KOSZTORYS OFERTOWY

Transkrypt

KOSZTORYS OFERTOWY
-
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ma ej
gen. W adys awa Sikorskiego 11, wiebodzin
Publiczne Gimnazjum nr 1 wiebodzin
gen. W adys awa Sikorskiego 11, wiebodzin
NARZUTY
Koszty po rednie [Kp] .......................
Koszty zakupu [Kz] ............................
Zysk [Z] ...............................................
VAT [V] ................................................
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogó em warto kosztorysowa robót
% R, S
% Mbezp
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))
:
:
:
ownie:
WYKONAWCA :
DATA
Dokument zosta opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
z
z
z
85101.KST
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa
ROBOTY BUDOWLANE
ROBOTY ELEKTRYCZNE
OS ONA SLUPA STALOWEGO
WYMIANA OBUDOWY GRZEJNIKÓW
ROBOTY POSADZKOWE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
RAZEM
ownie:
-2-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
85101.KST
OFERTA
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
Jedn. miary
1
2
3
4
Ilo
Cena
Warto
(5 x 6)
1
1
d.1
2
d.1
3
d.1
4
d.1
5
d.1
6
d.1
7
d.1
8
d.1
9
d.1
10
d.1
11
d.1
KNR-W 4-01
0439-02
KNR-W 4-01
0439-03
KNR-W 4-01
0353-07
KNR-W 4-01
0322-02
KNR-W 2-02
1022-01
KNR-W 4-01
0353-13
KNR-W 4-01
0324-02
KNR-W 4-01
1204-08
KNR-W 2-02
0830-06
KNR-W 2-02
0830-04
KNR-W 2-02
1510-03
5
6
ROBOTY BUDOWLANE
Rozebranie pod óg drewnianych bia ych
m2
118.316
Rozebranie legarów pod ogowych
m
152.280
Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2
Obsadzenie o cieznic stalowych o powierzchni otworu do
2.0 m2 w cianach z cegie
Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne pe ne jednoskrzydowe fabrycznie wyko czone z wk adk patentow
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
szt.
1.000
szt
1.000
szt
1.000
szt.
1.000
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie
szt.
1.000
Przygotowanie powierzchni starych tynków pod wykonanie m2
adzi
Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
266.557
Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach m2
140.569
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi do cian i sufi- m2
tów KOLORY WIATA DULUX - pod y gipsowych z
gruntowaniem
12 KNR-W 4-01
Dwukrotne lakierowanie drabinek do wicze z uprzednim m2
d.1 1210-06
oczyszczenie i zeskrobanie starej farby z przeszlifowaniem
z.sz.4.5.4. 9914- papierem ciernym
12 z.sz.4.5.4.
9914-17
kalk. w asna
13 KNR-W 4-01
Jednokrotne malowanie farb olejn grzejników rurowo- e- m
d.1 1212-22
browych
14 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farb olejn rur wodoci gowych i ga- m
d.1 1212-28
zowych o r.do 50 mm
15 KNR-W 4-01
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- m3
d.1 0109-14
nych konstrukcji gruzo- i
lobetonowych na odleg
1
km
16 KNR-W 4-01
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- m3
d.1 0109-16
nych konstrukcji na ka dy nast pny 1 km, do 5 km wsp. 4
Razem dzia : ROBOTY BUDOWLANE
2
ROBOTY ELEKTRYCZNE
17 KNR-W 4-03
Wymiana wy czników NT HERMES krzy owy IP44 bia y szt.
d.2 0501-02
18 KNR-W 4-03
Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A
szt.
d.2 0507-04
19 KNR-W 2-17
Wentylatory osiowe o rednicy otworu ss cego do 355 mm szt.
d.2 0206-01
z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej
20 KNR 4-03 1201- Sprawdzenie punktu odbioru energii
pkt.
d.2 03
21 KNR 4-03 1201- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
przew.
d.2 01
Razem dzia : ROBOTY ELEKTRYCZNE
3
OS ONA SLUPA STALOWEGO
22 KNR-W 2-02
Monta os ony s upa stalowego o rednicy 150 mm. zabez- kpl
d.3 2004-06
pieczaj cej wicz cych przed urazami
wycena indywidualna
23
Koszt materia ów do pozycji monta os ony s upów zabez- kpl
d.3 wycena indywi- pieczaj cych przed urazami (1750,0*3=5250,0 zl.)
dualna
Razem dzia : OS ONA SLUPA STALOWEGO
4
WYMIANA OBUDOWY GRZEJNIKÓW
24 KNR-W 2-02
Wymiana obudowy grzejników rurowo ebrowych
m2
d.4 2004-06
wycena indywidualna
25
Koszt materia ów do pozycji monta obudowy grzejników
kpl
d.4 wycena indywi- rurowo ebrowych firmy Vistylo_P ock
dualna
Razem dzia : WYMIANA OBUDOWY GRZEJNIKÓW
5
ROBOTY POSADZKOWE
-3-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
125.988
266.557
25.200
52.000
51.000
3.000
3.000
4.000
5.000
2.000
6.000
6.000
1.000
1.000
20.660
1.000
7
85101.KST
Lp.
OFERTA
Podstawa wyceny
Opis
Jedn. miary
Ilo
Cena
Warto
(5 x 6)
1
26
d.5
27
d.5
28
d.5
2
KNR-W 4-01
0211-01
KNR-W 2-02
1105-03
NNRNKB 202
1130-02
29 NNRNKB 202
d.5 1130-03
30 KNR-W 2-02
d.5 0606-01
3
Skucie nierówno ci betonu na powierzchni posadyki przy m2
boko ci skucia rednio od 1 do 3 cm.
Warstwy wyrównawcze i wyg adzaj ce - grunt dyspersyjny m2
4
5
118.320
118.320
(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy sa- m2
mopoziomuj cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy sa- m2
mopoziomuj cej - dodatek lub potr cenie za zmian grubo ci o 1 mm, wsp. 2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- m2
nowej szerokiej grub. 0,2mm - poziome podposadzkowe uk adanie na zak adk min. 15 cm, sklejona specjaln ta -
118.320
m2
118.320
m2
118.320
m
46.140
m
46.140
m
1.000
31 KNR-W 2-02
mata podk adowa o g sto ci - 200 kg/m3, jest to pianka pod.5 0606-01
liuretanowa, komórkowo otwarta grub. 4 mm
32 NNRNKB 202
(z.VIII) Posadzki z deski barlineckiej Barkiet Sport - Sport
d.5 1136-01
Training - buk - na piance poliuretanowej
33 KNR-W 2-02
Listwy przypod ogowe wentylowane
d.5 1122-05
34 KNR-W 2-02
Listwa dylatacyjna Barlinek
d.5 1122-05
35 KNR-W 2-02
Listwa progowa
d.5 1122-05
Razem dzia : ROBOTY POSADZKOWE
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogó em warto kosztorysowa robót
ownie:
-4-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
118.320
118.320
6
7
85101.KST
Lp.
Nazwa
1. benzyna do lakierów
2.
cie nice drzwiowe stalowe typu FD 7
3. ruby fundamentowe z nakr tkami
M10x100mm
4. Klipsy monta owe do listew przypodlogowych
5. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z aluzj surowe 14x14 cm
6. naro niki stalowe ze stali k towej
7. Grunt bezrozpuszczalnikowy, g boko penetruj cy CT 17 opak. 5 dm3
8. Farba lateksowa do cian i sufitów KOLORY WIATA DULUX
9. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
10. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
11. Lakier chemoutwardz. na drewno - bezbarwny
12. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr.
0,2 mm
13. piasek do zapraw
14. Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5work
15. Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5work
16. gips budowlany
17. gips szpachlowy
18. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
19. ceg a budowlana pe na
20. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
21. Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN
72
22. coko y przy cienne z drewna li ciastego
23. Listwa progowa z drewna li ciastego
24. Listwa dylatacyjna Barlinek
25. Deska barlinecka na pod ogi sportowe
Sport Training - buk
26. mata podk adowa o g sto ci - 200 kg/m3,
jest to pianka poliuretanowa, komórkowo
otwarta grub. 4 mm
27. skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne
28. papier cierny w arkuszach
29. Wentylator 50W 230VAC, IP54 przep. 115
m3/h typ 355/R/3-6/35/230
30. Wy cznik NT HERMES krzy owy IP44
bia y
31. Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44
32. materia y pomocnicze
ZESTAWIENIE MATERIA ÓW
Jm
dm3
szt
kg
Ilo
1.8748
1.0000
1.2200
Il inw.
