Ēriks
Jēkabsons. Liet. Ist. Metraštis 2011 [nr] 1 (dr.
2012) s. 113-134
3130. LIETUVOS ir Lenkijos santykiai:
nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki
L. Żeligowskio ivykdyto Vilniaus užemimo
(1918 m. lapkritis - 1920 m. spalis): dokumentu rinkinys. (Relations between Lithuania and Poland: from the end of World War
I to L. Żeligowski occupation of Vilnius (November 1918 - October 1920): a collection of
documents) / sud. Edmundas Gimžauskas;
par. E. Gimžauskas, Artūras Svarauskas;
Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2012.
- 703, [1] s.: mapy. - (1918-1940 metai. Lietuvos Užsienio Politikos Dokumentai). Sum.
3131. MALINOWSKI Leszek Jan: Strzępy wspomnień. - Bydgoszcz: Tow. Miłośn.
Wilna i Ziemi Wil., 2010. - 410 s.: il., portr.
- (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria
B; nr 73)
Wspomnienia żołnierza Wileńskij Armii Krajowej
3132. NKWD-MVD SSSR v bor’be s banditizmom i vooružennym nacionalističeskim
podpolem na Zapadnoj Ukraine, v Zapadnoj
Belorussii i Pribaltikê (1939-1956): sbornik
dokumentov / sost. N. I. Vladimircev, A. I.
Kokurin. - Moskva: Obedinennaâ Red. MVD
Rossii, 2008. - 638, [2] s. Bibliogr. s. 585-595
3133. PRIBALTIJSKIJ nacionalizm v dokumentah NKVD, MVD i MGB SSSR: sbornik dokumentov / sost. N. I. Vladimircev [et
al.]. - Moskva: Obedinennaâ Red. MVD Rossii, 2011. - 423 s.
Rec.: TANNBERG Tõnu, Forsch. z. Balt. Gesch. 2012
Bd. 7 s. 276-279
3134. PROTOKOLLE des Estländischen
Ritterschaft / hrsg. v. Thomas v. Dellingshausen, Henning v. Wistinghausen. - Tartu: Eesti
Ajalooarhiiv. - (Ex Fontibus Archivi Historici
Estoniae; 3)
Halbbd. 1: Protokolle der Estländischen
Ritterschaft 1914-1920. - 2011. - 664 s.: il.
Halbbd. 2: Berichte an den ordentlichen
Landtag der Estländischen Ritterschaft: Februar 1914: Anträge und Entwürfe: Protokolle des Estländischen Landratskollegiums
1914-1918. - 2011. - S. 669-1145: il.
Rec.: LAUR Mati, Forsch. z. Balt. Gesch. 2012 Bd. 7
s. 250-252
3135. REZISTENCIJOS pradžia: 1941ujų Birželis: dokumentai apie šešių savaičių
Laikinąją Lietuvos Vyriausybę. [Początek
oporu: czerwiec 1941: dokumenty dotyczące
sześciu tygodni Rządu Tymczasowego Litwy] / sud. Vytautas Landsbergis. - Vilnius:
Jungtinės Spaudos Paslaugos, 2012. - 110, [1]
s.: faks.
Rec.: STASIULIS Stanislovas, Liet. Ist. Stud. 2012 T.
30 s. 189-191. - Polem.: BUMBLAUSKAS Alfredas, Liet.
Ist. Stud. 2012 T. 30 s. 192-194. - Repl.: STASIULIS Stanislovas, Liet. Ist. Stud. 2012 T. 30 s. 195-196
3136. ROLA księży w upowszechnianiu
książek w języku litewskim (na podstawie korespondencji do firmy Zawadzkich w Wilnie)
/ [wyd.] Lilia Kowkiel, Arvydas Pacevičius //
In: Atminties institucijų rinkiniai. - Vilnius,
2012. - S. 211-235. Sum.
241
Inne kraje bałtyckie
3137. RÖMER Michał: Dziennik Michała Römera - świadectwem epoki / [wyd.]
Bronius Makauskas, Rimantas Miknys. Prz.
Wsch. 2006 T. 10 z. 2 s. 447-503. Sum. s. 281282
3138. „SELLEKOHASE päevakäsu põhjal
peavad kõik Vabariigi roodu ja teiste sellekohaste väegruppede ülemad omast tegevusest
päevaraamatu pidama - ajaloo andmeks!”:
Eesti rahvaväe üksuste päevaraamatud Vabadussoja ajaloo allikana. („according to this
order of the day, all commanding officers of
the Republic’s companies and other analogous military units must keep war diaries
of their actions - as historical recordal”: war
diaries of Estonian army units as a source for
the history of the Estonian War of Independence) / [wyd.] Tiit Noormets. Tuna nr 2 s.
94-102, il. Sum. s. 159-160
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Artiklid/2012/Tuna_2012-2.pdf [dostęp: 20 X
2014]
3139. SOPOĆKO Michał: Raport ks. Michała Sopoćki o stanie Kościoła katolickiego
na Litwie i Zachodniej Białorusi po zakończeniu II wojny światowej / [wyd.] Łukasz
Krucki. Arch., Bibl. i Muz. Kośc. 2012 T. 98 s.
273-283. Sum.
3140. SSSR i Litva v gody Vtoroj mirovoj vojny. T. 2: Litva v politike SSSR i v
meždunarodnyh otnošeniâch: (avgust 1940
- sentâbr’ 1945 gg.): sbornik dokumentov
/ sost. Algimantas Kasparavičius, Česlovas
Laurinavičius, Natal’â S. Lebedeva; Instytut
Istorii Litvy; Instytut Vseobŝej Istorii Rossijskoj Akademii Nauk; Sovmestnaâ LitovskoRossijskaâ Komissiâ Istorikov. - Vilnius,
2012. - 951, [1] s.: faks.
T. 1 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2704
Rec.: MANKEVIČ M., Vestnik Ross. Gosud. Univ. im.
I. Kanta 2009 Vyp. 12 s. 116-118 [rec. dot. T. 1; wersja
elektron.] http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/f40/
zhvychisghtmdkel_gaaqeptfoobvrfkr4_116-118.pdf [dostęp: 23 XII 2014]
3141. VILNIAUS archeologijos komisijos 1856-1858 m. posėdžių protokolai. (The
minutes of the meetings of the Commission
of Archaeology in Vilnius: 1856-1858) / [sud.]
Žygintas Būčys // In: Atminties institucijų
rinkiniai. - Vilnius, 2012. - S. 477-535. Sum.
3142. VON den Restgütern zu den Sowchosen in Estland 1939-1953: Dokumentensammlung / hrsg. v. David Feest; unter Mitarb. v. Karsten Brüggemann. - Berlin, 2010
Rec.: LIIVIK Olev, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011 Bd.
6 s. 326-330
—————
3143. AITSAM Mihkel: 1905 aasta revolutsioon ja selle ohvrid Eestis. [Rewolucja
1905 roku i jej ofiary w Estonii]. - Tartu: Ilmamaa, 2011. - 470 s., [64] k. tabl.: il., mapy
3144. ALEKSA Valentinas: Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas. (Dyplomatyczny dokument
obywatelskiej odwagi i honoru narodu litewskiego). Terra Jatwezenorum 2012 [T.] 4 s.
337-341, portr. Streszcz. s. 502-503. Sum. s.
521-522
Acc.: Memorandumas vokiečių generaliniam komisarui Kaune s. 342-347
3145. ALEKSEJEVA Marija: Żydzi na
Łotwie: przegląd haseł „Encyklopedii Żydów
Łotwy” // In: Wyzwania XXI wieku: przyroda, technika, człowiek: materiały z III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych. - Tarnobrzeg, 2012. - S. 187-202: il., mapy
Wersja elektron. encyklopedii: http://www.shamir.
lv/en [dostęp: 20 VI 2013]
3146. ALSTON Charlotte: Antonius Piip
[1884-1942], Zigfrīds Meierovics [1887-1925]
and Augustinas Voldemaras [1883-1942]: the
Baltic states. - London: Haus Histories, 2010.
- 211 s.: il., mapy. - (Makers of the Modern
World)
Biografie premierów Łotwy
3147. ANNUS Epp: The problem of Soviet colonialism in the Baltics. J. Balt. Stud.
2012 Vol. 43 nr 1 s. 21-45
3148. ANTE Kristīne: Eine unbekannte
Seite der baltischen Geschichte: die religiöse Bewegung der Irvingianer im späten 19.
Jahrhundert. Forsch. z. Balt. Gesch. 2011 Bd.
6 s. 84-100. Sum.
242
Inne kraje bałtyckie
3149. ANUŠAUSKAS Arvydas: Teroras ir nusikaltimai žmoniskumui: pirmoji
sovietinė okupacija (1940-1941). [Terror
i zbrodnie przeciwko ludzkości: pierwsza
sowiecka okupacja (1940-1941)]. - Vilnius:
Margi Raštai, 2006. - 238 s.: il.
AUSWAHLBIBLIOGRAPHIEN zur Geschichte [...]
Estland... = poz. 1
3150. BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara: Bajorų žemėvalda XIX a. 8-ajame dešimtmetyje - 1905 m.: Kauno ir Vilniaus gubernijos.
(Land-ownership of the nobility in the period
from the 1870s to 1905: Kaunas and Vilnius
gubernias). Lituanistica 2012 T. 58 Nr. 3 s.
227-247. Sum.
3151. BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara: Bajorų žemėvaldos slinktys XIX a. antrojoje pusėje: dvarų sekvestravimas ir konfiskavimas,
rusų dvarininkų grupės susidarymas (Kauno
ir Vilniaus gubernijos, 1863-1873 m.). (Shifts
of the noblemen land-ownership in the second half of the nineteenth century: sequestration and forfeiture, formation of a Russian
landlord group (Kaunas and Vilnius gubernias, 1863-1873)). Lituanistica 2012 T. 58 Nr.
2 s. 103-122, tab. Sum.
3152. BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara, MEDIŠAUSKIENĖ Zita, MIKNYS Rimantas:
Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia.
- Vilnius, 2011
Rec.: BERENIS Vytautas, Liet. Ist. Metraštis 2011
[nr] 2 (dr. 2012) s. 151-156
3153. BALKELIS Tomas: The making of
modern Lithuania. - London, 2009
Rec.: PETRONIS Vytautas, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2012 Jg. 61 H. 4 s. 620-622
3154. BARNIŠKIENĖ Sigita: „Karo meto
dienoraštis” („Das Tagebuch der Kriegszeit”)
von Gabrielė Petkevičaitė-Bitė [1861-1943].
Annaberger Annalen 2012 Nr. 20 s. 65-75
Wersja elektron.: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2012/AA20_07_Barniskiene.pdf [dostęp: 17 XI
2014].
I wojna światowa na Litwie
3155. BENDER Reet: Oskar Masing
[1874-1947] und die Geschichte des Deutsch-
baltischen Wörterbuchs. - Tartu: Tartu Univ.
Press, 2009. - 444 s.: il., faks. - (Dissertationes
Philologiae Germanicae Universitatis Tartuensis; 6). Bibliogr. s. 291-315. Zsfg. Streszcz.
w jęz. est.
3156. BOBRYK Adam: Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej
1987-1997. - Toruń, 2005
Rec.: IGNATOWICZ Aneta, Stud. Polon. 2009 T. 30
s. 405-408
3157. BOGOÂVLENSKA Svetlana: Die
jüdische Gesellschaft in Kurland und Riga
1795-1915. - Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2012. - 243 s.: tab., wykr. - (Sammlung
Schöningh zur Geschichte und Gegenwart).
Bibliogr. s. 228-240
3158. BRAŽŪNE Alda: Latvijas Valsts
vēstures arhīva materiāli par Francijas lomu
Latvijas ārpolitikā (1921-1940). (France in
the foreign policy of Latvia, 1921-1940: the
sources found in the Latvian State Historical Archives) // In: Vēsture: avoti un cilvēki:
humanitārās fakultātes XIX starptautisko
zinātnisko lasījumu materiāli. - Daugavpils,
2010. - S. 36-40. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/954/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIII_2010.pdf?1358357547 [dostęp: 16 X 2014]
3159. BRÜGGEMANN Karsten: Als
Land und Leute „russisch” werden sollten:
zum Verständnis des Phänomens der „Russifizierung” am Beispiel der Ostseeprovinzen
des Zarenreichs // In: Kampf um Wort und
Schrift: russifizierung in Osteuropa im 19.-20.
Jahrhundert. - Göttingen, 2012. - S. 27-50
3160. BRÜGGEMANN Karsten: Gedächtnis und Identität der Russen im Baltikum: zur Konstruktion der Geschichte einer
nationalen Minderheit. Forsch. z. Balt. Gesch.
2011 Bd. 6 s. 225-237
3161. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Kształcenie weterynaryjne Polaków w Dorpacie
w okresie 1848-1918, widziane okiem farmaceuty // In: Pamiętnik: XXI Sympozjum
Historii Farmacji „Farmacja w służbie człowieka i zwierząt” [...]. - Lublin, 2012. - S. 4551: il.
Inne kraje bałtyckie
3162. BUBNYS Arūnas: Eksterminacja
żydów wileńskich i dzieje getta wileńskiego
(1941-1944). Pamięć i Sprawiedliwość 2010
[nr] 2 s. 229-272. Sum.
3163. BUBNYS Arūnas: Litewska partyzantka niepodległościowa wobec amnestii sowieckich w latach 1945-1946: problem ujawniania się i legalizacji // In: Komunistyczne
amnestie lat 1945-1947: drogi do „legalizacji”
czy zagłady? - Warszawa, 2012. - S. 35-44
3164. BUCHOWSKI Krzysztof: Granica
polsko-litewska i jej kontestacja w XX w. //
In: Centrum i peryferie Europy ŚrodkowoWschodniej: kształtowanie się terytoriów
i granic państw od średniowiecza do współczesności. - Warszawa, 2011. - S. 115-132.
Sum.
3165. BUCHOWSKI Krzysztof: Stosunki polsko-litewskie po 1989 r. // In: Polska
- Wschód: polityka, gospodarka, historia. Białystok, 2009. - S. 11-28
3166. BUKAITĖ Vilma: Lietuvos ir Lenkijos konflikto paaštrėjimas 1927 metais: Józefas Piłsudskis kaip tautininkų autoritarinės
santvarkos įtvirtinimo įrankis. (The escalation of the conflict between Lithuania and
Poland in 1927: using Józef Piłsudski as a tool
for reinforcing the nationalist authoritarian
regime). Liet. Ist. Stud. 2012 T. 30 s. 117-128.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo30.pdf [dostęp: 8 V
2014]
3167. BUKOWIECKA Halina: Koncepcja bezpieczeństwa Litwy: zmiana uwarunkowań i założeń // In: Współczesne bezpieczeństwo polityczne. - Warszawa, 2012. - S.
221-235. Sum.
3168. BURSTRÖM Mats: Minnesgömmor: berättelser om föremål gömda i jorden
i Estland under andra världskriget. - Lund:
Nordic Acad. Press, 2012. - 125 s.: il.
Dot. Estonii w czasie drugiej wojny
243
3169. BUTKUS Zenonas: Federalizmo
idėjų recepcija Lietuvoje 1918-1922 metais. (Reception of federalist ideas in Lithuania (1918-1922)) // In: Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai.
- Vilniaus, 2009. - S. 213-223. Sum. s. 367
3170. BUTKUS Zenonas: Totalitarizmo
poveikis demokratiniams procesams: vyriausybių kaita Latvijoje 1926-1927 metais ir
išorės veiksnys. (Influence of totalitarianism
on the democratic processes: changes in the
Latvian government in 1926-1927 and the
external factor). Liet. Ist. Stud. 2012 T. 30 s.
92-116. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo30.pdf [dostęp: 8 V
2014]
3171. BUTULIS Ilgvars: Sveiki, aizsargi!:
aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919. - 1940. gadā. - Rīgā: Jumava, 2011. - 261 s.: il.
Dot. łotewskiej organizacji paramilitarnej
Rec.: ŠČERBINSKIS Valters, Latv. Vēstures Inst.
Žurn. 2012 Nr. 2 s. 179-181
3172. CHUDZIK Paweł: Kryzys wśród
braci mariańskich na Litwie w latach 19331938. Ephemerides Marianorum 2012 [T.] 1 s.
135-148, wykr. Sum.
3173. CHUTNIK Agata: Tożsamość
mniejszości polskiej na Litwie w regionie kowieńskim // In: Pamięć zbiorowa i tożsamość
w Europie Środkowo-Wschodniej: kontynuacja, konflikt, zmiana. - Bielsko-Biała, [2012].
- S. 87-93
3174. CIMEK Henryk: Sprawa Litwy
Środkowej w Sejmie Wileńskim i w Sejmie
Ustawodawczym w Warszawie // In: Polska
- Europa - świat: prace politologiczne i historyczne: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Olszewskiemu [...]. Lublin, 2012. - S. 821-835
3175. ČIPLYTĖ Joana Viga: Mažosios
Jeruzalės: Panevėžio žydų istorija: holokaustas. (Mini Jerusalems: history of Panevežys
Jews). - Vilnius: Homo Liber, 2009. - 174, [1]
s.: il., faks. Bibliogr. s. 163-168. Sum.
244
Inne kraje bałtyckie
3176. DĄBROWSKI Przemysław: Obraz
Litwinów - głównych przedstawicieli litewskiego odrodzenia narodowego, w oczach
Polaków - mieszkańców byłego Wielkiego
Księstwa Litewskiego na przełomie XIX i XX
wieku. Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect.
G: Ius 2011 Vol. 58 z. 2 (dr. 2012) s. 17-32.
Sum.
3177. DĄBROWSKI Przemysław: Polska myśl inkorporacyjna Wilna wobec kwestii przynależności ziemi wileńskiej w latach
1918-1922 // In: Między aprobatą a odrzuceniem: demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku. - Olsztyn,
2012. - S. 69-83
3178. DĄBROWSKI Przemysław: Struktura i zadania samorządu miejskiego Litwy
w projektach Tadeusza Wróblewskiego z 1918
r. // In: Regnare, gubernare, administrare:
z dziejów administracji, sądownictwa i nauki
prawa [...]. - Kraków, 2012. - S. 73-82
3179. DEMOKRATIJA Lietuvoje: pilietiškumas ir totalitarizmas XX amžiaus istorijos lūžiuose. (Democracy in Lithuania: civil
spirit versus totalitarianism at the defining
moments of the twentieth century) / sud.
Mingailė Jurkutė, Nerijus Šepetys. - Vilnius:
Naujasis židinys-Aidai, 2011. - 462, [1] s.
Tekst w jęz. lit. i ang.
3180. DIECKMANN Christoph: Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 19411944. Bd. 1-2. - Göttingen, 2011
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2012
Nr. 20 s. 369-374 [wersja elektron.]: http://annabergerannalen.de/jahrbuch/2012/AA20_19_Rezensionen.pdf
[dostęp: 17 XI 2014]
3181. DŁUGA Ilona: Czy to koniec polskiej oświaty na Litwie? // In: Przeszłość odległa i bliska: studia z zakresu politologii i historii. - Poznań, 2012. - S. 343-352
3182. DOMISZEWSKI Mateusz, GRACZYK Rafał: Nacjonalizm litewski: korzenie i rozwój // In: Nacjonalizm: historyczne
i współczesne oblicza. - Kraków, 2012. - S.
77-87
3183. DONNERT Erich: Schwärmerei
und Aufklärung: die kurländische Freifrau
Elisa von der Recke (1754-1833) in den Geisteskämpfen ihrer Zeit. - Frankfurt/M., 2010
Rec.: GAJDIS Anna, Germanica Wratislaviensia
2012 [T.] 135 s. 199-202
3184. DULIČENKO Aleksandr D.: Iz
istorii Tartuskoj polonistiki. Acta Balt.- Slav.
2012 [T.] 36 s. 235-244. Sum.
3185. XX [DVIDEŠIMTAS] amžiaus
Lietuvos ir pasaulio istorija / [aut.] Ignas
Kapleris [et al.]. - Vilnius: Briedis, 2009. 327, [1] s.: il., faks., mapy
3186. DZIERŻEK Dorota Maria: Likwidacja demokracji na Litwie (1926-1940) // In:
Europa XX wieku między totalitaryzmem,
autorytaryzmem a demokracją. - Piotrków
Trybunalski, 2011. - S. 169-177
3187. EBERHARDT Piotr: Przemiany
demograficzno-narodowościowe na Litwie
w okresie 1989-2001. Prz. Wsch. 2006 T. 10 z.
1 s. 213-222, tab. Sum. s. 18
3188. EESTI ajalugu. [K.] 5: Pärisorjuse
kaotamisest Vabadussõjani / kirjut. Andres
Andersen [et al.]; peatoim. Sulev Vahtre. Tartu, 2010
Rec.: RAUN Toivo, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011 Bd.
6 s. 291-297
3189. EIDINTAS Alfonsas: Antanas
Smetona [1874-1944] ir jo aplinka. [Antanas
Smetona i jego otoczenie]. - Vilnius: Mokslo
ir Encikl. Leid. Centr., 2012. - 511, [1] s.: il.,
faks.. Bibliogr. s. 488-497
Rec.: JAKUBAVIČIENĖ Ingrida, Darbai ir Dienos
2012 [nr] 57 s. 351-358
3190. EMEL’ÂNOVA Larisa [L.]: Geopolitičeskie izmeneniâ i transgraničnaâ migraciâ v regione Jugo-Vostočnoj Baltiki: postsovetskaâ istoriâ i sovremennye vyzovy //
In: Granice i ich pokonywanie w przestrzeni
polsko-niemiecko-rosyjskiej. - Toruń, 2012.
- S. 188-196. Sum. s. 208
3191. ENGELGARD Jan: Litwa w polityce Komitetu Narodowego Polskiego w latach
Inne kraje bałtyckie
1917-1919. Niepodległość i Pamięć 2010 R. 17
nr 1 s. 57-64
3192. EWIG Alexander: Die Teilnahme
der Bückeburger Reserve-Radfahrerkompanie Nr. 77 am „Unternehmen Albion” auf
Ösel im Oktober 1917 im Spiegel eines Artikels der „Schaumburg-Lippischen Landeszeitung”. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2012 Bd. 59
s. 65-75
3193. FEDOROVIČ Jolanta: Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga Vilniaus
krašte 1920-1939 metais: lenkiško paveldosaugos modelio raiška. (Real cultural heritage
preservation in the area of Vilnius in 19201939: representation of the Polish heritage
protection model). Liet. Ist. Stud. 2012 T. 29
s. 84-97. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo29.pdf [dostęp: 7 V
2014]
3194. FILIPOW Krzysztof: Samoobrona
Litwy i Białorusi (1918-1919): ludzie i ich postawy // In: Od armii komputowej do narodowej. [T.] 4. - Toruń, 2012. - S. 181-188
3195. GAIDIS Ryšard: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos idėja ir tautiniai atgimimai: vieno Lietuvos lenko perspektyva. [Idea
Wielkiego Księstwa Litewskiego i przebudzenia narodowego: polsko-litewska perspektywa] // In: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos
tradicija ir tautiniai naratyvai. - Vilniaus,
2009. - S. 145-164. Rés. s. 363
3196. GAJOWNIK Tomasz: Zagrożenie litewskie bezpieczeństwa Polski w okresie międzywojennym // In: Bezpieczeństwo
Polski w XX i XXI wieku: wybrane założenia
teoretyczne i sposoby realizacji. - Olsztyn,
2012. - S. 85-108
3197. GĄSIOROWSKI Andrzej: Z dziejów szkolnictwa polskiego na Łotwie w okresie międzywojennym. Prz. Wsch. 2010 T. 11
z. 1 s. 145-155, tab.
3198. GEISTESWISSENSCHAFTEN
und Publizistik im Baltikum des 19. und
245
frühen 20. Jahrhunderts / hrsg. v. Norbert
Angermann, Wilhelm Lenz, Konrad Maier.
- Berlin, 2011
Rec.: BOETTICHER Manfred v., Forsch. z. Balt.
Gesch. 2012 Bd. 7 s. 231-234. - LEHTMA Kathrin Laine,
Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2012 Bd. 59 s. 217-221
3199. GĘBOŁYŚ Zdzisław: Działalność
wydawnicza Polaków na Litwie od pierestrojki do czasów współczesnych: ku, z, do, wśród,
obok, dla, między, oprócz, pomimo, wbrew //
In: Książka, biblioteka, informacja: między
podziałami a wspólnotą. [T.] 3. - Kielce, 2012.
- S. 187-218: tab. Sum. Streszcz. w jęz. ukr.
3200. GIRDZIJAUSKAS Petras: Partizanų išrinktas Lietuvos prezidentas. - Vilnius:
[P. Girdzijauskas], 2009. - 158, [2] s.: il., portr.
Biografia Jonasa Žemaitisa (1909-1954), dowódcy
lit. partyzantów
3201. GRÄFE Karl Heinz: Vom Donnerkreuz zum Hakenkreuz: die baltischen
Staaten zwischen Diktatur und Okkupation.
- Berlin, 2010
Rec.: MERTELSMANN Olaf, Forsch. z. Balt. Gesch.
2011 Bd. 6 s. 322-326
3202. GRAUBNER Waldtraut: Die Bildungsarbeit meines Vaters, Pastor Max von
Bordelius [1886-1964], in Litauen zwischen
den beiden Weltkriegen. Jahrb. d. Balt.
Deutscht. 2012 Bd. 59 s. 76-102
3203. GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: Lithuanian Consulate in Riga in 1925-1940 //
In: Vēsture: avoti un cilvēki: humanitārās fakultātes XIX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. - Daugavpils, 2010. - S. 80-92.
Streszcz. w jęz. łot.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/954/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIII_2010.pdf?1358357547 [dostęp: 16 X 2014]
3204. GROSA Silvija: The historiography
of Art Nouveau architecture in the context of
art history in Latvia // In: History of art history in Central, Eastern and South-Eastern
Europe. Vol. 2. - Toruń, 2012. - S. 179-184: il.
246
Inne kraje bałtyckie
3205. GROSA Silvija: Pracownia rzeźby
dekoracyjnej Otto & Wassil w Rydze w końcu
XIX i na początku XX stulecia. Porta Aurea
2011 [T.] 10 s. 117-140, il. Sum.
3213. JANKAUSKAITĖ Vaida: Sąjūdžio
spaudos paveldas Lietuvoje. (Printed heritage
collections of the reform movement Sąjūdis
in Lithuania). Knygotyra 2012 T. 59 s. 73-92,
tab. Sum.
3206. GRUBER Denis: Esten, Russen
und die estnische Staatsbürgerschaft 19922012: der nur langsame Rückgang der Staatenlosigkeit in Estland. Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2012 Jg. 61 H. 4 s. 566-601, tab., wykr.
Sum.
3214. JANKEVIČIŪTĖ Giedrė: Intimism in Lithuanian art during the second
world war // In: Art and artistic life during
the two world wars. - Vilnius, 2012. - S. 246272: il. Streszcz. w jęz. lit.
3207. HANOVS Deniss, TĒRAUDKALNS Valdis: Laiks, telpa, vadonis: autoritārisma kultūra Latvijā: 1934-1940. (Time,
space, leader: the culture of authoritarianism
in Latvia 1934-1940). - Rīga: Zinātne, 2012.
- 326 s.: il. Bibliogr. s. 303-320
3208. HENRIKSSON Anders: Vassals
and citizens: the Baltic Germans in constitutional Russia, 1905-1914. - Marburg, 2009
Rec.: EWIG Alexander, Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2012
Bd. 59 s. 221-225
3209. HIIE Piret: 1919. aasta mäss Muhuja Saaremaal. [Powstanie na Muhu i Ozylii
w 1919 r.]. - Kuressaare: Saaremaa Muuseum,
2010. - 120 s.: il. - (Saaremaa Muuseumi toimetised; 6). Bibliogr. s. 116-119
3210. HOYNINGEN-HUENE Frank v.:
Die Originale aus dem verwunschenen Gut
Lechts: Friedrich von Hoyningen-Huene hat
in Estland Geschichte geschrieben. Jahrb. d.
Balt. Deutscht. 2012 Bd. 59 s. 193-196
3211. JACKIEWICZ Mieczysław: Kazimierz Janczewski [1878-1959] jako czołowy działacz mniejszości polskiej na Litwie
w okresie międzywojennym. Prz. Wsch. 2006
T. 10 z. 1 s. 205-211. Sum. s. 17
3212. JANICKI
Arkadiusz,
LASZCZKOWSKI Michał, JĒKABSONS Ēriks:
Polentechnikum. - Warszawa: Minist. Kult.
i Dziedz. Narod., 2012. - 198 s.: il., tab.
Tekst równol. w jęz. pol. i łot.
Politechnika Ryska
3215. JANUŠAUSKIENĖ Diana: Postcommunist democratisation in Lithuania:
elites, parties, and youth political organisations, 1988-2001. - Amsterdam: Rodopi, 2011.
- XV, 172 s.: tab., wykr. - (On the Boundary of
Two Worlds; 28). Bibliogr. s. 125-132
Wersja elektron.: http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&A
N=355395 [dostęp: 20 XI 2014]
Rec.: PARK Ausra, J. Balt. Stud. 2012 Vol. 43 nr 2
s. 303-305
3216. JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ
Joanna: Razem czy osobno?: narody zamieszkujące Wileńszczyznę wobec perspektywy
samostanowienia po I wojnie światowej (do
początku 1920 roku). Wieki Stare i Nowe
2010 T. 2 s. 74-92. Sum. Zsfg.
3217. JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ
Joanna: Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939. - Katowice:
Wydaw. Uniw. Śląsk., 2010. - 710 s.: mapy,
tab. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2691). Bibliogr. s. 669690. Sod. Sum.
Wyd. 2: Katowice, 2011
Rec.: MIRONOWICZ Eugeniusz, Białorus. Zesz.
Hist. 2010 [nr] 34 s. 189-193. - TOMASZEWSKI Jerzy,
Prz. Hist. 2012 T. 103 z. 2 s. 417-422
3218. JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja, POTAŠENKO Grigoriju [V.]:
Przesiedlenie staroobrzędowców z Suwalszczyzny na Litwę w 1941 r. Almanach Sejneński 2006-2008 [nr] 5 (dr. 2012) s. 241-255,
il. Streszcz. w jęz. lit.
3219. JASKULSKI Waldemar: Podpułkownik Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński
Inne kraje bałtyckie
w kampanii łotewskiej (grudzień 1919 - luty
1920 roku). Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Ofic.
Wojsk Ląd. 2012 nr 1 s. 216-237, mapy. Sum.
Wersja elektron.: http://www.zeszyty-naukowe.wso.
wroc.pl/images/2012/nr_1/16_jaskulski.pdf [dostęp: 12
V 2014]
3220. JAWORSKA-MATYS Dorota: Biografie Polaków na Litwie: poczucie tożsamości narodowej w narracjach uczniów, rodziców i nauczycieli polskich szkół. Acta Univ.
Lodz., Sociologica 2012 [z.] 41 s. 143-160.
Streszcz. Sum.
3221. JĒKABSONS Ēriks: Latvijas arlietu ministra Vilhelma Muntera starpniecibas meginajms Polijas un Lietuvas konflikta
1938. gada marta. (Vermittlungsversuch des
Aussenministers Lettlands v. Munters bei der
Regelung des Konfliktes zwischen Polen und
Litauen im März 1938). Latv. Arhīvi 2008 Nr.
3 s. 146-160, il. Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/146-160-VESTURE-Jekabsons.pdf
[dostęp: 30 VI 2014]
3222. JĒKABSONS Ēriks: Latvijas sūtnieciba Polija Otra pasaules kara pirmajas
dienas 1939. gada septembri. (Die lettische
Gesandtschaft in Polen in den ersten Tagen
des Zweiten Weltkrieges - im September
1939). Latv. Arhīvi 2005 Nr. 2 s. 115-151.
Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/115-151-VESTURE-Jekabsons.pdf
[dostęp: 26 VI 2014]
3223. JĒKABSONS Ēriks: Łotysze w oddziale Stanisława Bułak-Bałachowicza w latach 1918-1919 i pobyt oddziału na Łotwie
w latach 1919-1920. Białorus. Zesz. Hist. 2011
[nr] 35 s. 158-172, tab.
3224. JĒKABSONS Ēriks: Otnošeniâ
Latviji s Estoniejej, Litvoj i Polšej vo vremâ
Vojni za nezavisimost v 1918-1920 // In:
Rahvusest riigiks: Eesti Ajaloomuuseumi
rahvusvahelise teaduskonverentsi materjale.
- Tallinn, 2010. - S. 16-21
3225. JĒKABSONS Ēriks: Polijas brunotie vilcieni Latvija un Latvijas brunoto vilcienu
247
sadarbiba ar Polijas armiju 1919.-1920. gada.
Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2010 Nr. 1 s. 45-53
Dot. współpracy Polski i Łotwy w zakresie wzajemnego wspierania się przez pociągi pancerne w 1919-1920 r.
3226. JĒKABSONS Ēriks: Polska mniejszość narodowa i kultura polska w historii
Łotwy: perspektywa współczesna // In: Na
pograniczach literatury. - Kraków, 2012. - S.
259-277: tab.
3227. JĒKABSONS Ēriks: Vorvika Grīna
vadītās Amerikas Savienoto Valstu misijas darbība Latvijā 1919. gada aprīli-maijā:
Liepājas posms. (Activities of the USA mission led by Warwick Greene in Latvia in 1919
April-May: Liepāja period). Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2012 [nr] 2 s. 36-61. Sum.
3228. JÕEKALDA Kristina: Architectural monuments as a resource: reworking
heritage and ideologies in Nazi-occupied Estonia // In: Art and artistic life during the two
world wars. - Vilnius, 2012. - S. 273-300: il.,
mapa. Streszcz. w jęz. lit.
3229. JUGENDSTIL im Baltikum:
zwölf Beiträge zum 20. Baltischen Seminar
2008 / hrsg. v. Alexander v. Knorre. - Lüneburg: Carl-Schirren-Ges., 2012. - 324 s.: il. (Schriftenreihe Baltische Seminare; Bd. 18)
3230. JÜNGERKES Sven: Deutsche Besatzungsverwaltung in Lettland 1941-1945:
eine Kommunikations- und Kulturgeschichte
nationalsozialistischer Organisation. - Konstanz, 2010
Rec.: DANKER Uwe, J. Balt. Stud. 2012 Vol. 43 nr 1
s. 142-145. - HIIO Toomas, Forsch. z. Balt. Gesch. 2012
Bd. 7 s. 255-262
3231. JUREVIČIŪTĖ Aušra: Brigadnyj
general Vincas Žilis (1898-1972): dobrovolec,
inspektor artillerii, uznik sibirskih lagerej.
Europa Orientalis 2012 [T.] 3 s. 9-28, il., faks.
Streszcz. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
EO.2012.001 [dostęp: 28 IV 2014]
3232. JURKIEWICZ Jan: Między narodem politycznym a etnicznym: Litwini
w pierwszej połowie XIX wieku // In: Zapo-
248
Inne kraje bałtyckie
mniane dziedzictwo kulturowe na wschodzie
Europy od XV do XX wieku. - Zielona Góra,
2005. - S. 81-101
the history of Estonian art // In: History of art
history in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 2. - Toruń, 2012. - S. 67-72
3233. KAJI Sayaka: Vilnius intellectuals
and the early 19th-century concept of Lithuania: the Society of Scoundrels (Towarzystwo
Szubrawców) and local society. Lithuanian
Hist. Stud. 2011 Vol. 16 (dr. 2012) s. 143-168.
Sum. Streszcz. w jęz. lit.
3240. KOŁODZIEJCZYK Anna: Kultura
uzdrowiskowa Litwy: tradycja i współczesność
// In: Historia kultury uzdrowiskowej w Europie. - Wrocław, 2012. - S. 181-204: il. Sum.
3234. KALNAČS Jānis: Artists in Latvia
under the nazi Occupation: war, occupation
and power // In: Art and artistic life during
the two world wars. - Vilnius, 2012. - S. 301318: il. Streszcz. w jęz. lit.
3235. KANNATUSTE aastad 1940-1991.
[T.] 1-2 / toim. Ulo Ennuste [et al.]. - Tallinn:
Valge Raamat, 2008-2012. - 256 s., il.; 232 s.,
il., mapy
T. 2 [aut.] Herbert Lindmäe [et al.].
Dot. ruchu oporu w Estonii
3236. KARJAHÄRM Toomas: Eestimaa
talurahva kongress ja Volta koosolek: massiliikumine Balti provintsides 1905. (Meeting
of Estonia’s peasantry and the Volta Meeting:
the mass movement in the Baltic provinces
in 1905). Tuna 2012 nr 4 s. 28-52, faks. Sum.
s. 155-156
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Artiklid/2012/Tuna_2012-4.pdf [dostęp: 21 X
2014]
3237. KATRAM bija sava Rīga: daudznacionālas pilsētas portrets no 1857. līdz
1914. gadam. [Każdy miał swoją Rygę: portret
miasta wieloetnicznego od 1857 r. do 1914 r.]
/ sast. Kristine Wohlfart, Erwin Oberländer.
- Rīga: AGB, 2004. - 295 s.: il., mapy. Bibliogr.
s. 241-279
3238. KĻAVIŅŠ Eduards: Patriotic rhetoric and the grim realities of the first world
war in Latvian art: the case of Jāzeps Grosvalds [1891-1920] // In: Art and artistic life
during the two world wars. - Vilnius, 2012.
- S. 161-175: il. Streszcz. w jęz. lit.
3239. KODRES Krista: Two art histories:
the (Baltic) German and Estonian versions of
3241. KORYBUT-MARCINIAK Maria:
Dobroczynne Wilno: pomoc ubogim i potrzebującym w Wilnie w pierwszej połowie
XIX wieku. - Olsztyn: Centr. Badań Europy
Wsch. Uniw. Warm.-Maz., 2012. - 349, [1] s.:
il., tab. Bibliogr. s. 309-333
Toż w jęz. lit.: Vilniaus labdarybės draugija XIX a.
pirmojoje pusėje. - Olsztyn, 2012
3242. KOSEL Bogusław: „Pieriedełka”
Wojska Litewskiego w 29. Terytorialny Korpus Strzelecki Armii Czerwonej (sierpień
1940 - sierpień 1941 r.). Zesz. Nauk. / Muz.
Wojska w Białymstoku 2012 [z.] 25 s. 65-82,
il., faks., portr., tab. Sum.
3243. KOSEL Bogusław: Przyczynek do
badań nad pierwszym etapem sowietyzacji
Wojska Litewskiego (15 czerwca - 30 sierpnia
1940 r.). Zesz. Nauk. / Muz. Wojska w Białymstoku 2011 [z.] 24 s. 67-84, il., tab. Sum.
3244. KREEM Tiina-Mall: Die „sichtbare Kirche”: der lutherische Kirchenbau in
Liv- und Estland unter Alexander II. Forsch.
z. Balt. Gesch. 2011 Bd. 6 s. 101-119. Sum.
3245. KREEM Tiina-Mall: Viisipäraselt
ehitatud: Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur
ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (18551881). (Kirchenbau, Kirchenarchitektur und
Kirchenkunst des Luthertums in Estland
während der Zeit Alexanders II). - [Tallinn]:
Eesti Kunstiakad., 2010. - 280 s.: il., mapy. (Dissertationes Academiae Artium Estoniae;
5). Zsfg.
3246. KUZNECOVA Tat’âna: Prošloe v
zerkale rečej Karlisa Ulmanisa. Europa Orientalis 2012 [T.] 3 s. 51-66. Streszcz. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
EO.2012.003 [dostęp: 28 IV 2014]
Inne kraje bałtyckie
3247. LĀCE Daina: Pirmais Rīgas pilsētas
arhitekts Johans Daniels Felsko (1813-1902).
(The first Riga city architect Johann Daniel
Felsko (1813-1902)). - Rīga: Latv. Mākslas
Akad. Mākslas Vēst. Inst., 2012. - 383, [1] s.:
il., faks., pl. - (Latvijas Makslas Akademijas
Makslas Vestures Instituta Disertacijas; 3).
Bibliogr. s. 277-287. Sum. Zsfg.
3248. LASZCZKOWSKI Michał: Karcer
studencki w Rydze // In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: streszczenia wystąpień [..]. - Białystok, 2012. - S. 151-153
3249. LAUKAITYTĖ Regina: Kauno
benediktinių vienuolyno reformavimas 19201926 m. (The reform of Kaunas Benedictine
convent in 1920-1926) // In: Benediktiniškoji
tradicija Lietuvoje. - Vilnius, 2008. - S. 135148. Sum. s. 315
3250. LAUKAITYTĖ Regina: Tikinčiųjų
pasipriešinimas bažnyčių veiklos varžymui
Lietuvoje 1944-1953 metais. (Resistance of the
faithful to the restrictions of Church activities
in Lithuania in 1944-1953). Liet. Ist. Metraštis
2011 [nr] 2 (dr. 2012) s. 81-95. Sum.
3251. LAUKAITYTĖ Regina: Žydų religinis gyvenimas Lietuvoje 1944-1956 m. (Religious life of Jews in Lithuania in 1944-1956).
Lituanistica 2012 T. 58 Nr. 4 s. 295-308. Sum.
3252. LEPPLAAN Heidi: „Mein Haus,
mein Land, mein Erb und Eigen”: deutsche
Reaktionen auf das estnische Agrargesetz
1919. Forsch. z. Balt. Gesch. 2012 Bd. 7 s. 141167. Zsfg. Sum.
3253. LIPPHARDT Anna: Vilne: die Juden aus Vilnius nach dem Holocaust: eine
transnationale Beziehungsgeschichte. - Paderborn: Schöningh, 2010. - 545, VIII s.: il.
- (Studien zur historischen Migrationsforschung; 20)
249
ihr Verhältnis zur Kommunistischen Partei
1954-1964. Forsch. z. Balt. Gesch. 2011 Bd. 6
s. 178-195. Sum.
3255. LUČINSKAS Gintaras: Kunigas
Juozas Bakšys (1884-1925). (Ksiądz Juozas
Bakšys (1884-1925)). Terra Jatwezenorum
2012 [T.] 4 s. 237-259, il. Streszcz. s. 498-499.
Sum. s. 517-518
W Wilnie
3256. LUČINSKAS Gintaras: Lietuvos
laisvės armija: partizaninio karo pradininkė
dzūkijoje. (Litewska Armia Wolności (LLA):
prekursorem wojny partyzanckiej na terenie
Dzukiji). Terra Jatwezenorum 2012 [T.] 4 s.
348-359, il. Streszcz. s. 503-504. Sum. s. 522523
3257. LUST Kersti: Die Rolle der Gutshöfe bei der Hungerhilfe für die livländischen
Bauern in den Krisenjahren 1841-1847. Zs. f.
Ostmitteleur.- Forsch. 2012 Jg. 61 H. 2 s. 219246. Sum.
3258. LUTS Marju: Modernisierung und
deren Hemmnisse in den Ostseeprovinzen
Est-, Liv- und Kurland im 19. Jahrhundert
// In: Modernisierung durch Transfer im 19.
und frühen 20. Jahrhundert. - Frankfurt/M.,
2006. - S. 159-200
3259. ŁOSSOWSKI Piotr: Stosunki polsko-estońskie 1918-1939. - [Wyd. 2 popr.
i uzup.] - Warszawa: Ofic. Olszynka, 2010. 256 s., [1] k. map skł.: il., faks., portr. Streszcz.
w jęz. est. Sod. Sum.
3260. MÂGKOV M. Û.: SSSR, SŠA
i problema Pribaltiki v 1941-1945 godah. Novaâ i Novejšaâ Ist. 2005 No 1 s. 50-59
Rec.: SILBER Marcos, J. Balt. Stud. 2012 Vol. 43 nr
2 s. 293-297
3261. MALAHOVA Weronika: Korporacje studenckie na Uniwersytecie Łotewskim // In: Wyzwania XXI wieku: przyroda,
technika, człowiek: materiały z III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych. - Tarnobrzeg,
2012. - S. 169-177
3254. LIPŠA Ineta: Die Historiker der
Lettischen Staatsuniversität in Riga und
3262. MANKEVIČ D[mitrij] V.: Liga
Nacij i proekt plebiscita v vil’nûsskom krae
250
Inne kraje bałtyckie
(1920-1921 gody). Vestnik Balt. Feder. Univ.
im. I. Kanta 2011 Vyp. 12 s. 58-63. Sum.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/05d/bzqitlolsxbtykln_58-63.pdf [dostęp: 23
XII 2014]
3263. MARIPUU Meelis: Omavalitsuseta
omavalitsused Eesti omamaise haldusvõimu
taastamine NSV Liidu ja Saksamaa vahelise
sõja tingimustes. [Os. 1-3] (The Restoration
of Estonia’s domestic administrative authority under the conditions of the war between
the Soviet Union and Germany. [P.] 1-3).
Tuna 2012 nr 2 s. 50-60, il.; nr 3 s. 38-52, il;
nr 4 s. 71-78, il. Sum.
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Artiklid/2012/Tuna_2012-2.pdf [dostęp: 20 X
2014].
http://www.arhiiv.ee/public/TUNA/Artiklid/2012/
Tuna_2012-3.pdf [dostęp: 20 X 2014].
http://www.arhiiv.ee/public/TUNA/Artiklid/2012/
Tuna_2012-4.pdf [dostęp: 20 X 2014]
3264. MEDIJAINEN Eero: „Riia ring”,
„luurepost” ja tööjaotus USA esindustes
Baltikumis 1920. aastatel. („The Riga ring”,
intelligence post and loss of employment at
American representations in the Baltic region in the 1920’s). Tuna 2012 nr 4 s. 53-70,
il. Sum. s. 156
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Artiklid/2012/Tuna_2012-4.pdf [dostęp: 21 X
2014]
3265. MERTELSMANN Marju, MERTELSMANN Olaf: Landreform in Estland
1919: die Reaktion von Esten und Deutschbalten. - Hamburg: Verl. Dr. Kovač, 2012.
- 111 s.: tab. - (Schriftenreihe Tartuer Historische Studien; Bd. 2). Bibliogr. s. 101-111
3266. MERTELSMANN Olaf: Die Sowjetisierung Estlands und seiner Gesellschaft.
- Hamburg: Kovač, 2012. - 157 s. - (Schriftenreihe Tartuer historische Studien; 1)
3267. MIKŁASZEWICZ Irena: Polityka
władz sowieckich wobec Polaków na Litwie
// In: Kresowe dziedzictwo: studia nad językiem, historią i kulturą. - Wrocław, 2012. - S.
121-127: tab. Sum.
3268. MIKNYS Rimantas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos valstybingumo tradicija lietuvių tautinio judėjimo politinėje programoje (teorinis ir praktinis aspektai). (The
statehood tradition of the Grand Duchy of
Lithuania in the political agenda of the Lithuanian national movement: theory and practice) // In: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos
tradicija ir tautiniai naratyvai. - Vilniaus,
2009. - S. 117-143. Sum. s. 362
3269. MIKSTAITE Odeta: Sowjetische
Karriere für nationale Kultur?: zum Verhältnis von Sowjetisierung und Konstituierung
nationaler Kultur am Beispiel des Wirkens
herausragender Kulturfunktionäre der Stalin- und Chruščev-Ära in der Litauischen
SSR. Stud. Marit. 2012 Vol. 25 s. 239-254.
Streszcz.
3270. MINNIK Taavi: Der Teufelskreis
der Gewalt: Terror und Repressionen in Estland 1917-1919. Forsch. z. Balt. Gesch. 2011
Bd. 6 s. 120-140. Sum.
3271. MISEVIČA-TRILLIČA
Renāte:
Język polski na Uniwersytecie Łotewskim
w Rydze. Acta Balt.- Slav. 2012 [T.] 36 s. 269277. Sum. Sod.
3272. NAWROT Dariusz: Napoleon i Litwa w 1812 roku // In: Księstwo Warszawskie
w historii i tradycji napoleońskiej (18072007). - Częstochowa, 2008. - S. 49-67
3273. NEIBURGS Uldis: Pretošanās
kustība nacionāl-sociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941-1945): jēdzieniskā izpratne un teorētiskās nostādnes. (Resistance
movement in Latvia under national-socialist
German occupation (1941-1945): conceptual perception and theoretical approaches).
Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2012 [nr] 3 s. 74-99.
Sum.
3274. NIWIŃSKI Piotr: Amnestia jako
metoda walki sowieckiego NKWD z polskim
podziemiem niepodległościowym na Wileńszczyźnie (1944-1945) // In: Komunistyczne
amnestie lat 1945-1947: drogi do „legalizacji”
czy zagłady? - Warszawa, 2012. - S. 13-34
Inne kraje bałtyckie
3275. NIWIŃSKI Piotr: Zbrojne podziemie antysowieckie w krajach nadbałtyckich
// In: Żołnierzowi Niepodległej: księga dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli.
- Rzeszów, 2012. - S. 268-284: il.
3276. NOLLENDORFS Valters: Latvija
pod vlast’û Sovetskogo Sojuza i nacional-socialističeskoj Germanii, 1940-1991 / Latvijas
Okupācijas Muzejs. - Riga, 2012. - 232 s.: il.
3277. NORKUS Zenonas: Kapitalizmo
raidos Lietuvoje bruožai ir etapai (iki 1940
m.) postmarksistiniu požiūriu. (The features
and stages of the capitalist development of
Lithuania (before 1940) from the post-marxist viewpoint). Liet. Ist. Stud. 2012 T. 29 s. 936. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo29.pdf [dostęp: 7 V
2014]
3278. OŚKO Aleksandra: Koło Historyków - Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1923-1939: organizacja i działalność. Prz. Wsch. 2010 T. 11 z. 1 s.
101-121, wykr.
3279. PELŠE Stella: The first world war
and its aftermath in Latvian writing on art //
In: Art and artistic life during the two world
wars. - Vilnius, 2012. - S. 71-87: il. Streszcz.
w jęz. lit.
3280. PETKŪNAS Darius: The repression of the Evangelical Lutheran Church in
Lithuania during the Stalinist Era / Klaipėdos
Universitetas. - Klaipėda, 2011. - 255, [1] s.:
il., faks., portr. Bibliogr. s. 241-245
Rec.: LAUKAITYTĖ Regina // In: Religinės bendrijos lietuvos istorijoje: gyvenimas ir tapatybė - Vilnius,
2012. - S. 393-400
3281. PETRENKO Andrej I.: Pribaltijskie divizii Stalina. - Moskva: Veče, 2010. 366 s., [8] s. tabl.: portr. - (1418 Dnej Velikoj
Vojny)
Rec.: GRZYBOWSKI Jerzy, Prz. Hist.- Wojsk. 2011
R. 12 nr 2 s. 202-205
3282. PIETRZAK Jacek: Kwestia litewska w polskiej myśli politycznej na progu
251
odzyskania niepodległości do 1922 roku. Imponderabilia 2012 nr 4 s. 151-167. Sum.
3283. POCYTĖ Silva: Regioninės istorinės savimonės formavimas laikraštyje „Mažoji Lietuva” 1988-1991 m. (Formation of
regional historical consciousness in the daily
„Mažoji Lietuva” („Lithuania-Minor”), years
1988-1991. Res Humanitariae 2007 T. 1 s. 4355, portr. Sum.
Wersja
elektron.:
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Visas_tekstas_2007_11.pdf [dostęp: 3 XII
2014]
3284. A PRAGMATIC alliance: JewishLithuanian political cooperation at the beginning of the 20th century / ed. by Vladas
Sirutavičius, Darius Staliūnas. - Budapest,
2011
Rec.: SUŽIEDĖLIS Saulius, Lithuanian Hist. Stud.
2011 Vol. 16 (dr. 2012) s. 169-174
3285. PUKSZTO Andrzej: Pogranicza
widziane z Litwy: kwestia dwuszczeblowej
tożsamości narodowej ziemiaństwa na początku XX stulecia // In: Na pograniczach
literatury. - Kraków, 2012. - S. 214-232
3286. PULLAT Raimo, PULLAT Risto:
Viinameri: salapiiritusevedu Läänemerel
kahe sõja vahel. - Tallinn, 2010
Rec.: VÄRÄ Einar, J. Balt. Stud. 2012 Vol. 43 nr 2 s.
291-293
3287. PURS Aldis: Baltic facades: Estonia, Latvia and Lithuania since 1945. - London: Reaktion Books, 2012. - 203 s.: mapy.
- (Contemporary Worlds)
3288. RAMANAUSKAITĖ-SKOKAUSKIENĖ Auksutė: Dainavos partizanų apygardos istorijos puslapiuos.... (Z dziejów okręgu
partyzanckiego „Dainava”). Terra Jatwezenorum 2012 [T.] 4 s. 360-369, il. Streszcz. s. 504.
Sum. s. 523
3289. REICHELT Katrin: Lettland unter
deutscher Besatzung 1941-1944: der lettische
Anteil am Holocaust. - Berlin, 2010
Rec.: KANGERIS Kārlis, Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2012 Nr. 1 s. 190-196. - MERTELSMANN Olaf, Forsch.
z. Balt. Gesch. 2012 Bd. 7 s. 262-265. - ZELLIS Kaspars, J.
Balt. Stud. 2012 Vol. 43 nr 4 s. 550-553
252
Inne kraje bałtyckie
3290. REICHSKOMMISSARIAT Ostland: Tatort und Erinnerungsobjekt / hrsg.
v. Sebastian Lehmann, Robert Bohn, Uwe
Danker; Universität Flensburg. Institut für
Schleswig-Holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte; Militärgeschichtlich Forschungsamt. - Paderborn, 2012. - 371 s.: il., mapy.
- (Zeitalter der Weltkriege; Bd. 8)
Z treści: BENZ Wolfgang: Im Schatten von
Auschwitz?: der Holocaust im Baltikum s. 35-50. - PIPER
Ernst: Zwischen Unterwerfung und Vernichtung: die Politik des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete
s. 51-68. - ANGRICK Andrej: Der Stellenwert von Terror
und Mord im Konzept der deutschen Besatzungspolitik
im Baltikum s. 69-88. - PLATH Tilman: Die lettische Region Latgale unter deutscher Besatzung 1941 bis 1944: Reaktionen der Bevölkerung s. 101-116. - KOTT Matthew:
Rekrutierung der Waffen-SS im Reichskommissariat Ostland: der Versuch einer schwer fassbaren Synthese s. 117146. - NOLZEN Armin: Die Landesleitung Ostland der
NSDAP: Strukturen, Funktionen, Praktiken s. 147-170.
- GASCHE Malte: Die Instrumentalisierung der Prähistorie im Reichskommissariat Ostland 1941 bis 1944 s.
171-188. - JÜNGERKES Sven: Eine Ohrfeige für den General: zur Rolle von Konflikten innerhalb der deutschen
Besatzungsverwaltung im Reichskommissariat Ostland
1941 bis 1944 s. 209-228. - DELAND Mats: Ausgebliebene Bestrafung: Schwedens Untätigkeit gegenüber den
baltischen Kriegsverbrechern s. 251-268. - HACKMANN
Jörg: Das Reichskommissariat Ostland im Blick der deutschen Historiografie s. 285-302. - BÄSTLEIN Klaus: Zur
Historiografie des Völkermords an den europäischen Juden am Beispiel des Reichskommissariats Ostland s. 303330. - TAUBER Joachim: Vergangenheitsbewältigung in
Litauen: Politik, Gesellschaft und der Holocaust nach
1945 s. 331-348. - MERTELSMANN Olaf: Das „kleinere
Übel”?: das Generalkommissariat Estland im estnischen
Vergangenheitsdiskurs s. 349-366
Rec.: REICHELT Katrin, J. Balt. Stud. 2012 Vol. 43
nr 4 s. 553-555
3291. RELIGINĖS bendrijos Lietuvos istorijoje: gyvenimas ir tapatybė = Religious communities in Lithuanian history: life and identity / sud. Liudas Jovaiša;
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija; LKMA
Humanitarinių Tyrimų Institutas. - Vilnius,
2012. - 447, [1] s.: wykr. - (Lietuvių Katalikų
Mokslo Akademijos Metraštis. Serija B:
Bažnyčios Istorijos Studijos; 5). Sum. Zsfg.
Streszcz. w jęz. lit.
Z treści: ALIŠAUSKAS Vytautas: Kulto tradicija lokalioje religinėje bendrijoje: Birutės [?-1382] atvejis. (The
tradition of cult in local religious community: case of
Birutė) s. 9-24. - PAWLIKOWSKA-BUTTERWICK Wioletta: The prelates and canons of Vilnius in the second
half of the 16th century: a prosopographical study of selected questions s. 25-46. - BARONAS Darius: Stačiatikių
Šv. Dvasios brolijos įsisteigimas Vilniuje 1584-1633 m.
(The establishment and development of the Vilnius Orthodox brotherhood in 1584-1633) s. 47-97. - JOVAIŠA
Liudas: Žemaičių vyskupijos dvasininkai 1601-1650
m. (Clergy of the diocese of Samogitia in 1601-1650)
s. 99-208. - NORKĀLS Reinis: Diocesan clergy of Livonia-Courland 1685-1772/1795 s. 209-229. - PAKNYS
Mindaugas: Vienuolių pareigos Pažaislio kamaldulių
vienuolyne 1718-1756 m. (The duties of Camadolese
monks at Pažaislis monastery, 1718-1756) s. 231-280.
- JAKULIS Martynas: Vilniaus bonifratrų šv. Kryžiaus
konvento bendruomenė XVIII a.: struktūra, sudėtis, sugyvenimas. (The community of the Bonifratres’ convent:
structure, personal composition, interaction) s. 281306. - STREIKUS Arūnas: Klaipėdos krašto katalikų
integravimas į Lietuvos bažnytinę provinciją 1926-1939
m. (Einverleibung von Katholiken des Memellandes in
die litauische Kirchenprovinz (1926-1939)) s. 343-370.
- LAUKAITYTĖ Regina: Katalikų ir religinių mažumų
pogrindis Lietuvoje 1944-1956 m. (Catholic and religious
minorities’ underground in Lithuania in 1944-1956)
s. 371-391. - STREIKUS Arūnas: Krikščionybės Lietuvoje
istorijos tyrimai 2011-2012 m. s. 401-408
3292. REMEIKIS Tomas: The Lithuanian
phoenix: studies and essays, 1940-1990 / Vytautas Magnus University. The Lithuanian
Emigration Institute. - Vilnius, 2009. - 406,
[1] s.: il., faks.
3293. REZMER Waldemar: Internowanie czy niewola polskiej IV Brygady (Strzelców) Litewsko-Białoruskiej na Litwie w lipcu
1920 roku? // In: Od armii komputowej do
narodowej. [T.] 4. - Toruń, 2012. - S. 205-227
3294. REZMER Waldemar: Konflikt
z Litwą // In: Wojna o wszystko: opowieść
o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Warszawa, 2010. - S. 209-257: il., faks.
3295. REZMER Waldemar: Litwa w polskich planach wojennych // In: Planowanie
wojenne i przygotowania obronne II Rzeczypospolitej: studia i materiały. - Warszawa,
2012. - S. 109-125
3296. RIMAŠAUSKAS Jonas: Žydų
gelbėtojai / sud. Nelė Asadauskienė, Arvydas
Anušauskas. - Vilnius: Versus Aureus, 2008.
- 150, [2] s. - (Sugrįžimai)
3297. RIMESTAD Sebastian: From empire to nation state: the consolidation to the
relationship between the Orthodox Church
and independent Lithuania and Latvia after
Inne kraje bałtyckie
first world war. Stud. Podlaskie 2012 T. 20 s.
211-223. Streszcz. Sod.
3298. ROHTMETS Helen: Vergeltung
am Erzfeind?: die Staatsbürgerschaftsfrage
der Deutschbalten in der neugegründeten
Republik Estland. Forsch. z. Balt. Gesch. 2011
Bd. 6 s. 141-162. Zsfg. Sum.
3299. ROSCHE Julia: Zwischen den
Fronten: die Rolle Estlands zwischen dem
Hitler-Stalin-Pakt und dem Ende des Zweiten Weltkriegs im internationalen Kontext.
- Hamburg: Diplomica-Verl., 2012. - 131 s.
3300. ROSENTHAL Reigo: Laidoner väejuht: Johan Laidoner kõrgema operatiivjuhi ja strateegia kujundajana Eesti Vabadussõjas. [Laidoner - dowódca: Johan Laidoner
jako dowódca operacyjny i strateg podczas
wojny o niepodległość Estonii]. - [Tallinn]:
Argo, 2008. - 691 s., [36] k.: il., mapy. Sum.
3301. ROSENTHAL Reigo, TAMMING
Marko: Soda pärast rahu: Eesti eriteenistuste
vastasseis Noukogude luure ja porandaaluste
kommunistidega 1920-1924. - Tallinn, 2010
Rec.: JUURVEE Ivo, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011 Bd.
6 s. 319-321
3302. ROSSIÂ i Baltiâ. Vyp. 6: Dialog
istorikov raznyh stran i pokolenij / otv. red.
Aleksandr O. Čubar’ân; Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Vseobŝej Istorii. - Moskva,
2011. - 271 s. Sum.
Z treści: TANNBERG Tõnu: O prepodavanii voennyh nauk v Derptskom (Tartuskom) universitete v pervoj polovine XIX v. (1802-1830) s. 9-26. - KOPYTIN I.:
Otdel’nyj Kačanovskij batal’on Estonskoj narodnoj armii
(1919-1920) s. 74-96. - KAPENIEKS K.: Dejstviâ Latvijskoj armii v Drisskom uezde: 1920 g. s. 97-116. - NYMM
E.: Otraženie vzaimootnošenij SSSR i Èstonii na stranicah
sovetskoj periodiki 1939-1940 godov s. 131-150. - KRETININ G[ennadij] V.: Sovetskie voennye komendantury
v Vostočnoj Prussii i nemeckoe naselenie: oktâbr’ 1944 - 9
maâ 1945 goda s. 151-166. - FËDOROVA O[l’ga] G.: Poslevoennoe vosstanovlenie Klajpedy i Kaliningrada: sravneniâ i ocenki s. 167-176. - MIHAILOVA Û. L.: Rossiâ
i Pribaltijskij region v XVIII-XX vv.: problemy vzaimnootnošenij v menâûŝemsâ mire: obzor vtoroj rossijskoèstonskoj konferencii, 29-30 noâbrâ 2010 g., Moskva, IVI
RAN s. 240-245
T. 5 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 3624
Rec.: PAJUR Ago, Forsch. z. Balt. Gesch. 2012 Bd. 7
s. 220-224
253
3303. RUBENE Diana, KAZJUKEVIČS
Andris: Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie Dyneburskim: przeszłość i teraźniejszość. Acta Balt.- Slav. 2012 [T.] 36 s. 279286. Sum. Sod.
3304. RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata:
Państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia)
w polityce zagranicznej III Rzeczypospolitej
Polskiej na poziomie polityczno-prawnym
i społeczno-kulturalnym. Regiony i Pogranicza 2011 [nr] 4 s. 121-141
SAFRONOVAS V.: Praeitis kaip konflikto šaltinis...
= poz. 1541
SAKSON A.: Przemiany społeczne w Kłajpedzie... =
poz. 2284
3305. SAMBORSKA-KUKUĆ Dorota:
1863. gada poļu sacelšanās notikumi Latgalē
aculiecinieku liecībās un atmiņās. (Accounts
of the events of the year 1863 in the Inflanty
(Latgale)). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2012 [nr]
3 s. 50-73. Sum.
3306. SAMBORSKA-KUKUĆ
Dorota: Mikro-Rzeczpospolita po obu stronach
Dźwiny: długie trwanie polskości w literaturze północno-wschodniego pogranicza
w wieku XIX // In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: streszczenia wystąpień [..]. - Białystok, 2012. - S. 217-218
3307. SAWICKI Krzysztof Piotr: Kształtowanie się postaw obywatelskich na Litwie.
Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2012 T. 9 s.
145-176, tab. Sum.
3308. SEMENOWICZ Ewa: Kreacja
tożsamości kulturowej Litwy w pracach Wileńskiej Komisji Archeologicznej i Muzeum
Starożytności w latach 30.-70. XIX wieku.
- Warszawa: Wydaw. Nauk. Semper, 2012. 228 s.: il. Bibliogr. s. 193-203. Sum.
3309. SIDORKIEWICZ Krzysztof: Między demokracją a buntem: działalność polityczna i samorządowa Polaków w Republice
Litewskiej (1988-2011). - Elbląg, 2011
Rec.: JÓZEFIAK Sławomir, Sensus Historiae 2012
Vol. 7 [no.] 2 s. 184-187
254
Inne kraje bałtyckie
3310. SIEDLACZEK-SZWED Aleksandra: Towarzystwa opiekuńcze i wychowawcze
na Wileńszczyźnie w okresie międzywojnia /
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. - Częstochowa, 2012. - 305 s.: mapy.,
tab., wykr. Bibliogr. s. 277-298. Sum.
3317. STALIŪNAS Darius: Making Russians: meaning and practice of russification
in Lithuania and Belarus after 1863. - Amsterdam, 2007
3311. ŠILIAUSKAS Saulius: Demokratijos refleksija Lietuvos politineje mintyje
(1918-1940). (Reflection of democracy in the
political thought of Lithuania (1918-1940)) /
Klaipėdos Universitetas. - Klaipėda, 2002. 137, [2] s. Bibliogr. s. 128-133. Sum.
3318. STALIŪNAS Darius: Savas ar svetimas paveldas?: 1863-1864 m. sukilimas kaip
lietuvių atminties vieta. - Vilnius, [2008]
3312. ŠILIŅŠ Jānis: Padomju Latvija un
tās bruņotie spēki (1918. gada decembris 1919. gada jūnijs) Latvijas arhīvu materiālos.
(Soviet Latvia and its armed forces, December 1918 - June 1919 (as reflected in Latvian
Archival Records)) // In: Vēsture: avoti un
cilvēki: humanitārās fakultātes XIX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Daugavpils, 2010. - S. 186-192. Sum.
Wersja elektron.: http://du.lv/files/000/006/954/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIII_2010.pdf?1358357547 [dostęp: 16 X 2014]
3313. SILIŅŠ Leonīds: Zviedru-Latviešu
palīdzības komitejas darbība (1943. gada 15.
oktobris - 1945. gada 15. jūlijs). [Działalność
szwedzko-łotewskiego komitetu pomocy (15
października 1943 - 15 lipca 1945)]. - Rīga:
LU Žurnāla „Latv. Vēst.”, 2011. - 266 s.: il.
3314. ŠNEIDERE Irene: The policy of
russification in Latvia 1944-1990 // In: Kampf
um Wort und Schrift: russifizierung in Osteuropa im 19.-20. Jahrhundert. - Göttingen,
2012. - S. 89-104
3315. SÕJA ja rahu vahel. K. 2: Esimene
punane aasta: okupeeritud Eesti julgeolekupoliitiline olukord sõja alguseni / toim. Meelis Maripuu. - Tallinn, 2010
Rec.: ZASZTOWT Leszek, Acta Pol. Hist. 2010 [Vol.]
101 s. 197-204. - WOODWORTH Bradley D., Forsch. z.
Balt. Gesch. 2011 Bd. 6 s. 310-313
Rec.: VITKUS Hektoras // In: Daugiareikšmės
tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX-XX
amžiais - Klaipėda, 2011. - S. 330-334
3319. STEFANEK Paweł: Estonia: między
wschodem a zachodem: system prawny i inne
czynniki determinujące miejsce ziem estońskich na mapie dziewiętnastowiecznej Europy
// In: „Granice” i „pogranicza” w badaniach
historycznych i antropologicznych: materiały
z III Międzynarodowej Sesji Humanistycznej
[...]. - Warszawa, 2012. - S. 79-89
3320. STONIENĖ Vanda: Lietuvos knyga ir visuomenė: nuo spaudos draudimo iki
nepriklausomybės atkūrimo (1864-1990).
- Vilnius: Versus Aureus, 2006. - 120, [8] s.,
[32] s. tabl.: il., faks.
Dot. historii książki litewskiej
3321. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Sovietinė etninė politika 1944-1953 m.: Rytų
ir Pietryčių Lietuvos lenkų padėtis. (Soviet
ethnic policy in 1944-1953: the situation of
the Polish population in East and Southeast
Lithuania). Liet. Ist. Metraštis 2011 [nr] 2 (dr.
2012) s. 97-110. Sum.
3322. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Tarp
gimtinės ir tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų
repatriacja į Lenkiją (1944-1947, 1955-1959
m.). (Między ojcowizną a Ojczyzną: repatriacja ludności z Litewskiej SRR do Polski
(1944-1947, 1955-1959)) / Lietuvos Istorijos
Institutas. - Vilnius, 2011. - 510, [1] s.: il. Bibliogr. s. 307-318. Sum. Streszcz.
Rec.: TAMMELA Hiljar, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011
Bd. 6 s. 330-334
Rec.: MILEWSKI Jan Jerzy, Biul. Hist. Pogranicza
2012 nr 12 s. 124-126
3316. STALIŪNAS Darius: Dusetos,
Easter 1905: the story of one pogrom. J. Balt.
Stud. 2012 Vol. 43 nr 4 s. 495-514
3323. STREIKUS Arūnas: The history
of religion in Lithuania since the nineteenth
century // In: Religious diversity in post-So-
Inne kraje bałtyckie
viet society: ethnographies of Catholic hegemony and the new pluralism in Lithuania.
- Burlington, VT, 2012. - S. 37-55
ŠUTINIENĖ I.: Daugiakultūrio miesto istorija... =
poz. 1543
3324. SUVALKŲ sutartis: faktai ir interpretacijos = Umowa suwalska: fakty i interpretacje / sud. ir mokslinė red. Česlovas Laurinavičius. - Vilnius: Versus Aureus, 2012.
- 455 s.: il.
Z treści: RADZIWONOWICZ Tadeusz: Lenkijos ir
Lietuvos derybos Suvalkuose 1920 metų rugsėjo 30-spalio 8 dienomis = Polsko-litewskie rokowania w Suwałkach (30 wrzesień - 8 październik 1920 r.) s. 13-40, 223252. - LAURINAVIČIUS Česlovas: Probleminiai Lietuvos
ir Lenkijos santykių 1920 m. aspektai = Kwestie sporne
w historii stosunków litewsko-polskich w roku 1920 s.
41-71, 253-287. - GIMŽAUSKAS Edmundas: Suvalkų
derybos ir sutartis M. Biržiškos [1882-1962] ir B. K. Balučio [1880-1967] atsiminimuose = Rokowania w Suwałkach i umowa suwalska we wspomnieniaach Mykolasa
Biržiški i Broniusa Kazysa Balutisa s. 86-92, 303-310. ŁACH Wiesław Bolesław: Tautų Lygos vaidmuo bandant
spręsti Lenkijos ir Lietuvos teritorinį ginčą ir nubrėžti
bendrą sieną: vertinimo bandymas = Rola Ligi Narodów
w próbie rozstrzygnięcia polsko-litewskiego sporu terytorialnego i wytyczeniu wspólnej granicy: próba oceny s.
93-113, 311-334. - MIKNYS Rimantas: Suvalkų sutartis
M. Römerio [1880-1945] dienoraštyje ir viešuose teisiniuose politiniuose vertinimuose = Umowa suwalska
w „Dzienniku” i publicznych ocenach prawno-politycznych M. Römera s. 114-122, 335-344. - BUCHOWSKI
Krzysztof: Konflikto su Lietuva vaizdas tarpukario lenkų
istorinėje sąmonėje = Obraz konfliktu z Litwą w polskiej
świadomości historycznej okresu międzywojennego s.
138-145, 361-369. - ŁACH Halina: Nuo Focho linijos iki
dabartinės valstybinės Lenkijos ir Lietuvos sienos = Od
linii Focha do ustanowienia współczesnej polsko-litewskiej granicy państwowej s. 156-181, 382-410. - SIRUTAVIČIUS Vladas: Suvalkų sutarties vertinimų vaidmuo,
rengiant Lietuvoje 1994 m. Lietuvos ir Lenkijos sutartį =
Rola ocen umowy suwalskiej w przygotowywaniu umowy między Litwą a Polską w 1994 r. s. 182-213, 411-447
Tekst w jęz. lit. i pol.
3325. SWAIN Geoffrey: „The highest
flights of circumlocutory art”: Britain, Latvia and recognizzing the Soviet annexation
of 1940. J. Balt. Stud. 2012 Vol. 43 nr 3 s.
345-362
3326. SZCZECHOWICZ Hanna: Polskie
życie naukowe i kulturalne na Łotwie w latach
1918-1940. Zesz. Nauk. Państw. Wyż. Szk. Zawod. we Włocł., Zbliżenia Cywilizacyjne 2012
T. 8 s. 233-248, portr.
255
3327. SZYMANEL Halina: Losy skasowanego kościoła w Duksztach Pijarskich
w aktach wileńskiego generał-gubernatorstwa // In: Między Rzymem a Nowosybirskiem: księga jubileuszowa dedykowana ks.
Marianowi Radwanowi SCJ. - Lublin, 2012.
- S. 213-224
3328. TELŠIŲ vyskupijai: 85 metai. [Diecezja telszańska: 85 lat] / red. ir sud. Stasys
Vaitekūnas, Arvydas Ramonas. - Klaipėda:
Klaip. Univ. l-kla, 2011. - 233 s.: faks., portr.
Sum.
3329. TYSZKIEWICZ Jakub: Stany
Zjednoczene wobec niepodległości Litwy.
Zesz. Nauk. Dolnoś. Wyż. Szk. Przeds. i Techn.
w Polkow., Stud. z Nauk Społ. 2012 nr 5 s.
109-121. Streszcz. Sum.
3330. The UNKNOWN war: Latvian
national partisan’s fight against the Soviet
occupiers, 1944-1956: the battle and memorial sites of the national partisans / ed.
Aleksandrs Kiršteins; Latvijas Nacionālo
Partizāņu Apvienība. - Rīga, 2011. - 366 s.:
il., mapy
3331. URBANEK Bożena: Ubodzy, chorzy, szpitale w aktach wizytacyjnych archidiecezji kowieńskiej z pierwszej połowy XIX
wieku. Prz. Wsch. 2007 (dr. 2008) T. 10 z. 3 s.
755-766. Sum. s. 553
3332. VAITEKŪNAS Stasys: Justinas
Staugaitis [1866-1943]: vyskupas, politikas,
tautos dvasios ir valstybės puoselėtojas. - Vilnius: Mokslo ir Encikl. Leid. Centr., 2011. 454, [2] s.: il., faks., portr. - (Vasario 16 Akto
signatarai Žemaitijoje). Bibliogr. s. 433-445
Polityk, biskup, sygnatariusz Deklaracji Niepodległości Litwy z 1918 r.
3333. VAITEKŪNAS Stasys: Stanislovas
Narutavičius [1862-1932]: signataras ir jo laikai. - Vilnius: Mokslo ir Encikl. Leid. Centr.,
2012. - 501, [2] s.: il., faks., portr. - (Vasario
16 Akto signatarai Žemaitijoje). Bibliogr. s.
464-479
Polityk, adwokat, sygnatariusz Deklaracji Niepodległości Litwy z 1918 r.
Rec.: BŁASZCZYK Grzegorz, Zap. Hist. 2012 T. 77
z. 4 s. 178-183
256
Inne kraje bałtyckie
3334. VAITIEKUS Severinas: Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai (19441947). (Tuskulėnai: ofiary egzekucji i kaci
(1944-1947)). - 3-ioji patais. ir papild. laida Vilnius: Liet. Gyventoj Genocido ir Rezisten.
Tyrimo Centr., 2011. - 415, [1] s., [48] s. tabl.:
il. Bibliogr. s. 362-372. Sum. Sod.
W Wilnie, w parku Tuskuleny
3335. VALGE Jaak: London, Berliin ja
Moskva ning Eesti 1934. aasta riigipööre.
(London, Berlin, Moscow and Estonia’s coup of
1934). Tuna 2012 nr 1 s. 38-61, il. Sum. s. 158
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Artiklid/2012/Tuna_2012-1.pdf [dostęp: 21 X
2014]
3336. VALGE Jaak: Top Estonian politician Konstantin Päts’s financial dealings with
Moscow. J. Balt. Stud. 2012 Vol. 43 nr 4 s.
459-478
3337. VENE impeerium ja Baltikum:
venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19.
sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses.
[M]. 2 / koost. Tõnu Tannberg. - Tartu, 2010
Rec.: MAIER Konrad, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011
Bd. 6 s. 313-319
3338. VITKUS Aleksandras: Rainiu žudynių budeliai - prieš ir po... - Kaunas: Ardiva, 2008. - 110 s.: il.
Dot. zbrodni NKWD na Litwie
wykr. - (Studien zur Historischen Migrationsforschung; Bd. 25). Bibliogr. s. 350-377
Rec.: LEHNSTAEDT Stephan, Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2012 Jg. 61 H. 4 s. 624-626. - RICHTER Klaus, J.
Balt. Stud. 2012 Vol. 43 nr 4 s. 547-550
3341. WIECZOREK Agnieszka: Jan Józef Jałowiecki (1817-1885): misjonarz i korespondent z Inflant Polskich. Zap. Hist. 2012
T. 77 z. 3 s. 67-87, il., faks., tab. Zsfg. Sum.
3342. WILHELMI Anja: Lebenswelten
von Frauen der deutschen Oberschicht im
Baltikum (1800-1939): eine Untersuchung
anhand von Autobiografien. - Wiesbaden,
2008
Rec.: EWIG Alexander, Forsch. z. Balt. Gesch. 2011
Bd. 6 s. 297-302
3343. WINNICKI Zdzisław Julian:
Współczesna społeczno-polityczna kondycja
Polaków na historycznej Wileńszczyźnie: litewsko-białoruskie pogranicze polskie // In:
Kresowe dziedzictwo: studia nad językiem,
historią i kulturą. - Wrocław, 2012. - S. 129140. Sum.
3344. WOJNA po wojnie: antysowieckie
podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej
w latach 1944-1953 / [aut.] Grzegorz Motyka
[et al.]. - Gdańsk; Warszawa: Wydaw. Nauk.
Scholar, 2012. - 665, [1] s., [16] s. tabl.: tab. +
[2] s. map skł. Sum.
W znacznym stopniu dot. Litwy, Łotwy i Estonii
3339. VITKUS Gediminas: „Forest
Brothers” and the consequences of metropole-periphery distinction elimination in
the „correlates of war” typology. J. Balt. Stud.
2012 Vol. 43 nr 4 s. 515-527, tab.
Dot. Litwy
Rec.: SARKEES Meredith Reid: Response to the
‘„Forest Brothers” and the consequences of metropoleperiphery distinction in the „correlates of war” typology’,
J. Balt. Stud. 2012 Vol. 43 nr 4 s. 528-538. - Polem.: VITKUS Gediminas: Once more on advantages and disadvantages of metropole-periphery distinction elimination:
a rejoinder, J. Balt. Stud. 2012 Vol. 43 nr 4 s. 539-544
3340. WESTERHOFF Christian: Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg: Deutsche Arbeitskräftepolitik im besetzten Polen und
Litauen 1914-1918. - Paderborn: Ferdinand
Schöningh, 2012. - 377 s.: il., faks., mapy,
3345. WROCŁAW na litewskie millenium: materiały z uroczystej konferencji
z okazji 1000-lecia udokumentowania nazwy
Litwa / red. Aleksander Srebrakowski, Grzegorz Strauchold; Uniwersytet Wrocławski.
