Nowy wymiar DS-48VA/VB

Komentarze

Transkrypt

Nowy wymiar DS-48VA/VB
Der
neuewymiar
Maßstab
Nowy
DS-48VA/VB
DS-48VA/VB
obciążenia
solidna technika
4 siłownikowa
winda
� o2525%
% większy
mehr moment
Lastmoment
– -robuste
4-Zylinder-Technik
� niezawodna
Zuverlässig
mit
ze
sprawdzonymi
częściami z serii
składania platformy
z ochrobewährten
Serienteilen
derDLB-47
DLB-47 � Innowacyjny
Innovativesystem
hydraulische
Faltung
mit
Niezwykle łatwa
obsługa windy
ną
siłowników i zintegrowanymi
przewodami hydraulicznymi � Unerreicht
Zylinderschutz
und Integral-Hydraulikleitung
einfache
BedieJeszczemehr
więcej Bodenfreiheit
wolnego
miejsca
na
minimalna
przestrzeń
- winda
większy
prześwit,
minimalna
przestrzeń
zabudowy
- winda
nie
wystaje
poza nie
Noch
�podłodze,
Minimaler
Einbauraum
–zabudowy
kein
Überstand
nung � Jeszcze
wystaje
ponad koniec sprzęgu
koniec
über sprzęgu
Kupplungsende
DAUTEL SLIDER DS-48VB
do naczep
DAUTEL SLIDER DS-48VB für
Trailer
der Nowa
neuengeneracja
Generation
iHinter
przyczep.
windDS-48VB
DS-48VB toverbirgt
jednoskładana,
wysuwanaunterfahrbare
winda firmy DAUTEL,
krotnie
wysuwane
windy
sich dieskładane,
einmal gefaltete,
DAUTELktóra
została wykonana
systemie
modułowym zgoLadebordwand,
die in wdas
Baukastensystem
der
dnym
z DS-48VA.
Zaprojektowano
ją tak,
by jej monDS-48VA
integriert
wurde. Sie ist
ausgelegt
auf
taż na naczepach siodłowych oraz przyczepach z zaeinfache, schnelle Montage an Sattelaufliegern
budową kontenerową lub skrzyniową z rozstawem raoderok. Zentralachsanhängern
my
1300 mm był łatwy i szybki.mit Koffer- und
Pritschenaufbauten
mit nie
einer
Rahmenspur
von
Montowana
jest w sposób
wymagający
spawania
1300 mm.
ica.
wiercenia
- przy użyciu techniki mocowania "clampon"
belki wzdłużnej
- dound
dolnej
stopkiwird
dwuteownika.
Ganzdoohne
Schweißen
Bohren
sie mit
der schraubbaren „Clamp-on“-Befestigungstechnik an den Längsträger-Untergurten der
I-Träger montiert.
Czterosiłownikowa,
solidna platforma załadowcza
Der in robuster 4-Zylindertechnik
konstruierte
występuje
2 rodzajach
DAUTEL SLIDER gibt
es in 2 wAusführungen:
2000
kg zkg
odległością
ciężkości
� udźwig
Tragkraft
2000
mit dem środka
unübertroffenen
ładunku
od końcavon
zabudowy
1000 mm,
Lastmittelpunkt
1000 mm,
udźwig 3000
kg zkgodległością
ciężkości
� Tragkraft
3000
mit einemśrodka
Lastmittelpunkt
ładunku
końca zabudowy 800 mm.
von
800od
mm,
jeweils bezogen auf Anfang der Plattform, mittig.
Dostawa może opcjonalnie obejmować zamontowaną
wstępnie
po lewejerfolgt
stronieoptional
skrzynkęmit
akumulatorową
Die Lieferung
vormontierter
(maks.
parametry
akumulatora
to 2 x 2225
Batteriebox
(max.
Batteriegröße
x Ah).
225 Ah) in
Wytrzymałe platformy stalowe z aluminiowym składaFahrtrichtung links.
nym wierzchołkiem i 7 przegubami oferowane są w
Die robusten
Stahlplattformen
mitOpcjonalna
Aluminiumdługościach
1820/2020
oraz 2220 mm.
