Druk oferty na dostawy mięsa , wędlin i drobiu

Transkrypt

Druk oferty na dostawy mięsa , wędlin i drobiu
Znak Sprawy: ZP/ DPS /07/2011
Załącznik Nr 1
..........................................................
/ pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/
Dane dotyczące Wykonawcy:
Pełna nazwa
Wykonawcy:……………………………………………………………………………………….......
..........
Adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………………..
NIP: ...........................................................
REGON …………………………………
Tel ................................................................. Fax ……………………………………………
OFERTA
Na dostawy mięsa, wędlin i drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w
okresie od daty podpisania umowy do (było błędnie) do 31.12.2011r. winno być : ,,
w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2012r." - zgodnia z załączonym
sprostowaniem.
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego:
1. Oferujemy wykonanie na koszt własny dostaw objętych przetargiem zgodnie z wymogami
zawartymi w SIWZ i po cenach zawartych w ofertowym formularzu cenowym, transportem
własnym zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno - epidemiologicznymi za
wynagrodzeniem w wysokości:
Wartość netto: ........................ zł; podatek VAT...................; wartość brutto
........................ zł
Słownie brutto:
...................................................................................................................złotych,
2. Podane ceny w formularzu cenowym będą obowiązywać w okresie ważności umowy i nie
ulegają zmianie z wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie określonym w umowie.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ i z
załączonym wzorem umowy - nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne i
niezbędne informacje dla przygotowania niniejszej oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres podany w SIWZ.
6. W przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej
umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Wyrażamy zgodę na formę płatności zaproponowaną przez Zamawiającego: zapłata realizowana
będzie przelewem na konto Wykonawcy w okresie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego.
8. Pod grożbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.233 K.k.).
.
Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą:
Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach łącznie ze wszystkimi
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.
.................................., dnia....................
Miejscowość
Data
..........................................................
Podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo