Tabela 2

Transkrypt

Tabela 2
Tabela 2. Zestawienie rodzajów nieprawidłowości stwierdzonych przez kolegium w badanych
uchwałach i zarządzeniach organów jst w 2005 r.
Lp.
1.
Uchwały
i zarządzenia
w zakresie spraw
finansowych
dotyczące:
budżetu
Rodzaje nieprawidłowości
(najczęściej występujące)
-
−
−
−
−
2.
zmian budżetu
-
-
-
-
-
-
nie wskazanie źródła finansowania zadania inwestycyjnego na kwotę
1 500 000 zł, co w konsekwencji spowodowało brak pokrycia deficytu
budżetowego w powyższej kwocie,
nie wskazanie środków na spłatę kredytów i pożyczek,
wskazanie kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego
niedoboru budżetu,
nieprawidłowa klasyfikacja budżetowa, która obejmuje zaplanowanie
rezerwy w różnych działach,
niewłaściwe ustalenie planu przychodów i wydatków zakładu
budżetowego,
nieprawidłowe wskazanie w załączniku do uchwały, że spłata
zaciągniętych kredytów nastąpi z kredytu długoterminowego,
ujęcie zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego w dochodach.
upoważnienie organu wykonawczego do udzielania pożyczek
jednostkom organizacyjnym,
rozdysponowania przez organ wykonawczy środków z subwencji,
organ stanowiący podjął uchwałę o udzieleniu pożyczki szpitalowi,
natomiast z sytuacji finansowej Powiatu wynika, że Powiat nie posiada
wystarczających środków na udzielenie pożyczki, tzn. nie posiada
nadwyżki środków ani nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
organ stanowiący dokonał zmiany dochodów i wydatków budżetowych
ale nie uwzględnił tych zmian w wyniku finansowym,
organ stanowiący dokonał zmniejszenia planu wydatków z tytułu
zwrotu niewykorzystanej dotacji,
organ stanowiący niezgodnie z kompetencją dokonał zmniejszenia
planu wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji,
organ stanowiący Powiatu zmniejszył wydatki inwestycyjne i zwiększył
rezerwę celową,
nie uwzględniono w załączniku do uchwały dotyczącym spłat
zobowiązań kredytu, który gmina zaplanowała na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań,
organ stanowiący zwiększył deficyt przekraczając wskaźnik ustalony
w piśmie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2004 r.,
nieprawidłowe wyliczenia zawarte w załączniku do uchwały
dotyczącym prognozowanych kwot długu na rok 2005 i lata następne,
brak wskazania w uchwale źródeł pokrycia zwiększonego deficytu
budżetowego,
organ wykonawczy wprowadził do planu wydatków dotacje,
nieprawidłowa klasyfikacja budżetowa dotycząca dofinansowania
zakupu mebli do świetlicy szkolnej realizowanego w ramach programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
błędy rachunkowe a ponadto nieprawidłowo ustalono kwotę długu,
organ stanowiący Powiatu zaciągnął kredyt krótkoterminowy na
pokrycie deficytu budżetowego,
zwiększenie deficytu budżetowego przez Radę i nie wskazanie źródeł
jego pokrycia,
organ stanowiący Związku Międzygminnego postanowił o likwidacji
środka specjalnego z jednoczesnym przekazaniem środków
zgromadzonych na tym rachunku na rachunek dochodów własnych,
przeznaczenie nadwyżki środków pochodzących z rozliczeń
niewykorzystanych środków z tytułu emisji obligacji komunalnych na
cele nie ujęte w uchwale o emisji obligacji komunalnych,
brak w uchwale załącznika przychodów i rozchodów Zakładu
-
-
3.
absolutorium
4.
Pozostałe uchwały
w sprawie:
a) podatków i opłat
lokalnych,
Gospodarki Komunalnej,
organ wykonawczy dokonał w uchwale zmian kwot wydatków
majątkowych,
dokonanie przez organ wykonawczy zmian kwot i zadań inwestycyjnych,
organ wykonawczy przyznał dotację dla fundacji,
nieprawidłowe źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego,
organ stanowiący dokonując zmian pomiędzy paragrafami dotyczącymi
zadań zleconych – nie dołączył załącznika dotyczącego tych zadań,
organ wykonawczy wskazując ogółem kwoty dochodów i wydatków po
zmianach – prawidłowo wskazał ich wielkość w załączniku, natomiast
nieprawidłowo w treści uchwały,
nieprawidłowe wyliczenia w załącznikach do uchwały,
organ wykonawczy wprowadził po stronie dochodów dotację
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, natomiast nie wprowadził tej
dotacji po stronie wydatków.
