1 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w

Transkrypt

1 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Białogardzie
ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko : stażysty
docelowo starszy dyspozytor.
Wymagania konieczne stawiane kandydatom
Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone
w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2009 r.
Nr 12, poz. 68), tj :
1.
posiadać obywatelstwo polskie,
2.
korzystać z pełni praw publicznych,
3.
być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo karno - skarbowe,
4.
posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
5.
posiadać wykształcenie ogólne co najmniej średnie,
6.
posiadać warunki zdrowotne i psychofizyczne do służby w PSP,
Wymagania dodatkowe – konieczne do spełnienia na zajmowanym stanowisku:
1.
posiadać prawo jazdy min. kat. B,
2.
posiadać zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą jego przeprowadzenia.
3.
zameldowanie na stałe na terenie powiatu białogardzkiego lub w miejscowości pobliskiej (w rozumieniu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys i list motywacyjny,
2. kserokopia dowodu osobistego,
3. kserokopia książeczki wojskowej w częściach dotyczących: danych osobowych, odbywania czynnej służby wojskowej oraz stosunku do służby wojskowej i kategorii
zdrowia,
4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe uprawnienia
(kursy, szkolenia itd.),
5. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego, dopuszczające do testu
sprawnościowego z widocznym wpisem "zdolny do ćwiczeń fizycznych", wystawione
nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą wyznaczoną na jego przeprowadzenie,
1
6. oświadczenie
kandydata
o
korzystaniu
z
pełni
praw
publicznych
i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z
rekrutacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie”.
8. ankieta dla kandydatów do służby w PSP
Dokumenty wymienione w punktach 1, 6, 7 i 8 winny być własnoręcznie podpisane.
Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w sekretariacie
Komendy osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej ul. Szosa Połczyńska 1 78-200 Białogard do 20.04.2009 r. do godz. 10.30.
W podaniu należy podać stanowisko, o które ubiega się kandydat..
Dokumentacja dostarczona po w/w terminie nie będzie rozpatrywana.
REKRUTACJA I POSTĘPOWA1IE
Rekrutację prowadzić będzie Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie, która zweryfikuje zgodność złożonych ofert ze stawianymi wymaganiami, dokona oceny złożonych dokumentów za pomocą punktów gratyfikacyjnych,
podda kandydatów ocenie sprawności fizycznej i próbie wejścia na drabinę (wspinalnia) oraz
przeprowadzi z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.
Z dalszego postępowania zostaną wyłączeni kandydaci, których oferty nie będą spełniały
stawianych wymagań formalnych lub będą niekompletne.
Dokumenty kandydatów, którzy zakwalifikują się do zatrudnienia przekazane zostaną do akt
osobowych, pozostałe podlegają archiwizacji na koniec roku kalendarzowego, w którym zakończono rekrutację.
Rekrutacja ma charakter 6 etapowy:
I etap postępowania kwalifikacyjnego: weryfikacja złożonych ofert pod kątem stawianych
wymagań oraz dokonanie oceny złożonych dokumentów za pomocą punktów gratyfikacyjnych wg. poniższej tabeli.
2
Punktacja gratyfikująca posiadane uprawnienia jest następująca:
Preferowane wymagania
PU1KWyszkolenie ogólne, pożarnicze oraz staż w jednostkach ochrony przeciwpożarowej:
Udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat
2
Udokumentowane odbyte szkolenia dla członków OSP
1
Udokumentowany udział w zawodach sportowo- pożarniczych OSP
1
Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
5
Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
Odbyta służba zastępcza w PSP
Poziom i profil wykształcenia
Wykształcenie średnie : informatyczne i pokrewne
Zdany egzamin maturalny
Wykształcenie wyższe techniczne : informatyczne i pokrewne
5
3
Miejsce zamieszkania powiat białogardzki
2
3
3
5
Po przeprowadzeniu weryfikacji oraz dokonaniu oceny złożonych ofert zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku KP PSP w Białogardzie w dniu 20.04.2009 r. do godz.