Faltspitze
mit
7
Faltgelenken
werden
in
einer gwaranLänge
listwa przejezdna z amortyzatorami gumowymi
vonwygodny
1820/2020
unddo2220
mm iangeboten.
Die
tuje
przejazd
zabudowy
przedłuża platformę
o 50 mm.
Można wykonać
wykroje w
końoptional
lieferbare
Überfahrleiste
mitprofilach
Gummiczących.
Anschlagdämpfung garantiert ein besonders
gutes Überfahren in den Aufbau und verlängert
die Plattform um 50 mm. Verschlussteile können
ausgespart werden.
Ausführung
für Trailer mit Rahmenspur
1.300
mm1300 mm.
Typ
-48VB -48VB
do naczep/przyczep
z rozstawem
ramy
Elektronisch gesteuerte
Ladeleitung
mit z
Elektronicznie
sterowany przewód
ładowania
kontrolą
prądu ładowania Smartcharge
(SC)
Ladestromüberwachung
SmartCharge
(SC)
Die Ladeleitung
ausgestattet
integriertem
Przewód
ładowaniaistjest
wyposażonymit
w zintegrowany
moduł
elektroniczny i und
złączeSC-Steckvorrichtungen
wtykowe SC według syElektronik-Modul
stemu
ABS.ABS-System,
Działa niezawodnie,
ułatwia
konserwację
nach dem
arbeitet
zuverlässig,
verieinfacht
bez problemu
można go
zamontować
na wszystkich
die Wartung
und
ist problemlos
bei allen
typach samochodów ciężarowych. Zalety przewodu
LKW-Fabrikaten montierbar. Ihre Vorteile: Eine
ładowania: lampka kontrolna w kabinie kierowcy miga
im procesu
Fahrerhaus
blinktprzyczyna
bei StöwKontroll-Leuchte
przypadku zakłóceń
ładowania;
rungen der
Ladefunktion,
die pomocy
Störungsursache
zakłóceń
sygnalizowana
jest przy
częstotliwird migania
durch LED-Blinkintervalle
amelektroniczneElektronikwości
diody świecącej modułu
go;
dobrze
naładowane
akumulatory
przyczyniają
się
modul
angezeigt,
gut geladene
Batterien
erhöhen
do
bezpieczeństwa
pracy;Verschleiß
ograniczeniaan
diezwiększenia
Betriebssicherheit,
weniger
zużycia
silnika elektrycznego
i przekaźnika;
mniejBauElektromotor
und Leistungsrelais,
weniger
części; prosty montaż.
teile, einfache Montage.
Elektronisch gesteuerte
Ladeleitung
SC-Stecker
Elektronicznie
sterowany
przewódmitładowania
z wtykiem SC
Wydanie
techniczne
zastrzeżone,
ilustracje
niewiążące.
Ausgabe 02/2008
02/2008 ·Zmiany
Technische
Änderungen
vorbehalten,
Abbildungen
unverbindlich.
Nowa Dautel DAUTEL
Polska Sp.
z o.o.
GmbH
ul.
Pożarowa33
13· D-74211
03-138 Warszawa
Dieselstraße
Leingarten/Germany
Tel.
022+49
674 55
65 407-0 · Fax
Fax +49
022 674
55 407-107
65
Telefon
7131
7131
E-mail
Internet www.dautel.de
www.dautel.pl
E-Mail [email protected]
[email protected] · Internet
DAUTEL SLIDER DS-48VA
Logistycy-profesjonaliści
mają różne wymaLogistikprofis haben unterschiedliche
gania,
np.:
Anforderungen,
z. B.
Fürciężkich
schwere
Lasten
Do
ładunków
Do
mająhaben
Państwo
Beidyspozycji
der Tragkraft
Sieudźwigi:
die Wahl:
1500,
przymit
doskonałej
odległości środkaLastciężkości ładunku
1500,2000
2000kg kg
dem unübertroffenen
1000
mm, 2500
kg przy
ciężkości ładunku 960 mm
mittelpunkt
1000
mm,odległości
2500 kgśrodka
bei Lastmittellub
3000 960
kg przymm
odległości
punkt
oder środka
3000ciężkości
kg mitładunku
dem800 mm.
Odległość środka ciężkości ładunku podaje się przy centralnym
Lastmittelpunkt 800 mm, jeweils bezogen auf den
położeniu ładunku na platformie i mierzy od początku platformy.
montażowe,
nie
dużyblokowanie
prześwit do
� minimalne
minimale rozmiary
Einbaumaße,
hohe Bodenfreiheit,
podłoża
przejazdu
podłodze
zabudowy
möglichstpogroßer
Böschungswinkel
zaczepu
wystaje
pozaponad
koniec
zaczepu
� nie
Keinwystawanie
Überstand
über koniec
Kupplungsende
i wygodne
dla kierowcy
rozkładanie plat� łatwe
einfache,
komfortable
und fahrerfreundliche
formy
Anfang der Plattform, mittig.
Ausfaltung
wysuwu, niekiedy
� solidny
robustemechanizm
Verschiebeeinheit,
die beimjest w stanie
wytrzymać
nawet
podczas
manewrów
Rangieren
auch
maluderzenie
einen „Stoß“
aushält
� wykonanie
verwindungssteife
Ausführung
odporne na
zwichrowanie
logiczna
obsługa
� łatwa,
einfache,
logische
Bedienung
nieawaryjny,
niewielki geringe
zakres konserwacji
� trwały,
langlebig,
funktionssicher,
Wartung
Właściwa
do każdego
Für jedenplatforma
Einsatz die
Richtigezastosowania
Winda
Der
neue DAUTEL SLIDER DS-48VA/VB
zinwytrzymałą
4-siłownikową techniką
spełnia
wymarobuster 4-Zylinder-Technik
erfüllt
dieseteAnforgania
jak żadna
inna! Do
wyboru
- raz lub dwa
derungen
wie keine
andere!
Wahlweise
ein-razy
oder
składana.
do samochodów
zweimal Równie
gefaltet,idealna
gleichermaßen
ideal ciężarofür LKW,
wych naczep siodłowych i przyczep z zabudową konSattelauflieger und Zentralachsanhänger mit
tenerową, skrzyniową lub do zabudów wymiennych.
Koffer-,zalety:
Pritschenoder BDF-Wechselaufbau.
Kolejne
niewymagające
konserwacji łożyska,
Weiterealuminiowy
Vorteile: dauerhaft
Lager,
solidny
mechanizmwartungsfreie
wysuwu z siłownikiem
Außenbedienung
zewnętrzny
robuste Verschiebeeinrichtung
Aluminium
mit Sterownik
hydraulicznym,
lekkie rozkładanieaus
i składanie
platformy
oHydraulikzylinder,
dużej powierzchni,leichtes
niewielkiAuszakres
konserwacji,
nieund
Einfalten der
zawodny
serwis.Plattform, geringe Wartung, zuver- Po
prostulogisch:
logiczna:
großflächigen
Einfach
łatwa
obsługa
lässiger Kundendienst.
Die leichte
Bedienung
Wybierając
DS-48VA/VB
decydują sięSie
Państwo
Mit der DS-48VA/VB
entscheiden
sich fürnaeine
platformę
załadowczą
górnej półki, skontruowaną
Ladebordwand
der zExtraklasse,
ausgelegt auf
tak,
by zapewniała
pełnegebaut
bezpieczeństwo
i długohöchste
Sicherheit,
für zuverlässigen
trwałe użytkowanie przez profesjonalistów.
Dauereinsatz professioneller Anwender.
Lastmoment
o25%
25%mehr
większy
moment obciążenia
Ergonomicznie
umiejscowiony
sterownik
zewnętrzny znajduje się
Die ergonomisch
angeordnete
Außenbedienung
wliegt
obudowie
z tworzywa sztucznego
z samozamykającą się pokrywą,
schmutzgeschützt
in einem Kunststoffgehäuse
które
chronią go przed zanieczyszczeniem.
Opatentowane 2-punktowe
mit selbstschließendem
Deckel. Die patentierte
sterowanie nożne jest przejezdne pod obciążeniem. Odporne na dzia2-Punkt-Fußsteuerung ist unter Last überfahrbar,
łanie wilgoci włączniki wychylne z zestykiem skokowym są szczególnie
die wasserdichten
Kippschalter
mitPaństwu
Sprungpewne
w działaniu. Opcjonalnie
oferujemy
także zdalne sterokontakt
sind besonders
funktionssicher. Optional
wanie
radiowe
do podnoszenia/opuszczania.
bieten wir Ihnen auch eine Funkfernbedienung für
Heben/Senken an.
Udźwig 1500 kg
Tragkraft
2000 kg
LM
Odstęp środka
ciężkości
Lastmittelpunkt
800 mm (LM)
1.000 mm
Odstęp
środka ciężkości
Lastmittelpunkt
dotychczas
bisher 800800
mmmm
teraz:
1.000 mm
Neu: 1.000
mm
Unter Last überfahrbare
2-Punkt2-punktowe
Fußsteuerungsterowanie nożne
Przejezdne
pod obciążeniem
Doppelt sicher:
Większa
sztywność
Większe
bezpieczeństwo
Mehr
Steifigkeit
= =mehr
Sicherheit
Das
macht momentu
den Transport
schwerer
großer
Zwiększenie
obciążenia
o 25 %und
ułatwiło,
transportfür
ciężkich
dużych ładunków.
Oznacza to der
Lasten
Sie ileichter:
Die Lastmomente
większąwurde
sztywność
przy tym
samym
SiłoTypen
um 25%
erhöht.
Dasobciążeniu.
bedeutet mehr
wniki
podnoszące
i
zamykające
z
chromowanymi
na
Steifigkeit bei gleicher Traglast. Die Hub- und
twardo tłoczyskami chronione są przy pomocy osłon.
Neigezylinder
mit
hartverchromten
KolbenPlatforma automatycznie odchyla się hydraulicznie
stangen
sind durch Schutzrohre geschützt.
w dół przy podłożu.
Automatisches hydraulisches Abneigen der
Plattform am Boden.
Bezpieczne
sterowanie
die Sicherheitssteuerung
Wysokiej
jakości
komponenty garantieren
gwarantują maksymalną
Hochwertige
Komponenten
maximale
bezawaryjność.
Nawet
jeśli wenn
zdarzy die
się kiedyś
awaria
Ausfallsicherheit.
Selbst
Fußsteuerung
sterowania
nożnego,
to zekann
względu
na oddzielne
obwoeinmal ausfallen
sollte,
aufgrund
getrennter
dy prądowe można dalej korzystać z windy używając
Stromkreise mit der Außenbedienung weitersterownika zewnętrznego. Kompletna instalacja elektrygearbeitet
werden.
Diewilgocią
komplette
ist
czna
jest chroniona
przed
(IP54)Elektrik
i umieszczona
feuchtigkeitsgeschützt
undby wartungsfreundlich
w
agregacie napędowym, tak
ułatwić konserwację.
im Antriebsaggregat
untergebracht,
entspricht
Zintegrowany
moduł logiczny
i obsługa awaryjna
znajdują
się
na centralnej
płytce przyłączeniowej.
IP przy
54. tym
Integrierte
Schaltlogik
und manuelle
Notbedienung wurden dabei in einer zentralen
Anschlussplatine verknüpft.
DAUTEL SLIDER DS-48VA
Bezpieczny
transport
ciężkich
ładunków
Schwere Lasten
sicher
handhaben
Do
platformy
o wysokości
do 2220 mm
Bisdyspozycji
2220 mmsą
große
Plattformen
mit Stahl-Festteil
ze
częścią stalową
i spawanymi aluminiowymi
undstałą
geschweißten
Aluminium-Faltteilen
stehen
częściami składanymi. Duża liczba przegubów - 5-6
zur Verfügung. Die große Anzahl der Faltgelenke
w przypadku platformy 3 częściowej oraz 7 w przypad5–6
bei der2 częściowej
3-teiligen -und
7 bei der
2-teiligen
ku
platformy
gwarantują
wysoką
stabilPlattform
– garantieren
hohe
Stabilität.
Optional
ność.
Opcjonalnie
aluminiowe
części
platformy
mogą
können
die Aluminium-Plattformteile eloxiert
być
eloksalowane.
werden.
Servicefreundliches
Antriebsaggregat
und Steuerung
Wygodny
w obsłudze
agregat napędowy
i sterowanie
Ekstremalnie
wygodny serwis:
Extrem servicefreundlich:
napęd,
sterowanie,
łożyska
Antrieb,
Steuerung,
Lager
Cichobieżny
agregat napędowy
(24V, 2kW) z(24
termoDas geräuscharme
Antriebsaggregat
Volt,
wyłącznikiem
mocowany jest po prawejist
stronie
do
2-KW) mit Thermoschutzschalter
spritzwasrury
nośnej i mainochronę
przeciwbryzgową.
sergeschützt
Fahrtrichtung
rechts amOpcjonaTragrohr
lnie oferujemy supercichy silnik 3-kW o większej mocy,
platziert.
Optional
ist
ein
superleiser,
kraftvoller
który umożliwi wykonanie większej ilości cyklów łado3-KW-Motor
derz poliuretanu
mehr Ladezyklen
wania.
Przewodylieferbar,
hydrauliczne
są odporermöglicht.
sind
ne
na działanieDie
ozonuPU-Hydraulikschläuche
i z tego względu szczególnie
trwałe.
ozonbeständig und daher besonders langlebig.
Niezawodność
kontra
innowacyjność?
Zuverlässigkeit
versus
Innovation?
Der neue DAUTEL SLIDER DS-48VA/VB
Winda
łączy
w sobie
oba te pojęcia dzięki:
vereint
beides:
sprawdzonych
części zeSerienteile
standar� zastosowaniu
durch die Kombination
bewährter
dowej
serii wind DLBDLB-47
-47
der Standardreihe
nowych, inowacyjnych
� zastosowaniu
mit komplett kompletnie
neu konstruierten,
innovativen
podzespołów,
które
skonstruowano
na bazie doBauteilen unter
Auswertung
des Erfahrungsświadczeń
podobnymi sprawdzonymi
w praktypotenzialszvergleichbarer
praxisbewährter
ce modelami wind
Modelle
Hydraulik-Zylinder
mit massivem
Anfahrschutz
Integral-Hydraulikleitung
Siłownik
hydrauliczny
z solidnym
zderzakiemmitprzeciwnajazdowym
z przewodem hydraulicznym Integral
Wygodna,
obsługa
Leichtes, łatwa
einfaches
Handling
Trwałe
sprężyny
skrętne wspomagają
ręczne rozkładanie
Langlebige
Torsionsfedern
unterstützen
das
i składanie wierzchołka platformy w przypadku platform
manuelle Aus- und Einfalten der Plattformspitze
1950 mm dwu- i trzyczęściowych. Składanie pakietu platbei jeder
2-teiligen
sowie3-częściowych
der 3-teiligenwspomagane
Plattform jest
formy
w wypadku
platform
mit 1950
Die Faltung
Plattformpaketes
przez
mocnymm.
telekskop
gazowy.des
Jeszcze
bardziej komfortowird
3-teiligen
Plattformen
durch eine
kräfti-z przewy
jestbei
opcjonalny
system
hydraulicznego
składania
wodem
hydraulicznym
- Integral.
Teleskop gazowy
lub siłoge Gasfeder
unterstützt.
Noch komfortabler
ist die
wnik
składający
chronione sąFaltung
przed uszkodzeniami
dzięki
optionale
hydraulische
mit Integralzastosowaniu
solidnego
zderzaka przeciwnajazdowego
Hydraulikleitung.
Gasfederstab
oder Faltzylinder
i rury ochronnej. Boczny profil opasujący platformy wyposasind durch einen massiven Anfahrschutz und
żony jest w oprawę wierzchołka ze stali nierdzewnej.
einem Schutzrohr vor Beschädigungen geschützt.
Das seitliche Fixorand-Einfaßprofil ist mit einer
V2A Spitzeneinfassung ausgerüstet.
