Produkty finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego i

Transkrypt

Produkty finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego i
BIURO PROJEKTU: 00-301 Warszawa :: ul. Nowy Zjazd 1 :: Adres korespondencyjny: 03-472 Warszawa :: ul. B. Brechta 3
tel. 022 566 47 60 :: fax. 022 566 47 97 :: www.itm2.pl
KRS: 0000249823 NIP: 521-337-46-90 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 000,00 zł Wysokość kapitału wpłaconego: 20 000 000,00 zł
Produkty finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego i
przedsiębiorstw- szkolenie stacjonarne z elementami szkolenia
e-learningowego.
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego na
podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej, która wyraża chęć nabycia,
podnoszenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych poza miejscem i czasem pracy.
Szkolenie kierowane do pracowników jednostek samorządów terytorialnych oraz
przedsiębiorstw chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie rozwiązań i
nowoczesnych instrumentów ułatwiających finansowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności.
Forma szkolenia:
Formy dydaktyczne właściwe dla zakresu tematycznego szkolenia.
Czas trwania:
Kurs 2 dniowy (sobota-niedziela, w godzinach od 09:00 do 17:00), w grupie do 15 osób w
terminie: 10-11.12.2011r.
Miejsce szkolenia: Wyszków (centrum szkoleniowe „Edoor, ul. T. Kościuszki 40).
Cel
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami i instrumentami w
zakresie finansowania bieżącej działalności i przedsięwzięć rozwojowych, a także nowych
sposobów realizacji zadań publicznych.
Przykładowy program
Program szkolenia:
1. Sposoby finansowania środków własnych jednostek samorządu terytorialnego w projektach
unijnych
• Wprowadzenie
• Ustawy regulujące sposoby finansowania JST
2. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
3. Konwersje i rolowanie zadłużenia
4. Partnerstwo Publiczno – Prywatne
Strona 1 z 2
• Kiedy koncesja, a kiedy prawo zamówień publicznych
BIURO PROJEKTU: 00-301 Warszawa :: ul. Nowy Zjazd 1 :: Adres korespondencyjny: 03-472 Warszawa :: ul. B. Brechta 3
tel. 022 566 47 60 :: fax. 022 566 47 97 :: www.itm2.pl
KRS: 0000249823 NIP: 521-337-46-90 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 000,00 zł Wysokość kapitału wpłaconego: 20 000 000,00 zł
• Organizacja procesu przetargowego
• Produkty rynków finansowych przydatne dla przedsięwzięcia
• Analiza przykładowych przedsięwzięć
• Organizacja procesu PPP przez Zamawiającego
5. Krótkoterminowe papiery przedsiębiorstw
Kwalifikacja po ukończeniu szkolenia:
Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest wydane zaświadczenie zgodne ze wzorem
obowiązującym w projekcie ITeraz Mazowsze II oraz w przypadku takiej możliwości certyfikat
wydany przez firmę prowadzącą szkolenie.
Szkolenie obejmuje:
Zaświadczenie, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (serwis kawowy oraz obiadowy).
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.itm2.pl
Biuro regionalne projektu ITeraz Mazowsze II:
Strona 2 z 2
Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń:
Paulina Piekarska
ul. Rolna 30A
07-410 Ostrołęka
Tel. 728-595-745
E-mail: [email protected]