Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki

Transkrypt

Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach.
Czas na biogospodarkę
Jerzy Samochowiec
Centrum Geriatrii, Medycyny
Medycyny Regeneracyjnej i Profilaktycznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie
Szczecin, 20 czerwca 2013
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Centrum Geriatrii, Medycyny Regeneracyjnej i
Profilaktycznej
Przedsięwzięcie unikatowe w skali europejskiej, integrujące
działania specjalistów wielu różnych dziedzin – m.in. geriatrii,
psychiatrii, psychologii, chirurgii, chorób wewnętrznych i
zakaźnych, medycyny regeneracyjnej, okulistyki, biologii,
dietetyki czy nefrologii.
Koordynator – prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec –
Prorektor ds. Nauki PUM
Centrum Geriatrii, Medycyny Regeneracyjnej i Profilaktycznej –
tematyka badawcza
1.
2.
Zachodniopomorskie Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Terapii
w Okulistyce – dr hab. n. med. Anna Machalińska
Modelowanie epidemiologii chorób zakaźnych – dr hab. n. med. Miłosz
Parczewski
3.
Mapa regionu z zaznaczonymi obszarami podwyższonego ryzyka na
niebezpieczne czynniki biologiczne i chemiczne
– prof. dr hab. n. biol. Elżbieta Kalisińska
4.
Komórki macierzyste i czynniki wpływające na ich przemieszczanie się jako
markery chorób społecznych (schizofrenii i choroby Alzheimera) –
prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Centrum Geriatrii, Medycyny
Medycyny Regeneracyjnej i
Profilaktycznej
Zachodniopomorskie Centrum
Badawczo-Rozwojowe
Innowacyjnych Terapii w Okulistyce
Dr hab. Anna Machalińska
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Zespół Badawczy
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Poszukiwani Partnerzy
•
•
•
•
Jednostki wykonujące złożone analizy proteomu lub genomu
ludzkiego - celem poszukiwania nowych biomarkerów chorób
degeneracyjnych siatkówki oka
Jednostki zajmujące się nanobiotechnologią - celem zastosowania
nanomateriałów/biopolimerów jako nośników dla substancji
terapeutycznych/komórek w leczeniu chorób siatkówki
Jednostki wykonujące złożone analizy bioinformatyczne - celem
wykonania analiz korelacji danych biologicznych, mające zdolność
projektowania i zarządzania dużymi bazami danych
Firmy z branży medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej
celem wspólnego prowadzenia innowacyjnych badań w zakresie:
wczesnej diagnostyki chorób neurodegeneracyjnych
opracowania metod profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób
degeneracyjnych siatkówki oka (patenty)
rozwoju alternatywnych metod terapeutycznych (patenty)
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Dane Kontaktowe
„Zachodniopomorskie Centrum Badawczo-Rozwojowe
Innowacyjnych Terapii w Okulistyce”
Osoba kontaktowa :
dr hab. n. med. Anna Machalińska
Zakład Patologii Ogólnej
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
Tel. 4661546
Email: [email protected]
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Centrum Geriatrii, Medycyny
Medycyny Regeneracyjnej i
Profilaktycznej
Bioinformatyczne modelowanie podatności na
wirusowe choroby zakaźne w oparciu o drzewo
decyzyjne oraz epidemiologii chorób wirusowych z
zastosowaniem metod heurystycznych
Dr hab. Miłosz Parczewski
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Zespół Badawczy
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Poszukiwani Partnerzy
Grupa modelowania bioinformatycznego:
do stworzenia narzędzia integrującego dane molekularne i opracowania
modelu umożliwiającego ocenę progresji choroby i przewidywania wyników
leczenia oraz modelowania rozprzestrzenienia i wielkości epidemii w
kontekście zagrożeń wirusowych (Molecular data visualisation tool to
understand infectious disease)