Instytut Historyczny. - Wrocław, 2010. - 141,
[2] s.: il., faks., mapy, portr., tab.
Z treści: ROSIK Stanisław: Litua na horyzoncie Cesarstwa Rzymian z przełomu tysiącleci: wokół najdawniejszej wzmianki o Litwie (1009) s. 11-15. - CZAPIEWSKI Edward: U źródeł prolitewskości Józefa Ignacego
Kraszewskiego [1812-1887] s. 35-46. - STRAUCHOLD
Grzegorz, PRZYBYTEK Dariusz: Obraz stosunków
polsko-litewskich w polskiej i litewskiej kartografii
historycznej i geopolitycznej XX-XXI wieku s. 47-65.
- SREBRAKOWSKI Aleksander: Uniwersytet Stefana
Batorego w Wilnie 1919-1939 s. 81-107. - MALICKA Danuta: Seweryn Wysłouch jako badacz dziejów Wielkiego
Księstwa Litewskiego s. 109-120. - GRIGARAVIČIŪTĖ
Inne kraje bałtyckie
Sandra: Konsulat Generalny Litwy w Wilnie w roku 1939
s. 121-130. - HRYCIUK Grzegorz: Deportacje z terenów
Litewskiej SRR w latach 1944-1952 s. 131-141
Powyższy opis anuluje poz. 2981 w bibliogr. za 2011 r.
3346. ŽALTAUSKAITĖ Vilma: Romos
katalikų dvasininkas: luomo apibrėžtis ir
tapatybės konstravimas (Žemaičių (Telšių)
ir Vilniaus vyskupijos XIX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais - XX a. pradžioje). (Roman
Catholic clergymen: definition of the estate
and construction of identity: the Dioceses of
Samogitia (Telšiai) and Vilnius from the last
decades of the 19th to the early 20th century).
Liet. Ist. Metraštis 2011 [nr] 2 (dr. 2012) s. 6980. Sum.
3347. ZELMENIS Gints: Cenzūra un to
reglamentējošā likumdošana Latvijā (19181934). (Censorship and regulatory legislation
in the Republic of Latvia (1918-1934)). Latv.
Vēstures Inst. Žurn. 2012 [nr] 4 s. 79-104.
Sum.
3348. ŽEMAITIS Kęstutis: Antanas
Karosas: Vilkaviškio wyskupas. (Antanas
Karosas: biskup diecezji wyłkowyskiej). Terra Jatwezenorum 2012 [T.] 4 s. 273-280, il.
Streszcz. s. 499-500. Sum. s. 519
3349. ZILGALVIS Jānis: Evgeniâ Kerbedz [1855-1946] i Luznavskoe imenie v
Latgalii // In: Stan badań nad wielokulturo-
257
wym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej:
streszczenia wystąpień [..]. - Białystok, 2012.
- S. 269-272
3350. ZUBKOVA Elena: Pribaltika i Kreml’
1940-1953. - Moskva, 2008
Rec.: PAVLOVA Mariâ, Europa Orientalis 2012 [T.]
3 s. 197-203 [wersja elektron.]: http://www.wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/EO/article/view/
EO.2012.012/1030 [dostęp: 29 IV 2014]
3351. ŽUKIENĖ Rasa: The activities of
the Lithuanian art critic Alexis Rannit [19141985] in the West: the significance of a report of 1949 for research of the Mikalojus K.
Čiurlionis’ work // In: History of art history
in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 2. - Toruń, 2012. - S. 205-209: il.
3352. ŽYDAI Lietuvos ekonominėjesocialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir
konkurento. (The Jews in Lithuania’s economic-social structure: between middleman
and competitor) / sud. Vladas Sirutavičius,
Darius Staliūnas. - Vilnius: Liet. Ist. Inst. lkla, 2006. - 230, [1] s. Sum.
W XIX-XX w.
3353. ŻURAWSKI Jacek A.: Prasa konspiracyjna w Wilnie i Okręgu Wileńskim
w latach 1939-1945. [Cz. 2]: Okres czerwiec
1941 - czerwiec 1945. Niepodległość i Pamięć
2012 R. 19 nr 1/4 s. 105-145, tab.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 3172
VI. DZIEJE KRAJÓW SKANDYNAWSKICH
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 94, 116, 143, 365, 385, 386, 518, 538, 1027,
1953, 1986, 2100, 2701, 2714, 2720, 2793, 2794, 2797,
2799, 3402, 3437, 3442, 3535
3354. ANTONSSON Haki: Salvation
and early saga writing in Iceland: aspects of
the works of the Pingeyrar monks and their
associates. Viking a. Medieval Scandinavia
2012 [Vol.] 8 s. 71-140
3356. BARTON H. Arnold: Essays on
Scandinavian history. - Carbondale, Ill.,
2009
Rec.: ABRAHAMSEN Olav Arild, Hist. Tidsskr. (N)
2012 Bd. 91 nr 3 s. 472-475
3357. BJARNE LARSSON Gabriela:
Wives or widows and their representatives.
Scand. J. Hist. 2012 Vol. 37 No. 1 s. 49-68,
tab.
Dot. krajów skandynawskich w średniowieczu
3355. BAILES Alyson J. K.: The Nordic
countries from war to cold war: and today.
Scand. J. Hist. 2012 Vol. 37 No. 2 s. 156-163
3358. BJÖRNE Lars: Den nordiska rättsvetenskapens historia. [Dzieje nauk prawni-
258
Inne kraje bałtyckie
czych w Skandynawii]. - Stockholm: Nerenius & Santérus. - (Rättshistoriskt bibliotek;
60; 62)
[D.] 3: Den konstruktiva riktningen:
1871-1910. - 2002. - XVI, 552 s.
[D.] 4: Realism och skandinavisk realism:
1911-1950. - 2007. - XV, 732 s.
3365. GĄSSOWSKA Maja: Der Heilige
Olaf und Holmgård - Novgorod als Grenzraum zwischen Ost und West im 11.-12.
Jahrhundert // In: Rome, Constantinople
and Newly-Converted Europe: archaeological and historical evidence. Vol. 1. - Kraków,
2012. - S. 263-273. Sum. Sod.
T. 2 zob. bibliogr. za 1999 r. poz. 2500
3359. BRINK Stefan: Vikingarnas slavar: den nordiska träldomen under yngre
järnålder och äldsta medeltid. - Stockholm:
Atlantis, 2012. - 326 s.: il.
Dot. niewolnictwa w krajach skandynawskich
BUŠA I.: Egill Skallagrimsson... = poz. 2867
BUŠA I.: Istoriografiâ kontaktov [..] Latvii i Skandinavii... = poz. 339
3360. CREATING the medieval saga:
versions, variability and editorial interpretations of old Norse saga literature / ed. by
Judy Quinn, Emily Lethbridge. - [Odense]:
Univ. Press Southern Denmark, 2010. - 337
s. - (The Viking Collection; 18). Bibliogr. s.
289-324
3361. EIRIK the Red and other Icelandic
sagas / transl. with an introd. by Gwyn Jones.
- Oxford: Univ. Press, 2008. - XVII, [1], 318
s.: mapa. - (Oxford World’s Classics)
3362. FERRER Marlen: State formation
and courtly culture in the Scandinavian kingdoms in the high middle ages. Scand. J. Hist.
2012 Vol. 37 No. 1 s. 1-22
3363. GARDEŁA Leszek: Pochówki
i groby atypowe w świecie wikingów: dawne
problemy i nowe pytania // In: Obcy: Funeralia Lednickie - spotkanie 14. - Poznań, 2012.
- S. 379-401: il.
3364. GATOMSKI Juliane: Der lange
Schatten des Schwarzen Todes: die folgen
der Pest von 1347 bis 1353 für Bauernschaft,
Adel und Klerus in Europa unter besonderer
Berücksichtigung Skandinavien // In: Seuche
und Mensch: Herausforderung in den Jahrhunderten: Ergebnisse der internationalen
Tagung [...]. - Berlin, 2012. - S. 37-50
3366. GSCHWANTLER Otto: Heldensage und Bekehrungsgeschichte: gesammelte
Aufsätze zur germanischen Heldensage in
der Historiographie des Mittelalters und zur
Bekehrungsgeschichte Skandinaviens / hrsg.
v. Rudolf Simek. - Wien: Fassbaender, 2010.
- 523 s.: il. - (Studia Medievalia Septentrionalia; Bd. 16)
3367. HARRISON Dick: Gud vill det!:
nordiska korsfarare under medeltiden. [Bóg
tak chce!: nordyccy krzyżowcy w średniowieczu]. - Stockholm: Ordfront, 2005. - 573, [1]
s., [16] s. tabl.: il.
3368. HENTILÄ Seppo, KRÖTZL Christian, PULMA Panu: Pohjoismaiden historia.
[Historia krajów skandynawskich]. - Helsinki: Edita, 2002. - 377 s.
3369. JAKOBSEN Johnny Grandjean
Gøgsig: Św. Jacek i Dacja: związki Apostoła
Północy ze Skandynawią: prawdopodobieństwo, tradycja i aktualny stan wiedzy // In: Św.
Jacek Odrowąż - Apostoł Północnej Europy:
międzynarodowe sympozjum [...]. - Roma,
2012. - S. 97-109. Sum.
3370. JENSEN Jørgen Steen: Biografier:
Danmarks Middelalder og Renæssance: inspektører og redaktører 1838-2010. - København: Nationalmuseet, 2011. - 143 s.: il.
Rec.: MØLLER Jes Fabricius, Hist. Tidsskr. (D) 2012
Bd. 112 H. 2 s. 326-328
3371. JONSSON Kristina: Practices for
the living and the dead: medieval and postreformation burials in Scandinavia. - Stockholm: Stockholm Univ., 2009. - X, 295 s. (Stockholm Studies in Archaeology; 50)
3372. KNIBBS Eric: Ansgar [801-865],
Rimbert [ok. 830-888] and the forged foun-
Inne kraje bałtyckie
dations of Hamburg-Bremen. - Aldershot:
Ashgate, 2011. - 258 s. - (Church, Faith and
Culture in the Medieval West). Bibliogr. 235249
259
3380. MORAWIEC Jakub: Uwagi na temat działalności menniczej władców skandynawskich na przełomie X i XI wieku. Mag.
Numizmat. 2005 Nr 33 s. 87-104
Dot. misji w krajach skandynawskich
3373. KOEPELA Jukka: Die Christianisierung der finno-ugrischen Peripherie
Europas: zwei Theorien und unangenehme
Tatsachen // In: Rome, Constantinople and
Newly-Converted Europe: archaeological
and historical evidence. Vol. 1. - Kraków,
2012. - S. 275-285. Sum. Sod.
3374. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.: Polskie tropy nad Sundem i Skagerrakiem. - Kopenhaga, 2009
Rec.: PIOTROWSKA Monika, WIECZOREK Grzegorz // In: Problemy historii wojskowości w kraju i na
obczyźnie po wrześniu 1939 roku: studia historyczne [...]
- Gorzów Wielkopolski, 2010. - S. 677-680
3375. KULESZA Przemysław: Wikingowie w łacińskiej poezji okresu karolińskiego
// In: Studia z historii społecznej. - Wrocław,
2012. - S. 111-130. Zsfg. s. 164
3376. LIHAMMER Anna: Vikingatidens
härskare. [Władcy wikingów]. - Lund: Hist.
Media, 2012. - 271 s.: il.
3377. MALINOWSKI Łukasz: Berserkir
i úlfheđnar w historii, mitach i legendach. Kraków, 2009
Rec.: WRÓBLEWSKI Łukasz, Meritum (Olsztyn)
2010 T. 2 s. 279-282 [wersja elektron.]: http://meritumuwm.files.wordpress.com/2014/01/meritum-t-320113.pdf [dostęp: 17 IV 2014]
3378. The MARTIAL society: aspects of
warriors, fortifications and social change in
Scandinavia / eds. Lena Holmquist Olausson,
Michael Olausson; Stockholms Universitet.
Arkeologiska Forskningslaboratoriet. Stockholm, 2009. - 206 s.: il., mapy. - (Theses
and Papers in Archaeology; 11)
3379. MITCHELL Stephen: Witchcraft
and magic in the Nordic middle ages. - Philadelphia, Pa., 2011
Rec.: HAGEN Rune Blix, Hist. Tidsskr. (N) 2012 Bd.
91 nr 1 s. 107-110
3381. MORAWIEC Jakub, URBAŃCZYK
Przemysław: Building the legend of the battle
of Svoldr. Scand. J. Hist. 2012 Vol. 37 No. 3 s.
279-295
Bitwa między królem Norwegii a koalicją królów
Szwecji, Danii i opozycji norweskiej
3382. NORDIC narratives of the Second
World War: national historiographies revisited / eds. Henrik Stenius, Mirja Österberg,
Johan Östling. - Lund, 2011
Rec.: HAGA Lars P., Hist. Tidsskr. (N) 2012 Bd. 91 nr
1 s. 128-131. - WAWRZENIAK Piotr, Hist. Tidskr. f. Finl.
2012 [nr] 4 s. 571-578
3383. QUINN Judy: The „Wind of the
giantess”: Snorri Sturluson, Rudolf Meissner,
and the interpretation of mythological kennings along taxonomic lines. Viking a. Medieval Scandinavia 2012 [Vol.] 8 s. 207-259
3384. RØTHE Gunnhild: I Odins tid:
norrøn religion i fornaldersagaene. [W czasach Odyna: skandynawska religia w starożytnych legendach]. - Hafrsfjord: Saga Bok,
2010. - 320 s.: il.
Rec.: LESLIE Helen Frances, Hist. Tidsskr. (N) 2012
Bd. 91 nr 4 s. 645-647
3385. SAMFUNN i krig: Norden 180809 / red. Morten Nordhagen Ottosen, Rasmus Glenthøj. - Oslo: Unipub, 2012. - 197 s.
Z treści: NORDHAGEN OTTOSEN Morten: Fra
Fontainebleau til Jönköping: et overblikk over krigen
mellom Danmark-Norge og Sverige i 1808-09. [Od Fontainebleau do Jönköping: przegląd wojny między Danią i Norwegią a Szwecją w latach 1808-1809] s. 11-36.
- ERICSON WOLKE Lars: Det finska kriget och Sverige. [Wojna fińska a Szwecja] s. 37-56. - ZETTERBERG
Kent: Sveriges deltagande i napoleonkrigen 1805-1814:
en säkerhetspolitisk och strategisk studie. [Udział Szwecji
w wojnach napoleońskich: badania polityki bezpieczeństwa i strategii] s. 57-76. - STRUWE Lars Bangert: Allianceteorier og Danmark-Norges sikkerhedspolitik fra 1720
til 1813. [Teoria sojuszy i polityka bezpieczeństwa Danii
i Norwegii od 1720 do 1813 r.] s. 77-91. - BJERG Hans
Christian: Søkrigen i de nordiske farvande 1808. [Wojny
na morzu na wodach skandynawskich w 1808 r.] s. 93104. - GLENTHØJ Rasmus: I forfædrenes fodspor: patriotisme, fortidens eksempel og døden på fædrelandets
260
Inne kraje bałtyckie
alter. [W ślady swoich przodków: patriotyzm, przykład
z przeszłości i śmierć na ołtarzu ojczyzny] s. 105-126. TRANBERG Anna: Gaver fra det norske folk til hæren
1807-09. [Dary od ludności norweskiej dla armii w latach
1807-1809] s. 127-148. - SVANDAL Trond E.: En physisk umulighed?: hærens providering og det sivile samfunn krigsåret 1808. [Fizycznie niemożliwe?: aprowizacja
armii i społeczeństwo obywatelskie w wojnie 1808 r.] s.
149-162. - NORDHAGEN OTTOSEN Morten: Kollaborasjon, forræderi og landssvikoppgjør i Norge i 180809. [Kolaboracja, zdrada i odpowiedzialność za zdradę
w Norwegii w latach 1808-1809] s. 163-194
3386. SCANDINAVIA in the age of revolution: Nordic political cultures, 1740-1820
/ ed. by Pasi Ihalainen [et al.]. - Farnham,
2011
Rec.: LIND Gunner, Hist. Tidsskr. (D) 2012 Bd. 112
H. 2 s. 615-617
3387. SCANDINAVIANS from the
Vendel period to the tenth century: an ethnographic perspective / ed. by Judith Jesch.
- Woodbridge: Boydell Press, 2012. - 374 s.:
il., mapy. - (Studies in Historical Archaeoethnology; Vol. 5)
Z treści: MAGNUS Bente: Dwellings and settlements s. 5-33. - ARRHENIUS Birgit: Kinship and social
relations in the early medieval period in Svealand elucidated by DNA s. 45-51. - BRINK Stefan: Law and legal
customs in Viking age Scandinavia s. 87-117. - BENDER
JØRGENSEN Lise: Rural economy: ecology, hunting,
pastoralism, agricultural and nutritional aspects s. 129144. - HOLMQUIST OLAUSSON Lena: Patterns of
settlement and defence at the proto-town of Birka, Lake
Mälar, Eastern Sweden s. 153-167. - NIELSEN Svend:
Urban economy in southern Scandinavia in the second
half of the first millennium AD s. 177-198. - LUND Niels:
Harald Bluetooth: a saint very nearly made by Adam of
Bremen s. 303-315
SINDBÆK S. M.: Viking age Wolin... = poz. 2727
3388. STURTEVANT Paul B.: Contesting the semantics of Viking religion. Viking
a. Medieval Scandinavia 2012 [Vol.] 8 s. 261278
3389. SZELĄGOWSKA Krystyna: Missio Scandinavica: Laurentius Nicolai Norvegus [ok. 1538-1622], jego życie i działalność
// In: Od Kijowa do Rzymu: z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą. - Białystok, 2012. - S. 73-102.
Sum.
3390. TAXES, tributes and tributary
lands in the making of Scandinavian kingdoms in the Middle Ages / ed. Steinar Imsen.
- Trondheim, 2011
Rec.: HYBEL Nils, Hist. Tidsskr. (N) 2012 Bd. 91 nr
4 s. 639-641
3391. ÜBERSETZEN im skandinavischen Mittelalter / hrsg. v. Vera Johanterwage, Stefanie Würth. - Wien: Fassbaender,
2007. - 247 s. - (Studia Medievalia Septentrionalia; 14)
Dot. gł. sag skandynawskich
3392. WIENBERG Jes: Romanesque
round church towers in Scandinavia // In:
Zwischen Fjorden und Steppe: Festschrift für
Johan Callmer zum 65. Geburtstag. - Rahden/Westf., 2010. - S. 515-522
3393. WILENIEC SØNDERBY Bożena Anna: Św. Jacek w Skandynawii: misja
czy fikcja? // In: Św. Jacek Odrowąż - Apostoł Północnej Europy: międzynarodowe
sympozjum [...]. - Roma, 2012. - S. 110-124.
Streszcz. w jęz. wł.
3394. WINROTH Anders: The conversion of Scandinavia: Vikings, merchants, and
missionaries in the remaking of Northern
Europe. - New Haven: Yale Univ. Press, 2012.
- XI, [3], 238 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 207-228
WOJTKOWIAK J.: Skandynawskie wpływy kulturowe... = poz. 2648
2. Dania
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
3395. DANSK Velfærdshistorie / red.
Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen, Nils
Finn Christiansen. - Odense: Syddansk
Univ.-forl. - (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences;
410, 427, 434, 448)
Bd. 1: Frem mod socialhjælpsstaten,
1536-1898. - 2010. - 615 s.: il.
Bd. 2: Mellem skøn og rett, 1898-1933. 2011. - 824 s.: il.
Inne kraje bałtyckie
Bd. 3: Velfærdsstaten i støbeskeen, 19331956. - 2012. - 743 s.: il.
Bd. 4: Velfærdsstatens storhedstid, 19561973. - 2012. - 817 s.: il.
261
Eastern Europe (c. 1070-1200). - Turnhout,
2011. - S. 33-56
Rec.: FAYE JACOBSEN Anette, Hist. Tidsskr. (D)
2012 Bd. 112 H. 1 s. 313-320 [rec. dot. Bd. 1]. - FAYE
JACOBSEN Anette, Hist. Tidsskr. (D) 2012 Bd. 112 H. 2 s.
643-647 [rec. dot. Bd. 2]
3402. JERUSALEM in the North: Denmark and the Baltic Crusades, 1100-1522 /
[aut.] Ane Bysted [et al.]. - Turnhout: Brepols,
2012. - XIV, 393 s.: il., mapy. - (Outremer;
Vol. 1). Bibliogr. s. 359-375
b. Dzieje do 1815 r.
Toż w jęz. duń. zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 2794
Zob. też poz.: 384, 470, 518, 938, 1967, 2100, 2316, 2371,
2798, 2799, 2814, 2818, 2991, 3375, 3381, 3385, 3386,
3422, 3440
3396. BIRKEBÆK Frank: Vikingetiden
i Danmark. - København: Sesam, 2003. - 224
s.: il.
3397. BØGGILD JOHANNSEN Birgitte,
JOHANNSEN Hugo: Re-forming the confessional space: early Lutheran Churches
in Denmark, c. 1536-1660 // In: Lutheran
churches in early modern Europe. - Farnham, 2012. - S. 241-276: il.
3398. CORSI Maria R. D.: Piracy or policy?: Lübeck’s 1249 attack on Copenhagen.
Viking a. Medieval Scandinavia 2012 [Vol.] 8
s. 53-70
3399. ENGELHARDT Juliane: Borgerskab og fællesskab: de patriotiske selskaber
i den danske helstat 1769-1814. - København,
2010
Rec.: NORDIN Jonas, Hist. Tidsskr. (D) 2012 Bd. 112
H. 2 s. 617-624
3400. FRICKS Juliane v.: Skulptur im
südlichen Ostseeraum: Stile, Werkstätten
und Auftraggeber im 13. Jahrhundert. - Petersberg: Imhof, 2012. - 208 s.: il., mapy.
- (Studien zur internationalen Architekturund Kunstgeschichte; 90). Bibliogr. s. 185193. Zsfg.
Dot. m.in. Danii, Gotlandii, Lubeki i Stralsundu
Rec.: NYBORG Ebbe, Hist. Tidsskr. (D) 2012 Bd. 112
H. 2 s. 607-608
3401. GELTING Michael H.: Two early
twelfth-century views of Denmark’s Christian
past: Ailnoth and the Anonymous of Roskilde // In: Historical narratives and Christian
identity on a European periphery: early history writing in Northern, East-Central, and
3403. KLEINGÄRTNER Sunhild: Nachweisbarkeit christlicher Institutionalisierung
Dänemarks aufgrund archäologischer Belege
// In: Christianisierung Europas: Entstehung,
Entwicklung und Konsolidierung im archäologischen Befund. - Regensburg, 2012. - S.
403-416
3404. LIND Gunner: Den militære
komponent i statsomvæltningen 1660. (The
military component in the Danish revolution
1660). Hist. Tidsskr. (D) 2012 Bd. 112 H. 2 s.
353-373. Sum.
3405. MONRAD MØLLER Anders: Enevældens kroninger: syv salvinger - ceremoniellet, teksterne og musikken. - København:
Falcon, 2012. - 222 s.: il.
Dot. ceremoniału koronacyjnego w nowożytnej Danii
3406. MUNCH-PETERSEN
Thomas:
Defying Napoleon: how Britain bombarded
Copenhagen and seized the Danish fleet in
1807. - Stroud: Sutton, 2007. - XIV, 298, [16]
s.: il., mapy
3407. RADTKE Christian: Haithabu:
eine frühe Stadt in drei Stationen - 800, 900,
1000. Zs. f. Archäol. d. Mittelalters 2009 Jg. 37
(dr. 2010) s. 135-162
3408. SCHEEL Roland: Romerriget, Vesteuropa og Skandinavien: kulturkontakter
og den danske historiebevidsthed i 1100-tallet. (The Roman Empire, Western Europe,
and Scandinavia: cultural contacts and Danish historical consciousness during the 12th
century). Hist. Tidsskr. (D) 2012 Bd. 112 H. 1
s. 1-61. Sum.
262
Inne kraje bałtyckie
3409. STUDIEN zu Haithabu und Füsing / hrsg. v. Claus v. Carnap-Bornheim.
- Neumünster: Wachholtz, 2010. - 256 s.: il.,
mapy. - (Die Ausgrabungen in Haithabu; 16)
3410. TAANI ristisõjad: sõda ja misjon
Läänemere ääres. [Duńskie krucjaty: wojny
i wyprawy misyjne nad Bałtykiem] / [aut.]
John H. Lind [et al.]. - Tallinn: Argo, 2007.
- 422 s.
3411. VILLADS JENSEN Kurt: Korstog
ved verdens yderste rand: Danmark og Portugal ca. 1000 til ca. 1250. (Crusading at the
edge of the world: Denmark and Portugal c.
1000 to c. 1250). - Odense: Syddansk Universitetsforl., 2011. - 612 s.: il., mapy. - (University of Southern Denmark Studies in History
and Social Sciences; 418). Sum.
Rec.: RHEINHEIMER Martin, Hist. Tidsskr. (D)
2012 Bd. 112 H. 1 s. 273-277. - RIIS Thomas, Hist. Tidsskr.
(D) 2012 Bd. 112 H. 1 s. 277-291
3412. WAHRMANN Carl Christian:
„nachdem aber die nachricht eingelauffen,
dass die contagion sich in Copenhagen u.
in andern orten sehr ausgebreitet”: Gerüchte über die letzte Pestepidemie // In: Seuche
und Mensch: Herausforderung in den Jahrhunderten: Ergebnisse der internationalen
Tagung [...]. - Berlin, 2012. - S. 77-98
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 1656, 1657, 2791, 2795, 3382
3413. KOTOWSKI Tadeusz: Z dziejów
opieki duszpasterskiej nad Polakami w Danii
w 1927 r. / [wyd.] Józef Szymański. Stud. Polon. 2012 T. 33 s. 155-168
—————
of latest research. Stud. Marit. 2012 Vol. 25 s.
91-100. Streszcz.
