pytania - Główny Urząd Miar

Transkrypt

pytania - Główny Urząd Miar
GŁÓWNY URZĄD MIAR
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ Adam
Dębski Warszawa, 2016-06-
0,6
Nr sprawy: BO-WPZ.261.180.2016
FIRMY KTÓRE POBRAŁY SIWZ
Wektorowy analizator sieci do 3 GHZ.
Uprzejmie informuję, że od uczestników postępowania przetargowego wpłynęły poniższe pytania
dotyczące SIWZ na „Sprzedaż wektorowego analizatora sieci do 3 GHz.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
ul. ELEKTORALNA
00-950 WARSZAWA, Fax (22) 5819390.
PYTANIA
Firmy XXYYZZ
proszą
o
wyjaśnienia dotyczące:
1. W projekcie urnowy w § 5 p,3 czytamy, że Sprzedawca w ramach gwarancji zobowiązany jest
do:
1)
2)
usunięcia wad ujawnionych podczas eksploatacji, w tym wymiany części zamiennych,
podzespołów, zastrzeżeniem ust, 5, lub
wymiany na wolne od wad caleKO urządzenia lub elementów urządzenia, o tych samych lub
lepszych parametrach, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych,
odpowiadających przedmiotowi umowy; Kupujący zachowuje dysk komputera, wchodząceKO
w skład zestawu komputeroweKO, zawierający dane, w przypadku uszkodzenia dysku lub
wymiany komputera na nowy;
3) zwrócenia zapłaconej ceny za wadliwy element urządzenia. "
Prosimy o usunięcie punktu 3),
Storo Sprzedawca, usunął wady lub wymieni) element/urządzenie aa nowe, to roszczenie z
tytułu gwarancji zostało spełnione. Nieuzasadnione są więc dodatkowe iądanla zwrócenia
zapłaconej ceny za wadliwy element urządzenia.
Konsekwentnie prosimy o usunięcie powiązanych zapisów np. w p. 8 punkt 4) i w § 7 p. 2
Odpowiedź: Zamawia.iący wyjaśnia, że
w pkt 2) po słowach „na nowy" powinno być słowo „lub" 2, W załączonym do umowy Wzorze gwarancji należytego wykonania umowy znajduje
zapis:
się
„Nasze zobowiązaniejest abstrakcyjne, samodzielne i nieakcesoryjne WZKlędem innych stosunków
prawnych związanych z wystawieniem gwarancji. "
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa P-1 O
tel. (22) 581 93 37
(22) 581 93 90
fax: (22) 58193 90
e-mail: [email protected]
Ze względu na fakt, że zapis taki nie j est stosowany w powszechnej praktyce wystawiania
gwarancji dobrego wykonania ani przez nasz .bank ani przez inny pierwszorzędny bank
polski, do którego zwróciliśmy się o opinię, prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć po
pojęciem "zobowiązania abstrakcyjnego, samodzielnego i nieakcesoryjnego względem
innych stosunków prawnych związanych z wystawieniem gwarancji".
Wy.i aśnienia:
Sformułowanie wskazujące, że gwarancja ma być zobowiązaniem abstrakcyjnym,
samodzielnym i nieakcesoryjnym oznacza, że gwarancja ma być niezależna zarówno od
stosunku podstawowego (umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą), jak w ogóle przyczyn dla których gwarant zdecydował się udzielić
gwarancji. Warunki zapłaty mają ograniczać się wyłącznie do zgłoszenia przez
Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) żądania zapłaty z powołaniem się na okoliczności
wskazane we wzorze gwarancji należytego wykonania umowy, stanowiącym załącznik nr
8 do SIWZ (tj. Wykonawca nie wykonał albo nienależycie wykonał zobowiązanie
wynikające z umowy sprzedaży bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub
ponosi odpowiedzialność za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania
wynikającego z tej umowy bądź niezaspokojenie roszczeń z tytułu rękojmi), bez
obowiązku dowodzenia przez Zamawiającego, że okoliczność taka faktycznie miała
miejsce. Bank lub inny podmiot udzielający gwarancji nie może skutecznie powołać się ­
w celu wyłączenia lub ograniczenia przyjętego na siebie obowiązku zapłaty - na zarzuty
wynikające ze stosunku podstawowego, w związku z którym gwarancja została
wystawiona.

Podobne dokumenty