6. Podsystem Przedmioty 6.1 Formularz Przedmioty

Transkrypt

6. Podsystem Przedmioty 6.1 Formularz Przedmioty
6. Podsystem Przedmioty
Podsystem Przedmioty podzielony jest na dwie cz ci
tematyczne:
• przedmioty i grupy przedmiotów,
• przedmioty w cyklach dydaktycznych.
W pierwszej cz ci podsystemu Przedmioty nale y:
•
wprowadzi dane o wszystkich przedmiotach realizowanych przez jednostk
dydaktyczn ,
• okre li grupy przedmiotowe, w których b d one realizowane, np. grupa
przedmiotów obowi zkowych dla I roku Informatyki, grupa przedmiotów
fakultatywnych dla V roku Informatyki.
Informacje te zamieszczamy w tabelach głównych formularzy Przedmioty i Grupy
przedmiotów. Po wprowadzeniu do programu przedmiotów w formularzu Przedmioty i grup
przedmiotowych w formularzu Grupy przedmiotów, wybieramy jedn z dwóch mo liwo ci
wprowadzania dalszych danych:
je li w formularzu Przedmioty wprowadzimy dane do zakładki Grupy przedmiotów to
w formularzu Grupy przedmiotów zostanie automatycznie wypełniona zakładka
Przedmioty grupy,
• analogicznie je li wypełniamy danymi zakładk Przedmioty grupy w formularzu
Grupy przedmiotów, to automatycznie zostanie wypełniona zakładka Grupy
przedmiotów w formularzu Przedmioty.
Dzi ki tym dwóm formularzom mamy mo liwo uzyskania szybkiej informacji, w jakiej
grupie jest dany przedmiot (formularz Przedmioty) lub jakie przedmioty s przypisane do
grupy (formularz Grupy przedmiotów).
•
W drugiej cz ci podsystemu w formularzu Przedmioty cyklu przypisujemy do cyklu
dydaktycznego realizowane w nim przedmioty. W formularzu Szczegóły przedmiotu cyklu
mo emy okre li osob prowadz c przedmiot, typy zaj w jakich b dzie realizowany
przedmiot i jego atrybuty.
•
•
Je eli w zakładce Prowadz cy formularza Szczegóły przedmiotu cyklu wprowadzimy
dane o osobie odpowiedzialnej za przedmiot, to dane te automatycznie zostan
przeniesione do formularza Prowadz cy przedmioty.
Analogicznie je li wprowadzimy dane do tabeli Prowadz cy przedmiotu cyklu
formularza Prowadz cy przedmiotu, to dane te poka si automatycznie w zakładce
Prowadz cy formularza Szczegóły przedmiotu cyklu.
6.1 Formularz Przedmioty
Z paska menu okna startowego USOS wybieramy podsystem Przedmioty, a z rozwini tego
podmenu ponownie Przedmioty. Zostanie otwarty formularz Przedmioty. Nale y zapozna
si z ju istniej cym katalogiem przedmiotów, korzystaj c z dost pnych filtrów.
Formularz składa si z tabeli głównej Przedmioty i zakładek Szczegóły przedmiotu, Grupy
przedmiotu, Punkty, Opis, Skrócony opis, Literatura, Opis ang., Skrócony opis ang.,
Literatura ang.. Po prawej stronie tabeli głównej znajduj si przyciski:
•
•
Filtr daje mo liwo wyboru i zastosowania filtru zdefiniowanego dla u ytkownika,
Usu przedmiot pozwala na usuni cie przedmiotu z uwzgl dnieniem tych zmian we
wszystkich powi zanych formularzach,
43
2005-05-12
•
6.1.1
Punkty pozwala na wydruk raportu z wykazem punktów jakie mo na uzyska po
zaliczeniu wybranego przedmiotu.
Tabela główna Przedmioty
Rys. 45. Formularz Przedmioty.
W tabeli głównej wpisujemy wszystkie przedmioty oferowane studentom przez jednostk .
Powstaje w ten sposób katalog przedmiotów. Kody przedmiotów powinny by unikatowe w
skali uczelni, a jednocze nie łatwo identyfikowalne z wła ciw jednostk dydaktyczn .
Program wymaga okre lenia typu protokołu ko cowego dla przedmiotu, podania kodu i
nazwy przedmiotu oraz kodów jednostek: oferuj cej przedmiot oraz odbiorcy
przedmiotu.
Opis pól
• Kod przedmiotu,
• Nazwa przedmiotu,
• Jednostka oferuj ca przedmiot – z dost pnej listy warto ci wybieramy kod
jednostki, która oferuje przedmiot,
• Przedmiot dla jednostki – z dost pnej listy warto ci wybieramy kod jednostki, dla
której dany przedmiot jest oferowany,
• Domy lny typ protokołu – z listy warto ci wybieramy typ protokołu jakim
zako czony b dzie przedmiot:
o egzamin oceniany wg standardowej skali ocen,
o zaliczenie
o zaliczenia lub ocena – zaliczenie lub ocena w standardowej skali na ocen,
o zaliczenie na ocen .
44
2005-05-12
6.1.2
Zakładka Szczegóły przedmiotu
W tej zakładce okre lamy szczegółowe informacje o przedmiocie:
• nazwa przedmiotu w j zyku angielskim,
• j zyk wykładowy – wybieramy z dost pnej listy warto ci,
• kod uniwersytecki przedmiotu,
• kod przedmiotu wg programu Sokrates/Erazmus,
• czy wielokrotny - pole zaznaczamy w przypadku je li przedmiot mo e by zaliczany
wielokrotnie w trakcie studiów (np. WF), oznacza tak e, e student uzyskuje
odpowiednie punkty zaliczeniowe za ka de zaliczenie tego przedmiotu.
Rys. 46. Zakładka Szczegóły przedmiotu.
Nale y tak e okre li atrybuty przedmiotu, które mog by zdefiniowane ró nie w ró nych
jednostkach organizacyjnych. Mog to by cechy przedmiotów pozwalaj ce na okre lenie
jego rodzaju, powi za z innymi przedmiotami. Atrybuty i warto ci wybieramy z dost pnej
listy warto ci.
Aktualnie zdefiniowane s dwa rodzaje atrybutów (Kody atrybutów).
• Rodzaj
– rodzaj przedmiotu (fakultatywne, monograficzne, nieobowi zkowe,
obowi zkowe),
• Zało enia
– zało enia to przedmioty, które student musi zaliczy , aby uzyska
prawo do ucz szczania na dany przedmiot (prerekwizyty).
Warto atrybutu Rodzaj wybiera si z dost pnej listy w kolumnie Warto listy, natomiast
atrybut Zało enia wymaga w polu Kod przedm wybrania z dost pnej listy warto ci
odpowiedniej danej.
6.1.3
Zakładka Grupy przedmiotu
W tej zakładce definiuje si i przegl da do jakiej grupy przedmiotów przypisany jest
przedmiot (nale y pami ta o wcze niejszym wprowadzeniu danych o grupach - stworzeniu
grup - do formularza Grupy przedmiotów).
Rys. 47. Zakładka Grupy przedmiotu.
45
2005-05-12
Zakładka daje mo liwo przypisania przedmiotu do wcze niej zdefiniowanych grup w
formularzu Grupy przedmiotów. Ka dy przedmiot mo e nale e do dowolnej liczby grup.
Mog to by np. grupy przedmiotów powi zanych tematycznie lub przedmioty obowi zkowe
dla jakiego cyklu dydaktycznego.
Opis pola
Kod grupy przedmiotów – wybiera si grup przedmiotów z dost pnej listy warto ci.
6.1.4
Zakładka Punkty
Punkty to precyzyjne narz dzie zarówno do nakładania wymaga na studentów, jak i do
nagradzania ich za osi gni cia. W systemie istnieje mo liwo zdefiniowania wielu ró nych
typów punktów i odpowiedniej dla niego warto ci punktowej dla danego przedmiotu. Punkty
w ramach danego typu s nierozró nialne, a w ramach ró nych typów s mi dzy sob
niewymienne. Warto punktowa przedmiotu mo e by zale na od programu studiów, w
kontek cie, którego przedmiot jest rozpatrywany. Przycisk Dodaj punkty umo liwia
skopiowanie punktów zdefiniowanych w innym przedmiocie.
Rys. 48. Zakładka Punkty.
Opis pól
• Kod typu punktów – z dost pnej listy warto ci wybieramy typ punktów, np.
o ECTS,
o punkty zaliczeniowe.
• Kod programu – wybieramy program, na którym realizowany jest przedmiot
(dost pna lista warto ci), liczba przyznawanych punktów zale y od programu,
• Liczba – wpisujemy liczb punktów mo liw do uzyskania za zaliczenie przedmiotu.
6.1.5
Zakładki: Opis, Skrócony opis, Literatura, Opis ang., Skrócony opis ang.,
Literatura ang.
Dla ka dego przedmiotu utworzono odr bne pola edycyjne, w którym umieszcza si
informacje dodatkowe o tym przedmiocie. Dane te s wykorzystywane w serwisie USOSWeb
jako jeden z elementów prezentuj cych ofert dydaktyczna jednostki w internecie.
Rys. 49. Okno zakładki Opis.
46
2005-05-12
6.2 Formularz Przedmioty równowa ne
W ramach programu studiów, mo na zdefiniowa przedmioty równowa ne. Je li przedmiot B
jest równowa ny przedmiotowi A, za przedmiot A jest przedmiotem obowi zkowym na
pewnym etapie wskazanego programu, to zaliczenie przedmiotu B pozwala spełni
wymagania programu tak samo jak spełniłoby je zaliczenie przedmiotu A. Równowa no przedmiotów nie dotyczy punktów.
Rys. 50. Formularz Przedmioty równowa ne
W sekcji formularza Programy wybieramy program, dla którego b dziemy okre la
przedmioty równowa ne. Nast pnie w sekcji Przedmioty równowa ne, wybieramy przedmiot
i przedmiot do niego równowa ny korzystaj c z dost pnych list warto ci. Je li w kolumnie po
lewej mamy przedmiot A, a w kolumnie po prawej przedmiot B, to w ramach wskazanego
programu zaliczenie przedmiotu B jest równowa ne zaliczeniu przedmiotu A.
Pola
•
•
•
•
Kod przedmiotu A,
Kod przedmiotu B równowa nego przedmiotowi A,
Od kiedy równowa ny – cykl dydaktyczny, od którego obowi zuje równowa no przedmiotów,
Do kiedy równowa ny – cykl dydaktyczny, do którego obowi zuje równowa no przedmiotów,.
47
2005-05-12
6.3 Formularz Grupy przedmiotów
Uruchomienie formularza odbywa si poprzez wybranie z menu Przedmioty podmenu Grupy
przedmiotów. Po otwarciu formularza nale y zapozna si z ju istniej cym zestawem grup
przedmiotów, korzystaj c z dost pnych filtrów.
Rys. 51. Formularz Grupy przedmiotów.
Formularz składa si z tabeli głównej, do której wpisujemy wszystkie obowi zuj ce w
jednostce grupy przedmiotów. Na przykład mo e to by grupa przedmiotów obowi zkowych
dla I roku informatyki lub grupa przedmiotów ogólnouniwersyteckich dla II roku matematyki.
Ka dej grupie nadajemy unikatowy kod. Dla zaznaczonej grupy w zakładkach Przedmiot
grupy i Bonusy wpisujemy i modyfikujemy przedmioty i bonusy, które mo na uzyska za
zaliczenie przedmiotów z tej grupy. Wprowadzaj c now grup wypełniamy pola:
• Kod grupy przedmiotów,
• Opis grupy przedmiotów,
• Kod jednostki, która definiuje grup
• Czy na WWW? – okre lamy, czy stworzona grupa przedmiotów b dzie
prezentowana w serwisie USOSWeb,
• Opis grupy przedmiotów w j zyku angielskim.
