Informacja o odrzuceniu - BIP - Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Transkrypt

Informacja o odrzuceniu - BIP - Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Choszczno, dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zarząd Powiatu
w Choszcznie
IZP.272.13.2013
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 oraz art.92 ust.1 pkt 2 w związku z art. 93 ust.1, pkt. 1 i
pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w postępowaniu o
zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa
komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu niezbędnego do realizacji
projektu pn. „Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra” - współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 POKL realizowanego przez
Powiat Choszczeński Nr umowy na dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-32-214/12-00 Zamawiający,
Powiat Choszczeński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Choszcznie zawiadamia o odrzuceniu oferty
złożonej przez Wykonawcę: EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna, ul. Racławicka 23, 73-110
Stargard Szczeciński; cena brutto oferty: 27 459,75 zł
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:
Treść oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę - ,,EL TORO” Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna,
ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński, nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). W związku z tym oferta podlega odrzuceniu. Niezgodność oferty polega na tym , iż
Wykonawca nie uwzględnił zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ- opis
przedmiotu zamówienia.
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę nr 1, gdyż jej treść nie odpowiada
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania:
Zarząd Powiatu w Choszcznie informuje, iż na podstawie art. 93 ust.1, pkt. 1 i 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na
zakup
i
dostawę
komputerów
przenośnych
wraz
z oprogramowaniem oraz innego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu pn. „Solidna edukacja
gwarancją lepszego jutra” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2, 73 – 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930, 0 95 765 7011; fax: 0 95 748 8940, 0 95 765 2093
www.powiatchoszczno.pl, e-mail: [email protected]
Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 POKL realizowanego przez Powiat Choszczeński Nr umowy na
dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-32-214/12-00.
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione ze względu na to, iż oferta nr 1 złożona przez: ,,EL TORO’’
Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna, ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński; na kwotę: 27 459,75 zł
podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) natomiast oferta nr 2 złożona przez ,,FLOP’’
Komputery Sp z o.o z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Debogórskiej 22/107, 71-717 Szczecin- – na kwotę:
28 722,55 zł oraz oferta nr 3 złożona przez ,,E-CHO” Sp. z o.o. Seweryn Szymczak z siedzibą w Choszcznie,
przy ul. Wolności 4, 73-200 Choszczno – na kwotę: 29 152,78 zł przewyższa kwotę 28 656,08 zł brutto jaką
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.
STAROSTA
/-/ Lesław Śliżewski
WICESTAROSTA
/-/ Tadeusz Puczyński
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na
numer telefonu: 95 765 24 34 lub e-mailem na adres: [email protected]
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający
przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Otrzymują:
1. Wg rozdzielnika;
2. Strona BIP i tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Choszcznie;
3. a/a.
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2, 73 – 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930, 0 95 765 7011; fax: 0 95 748 8940, 0 95 765 2093
www.powiatchoszczno.pl, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty