wybór wykonawcy na zadanie nr 1

Transkrypt

wybór wykonawcy na zadanie nr 1
Wrocław, dnia 20 września 2016 r.
INFORMACJA
o wyborze wykonawcy
dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na montażu windy
zewnętrznej i dojściem do niej oraz dostosowaniu i remoncie łazienek do potrzeb osób
niepełnosprawnych z podziałem na 2 zadania''.
Zadanie jest współfinansowane ze środków PEFRON otrzymanych od Województwa
Dolnośląskiego.
Nr sprawy ZP-14/MOPS/2016
dotyczy zadania nr 1
Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zgodnie z art. 92 ust. 2
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie, została
wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:
Firma Handlowa ARTMED
J. Sienkiewicz A. Kęsy Spółka Jawna
ul. Św. Antoniego 18 lok 3
97-200 Tomaszów Mazowiecki
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 408.461,87 zł,
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnił warunki określone w SIWZ, otrzymał w wyniku oceny najwyższą łączną
ilość punktów tj.240 w tym za kryterium „cena”- 180 pkt, za kryterium „Termin gwarancji
rękojmi” -60 pkt., za kryterium „Termin realizacji zadania” – 0 pkt.
Ponadto Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 ust 2 ww. ustawy, że:
1. w ww. postępowaniu nie złożono żadnej innej oferty,
2. nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupu, ponieważ Zamawiający nie posiada
rozwiązań i środków technicznych - elektronicznych, które umożliwiłyby zastosowanie
tego sposobu zlecania ww. robót. Dodatkowo przedmiot zamówienia jest do wykonania
jednorazowy a termin na wykonanie robót budowlanych jest ustalony.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. 071 78 22 300
faks: 071 78 22 405
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty