Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Transkrypt

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
BIURO LOGISTYKI
02-007 WARSZAWA, ul. W. Oczki 1, tel. (0-22) 6841-587, fax. (0-22) 6841-203
ZP/472/Log/2013
Warszawa, dnia 09 sierpnia 2013 r.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania programu
inwestycyjnego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oznaczenie sprawy: ZP-28-Log-2013.
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Uzasadnienie
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu ograniczonego, w terminie wyznaczonym na składnie wniosków, nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od
wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
/ZAMAWIAJĄCY/

Podobne dokumenty