pod głosowanie poddana została uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i nie uzyskała ona poparcia bezwzględnej większości
ustawowego składu Rady, a jednocześnie przeciwko niej głosowało mniej
radnych niż bezwzględna większość ustawowego jej składu. Zdaniem
Kolegium Izby - Rada Miasta nie rozstrzygnęła sprawy absolutorium,
a jedynie odrzuciła projekt uchwały zawierający wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Dlatego też przekazana Izbie uchwała
Rady Miasta w sprawie nie udzielenia absolutorium, którą sformułowano
bez uwzględnienia wymogów ustalonych dla jej podjęcia w istotny sposób
narusza przepis art.28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
wprowadzenie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
wykonywane przez organy Gminy oraz określenia stawek za:
§ sporządzenie odpisu nakazu płatniczego w wysokości 6 zł,
§ sporządzenie zeznania świadka :
a/ o przebiegu pracy w przypadku braku świadectwa od
pracodawcy – 10 zł,
b/ o przebiegu pracy w gospodarstwie rolnym - 10 zł,
organ stanowiący nałożył dodatkowe obowiązki na Urząd Miejski oraz
sołtysów jako inkasentów,
Rada Gminy Sośno określając stawki podatku od środków
transportowych
dla
ciągników
siodłowych
i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów do 36 ton o liczbie osi - trzy, określonej w §2 pkt 2
Uchwały, ustaliła stawkę w kwocie 2 030,00 zł, przekraczając górną
granicę stawki tj. 1 936,29 zł,
w uchwale wskazano osoby uprawnione do doręczania
w poszczególnych sołectwach pism podatkowych oraz określono
wynagrodzenie za ich dostarczenie adresatowi,
wprowadzenie przez organ stanowiący opłaty administracyjnej za
czynności nie podlegające tej opłacie, a mianowicie:
§ sporządzanie testamentu przez sekretarza gminy,
§ wydanie wypisu z dokumentacji technicznej, będącej w posiadaniu
Urzędu Gminy,
nieprawidłowe określenie inkasenta opłaty targowej,
określenie stawki opłaty targowej od zajmowanej powierzchni bez
ograniczenia górnej stawki opłaty,
nie ustalenie niektórych przedziałów stawek podatku od środków
transportowych,
określenie w uchwale oprócz inkasa podatków: rolnego, leśnego, od
posiadania psów, od nieruchomości także innych świadczeń – ryczałtu
abonamentu telefonicznego, ryczałtu za dojazdy w celach służbowych
2
−
−
−
b) zasad i zakresu
przyznawania
dotacji,
−
−
−
c) zaciągania
zobowiązań
−
−
d) zaciąganie
pożyczek
i kredytów
długoterminowych
−
−
−
−
−
−
−
e) utworzenie
rachunku
dochodów
własnych
−
−
−
f) emitowanie
obligacji
−
−
własnym samochodem, diety rocznej, itp.,
nie określenie w uchwale górnych stawek opłaty administracyjnej,
nieprawidłowe określenie stawek podatku od nieruchomości,
nieprawidłowe określenie terminu wejścia uchwały w życie.
z załącznika do uchwały dotyczącego oferty realizacji zadania
publicznego wynika, że zadania realizowane będą na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast z treści
uchwały wynika, że dotyczy ona zadań nie objętych wspomnianą
uchwałą,
zwiększeniu przez Prezydenta stawki dotacji przedmiotowej dla
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
ustalenie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych w zakresie
melioracji na 2005 r. zamiast dotacji celowych.
organ stanowiący ustalił kwotę, do wysokości której organ
wykonawczy
może
samodzielnie
zaciągnąć
zobowiązanie
długoterminowe,
organ stanowiący nie podał kwoty zaciąganego zobowiązania na
realizację zadania inwestycyjnego.
nie wskazanie źródła spłaty pożyczki,
organ wykonawczy powiatu wskazał w uchwale jako podstawę prawną
do zaciągnięcia kredytu projekt uchwały budżetowej na 2005 r.,
nie wskazano w uchwale transz zaciągniętej pożyczki na 2005 i 2006 r.,
ponadto kwota zaciągniętej pożyczki przekroczyła kwotę deficytu,
organ stanowiący zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale nie wskazał, którego
roku dotyczą podjęte w tej sprawie uchwały,
upoważnienie organu wykonawczego do zaciągania pożyczek
długoterminowych,
zaciągnięta pożyczka nie mieściła się w kwocie deficytu i zgodnie
z załącznikiem dotyczącym przychodów i rozchodów organ stanowiący
nie określił jej przeznaczenia,
Rada upoważniając wójta do zaciągnięcia pożyczki nie wskazała źródła
jej spłaty.
nieprawidłowo określona data wejścia uchwały w życie,
postanowiono o likwidacji środka specjalnego z jednoczesnym
przekazaniem środków zgromadzonych na tym rachunku na rachunek
dochodów własnych,
organ stanowiący wskazał źródła dochodów własnych, które wynikają
wprost z art. 18a ust. 1 ustawy o finansach publicznych i nie zachodziła
konieczność podejmowania uchwały przez organ stanowiący.
nie określono celu emisji obligacji oraz ich oprocentowania,
jako źródło wykupu obligacji komunalnych wskazano przychody.
Opracowano:
Wydział Informacji Analiz i Szkoleń
RIO w Bydgoszczy
styczeń 2006
3