pobierz regulamin

Transkrypt

pobierz regulamin
Regulamin konkursu fotograficznego "Pochwal si swoim domem"
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Pochwal si swoim domem” (zwanym dalej „Konkursem”) jest
firma MG Projekt, ul. Uczniowska 14 (Bia ka), 03-112 Warszawa, NIP: 524-256-87-29,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin okre la zasady udzia u w Konkursie, zasady jego przebiegu oraz reklamacji. W
dalszej cz ci zwany on b dzie „Regulaminem”.
3. Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej MG Projekt.
4. Konkurs trwa od 09.05.2014 do 31.10.2014 i przeprowadzany jest na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mog bra udzia wy cznie osoby fizyczne posiadaj ce pe zdolno
czynno ci prawnych, zamieszka e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
do
a) maj uko czone 18 lat;
b) najpó niej w dniu rozpocz cia konkursu stan si w cicielami lub
wspó
cicielami domu wybudowanego na podstawie projektu Organizatora.
c) wyra zgod na przetwarzanie danych osobowych.
2. Uczestnikom zabrania si stosowania praktyk maj cych na celu wp yni cie na wynik
Konkursu, takich jak:
logowanie z wielu ró nych kont, adresów email, adresów IP i sieci, wykorzystanie narz dzi i
serwisów automatyzuj cych proces g osowania, niedemokratyczne i niezgodne z ich
przeznaczeniem wykorzystanie serwisów spo eczno ciowych, for internetowych oraz
blogów.
Konsekwencj takiego post powania b dzie ca kowite wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
3. W Konkursie nie mog bra udzia u pracownicy b
równie cz onkowie ich rodzin.
wspó pracownicy Organizatora, jak
4. Przyst pienie do Konkursu poprzez wys anie zg oszenia jest równoznaczne z akceptacj
Regulaminu oraz ze zobowi zaniem si do przestrzegania zawartych w nim zasad.
§3 Przebieg Konkursu
1. Aby wzi udzia w Konkursie nale y wype ni zg oszenie, za czy w formularzu zdj cie
konkursowe przedstawiaj ce dom w zaawansowanej fazie budowy lub ju wybudowany
wed ug projektu Organizatora, b cy w asno ci lub wspó asno ci uczestnika i
zaakceptowa regulamin.
2. Zdj cia dostarczone do Organizatora w innej formie ni poprzez formularz kontaktowy nie
bra y udzia u w Konkursie.
3. Ka de zg oszenie weryfikowane jest przez administratorów Konkursu.
4. Po weryfikacji zdj cia umieszczane s w galerii konkursowej.
5. Organizator ma prawo nie zaakceptowa zg oszenia konkursowego z powodu niezgodno ci
z regulaminem konkursu lub niskiej warto ci artystycznej zdj cia.
6. Zwyci zca konkursu wybierany jest w drodze g osowania internautów (za pomoc
mechanizmu +/-).
7. Trzy osoby, których zdj cia uzyskaj najwi ksz ilo
III nagrod .
+ (g osów) otrzymuj kolejno I, II i
8. Je li Organizator stwierdzi jakiekolwiek nieprawid owo ci w przebiegu Konkursu, ma
prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub zako czenia Konkursu przed czasem
podanym w §1, pkt.
§4 Rozwi zanie Konkursu i nagrody
1. Informacja o wygranej umieszczona zostanie na stronie Konkursu w ci gu jednego dnia
roboczego od zako czenia Konkursu oraz wys ana drog mailow do zwyci zcy na adres
podany przez niego w zg oszeniu.
2. Uczestnik, któremu przys uguje nagroda zobowi zany jest do przes ania swoich danych
osobowych: imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu w terminie 7 dni od og oszenia
wyników Konkursu.
3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Nagrodami w konkursie s :
a) I miejsce - grill gazowy Napoleon LE 485 RSIB o warto ci 5 399,00 z brutto
b) II miejsce - grill gazowy Napoleon T410SB o warto ci 2 799,00 z brutto
c) III miejsce - grill Napoleon PRO22K o warto ci 1 599,00 z brutto
5. Podatek od nagród pokrywa Organizator.
6. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej
nast pnej osobie w rankingu.