15.30 oraz na stronie internetowej KP PSP Białogard.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania kwalifikacyjnego winni stawić się w
siedzibie komendy dnia 21.04.2009 r. o godz. 8.30. z dokumentem tożsamości. Obowiązuje
strój sportowy. Nie przystąpienie kandydata do próby wydolnościowej jest jednoznaczne
z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie się do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
II etap postępowania kwalifikacyjnego: poddanie kandydatów próbie wejścia na trzecie
piętro wspinalni (przy pełnej asekuracji) oraz ocenie sprawności fizycznej ( próba wydolnościowa i test sprawności fizycznej).
Próba wydolnościowa i test sprawności fizycznej przeprowadzone zostaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości prowadzenia okresowych profilaktycznych badań
lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191).
Nie osiągnięcie przez kandydata minimalnego wskaźnika wydolności na poziomie przeciętnym (65 pkt.), jest równoznaczne z wyeliminowaniem z postępowania rekrutacyjnego. Zali3
czenie testu sprawności fizycznej polega na wykonaniu wszystkich ćwiczeń oraz uzyskaniu
średniej liczby punktów minimum 51. Nie zaliczenie którejś konkurencji lub uzyskanie średniej liczby punktów poniżej 51 jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
Indywidualne wyniki kandydata uzyskane w poszczególnych konkurencjach testu sprawności
fizycznej przelicza się na punkty wg tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu
i częstotliwości okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191). Do punktacji nie uwzględnia się punktów preferencyjnych z tytułu wieku.
Wyniki pełnej oceny sprawności fizycznej oraz lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy w dniu 21.04.2009 r. oraz na stronie internetowej KP PSP Białogard
III etap postępowania kwalifikacyjnego : test z umiejętności pracy z zakresu obsługi komputera oraz znajomości oprogramowania Microsoft Office zostanie przeprowadzony 22.04.
2009 r. o godz. 9,00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie. Znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office punktowane będzie w skali od 0 do 5.
Nie osiągnięcie przez kandydata min. 3 pkt. jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
Wyniki z testu umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 22.04.2009 r. do godz. 15, 30
oraz na stronie internetowej KP PSP Białogard.
IV etap postępowania kwalifikacyjnego: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do IV etapu (którzy zdobędą najwyższą ilość punktów w całym postępowaniu).
Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której oceniane są m.in. umiejętność prezentacji
własnej osoby, kreatywność, dotychczasowe sukcesy, punktowane będą w skali od 0 do 5.
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 22.04.2009 r. bezpośrednio po
ogłoszeniu wyników z testu obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office .
V etap postępowania kwalifikacyjnego: opracowanie listy kandydatów na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów w I, II , III i IV etapie postępowania kwalifikacyjnego.
Opracowana lista zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku KP PSP w Białogar-
4
dzie w dniu 22.04.2009 r. do godz. 15.30 oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej
PSP w Białogardzie.
VI etap postępowania kwalifikacyjnego: Kandydat, który zdobędzie najwyższą ilość punktów zostanie skierowany do Polikliniki MSWiA w Koszalinie na badania psychologiczne
i lekarskie celem zbadania predyspozycji psychicznych i fizycznych do służby w PSP. Po
otrzymaniu pozytywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej MSWiA o zdolności do służby
w PSP i potwierdzeniu o niekaralności wydanym przez uprawniony organ, w stosunku do
kandydata zostanie wszczęta procedura przyjęcia do służby przygotowawczej w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. W przypadku negatywnej opinii
Komisji Lekarskiej na badania kierowany będzie kolejny kandydat z listy.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronach internetowych Komendy Powiatowej PSP Białogard, Komendy Wojewódzkiej PSP Szczecin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku komendy.
Dodatkowe informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać:
1. Pracownik ds. organizacyjno-kadrowych tel.: (094) 312-03-32
2. Naczelnik wydziału operacyjno - szkoleniowego tel.: (094) 312-03-29
5