Formularz umo liwia skopiowanie wszystkich przedmiotów z wcze niej wybranej
(zaznaczonej) grupy do innej poprzez skorzystanie z przycisku Dodaj przedmioty.
Rys. 52. Okno kopiowania przedmiotów do grupy.
48
2005-05-12
Po wybraniu odpowiednich polece mo emy wydrukowa odpowiednie raporty:
• Studenci w grp
o wykaz przedmiotów ze wskazanej (wybranej) grupy w cyklu dydaktycznym,
je li w parametrach raportu wybrano opcj Grupa przedmiotów,
o wykaz przedmiotów obowi zkowych realizowanych przez studentów we
wskazanym etapie wybranego programu i cyklu dydaktycznego, je li w
parametrach raportu wybrano opcj Wymagania etapu.
• Grafik – plan zaj dla grupy przedmiotów w wybranym cyklu dydaktycznym.
• Plan zaj wg dni – plan zaj dla grupy przedmiotów w wybranym cyklu
dydaktycznym.
6.3.1
Zakładka Przedmioty grupy
W przypadku przyporz dkowania przedmiotów do grup przedmiotowych w formularzu
Przedmioty dane te zostan automatycznie przepisane do tej zakładki. W przeciwnym
przypadku w polu Kod przedmiotu tej zakładki wybieramy z dost pnej listy warto ci
przedmioty, aby zostały przypisane do wybranej grupy.
6.3.2
Zakładka Bonusy
Bonusy s uzupełnieniem systemu punktów i dotycz grup przedmiotów. Warto bonusa –
liczb punktów (pole Bonus) okre lamy poprzez:
• Kod typu punktów - typ punktów tego samego rodzaju co typy punktów dla
przedmiotów w wybranej grupie,
• Liczba - liczba zaliczonych przedmiotów z danej grupy umo liwiaj ca uzyskanie
bonusa,
• Kod programu - program studiów, w którym mo na uzyska dodatkowe punkty.
Rys. 53. Zakładka Bonusy
6.4 Formularz Przedmioty cykli
Przedmiot mo e by realizowany w wybranym cyklu dydaktycznym (np. semestrze letnim
roku akademickiego 2003/2004, roku akademickim 2003/2004 – w przypadku rozliczenia
rocznego) w ró nych jednostkach organizacyjnych. Dost pne cykle dydaktyczne (tzn.
dowolny przedział czasowy opisuj cy dany rok, semestr, trymestr) s zdefiniowane w
formularzu Cykle dydaktyczne podsystemu Słowniki znajduj cym si w głównym menu
USOS.
W danym cyklu w skład przedmiotu mog wchodzi ró ne zaj cia (np. w semestrze letnim
roku akademickiego 2003/2004 analiza matematyczna mo e składa si z wykładu i wicze ,
natomiast w semestrze zimowym roku akademickiego 2003/2004 mo e składa si tylko z
wykładu).
49
2005-05-12
Rys. 54. Formularz Przedmioty cykli
Za pomoc tego formularza definiuje si w wybranym cyklu dydaktycznym:
•
•
zestaw przedmiotów, których zaj cia odbywaj si ,
typ protokołu ko cz cego przedmiot.
Formularz umo liwia wyszukiwanie cyklu dydaktycznego; dodawanie, modyfikowanie lub
usuwanie danych dotycz cych przedmiotu w cyklu. Wyszukiwanie przedmiotu w cyklu jest
mo liwe tylko w kontek cie danego cyklu. Po prawej stronie formularza znajduj si
przyciski:
•
•
•
Kopiuj przedmioty>> otwiera formularz Kopiowanie przedmiotów cyklu
pozwalaj cy na automatyczne przekopiowanie przedmiotów do wybranego
(zaznaczonego) cyklu do innego cyklu, który wybierzemy.
Szczegóły prz>> otwiera formularz Szczegóły przedmiotów, w którym b d
gromadzone informacje o przedmiocie w danym cyklu dydaktycznym, m.in.:
o kto jest koordynatorem przedmiotu,
o jakie s typy zaj (wykład, wiczenia),
o jakie s atrybuty przedmiotu.
