4. Uczestnik może posiadać tylko jeden rachunek objęty Promocją.

Transkrypt

4. Uczestnik może posiadać tylko jeden rachunek objęty Promocją.
REGULAMIN PROMOCJI „OTWÓRZ KONTO, ODBIERZ KIJKI”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady promocji „Otwórz konto, odbierz kijki ”, zwanej dalej „Promocją”
2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201, poz. 1540 ze zm.)
3. Organizatorem Promocji jest WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWOKREDYTOWA w Poznaniu ul. Bułgarska 14, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000056282, zwana dalej
„Organizatorem”.
4. Promocja trwa od dnia od 1.06.2014 r. do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do
30.08.2014r.
II WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie („Uczestnicy”), spełniające warunki
określone w punkcie II.2 Regulaminu, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin.
Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik musi spełnić jednocześnie następujące warunki:
a. Zostać pełnoprawnym członkiem Wielkopolskiej SKOK wykonując łącznie następujące
czynności:
- Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej.
- Wniesienie wszystkich opłat członkowskich, tj:
- wpisowe 20 zł
- wkład 10 zł
- udział 50 zł
- składkę na Stowarzyszenie Wielkopolska 2000 – 1 zł za każdy miesiąc (do końca roku
kalendarzowego, w którym członek się zapisywał).
b. Zawrzeć z Wielkopolską SKOK umowę na prowadzenie rachunku Konto dla aktywnych.
c. Na rachunek musi wpłynąć kwota w minimalnej wymaganej wysokości 1000 złotych.
3. Za moment przystąpienia do promocji uważa się dzień, w którym spełnione zostały łącznie
wszystkie warunki określone w punkcie II.2. niniejszego regulaminu.
4. Uczestnik może posiadać tylko jeden rachunek objęty Promocją.
III NAGRODY
1. Po spełnieniu wszystkich wymienionych w punkcie II.2. warunków uczestnictwa Uczestnik
otrzymuje 1 komplet kijów trekkingowych do uprawiania nordic walking.
2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub
wypłatę pieniężnej wartości nagrody.
3. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w ciągu 30 dni od dnia, w którym zostały łącznie
spełnione wszystkie warunki uczestnictwa w promocji określone w punkcie II.2. niniejszego
regulaminu.
4. Odbiór Nagrody przez Uczestnika nastąpi w placówce Organizatora, poprzez podpisanie
protokołu przekazania nagrody, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli nie odbierze jej przed upływem 2
miesięcy kalendarzowych od dnia uzyskania prawa do odbioru nagrody.
6. Wszelkie koszty i ryzyko związane z odbiorem Nagrody ponosi Uczestnik Promocji.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania
Nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego
niezależnych, w szczególności leżących po stronie uczestników.
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adresem
Wielkopolska SKOK, ul. Bułgarska 14, 60-321 Poznań. Z dopiskiem: Reklamacja – Promocja
„Otwórz konto, odbierz kijki”. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Promocji: imię i
nazwisko, adres do korespondencji oraz opis reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane
przez Organizatora Promocji w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w oddziałach Wielkopolskiej
SKOK oraz na stronie www.wielkopolskaskok.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.
5. Uczestnicy Promocji związani są postanowieniami umów zawartych z Wielkopolską SKOK.
6. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z
późn. zm. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych w ramach Promocji danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje
prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych
osobowych jest Organizator.
7. Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy
powszechne dla miasta Poznania.
8. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody,
do której Uczestnik jest uprawniony.
9. Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia i warunki.