3416. FRANDSEN Per: De ønskede og
de uønskede: indfødsretten og opgøret efter
besættelsen. („Desirables” and „Undesirables”: naturalization policy as part of the
reckoning after the German occupation of
Denmark, 1940-45). Hist. Tidsskr. (D) 2012
Bd. 112 H. 1 s. 92-129. Sum.
3417. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.:
Fortællinger om en svunden tid i Danmark.
[Opowieści o minionych czasach w Danii].
- København: Polsk-Skandinavisk Forskningsinst., 2012. - 210, [1] s.: il., faks., mapa, portr.
3418. LIDEGAARD Bo: En fortælling
om Danmark i det 20. århundrede. [Opowieść o Danii w 20 wieku]. - København:
Gyldendal, 2011. - 458 s.: il.
Rec.: ROSLYNG-JENSEN Palle, Hist. Tidsskr. (D)
2012 Bd. 112 H. 2 s. 331-336
3419. LUND Joachim: Collaboration in
print: the „Aktion Ritterbusch” and the failure of German intellectual propaganda in occupied Denmark, 1940-1942. Scand. J. Hist.
2012 Vol. 37 No. 3 s. 329-354, tab.
3420. MONRAD MØLLER Anders: Depeche fra St. Petersborg: omkring det åbne
brev af 9. Juli 1846. (Dispatch from St. Petersburg: on the king’s open letter dated 9 July
1846). Hist. Tidsskr. (D) 2012 Bd. 112 H. 2 s.
405-422. Sum.
3421. SZELĄGOWSKA Grażyna: Dania.
- Warszawa, 2010
Rec.: PESSEL Włodzimierz Karol: Dania nie jest
więzieniem, Prz. Hist. 2012 T. 103 z. 1 s. 193-199
3414. FASZCZA Dariusz, FASZCZA
Kamila: Przygotowania armii duńskiej do
udziału w plebiscycie na terenie Wileńszczyzny w 1920 r. Dzieje Najn. 2012 R. 44 nr 1 s.
3-11. Sum.
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
3415. FASZCZA Kamila: Polish-Danish
relations in the field of physical education
and sport in period 1919-1939 in the light
3422. BOJE MORTENSEN Lars: Historia Norwegie and Sven Aggesen: two pioneers
in comparison // In: Historical narratives and
3. Norwegia
Inne kraje bałtyckie
Christian identity on a European periphery:
early history writing in Northern, East-Central, and Eastern Europe (c. 1070-1200). Turnhout, 2011. - S. 57-70
Porównanie kronik norweskiej i duńskiej
3423. GHOSH Shami: Kings’ sagas and
Norwegian history: problems and perspectives. - Leiden, 2011
Rec.: JAKOBSSON Ármann, Hist. Tidsskr. (N) 2012
Bd. 91 nr 3 s. 465-469
3424. JAKLIN Asbjørn: Historien om
Nord-Norge. - [Oslo]: Gyldendal, 2004. - 511
s.: il. Bibliogr. s. 485-499
3425. NORVEGR Norges historie. [Bd.
1-4]. - Oslo, 2011
Rec.: BAGGE Sverre, Hist. Tidsskr. (N) 2012 Bd. 91
nr 4 s. 609-612 [rec. dot. Bd. 1]. - SANDVIK Hilde, Hist.
Tidsskr. (N) 2012 Bd. 91 nr 4 s. 612-616 [rec. dot. Bd. 2].
- Rec.: STRÅTH Bo, Hist. Tidsskr. (N) 2012 Bd. 91 nr 4
s. 616-620 [rec. dot. Bd. 3-4]. - SANDVIK Hilde, Hist.
Tidsskr. (N) 2012 Bd. 91 nr 4 s. 612-616 [rec. dot. Bd. 2].
- STRÅTH Bo, Hist. Tidsskr. (N) 2012 Bd. 91 nr 4 s. 616620 [rec. dot. Bd. 3-4]
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 384, 518, 2818, 2830, 3385, 3386, 3466,
3508
3426. ANDERSSON Theodore M.: The
two ages in Ágrip af Nóregs konunga sogum //
In: Historical narratives and Christian identity on a European periphery: early history
writing in Northern, East-Central, and Eastern Europe (c. 1070-1200). - Turnhout, 2011.
- S. 93-110
3427. BAGGE Sverre: Theodoricus Monachus: the Kingdom of Norway and the history of salvation // In: Historical narratives
and Christian identity on a European periphery: early history writing in Northern, EastCentral, and Eastern Europe (c. 1070-1200).
- Turnhout, 2011. - S. 71-92
3428. BJØRSHOL WÆRDAHL Randi:
The incorporation and integration of the
king’s tributary lands into the Norwegian
realm c. 1195-1397. - Leiden, 2011
Rec.: BECK Sigirdur, Hist. Tidsskr. (N) 2012 Bd. 91
nr 4 s. 635-639
263
3429. CHRISTIANIAS handelspatrisiat:
en elite i 1700-tallets Norge / red. John Peter
Collett, Bård Frydenlund. - Oslo, 2008
Rec.: GETKA-KENIG Mikołaj, Kwart. Hist. 2012 R.
119 nr 4 s. 824-832
3430. EKROLL Øystein: State church
and church state: churches and their interiors
in post-reformation Norway, 1537-1705 // In:
Lutheran churches in early modern Europe.
- Farnham, 2012. - S. 277-309: il.
3431. EUFEMIA: Oslos middelalderdronning. [Eufemia: średniowieczną królową
Oslo] / red. Bjørn Bandlien. - Oslo: Dreyer,
2012. - 284 s.: il.
Rec.: DAMSHOLT Nanna, Hist. Tidsskr. (N) 2012
Bd. 91 nr 4 s. 641-645
3432. GULLBEKK Svein Harald: Myntenes omløpshastighet i norsk middelalder:
middelalderens økonomiske system. Hist.
Tidsskr. (N) 2011 Bd. 90 nr 4 s. 511-529
Rec.: EMSØY Gard Eirik: Hvor mye ble norske mynter brukt i middelalderen?, Hist. Tidsskr. (N) 2012 Bd. 91
nr 4 s. 591-596
3433. KRAG Claus: Rikssamlingshistorien og ynglingerekken. (The Norwegian kingdom and the Ynglingar). Hist. Tidsskr. (N)
2012 Bd. 91 nr 2 s. 160-189. Sum. s. 324
3434. LUBIK Maciej: Norwegia a Bizancjum w okresie rządów Haralda Srogiego
(1047-1066). In Gremium 2012 T. 6 s. 15-21.
Sum.
3435. LUBIK Maciej: Pogańska swojskość a chrześcijańska obcość w okresie formowania się państwowości norweskiej, na
przykładzie dziejów Olafa II Świętego // In:
Obcy: Funeralia Lednickie - spotkanie 14. Poznań, 2012. - S. 47-54
3436. MORAWIEC Jakub: Skipt es á gumna giptu: Hallfređr Óttarsson vandræđaskáld
i jego poezja na tle przełomowych wydarzeń
w Norwegii końca X i początku XI wieku.
Stud. Hist. 2007 R. 50 z. 3/4 s. 259-277. Sum.
3437. MORAWIEC Jakub: Vikings
among the Slavs: Jomsborg and the Jomsvi-
264
Inne kraje bałtyckie
kings in old norse tradition. - Wien, 2009
Rec.: MIGDALSKI Paweł, Balt. Stud. N.F. 2011 Bd.
97 (dr. 2012) s. 185-186
3438. MORAWIEC Jakub: Wielkie namiętności i ich społeczno-polityczne reperkusje na przykładzie „Hallfređar saga”
i „Bjarnar saga Hitdaelakappa” // In: Cor hominis: wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością. - Wrocław,
2007. - S. 151-168
3439. NORDHAGEN OTTOSEN Morten: Gustav IV Adolf og Norge. (Gustavus IV
Adolph and Norway). Hist. Tidsskr. (N) 2012
Bd. 91 nr 2 s. 221-250. Sum. s. 325
3440. The NORWEGIAN domination
and the Norse world c. 1100 - c. 1400: Workshop Norgesveldet og den norrøne verden
1100-1400, October 2nd to 5th 2008 in Røros
/ ed. Steinar Imsen. - Trondheim, 2010
Rec.: INGESMAN Per, Hist. Tidsskr. (N) 2012 Bd. 91
nr 2 s. 290-295
3441. ROWE Elizabeth Ashman: The
development of Flateyjarbók: Iceland and the
Norwegian dynastic crisis of 1389. - Odense:
Univ. Press of Southern Denmark, 2005. - 486
s.: il. - (The Viking Collection; 15)
3442. SŁUPECKI Leszek P.: Kobieta
jako wróg: królowa Gunnhilda Özurardóttir
[ok. 910 - po 970] i skald Egil Skalla-Grimsson [ok. 904-990] // In: Wyobrażenie wroga
w dawnych kulturach. - Warszawa, 2007. - S.
139-154
3443. STEINFELD Torill: Norden under
oppbrudd: madame de Staël, Frederikke Brun
og striden om Norge 1812-1814. (Remapping the North: madame de Staël, Frederikke
Brun, and the Norway debate 1812-1814).
Hist. Tidsskr. (N) 2012 Bd. 91 nr 2 s. 191-219.
Sum. s. 324
3444. SVEINBJÖRN Rafnsson: Ólafs
sögur Tryggvasonar: um gerđir peirra, heimildir og höfunda. - Reykjavik: Háskólaútg.,
2005. - 286 s.: il.
Saga o królu Norwegii Olafie Tryggvasonie
3445. SZELĄGOWSKA Krystyna: My
Norwegowie: tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych. - Kraków,
2011
Rec.: GAWINECKA-WOŹNIAK Magda, Klio (Toruń) 2012 [nr] 23 s. 191-194 [wersja elektron.]: http://
www.apcz.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/
KLIO.2012.065/1076 [dostęp: 30 I 2014]
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 2209, 2853, 3382, 3509
3446. DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK
Emilia: Misja handlowo-dyplomatyczna Rolfa Andvorda w Polsce w sierpniu i wrześniu
1945 roku. Zap. Hist. 2012 T. 77 z. 3 s. 23-50.
Zsfg. Sum.
3447. DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK
Emilia: Polityka zagraniczna Polski w latach
1945-1949 w opinii Poselstwa Królestwa
Norwegii w Warszawie. Zap. Hist. 2012 T. 77
z. 1 s. 41-64. Zsfg. Sum.
3448. DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK
Emilia: Polske tvangsarbeidere i Norge. [Polscy robotnicy przymusowi w Norwegii].
Årbok for Rana 2003 Bd. 36 s. 40-51, il.
3449. DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK
Emilia: Wspomnienia polskiego robotnika
[Bronisława Jagodzińskiego] z pobytu za kołem podbiegunowym w Norwegii w latach
1943-1944. Stud. Polon. 2009 T. 30 s. 341-355.
Sum.
3450. GORTER Anastasiâ A., GORTER
Waling T., SUPRUN Mihail N.: Frigjøringen
av Øst-Finnmark 1944-1945 = Osvoboždenie Vostočnogo Finnmarka 1944-1945.
- Arh’angelsk: „Arh’angelskij Pomor”, 2005.
- 309 s.: il., mapy. Streszcz. w jęz. nor.
Dot. Norwegii.
Tekst równol. w jęz. ros. i nor.
3451. ILSAAS Per, RAVN Olav, RYENG
Nils: Også vi da det ble krevet...: hyldmobataljonen i alliert kamp på Narvik-fronten
1940. - Stamsund: Orkana, 2002. - 241 s.: il.,
mapy
Dot. bitwy pod Narwikiem
265
Inne kraje bałtyckie
3452. JAKLIN Asbjørn: Nordfronten:
Hitlers skjebneområde. - [Oslo]: Gyldendal,
2006. - 367 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 348-357
Toż w jęz. pol. pt.: Wojna Hitlera na północy Europy.
- Warszawa: Bellona, 2010. - 400 s., [8] s. tabl., mapy.
Dot. Norwegii
3453. LEIN Magne: Spioner i eget land:
norske radiooperatører i Secret Service, Kompani Linge, XU, Milorg og sovjetisk tjeneste,
1940-45. - Oslo: Genesis, 2003. - 356 s.: il.
Działalność wywiadowcza w Norwegii w czasie II
wojny światowej
LESZCZYŃSKA K.: Badania profesora Edwarda Olszewskiego... = poz. 365
3454. MYHRE Jan Eivind: Academics as
the ruling elite in 19th century Norway. Hist.
Social Research 2008 Vol. 33 No. 2 s. 21-41
3455. NØKLEBY Berit: Krigsforbrytelser: brudd på krigens lov i Norge, 1940-45.
- Oslo: Pax, 2004. - 197 s.
Zbrodnie wojenne w Norwegii
3456. OLSZEWSKI Edward: Fundacja
Charytatywna na Rzecz Polski w Norwegii
(1988-1999) // In: Państwo - wieś - kultura:
studia politologiczne, historyczne i kulturoznawcze [...]. - Warszawa, 2011. - S. 149-157
3457. OLSZEWSKI Edward: Polacy
w Norwegii (1940-2010). - Toruń, 2011
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka
2012 nr 10 s. 431-434. - LEWANDOWSKI Jan, Akcent
2012 R. 33 nr 4 s. 130-134
3458. OLSZEWSKI Edward: Polacy
w Norwegii w latach wojny i okupacji oraz
w obozach dla uchodźców wojennych po wyzwoleniu (1940-1946) // In: W służbie Klio...:
księga poświęcona pamięci profesora Tadeusza Radzika. - Lublin, 2012. - S. 133-151: tab.
3459. OLSZEWSKI Edward: Życie polityczne Polaków w Norwegii: wybrane aspekty // In: W kręgu nauki o państwie, prawie
i polityce: księga dedykowana profesorowi
Markowi Żmigrodzkiemu. - Lublin, 2012. S. 747-772: tab.
3460. POLACY w Norwegii (XIX-XXI
w.): wybór materiałów źródłowych / oprac.
Zofia Wyżlińska. - Kraków, 2010
Rec.: OPERACZ Mirosława, Zap. Hist. 2012 T. 77 z.
3 s. 148-149
3461. RISTE Olav: Britain and Norway:
from war to Cold War, 1944-1951. Scand. J.
Hist. 2012 Vol. 37 No. 2 s. 164-170
3462. SIEMIANOWSKI Jordan: Polityka
Wielkiej Brytanii wobec Norwegii w okresie
od 1 września 1939 r. do 9 kwietnia 1940 r.
Klio (Toruń) 2012 [nr] 20 s. 201-234. Sum.
Wersja
elektron.:
http://dx.doi.org/10.12775/
KLIO.2012.007 [dostęp: 24 II 2014]
3463. SIEMIANOWSKI Jordan: The
struggle for the Norwegian shipping fleet
and the establishment of the Nortraship (Norwergian Shipping and Trade Mission). Stud.
Marit. 2012 Vol. 25 s. 51-79. Streszcz.
3464. SZYMAŃSKI Józef: Opieka duszpasterska nad Polakami w Norwegii. Stud.
Polon. 2009 T. 30 s. 215-248. Sum.
3465. TERJESEN Bjørn, KRISTIANSEN
Tom, GJELSTEN Roald: Sjøforsvaret i krig og
fred: langs kysten og på havet gjennom 200
år. - Bergen, 2010
Rec.: DYNDAL Gjert Lage, Hist. Tidsskr. (N) 2012
Bd. 91 nr 4 s. 647-650
3466. WARZECHA Aldona: Sprawozdanie Archiwum Państwowego w Krakowie z realizacji projektu „Polscy emigranci
w Norwegii w XIX-XXI w. Materiały źródłowe do badań”. Krakowski Rocz. Arch. 2010 [T.]
16 s. 186-187
4. Szwecja
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 224, 2870, 3532
3467. EDER Maciej: „The Polonica collection” from Skokloster castle. - Stockholm:
Stockholms Univ., 2008. - 151 s.: il. - (Stockholm Slavic Papers; 16)
266
Inne kraje bałtyckie
3468. FOKUS Vreta kloster: 17 nya rön
om Sveriges äldsta kloster / red. Göran Tagesson [et al.]. - Stockholm, 2010
Rec.: ARONSSON August, Hist. Tidskr. (S) 2012
[Bd.] 132 [nr] 24 s. 317-320
HISTORIESKRIVNINGEN i Sverige... = poz. 354
JAWORSKI P.: Królewskie rody Szwecji... = poz. 399
3469. JUDA Maria, TEODOROWICZHELLMAN Ewa: Polonika w bibliotece katedralnej w Strängnäs / in coop. with Ragnhild
Lundgren. - Stockholm: Stockholm Univ.,
2011. - 116, [14] s.: il. - (Stockholm Slavic
Papers; 17)
3470. LARSSON Olle, MARKLUND
Andreas: Svensk historia. - Lund: Historiska
Media, 2012. - 416 s.: il., mapy. Bibliogr. s.
398-408
Rec.: LANDGRÉN Lars-Folke, Hist. Tidskr. f. Finl.
2012 [nr] 4 s. 555-558
3471. MÅRTENSSON Anders W.: Kring
katedralen i Lund. - Lund: Hist. Media, 2012.
- 91 s.: il.
3472. SVENSKA etnologer och folklorister / red. Mats Hellspong, Fredrik Skott.
- Uppsala, 2010
Rec.: KOPCZYŃSKI Waldemar, Lud 2012 T. 96 s.
317-319
3473. The AGRARIAN history of Sweden: 4000 BC to AD 2000 / ed. by Janken
Myrdal, Mats Morell. - Lund, 2011
Rec.: SHARP Paul, Scand. Econ. Hist. Rev. 2012 Vol.
60 no 2 s. 214-216 [wersja elektron.] http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03585522.2012.693271#.
VI7VXMnj7TQ [dostęp 15.12.2014]
3474. A UNIQUE Polish collection from
the Skokloster Castle library = Unikalna polska kolekcja z biblioteki Zamku Skokloster
/ ed. Ewa Teodorowicz-Hellman, Elisabeth
Westin Berg; Skokloster Castle Library. - Stockholm, 2011. - 120 s.: il. - (Skokloster-Studier; nr 38)
Tekst równol. w jęz. ang. i pol.
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 333, 423, 518, 538, 938, 1215, 2316, 2423,
2603, 2710, 2721, 2724, 2795, 2818, 2926, 2947, 2991,
2995, 2999, 3381, 3385, 3386, 3387, 3400, 3439, 3440,
3536
3475. AUCTORITATE
papae:
the
church province of Uppsala and the apostolic
penitentiary 1410-1526 / ed. by Sara Risberg.
- Stockholm: Nat. Arch. Sweden, 2008. - 520
s.: wykr. - ( Diplomatarium Suecanum. Appendix) (Acta Pontificum Suecica; 2: Acta
Poenitentiariae)
3476. The CHRONICLE of duke Erik
[ok. 1282-1318]: a verse epic from medieval
Sweden / transl. by Erik Carlquist, Peter C.
Hogg. - Lund: Nordic Acad. Press, 2012. - 264
ss.: il.
—————
3477. ANDERSSON RAEDER Johanna:
Hellre hustru än änka: äktenskapets ekonomiska betydelse för frälsekvinnor i senmedeltidens Sverige. - Stockholm, 2011
Rec.: LAHTINEN Anu, Hist. Tidskr. (S) 2012 [Bd.]
132 [nr] 2 s. 261-266
3478. ANUSIK Zbigniew: Hans Axel von
Fersen i jego misja dyplomatyczna na dworze
cesarskim w 1791 roku. Prz. Nauk Hist. 2008
R. 7 nr 2 s. 61-112. Sum.
Szwedzki dyplomata
3479. ANUSIK Zbigniew: Jerzy Michał
Potocki [1753 - ok. 1801] i jego misja dyplomatyczna w Sztokholmie w latach 17891795 // In: Ród Potockich w odmęcie historii
(XVII-XX w.). - Katowice, 2010. - S. 67-80
3480. BERGH Birger: Święta Brygida:
matka ośmiorga dzieci i prorokini. - Gdańsk:
Wydaw. „Marpress”, 2007. - 193, [1] s., [8] k.
tabl.: il.
3481. BJARNE LARSSON Gabriela:
Laga fång för medeltidens kvinnor och män:
Inne kraje bałtyckie
267
skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500.
- Stockholm, 2010
rhetoric in the eighteenth century. - Uppsala,
2011. - S. 109-131
Rec.: NJÅSTAD Magne, Hist. Tidsskr. (N) 2012 Bd.
91 nr 2 s. 285-290
3490. GOLSON Erik B.: Did Swedish ball
bearings keep the Second World War going?:
re-evaluating neutral Sweden’s role. Scand.
Econ. Hist. Rev. 2012 Vol. 60 no 2 s. 165-182
3482. BOHMAN Magnus: Bonden, bygden och bördigheten: produktionsmönster
och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870. - Lund,
2010
Rec.: MORELL Mats, Hist. Tidskr. (S) 2012 [Bd.] 132
[nr] 2 s. 267-275
3483. BORGEN i Åhus: ett medeltida
maktcentrum. [Zamek w Åhus: średniowieczne centrum władzy] / [aut.] Jimmy
Juhlin Alftberg [et al.]. - Lund: Hist. Media,
2012. - 131 s.: il., mapy
3484. CARLQVIST Knut: Eryk XIV
Waza: król ludu. - Gdańsk, 2010
Rec.: SZPACZYŃSKI Przemysław, In Gremium 2012
T. 6 s. 209-216
3485. CHAMARCZUK Mariusz: Hans
Brask (1464-1538): Linköping (Szwecja)
- Lenta (Polska): biskup, polityk, nowator.
- [Piła]: Zakł. Poligraf. H. Górowski, 2012.
- 55, [1] s.: il.
3486. DUDA Michał: Organizacja wywiadu szwedzkiego na terytorium Rzeczypospolitej w połowie XVII w. // In: Służby
specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość:
materiały i studia. T. 1. - Szczecin, 2012. - S.
31-45. Streszcz. Sum.
3487. EKDAHL Sven: Bronzezeitliche
Petroglyphen mit Waffendarstellungen in
Schweden. Acta Univ. Lodz., Folia Archaeol.
2012 [z.] 29 s. 14-37, il. Streszcz.
3488. ERICSON WOLKE Lars: Jan III
Waza: władca renesansowy. - Gdańsk, 2011
Rec.: SZPACZYŃSKI Przemysław, In Gremium 2012
T. 6 s. 201-208
3489. FISCHER Otto: An end to rhetoric?: the subject of rhetoric in the public debate of the late eighteenth century in Sweden
// In: Metamorphoses of rhetoric, classical
Wersja elektron.: http://www.tandfonline.com [dostęp: 15 XII 2014]
3491. GOTLANDS saköreslängder 16001645: brott och böter på Gotlands landsbygd
/ red. Jens Lerbom. - Visby: Ödin, 2007. - 304
s. - (Arkiv på Gotland; 4)
Dot. kar pieniężnych za przestępstwa popełnione na
Gotlandii
3492. HALLENBERG Mats: For the
wealth of the realm: the transformation of
the public sphere in Swedish politics, c. 14341650. Scand. J. Hist. 2012 Vol. 37 No. 5 s. 557577
3493. HARRISON Dick: En medeltida
storstad: historien om Söderköping. - Stockholm: Norstedt, 2012. - 253 s.: il.
Dot. miasta Söderköping w średniowieczu
Rec.: LAMBERG Marko, Hist. Tidskr. f. Finl. 2012
[nr] 2 s. 268-270
3494. HARRISON Dick: Uppror och allianser: politiskt våld i 1400-talets svenska
bondesamhälle. - Lund: Historiska Media,
2004. - 141 s.: il. - (Lagerbringbiblioteket)
Powstania chłopskie w Szwecji w XV w.
3495. HELGESSON Bertil: Stability,
christianity and chaos: some remarks on written sources, Scania and the 9th century AD //
In: Zwischen Fjorden und Steppe: Festschrift
für Johan Callmer zum 65. Geburtstag. Rahden/Westf., 2010. - S. 113-120
3496. KATAJALA Kimmo: Drawing
borders or dividing lands?: the peace treaty
of 1323 between Sweden and Novgorod in
a European context. Scand. J. Hist. 2012 Vol.
37 No. 1 s. 23-48
3497. KJELLGREN Martin: Taming the
prophets: astrology, orthodoxy and the word
268
Inne kraje bałtyckie
of God in early modern Sweden. - Lund,
2011
Rec.: JAKOBSEN Rolv Nøtvik, Hist. Tidsskr. (N)
2012 Bd. 91 nr 1 s. 110-114
3498. LAITINEN Riitta: Church furnishings and rituals in a Swedish provincial
cathedral from 1527 to c. 1660 // In: Lutheran
churches in early modern Europe. - Farnham,
2012. - S. 311-331
3499. LINDBERG Erik: Sjösäkerhet på
entreprenad: ett kontraktsteoretiskt perspektiv på privata och statliga fyrar i Sverige
före 1840. (Safety at sea contracted out: private and public lighthouses in Sweden before
1840). Hist. Tidskr. (S) 2012 [Bd.] 132 [nr] 1
s. 3-30. Sum.
3500. LINDSTRÖM Dag: Privilegierade
eller kringskurna?: hantverkaränkor i Linköping och Norrköping 1750-1800. (Privileged or restricted?: craftsmen’s widows in
Linköping and Norrköping (Sweden) 17501800). Hist. Tidskr. (S) 2012 [Bd.] 132 [nr] 2
s. 218-246, tab. Sum.
3501. LINDSTRÖM Jonas: Distribution
and differences: stratification and the system
of reproduction in a Swedish peasant community 1620-1820. - Uppsala, 2008
Rec.: GADD Carl-Johan, Hist. Tidskr. (S) 2012 [Bd.]
132 [nr] 1 s. 104-109
3502. MAGNUS Haraldsson och hans
samtid / red. Johnny Hagberg. - Skara: Skara Stiftshistoriska Sällskap, 2009. - 300 s.: il.
- (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie;
47). Sum.
Z treści: NYMAN Magnus: Den tidiga reformationen i Sverige s. 59-88. - STOBAEUS Per: Magnus Haraldsson och Hans Brask: två bundsförvanter i en svår tid
s. 89-110. - BERNTSON Martin: Magnus Haraldsson och
„Västgötaherrarnas uppror” 1529 s. 111-132. - NILSSON
Bertil: Från Skara till Danzig: biskop Magnus Haraldssons exil åren 1529-1539 s. 133-172
3503. MAJEWSKA Gabriela: Książki kucharskie a stół w Szwecji w XVII i XVIII wieku // In: Historia naturalna jedzenia: między
antykiem a XIX wiekiem. - Gdańsk, 2012. - S.