7. Zwyci zcy Konkursu nie przys uguje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie,
zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieni nego nagrody.
8. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania, telefonu) mo e by przyczyn odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w
przypadku wygranej.
9. Nagroda dla zwyci zcy zostanie wys ana w terminie wskazanym przez Organizatora, nie
pó niej ni 7 dni od og oszenia wyników.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za:
a) niedor czenie lub dor czenie w pó niejszym terminie przesy ki z nagrod przez
kuriera;
b) nieprawid owo ci w dor czeniu przesy ki z nagrod spowodowane podaniem przez
Uczestnika nieprawid owych lub niepe nych danych potrzebnych do odbioru
nagrody;
c) zmian miejsca zamieszkania Uczestnika lub adresu do korespondencji, pod który
wys ana zostanie nagroda;
d) niemo no odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny le cej po
stronie Uczestnika.
11. W przypadku nieodebrania lub niedor czenia nagrody z przyczyn le cych po stronie
Uczestnika nagroda w Konkursie przepada na rzecz Organizatora.
§5 Prawa autorskie
1. Uczestnik poprzez wzi cie udzia u w Konkursie o wiadcza, e przys uguj mu wy czne i
nieograniczone prawa autorskie do publikowanych zg osze i wyra a zgod na przeniesienie
nieodp atnie autorskiego prawa maj tkowego do opublikowanych zdj na Organizatora na
nast puj cych polach eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobn technik , a tak e utrwalenie
w cz ci lub w ca ci i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i
zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego,
niezale ne od standardu, systemu lub formatu,
b. wprowadzenie do pami ci komputera,
c. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzier awa, najem, u yczenie,
elektroniczne udost pnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie
wy czaj c wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci
komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub dzia aj cych podobnie,
d. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w rodkach
masowego przekazu, po utrwaleniu na no nikach obrazu,
e. nadawanie, przesy anie lub udost pnianie za pomoc wizji przewodowej lub
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek rodków technicznych, retransmisj
przewodow lub bezprzewodow przy pomocy jakichkolwiek rodków
technicznych, w tym za po rednictwem satelity, niezale nie od standardu, systemu
lub formatu,
f. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzeda y Organizatora;
g. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wy wietlanie lub publiczne
odtwarzanie zdj i ich utrwale , w tym w szczególno ci wy wietlanie w kinach,
inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w
jakichkolwiek miejscach, udost pnianie lub przesy anie za pomoc ;
h. dokonywanie opracowa zdj , w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej
oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdj , w szczególno ci ze wzgl du na
wymogi techniczne zwi zane z okre lonymi powy ej sposobami rozpowszechniania
i publicznego rozpowszechniania utworu, jak równie wykorzystywania takich
opracowa i zezwalania na wykorzystywanie opracowa .
§6 Ochrona danych osobowych
1. Przyst puj c do Konkursu Uczestnik wyra a zgod na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Organizator b dzie przetwarza dane osobowe Uczestników wy cznie do celów
zwi zanych z organizacj Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo wgl du do swoich danych, mo liwo
ich poprawiania oraz usuwania.
5. Uczestnik, któremu przys uguje nagroda wyra a zgod na opublikowanie swojego imienia,
nazwiska i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej Organizatora.
§7 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje nale y sk ada na pi mie w terminie 7 (s ownie: siedmiu) dni od daty
og oszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) na adres: MG Projekt, ul.
Uczniowska 14 (Bia
ka), 03-112 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs - reklamacja”.
Reklamacje zg aszane po terminie lub w innej formie ni pisemna nie b
rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawiera imi , nazwisko, dok adny adres osoby sk adaj cej
reklamacj , jak równie dok adny opis i powód reklamacji.
3.
Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. O wyniku post powania reklamacyjnego Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie, na
adres podany w reklamacji, w terminie 30 (s ownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.
5. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji s ostateczne.
§8 Postanowienia ko cowe
1. Konkurs nie jest „gr losow ” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i
zak adach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z pó n. zm.).
2. Naruszenie ustale Regulaminu przez Uczestnika powoduje jego wykluczenie z
uczestnictwa w Konkursie.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajd odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu funkcjonowania Konkursu, o
czym poinformuje na stronie: www.mgprojekt.com.pl.