Uwagi_PIIT_rozp Prezesa RM sposób oznaczania materiałów

Transkrypt

Uwagi_PIIT_rozp Prezesa RM sposób oznaczania materiałów
UWAGI
Polskiej Izby Informatyku i Telekomunikacji [PIIT]
do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu
oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (projekt datowany
01.08.2011 r.)
PIIT zgłasza następujące uwagi:
1. Definicja metadanych (§ 2 pkt 5) jest zbyt ogólna. Co mają metadane zawierać? np. klauzulę i
numer ewidencyjny dokumentu, wielkość pliku, format pliku, datę wytworzenia pliku,
ścieżkę dostępu do przechowywanego pliku, co oprócz tego?
W jakiej postaci mają być metadane? Na płycie CD nalepka lub opis markerem?
A w przypadku pliku przechowywanego w systemie?
Ewentualnie należy rozważyć odesłanie do innych przepisów, lub dokładne określenie tak
np. jak ma to miejsce w Rozporządzeniu MSWiA z 30.10.2006 r. w sprawie niezbędnych
elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 206. poz. 1517).
2. Definicja konwersji (§) jest wyłącznie jednokierunkowa (dokument nieelektroniczny ->
dokument elektroniczny). Nie jest jasne, jak należy postępować w przypadku konwersji
dokumentu elektronicznego do innego formatu danych.
3. § 8 – odesłanie jest niejasne – rozporządzenie powinno określić enumeratywnie zestaw
metadanych
wymaganych
dla
dokumentu
elektronicznego
(najlepiej
w
postaci
załącznika/tabeli). Odpowiednie stosowanie do dokumentów nieelektronicznych w tym
zakresie powodować będzie istotne wątpliwości. W przypadku niektórych formatów danych nie
jest możliwa modyfikacja/wprowadzenie meta danych. Projekt nie wskazuje sposobu
postępowania z takimi dokumentami.
4. § 9 ust. 2 – nie został określony sposób odnotowania osoby odpowiedzialnej wskazanej w ww.
ustępie?
5. Niejasne jest, czemu ma służyć odstąpienie od umieszczania oznaczeń określonych w § 5 ust. 2
w dokumentach o klauzuli „zastrzeżone”;
6. Brak informacji, jak oznaczać kopie dokumentów elektronicznych (dla kopii będącej również
dokumentem elektronicznym)?; zapis § 6 dotyczy oznaczania samych dokumentów
elektronicznych.
7. Ponadto brak jest zapisów o okresie dostosowania się do nowych przepisów (przepisy
przejściowe) oraz słownika pojęć.
Uwagi PIIT, 2011-08-22