Wartungsfreie Verschiebeeinheit
und Lager wysuwu windy oraz łożyska
Niewymagający
konserwacji mechanizm
Pewny
wysuw
wsuweinfahren
windy :bezohne
skręcenia:
Kraftvoll
aus-i und
Verkanten:
Najlepsza
współbieżność i najwyższa stateczność
Beste Gleichlaufeigenschaften
und höchste
dzięki
siłownikowi hydraulicznemu
podwójnego
dziaStandfestigkeit
durch zweifach
wirkenden
łania w połączeniu z ciężkimi prowadnicami aluminioHydraulikzylinder im Zusammenspiel mit schwewymi i niewymagającymi konserwacji łożyskami kulren Aluminium-Führungsprofilen
und wartungskowymi
i ślizgowymi.
freien Roll- und Gleit-Lagern.
Abrollsicherung
Typ F1
Roll-stop
typu F1
Zabezpieczenie przed staczaniem do pojemników
na
kółkachHalt für Rollbehälter
Sicherer
Roll-stop
typu F1, szerokość
mm700
jest mm,
odpowiedni
Die Abrollsicherung
Typ F1,700
Breite
eignet
do
2 pojemników
na kółkach
kółkamibis
o maks.
średnicy
sich
für 2 Rollbehälter
mitzRollen
120 mm
Ø,
do
120 mm. Przejezdny
od einzeln
wierzchołka
platformy,und
pojedurchgängig
aufstellbar,
verriegelbar
dynczo blokowany. Umieszcza się go w odległości ok.
von der Plattformspitze her überfahrbar. Lage ca.
340 mm od wierzchołka platformy.
340 mm vor der Plattformspitze.
Łatwy
wjazd
pojemników
na kółkach
Leichtes
Überrollen
in den
Aufbaudo zabudowy
Opcjonalna
listwa
przejezdna mit
z amortyzatorem
guDie optionale
Überfahrleiste
Gummi-Anschlagmowym
na platformie
przedłużenie
platformy
dämpfung
an den stanowi
Plattformen
verlängert
die
o 50 mm i w ten sposób ułatwia przejeżdżanie z ładunPlattform um 50 mm und erleichtert so das
kiem do zabudowy. Można wykonać wykroje w eleÜberfahren
in den Aufbau. Verschlussteile können
mentach
zakańczających.
ausgespart werden.
DAUTEL SLIDER DS-48VA
Minimalerprzestrzeń
Einbauraum
Minimalna
potrzebna do montażu
durchzastosowaniu
besonders geformte
Tragarme
und steile
dzięki
ramion nośnych
o specjalnym
kształcie,
dużego
kątadie
zabudowy
niewielkiej
Anbauwinkel
sowie
geringeoraz
Bauhöhe
von wynur
sokości
wynoszącej
jedynie
340 mm
ca. 340konstrukcyjnej
mm bei der DS
2000-48VA
mit 3-teiligem
wPlattformpaket.
przypadku DS 2000-48VA
3-częściową mit
platformą.
Neu ist die zKombination
kraftNowością jest kombinacja siłownika wysuwu dużej
vollem
Verschiebezylinder
und
außenliegendem,
mocy i znajdującego się na zewnątrz łatwego w serwiservicefreundlichem
Aggregat. Mit
dieser Kombisowaniu
agregatu. Ta kombinacja
to najlepsze
rozwiąnationzaprojektowane
haben unsere
Ingenieure
die optimale
zanie
przez
naszych konstruktorów.
Uniwersalne
Universellerzastosowanie
Einsatz
Windy
Mit dem DAUTEL SLIDER podwyższają
erhöhen Sie
elastyczność
i rentowność
parku środków
die Flexibilität
und Rentabilität
Ihres przewozoFuhrparks.
wych.
Samochody
naczepy siodłowe
Der Einsatz
Ihresciężarowe
LKW oderoraz
Sattelaufliegers
bzw.
z windami DAUTEL SLIDER można eksploatować zaTandemanhängers kann sowohl im Verteilerrówno w transporcie lokalnym jak i dalekobieżnym.
verkehr als auch im Fernverkehr erfolgen.