Partnerzy gospodarczy:
firmy bioinformatyczne oraz firmy biotechnologiczne dla wdrożenia
testów do wykrywania patogenów
Wdrożenie – partner gospodarczy:
szybki test genetyczny umożliwiający najkorzystniejszy dobór leków
anty-HIV, anty-HCV i anty-HBV (partner biotechnologiczny)
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Dane Kontaktowe
Bioinformatyczne modelowanie podatności na wirusowe choroby
zakaźne w oparciu o drzewo decyzyjne oraz epidemiologii chorób
wirusowych z zastosowaniem metod heurystycznych
dr hab. Miłosz Parczewski
Katedra Chorób Zakaźnych PUM
Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych
niedoborów immunologicznych
ul. Arkońska 4
tel./fax (091) 431 62 42
[email protected]
502 257 848
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Centrum Geriatrii, Medycyny
Medycyny Regeneracyjnej i
Profilaktycznej
Mapa regionu z zaznaczonymi obszarami podwyższonego
ryzyka na niebezpieczne czynniki biologiczne i chemiczne
prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Zespół Badawczy
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Poszukiwani Partnerzy
Firma samochodowo-konstrukcyjna
zadanie: skonstruowanie mobilnego laboratorium do
badań środowiskowych
Drukarnia
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Dane Kontaktowe
Mapa regionu z zaznaczonymi obszarami podwyższonego
ryzyka na niebezpieczne czynniki biologiczne i chemiczne
prof. dr hab. n. biol. Elżbieta Kalisińska
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
E-mail: [email protected]
tel. 91 466 16 71/72
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Centrum Geriatrii, Medycyny
Medycyny Regeneracyjnej i
Profilaktycznej
Komórki macierzyste i czynniki wpływające na ich
przemieszczanie się jako markery chorób społecznych
(schizofrenii i choroby Alzheimera )
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Temat badawczy
Komórki macierzyste i czynniki wpływające na ich przemieszczanie się
jako markery chorób społecznych (schizofrenii i choroby Alzheimera )
Life Sciences i Bioservices
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 450 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 17 2006
ANNA GONTAREK
MAGDALENA KAMIŃSKA
Uniwersytet Szczeciński
Cel badawczy
Cel główny:
Opracowanie metod wczesnego rozpoznania,
zapobiegania rozwojowi i wspomagania leczenia
schizofrenii i choroby Alzheimera
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Cel badawczy (szczegółowe)
Ocena zagrożenia populacyjnego rozwojem ww. chorób
wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Poszukiwanie wczesnych markerów rozwoju schizofrenii i
choroby Alzheimera – komórki macierzyste i czynniki
wpływające na ich przemieszczanie się.
Opracowanie metod stosowania suplementów diety służących
zmniejszeniu ryzyka rozwoju choroby i potencjalizacji leczenia
ww. chorób.
Opracowanie metod farmakologicznych zapobiegania
rozwojowi schizofrenii i choroby Alzheimera wśród osób z
grup wysokiego ryzyka.
ARMS – psychoza (przebieg psychotyczny)
Ciężkość objawów
PEP
Pułap psychozy
ARMS
czas
ARMS – bez psychozy (przebieg niepsychotyczny)
Ciężkość objawów
Poziom psychozy
ARMS
czas
ARMS – bez psychozy, przebieg
niepsychotyczny spowodowany niespecyficzną
interwencja
Ciężkość psychozy
Poziom psychozy
czas
Prodromalna schizofrenia
Faza Pre-prepsychotyczna1
Faza przedchorobowa = klinicznie bez objawów
Faza prodromów
Zmiany w myśleniu i odczuwaniu
Niespecyficzne lęki, depresja; tłumione psychotyczne objawy
Społeczne wycofanie
Zaburzone funkcjonowanie
Problem
Prodromy diagnozowane retrospektywnie
Przejście w psychozę dla ARMS nie jest 100%2
18% po 6 miesiącach
22% po 1 roku
29% po 2 latach
36% po 3 latach
1Klosterkoetter et
2Fusar-Poli P.
al. Dtsch Arztebl Int 2008;105:532.
Arch Gen Psychiatry 2012;69:220.
Prawdopodobna liczba chorych z Chorobą
Alzheimera w Szczecinie
Założenie: Prawdopodobieństwo AD w przedziałach wiekowych wynosi:
-
65-69
70-74
75-79
80-84
>85
1:20
1:15
1:10
1:5
1:3
M
K
65-69
375
450
70-74
500
600
75-79
750
900
80-84
800
1500
>85
750
1500
Razem
3175
4950
Oczekiwane wyniki badań
Ocena epidemiologiczna zagrożenia schizofrenią i chorobą
Alzheimera w populacji regionu, mogąca posłużyć do planowania
strategii działań profilaktycznych i leczniczych
Opracowanie metod wczesnej diagnostyki ww. chorób – możliwość
patentowania.
Identyfikacja nowych markerów 1) ryzyka choroby, 2) wczesnego jej
wykrywania oraz 3) prognozy przebiegu
Opracowanie metod stosowania suplementów diety w ww.
chorobach – możliwość patentowania.
Opracowanie metod postępowania farmakologicznego zmierzającego
do powstrzymania rozwoju ww. chorób w grupach wysokiego ryzyka
– możliwość patentowania.
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Co nas wyróżnia
Stosowanie prostych, tanich i łatwych do
wdrożenia na dużą skalę metod zapobiegania
chorobom, które obarczone są dużym
potencjałem powodowania niepełnosprawności i
generowania wysokich kosztów społecznych
Opracowanie (dotychczas nieznanych) metod
diagnostycznych w oparciu o komórki
macierzyste odkryte przez szczecińskiego
uczonego, prof. Mariusza Z. Ratajczaka
Zastosowanie przemysłowe proponowanych
metod
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Korzyści
Możliwość patentowania
Możliwość zastosowania opracowanych
suplementów diety jako dodatków do żywności
lub odrębnych preparatów o dużej trwałości
Możliwość wdrożenia nowych zestawów
diagnostycznych i strategii terapeutycznych w
schizofrenii i chorobie Alzheimera
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Odbiorcy
Wyniki możliwe do szerokiego zastosowania
ze względu na powszechne potencjalne
ryzyko wystąpienia schizofrenii lub choroby
Alzheimera
Korzyści finansowe wynikające z
zastosowania proponowanych metod
odniesie bezpośrednio system ubezpieczeń
społecznych, NFZ, samorządy (profilaktyka
dwóch poważnych chorób społecznych i
redukcja kosztów opieki nad osobami
chorymi)
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Harmonogram
1) Wykonanie skriningu populacyjnego mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego
Po 20 tysięcy osób, w wieku: dla schizofrenii 16-30 lat, dla choroby
Alzheimera: 55-65 lat.
Wykonujący: Zakład Psychologii Klinicznej Psychoprofilaktyki US,
Katedra i Kliniki Psychiatrii PUM, Zakład Zdrowia Publicznego PUM.
Wskutek skriningu wyodrębnione zostaną dwie populacje osób
wysokiego ryzyka rozwoju schizofrenii lub choroby Alzheimera.
Skrining będzie realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty,
uczelniami wyższymi województwa oraz Poradniami Lekarza
Rodzinnego
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Harmonogram
2) Poszukiwanie wczesnych markerów rozwoju schizofrenii i choroby Alzheimera – komórki
macierzyste i czynniki wpływające na ich przemieszczanie się
Wyodrębnione wskutek skriningu osoby zostaną zaproszone do udziału w programie
monitorowania ich stanu zdrowia psychicznego, obejmującym badania psychologiczne (w
tym neuropsychologiczne) i ocenę psychiatryczną (Instytut Psychologii US oraz Katedra i
Kliniki Psychiatrii PUM).
U 500 osób objętych programem będą przez 3 lata okresowo oznaczane wczesne
czynniki uszkodzenia mające związek z migracją komórek macierzystych jako potencjalne
wczesne markery ww. chorób (dla osób z grupy wysokiego ryzyka schizofrenii - co rok,
jeśli nie pojawi się epizod psychotyczny oraz po jego pojawieniu się i po wyleczeniu; dla
osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi – co roku, jeśli nie będą spełnione kryteria
choroby Alzheimera oraz po rozpoznaniu ChA i potem po roku od podjęcia leczenia)
Dla partnera przemysłowego – wdrożenie opracowanych metod diagnostycznych jako
opatentowanych zestawów diagnostycznych
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Harmonogram
3
) Opracowanie metod stosowania suplementów diety służących zmniejszeniu ryzyka rozwoju
schizofrenii lub choroby Alzheimera oraz potencjalizacji leczenia ww. chorób .
•
Losowo wybrane zostanie 200 osób, u których zastosowane będą suplementy diety,
przygotowane w formie kapsułek przy współpracy Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM oraz
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych oraz Zakładu
Podstaw Żywienia Człowieka ZUT.
Przewiduje się 6-miesięczny okres podawania badanych substancji. Umożliwi to oszacowanie
ochronnej wpływu suplementacji kwasami omega-3 na rozwój schizofrenii i choroby
Alzheimera
U osób z rozpoznaniem schizofrenii lub choroby Alzheimera badany będzie także wpływ ww.
suplementów diety na wspomaganie standardowego leczenia farmakologicznego
Dla partnera przemysłowego – wdrożenie opracowanych suplementów diety jako preparatów
handlowych lub dodatków do żywności
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Harmonogram
Opracowanie metod farmakologicznych zapobiegania rozwojowi schizofrenii
lub choroby Alzheimera wśród osób z grup wysokiego ryzyka.
W oparciu o oznaczenia komórek macierzystych oraz wybranych
czynników odpowiedzialnych za ich przemieszczanie się zaproponowane
zostaną metody farmakologicznej profilaktyki schizofrenii i choroby
Alzheimera. Planowana jest także próba kliniczna obejmująca 200 osób,
oceniająca skuteczność ww. leków w grupach wysokiego ryzyka rozwoju
schizofrenii lub choroby Alzheimera w zapobieganiu rozwinięciu się ww.
chorób.
Zadanie zrealizuje Katedra i Klinika Psychiatrii oraz Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny nr 1.
Dla partnera przemysłowego – wdrożenie opracowanych metod jako
opatentowanych procedur terapeutycznych
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Harmonogram
Planowany okres prowadzenia badań
Lata 2014-2017
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Kosztorys
Planowana do zakupu aparatura: cytometr, sekwenator, koagulometr,
spektrofotomer UV-Vis, ultrawirówka + koszty oznaczeń (badania dotyczące
schizofrenii i Alzheimera: odczynniki i materiały zużywalne: Na 1 próbkę
krwi: cytometria: 250zł, genetyka: 315zł, klonogenność: 170zł, cyto- i
chemokiny- 400 zł, składowe kaskady dopełniacza- 250 zł, w sumie 1385 zł,
oznaczeń 5000, w sumie 6925000 zł) łącznie 15 700 000 zł
Inne koszty: koszt suplementacji 150000 zł; patenty, publikacja, konferencje 150 000 zł, usługi zewnętrzne - 1 000 000, koszt próby klinicznej/200
pacjentów = 1900 000, razem 3 200 000zł
Koszty pośrednie: 4 443 660 zł
Wynagrodzenia: 4 687 200 zł
W sumie: 28 030860 zł
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Zespół Badawczy
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Zespół badawczy
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Wydział Lekarski
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Nauk o
Zdrowiu)
Katedra i Klinika Psychiatrii, Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Biochemii i
Żywienia Człowieka, Katedra i Zakład Fizjologii, Zakład Analityki Medycznej,
Zakład Farmakologii
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Humanistyczny) –
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych,
Zakład Podstaw Żywienia Człowieka
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Partnerzy
Firmy zajmujące się produkcją medycznych zestawów
diagnostycznych
Firmy zajmujące się produkcją dodatków do żywności lub
firmy produkujące żywność
Firmy farmaceutyczne
Organizacje skupiające lekarzy podstawowej opieki
medycznej
Organizacje zrzeszające osoby chore i ich rodziny
Kuratorium Oświaty
Uczelnie wyższe województwa zachodniopomorskiego
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki
Dane Kontaktowe
Prof. Jerzy Samochowiec
Katedra i Klinika Psychiatrii PUM
[email protected]
+48914541507
Zachodniopomorskie Centrum Biogospodarki