Tczew, dnia 27 - Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Transkrypt

Tczew, dnia 27 - Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Tczew, dnia 27.02.2008 r.
OGŁOSZENIE
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, Al. Solidarności 14 A ogłasza przetarg
ustny na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Palio Weekend 1,4 EL, nr
rej. GNT- 4069, rok produkcji – 1998, cena wywoławcza – 4.900 złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2008 r. o godz.1000 w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Tczewie , Al. Solidarności 14 A, w części piwnicznej budynku
pom. nr 024. Pojazd samochodowy można oglądać przez dwa dni poprzedzające
przetarg w godzinach od 1000- 1200. Informacje można uzyskać w pokoju
Nr
210 – I piętro lub telefonicznie: 058/532-82-74 w 301.
Do przetargu zostaną dopuszczone osoby legitymujące się dowodem wpłaty
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 490 zł.
Wadium należy wpłacić do kasy Urzędu w pom. 217 na I piętrze przed
rozpoczęciem przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie
zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta
została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się u przewodniczącego komisji –
I piętro pokój nr 210.
DYREKTOR
Elżbieta Płóciennik

Podobne dokumenty