Usu przedmiot słu y do usuni cie przedmiotu z cyklu. Jest to jednak mo liwe tylko
przed przypisaniem przedmiotów cykli grup i protokołów.
50
2005-05-12
6.5 Formularz Kopiowanie przedmiotów cyklu
Formularz dost pny jest z formularza Przedmioty cykli i pozwala na kopiowanie:
• przedmiotu,
• zaj z przedmiotu,
• koordynatorów przedmiotu,
• grup zaj ciowych (dotyczy grup, prowadz cych, terminów, grup dedykowanych)
z cyklu ródłowego do cyklu docelowego wybranego wcze niej na formularzu Przedmioty
cykli.
Domy lnie po otwarciu formularza wszystkie przedmioty cyklu oraz ich parametry zostały
zaznaczone, ale u ytkownik mo e decydowa o zakresie kopiowanych przedmiotów. Mo na
to okre li za pomoc przycisków:
• Filtr – pokazane b d tylko przedmioty cyklu spełniaj ce kryterium filtru
zdefiniowane dla u ytkownika,
• Zaznacz wszystko – wszystkie przedmioty, zaj cia, koordynatorzy i grupy zaj ciowe,
• Odznacz wszystko – wszystkie elementy zostan odznaczone,
• Zaznacz grup – wybrane zostan przedmioty z okre lonej grupy przedmiotów,
• Odznacz grup – odznaczone zostan tylko przedmioty z wybranej grupy
przedmiotów,
• Okre l grupy zaj ciowe – zostanie otwarty formularz, w którym b d mogły zosta
ustalone parametry kopiowania grup zaj ciowych.
Rys. 55. Okno formularza Kopiowanie przedmiotów cyklu.
Procedura kopiowania przedmiotów zostanie uruchomiona po naci ni ciu przycisku Kopiuj.
51
2005-05-12
6.5.1
Okre lanie grup zaj ciowych
Po wybraniu przycisku Okre l grupy zaj. na formularzu Kopiowanie przedmiotów cykli
zostanie otwarte okno formularza Wybór grup do kopiowania, w którym zostan wy wietlone
wszystkie grupy zaj ciowe z wszystkich przedmiotów kopiowanego cyklu. Dla wybranego
przedmiotu u ytkownik uzyska informacj o grupie zaj ciowej dla tego przedmiotu,
prowadz cych grup , terminach grupy oraz grupach dedykowanych. Na tym formularzu mo e
zadecydowa jakie informacje o grupie zaj ciowej zostan skopiowane (prowadz cy, terminy,
grupy dedykowane).
Rys. 56. Okno formularza Wybór grup do kopiowania.
52
2005-05-12
6.6 Formularz Szczegóły przedmiotu cyklu
Formularz dost pny jest z formularza Przedmioty cykli.
Rys. 57. Okno formularza Szczegóły przedmiotu cyklu.
W tabeli Przedmioty cyklu pokazany jest przedmiot, który został zaznaczony na formularzu
Przedmioty cykli. W zakładkach mo emy okre li szczegółowe informacje dotycz ce
realizacji wybranego przedmiotu w cyklu:
• Koordynatorzy z dost pnej listy warto ci wybieramy osoby, które b d
odpowiedzialne za realizacj przedmiotu w cyklu,
• Zaj cia – typ zaj z przedmiotu,
• Uwagi i Uwagi w j zyku angielskim – pola tekstowe,
• Atrybuty przedmiotu.
6.6.1
Zakładka Zaj cia
Rys. 58. Zakładka Zaj cia
Dla wskazanego cyklu dydaktycznego w zakładce okre la si :
• sposób prowadzenia przedmiotu (wykłady, wiczenia),
• liczb godzin potrzebn do jego realizacji i przewidywany limit miejsc na zaj ciach,
• domy lny typ protokołu do zaj ,
• wag pensum za prowadzenie zaj .
53
2005-05-12
6.6.2
Zakładka Atrybuty
Rys. 59. Zakładka Atrybuty.
Z zakładce definiujemy atrybuty dla przedmiotów obowi zuj ce w wybranym cyklu
dydaktycznym. Sposób post powania jest taki sam jak w formularzu Przedmioty, zakładka
Atrybuty przedmiotów.
6.7 Formularz Koordynatorzy przedmiotów cykli
Formularz składa si z dwóch tabel. Tabela Przedmioty cykli zawiera list przedmiotów
uporz dkowan według cykli dydaktycznych. W tabeli Prowadz cy przedmioty cyklu z
dost pnej listy warto ci wskazujemy osoby prowadz ce zaznaczony przedmiot.
Rys. 60. Okno formularza Koordynatorzy przedmiotów cykli.
Oczywi cie, je li wcze niej wypełnimy formularz Szczegóły przedmiotów cyklu zawarte w
nim dane b d widoczne w tabeli Prowadz cy przedmiotu cyklu formularza Prowadz cy
przedmioty cykli (i na odwrót).
54
2005-05-12
6.8 Definiowanie wymaga programowych
Po stworzeniu katalogu przedmiotów oferowanych przez jednostk nale y okre li jakie
przedmioty s wymagane do zaliczenia przez studenta na ka dym etapie realizacji programu
studiów. Wymagania mog mie charakter:
• przedmiotowy – jakie przedmioty nale y zaliczy (głównie dotyczy to przedmiotów
obowi zkowych),
• punktowy – ile punktów mo na uzyska za zaliczenie danego przedmiotu (przydatne
w rozliczaniu z realizacji przedmiotów fakultatywnych).
Ustalanie wymaga odbywa si po otwarciu formularza Programy studiów z menu Słowniki.
Dla wybranego programu studiów i jego etapu na zakładce Etapy nale y skorzysta z
przycisku Wymagania etapowe. Zostanie wtedy otwarty formularz Definiowanie wymaga
etapowych.
Rys. 61. Okno formularza Definiowanie wymaga etapowych.
W sekcji Etapy programu zaznaczamy wła ciwy etap i w zakładce Grupy przedmiotów etapu
z listy warto ci dodajemy grupy przedmiotów, z których b d wybierane przedmioty do
okre lenia wymaga przedmiotowych. Nast pnie, je li definiujemy:
• wymagania przedmiotowe, to w tej zakładce wybieramy przedmioty i okre lamy czy
dany przedmiot musi zosta zaliczony, aby student uzyskał zaliczenie warunkowe,
• wymagania punktowe, to w tej zakładce wybieramy typy punktów oraz ich minimalne
liczby, od których student uzyskuje zaliczenie etapu oraz zaliczenie warunkowe.
Nale y tutaj pami ta o punktach zdobytych przy zaliczaniu wcze niejszych etapów,
gdy punkty s gromadzone dla wła ciciela a do zako czenia programu studiów, nie
zmieniaj swojej warto ci w czasie i nigdy nie znikaj .
55
2005-05-12
6.9 Przydatne raporty przedmiotowe
W głównym menu systemu Administracja -> Wydruki raportów u ytkownik otrzymuje
mo liwo sporz dzenia wydruków informacyjnych oraz kontrolnych dla podsystemu
Przedmioty. Poszczególne raporty znajduj si w nast puj cych działach:
• Punkty - Raporty dotycz ce punktów przyznawanych przedmiotom i bonusów
przyznawanych grupom przedmiotów:
o Zestawienie punktów przyznanych przedmiotom w ramach programu,
o Zestawienie punktów wybranego typu w ramach programu,
• Studia - Raporty dotycz ce definicji studiów:
o Zestawienie punktów przyznanych przedmiotom w ramach programu,
o Zestawienie punktów wybranego typu w ramach programu
• Zaj - Raporty dotycz ce przedmiotów:
o Wykaz przedmiotów - informacje ogólne,
o Wykaz przedmiotów - informacje szczegółowe
56
2005-05-12

Podobne dokumenty