Najlepszy
wybór
przy zabudowach wymiennych
1. Wahl bei
BDF-Wechselaufbauten
Samochód
ciężarowy
z wymienną zabudową
razie
Ihr LKW mit
BDF-Wechselaufbau
wird beiwBedarf
potrzeby
stanie się uniwersalnym
pojazdem transporzum universellen
Verteilerfahrzeug.
In der
towym. Zabudowy wymienne zgodne z EN 284 (wielAusstattung mit dreiteiliger Plattform und
kość C 715 oraz C 745, a w przypadku odpowiedniego
Überfahrblech
mit można
Rückstellautomatik
montażu
także C 782)
za- i rozładowywaćbeim
przy
Senkvorgang
sowie verstellbaren
Tragarmpomocy
windy DAUTEL
SLIDER wyposażonej
w
anschlägen platformę,
können Sie
BDF-Wechselaufbauten
3-częściową
blachę
przejezdną z automanach ENpowrotem
284 (Größe
C 715wyjściowej
und C 745,
enttycznym
do pozycji
przybei
opuszsprechender
Anbausituation
auch Cramion
782) mit
dem
czaniu
oraz przestawialnymi
odbojami
nośnych.
Blacha
przejezdna
o wymiarze
276und
mmentladen.
pozwala ominąć
SLIDER
beDas
DAUTEL
części
kończące
i amortyzatory
gumowe
wymiennych
mit 276
mm groß
dimensionierte
Überfahrblech
zabudów
i służyaufliegende
do kompensacji
różnic wymiarowych.
überbrückt
Verschlussteile
und
Włącznik elektryczny z nastawialnym zatrzymaniem
Gummipuffer
Ihrer
BDF-Wechselaufbauten
und
gwarantuje wygodne dla kierowcy, dokładne dosunięcie
gleicht Maßdifferenzen
aus.
platformy
do portalu.
Lösung erreicht.
Eine elektrische Schaltung mit einstellbarem
automatischem Stopp garantiert fahrerfreundlich
das passgenaue Anfahren an das Heckportal.
Kein Überstand
überpoza
Kupplungsende
Winda
nie wystaje
koniec zaczepu
Winda
nie wystajeüber
pozaKupplungsende,
koniec zaczepu,
Kein Überstand
większy
prześwitmiejsca
do podłoża
do
więcej
na podłodze
bis100
100mm
mm
mehrwolnego
Bodenfreiheit!
Das Kupplungsmaul
liegt
frei, es
nicht von
Zaczep
transportowy jest
odkryty,
nie wird
jest zakryty
przez
platformę załadowczą.
Niewielka
wysokość
konder Ladebordwand
überragt.
Die geringe
Bauhöhe
strukcyjna
od 340
dolnej
krawędzi
von nur ca.
mm
bei derramy
DS samochodu
2000-48VAcięinkl.
żarowego
jedynie 340
w przypadku
3-teiligemwynosząca
Plattformpaket
ab mm
Unterkante
LKWDS 2000-48VA (wraz z 3-częściową platformą) gwaRahmen
garantiert
bis
zu
100
mm
mehr
Bodenwiększywolnego
prześwitmiejsca
do podłoża
rantuje aż do 100 mm więcej
na podfreiheit
gegenüber
vergleichbaren
Ausführungen.
łodze
w porównaniu
do
podobnych
wind.
w
porównaniu
do podobnych
modelimodeli
wind.
Optymalna
ochrona przed korozją
Optimaler Korrosionsschutz
Mechanizm
podnoszący
stała stalowa część ist
Das Hubwerk
und dasoraz
Stahlplattform-Festteil
platformy
są lakierowane
katodowo
w kolorze
KTL-lackiert
ähnlich RAL
9005 schwarz.
RAL 9005 czarnym.
Szybki
montaż
Schnelle
Ruck-Zuck-Montage
Extrem leichter
Einbauwstępnie
des zmontowanej
vormontierten
Niezwykle
łatwa zabudowa
windy
DS-48VA:
DS-48VA
:
w
ciężarowych za pomocą
beiprzypadku
LKW übersamochodów
Befestigungsböcke,
kozłów
mocujących,
bei Sattelauflieger/Zentralachsanhänger mit
w przypadku naczep siodłowych/przyczep z rozstawem
Rahmenspur
980 980
mmmm
schraubbar
speziellen
ramy
wynoszącym
za pomocąmit
połączeń
śruboAdaptionsteilen.