285-292. Sum.
3504. NILSSON Bertil: Birka - Sigtuna Uppsala: Probleme der Christianisierung im
Gebiet Mälartals, Schweden // In: Christianisierung Europas: Entstehung, Entwicklung
und Konsolidierung im archäologischen Befund. - Regensburg, 2012. - S. 417-434
3505. PERLESTAM Magnus: The face of
disobedience: obedience and insubordination in a military environment in the reign
of King Charles XII of Sweden. Scand. J. Hist.
2012 Vol. 37 No. 3 s. 317-328
3506. PETERSSON Erik, SANDÉN Annika: Mot undergången: ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid. - Stockholm:
Norstedt, 2012. - 298 s.: il.
Dot. szwedzkiego abpa Abrahama Angermannusa
(ok. 1540-1608)
Rec.: LANDGRÉN Lars-Folke, Hist. Tidskr. f. Finl.
2012 [nr] 2 s. 271-274
3507. ROSLUND Mats: Bridging two
worlds: tracing merchants from the Holy Roman Empire in high medieval Sigtuna // In:
Zwischen Fjorden und Steppe: Festschrift für
Johan Callmer zum 65. Geburtstag. - Rahden/Westf., 2010. - S. 217-224
3508. RUNER Johan: Huvudtionde, odal
och prästgårdar. (Capital tithe, allodium and
Church land). Hist. Tidskr. (S) 2012 [Bd.] 132
[nr] 4 s. 595-623, mapy. Sum.
3509. SANDIN Per: Ett kungahus i tiden:
den Bernadotteska dynastins möte med medborgarsamhället c:a 1810-1860. - Uppsala,
2011
Rec.: ULVROS Eva Helen, Hist. Tidskr. (S) 2012 [Bd.]
132 [nr] 1 s. 117-123
3510. SCHLÜTER Jan-Christian: Främmande kontakter i Ivar Axelsson Totts och
Søren Norbys gotländska räkenskapsböcker.
Gotländskt Arkiv 2010 Årg. 82 s. 95-110
Kontakty z obcymi na podstawie gotlandzkich ksiąg
rachunkowych
3511. SCHUCHARD Marsha Keith:
Emanuel Swedenborg [1688-1772], secret
agent on Earth and in heaven: Jacobites, Jews,
and Freemasons in early modern Sweden. -
Inne kraje bałtyckie
Leiden: Brill, 2012. - XVII, [2], 804 s. - (The
Northern World; Vol. 55). Bibliogr. s. 761788
3512. SENNEFELT Karin: Politikens
hjärta: medborgarskap, manlighet och plats
i frihetstidens Stockholm. - Stockholm, 2011
Rec.: ILMAKUNNAS Johanna, Hist. Tidskr. f. Finl.
2012 [nr] 4 s. 563-566
3513. SKUNCKE Marie-Christine: Appropriations of political rhetoric in eighteenth-century Sweden // In: Metamorphoses
of rhetoric, classical rhetoric in the eighteenth
century. - Uppsala, 2011. - S. 133-151
3514. STAECKER Jörn: Drei Magier auf
einem gotländischen Bildstein: die Perzeption
des Epiphaniethemas in der Wikingerzeit //
In: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: archaeological and historical
evidence. Vol. 1. - Kraków, 2012. - S. 287-304.
Sum. Sod.
3515. STOLDT Peter H.: Als Schweden
von Elbing aus regiert wurde: eine Elbinger
Episode aus der Karriere des Kanzlers Axel
Oxenstierna [1583-1654]. Rocz. Elbl. 2012 T.
24 s. 159-173, il., faks. Streszcz.
3516. SZYMAŃSKI Adam, SEREDYŃSKI Łukasz: Emblematy historyczne i charakterologiczne w „żywocie” Krystyny Wazy
królowej Szwecji. Dzieła i Symbole 2012 R. 2
s. 113-127
3517. TAGESSON Göran: Vreta Kloster
- manor, convent and an (im)possible baptistery: a contribution to the of Christianisation and the making history of a Christian
kingdom in Sweden // In: Christianisierung
Europas: Entstehung, Entwicklung und Konsolidierung im archäologischen Befund. Regensburg, 2012. - S. 445-438
3518. WAŚKO Anna: Pagans in Erik’s
Chronicle and in the revelations of Saint Birgitta // In: Rome, Constantinople and NewlyConverted Europe: archaeological and historical evidence. Vol. 1. - Kraków, 2012. - S.
305-310. Sum. Sod.
269
3519. WICKMAN Mats: En kunglig
tragedi: en biografi om Gustav IV Adolf. Stockholm: Fischer & Co, 2009. - 241 s., [8]
k. tabl.: il., mapy
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 2798, 3290, 3313, 3382, 3482, 3499, 3509
3520. ESKOLA Seikko: Suomen hurja
vuosi 1917 Ruotsin peilissä. - Helsinki: Edita,
2010. - 298 s.: mapy
Dot. stosunku Szwecji do ruchu niepodległościowego Finlandii
3521. GYLLENHAAL Lars: Tyskar och
allierade i Sverige: svensk krigshistoria i nytt
ljus. - Stockholm, 2011
Rec.: JAWORSKI Paweł, Prz. Hist.- Wojsk. 2012 R.
13 nr 1 s. 162-165
3522. GYLLENHAAL Lars, WESTBERG
Lennart: Svenskar i krig 1914-1945. - Lund:
Historiska Media, 2004. - 395, [2] s.: il.
3523. JAWORSKI Paweł: Marzyciele
i oportuniści: stosunki polsko-szwedzkie
w latach 1939-1945. - Warszawa, 2009
Rec.: JAKUBEC Pavol, Slovanský Přehled 2010 R. 96
Č. 1/2 s. 186-191
3524. KŁONCZYŃSKI Arnold: My
w Szwecji nie porastamy mchem...: emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2012. - 473,
[1] s. Bibliogr. s. 424-446
3525. KŁONCZYŃSKI Arnold: Rola
i zadania wychodźstwa polskiego w Szwecji
w latach 1945-1980 w świetle publicystyki
emigracyjnej. Stud. Polon. 2009 T. 30 s. 287302. Sum.
3526. NILZÉN Göran: Carl Gustaf
Malmström: historiker, statsråd och riksarkivarie. - Stockholm, 2010
Rec.: GRANDELL Jens, Hist. Tidskr. f. Finl. 2012 [nr]
3 s. 416-419
3527. NOHRENIUS Kerstin, WIKLUND Lars: Glädje och sorg i en drottnings
liv: drottning Josephine, hennes föräldrar och
syskon i 1800-talets Europa. [Radość i smu-
270
Inne kraje bałtyckie
tek w życiu królowej: królowa Józefina, jej rodzice i rodzeństwo w Europie XIX stulecia].
- Stockholm: Carlsson, 2012. - 343 s.: il.
3533. JUTIKKALA Eino, PIRINEN
Kauko: A history of Finland. - 6. rev. ed. Helsinki: Juva, 2003. - 491 s.: mapy
3528. PAULSSON Terho: Slawiści z Lund
na polskiej ziemi. Pr. Komisji Hist. Nauki PAU
2012 T. 11 s. 7-37, il., faks., portr. Sum.
b. Dzieje do 1815 r.
3529. PETERSSON Magnus: Sweden and
the Scandinavian defence dilemma. Scand. J.
Hist. 2012 Vol. 37 No. 2 s. 221-229
3530. PLEVAKO N[ataliâ] S., ČERNYŠJOVA O[l’ga] V.: Možno li stat’ švedom?:
politika adaptacii immigrantov v Švecii posle
vtoroj mirovoj vojny. - Moskva, 2011
Rec.: BROVKO L. N., Voprosy Istorii 2012 [nr] 9 s.
174-175
3531. SVERIGES historia. - Stockholm:
Norstedt
[Bd. 6]: STRÅTH Bo: 1830-1920. - 2012.
- 712 s., il., mapy
[Bd. 7]: HIRDMAN Yvonne, LUNDBERG Urban, BJÖRKMAN Jenny: 19201965. - 2012. - 686 s., il., mapy
T. 4-5 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 3377
Rec.: FRITZ Birgitta, Hist. Tidskr. (S) 2012 [Bd.] 132
[nr] 4 s. 657-660 [rec. dot. T. 2]. - GUSTAFSSON Harald,
Hist. Tidskr. (S) 2012 [Bd.] 132 [nr] 1 s. 84-91 [rec. dot.
T. 4]. - HEDAEGER Lotte, Scandia 2012 Bd. 78 H. 1 s.
128-133 [rec. dot. T. 2]. - IMSEN Steinar, Scandia 2012
Bd. 78 H. 1 s. 134-141 [rec. dot. T. 2-3]. - KEPSU Kasper,
Hist. Tidskr. f. Finl. 2012 [nr] 1 s. 150-155 [rec. dot. T. 4].
- KNIF Henrik, Hist. Tidskr. f. Finl. 2012 [nr] 3 s. 404408 [rec. dot. T. 5]. - LØKKE Anne, Hist. Tidskr. (S) 2012
[Bd.] 132 [nr] 4 s. 661-669 [rec. dot. T. 6]. - SANDVIK
Hilde, Hist. Tidskr. (S) 2012 [Bd.] 132 [nr] 3 s. 490-495
[rec. dot. T. 5]
5. Finlandia
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 2870
3532. CHRISPINSSON John: Den glömda historien: om svenska öden och äventyr
i öster under tusen år. [Zapomniana historia:
szwedzkie przygody na wschodzie przez tysiąc lat]. - Stockholm: Norstedts, 2012. - 441,
[1] s.: il.
Dot. Finlandii i krajów bałtyckich
Zob. też poz.: 2818, 3410
3534. COLONISTS on the shores of the
Gulf of Finland: medieval settlement in the
coastal regions of Estonia and Finland / ed.
Marjo Poutanen. - Vantaa: Vantaa City Museum, 2011. - 104 s.: il. - (Vantaa City Museum
Publications; 22)
3535. GUÉNOLÉ Agnès: Auftreten und
Bedeutung der königlichen Heiligkeit während der skandinavischen Expansionsbestrebungen in slawische und finnische Gebiete
und die Frage der sogenannten skandinavischen Kreuzzüge des 12. und 13. Jahrhunderts // In: Transformationen und Umbrüche
des 12./13. Jahrhunderts: Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte der 19.
Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen
Verbandes für Altertumsforschung in Görlitz, 1. bis 3. März 2010. - Langenweissbach,
2012. - S. 217-227
3536. HEIKKILÄ Mikko: Om Finlands
världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige. Hist. Tidskr. f. Finl. 2012 [nr] 4 s. 437468, il.
Dot. włączenia Finlandii do Szwecji w średniowieczu
3537. VILLSTRAND Nils Erik: Furstar
och folk i Åbo 1812. (Książęta i lud w Turku
w 1812 r.). - Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2012. - 167 s.: il., mapy. (Skrifter / Svenska Litteratursällskapet i Finland; 768). Bibliogr. s. 160-164
Rec.: DAHLBERG Julia, Hist. Tidskr. f. Finl. 2012
[nr] 4 s. 567-570
3538. VUORINEN Juha-Matti: Farm,
village and Christianisation in Raisio (Southwest Finland), 10th to 13th century AD. Zs. f.
Archäol. d. Mittelalters 2011 Jg. 39 (dr. 2012)
s. 213-232
Inne kraje bałtyckie
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 2791, 2796, 2798
3539. TUNTEMATON talvisota: Neuvostoliiton salaisen poliisin kansiot. [Nieznana wojna zimowa: dokumenty sowieckiej
tajnej policji] / toim. Timo Vihavainen, Andrej Saharov. - Helsiniki: Edita, 2009. - 513
s. - (Kleio)
—————
3540. ADAMIAK Marcin: Rząd RP na
wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej (1939-1940). Echa Przeszłości 2012 [T.]
13 s. 309-325. Sum.
3541. ARUMÄE Heino: Ühist ja erinevat
Eesti ja Soome välispoliitikas iseseisvuse algusaastatel. [Os.] 3. (Common traits and differences in Estonian and Finnish policy during the early years of independence. [P.] 3).
Tuna 2012 nr 1 s. 24-37, il. Sum. s. 158
271
2012. - XVIII, 222 s., [32] s. tabl.: mapy. (Stackpole Military History Series)
3546. JALONEN Jussi: W imieniu cara:
Gwardia Fińska podczas kampanii w Polsce,
1831 r. Prz. Wsch. 2006 T. 10 z. 2 s. 339-360,
il. Sum. s. 274-275
3547. KEMPPI Jarkko: Isänmaan puolesta: jääkäriliikkeen ja jääkärien historia. Helsinki: Minerva, 2011. - 420 s., [8] k. tabl.:
il. Bibliogr. s. 376-393
Dot. m.in. Finlandii w czasie pierwszej wojny światowej
3548. KLINGE Matti: A history both
Finnish and European: history and the culture of historical writing in Finland during
the Imperial period. - Sastamala: Soc. Scient.
Fennica, 2012. - 404, [2] s.: il., faks., mapy. (The History of Learning and Science in Finland, 1828-1918; 16)
Cz. 1-2 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 3494.
Wersja
elektron.:
http://www.arhiiv.ee/public/
TUNA/Artiklid/2012/Tuna_2012-1.pdf [dostęp: 21 X
2014]
3549. LATER-CHODYŁOWA Elżbieta:
Władysław Wnuk (1901-1990) i Michał Zieliński (1939-): liderzy Polonii fińskiej // In:
Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej. - Koszalin, 2011. - S. 93-106
3542. CZECHOWSKI Janusz: Rola poselstwa RP w Helsinkach w kreowaniu polsko-fińskich relacji gospodarczych w dwudziestoleciu międzywojennym. Słup. Stud.
Hist. 2012 nr 18 s. 211-223, tab. Sum.
3550. LITKE Ewa: Ewolucja pozycji prezydenta Finlandii w latach 1919-1999. Consensus (Lublin) 2012 [z.] 16 s. 48-56. Sum.
3543. EDWARDS Robert: White death:
Russia’s war on Finland, 1939-40. - London:
Weidenfeld & Nicolson, 2006. - 319 s., [4] k.
tabl.: il., mapy
ESKOLA S.: Suomen hurja vuosi... = poz. 3520
3544. FINLAND in World War II: history, memory, interpretations / ed. by Tiina
Kinnunen, Outi Fingerroos. - Leiden: Brill,
2012. - XIX, 576 s.: il., mapy. - (History of
Warfare; 69)
Rec.: JALONEN Jussi, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2012
Nr. 4 s. 195-199
3545. IRINČEEV Bair: War of the white
death: Finland against the Soviet Union,
1939-40. - Mechanicsbourg: Stackpole Books,
3551. LUPANDER Johan, LUPANDER
Jan-Christian: Karelska näset 1944: Nordens
öde avgörs. - Stockholm: Norstedts, 2012. 431, [1] s., [8] s.: il.
3552. PILKE Helena: Korsu-uutisia!:
rintamalehtien jatkosota. - Helsinki: Suoma.
Kirjallisuuden Seura, 2012. - 357 s.: il., faks.,
mapa, tab. - (Historiallisia Tutkimuksia; 260)
Wojna radziecko-fińska
3553. RAUNIO Ari, KILIN Juri: Talvisodan taisteluja. - [Helsinki]: Karttakeskus,
2007. - 320 s.: il., mapy
Wojna radziecko-fińskiej
3554. RENTOLA Kimmo: Great Britain
and the Soviet threat in Finland, 1944-1951.
Scand. J. Hist. 2012 Vol. 37 No. 2 s. 171-184
272
Inne kraje bałtyckie
3555. SANA Elina: Luovutetut: Suomen
ihmisluovutukset Gestapolle. - Helsinki:
Söderström, 2003. - 467, [1] s.: il., mapy
Zbrodnie wojenne w Finlandii w czasie II wojny
światowej
3556. SILVENNOINEN Oula: Still under
examination: coming to terms with Finland’s
alliance with Nazi Germany. Yad Vashem
Stud. 2009 Vol. 37 [nr] 2 s. 67-92
3557. STUBB Elisabeth: Rätt som argument: Leo Mechelin och finska frågan 1886-
1912. (Right as an argument: Leo Mechelin
and the Finnish question 1886-1912). - Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten, 2012.
- 322 s.: il., wykr. - (Bidrag till Kännedom av
Finlands Natur och Folk; H. 189). Bibliogr. s.
299-313. Sum.
3558. WISZOWATY Marcin Michał:
W poszukiwaniu optymalnej formy państwa
u progu niepodległości: Królestwo Finlandii
i Królestwo Litwy z 1918 r. Stud. Iuridica Toruniensia 2012 T. 11 s. 261-292. Sum.
SKOROWIDZ
Skorowidz obejmuje wszystkie nazwiska, tytuły prac anonimowych i zbiorowych oraz tytuły czasopism. Tytuły czasopism wyróżnione są kursywą, nazwy geograficzne spacją. Cyfry kursywne
wskazują, że nazwisko występuje w tytule lub adnotacji.
A a l b o r g (Dania) 2814
Aarelaid-Tart Aili 2798
A a r h u s (Dania) 2818
Aberle Johanna, rec. 184
Abezier Johann, bp 2083
Å b o zob. Turku
Abrahamsen Olav Arild, rec. 3356
Abramowicz Małgorzata 1808
Abraomas Kulvietis: pirmasis Lietuvos... 2923
Achremczyk Stanisław 517 (Warmia), 1193
(I. Krasickiego), 1194 (Indygena), 1289
(Alumnat Papieski), 1412 (E ł k ), 1582
(Kortowo), 1739 (G. Gizewiusz), 1836
(W. Ogrodziński), red. 1739
Acta Baltico-Slavica 17
Acta Cassubiana 18
Acta Elbingensia 19
Adalbert, bp 2514
Adam z Bremy 3387
Adamczewska Barbara 268
Adamczewski Leszek 2738
Adamczyk Zdzisław Jerzy 2140
Adamek Tadeusz 2086
Adamiak Marcin 3540
Adamiszyn Emilia 1138, red. 1138
Adamkiewicz Marek 2658, 2658
Adamkowicz Marek 1165
Adamowicz Daniel 1205
Adamowicz Marek 2345
Adamowicz Piotr 1913
Adamowicz Renata 1729
Adamska Marta 331
Adamski Jakub 993, 1100
Adamson Andres, rec. 2948
Adamson Bengt 3026
Adamus Bremensis zob. Adam z Bremy
Adémar de Chabannes 1266
Adler Filip 548, 548
Adlojada 2346
Ælnoth 3401
Æthelred II, kr. Northumbrii 1938
Afeltowicz Beata 441, 442, 443
Affelski Jakub 1517
Agejczyk Tomasz 1073, 1153, 1333
Aggesen Sven 3422
Aglonietis Pēteris 2939
The agrarian history of Sweden 3473
Å h u s (Szwecja) 3483
Aidai iš praeities... 1534
Ailnoth zob. Ælnoth
Aischmann Bernd 2749, 2750
Aitsam Mihkel 3143
Ajalooarhiivi varasalvest 2924
Akcja represyjna wobec ludności niemieckiej w woj. olszt. ... 549
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty
Litewskiej 2925
Akta ugody kiejdańskiej 2926
Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa
Litewskiego. T. 2 2927
Akta Zjazdu młodokaszubskiego w Gdańsku... 553
Albrecht Gerd, red. 312
Albrecht Jacek 1074, rec. 2793
Albrecht Martin 2739
Albrecht von Hohenzollern-Ansbach, ks. pr.
550, 573
Alcaraz A. zob. Łukaszewicz-Alcaraz A.
A l e j k a , rz. 2002
Aleksa Valentinas 3144
Aleksander II, car ros. 3244, 3245
Aleksander Tadeusz, rec. 1431
Aleksandravičius Egidijus 2798
Aleksejeva Marija 3145
Alenius Kari 2791
Alexandrowicz Stanisław 429
Ališauskas Vytautas 3028, 3291
Alma Mater Vilnensis 2940
Alston Charlotte 3146
A l t J a r g e n o w (Niemcy) 2316
Altpreussische Geschlechterkunde. Familienarchiv 20
Altpreussische Geschlechterkunde. NF 21
Alttoa Kaur 2859, 2941
Alvermann Dirk, wyd. 2423
Åmark Klas, red. 354
274
Skorowidz
Amundsen Michael, rec. 342
Anctrantz Nils 2633
Anders Edward 2759
Andersen Andres 3188
Andersson Raeder Johanna 3477
Andersson Theodore M. 3426
Andreeva Natalia S. 2907
Andresen Andres 2870, 2942
Andronov Aleksej V., red. 2914
Andrysiak Jan 1682
Andrzejewska Teresa Joanna 2689
Andrzejewski Marek 2290
Anduła Kamil 2184
Andvord Rolf 3446
Angerburg: Beschreibung der Stadt... 1645
Angermann Norbert 2803, oprac. 2811, red.
3198
Angermannus Abraham, abp 3506
Angrick Andrej 3290
Anikowski Aleksander 2016
Anisiewicz Renata 2218
Aniszewska Jolanta 2439, red. 2747
A n k l a m (Niemcy) 2349, okr. 2547
Anklewicz Marian 2556
Anna de Croy, ks. pom. 2468
Annaberger Annalen 22
Annus Epp 3147
Anonymous of Roskilde 3401
Antanavičius Darius 2858, rec. 3028
Ante Kristīne 3148
Antologia reportażu 835
Antoniewicz Jacek 1175
Antonow Agnieszka 1582
Antonowicz Michał 1625
Antonsson Haki 3354
Anušauskas Arvydas 3149, wyd. 3296
Anusik Zbigniew 1926, 3478, 3479, rec. 2794
Apanel Danuta 2425, 2751
Aparat bezpieczeństwa w woj. gdań. ... 2219
Die Apologien Herzog Albrechts 550
Aponowicz Robert 412
Aprassimas Isswalnijimo Kowos... 2117
Apvērsums 3121
Arbušauskaitė Arūnė Liucija 1534, 2117,
2185, wyd. 1534, 2117
Ârcev A. A., rec. 2254
Archaeologia Baltica 23
Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich 332
Die Archive Estlands im europäischen Kontext 2860
Arcybiskup metropolita warmiński dr Wojciech Ziemba 1206
Arcybiskup senior dr Edmund Piszcz 1206
Ardoino Diego 444
Arguments and counter-arguments 2016
Arlet Piotr 2790
Armbruster Barbara 2701
Arnaszus Helmut Hans J., rec. 566
Arnold Udo 1932 (Narratio), 2017 (Hochmeister), 2018 (Tanènberg), 2019 (Von
Venedig), 2040 (Deutschmeister)
Aronsson August, rec. 3468
Arrhenius Birgit 3387
Å r s t a , dz. Sztokholmu 538
Arszyński Marian 958
Arte et Marte 329
Artéus Gunnar, red. 354
Artomiusz Piotr 1683
Arumäe Heino 3541
Asadauskienė Nelė, wyd. 3296
Asche Matthias, red. 2949
A s c h p a l t e n , Medun (Rosja) 738
Ashman E. zob. Rowe E. A.
Asmus Ivo, red. 24
Assmann Aleida 1580
Assmann Jan 1580
Atlas historyczny miast polskich. T. 1 z. 6:
Świecie 430
Atlas Ziem Odzyskanych 2388
Auch Michał 1518
Auctoritate papae 3475
Auf Dienstreise im Hauptamt Marienwerder
551
Aufklärer im Baltikum 2861
Auge Oliver 2702, 2703
A u g s b u r g (Niemcy) 1040
Augusiewicz Sławomir 2113
Augustienė Augustė Fridrykė 870
A u g u s t ó w, okr. 2122
A u k š t a k i e m i a i , Oberhof (Litwa) 294,
1995
Auksztol Jerzy, red. 87, 89, 119
Aure Andreas Harald 2724
A u s c h w i t z 2197, 2208, 3290
Auswahlbibliographien zur Geschichte des
Kommunismus... 1
Awadziun Maksymilian, wyd. 2846
Babicki Mateusz 2347
Babicz Karolina 2164
Babij Paweł 518
Skorowidz
Babnis Maria 1221, 1660
Bach Magdalena 809
Bachórz Agata 1418
Bacieczko Wanda 2607
Backhaus Helmut 2724
Baczkowski Krzysztof 1693
Badania zachodniej części kwartału V 2599
Badigin Konstantin S. 524
Badowska Anna 1603, 1687
Badstübner Ernst, rec. 2620
Badurek Sławomir, red. 781
Bagge Sverre 3427, rec. 3425
Bagińska Elżbieta 2943, rec. 2925
Bagiński Henryk 1747
Bahtin Anatolij P. 1195, 1534, 1557, oprac.
989
Bailes Alyson J. K. 3355
Bairašauskaitė Tamara 2944, 3150-3152
Bajda Agnieszka 223, 245
B a j d y, pow. iław. 1379
Bajor Agnieszka 2315
Bakšys Juozas, ks. 3255
Bākule Irēna 2902, 2945
Balcerek Mariusz 333, 2946, 2947, 3094,
rec. 214
Balcerzak D. zob. Różalska-Balcerzak D.
Balcewicz Jarosław 137, red. 137
Balčiūnienė Asta 1534
Baliukevičius Lionginas 3122
Baliulis Algirdas Antanas, wyd. 2933
B a l k a i č i a i (Litwa) 2887
Balkelis Tomas 3153
Balode Ineta 2861
Balsas Darius 1525, 1526
Balsys Rimantas 334, 662, 1933, 1934, rec.
2953, red. 77
Baltiâ v kontekste Severnogo prostranstva
2862
The Baltic Sea region and the Cold War
2791
B a l t i j s k zob. Piława
Baltijskij vopros v konce XV-XVI v. 2948
Baltische Studien 24
Die baltischen Lande... 2949
Balutis Bronius Kazys 3324
Bałachowicz S. zob. Bułak-Bałachowicz S.
Bałtruszewicz Zygmunt 2390
Banaitis Valteris Kristupas 1684
Banaszek Łukasz, red. 1617
Bandlien Bjørn, red. 3431
B a n d u ž i a i , dz. Kłajpedy 1537
275
Banytė-Rowell Rasa 1935
Baranov Aleksandr 176, 239
Baranowski Waldemar, oprac. 2432
Baranowski Wojciech 3094
Barański Marek Z. 1419
Barasa Darius 1534, 2117
Barbarzyńcy u bram 518
Barbarzyńska broń? 518
B a r c z e w o , pow. olszt. 1681
Barczewski Walenty, ks. 1169
Baresel-Brand Andrea 938
Barfod Jörn 2828
Barkowska Krystyna 3094
Barkowski Benedykt 1670
Barniškienė Sigita 3154
Baron Olga 939, 2164
Baronas Darius 2095, 2950, 2951, 3291, rec.