Il wyk.
1.8748
1.0000
1.2200
szt.
122.5640
122.5640
szt.
1.0000
1.0000
szt.
dm3
6.0445
118.3200
6.0445
118.3200
dm3
73.5697
73.5697
dm3
11.2190
11.2190
dm3
0.7140
0.7140
dm3
9.0720
9.0720
m2
141.9840
141.9840
m3
t
0.0194
0.0021
0.0194
0.0021
t
0.0062
0.0062
t
t
t
0.3998
0.6664
0.0800
0.3998
0.6664
0.0800
szt.
kg
kg
2.0000
385.7232
964.3080
2.0000
385.7232
964.3080
m
m
m
m2
49.3698
1.0700
49.3698
137.2512
49.3698
1.0700
49.3698
137.2512
m2
124.2360
124.2360
szt
ark.
szt
1.0000
68.4400
2.0000
1.0000
68.4400
2.0000
szt
4.0800
4.0800
szt
5.1000
5.1000
Cena jedn.
RAZEM
ownie:
-5-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
Warto
85101.KST
Lp.
Podstawa
1
1 KNR-W 4-01
d.1 0439-02
2 KNR-W 4-01
d.1 0439-03
3 KNR-W 4-01
d.1 0353-07
4 KNR-W 4-01
d.1 0322-02
5 KNR-W 2-02
d.1 1022-01
6 KNR-W 4-01
d.1 0353-13
7 KNR-W 4-01
d.1 0324-02
8 KNR-W 4-01
d.1 1204-08
9 KNR-W 2-02
d.1 0830-06
10 KNR-W 2-02
d.1 0830-04
11 KNR-W 2-02
d.1 1510-03
12 KNR-W 4-01
d.1 1210-06
z.sz.4.5.4.
9914-12
z.sz.4.5.4.
9914-17
kalk. w asna
13 KNR-W 4-01
d.1 1212-22
14 KNR-W 4-01
d.1 1212-28
15 KNR-W 4-01
d.1 0109-14
16 KNR-W 4-01
d.1 0109-16
2
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
ROBOTY BUDOWLANE
Rozebranie pod óg drewnianych bia ych
j.m.
m2
12.15*10.92-2.56*5.61
m2
Rozebranie legarów pod ogowych
m
10.92*12+5.31*4
m
Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
1
szt.
Obsadzenie o cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w
cianach z cegie
1
szt
Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne pe ne jednoskrzyd owe fabrycznie wyko czone z wk adk patentow
1
szt
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
szt.
1
szt.
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie
szt.
1
szt.
Przygotowanie powierzchni starych tynków pod wykonanie g adzi
m2
12.15*10.92-2.56*5.61
0.40*2*9.59
(12.15*2+10.92*2)*3.35-2.0*1.0*7
m2
m2
m2
Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
m2
12.15*10.92-2.56*5.61
0.40*2*9.59
m2
m2
Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach
m2
(12.15*2+10.92*2)*3.35-2.0*1.0*7
m2
szt.
szt
szt
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi do cian i sufitów KOLO- m2
RY WIATA DULUX - pod y gipsowych z gruntowaniem
266.557
m2
Poszcz
Razem
118.316
RAZEM
118.316
152.280
RAZEM
152.280
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
118.316
7.672
140.569
RAZEM
266.557
118.316
7.672
RAZEM
125.988
140.569
RAZEM
140.569
266.557
RAZEM
266.557
25.200
RAZEM
25.200
52.000
RAZEM
52.000
51.000
RAZEM
51.000
3.000
RAZEM
3.000
3.000
RAZEM
3.000
Dwukrotne lakierowanie drabinek do wicze z uprzednim oczyszm2
czenie i zeskrobanie starej farby z przeszlifowaniem papierem ciernym
0.84*3.0*10
m2
Jednokrotne malowanie farb olejn grzejników rurowo- ebrowych
m
2.0*4*6+1.0*4
m
Dwukrotne malowanie farb olejn rur wodoci gowych i gazowych o m
r.do 50 mm
6*3.50+30.0
m
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- m3
trukcji gruzo- i
lobetonowych na odleg
1 km
3
m3
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- m3
trukcji na ka dy nast pny 1 km, do 5 km wsp. 4
3
m3
ROBOTY ELEKTRYCZNE
-6-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
85101.KST
Podstawa
17 KNR-W 4-03
d.2 0501-02
PRZEDMIAR
Lp.
18 KNR-W 4-03
d.2 0507-04
19 KNR-W 2-17
d.2 0206-01
20 KNR 4-03
d.2 1201-03
21 KNR 4-03
d.2 1201-01
Wymiana wy czników
Opis i wyliczenia
NT HERMES krzy owy IP44 bia y
j.m.
4
szt.
Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A
szt.
5
szt.
Wentylatory osiowe o rednicy otworu ss cego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej
2
szt.
Sprawdzenie punktu odbioru energii
pkt.
6
pkt.
Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
przew.
6
przew.
3
OS ONA SLUPA STALOWEGO
22 KNR-W 2-02
Monta os ony s upa stalowego o rednicy 150 mm. zabezpieczaj d.3 2004-06
cej wicz cych przed urazami
wycena indywidualna
1
23
Koszt materia ów do pozycji monta os ony s upów zabezpieczaj d.3 wycena indywi- cych przed urazami (1750,0*3=5250,0 zl.)
dualna
1
4
WYMIANA OBUDOWY GRZEJNIKÓW
24 KNR-W 2-02
Wymiana obudowy grzejników rurowo ebrowych
d.4 2004-06
wycena indywidualna
12.15*0.99
9.59*0.90
szt.
27 KNR-W 2-02
d.5 1105-03
28 NNRNKB 202
d.5 1130-02
29 NNRNKB 202
d.5 1130-03
30 KNR-W 2-02
d.5 0606-01
31 KNR-W 2-02
d.5 0606-01
32 NNRNKB 202
d.5 1136-01
kpl
kpl
4.000
5.000
RAZEM
5.000
2.000
RAZEM
2.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
12.029
8.631
RAZEM
20.660
1.000
RAZEM
1.000
118.320
RAZEM
118.320
118.320
RAZEM
118.320
118.320
RAZEM
118.320
118.320
RAZEM
118.320
118.320
RAZEM
118.320
118.320
RAZEM
118.320
m2
m2
m2
Warstwy wyrównawcze i wyg adzaj ce - grunt dyspersyjny
m2
118.32
m2
(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
118.32
m2
m2
(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopozio- m2
muj cej - dodatek lub potr cenie za zmian grubo ci o 1 mm, wsp. 2
118.32
m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- m2
rokiej grub. 0,2mm - poziome podposadzkowe - uk adanie na zak admin. 15 cm, sklejona specjaln ta
118.32
m2
mata podk adowa o g sto ci - 200 kg/m3, jest to pianka poliuretano- m2
wa, komórkowo otwarta grub. 4 mm
118.32
m2
(z.VIII) Posadzki z deski barlineckiej Barkiet Sport - Sport Training - m2
buk - na piance poliuretanowej
118.32
m2
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
4.000
RAZEM
kpl
ROBOTY POSADZKOWE
Skucie nierówno ci betonu na powierzchni posadyki przy g boko ci m2
skucia rednio od 1 do 3 cm.
118.32
m2
-7-
Razem
kpl
25
Koszt materia ów do pozycji monta obudowy grzejników rurowo e- kpl
d.4 wycena indywi- browych firmy Vistylo_P ock
dualna
1
kpl
5
26 KNR-W 4-01
d.5 0211-01
Poszcz
szt.
118.320
85101.KST
Lp.
PRZEDMIAR
Podstawa
33 KNR-W 2-02
d.5 1122-05
34 KNR-W 2-02
d.5 1122-05
35 KNR-W 2-02
d.5 1122-05
Opis i wyliczenia
j.m.
Listwy przypod ogowe wentylowane
m
12.15*2+10.92*2
m
Listwa dylatacyjna Barlinek
m
12.15*2+10.92*2
m
Listwa progowa
m
1.0
m
-8-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
Poszcz
RAZEM
Razem
118.320
46.140
RAZEM
46.140
46.140
RAZEM
46.140
1.000
RAZEM
1.000