Die
steckbare
VEHH-Schnittstelle
wych z specjalnymi częściami łączącymi. Złącze wtykoCode
A+B
erleichtert
den elektrischen
Anschluss.
we
Code
A+B
ułatwia montaż
instalacji elektrycznej.
2-teilige Plattform
auch senkrecht
stellbarustawić
und überrollfähig
2-częściową
platformę
można również
pionowo
2-częściowa
platforma
możesenkrecht
być ustawiona
pionowo
2-teilige Plattform
auch
stellbar
iund
można
po niej przemieszczać wózki na kółkach
überrollfähig
To opcjonalne
łączy
w sobie zalety
windy
Diese
optionalewykonanie
Ausführung
kombiniert
die Vorteile
wysuwanej
i standardowej.
Znaczne skrócenie procevon
unterfahrbarer
und Standard-Ladebordwand.
su ładowania w przypadku eksploatacji "kombi": długie
Deutliche
Verkürzung des Ladevorgangs bei
trasy = platforma złożona, krótkie trasy = platforma
Kombi-Betrieb:
große
Strecken
= od
eingefaltete
stojąca za zabudową
(dostawa
możliwa
3. kwartału
Plattform,
2008 r.) kurze Strecken = hinter dem Aufbau
stehende Plattform (lieferbar ab ca. 3. Quartal ‘08).
Proszę
naszej
odpowiednią
dla Państwa
platformęLieferprogramm:
załadowczą:
Wählenwybrać
Sie diez für
Sieoferty
richtige
Ladebordwand
aus unserem
Udźwig
w kgin kg
Tragkratft
Odległość
środka
Lastmittelpunkt
ciężkości ładunku
inw mm*
mm*
2-częściowa
platformainwmm
mm
2-tlg. Plattform
1620
1820
DS 1500-48VA
1500
1000
x
DS 2000-48VA
2000
1000
x
DS 2500-48VA
2500
960
x
x
x
DS 3000-48VA
3000
800
x
x
x
DS 2000-48VB
2000
1000
x
x
x
DS 3000-48VB
3000
800
x
x
x
2020
3-częściowa
platforma
w mm
3-tlg. Plattform
in mm
2220
1540
1740
1950
x
x
x
x
x
x
x
x
Plattformbreite
2-tlg. 2400
mm, 3-tlg.2400
2300 mm,
mm. 3-częściowej
*Lastmittelpunkt
bezogen
den Anfang
der Plattform,
Szerokość
platformy
2-częściowej
2300
mm. *auf
Odległość
środka
ciężkościmittig.
umieszczonego centralnie ładunku do początku platformy
� Optional
mit hydraulischer
Paketfaltung,
faltenpakietu
der Plattformspitze
von Hand unterstützt
durch
Torsionsstab.
Opcjonalnie
z hydraulicznym
składaniem
platformy, składanie
wierzchołka
platformy
ręczne ze wspomaganiem drążka skrętnego.
DAUTEL SLIDER DS-48VA
Pozycja
gotowości
jazdy, samochód ciężarowy z zabudową wymienną
Fahrposition,
Lkw mitdoBDF-Wechselaufbau
ausfahren
Wysuwanie
ausgefaltetrozłożona
Platforma
Nowa Dautel Polska Sp. z o.o
ul. Pożarowa 13 03-308 Warszawa
tel./fax. 022 674 55 65 tel. kom. 0 502 285 843
NIP PL 113-25-52-903, REGON 140141373
Oddziały
Nowa Dautel Polska Sp. z o.o. ul. Biskupińska 28 30-732 Kraków
tel. fax 0 12 292 95 50 tel.kom. 0 602 577 374
Nowa Dautel Polska Sp. z o.o. ul.Północna 29 95-200 Pabianice
tel./ fax 0 42 213 13 87 tel.kom. 0 604 993 313

Podobne dokumenty