2937, 2938
B a r t ą g , pow. olszt. 1380
B a r t ą ż e k , pow. olszt. 1380
Bartczak Anna 2346, 2433
Bartczak Arkadiusz 691
Bartels A. zob. Kaim-Bartels A.
Bartetzky Arnold 1834
B a r t h (Niemcy) 312, 2348, 2739
Bartman Maciej 201
Bartnicki Mariusz 2086
Bartnik Paweł 2774
Bartnikowska Urszula 1582
Barton H. Arnold 3356
Barton-Piórkowska Jolanta 1221
Bartosik Przemysław 2492, 2642, red. 102,
wyd. 2322, 2331, 2334, 2403
Bartoszewicz Albert 616
Bartoszewicz Henryk 2141
B a r t o s z y c e 991
Barwiński Marek 639
Barylewska-Szymańska Ewa 748, 1012,
2112
Baryła Tadeusz, oprac. 604
Barzdeviča Margarita 2952, 3026
Basiul Elżbieta 1101
Bästlein Klaus 3290
Batory Andrzej 1240
Baublys Arūnas 1196, 1527, 1534, 2953, rec.
1268
Bauer Gerhard 552
Baumann Heinrich 2861
Baumann Hubert 940
Bazaniak Rafał 518
Bąbolewski Lucjan, red. 28
276
Skorowidz
Bączkowski Antoni, red. 105
Bączkowski Konstanty 553
Bączyński Paweł 1685
Bądkowski Lech 544, 1686
Bąk Justyna 663
Bąk Maryla 1920
Beauvois Daniel 2954
Becela Leszek 2430
Beck Lorenz Friedrich, rec. 188
Beck Sigirdur, rec. 3428
Becker Paweł 401
Becker-Carus Brigitte 2440
Beckmann Sabine, red. 810
Bednarczyk Zbigniew 952
Bednarek Jarosław 1782
Bednarski Łukasz 2955
Behm Arthur 2711
Behnke Günter 2316
Behrend 1687
Behrendt Jacob Joseph 1134
Beinert Isolde 738
Beiträge zur Geschichte Westpreussens 25
Belina Karolina 2020
Bełdowski Jacek 2832
Bendel Rainer 1252
Bender Jørgensen Lise 3387
Bender Reet 3155
Benken Przemysław, rec. 2382
Benkowski Jerzy, ks. 1688
Benno Johann Ernst 2415, 2415, 2659
Benz Wolfgang 3290
Berķis Aleksandrs V. 2957
Berendt Grzegorz 1465, 2214, red. 1465
Berenis Vytautas, rec. 3152
Berensdorff Pola 1080
Berent Iwona 1013, 1036
Beresnevičius Gintaras 2956, 2047
B e r e z a K a r t u s k a , Biaroza (Białoruś)
1924
Bereznowski Zdzisław 1766
B e r e z o v k a zob. Gross Ottenhagen
Berg E. zob. Westin Berg E.
Berg Jan 2348, 2735
Berga Tatjana 423
B e r g e n (Norwegia) 2818, 2830
Bergh Birger 3480
Bergmann Gustav 2861
Bergmeier Jürgen 2649
B e r l i n 188, 189, 196, 269, 401, 692, 726,
802, 957, 1309, 1559, 1596, 2133, 3335
Berman Hans 2564
Bernadotte 3509
Berntson Martin 3502
B ē r z g a l e zob. Birżagol
Bessudnova Marina B. 2804, 2958, rec. 524,
wyd. 213, 2928
Bestandsgruppen-Analyse Generaldirektorium 184
Beutler Willi 640
Beyer Jürgen 2870
Będkowska Helena 2335
Będkowski Lesław, oprac. 2335
B ę d z i n o , pow. koszal., gm. 2340
Będźmirowski Jerzy 2142, 2833, 2834
Biaduń-Grabarek Hanna 445
Białecka Sylwia 8
Białecki Tadeusz 2336, 2774, red. 75, wyd.
592
Białek Ryszard 736
Białkowska Monika 527
Białkowski Michał 527
B i a ł o g a r d 2420, 2522
Białuński Grzegorz 395 (Ród Wyszczeliców), 396 (... rodów pruskich), 641
(Lietuvių dalyvavimas), 1401 (Dębowiec), 1488 (Trudny początek) (Giżycko
miastem) (Giżyckie biografie) (Wykaz
ważn. urzędn.) (Wykaz hist. ulic), 1694
(M. Biskup), 1936 (Misja prusko-lit.),
2021 (Bitwa pod Grunwaldem), 2022
(Surwiłłowie), rec. 2097, red. 74, 1488
Biały Leszek 1689
B i a ł y s t o k 153, 591
B i a r o z a zob. Bereza Kartuska
Bibik Barbara 1869
Bibliografia 1902
Bibliografia Kaszub 2
Bibliografia Prus Królewskich 2112
Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 26
Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 27
Bibliotekarz Zachodniopomorski 28
Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu
221
Bibliotheca Baltica 29
Biborski Marcin 518
Bieberstedt Andreas, rec. 2826
Biedrzycki Adam 14, 15
Biedrzyński Adam 2170
Biedunkiewicz L. zob. Wydrowska-Biedunkiewicz L.
Biegasiewicz Piotr 1420
Skorowidz
Bielak Jacek 982 (Tradycjonalizm.), 1014
(Manierystyczne wzorniki), 1015 (Przedstawienia Sądu Parysa), 1016 (Städtisch
oder staatlich?), 1017 (Wyjazdy stypendialne), 1036 (Rekonstruowanie nekropolii)
Bielawny Krzysztof 1144 (Działaln. wydaw.), 1197 (Hist. sanktuaria maryjne),
1325 (Dzieje parafii w Klonie), 1334
(Kult św. Józefa), 1335 (Nidzica) , red.
614
Bielawski Włodzimierz 1690
Bielecka-Łańczak Oksana 2474
Bielecki Wacław, rec. 627
Bielinowicz Adam 1206
Bielińscy 1691
Bielińska-Majewska Beata 309
Bieliński Bogdan K. 1691
Bieliński Kazimierz Nikodem 736
Bielska-Krawczyk Joanna 310
Bieniecki Ireneusz 2220, 2221, 2752, 2753
Bieniek Maria 877
Bień-Kacała Agnieszka 1784, 1825, 1916
Bierejszyk Joanna 2667
Biermann Felix 538 (Skand.-slawische Kontakte), 1596 (D. Gräberfeld), 1989 (D.
mittelalt. Gräberfeld), 2316 (Dörfer d.
Ostsiedlungszeit), 2704 (Usedom), 2805
(Nowgorod), rec. 2515, 2701
Bierut Bolesław 2403
Bieszk Stefan 853
Bieszka Edward 2660
Biewer Ludwig 133, 2316, 2690
Bilikiewicz B. zob. Iwaszkiewicz-Bilikiewicz B.
Bilikiewicz Tadeusz 1692
Biolik Maria 446
Biranowska-Kurtz Alicja 2600
Birecki Piotr 941 (Architek. ewangelicka),
942 (Kościoły ewangelickie), 1102 (Sztuka w Tor.), 1198 (Losy poewangelickich
kościołów), 1199 (Ratusze świątyniami)
Birgelis Sigitas, red. 113
B i r k a (Szwecja) 3387, 3504
Birkebæk Frank 3396
Birli Sonja, oprac. 2325
Biruta, ks. lit. 3291
B i r ž a i zob. Birże
Biržiška Mykolas 3324
B i r ż a g o l , Bērzgale (Łotwa) 3094
B i r ż e , Biržai (Litwa) 2920
277
Bischop Dieter 2828
Bisgaard Lars 2798
Biskup Marian 343, 347, 352, 353, 389, 523,
1693-1701
Biskup pomocniczy archidiec. warm. dr Jacek Jezierski 1206
Biskup Radosław 335, 1200, rec. 1373, red.
1588
Biskup senior prof. dr hab. J. A. A. Wojtkowski 1206
Biskupowa I. zob. Janosz-Biskupowa I.
Biskupski Kazimierz 1702
Bitė G. zob. Petkevičaitė-Bitė G.
Bitner-Wróblewska Anna 1935
Bitwa grunwaldzka w historii... 2023
Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 33
Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej 30
Biuletyn Historyczny / Muz. w Lęborku 31
Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza 32
Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 33
Bjarne Larsson Gabriela 3357, 3481
Bjerg Hans Christian 3385
Björkman Jenny 3531
Björne Lars 2870, 3358
Bjørshol Wærdahl Randi 3428
Bladowska Aurelia 1018
Blakiewicz K. zob. Parzych-Blakiewicz K.
Blankenfeld Johann, abp 3084
Blanutsa Andrii, wyd. 2931
Blažienė Grasilda, rec. 447
B l e d z e w o , pow. międzyrz. 1221
Bliujienė Audronė 2863
Bloch M. zob. Olszta-Bloch M.
Blocke Abraham v.d. 1704
Blocke Isaac v. d. 1035
Blocke v. 1703
Blocke Willem v.d. 1704
Blomberg Maria Magdalena 2864
Blomkvist Nils 2795
Blum Ottilie 2349
Blume B. zob. Kreczemer-Blume B.
Blusiewicz Karolina 1591
Błaszczyk Grzegorz, oprac. 2932, rec. 2927,
3333
Bławat Romuald Tadeusz 816, 943
Błażejewska Anna 944
Błażejewska Michalina 998
Błażewicz Paweł 1201
Błażyński Andrzej, red. 93
278
Skorowidz
B ł ę d o w o , pow. wąbrz. 1381
Bobecka Paulina 664
Bobik Izabela 2599
Bobkowska Magdalena 1728
B o b o l i c e , pow. koszal. 270, 2456, 2523
Bobowik Alfons, red. 80
Bobowski Bogdan 1421, 2705
Bobrowski Johannes 447, 845, 859
Bobryk Adam 3156
Bochaczek-Trąbska Joanna 1931, 2143,
2144
Bochenek Mirosław 1777
Bochnak Tomasz 1937
Bochno Roman 918
B o c i e ń , pow. tor. 1382-1384
Bock Peter 692
Boenke Karl-Christian 413, 2372
Boetticher Manfred v., rec. 3198
Bogacka Joanna 1142
Bogdan Danuta 786
Bogdan Jadwiga 1772
Bøggild Johannsen Birgitte 3397
Bogłowska Anna 1712
Bogoâvlenska Svetlana 2798, 3157
Bogucka-Skowrońska Anna 2754
Bogucki Andrzej 805
Bogucki Mateusz 1516 (D. wikingerzeitliche
Seehandelsplatz), 1517 (...badania w Janowie Pom.), 1518 (Osadnictwo wczesnośredn.), 1519 (Osadnictwo średn.),
1938 (Two Northumbrian stycas), 1997
(Baba na drodze), 1997 , red. 1517, 1518,
1519
Bogucki Ryszard 806
Boguszewska Irena 2498
Böhm Herbert 1705
Böhm Marcin 2024
Bohman Magnus 3482
Bohn Robert 2795, red. 2795, 3290
Bojanowski Eugeniusz, red. 19
Bojarski Jacek 1571, 1572
Boje Mortensen Lars 3422
Bolduan Tadeusz 553
B o l š o e I s a k o v o zob. Lauth
Bömelburg Hans-Jürgen 336, 2025, 2796,
rec. 587, 2130
Bonczkowska Żaneta 414
Bonczkowski Janusz 1500
Bonifacio Jan Bernard d’Orii 235, 236, 896
Bończa-Bystrzycki Lech 2501, 2502, 2529,
2536, 2661
Borawska Teresa 910, rec. 550
Borch Michał (1806-1881) 3094
Borch Michał Jan (1753-1811) 2901
Borchardt Karl 2026
Borchers Gisela 693
Borchers Roland 1822
Borchert Hans Joachim 519
Borchmann Janina 816, red. 816
Bordelius Max v. 3202
B o r e c z n o , pow. iław. 992, 1385
Boreschow Bartłomiej 1007
Borgen i Åhus 3483
Borisov Ivan S. 2785
Bork Jan Gotfryd, ks. 1221
Borko Michał 721
Borkopp-Restle Birgit 1019
Borkowicz Jakub 779, 1924
Borkowska Magdalena, red. 917
Borkowski Jacek 2533, 2545, 2706
B o r n e S u l i n o w o , pow. szczecinec. 154
Bornheim C. zob. Carnap-Bornheim C. v.
Borowiak Mariusz 2186
Börsch-Supan Eva 2461
Boruks Arturs 2959
Borussia 34
Boruta Jonas, red. 3098
Boryń Henryk 736
Borysowska Agnieszka 246
Boryś Wiesław 480
Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława 2350,
2351
Borzyszkowski Jan, ks. 2662, 2663
Borzyszkowski Józef 520 (Z dośw. kasz.pom. regionalisty), 553 (Kilka dok.
ruchu młodokasz.), 694 (Współpraca
źródłem sukcesu), 807 (Probl. ochr.
dziedz. kult.), 836 (O hist. lit. kasz.),
859 (D. kaschubische Literatur), 862
(Narodziny ... ruchu młodokasz.), 1202
(Miejsca święte), 1203 (Pierwszy biskup pelpliński), 1655 (Młodokaszubi),
1686 (O L. Bądkowskim), 1709 (Ks. J.
Buxakowski), 1710 (Portret F. Ceynowy), 1727 (...F. Fenikowskiego), 1728
(...F. Fenikowskiego), 1768 (W. LewKiedrowski), 1811 (H. Lewnowa), 1830
(Z. Narski), 1868 (W. Spiczak-Brzezińska), 1877 (B. Szczeblewski), 1891 (Prof.
J. Szukalski), 2318 (... G. Labudy) (Uniw.
Gdań.), 2676 (Prof. K. Kozłowski), 2736
(Związek Polaków), 2774 (Prof. K. Ko-
Skorowidz
złowski), oprac. 1818, rec. 319, 544, 593,
943, 2524, 2737, 2745, red. 18, 401, 669,
1710, wst. 669, 1818
Borzyszkowski Marian, ks. 1264
B o r z y s z k o w y, pow. byt. 1288
Bosko Janina 945, 946, 947
Böttcher Manfred 397
Boyen Hermann v. 1490, 1706
Brand A. zob. Baresel-Brand A.
Branicki Wojciech 1782
B r a n i e w o 575, 887, 993-995, 1289, 1290,
1726, pow. 338, 2225
Brask Hans, bp 3485, 3502
Brather Sebastian 1516
B r a u n s c h w e i g (Niemcy) 271
Brazaitis Kristina, red. 447
Bražūne Alda 3158
Brejdak Jaromir, red. 2346
B r e m a (Niemcy) 2821, 2870, 3372
Bremen R. zob. Meyer-Bremen R.
Brenda Waldemar 2222, wyd. 591
Brennenstuhl Marta 809
Breza Bogusław 1642, 1895, 1927
Breza Edward 81, 448-450, red. 33
Brink Stefan 3359, 3387
B r n o (Słowacja) 556
Broda Michalina 1626, 2027
B r o d a , pow. chojn. 1371
Brodersen Per 523, 1552
B r o d n i c a 996, 997, 1375, 1376, okr.
1498
Brodnicki Mariusz 826, 827, 894, 896, red.
896
Bronisław Markiewicz, bł. 1743
Brorsson Torbjörn 2792
Brovko L. N., rec. 3530
Browarczyk Antoni 2290
Browarek Tomasz 2755
Brozio Dariusz 1265
Brüggemann Karsten 2795 (Reval), 2796
(Fremde im eigenen Imperium), 2798
(Sport ... in Estland), 2865 (Tallinn),
2907 (... Russia a. the Baltic) ( Baltic provinces), 3159 (Als Land u. Leute), 3160
(... d. Russen im Baltikum) , rec. 542,
2899, red. 41, 2907, wyd. 3142
Brüggemann Ludwig Wilhelm 2664, 2707
B r u g i a (Belgia) 2828, 3059
Brun Frederikke 3443
Brunner Detlev 2316
279
Brunon z Kwerfurtu, św. 357, 1266, 1274,
1936
B r u n s z w i k zob. Braunschweig
Brûšinkin Vladimir N., red. 1765
Bruski Dawid 1707
Bruski Klemens 337
B r u s y, pow. chojn. 401, gm. 739
Bružaitė Reda 2960
Brydak Wojsław, red. 86
Brygida, św. 1215, 3480, 3518
B r y n i c a , rz. 2282
Brzezińska Anna Weronika 809, 2187, red.
809
Brzezińska Jadwiga 2391, 3161
Brzezińska W. zob. Spiczak-Brzezińska W.
Brzeziński Piotr 1422 (Pierwsi sekretarze),
1465 (... gdań. PZPR), 2223 (Gdań.
Czerwiec), 2224 (W cieniu Grudnia),
2290 (Partia w mundurze), oprac. 2297,
red. 2290
Brzeziński Tadeusz, red. 63, 78
B r z e ź n o S z l a c h e c k i e , pow. byt. 1903
Brzęczek Edward 1746
Brzoskowski Wiesław 920, 1647
Brzostowska M. zob. Jankiewicz-Brzostowska M.
Brzostowski Zbigniew Ignacy, wyd. 548
B r z o z d o w c e (Ukraina) 2527
Brzozecki Sławomir 2961
Brzozowska R. zob. Janca-Brzozowska R.
Brzustowicz Grzegorz Jacek 286, 2708
B r z y n o , pow. pucki 998
Bubnys Arūnas 3162, 3163
B u c h e n w a l d (Niemcy) 1786
Buchholtz Wolf v. 2949
Buchholz Werner, red. 2949
Buchholz-Todoroska Małgorzata 1604
Buchowski Krzysztof 3164, 3165, 3324
Būčys Žygintas, wyd. 3141
Buczek Bartłomiej, red. 735
Buda Andrzej 554, 554
Budrys-Polovinskas Jonas 2117, 2117
Bues Almut, wyd. 550
Bugaj Michał 1517
Bugajna Elżbieta 837
Bugenhagen Johannes 341
Bugiani Piero, wyd. 572
Bujko Anna, oprac. 579, rec. 2756
Bujnicki Teodor 2871
Bukaitė Vilma 3166
Bukal Grzegorz 1020, 2112
280
Skorowidz
Bukantaitė Vita 1528, 1544
Bukantytė Eglė 1534
Buko Andrzej 2795
B u k o w i e c , pow. świec. 1710, gm. 633
Bukowiecka Halina 2835, 3167
Bukowski Andrzej 1708
Bukowski Krzysztof 2740
Bukowski Marcin 628
Bukowski Marek 1429
Bukowski Zygmunt 860
Bulach Doris 2373, 2441
Buła R. zob. Kobylarz-Buła R.
Bułak-Bałachowicz Stanisław 3223
Bumblauskas Alfredas 2866, polem. 3135,
red. 2940
Bumblauskas Mangirdas 2962
Burakowska H. zob. Giżyńska-Burakowska
H.
Burczyk Dariusz 338, 787, 788, 2225
Burda Izabela M. 1423
Burström Mats 3168
Burzyńska-Wentland Lidia 937, 1930
Buša Irina 339, 2867
Buske Norbert 2519, 2774, red. 2711
Busler Andrzej 816, red. 1769
Butkus Antanas 665
Butkus Zenonas 3169, 3170
Butrym Tomasz 695
B u t r y n y, pow. olszt. 1386
Butterwick W. zob. Pawlikowska-Butterwick W.
Butulis Ilgvars 3171
Buurman Rainer 1831
Buxakowski Jerzy, ks. 1709
Buziałkowska Maria 2553
Buziałkowski Jerzy 275, 2553, 2553
B y d g o s z c z 58, 732, 2143, 2144, 2198,
2281, 2293, woj. 5, 88, 263, 824, 1158,
2276, 2292, 2294, 2297, 2299
Bykowska Sylwia 1424 (... początki społeczności gdań.), 1465 (Pol. ludność
rodzima), 2121 (Elem.pol. tożsamości
narod.), 2209 (Prob. niem. listy narod.),
2226 (Rehabilitacja).
Bysted Ane 3402
Bystrzycki L. zob. Bończa-Bystrzycki L.
B y t o m 302
B y t ó w 64, 134, 272, 273, 2356, okr. 432,
2129, 2319, 2350-2352, 2356, 2359,
pow. 2559
Cagliostro Alessandro di 2861
Cakuls Jānis 2963
Čapaitė Rūta 2964, 2965, 2966
Čapek ze Sán Jan 2074
Carlquist Erik, tłum. 3476
Carlqvist Knut 3484
Carlsson Christer 538
Carnap-Bornheim Claus v., red. 3409
Carsten Albert 982
Carus B. zob. Becker-Carus B.
Casper Birgit 1656, 1657
Castaldi Filippo 2879
Caune Andris, red. 3087
Čeburkin N. I. 1557
C e d y n i a , pow. gryfiń. 2548, 2719
Cenckiewicz Sławomir 1910
Cendrowska Barbara 247
Centek Jarosław 1574
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej... 2571
Č e r n i a h o v s k zob. Wystruć
Č e r n y š e v s k o e zob. Ejtkuny
Černyšjova Ol’ga V. 3530
Čerpinska Anita 2967, rec. 3071
C ē s i s zob. Kieś
Ceynowa Beata 1425
Ceynowa Florian Stanisław 485, 687, 847,
1673, 1710
Ceynowa Tadeusz 2661
Chalimoniuk Krzysztof 1474
Chałupczak Henryk 2755
Chamarczuk Mariusz 3485
Chełchowska Agnieszka, oprac. 2
C h e ł m 2084
C h e ł m , dz. Gdańska 1301, 1922
Chełminiak Marcin 2227
C h e ł m n o 795, 886, 1134, 1375, 1376,
1429, 1737, diec. 556, 581, 1207-1209,
2134, okr. 379, 531, 629, 643, 699, 1199,
1375, 1382, 1384, 1507, 1571, 1572,
1990, 2011-2013, 2119, woj. 1883
C h e ł m ż a , pow. tor. 568, 618, 740, gm.
1383
Chełstowska Magdalena 1426
Chęć Adam 948
Chinciński Tomasz 2214
Chlebowska Agnieszka 2374, 2628, 2732,
2733
Chlebowski Zygmunt, red. 928
Chlewicka Katarzyna 1184
Skorowidz
Chludziński Andrzej 268, 451, 2415, red.
2317, 2415
C h ł o p o w y, pow. chojn. 1371
Chłosta Jan 521 (Cztery znaczenia Warmii),
916 (Szkołę tę), 949 (Maryjne kapliczki),
1169 (Zw.ks. W. Barczewskiego), 1380
(Z przeszłości Bartążka), 1582 (... tajemnice dawn. Kortowa), 1821 (E. Martuszewskiego), 1828 ( F. Myśliński), 1832
(Warmia ... F. Nowowiejskiego), 1876
(ks. A. Szarnowski), rec. 593
Chłosta-Zielonka Joanna 838, 839, 1176
Chmielecki Czesław 415
Chmielewska Agnieszka 2164
Chmielewski Zbigniew 1265
Chmielewski Zdzisław 2665, 2666
Chmielińska Marta 2188
C h m i e l n o , pow. kart. 1387
Chodkowska Wiesława 296, 1083, 1090
Chodowiecki Daniel 1029
Chodubski Andrzej 1459, 1486, rec. 2257,
3457
Chodyłowa E. zob. Later-Chodyłowa E.
Chodyński Antoni Romuald 292, 293, 1007
Chojak K. zob. Justyniarska-Chojak K.
Chojecka Joanna, red. 437
Chojecki Dariusz K., oprac. 440, red. 440,
wst. 440
C h o j n i c e 47, 128, 225, 584, 658, 890,
891, 999, 1168, 1291, 1292, 1388, 13901393, 2110, 2171, okr. 1658, pow. 889,
1368, 1389, 1390, 1394
Chojnowski Zbigniew 840, 841, 1762
Cholcha Sławomir 816, 1708
Cholewa Wiesława 452
Chomiakova O. zob. Homâkova O.
Chorążyczewski Waldemar 922
C h o s z c z n o , okr. 286, 2708
Chrabin M. zob. Szumowska-Chrabin M.
Chrispinsson John 3532
C h r i s t i a n i a zob. Oslo
Christianias handelspatrisiat 3429
Christiansen Eric 2793
Christiansen Nils Finn, red. 3395
Chrobak Piotr 2774
The chronicle of duke Erik 3476
Chrószcz Aleksander 757
Chrulska Elżbieta 842
Chruszczow N. zob. Hruŝev N.S.
Chrystian, św. 2004
281
Chrzanowski Bogdan 1459 (Organizacja
Aparatu Bezpieczeństwa), 1689 (Trag.
losy L.Białego), 2189 (Delegatura Rządu
RP), 2190 (Działacze narodowi), 2191
(Pom. konspiracja), 2214 (Gdynia)
Chrzanowski Robert 2290
Chrzanowski Tomasz 1739, rec. 150
Chudy Alina 1820
Chudziak Wojciech 1523
Chudzik Paweł 3172
Churska Kamila, oprac. 2299
Chutnik Agata 3173
C h w a l ę c i n , pow. lidz. 1099
C h w a r s t n i c a , pow. gryfiń. 2549
Chwiałkowski Dariusz, oprac. 430
Chwietkiewicz Tomasz 2192
Chyżynska Wiesława Małgorzata 453
C i b ó r z , pow. działd. 155
Cicharska Aleksandra 1475
Cichosz Wojciech 908
Ciciak Anna 2411
Ciechanowski Grzegorz 2608
Ciechanowski Jakub 2608, 2741
C i e c h a n ó w, okr. 582
Ciechowicz Jan 1117-1119
Ciemiński Antoni 1371
C i e m n o , pow. byt. 401
Ciesielski Czesław, red. 49
Ciesielski Łukasz 518
Ciesielski Tomasz 340, 3094
Cieszkowska Anna 202
C i e s z y n 1582
Cieślewicz Nicholas 1776
Cieślik M. zob. Kamola-Cieślik M.
