Załącznik nr 8 do SIWZ

Transkrypt

Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH ORAZ WYKONYWANYCH DOSTAW
(sprzedaży) energii elektrycznej
Nazwa
dostawy
Odbiorca
(Firma, adres
Okres sprzedaży
Od
Do
siedziby)
Wolumen sprzedaży
energii w GWh w skali
roku
1.
__________
DD/MM/ RR
___________
DD/ MM/ RR
__________
DD /MM /RR
___________
DD /MM /RR
__________
DD /MM /RR
___________
DD /MM /RR
__________
DD/ MM /RR
___________
DD /MM /RR
__________
DD /MM /RR
___________
DD /MM /RR
2.
3.
4.
5.
Miejscowość, data
Podpis Wykonawcy, pieczątka
Wartość

Podobne dokumenty