Cieśliński Adam 2588
Cieśluk Małgorzata 341
Cimek Henryk 3174
Čiplytė Joana Viga 3175
Cisewski Tomasz Marcin 401, 1658
C i s o w a , dz. Gdyni 1476, 1486
Ciszewska Wanda A. 1145, 1164
Čiurlionis Mikalojus Konstantinas 3351
Čivilytė Agnė 2968
Clare Jan, bp 1200
Clark Terry, red. 46
Cnotliwy Eugeniusz 2528
Codzienność trójmiejskich hipisów... 1465
Collett John Peter, red. 3429
Colonists on the shores of the Gulf of Finland 3534
Corsi Maria R. D. 3398
282
Skorowidz
C r a n z zob. Kranc 4
Creating the medieval saga 3360
Crusading and chronicle writing on the medieval Baltic frontier 342
Čubar’ân Aleksandr O., red. 3302
Cyba Witold 2352
Cybulska E. zob. Rogowska-Cybulska E.
Cybulska Katarzyna A. 311
Cybulski Marek 454-456, rec. 476, 482
Cyfus Edward 1386
Cylwik L. zob. Strumska-Cylwik L.
Cyra Ignacy, ks. 1711
Cywiński Zygmunt 2164
Czaja Roman 343 (M. Biskup), 696 (Położenie gosp.), 1372 (Hist. i arch. o pocz.
dużych miast lokac.), 1402 (Urzędnicy
miejscy Elbl.), 2040 (D. Ritterbrüder d.
Deutschen Ordens), 2079 (Santok i Drezdenko), 2100 (Bitwa pod Grunwaldem),
2806 (T.changes of the navigation), 2807
(Przenoszenie listów), oprac. 430, rec.
1376, red. 67, 430, 817, 1377
Czaja Stefan 1712
Czamańska Ilona 216
Czapiewska Gabriela 2375
Czapiewski Edward 3345
C z a p l i n e k , pow. draw. 2456, 2550
Czapliński Andrzej 1354
Czarciński Ireneusz 1695
C z a r l i n , pow. tczew. 1395
Czarnecki Erazm 1713
C z a r n i ż , pow. chojn. 1396
C z a r n o w o , pow. pyrz. 2362
C z a s z k o w o , pow. mrąg., okr. 1991
Czechowski Janusz 3542
Czekalski Stanisław 950
Czerep Stanisław 2122, 2123
Czerniakowska Ewa 1824
Czerniakowska Małgorzata 1751, 1907
C z e r n i c e , pow. złotow. 2524
Czernichow Christian Dietrich v. 2991
C z e r n i n , pow. sztum. 1293
C z e r s k , pow. chojn. 401, 1397
Czerwiński Daniel, oprac. 554, rec. 2219,
2299
Czerwiński Stefan 2202
C z e r w o n k a , pow. olszt. 617
C z e r w o n y D w ó r , pow. olec. 1398
Czesla Alfred, rec. 2283
C z ę s t o c h o w a 2774
C z ł u c h ó w 110, 274, 400, 426, 951, 2390,
2551, 2552, 2748, okr. 2748, pow. 2421,
2575
40-lecie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego... 781
Czwołek Arkadiusz, rec. 2279
C z y c z k o w y, pow. chojn. 401
Czyż Anna Sylwia 2969
Czyżak Marta 1200
Ćwikałowska Anna 1427
Dabelow Christoph Christian 2861
Dāboliņš Viktors 423
Dach Simon 859
D a c h a u (Niemcy) 1786
Dachnowski Jan Karol 1344
Dahlberg Julia, rec. 3537
Dahn Felix 859
Dalati Iwona 223
D a m g a r t e n (Niemcy) 2348
Damps Ewelina 1120
Damrot Konstanty, ks. 1714
Damsholt Nanna, rec. 3431
Danilewska Katarzyna 666, 667
Daniluk Jan 191 (Powstanie ... niem. placówki arch.), 1428 (Dolny Wrzeszcz), 1507
(Centrum Hewelianum), 2193 (Osadnictwo Niemców), 2194 (Wykorzystanie
siły rob. jeńców woj.)
Danker Uwe, rec. 3230, red. 3290
Dansk Velfærdshistorie 3395
Dantyszek Jan, bp 1272, 1715
Das danziger Pfundzollbuch... 555
Darecka Katarzyna 1021
D a r ł o w o , pow. sław. 268, 275, 2553
D a r ł ó w k o , dz. Darłowa 2553
Darska-Łogin Magdalena, tłum. 669
Darski Wojciech Marek 1487
Datteln Arnold, ks. 2083
D a u g a v g r ī v a , Dünamünde, dz. Rygi
3004, 3067
D a u g a v p i l s zob. Dyneburg
Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse
2117
Daukšytė Loreta, red. 2993
Daukszta Olga 3094
Daunicht Hans-Jürgen 2594
Dauvergne Antoine 1134
Dąbek Stanisław 2202
D ą b k i , pow. sław. 2554, 2555
Skorowidz
Dąbkowska Barbara 1582
Dąbrosz-Drewnowska Paulina 2376, 2377
Dąbrowski Dariusz, rec. 2976
Dąbrowski Henryk 1716
Dąbrowski Jan 1400
Dąbrowski Mieczysław 622
Dąbrowski Przemysław 3176, 3177, 3178
Dąbrowski Zbigniew 1522
D ą b r ó w n o , pow. ostr. 1399
D ą g , pow. ostr. 1400
Dekówna Maria 1519
Deland Mats 3290
Delińska Liwia 1820
Dellingshausen Thomas v., wyd. 3134
Demel Bernhard 2028
Dement’ev Il’â O. 522, 523, 1553, rec. 2154,
2250, red. 106, 524
Demkowicz Karol 2599
D e m m i n (Niemcy) 2316
Die Demminer Kolloquien zur Geschichte
Vorpommerns 2316
Demokratija Lietuvoje 3179
Dempc Bernard 401
Dempc Daniel 401
Denis Andrzej 416, 417
Denis Dariusz 773
Denkiewicz-Szczepaniak Emilia 3446-3449
Dera Żaneta 256
Derdowski Hieronim 553, 1717
Dettlaff Jan P. 1594
Dettlaff Karol 816
Dettlaff Marek Adam 2970
D ę b o w a Ł ą k a , pow. wąbrz. 1366
D ę b o w i e c , pow. bran. 1401, okr. 1401
Dębowski Józef, red. 736
Dębowski Michał 2442
Diecezja Toruńska. Struktura i duchowieństwo 35
Dieckmann Christoph 3180
Dietsch Ute, oprac. 188
Dini Pietro U. 457
Diplomatische Quellen der Kirchenrepräsentanten... 556
Długa Ilona 3181
Długokęcki Wiesław 1587, 1873, rec. 1998,
2097, repl. 1587
Długosz Jan 557, 558, 2071, 2950, 3024
D ł u ż n i e w o , Szpiejli (Łotwa) 3349
Dmochowski Piotr Andrzej, rec. 1794
D o b e r a n (Niemcy) 2385
Döblin Alfred 2346
283
D o b r a , pow. łob. 2556, 2557
D o b r o p o l e P r z y r z y c k i e , pow. starg.
2718
Dobrosielska Alicja 394, rec. 1998
Dobrska Gaudiosa 1205, oprac. 1250
Dobry Artur 982, red. 108
D o b r z y k i , pow. iław. 2286
D o b r z y ń n a d W i s ł ą , pow. lipn., okr.
699, 2119
Döhler Rüdiger, red. 915
Doktór Roman 843, rec. 1791
Dokumenty Oksywia, Obłuża i Pogórza 559
Dolatowski Dariusz 785, 1589, 1590
Doleżyńska-Sewerniak Ewa 263, 1084,
1085
Doll Eberhard 2558
D o l l k e i m zob. Kowrowo
D o ł u j e , polic. 2558
Domagała Bożena 344, 878, rec. 1666
Domańska Hanna 1718
Domańska M. zob. Ebertowska-Domańska M.
Domańska-Lifsches H. zob. Domańska H.
Domański Bolesław, ks. 2736
Domasłowski Jerzy 1313
Dominik Konstantyn, bp 1232
Domino Jerzy 697
Domino W. zob. Rynkiewicz-Domino W.
Domiszewski Mateusz 3182
Domke Radosław 2756
Domozych Kamila 951
Domżalski Tadeusz 736, 1753
Domżał Rafał 281
Domżał Robert 264, 268
Donass Felikss 3123, 3123
Donecker Stefan 2971, 2972
Donelaitis Kristijonas 850, 2117
Donimirska Maria 593
Donnert Erich 3183
Donosy agenta Pow. Urzędu Bezp. Publ.
w Wałczu... 2322
Dorawa Marian 1134
Dörflinger Bernd, red. 1556
Dorna Maciej 345, 346, 1939
Dorobek Leonarda Torwirta 1902
Dorobek naukowy i dydakt. toruńs. ośrodka
archiwistyki 828
Dorota z Mątowów, bł. 563, 1071, 1215,
1222, 1283
D o r p a t , Tartu (Estonia) 156, 423, 2798,
2818, 2861, 2870, 2971, 3161, 3184,
3302
284
Skorowidz
Dorpowscy 398
Dorszewski Przemysław Hubert 1204, 1793
Dotknięci teatrem... 1121
Douzette Louis 312
Dowgiałło Krzysztof 1022
D r a g a c z , pow. świec., gm. 1607
Drączkowski Franciszek 1719
Drążkowska Anna 1036
Drechsler Ute S., oprac. 1827, red. 20
Dreikopel Tomasz 829
Drejer Joanna, red. 2410
Dreszer G. zob. Orlicz-Dreszer G.
Drevello Sabina, red. 566, wyd. 566
Drewnowska P. zob. Dąbrosz-Drewnowska P.
Drewnowski Arkadiusz 2376, 2377
D r e z d e n k o , pow. strzel.- drezd. 2079
Driesner Jörg 2371
D r i s a zob. Dryssa
Drogosz Ireneusz 1720
D r o g o s z e , pow. kętrz. 331
Dröse Astrid 859
Drozd Roman 2353
Drungilienė Gita 2973
Drwal Jan 458, 1721
D r w ę c a , rz. 643, 699, 707, 1944, 2282
D r w ę c k , pow. olszt. 2410
D r y s s a , Drisa (Białoruś), okr. 3302
Drywa Danuta 2195, 2209
Drzewiecki Andrzej 518, 2228
Drzewiecki Bartosz 1627, wyd. 782
Drzewowski Marek 2595
Drzeżdżon Roman 507
Drzonek Maciej 2757
Drzycimski Andrzej 1913, 2145
D u b i n g i a i zob. Dubinki
Dubingių istorinė žemė 2868
D u b i n k i , Dubingiai (Litwa), okr. 2868
Dubonis Artūras 2095 (D. Grenzgebiet),
2951 (Liet. ist.), 2974 (Karaleǔstva
Mindoǔga), 2975 (Kelios Liet. istorinės),
2976 (Traidenis)
Duda Artur 1138, oprac. 1138, red. 1138
Duda Daniel 140 (55. rocznica Pol. Tow.
Naut.), 1795 (J. Kruszewski), 1841 (Prof.
W. Orszulok), 1849 (J. Poznański), 2836
(Okręt Rzeczypospolitej), 2837 (... wojenne kadry morskie)
Duda Jerzy, ks. 1722
Duda Michał 3486
Duda Tomasz 2503
Dudra Stefan 2504, 2505
Dudzińska Anna 2550
Dudź Jerzy 307
D ū k š t o s zob. Dukszty Pijarskie
D u k s z t y P i j a r s k i e , Dūkštos (Litwa)
3327
Duleba Zygmunt 2165
Duličenko Aleksandr D. 459, 3184
Dulinicz Marek, red. 538
Dultz W. zob. Müller-Dultz W.
Duma Jerzy 460, 461
Dumanowski Jarosław 765
Dumin Stanislav 2873
D ü n a m ü n d e zob. Daugavgrīva
Durejko Agnieszka 3094
D u s e t o s zob. Dusiaty
D u s i a t y, Dusetos (Litwa) 3316
Duszpasterstwo wśród polskich robotników
rolnych... 2323
Dutkowski Jarosław 418
XX [Dvidešimtas] amžiaus Lietuvos... 3185
20 [Dwadzieścia] lat Diecezji Toruńskiej
1205
20 [Dwadzieścia] lat samorządu w gminie
Sierakowice ... 1601
20 [Dwadzieścia] lat Wydziału Techniki
Morskiej... 2434
Dwojacki Piotr 1054
Dworakowski Jacek, red. 82
Dwudziestolecie Archidiec. i Metropolii
Warm. 1206
Dybaś Bogusław 347 (Prof. M. Biskup),
1696 (M. Biskup), 2977 (Kurzeme un
Kurzemes), 2978 (Livonijos unijos),
3026 (D. Piltener Adel), red. 123
Dybicki Jerzy 594
Dyczewski Paweł 1080
Dygdała Bogusław 1207, 1208, 1209, 1881
Dygdała Jerzy 698 (Radziwiłłowskie kłopoty), 1628 (Koszty podróży), 1629 (Listy
Rady Miasta Torunia), 1697 (Prof. M.
Biskup), 2112 (Dzieje polit. Prus Król.),
2979 (Szembek F. J.)
D y g o w o , pow. kołob., gm. 2317
Dyktyńska Hanna 1808
D y l e w o , pow. ostr. 1000
Dyndal Gjert Lage, rec. 3465
D y n e b u r g , Daugavpils (Łotwa) 2877,
3072, 3094, 3303
Dyrcz Czesław 909
Dyrda Krzysztof 1036
Dyroff Stefan 2100
Skorowidz
Dyszak Andrzej S., red. 58
Dziadziuszko Krzysztof 2229
D z i a ł d o w o 1001, 2167, okr. 645, 1677
Działowscy 401
Dziatkowiak Joanna 1265
Dzida Marek 281
Dzieje wsi pomorskiej 2317
Dzienis Helena, red. 314
D z i e r z g o ń , pow. sztum. 190, 672, 741,
1002, 1294, 1295, 1933, 1974
Dzierżek Dorota Maria 3186
Dziewanowski Marcin 2549
90 [Dziewięćdziesiąta] rocznica powstania
Tow. Przyjaciół Nauki... 137
Dzięgielewski Roman 1221, oprac. 896,
tłum. 896
Dzikowski Mikołaj 1723, 1724
Dzimira Michał 1332, 1563
Dziuda Karol, rec. 2161
Dziurawiec Tomasz 2869
D z i w n ó w, pow. kamień. 324
Dźwigał Tomasz 2758, oprac. 204, 205, wst.
204
D ź w i n a , rz. 3093, 3094, 3306
Dżuma, ospa, cholera 1429
Ebbo Bambergensis 2324
Eberhardt Piotr 3187
Ebertowska-Domańska Monika 1221
Ebo v. Michelsberg zob. Ebbo Bambergensis
Echa Przeszłości 36
Echa victorii grunwaldzkiej... 2230
Echt Samuel 1430
Eck Nicolaus 2949
Eder Maciej 3467
E d m o n t o n (Kanada) 401
Edukacja kaszubska 462
Edwarczyk Joanna 1154
Edwards Robert 3543
Eesti ajalugu. [K.] 2 2980
Eesti ajalugu. [K.] 5 3188
Eesti iseseisvuse taastamise ... 3124
Efremov L. A. 162, 912, 1940, rec. 913, 989
Egill Skallagrimsson 2867, 3442
Ehlers Axel 2029
Ehrich Susanne 2066
Ehricht Christoph, red. 2519
Eibl Elfie-Marie, oprac. 197
Eidintas Alfonsas 3189
Eihmane Eva 2795, 2981
285
Eiken H.-J. zob. Pölking-Eiken H.-J.
Eilbracht Heidemarie 2701
Eimer Gerhard, red. 545
Einheit und Vielfalt in der Rechtsgeschichte
im Ostseeraum 2870
Eirik the Red... 3361
Eisler Jerzy 2231
Ejankowski Jan 298, 1347
E j d k u n y zob. Ejtkuny
Ejsmont Marian, ks. 1725
E j t k u n y, Eydtkuhnen, Černyševskoe (Rosja) 742
Ekdahl Sven 2030 (Horses of crossbows),
2031 (Politics, diplomacy), 2032 (... battle of Tannenberg), 2095 (Quellenaussagen), 2100 (W przededniu bitwy grunw.),
3487 (Bronzezeitliche Petroglyphen),
oprac. 577
Ekroll Øystein 3430
E l b l ą g 19, 37, 79, 99, 157, 158, 198, 226229, 313, 538, 562, 615, 648, 660, 713,
743-747, 892, 896, 1003-1006, 1040,
1108, 1159, 1296-1298, 1300, 14021411, 1429, 1831, 1855, 2245, 2292,
2818, 3515, diec. 1206, 1217, 1219,
1284, 1299, okr. 268, 809, 1411, 2292,
pow. 338, 660, 2225, 2287, woj. 2260,
2297
Elbląskie Studia Muzealne 37
Elektrociepłownia „Ołowianka” 736
Elektrociepłownia Gdańska 736
Elektrociepłownia Gdynia 736
Elertas Dainius 1534
E ł k 80, 100, 276, 893, 1180, 1265, 14121414, 1739, 2270, diec. 55, 96, 1206,
1212, 1213, 1265, pow. 2054
Emel’ânova Larisa L. 642, 2232, 3190
Emsøy Gard Eirik, rec. 3432
Encyklopedia Gdańska 1431
Engelgard Jan 3191
Engelhardt Juliane 3399
Ennuste Ulo, red. 3235
Erbhuldigungsliste der Tilsiter Bürgerschaft... 560
Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX
amžiuje 523
Erëmin Evgenij M. 1941, 1942
Ericson Wolke Lars 3385, 3488
Eriksson Magnus 2316
Ermlandbuch 38
Ernst Kolbe, Marienwerder... 321
286
Skorowidz
Eryk Magnusson, ks. szw. 3476, 3518
Eryk Pomorski, kr. szw., norw., duń. 2080
Eryk Rudy 3361
Eryk XIV, kr. szw. 3484
Eschweiler Karl 1726
Eskola Seikko 3520
Estejka-Kaczmarek Tadeusz 463
Etmańska Maria 1301
Etmańska Maria Jolanta 1329
Eufemia av Rügen, kr. nor. 3431
Eufemia: Oslos middelalderdronning 3431
Europa Orientalis 39
Ewangelicy w Toruniu... 1358
Ewertowski Stefan 1296, red. 99
Ewig Alexander 3192, rec. 3208, 3342
„Examina novitiorum“... 1290
E y d t k u h n e n zob. Ejtkuny
Faculty of Electronics... 895
Fafiński Łukasz P. 1488
Fajka jako dzieło sztuki 952
Falińska Barbara 531
Falkiewicz Iwona 2673
Falkowska K. zob. Pękacka-Falkowska K.
Falkowski Jan 699
Familienarchive und Nachlässe im Geheimen Staatsarchiv... 188
Faryna-Paszkiewicz Hanna 2164
Faszcza Dariusz 3414
Faszcza Kamila 3414, 3415
Fausek B. zob. Szmelter-Fausek B.
Fausek Marcin 2456
Faye Jacobsen Anette, rec. 3395
Fazan Jarosław 2871
Fąs Ludwik 1348
Fecker Carsten, red. 21
Fëdorova Ol’ga G. 2233, 3302
Fedorovič Jolanta 3193
Fedorowicz A. zob. Hamberg-Fedorowicz A.
Fedorowicz Jacek 595
Fedorowicz Zygmunt 3125
Fedoruk Andrej 2047
Feest David, wyd. 3142
Feinauer Samuel 1630
Feistner Edith 2033
Feldbusch Karen 2378, 2398, 2609
Feldmanis Roberts 2872
Feleszko E. zob. Rzetelska-Feleszko E.
Felsko Johann Daniel 3247
Felusiak A. zob. Kochanek-Felusiak A.
Fenikowski Franciszek 518, 1727, 1728
Fenomen Tevtonskogo ordena... 524
Fenrych Zofia 2628
Ferber Konstanty st. 896
Ferber Maurycy 1456
Ferrer Marlen 3362
Fersen Hans Axel v. 3478
Fethke Jutta 953
Fietkiewicz Maria 1729
Fietkiewicz Paweł 1729
Figlus Tomasz 2546
Figura: Kunst... 301
Fijałkowska Izabela 1060, 1507
Fijałkowski Marek 2589
Filip Halina 238
Filip Krzysztof 1459, 2234, 2235
Filip Mariusz 2354
Filipow Krzysztof 3194
Filûškin Aleksandr I. 2907, 2982, 2983, rec.
3052, red. 2948
Fingerroos Outi, red. 3544
Finland in World War II 3544
Firyn Sylwia 445
Fischer Gerd 1252
Fischer Otto 3489
Fischer Tilman Asmus 1302
F i s c h h a u s e n zob. Rybaki
Fiŝhauzen, Pillau i ih sosedi... 1600
F i s z e w o , pow. elbl. 809
Flammer Thomas 1252, red. 1252
Flemmig Stephan 2034, 2035
Flik Józef 1023, 1782, 1901, 1902
Flis Stanisław 1036, 1303
Florek Wacław 623
Flothow Wiltrud 774
Foch Ferdinand 3324
F ö h r , wys. 2801
Fokus Vreta kloster 3468
Folia Toruniensia 40
F o l s u n g zob. Folząg
Foltyn Edyta 1728
Foltyn Rafał 300
F o l z ą g , pow. tor. 1496
Fomin Andrej, oprac. 2906
Fonferek Joanna 1403
F o n t a i n e b l e a u (Francja) 3385
Fopke Tomasz 668
Ford Aleksander 320
Forschungen zur Baltischen Geschichte 41
Forsén Annette 2798
Fotografia chłopów pomorskich 2379
Fox Ulrich 1730
Skorowidz
Frajlich Anna 2346, 2667
Franciszek Fenikowski 1728
Franckenberger Andreas 896
Franczak Jakub 1507
Frandsen Karl-Erik 2114
Frandsen Per 3416
Frankel Maria 2665, 2678, 2774, red. 109
Franz Maciej, red. 518
F r a n z b u r g (Niemcy) 2348
Franzke Cordula A. 700
Frącek Zachariasz 2522
Frąckowiak Miłosz 281
Frąckowiak Piotr 419, 2392
Frederichsen Kim 2791
Frelichowski S.W. zob. Stefan Wincenty Frelichowski, bł.
Frenkiel Patrycja 1397
Freus Paweł 954
Frey Katrin 2316, 2709
Fricks Juliane v. 3400
Friedelówna Teresa 1731-1734, 1845
Friedlieb Konrad 2724
Friedrich Caspar David 2668
Friedrich Jacek 1024 (Renesans), 1025
(Spolszczanie), 1432 (Gdańsk), 1433
(... d. Wiederaufbau Danzigs), 2036
(Grunwald), 2164 (Białość), red. 70
Friedrich Karin 525
Friszke Edmund, ks. 2248
Fritz Birgitta, rec. 3531
Fritz Juergen 2759
Froese Wolfgang 2794
F r o m b o r k , pow. bran. 1007-1011, 1415,
1416, 1782, 2192
Fryda Marian 2146
Frydenlund Bård, red. 3429
Fryderyk II Wielki, kr. pr. 2115, 2486, 2716
Frydrychowski Marek 1875
Frydrysiak Adam 2760
Fuchs Gottfried 1735
Fuchs Klaus, oprac. 3127
Fudziński Mirosław 1639
Fudziński Piotr 1639
Fułek Wojciech 1094
F ü s i n g a . d . S c h l e i (Niemcy) 3409
Gackowski Andrzej 1943
Gackowski Jacek 643, 1944
Gadd Carl-Johan, rec. 3501
Gadebusch Thomas Heinrich 2316
Gaidis Ryšard 3195
287
Gajda Janina 1670
Gajdis Anna 2796, rec. 3183
G a j d y, pow. iław. 1417
Gajdzis M. zob. Pronobis-Gajdzis M.
Gajewska A. zob. Kroplewska-Gajewska A.
Gajewski Wojciech 2431
Gajownik Tomasz 3196
Galant Arleta 2411
Gal’cov Valerij I. 163, 523, 913
Gal’cova Svetlana P., red. 2262
Galij-Skarbińska Sylwia, wyd. 527
Galiński Tadeusz 2638
Gałka Bogusław 2761, rec. 2644
Ganakowska Urszula, red. 223
Gancarczyk Paweł 1122
Gancewski Jan 701, 702
Garas Monika 2014
Garba Bartłomiej 2236
Garber Klaus 2861, red. 810
Garbula Joanna Maria, red. 1582
Garczyński Tadeusz 398
Gardeła Leszek 518, 3363
Gardzielewska Janina 1736
Gargždų istorija LDK laikotarpiu 2984
G a r g ž d a i zob. Gorżdy
Garleff Michael, red. 45
Garniec Małgorzata zob. Jackiewicz-Garniec
M.
Garniec Mirosław 958
Garwoliński Tomasz 322
Gasche Malte 3290
Gatomski Juliane 3364
Gawath Jakub 2538
Gawatowic J. zob. Gawath J.
Gawin Łukasz 1723
Gawinecka-Woźniak Magda, rec. 3445
Gawlicki Marcin 1026
Gaworska Marta, tłum. 896
Gawron Mirosław 1328 (... parafii w Kolbudach), 1350 (Duszpasterze), 1476 (Karty z dziejów Gdyni), 1486 (... szkoły
w Gdyni) (...parafii rzymskokat. w Gdyni), 1820 (Pożegn. śp. K.F. Małkowskiego), red. 129, 1486
Gawrońska Emilia, red. 52
Gawrońska Halina 1388
Gawroński Henryk, red. 19
Gaziński Radosław 189, 420, 2666, 2774,
red. 2317
Gąsior Małgorzata 268
Gąsiorowska A. zob. Musiał-Gąsiorowska A.
288
Skorowidz
Gąsiorowski Andrzej (1935-) 3197
Gąsiorowski Andrzej (1950-) 1459, 2196,
2214, red. 1459
Gąsowski Wojciech, oprac. 2926, tłum.
2926
Gąssowska Maja 1027, 2985, 2986, 3365
Gdaniec R. zob. Osowicka-Gdaniec R.
Gdaniec Tomasz 1945
G d a ń s k 42, 43, 70, 81, 101, 115, 137, 138,
159, 191, 192, 197, 230-236, 271, 277281, 314, 315, 412, 416-418, 422, 454,
508, 518, 527, 548, 553-555, 580, 589,
594, 595, 603, 606, 610, 612, 615, 620,
692, 698, 725, 733, 735, 736, 748-752,
754-758, 787, 788, 790, 797, 798, 800,
822, 827,